sesiwn hyfforddi staff gorsafoedd pleidleisio n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sesiwn hyfforddi staff gorsafoedd pleidleisio PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sesiwn hyfforddi staff gorsafoedd pleidleisio

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

Sesiwn hyfforddi staff gorsafoedd pleidleisio - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Sesiwn hyfforddi staff gorsafoedd pleidleisio. Etholiad Senedd Ewrop, 22 Mai 2014. Cyflwyniad. Swyddog Canlyniadau Lleol Rheolwr Gwasanaethau Etholiadol. Amcanion y sesiwn hyfforddi. Mae eich rôl yn hollbwysig er mwyn sicrhau bod pleidleiswyr yn ymddiried ym mhroses yr etholiad

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sesiwn hyfforddi staff gorsafoedd pleidleisio' - sybill-stout


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sesiwn hyfforddi staff gorsafoedd pleidleisio

Sesiwn hyfforddi staff gorsafoedd pleidleisio

Etholiad Senedd Ewrop,

22 Mai 2014

cyflwyniad

Cyflwyniad

Swyddog Canlyniadau Lleol

Rheolwr Gwasanaethau Etholiadol

amcanion y sesiwn hyfforddi
Amcanion y sesiwn hyfforddi
 • Mae eich rôl yn hollbwysig er mwyn sicrhau bod pleidleiswyr yn ymddiried ym mhroses yr etholiad
 • Byddwn yn sôn am y pethau hyn yn y sesiwn hon:
  • esbonio'n fras beth y byddwn yn disgwyl ichi ei wneud ar y diwrnod pleidleisio
  • trafod y gweithdrefnau pleidleisio
  • meddwl am faterion iechyd a diogelwch
  • tynnu sylw at nifer o drefniadau gweinyddol
prif amcanion ar gyfer yr etholiad
Prif amcanion ar gyfer yr etholiad
 • bod pob pleidleisiwr yn cael profiad da, gyda unrhyw berson sydd â hawl pleidleisio yn gallu gwneud
 • bod y bleidlais yn cael eu darparu’n broffesiynol
 • ein bod ni’n cynhyrchu canlyniadau cywir y mae rhanddeiliaid yn hyderus ynddynt
 • bod y broses yn dryloyw
 • bod y bleidlais yn cael ei weinyddu’r gyson
mae n hollbwysig ichi

Mae'n hollbwysig ichi...

fod yn ddiduedd bob amser

cydymffurfio ag unrhyw gyfarwyddiadau a roddir gan y Swyddog Canlyniadau lleol

sicrhau bod y bleidlais yn gyfrinachol ac yn ddiogel

y swyddog llywyddu rheoli r orsaf bleidleisio
Y Swyddog Llywyddu - rheoli'r orsaf bleidleisio
 • Cysylltu â'r sawl sy'n cadw allwedd yr adeilad
 • Trefnu i osod pethau yr orsaf bleidleisio
 • Rhoi cyfarwyddyd i Glercod yr Etholiad a goruchwylio'u gwaith
 • Cadw cyfrif o'r holl bapurau pleidleisio, y blychau pleidleisio a'r gwaith papur
y clerc pleidleisio dyletswyddau cyffredinol
Y Clerc Pleidleisio - dyletswyddau cyffredinol
 • Cynorthwyo gyda gosod yr orsaf bleidleisio a pharatoi i agor y bleidlais
 • Bod yn gwrtais a phroffesiynol wrth ddelio gyda phleidleiswyr
 • Sicrhau bod etholwyr yn gymwys i bleidleisio yn yr orsaf bleidleisio honno
 • Deall y broses ar gyfer rhoi papurau pleidleisio
cyfrif i lawr at y diwrnod pleidleisio
Cyfrif i lawr at y diwrnod pleidleisio
 • Tasgau hanfodol
  • Ymweld â man pleidleisio ac edrych ar drefniadau cysylltu a hygyrchedd
  • Sicrhau trefniadau ar gfyer casglu blychau pleidleisio a gwirio cynnwys cyn gynted â phosibl
  • Cysylltu ag aelodau eraill y tîm
  • Gwisg – sicrhau fod dillad yn adlewyrchu proffesiynoldeb a didwylledd ond yn gyfforddus ac yn addas ar gyfer y tywydd
arolygwyr gorsafoedd pleidleisio
Arolygwyr gorsafoedd pleidleisio
 • Pwynt cyswllt
 • Cyflenwi papurau ac offer
 • Rhifau cyswllt [ ........................ ]
risgiau
Risgiau
 • Methu cysylltu â cheidwad yr allwedd
 • Methu mynd i mewn i'r orsaf bleidleisio
 • Staff heb gyrraedd neu'n hwyr
 • Problemau o ran arddangos hysbysiadau
 • Cofrestri anghywir wedi'u rhoi i'r orsaf
 • Rhifau'r papurau pleidleisio ddim yn cyfateb â'r rheini sydd wedi'u rhagargraffu ar y Rhestr Rhifau Cyfatebol
 • Dilyn y drefn anghywir wrth gyflwyno papurau pleidleisio a gyflwynwyd dan amgylchiadau arbennig
 • Ciwiau'n hel drwy gydol y diwrnod pleidleisio
 • Tywydd gwael, llifogydd
yr orsaf bleidleisio

Yr orsaf bleidleisio

Gosod, gosodiad a phwy all dod mewn i’r orsaf bleidleisio

gosod pethau yn yr orsaf bleidleisio
Gosod pethau ynyr orsaf bleidleisio
 • Lleoli pethau /hysbysiadau (gweler y rhestr ar gyfer gosod pethau yn Atodiad 12 o'r Llawlyfr gorsafoedd pleidleisio)
  • rhaid i'r peth weithio i'r pleidleisiwr
  • dilynwch y llwybr y disgwylir i'r pleidleisiwr ei ddilyn
  • gwnewch yn siŵr bod pob hysbysiad yn ei le a bod pensiliau'n barod ac wedi'u minio
  • trefniadau priodol i sicrhau bod y lle'n hygyrch i bleidleiswyr
  • ystyried anghenion defnyddwyr cadair olwyn (e.e. drysau, lle i droi, pleidleisio'n gyfrinachol)
  • darparu seddi i etholwyr y gall fod angen iddynt orffwys
  • pleidleisio’n gyfrinachol (dim ffenestri yn edrych dros y bythau pleidleisio)
 • Paratoi'r papurau
  • trefnu'r papurau pleidleisio yn nhrefn eu rhifau
  • paratoi'r gofrestr a'r rhestr rhifau cyfatebol
  • cadw papurau pleidleisio a gyflwynwyd dan amgylchiadau arbennig mewn paced.
gosod pethau yn yr orsaf bleidleisio parhad
Gosod pethau yn yr orsaf bleidleisio (parhad)
 • Asiantiaid pleidleisio, rhifwyr ac eraill
  • ystyriwch ymhle y caiff asiantiaid pleidleisio, rhifwyr, cefnogwyr/ymgyrchwyr eraill fod/ lle na chân nhw fod
 • Lleoliad y blwch/blychau pleidleisio
  • hwylus a diogel
 • Selio'r blwch/blychau
  • dangos bod y blwch yn wag
  • selio yn unol â'r cyfarwyddiadau ychydig cyn 7am
  • peidiwch â gadael i ymgeiswyr /asiantiaid ychwanegu sêl ar yr adeg hon
pwy gaiff fynd i mewn i r orsaf bleidleisio
Pwy gaiff fynd i mewn i'r orsaf bleidleisio?
 • Pleidleiswyr
 • Swyddog Canlyniadau Rhanbarthol’r Ardal, y Swyddog Canlyniadau lleol a’u staff
 • Ymgeiswyr ac asiantiaid etholiad
 • Asiantiaid pleidleisio
 • Swyddogion yr heddlu a swyddogion cymorth cymunedol sydd ar ddyletswydd yn yr orsaf bleidleisio
 • Cynrychiolwyr y Comisiwn Etholiadol
 • Arsyllwyr achrededig
 • Pobl dan 18 oed sydd gyda phleidleiswyr
 • Cymdeithion pleidleiswyr sydd ag anabledd
gofalu am gwsmeriaid
Gofalu am gwsmeriaid
 • Dangoswch ddiddordeb personol
 • Byddwch yn gymwynasgar ac yn gyfeillgar
 • Gwrandewch arnyn nhw a chydymdeimlo
 • Gadewch iddyn nhw wneud eu pwynt cyn ymateb
 • Peidiwch â dweud 'Na', dywedwch wrthyn nhw beth y gallwch ei wneud drostyn nhw a beth y gallan nhw ei wneud
 • Ond rhaid dilyn rheolau'r etholiad yn ddieithriad, ni waeth faint maen nhw'n mynnu, na pha mor anhapus neu ddig y byddan nhw
 • Os nad ydych chi'n siŵr, cysylltwch â'r swyddfa etholiadau
gofalu am gwsmeriaid parhad
Gofalu am gwsmeriaid (parhad)
 • Gwnewch yn siŵr bod y broses bleidleisio'n hygyrch i bawb:
  • rhaid i'r ffordd mae pethau wedi'u gosod fod yn hwylus i bob pleidleisiwr, gan gynnwys pobl sy'n defnyddio cadair olwyn
  • dylai papurau a ddarperir mewn ieithoedd a fformatau eraill fod yn gwbl amlwg
  • rhaid ichi allu darparu gwybodaeth ar gyfer etholwyr anabl ynglŷn â'r opsiynau ar gyfer pleidleisio
templed cyffwrdd ar gyfer pleidleisio
Templed cyffwrdd ar gyfer pleidleisio
 • Mae angen i'r templed cyffwrdd fod yn amlwg a dylech deimlo'n hyderus i'w ddefnyddio
 • Sut mae ei ddefnyddio - gwnewch yn siŵr bod y templed yn sownd yn y papur pleidleisio a bod y pleidleisiwr yn teimlo'n hyderus i'w ddefnyddio. Dylai'r pleidleisiwr:

- godi'r ffenestr maen nhw'n ei dewis yn y golofn dewis

cyntaf

- marcio'u dewis o ymgeisydd neu blaid â chroes (X)

- cau'r ffenestr

- ailadrodd ar gyfer eu hail ddewis yn yr ail golofn

- gwahanu'r templed oddi wrth y papur pleidleisio

- plygu'r papur pleidleisio a'i roi yn y blwch pleidleisio

- dychwelyd y templed i'r Swyddog Llywyddu

pwy gaiff a phwy na chaiff bleidleisio

Pwy gaiff a phwy na chaiff bleidleisio?

Defnyddio'r gofrestr etholiadol a'r rhestrau rhifau cyfatebol

pwy sy n gymwys i bleidleisio yn yr orsaf bleidleisio yn etholiadau senedd ewrop
Pwy sy'n gymwys i bleidleisio yn yr orsaf bleidleisio yn etholiadau Senedd Ewrop?

Etholwyr heb lythrennau na dyddiadau o flaen eu henw

Etholwyr sy'n 18 oed neu'n hŷn ar ddiwrnod yr etholiad

Etholwyr â ‘F' o flaen eu henw

Etholwyr â 'K' o flaen eu henw

Etholwyr ag 'L' o flaen eu henw

Etholwyr ag ‘E' o flaen eu henw

Etholwyr sydd wedi cofrestru'n ddienw – bydd ganddynt 'N' yn lle enw

pwy sydd ddim yn gymwys i bleidleisio yn yr orsaf bleidleisio yn etholiadau senedd ewrop
Pwy sydd ddim yn gymwys i bleidleisio yn yr orsaf bleidleisio yn etholiadau Senedd Ewrop?

Etholwyr sydd â dyddiad geni ar y gofrestr sy’n dangos nad ydynt yn 18 oed ar ddiwrnod yr etholiad

Etholwyr â ‘G' o flaen eu henw

Etholwyr â ‘A' o flaen eu henw

rhoi r papurau pleidleisio i bobl
Rhoi'r papurau pleidleisio i bobl
 • Marcio'r gofrestr a'r Rhestr Rhifau Cyfatebol
  • Gofynnwch i'r etholwr gadarnhau ei enw a'i gyfeiriad
  • Marciwch rif etholwr yr etholwr yn y gofrestr
  • Galwch rif a rhif etholwr yr etholwr
  • Rhowch rif yr etholwr ar y Rhestr Rhifau Cyfatebol
  • PEIDIWCH ag ysgrifennu rhif yr etholwr ar y papur pleidleisio!
rhoi r papurau pleidleisio i bobl1
Rhoi'r papurau pleidleisio i bobl
 • Papurau pleidleisio
  • Agorwch y papur yn llawn fel bod y papur i gyd i'w weld
  • Marc swyddogol, rhif papur pleidleisio a Marc Dynodi Unigryw (UIM)
eithriadau i r rheol
Eithriadau i'r rheol
 • Etholwyr dienw
  • Rhaid iddyn nhw ddangos cerdyn pleidleisio
  • Wedi'u marcio ag 'N' ar y gofrestr
  • Rhaid peidio â galw'u henw a'u cyfeiriad
  • Marciwch y gofrestr â’u rhif pleidleisio fel arfer
 • Etholwyr eraill

- Ar ddiwedd y gofrestr (diwedd rhaniad yr orsaf

enghraifft o gefn y papur pleidleisio
Enghraifft o gefn y papur pleidleisio

Rhifpapurpleidleisio

Nod AdnabodUnigryw

dyddiad

marcio r papur pleidleisio
Marcio'r papur pleidleisio
 • Efallai bydd rhai etholwyr angen i chi esbnoio’r broses bleidleisio iddyn nhw
  • Mae gan bleidleiswyr un bleidlais. Gallant bleidleisio dros blaid (a’i rheestr o ymgeiswyr) neu am ymgeisydd unigol a dylent osod croes yn y blwch gwag wrth ymyl y blaid neu’r ymgeisydd annibynnol y maent am belidleisio drostynt
beth os
Beth os...?
 • bydd rhywun yn rhoi tystysgrif cyflogaeth ichi
 • bydd pleidleisiwr yn difetha papur pleidleisio
 • bydd pleidleisiwr wedi enwebu dirprwy ond bod y pleidleisiwr yn cyrraedd cyn y dirprwy
 • bydd rhywun yn cyrraedd i bleidleisio ond bod y gofrestr yn dangos bod y person hwnnw eisoes wedi pleidleisio
 • bydd rhywun yn cyrraedd i bleidleisio ond bod y gofrestr yn dangos bod y person hwnnw'n pleidleisio drwy'r post
 • bydd rhywun yn cyrraedd sy'n dymuno pleidleisio fel dirprwy brys
 • bydd rhywun yn credu y dylen nhw fod ar y gofrestr ond nad ydyn nhw wedi'u rhestru
 • bydd helynt yn codi yn yr orsaf bleidleisio
y cwestiynau penodedig
Y cwestiynau penodedig
 • Rhaid gofyn y cwestiynau penodedig:
  • os bydd ymgeisydd, asiant etholiad neu asiant pleidleisio'n gofyn amdanyn nhw
  • cyn cyflwyno papur pleidleisio dan amgylchiadau arbennig
 • Dylid gofyn y cwestiynau penodedig:
  • os byddwch chi'n amau bod rhywun yn esgus bod yn rhywun arall
  • os bydd etholwr cofrestredig yn amlwg o dan oed
  • pan fydd etholwr yn dweud bod eu henw'n wahanol i'r hyn sydd ar y gofrestr etholwyr
 • Ni chaniateir holi na chwestiynu etholwyr mewn unrhyw fodd arall
pleidleisiau post
Pleidleisiau Post
 • caiff pleidleiswyr gyflwyno'u pleidleisiau post mewn unrhyw orsaf bleidleisio yn yr ardal bleidleisio (ardal cyngor lleol)
 • rhaid storio, selio a labelu pecynnau pleidleisiau post yn unol â'r cyfarwyddiadau
 • cesglir pleidleisiau post yn ystod y dydd, a dychwelyd y gweddill gyda'r blwch pleidleisio pan ddaw'r cyfnod pleidleisio i ben
pleidleisiau post1
Pleidleisiau Post
 • Ni ellir rhoi papur pleidleisio cyffredin yn yr orsaf bleidleisio i bobl sydd wedi'u marcio ag 'A':
  • cyfeiriwch nhw at y Swyddog Canlyniadau lleol i gael papur arall (cyn 5yh)
  • y weithdrefn ar gyfer cyflwyno papurau pleidleisio dan amgylchiadau arbennig ar ôl 5yh
   • eithriad: lle bydd etholwr yn honni nad yw erioed wedi gwneud cais am bleidlais bost. Os felly, bydd yn gymwys i gael papur pleidleisio wedi'i gyflwyno dan amgylchiadau arbennig unrhyw bryd. Serch hynny, dylid annog yr etholwyr hyn i wneud cais am bapur arall yn y swyddfa etholiadau os nad yw'n 5yh eto
cau r bleidlais

Cau'r Bleidlais

Y weithdrefn i’w diyn

rheoli r ciw
Rheoli’r ciw
 • Ar unrhyw adeg yn ystod y dydd – ffoniwch y swyddfa etholiadol
 • Ychydig cyn 10pm
 • gwnewch yn siŵr bod y rheiny sy’n aros yn gallu bwrw’u pleidlais
 • gwnewch yn siŵr fod unrhyw un sy’n aros i bleidleisio yn yr orsaf bleidleisio gywir ar gyfer eu cyfeiriad
rheoli r ciw 2
Rheoli’r ciw (2)
 • Am 10pm
  • dewch â’r holl etholwyr sy’n aros i mewn i’r ystafell/adeilad a chau’r drws, NEU
  • os nad yw’r ystafell/adeilad yn ddigon mawr, dylai aelod o’r tîm sefyll ar ddiwedd y ciw i nodi diwedd y ciw
  • parhewch i roi papurau pleidleisio hyd nes bod pawb oedd yn y ciw erbyn 10pm wedi pleidleisio
 • NI DDYLID rhoi papur pleidleisio i unrhyw un nad oedd yn y ciw am 10pm
cau r bleidlais1
Cau'r Bleidlais

Unwaith i’r pleidleisiwr olaf bleidleisio, seliwch y blwch pleidleisio

Mae gan ymgeiswyr/asiantiaid hefyd hawl i osod sêl ar y blwch pleidleisio ar yr adeg hon

ar l i r bleidlais gau
Ar ôl i'r bleidlais gau

Hollol hanfodol bod y cyfrif papurau pleidleisio yn cael ei gwblhau'n gywir

Rhaid gosod y cyfrif papurau pleidleisio yn yr amlen a ddarperir - cadwch y rhain gyda'r blwch/blychau pleidleisio

Gwnewch yn siŵr fod y dogfennau i gyd yn cael eu rhoi yn y pecynnau iawn ac yn cael eu llofnodi fel sy'n briodol

Clercod pleidleisio i helpu i bacio pethau yn yr orsaf er mwyn i'r swyddog llywyddu allu gwneud y tasgau pwysig hyn

iechyd a diogelwch
Iechyd a diogelwch
 • peidiwch byth â pheryglu diogelwch rhywun yn yr orsaf bleidleisio
 • byddwch yn ymwybodol o unrhyw risgiau posibl o ran diogelwch
 • archwiliwch y lle'n rheolaidd
 • os gwelwch chi unrhyw beryglon - ceisiwch ddatrys y broblem
 • os bydd damwain - dilynwch y weithdrefn
 • byddwch yn ofalus wrth godi pethau trwm
gwybodaeth ychwanegol
Gwybodaeth ychwanegol
 • Manylion cysylltu’r tîm etholiadol
 • Gwefan y Comisiwn Etholiadol
  • www.comisiwnetholiadol.org.uk
  • www.fymhleidlaisi.co.uk
 • Taflenni Adborth