sesiwn hyfforddi staff gorsafoedd pleidleisio n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sesiwn hyfforddi staff gorsafoedd pleidleisio PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sesiwn hyfforddi staff gorsafoedd pleidleisio

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

Sesiwn hyfforddi staff gorsafoedd pleidleisio - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Sesiwn hyfforddi staff gorsafoedd pleidleisio. Etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu. Cyflwyniad . Swyddog Canlyniadau Lleol Rheolwr Gwasanaethau Etholiadol. Amcanion y sesiwn hyfforddi. Mae eich rôl yn hollbwysig er mwyn sicrhau bod pleidleiswyr yn ymddiried ym mhroses yr etholiad

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sesiwn hyfforddi staff gorsafoedd pleidleisio' - desirae-wheeler


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sesiwn hyfforddi staff gorsafoedd pleidleisio

Sesiwn hyfforddi staff gorsafoedd pleidleisio

Etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu

cyflwyniad

Cyflwyniad

Swyddog Canlyniadau Lleol

Rheolwr Gwasanaethau Etholiadol

amcanion y sesiwn hyfforddi
Amcanion y sesiwn hyfforddi
 • Mae eich rôl yn hollbwysig er mwyn sicrhau bod pleidleiswyr yn ymddiried ym mhroses yr etholiad
 • Byddwn yn sôn am y pethau hyn yn y sesiwn hon:
  • esbonio'n fras beth y byddwn yn disgwyl ichi ei wneud ar y diwrnod pleidleisio
  • trafod y gweithdrefnau pleidleisio
  • meddwl am faterion iechyd a diogelwch
  • tynnu sylw at nifer o drefniadau gweinyddol
prif nodau ar gyfer yr etholiad
Prif nodau ar gyfer yr etholiad
 • bod pawb sy'n pleidleisio'n cael profiad da, a bod pawb sydd â'r hawl i bleidleisio'n gallu gwneud hynny
 • bod yr etholiad yn cael ei gynnal mewn ffordd broffesiynol
 • bod y canlyniadau'n gywir a phawb yn teimlo y gallan nhw ymddiried yn y canlyniadau hynny
 • bod y broses yn dryloyw
 • bod yr etholiad yn cael ei weinyddu mewn ffordd gyson
pleidleisio yn etholiadau comisiynwyr yr heddlu a throseddu
Pleidleisio yn etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu
 • Wrth gynnal etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu defnyddir y system pleidlais atodol
 • Gofynnir i bleidleiswyr bleidleisio dros eu dewis cyntaf o ymgeisydd drwy roi croes (X) yn y golofn dewis cyntaf a phleidleisio dros eu hail ddewis o ymgeisydd drwy roi croes (X) yn y golofn ail ddewis
pleidleisio yn etholiadau comisiynwyr yr heddlu a throseddu1
Pleidleisio yn etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu
 • Dim ond iddynt roi croes yn y golofn dewis cyntaf, bydd eu pleidlais yn cael ei chyfrif.
 • Does dim rhaid i bleidleiswyr farcio ail ddewis.
 • Os dim ond ail ddewis y byddant yn ei farcio, ni fydd eu pleidlais yn cael ei chyfrif.
mae n hollbwysig ichi

Mae'n hollbwysig ichi...

fod yn ddiduedd bob amser

cydymffurfio ag unrhyw gyfarwyddiadau a roddir gan y Swyddog Canlyniadau lleol

sicrhau bod y bleidlais yn gyfrinachol ac yn ddiogel

y swyddog llywyddu rheoli r orsaf bleidleisio
Y Swyddog Llywyddu - rheoli'r orsaf bleidleisio
 • Cysylltu â'r sawl sy'n cadw allwedd yr adeilad
 • Trefnu i osod pethau yr orsaf bleidleisio
 • Rhoi cyfarwyddyd i Glercod yr Etholiad a goruchwylio'u gwaith
 • Cadw cyfrif o'r holl bapurau pleidleisio, y blychau pleidleisio a'r gwaith papur
clerc yr etholiad dyletswyddau cyffredinol
Clerc yr Etholiad -dyletswyddau cyffredinol
 • Cynorthwyo i osod pethau yn yr orsaf bleidleisio a pharatoi ar gyfer agor y cyfnod pleidleisio
 • Bod yn gwrtais ac yn broffesiynol wrth ymdrin â'r pleidleiswyr
 • Sicrhau bod etholwyr yn gymwys i bleidleisio yn yr orsaf bleidleisio honno
 • Deall y broses ar gyfer rhoi papurau pleidleisio i bobl
wrth i r diwrnod pleidleisio agos u
Wrth i'r diwrnod pleidleisioagosáu
 • Tasgau hanfodol
  • Ymweld â'r man pleidleisio a sicrhau bod y trefniadau'n iawn ar gyfer cysylltu a sicrhau mynediad
  • Sicrhau bod y trefniadau'n iawn ar gyfer casglu'r blwch pleidleisio a gwirio'r cynnwys cyn gynted ag sy'n bosibl
  • Cysylltu ag aelodau eraill y tîm
  • Cod gwisg - sicrhau bod dillad yn cyfleu agwedd broffesiynol a diduedd ond eu bod hefyd yn gyfforddus ac yn gynnes (etholiad mis Tachwedd fydd hwn)
arolygwyr gorsafoedd pleidleisio
Arolygwyr gorsafoedd pleidleisio
 • Pwynt cyswllt
 • Cyflenwi papurau ac offer
 • Yn gyfrifol am
  • Sicrhau bod y gorsafoedd wedi'u gosod yn iawn
  • Sicrhau bod pethau'n mynd yn hwylus
  • Bod yn ymwybodol o giwiau a helpu yn y cyswllt hwnnw
  • Casglu unrhyw bleidleisiau post a ddychwelwyd
  • Rhannu taliadau (os yw hynny'n briodol)
 • Rhifau cyswllt [ ........................ ]
risgiau
Risgiau
 • Methu cysylltu â cheidwad yr allwedd
 • Methu mynd i mewn i'r orsaf bleidleisio
 • Staff heb gyrraedd neu'n hwyr
 • Problemau o ran arddangos hysbysiadau
 • Cofrestri anghywir wedi'u rhoi i'r orsaf
 • Rhifau'r papurau pleidleisio ddim yn cyfateb â'r rheini sydd wedi'u rhagargraffu ar y Rhestr Rhifau Cyfatebol
 • Dilyn y drefn anghywir wrth gyflwyno papurau pleidleisio a gyflwynwyd dan amgylchiadau arbennig
 • Ciwiau'n hel wrth i'r etholiad ddirwyn i ben
 • Eira, rhew, llifogydd
yr orsaf bleidleisio

Yr Orsaf Bleidleisio

Gosod pethau a'u lleoli a phwy gaiff fynd i mewn i'r orsaf bleidleisio

gosod pethau yn yr orsaf bleidleisio
Gosod pethau ynyr orsaf bleidleisio
 • Lleoli pethau /hysbysiadau (gweler y rhestr ar gyfer gosod pethau yn Atodiad 11 o'r Llawlyfr ar gyfer gorsafoedd pleidleisio)
  • rhaid i'r peth weithio i'r pleidleisiwr
  • dilynwch y llwybr y disgwylir i'r pleidleisiwr ei ddilyn
  • gwnewch yn siŵr bod pob hysbysiad yn ei le a bod pensiliau'n barod ac wedi'u minio
  • trefniadau priodol i sicrhau bod y lle'n hygyrch i bleidleiswyr
  • ystyried anghenion defnyddwyr cadair olwyn (e.e. drysau, lle i droi, pleidleisio'n gyfrinachol)
  • darparu seddi i etholwyr y gall fod angen iddynt orffwys
  • pleidleisio’n gyfrinachol (dim ffenestri yn edrych dros y bythau pleidleisio)
gosod pethau yn yr orsaf bleidleisio parhad
Gosod pethau ynyr orsaf bleidleisio (parhad)
 • Paratoi'r papurau
  • trefnu'r papurau pleidleisio yn nhrefn eu rhifau
  • paratoi'r gofrestr a'r rhestr rhifau cyfatebol
  • cadw papurau pleidleisio a gyflwynwyd dan amgylchiadau arbennig mewn paced.
gosod pethau yn yr orsaf bleidleisio parhad1
Gosod pethau yn yr orsaf bleidleisio (parhad)
 • Asiantiaid pleidleisio, rhifwyr ac eraill
  • ystyriwch ymhle y caiff asiantiaid pleidleisio, rhifwyr, cefnogwyr/ymgyrchwyr eraill fod/ lle na chân nhw fod
 • Lleoliad y blwch/blychau pleidleisio
  • hwylus a diogel
 • Selio'r blwch/blychau
  • dangos bod y blwch yn wag
  • selio yn unol â'r cyfarwyddiadau ychydig cyn 7
  • peidiwch â gadael i ymgeiswyr /asiantiaid ychwanegu sêl ar yr adeg hon
pwy gaiff fynd i mewn i r orsaf bleidleisio
Pwy gaiff fynd i mewn i'r orsaf bleidleisio?
 • Pleidleiswyr
 • Swyddog Canlyniadau’r Ardal Heddlu, y Swyddog Canlyniadau lleol a‘u staff
 • Ymgeiswyr ac asiantiaid etholiad
 • Asiantiaid pleidleisio
 • Swyddogion yr heddlu sydd ar ddyletswydd
 • Cynrychiolwyr y Comisiwn Etholiadol
 • Arsyllwyr achrededig
 • Pobl dan 18 oed sydd gyda phleidleiswyr
 • Cymdeithion pleidleiswyr sydd ag anabledd
gofalu am gwsmeriaid
Gofalu am gwsmeriaid
 • Dangoswch ddiddordeb personol
 • Byddwch yn gymwynasgar ac yn gyfeillgar
 • Gwrandewch arnyn nhw a chydymdeimlo
 • Gadewch iddyn nhw wneud eu pwynt cyn ymateb
 • Peidiwch â dweud 'Na', dywedwch wrthyn nhw beth y gallwch ei wneud drostyn nhw a beth y gallan nhw ei wneud
 • Ond rhaid dilyn rheolau'r etholiad yn ddieithriad, ni waeth faint maen nhw'n mynnu, na pha mor anhapus neu ddig y byddan nhw
 • Os nad ydych chi'n siŵr, cysylltwch â'r swyddfa etholiadau
gofalu am gwsmeriaid parhad
Gofalu am gwsmeriaid (parhad)
 • Gwnewch yn siŵr bod y broses bleidleisio'n hygyrch i bawb:
  • rhaid i'r ffordd mae pethau wedi'u gosod fod yn hwylus i bob pleidleisiwr, gan gynnwys pobl sy'n defnyddio cadair olwyn
  • dylai papurau a ddarperir mewn ieithoedd a fformatau eraill fod yn gwbl amlwg
  • rhaid ichi allu darparu gwybodaeth ar gyfer etholwyr anabl ynglŷn â'r opsiynau ar gyfer pleidleisio
templed cyffwrdd ar gyfer pleidleisio
Templed cyffwrdd ar gyfer pleidleisio
 • Mae angen i'r templed cyffwrdd fod yn amlwg a dylech deimlo'n hyderus i'w ddefnyddio
 • Sut mae ei ddefnyddio - gwnewch yn siŵr bod y templed yn sownd yn y papur pleidleisio a bod y pleidleisiwr yn teimlo'n hyderus i'w ddefnyddio. Dylai'r pleidleisiwr:

- godi'r ffenestr maen nhw'n ei dewis yn y golofn dewis

cyntaf

- marcio'u dewis cyntaf o ymgeisydd â chroes (X)

- cau'r ffenestr

- ailadrodd ar gyfer eu hail ddewis yn yr ail golofn

- gwahanu'r templed oddi wrth y papur pleidleisio

- plygu'r papur pleidleisio a'i roi yn y blwch pleidleisio

- dychwelyd y templed i'r Swyddog Llywyddu

pwy gaiff a phwy na chaiff bleidleisio

Pwy gaiff a phwy na chaiff bleidleisio?

Defnyddio'r gofrestr etholiadol a'r rhestr/rhestri rhifau cyfatebol

slide25
Pwy sy'n gymwys i bleidleisio yn yr orsaf bleidleisio yn etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu?

Etholwyr heb lythrennau na dyddiadau o flaen eu henw

Etholwyr sy'n 18 oed neu'n hŷn ar ddiwrnod yr etholiad - sef bod y dyddiad o flaen eu henw ar neu cyn y diwrnod pleidleisio

Etholwyr â 'G' o flaen eu henw

Etholwyr â 'K' o flaen eu henw

Etholwyr ag 'L' o flaen eu henw

Etholwyr sydd wedi cofrestru'n ddienw – bydd ganddynt 'N' yn lle enw

rhoi r papurau pleidleisio i bobl
Rhoi'r papurau pleidleisio i bobl
 • Marcio'r gofrestr a'r Rhestr Rhifau Cyfatebol
  • Gofynnwch i'r etholwr gadarnhau ei enw a'i gyfeiriad
  • Marciwch rif etholwr yr etholwr yn y gofrestr
  • Galwch rif a rhif etholwr yr etholwr
  • Rhowch rif yr etholwr ar y Rhestr Rhifau Cyfatebol
  • PEIDIWCH ag ysgrifennu rhif yr etholwr ar y papur pleidleisio!
rhoi r papurau pleidleisio i bobl parhad
Rhoi'r papurau pleidleisio i bobl (parhad)
 • Papurau pleidleisio
  • Agorwch y papur yn llawn fel bod y papur i gyd i'w weld
  • Marc swyddogol, rhif papur pleidleisio a Marc Dynodi Unigryw (UIM)
marcio r gofrestr
Marcio'r gofrestr

Queen’s Walk

BC

JP32 4LT

411 G

Vella, Eva

1

412 F

Jolly, Simon

1

413 K

Vella, Christina

1

414

Brown, Robert

3

415

Evans, Gareth

5

416

Singh, Parvinder

7

417

Myers, Martin

7

418 A

Bishop, Stephanie

15

418/1

13 Tach 2012

Watts, Judith

15

eithriadau i r rheol
Eithriadau i'r rheol
 • Etholwyr dienw
  • Rhaid iddyn nhw ddangos cerdyn pleidleisio
  • Wedi'u marcio ag 'N' ar y gofrestr
  • Rhaid peidio â galw'u henw a'u cyfeiriad
  • Marciwch y gofrestr â’u rhif pleidleisio fel arfer
 • Etholwyr eraill

- Ar ddiwedd y gofrestr (diwedd rhaniad yr orsaf

eithriadau i r rheol1
Eithriadau i'r rheol
 • Gwallau clercio
  • Ar daflen gofrestr ar wahân
  • Gwiriwch y rhain bob tro os na allwch chi ddod o hyd iddyn nhw ar y gofrestr.
marcio r papur pleidleisio ar gyfer etholiad comisiynwyr yr heddlu a throseddu
Marcio'r papur pleidleisio ar gyfer etholiad Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu
 • Os byddan nhw'n gofyn ichi sut mae pleidleisio, darllenwch y cyfarwyddyd ar frig y papur pleidleisio.
 • Os byddan nhw'n gwneud camgymeriad, dilynwch y weithdrefn ar gyfer difetha papur pleidleisio
 • Peidiwch â dechrau trafod yr etholiad na dim byd heblaw am sut mae pleidleisio
beth os
Beth os...?
 • bydd rhywun yn rhoi tystysgrif cyflogaeth ichi
 • bydd pleidleisiwr yn difetha papur pleidleisio
 • bydd pleidleisiwr wedi enwebu dirprwy ond bod y pleidleisiwr yn cyrraedd cyn y dirprwy
 • bydd rhywun yn cyrraedd i bleidleisio ond bod y gofrestr yn dangos bod y person hwnnw eisoes wedi pleidleisio
 • bydd rhywun yn cyrraedd i bleidleisio ond bod y gofrestr yn dangos bod y person hwnnw'n pleidleisio drwy'r post
 • bydd rhywun yn cyrraedd sy'n dymuno pleidleisio fel dirprwy brys
 • bydd rhywun yn credu y dylen nhw fod ar y gofrestr ond nad ydyn nhw wedi'u rhestru
 • bydd helynt yn codi yn yr orsaf bleidleisio
y cwestiynau penodedig
Y cwestiynau penodedig
 • Rhaid gofyn y cwestiynau penodedig:
  • os bydd ymgeisydd, asiant etholiad neu asiant pleidleisio'n gofyn amdanyn nhw
  • cyn cyflwyno papur pleidleisio dan amgylchiadau arbennig
 • Dylid gofyn y cwestiynau penodedig:
  • os byddwch chi'n amau bod rhywun yn esgus bod yn rhywun arall
  • os bydd etholwr cofrestredig yn amlwg o dan oed
  • pan fydd etholwr yn dweud bod eu henw'n wahanol i'r hyn sydd ar y gofrestr etholwyr
 • Ni chaniateir holi na chwestiynu etholwyr mewn unrhyw fodd arall
pleidleisiau post
Pleidleisiau Post
 • caiff pleidleiswyr gyflwyno'u pleidleisiau post mewn unrhyw orsaf bleidleisio yn yr ardal bleidleisio (ardal cyngor lleol)
 • rhaid storio, selio a labelu pecynnau pleidleisiau post yn unol â'r cyfarwyddiadau
 • cesglir pleidleisiau post yn ystod y dydd, a dychwelyd y gweddill gyda'r blwch pleidleisio pan ddaw'r cyfnod pleidleisio i ben
pleidleisiau post1
Pleidleisiau Post
 • Ni ellir rhoi papur pleidleisio cyffredin yn yr orsaf bleidleisio i bobl sydd wedi'u marcio ag 'A':
  • cyfeiriwch nhw at y Swyddog Canlyniadau lleol i gael papur arall (cyn 5yh)
  • y weithdrefn ar gyfer cyflwyno papurau pleidleisio dan amgylchiadau arbennig ar ôl 5yh
   • eithriad: lle bydd etholwr yn honni nad yw erioed wedi gwneud cais am bleidlais bost. Os felly, bydd yn gymwys i gael papur pleidleisio wedi'i gyflwyno dan amgylchiadau arbennig unrhyw bryd. Serch hynny, dylid annog yr etholwyr hyn i wneud cais am bapur arall yn y swyddfa etholiadau os nad yw'n 5yh eto
cau r bleidlais

Cau'r Bleidlais

Dyma'r weithdrefn

cau r bleidlais1
Cau'r Bleidlais

Rhaid cau am 10yh

Rhaid caniatáu i bawb sydd wedi cael papur pleidleisio erbyn 10yh bleidleisio

Ond, does dim modd rhoi papur pleidleisio i neb ar ôl 10yh, hyd yn oed os oedd yr etholwr mewn ciw am 10yh.

Selio'r blwch/blychau pleidleisio a'r pecynnau pleidleisiau post

Bydd gan ymgeiswyr/asiantiaid yr hawl i roi seliau ar y blychau ar ddiwedd y bleidlais

ar l i r bleidlais gau
Ar ôl i'r bleidlais gau

Hollol hanfodol bod y cyfrif papurau pleidleisio yn cael ei gwblhau'n gywir

Rhaid gosod y cyfrif papurau pleidleisio yn yr amlen a ddarperir - cadwch y rhain gyda'r blwch/blychau pleidleisio

Gwnewch yn siŵr fod y dogfennau i gyd yn cael eu rhoi yn y pecynnau iawn ac yn cael eu llofnodi fel sy'n briodol

Clercod pleidleisio i helpu i bacio pethau yn yr orsaf er mwyn i'r swyddog llywyddu allu gwneud y tasgau pwysig hyn

iechyd a diogelwch
Iechyd a diogelwch
 • peidiwch byth â pheryglu diogelwch rhywun yn yr orsaf bleidleisio
 • byddwch yn ymwybodol o unrhyw risgiau posibl o ran diogelwch
 • archwiliwch y lle'n rheolaidd
 • byddwch yn arbennig o ofalus os yw’r tywydd yn aeafol
 • os gwelwch chi unrhyw beryglon - ceisiwch ddatrys y broblem
 • os bydd damwain - dilynwch y weithdrefn
 • byddwch yn ofalus wrth godi pethau trwm
gwybodaeth ychwanegol
Gwybodaeth ychwanegol
 • Manylion cysylltu’r tîm etholiadol
 • Gwefan y Comisiwn Etholiadol
  • www.comisiwnetholiadol.org.uk
  • www.fymhleidlaisi.co.uk
 • Taflenni Adborth