nvaz f kard yoloj perkutan giri imler b l m i tanisal y ntemler
Download
Skip this Video
Download Presentation
İNVAZİF KARDİYOLOJİ: Perkutan Girişimler. Bölüm- I: TANISAL YÖNTEMLER.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

İNVAZİF KARDİYOLOJİ: Perkutan Girişimler. Bölüm- I: TANISAL YÖNTEMLER. - PowerPoint PPT Presentation


 • 609 Views
 • Uploaded on

İNVAZİF KARDİYOLOJİ: Perkutan Girişimler. Bölüm- I: TANISAL YÖNTEMLER. Prof Dr Rasim ENAR İÜ. CTF. Kardiyoloji ABD. Perkutan Girişim Tipleri:. A.Tanı Amaçlı: Kateterizasyon: Sağ ve sol kalp kat. Koroner anjiyografi. EFÇ, İVUS… B.Tedavi Amaçlı: 1- standart PKG: PTCA, Stentler.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'İNVAZİF KARDİYOLOJİ: Perkutan Girişimler. Bölüm- I: TANISAL YÖNTEMLER.' - lyre


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nvaz f kard yoloj perkutan giri imler b l m i tanisal y ntemler

İNVAZİF KARDİYOLOJİ:Perkutan Girişimler.Bölüm- I: TANISAL YÖNTEMLER.

Prof Dr Rasim ENAR

İÜ. CTF. Kardiyoloji ABD

perkutan giri im tipleri
Perkutan Girişim Tipleri:

A.Tanı Amaçlı:

Kateterizasyon:

Sağ ve sol kalp kat.

Koroner anjiyografi.

EFÇ, İVUS…

B.Tedavi Amaçlı:

1- standart PKG: PTCA, Stentler.

2- İntrakoroner Yeni cihazlar: Aterektomi, Rotablatör, Laser,Brakiyoterapi (radyoterapi), Trombektomi, distal-korunma.

3- Nonkoroner Girişimler:

Valvuloplasti, Septal ablasyon, septal defekt kapatılması, Kapak replasmanı ….

kateter zasyon
KATETERİZASYON

Tanımı:

Kalp ve damar hastalığının varlığını ve ciddiyetini saptamak için yapılan invazif (damar ve kalp içi) işlemler .

Sağ ve sol kalbin kateterizasyonu ve koroner anjiyografi değişik yöntemlerle ve çeşitli kateterler kullanılarak yapılmaktadır.

Kateter:İçerisinde boş bir tunel bulunan küçük plastik tüpler.

pkg nin temel ko ulu olmazsa olmaz uygun kat lab ve ekibi
PKG’nin temel koşulu:…”Olmazsa olmazı”… Uygun Kat Lab ve Ekibi.
 • Semi-steril Kateterizasyon Laboratuarı: Hastanın yattığı Hareketli masa, - film kamerası yerleştirilmiş, döner başlıklı Röntgen cihazı, -anjiyografi ve intra kardiyak basınç ve EKG takibinin yapıldığı Monitorlar. -acil CPR koşulları ve PKG malzemeleri.
kateterizasyon y ntemleri
Kateterizasyon Yöntemleri.

ARTERİYEL GİRİŞ YOLLARI:

(a) Direk yol.- Brakiyal arterin disseksiyonu.

(b) Perkutan yol.- Radiyal, brakiyal, femoral arterlerin perkutan ponksiyonu.

(c) Diğer giriş yolları:

1. Transeptal.- Sol atriyuma girilmek istenmesi: MD’da mitral Valvuloplasti için.

2. Direk SV ponksiyonu.- SV’ye mitral ve aort kapaklardan geçilip girilemediği durumlar: “Tilting-protez kapaklar”.

major kalp kateterizasyonlar
Major Kalp Kateterizasyonları:

SAĞ KALP KATETERİZASYONU:

Vena kava, sağ atriyum, sağ ventrikül, pulmoner arter, pulmoner kapiller uç pozisyonlarda basınç değerleri ve oksijen saturasyonlarının ölçülüp kaydedilmesi, kalp debisi’nin desaplanması.

Önemi:

1- sağ basınçların ölçülmesi TD ve PD varlığı ve ciddiyetinin tayin edilmesini sağlar.

2- Pulmoner hipertansiyonun etyolojisi değerlendirilir, Pulmoner damar direnci de hesaplanabilir.

3- Pulmoner kapiller uç basınç; sol kalbin diyastolik dolumlarını indirek olarak gösterir: sol atriyum ve SV diyastol sonu basınçlarını indirek yansıtır. SV yetersizliği ve MD’da önemli bir parametredir (yükselmiştir: >18 mm Hg).

slide7
SOL KALP KTETERİZASYONU:

Mitral ve Aort kapak fonksiyonları, sistemik damar direnci ve SV fonksiyonları ile koroner arter anatomisi değerlendirilir.

Önemi:

1-AD ve MD’nin basınç ölçümleri ile tanısını koydurur.

(a) MD: SV diyastolik- Pulmoner kapiler uç basınçlarının arasında birlikte kaydında gradiyent görülmesi.

(b) AD: SV’den kateteri Aortaya çekiş sırasında SV - Aort sistolik zirve basınçları arasında gradiyent saptanması.

2-SV Anjiyografisinde AY ve MY’nin varlığı ve ciddiyetini gösterir: Pompa ile SV’ye verlen kontrastın sol atriyuma kaçması MY’yi, aort kapak düzeyi üzerinden çıkan Aortaya verilen kontrastın SV’ye kaçması AY’yi göstermektedir.

3-SV fonksiyonlarının değerlendirilmesi: Çalışmakta olan SV’nin kontrast madde ile doldurularak; (a) SV’nin bölgesel duvar hareketleri değerlendirilebilir, (b) SV EF’si (% fraksiyonel kısalma) hesaplanabilir.

4- Koroner anjiyografi.

slide10
Sol KA Judkins tekniği:

Sağ KA JudkinsTekniği:

hemodinamik l mler
Hemodinamik Ölçümler:

1. Kalp boşlukları ve büyük damarların (aort, pulmoner arterler) basınç ölçümleri.

2.Kalp debisi, kardiyak indeks ve atım hacminin hesaplanması.

3. Basınç dalgalarının değerlendirilmesi.

4. Kalp kapak hastalıklarının değerlendirilmesi.

(a) kapak darlığı ve kapak alanın ölçülmesi.

(b) Kapak regürjitasyonun varlığı ve derecesi.

5. Sol- sağ şantın tayini.

6. Koroner Anjiyografi.

7- Sol ventrikülografi, Sağ ventrikülografi, Aortografi.

ad ve md bas n gradiyentleri
AD ve MD: Basınç gradiyentleri.

MD:

SV- PKUB arasında

diyastolik gradiyent

AD:

SV- Aort arasında Sistolik gradiyent

tanisal kalp kateter zasyonu temel ndikasyonlar
TANISAL KALP KATETERİZASYONU Temel İndikasyonlar:

1-FM ve noninvaziv tanı yöntemleri ile Şüphelenilmekte olan kalp hastalığının varlığının kanıtlanması veya ekarte edilmesi.

2- Hastada Klinik ve non invaziv bulgular örtüşmüyorsa mevcut klinik tablonun aydınlatılması.

3- Açık Kalp ameliyatına gidecek hastalarda; mevcut patolojiye ilave anomali ve patolojilerin araştırılması.

koroner anjiyografi ndikasyonlar
Koroner Anjiyografi İndikasyonları.

KLİNİK DURUMLAR:

Prensip: Klinik olay riski yüksek; bilinen veya ?KAH (>2 KAH RF).

1.StAP: Yüksek riskli hastalar: >CCS-II angina; +EgzEKG; +Sint; SVEF < %45; polimorf veya süreğen VA.

2. NSTE- AKS: Acil, erken geç PKG için.

3. PostRevaskülarizasyon iskemi: (PKG, ACBG sonrası).

4. STEMİ ve SDB AMİ’de primertedavi ve risk derecelendirmesi sonrası : Primer, erken, kurtarıcı, gecikmiş PKG öncesi, hst çıkışı öncesi risk derecelemesi.

5. Kalp cerrahisi öncesi: >40 yaş opere olacak kapak, konjenital kalp hastaları.

6. Konjestif kalp yetersizliği: İskemik ety?.

ka r latif kontrindikasyonlar
KA; Rölatif Kontrindikasyonlar.

1- Dekompanse KY (pulmoner ödem).

2-Kontrolsuz ventriküler iritabilite (hodinamiyi bozan aritmiler).

3-Kontrolsuz sistemik HTA.

4-Akut ve ciddi böbrek yetersizliği.

5- Damara girilmenin güç olması.

6- Elektrolit bozuklukları: Hipopotasemi, Hiperpotasemi.

7- Dijital intoksikasyonu.

8- Aktiv infeksiyon ve ateşli durumlar.

9- Kontrolsuz kanama diyatezi.

10-Ciddi anemi.

11- Aktiv iç organ kanaması.

12- Kontrast madde allerjisi.

13- Şuurun tam olarak açık olmaması.

* **!!!-MUTLAK KONTRİNDİKASYON: Şuuru açık olan kişinin işlemin yapılmasını onaylamaması, izin vermemesi.

kompl kasyonlar
KOMPLİKASYONLAR.

MAJOR KOMPLİKASYONLAR (%0.2- 0.3):Ölüm, AMİ, SVO.

Ölüm (%0.1- 0.2 ).

Sebebi: Kalp perforasyonu, aritmiler, AMİ, veya kontrast anaflaksisi.

 • Ölüm Riski Yüksek Hastalar :

(1) >70,<1 yaş hastalar.

(2) NYHA-4 KY veya angina. Ağır SV disfonksiyonu (EF<%25).

(3) Ciddi ve yaygın KAH (LMCA, 3- damar hst).

(4) Ciddi kapak hastalığı (birlikte SV disfonksiyonu).

(5) Ağır komorbid durumlar (böbrek,karaciğer, akciğer hastalıkları).

(6) Bilinen kontrast allerjisi.

slide21
KONTRAST NEFROPATİSİ:

Fazla miktarda kontrast madde verilmesi renal disfonk. olan ve diyabetiklerde böbrek yetersizliğine sebep olabilir.

Önlemler ve Korunma:

a- İşlem sırasında kullanılacak kontrastın miktarı hastanın vucut düzeyi ve serum kreatinin düzeyine göre hesaplanıp kısıtlanması .

b- Noniyonik kontrast madde kullanılması.

c- Kateterizasyon öncesi oral Homosistein verilmesi ve bikarbonat infüzyonu yapılması.

d- Kateterizasyondan önce Diüretik kullananlarda, diüretik dozu atlanmalı ve özellikle diabetiklerde hidrasyon kontrol edilmeli.

Gerekirse işlem sırasında hasta İV sıvı ile desteklenmeli.

e- Kateterizasyondan sonra ilk 6-12 saatte yeterli olarak sıvı alımı (1.5- 2 litre).

nvaz f kard yoloj perkutan giri imler b l m ii tedav y ntemler

İNVAZİF KARDİYOLOJİ:Perkutan Girişimler.Bölüm- II: TEDAVİ YÖNTEMLERİ.

Prof Dr Rasim ENAR

İÜ. CTF. Kardiyoloji ABD

perkutan koroner g r m pkg
PERKUTAN KORONER GİRİŞİM(PKG).
 • Tanımı: Perkutan yolla ulaşılan koroner arterlerde ayni yolla yapılan tedavi amaçlı işlemlerin tümünü kapsamaktadır.
 • Geçmişte PTCA denmekteydi.
 • Optimal işlem için: Standart kateterizasyon laboratuarı ve dilatasyon malzemeleri ile bunları kullanabilen deneyimli operatör ve ekip gerekmektedir.
 • İdeal Hasta:(a)-Tek damar hastalığı.
 • (b)- Yaşlı ve önceden ACBG geçirmiş, lezyonu belirgin ve frajil (“diskret: uzunluğu: <10 mm. Damar çapı:>2.5 mm ) 3 damar hastalarında da başarısı yüksektir.
 • (c)- AKS ve özellikle Akut STEMİ’de primer tedavi seçeneğidir.
 • PKG’nin gücü: >%90 başarılı olunması.
pkg nin k s tlamalar
PKG’nin Kısıtlamaları.

1-Yaşlı ve uzun kronik total okluzyonlarda başarı oranı daha düşüktür.

2- Safen ven greft lezyonlarında erken ve uzun dönem verimi düşüktür.

YÜKSEK- RİSKLİ LEZYONLAR:

a- Diffüz (>20 mm). Damar çapı: <1.5- 2.0 mm.

b- Yoğun tortüöz proksimal segment.

c- İleri derece açılı segmnt (≥90 derece).

d- Total okluzyon (>3 ay). Derjenere ven greft (frajil lez).

e- Ostial lezyonlar, lezyondan yan-dal çıkması.

YAN ETKİLERİ:

a- Fatal olay (%1).

b- Akut ve geç iskemik komplikasyonlar (%2).

c-İlk aylarda anlamlı Restenoz sıklığı (%10).

pkg komplikasyonlar
PKG Komplikasyonları:
 • 1. Mortalite.

(a) Sabil hastalarda: <%2.

(b) AMİ + KŞ’de: >%50.

2. Miyokard İnfarktüsü.

Kardiyak enzim yüksekliği: %5- 10.

3. No- (Re)Flow Fenomeni: Proksimal damar açılmış, ancak miyokard dokusuna kan gitmiyor.

Proksimal lezyondaki trombusun parçalanması ile açığa çıkan vazoaktif maddecikler ve aterotrombozun mikroembolizasyonu.

Teşhisi: Yükselmiş kardiyak markerler, EKG’de ST- T değişiklikleri ve bölgesel duvar hareket bozukluğu.

4. Koroner perforasyon veya Rüptür.

stentler
STENTLER.

Balonun kanıtlanmış tamamlayıcısıdır.

Rutin stentleme rutin PKG yaklaşımı durumuna gelmiştir(“Direk Stentleme”).

TİPLERİ:

İlaç emdirilmiş Aktif- Stentler (“Drug Eluting Stent: DES) , Metal, Passif- Stentlerin (Çıplak- Stent: BES) yerini almıştır.

PKG’NİN SORUNLARI:

a- Kronik total okluzyonu geçmek.

b- Akut okluzyonlar için Antitrombosit ve Antitrombin tedavilerin optimize edilmesi.

c- DES ile daha az olsa dahi “Restenoz” problemi, ilk 6 ayda BES’lere göre daha fazla azalsa dahi, 2 yılda geç Restenoz sıklığı daha yüksek.

pkg n n nd klasyonlari
PKG’NİN İNDİKLASYONLARI:

KLİNİK İNDİKASYONLAR:

1-Akut Koroner Sendromlar: STEMİ,NSTEMİ, ASAP).

2-Stabil AP: Pozitif efor Testi, SV disfonksiyonu, elektriki instabilite.

3-Angina eşdeğerleri: aritmi, başdönmesi, dispne.

4-MS- CT’de; proksimal stenoz bulgusu(koroner anjiyo ile doğrulandıktan sonra).

5- Reversibl iskeminin objektif bulguları.

ANJİYOGRAFİK İNDİKASYONLAR:

1- PKG’ye elverişli 1- 4 lezyon.

2-Bu lezyonların herhangi birinin 1 dakika okluzyonu hayati tehlike oluşturmuyor.

3-Fonksiyonel, canlı, veya kollateral alan miyokard varlığı.

pkg kontr nd kasyonlari
PKG KONTRİNDİKASYONLARI:

KLİNİK KONTRİNDİKASYONLAR:

1-Terminal hastalar (kontrolsuz AP hariç).

2- PostMİ uzamış KŞ (çoklu-organ yetersizliği ile).

ANJİYOGRAFİK KONTRİNDİKASYONLAR:

1- Sol Ana Koroner Arter Hastalığı (LMCA).

2- LMCA eşdeğer: Proksimal LAD + CX hastalıkları.

3- Kalan son damar: Diğer 2 koroner tıkalı.

4-Üç- damar hastalığı,SV kötü (inoperabl hastalar hariç).

5-Olumsuz Lezyon Özellikleri:

a- Kronik total okluzyon.

b- Arter distaline kollateral olmaması.

c- Uzun eski lezyon (>20 mm).

d- Güdük olmaması(lezyonun proksimalinde).

e trombotik lezyon altında anlamsız KAH (<%50 darlık).

f- Diffuz hasta veya küçük çaplı damar(<2 mm).

g- Safen ven greft hastalığı.

ptca ve stentleme mekanizmas
PTCA ve Stentleme Mekanizması.
 • Plağın ince veya komşu sağlam bölgelerindeki intima ve medianın disseksiyonu. Damarın çevresel dilatasyonu PKG ile sağlanan lumen kazancının (çapın artışı) anahtar mekanizmasıdır.
 • STENT: (a) Balonla genişleyen damarın “elastiğin geriye tepme etkisini” (“recoil”) önlemektedir. (b) Gevşek intima ve plak parçacıklarınını lumenden uzak tutmak (duvar- kafes arasında).
balon ve stent stentleme sonras tdvi
Balon ve + Stent: Stentleme sonrası Tdvi.

İLAVE TEDAVİLER:

1. Oral Antitrombosit Tdvi: ASA, Klopidogrel.

2. İV antitrombosit Tdvi: Glikoprotein 2b/3a- İnh.

3. Antitrombin Tdvi: Heparinler.

PKG’nin Etkinliği:

a-Girişimini başarı oranı: %95.

b-Girişim sonrası semptomların düzelmesi: %90.

c- Komplikasyonlar: ≤ %2.

ematize stentleme
Şematize STENTLEME.

İşlemin başlangıcı: Kılavuz kateterin başarılı şekilde koroner ağzına yerleştirilmesi ve kılavuz telin lezyondan geçirilmesi:

A- Üzerinde Stent bulunan Balonunun stenotik lezyondan geçirilmesi. Öncesinde standart balon ile lezyonun Predilatasyonu gerekebilir.

B- Balonun şişirilmesi ve Stentin açılması.

C, D- Balonun söndürülmesi ve açılmış stentin içinden çıkarılması.

slide38
Perkutan Mitral Balon Valvotomi (PMV)

Perkutan ASD kapatılması:

İndikasyonlar:

 • Semptomlar( of dispne, yorgunluk) veya SĞKY.
 • Tekrarlayan pulmoner infeksiyon.
 • Paradox embolizm.
 • Küçük defekte rağmen atriyal aritmiler.
 • Orta derece PHT ( pulmoner vasküler hastalık olmaması).
 • Asemptomatik büyük ASD (Qp/Qs>1.5:1.0); SĞVH, volum yüklenmesi ( PHT olmaması).

İnd: MK: Eko skoru < 8.

 • MKA<1.0 cm2.
 • Subvalvular fibroz yok.
 • mobil, nonkalsifik kapak.
slide39
CRT: Cardiac Resynchronısatıon Therapy

İndikasyonlar:

 • SVEF<%35.
 • Sinus ritmi.
 • NYHA sınıfı –III-IV (OMT’ye rağmen).
 • Eko’da dissenkromni bulunması,

QRS süresi: >120 ms.

slide40
ICD:

Implantabil Kardiyoverter Defibrillatör:

(PM lokalizasyonu X- Ray ve fig.

ICD İndikasyonları:

 • Düşmüş EF; kardiyak arrest,VT,VF hikayesi olanlar.
 • Iskemik KMP; en az post-MI 40 günde olan, EF <%30, NYHA II or III hastalar (kronik OMT’ye rağmen).
ad