Download
perkutan mitral kapak tamir uygulamalar n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Perkutan Mitral Kapak Tamir Uygulamaları PowerPoint Presentation
Download Presentation
Perkutan Mitral Kapak Tamir Uygulamaları

Perkutan Mitral Kapak Tamir Uygulamaları

533 Views Download Presentation
Download Presentation

Perkutan Mitral Kapak Tamir Uygulamaları

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Perkutan Mitral Kapak Tamir Uygulamaları Dr. Mehmet BİLGE Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Atatürk EAH, Kardiyoloji Kliniği

 2. Olgu 1 • 75 yaşında erkek hasta • Şikayeti: Nefes darlığı • Risk faktörleri: • İskemik KAH (koroner ve periferikstent öyküsü +) • Atriyalfibrilasyon • Hipertansiyon • KOAH

 3. Ekokardiyografi: • Ejeksiyon fraksiyonu: %25 • Sol ventrikül boyutları artmış • İleri derecede mitral yetersizliği (A2/P2 segmentinden ) • Tahmini sPAB: 50 mmHg

 4. Lojistik Euroscore: 30 • Kardiyoloji- Kalp Damar Cerrahisi konseyince hasta cerrahi onarım açısından yüksek riskli olarak değerlendirildi. MitraClip işleminin uygun olacağı düşünüldü.

 5. Genel anestezi altında TEE ve floroskopi eşliğinde MitraClip işlemi uygulandı.

 6. İşlem öncesi SA SEK’i olmayan hastada MitraClipimplantasyonu ile MY derecesi eser seviyeye iner inmez aynı esnada belirgin SA SEK gözlendi.

 7. İşlem sonrası İşlem öncesi

 8. İşlem sonucu

 9. İşlem sonrası İşlem öncesi

 10. Hasta tedavisi düzenlenerek taburcu edildi. • 6. ay takibinde hastada herhangi bir sorun yok, eser-hafif derece MY var.

 11. Olgu 2 • 73 yaşında erkek • Özgeçmiş: • Hipertansiyon • 13 yıl önce geçirilmiş MI • DiyabetesMellitus • İleri derecede Kronik obstruktif akciğer hastalığı • Kronik C hepatit

 12. Hasta göğüs ağrısını takiben gelişen • dispne, • paroksismalnokturnaldispne, • hemoptizi ve • azalmış efor kapasitesi şikayetleri nedeniyle dış merkeze başvurmuş.

 13. Yapılan enzim takiplerinde geçirilmiş yeni Mİ’ye ait bir bulguya rastlanılmamış. • EKO’da ciddi MY saptanmış fakat etiyoloji belirlenememiş.

 14. Hasta unstabilangina ve ciddi MY tanısıyla 30 gün hastanede yatırılmış ve hastaya bu dönem boyunca uygun medikal tedavi uygulanmış. • Şikayetlerinin gerilememesi nedeniyle hasta semptomatik ileri mitral yetersizliği tanısıyla merkezimize yönlendirilmiş

 15. Özgeçmiş • EKG:Sinüs ritmi, geçirilmiş MI paterni (-) • EKO: • EF: %40 • Sol ventrikül çapları hafif derecede artmış • Sol ventrikül duvar hareket kusuru (İnferiyor duvar akinetik) • İleri mitral yetersizliği (her iki papilleradelede aşırı kalsifikasyon)

 16. Transözafajiyal ekokardiyografi • Parsiyel olarak rüptüre olmuş papilleradele, • Flailanteriorleaflet • Ciddi ekzantrik MY (A2 ve P2 segmentinden)

 17. Koroner Anjiyografi • LMCA:Distal: %50 • LAD: Normal • CX:Proksimal: %70 • RCA:%100 (proksimal sağ koronerden kolleteral doluş)

 18. Lojistik Euroscore: 25 • Hasta Kardiyoloji-Kalp Damar Cerrahisi konseyi tarafından değerlendirildi. • Yüksek cerrahi risk nedeniyle Mitraclip yöntemi uygun görüldü ve Mitraclip işlemi için onam alındı. • Israrla koroner girişim teklif edilmesine rağmen PCI’i kabul etmedi.

 19. MitraClip İşlemi • A2 ve P2 seviyesinde leafletler yakalanamadı • İlk MitraClipimplantasyonu ile leafletlerposteromedialkomissüre yakın olarak stabilize edilerek ikinci MitraClip hedef regurjitan bölgeye yerleştirildi.

 20. İşlem sonucu

 21. Takibinde hasta 1 ay sonra göğüs ağrısı şikayeti ile hastanemize tekrar başvurdu. • Hasta ile koroner girişim açısından tekrar konuşuldu. İşlemi kabul etmesi sonrası hastaya PCI yapıldı.

 22. Koroner Anjiyografi

 23. LMCA ve LAD arterin predilatasyonu

 24. CX artere predilatasyon ve stentimplantasyonu

 25. LMCA stentimplantasyonu

 26. Distal bölgeye ikinci stentimplantasyonu

 27. İşlem sonucu

 28. Papilleradelerüptürü nedenleri: • Akut miyokardiyalinfarktüs, • Künt göğüs travması, • Sepsis, • Endokardit, • Vaskulit, • Dilate KMP, • Hipertrofik KMP, • Koroner embolizm, • Spontanpapilleradelerüptürü

 29. Olgumuzda • Koroner arter hastalığı, • Sol ventriküldilatasyonu, • Hipertansiyon, • Belirgin papilleradele kalsifikasyonu

 30. Hasta tedavisi düzenlenerek taburcu edildi. • 5. ay takibinde hastada herhangi bir sorun yok, hafif derece MY var.

 31. Özgeçmiş Olgu 3 • 61 yaşında bayan • 3 yıl önce kolon ca tanısıyla opere olmuş ve kemoterapi almış • 1 yıl önce metastaz. Tekrar radyoterapi ve kemoterapi

 32. Özgeçmiş • Kliniğimize gelmeden iki hafta önce akut böbrek yetersizliği- ultrafiltrasyon ve hemodiyaliz • Son diyaliz seansında akut miyokardiyalinfarktüs nedeniyle kardiyak arrest • Resüsitasyon sonrası entübe olarak hastanemize sevk edilmiş.

 33. Özgeçmiş • EKG: D1, aVL 1 mm’lik ST segmentelevasyonu, V1-V3’te 3 mm’lik ST depresyonu • Akut posterolateralinfarktüs olarak değerlendirilen hasta primer PCI amacıyla kateterlaboratuvarına alındı.

 34. Koroner Anjiyografi • LMCA: Normal • LAD: Normal • CX:Ostiyal bölge %100, yüksek obtus marjinal arter ostiyal kritik darlık (damar çapı 1,5 mm) • RCA: Normal

 35. Primer PCI Predilatasyon sonrası Stentimplantasyonu

 36. Primer PCI sonucu

 37. Girişim sonrası; • EKG: ST segmentelevasyonlarında gerileme • Kalp hızı 138 vuru/dk • Kan basıncı 100/70 mmHg • Fizik muayenede apeks bölgesinde 3/6 holosistolik üfürüm ve iki taraflı ral

 38. Transtorasik Ekokardiyografi • EF: %45 • Sol ventrikül duvar hareket kusuru (Lateral duvar akinetik • Tahmini pulmoner arter basıncı 65 mmHg • 2-3. derece mitral yetersizliği (papilleradeledisfonksiyonu??, papilleradelerüptürü ??)

 39. Transözofajiyal Ekokardiyografi A1-P1 segmentinden kaynaklanan ileri mitral yetersizliği

 40. Transözofajiyal ekokardiyografi

 41. Euroscore 28 • Hasta Kalp-Damar Cerrahisi Kliniği tarafından değerlendirildi. • Metastatik kolon kanseri bulunması ve operasyonun yüksek riskli olması nedeniyle cerrahi girişim uygun görülmedi.

 42. Onkoloji tarafından hastanın yaşam beklentisinin 1 yıldan fazla olduğu belirtildi. • MitraClip sistemi teorik olarak papilleradelerüptürüne bağlı ciddi MY’de olası bir teknik olmasına rağmen bugüne kadar hiç uygulanmamıştır. • Hasta ve ailesine Mitraclip yöntemi alternatif olarak sunuldu ve onam alındı.

 43. İşleme kadar hastaya intraaortik balon pompası desteği ve vazodilatatör tedavi uygulandı. • Akut miyokart infarktüsü sonrası altıncı günde hasta MitraClip işlemine alındı.

 44. MitraClip İşlemi

 45. MitraClip İşlemi

 46. İşlem sonucu

 47. İşlem sonrası hasta intraaortik balon pompasından kolaylıkla ayrıldı. • Genel durumu iyi ve mitral yetersizliği minimal seviyede taburcu oldu.

 48. 6. ay TEE kontrolü