Sesiwn briffio i staff yr orsaf bleidleisio
Download
1 / 39

Sesiwn briffio i staff yr orsaf bleidleisio - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

Sesiwn briffio i staff yr orsaf bleidleisio. Etholiadau i Gynulliad Cenedlaethol Cymru a’r refferendwm ar y system bleidleisio i etholiadau Senedd y DU – 5 Mai 2011. Cyflwyniad . Swyddog Cyfrif Rheolwr Gwasanaethau Etholiadol . Amcanion y sesiwn hyfforddi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sesiwn briffio i staff yr orsaf bleidleisio' - suzy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sesiwn briffio i staff yr orsaf bleidleisio

Sesiwn briffio i staff yr orsaf bleidleisio

Etholiadau i Gynulliad Cenedlaethol Cymru a’r refferendwm ar y system bleidleisio i etholiadau Senedd y DU – 5 Mai 2011


Cyflwyniad

Cyflwyniad

Swyddog Cyfrif

Rheolwr Gwasanaethau Etholiadol


Amcanion y sesiwn hyfforddi
Amcanion y sesiwnhyfforddi

 • Mae eich rôl yn allweddol – chi yw wyneb gwasanaeth cwsmeriaid y refferendwm.

 • Yn y sesiwn hwn byddwn yn:

  • amlinellu'r hyn rydyn ni'n disgwyl i chi ei wneud ar y diwrnod pleidleisio

  • trafod y gweithdrefnau pleidleisio

  • meddwl am faterion iechyd a diogelwch

  • amlygu nifer o drefniadau gweinyddol


Pleidleisio mewn etholiad cynulliad cenedlaethol cymru
Pleidleisio mewn etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru

 • Mae etholiadau i Gynulliad Cenedlaethol Cymru yn cael eu cynnal trwy ddefnyddio’r System Aelod Ychwanegol (AMS).

 • Mae dau bapur pleidleisio, un i'r etholiad etholaeth ac un i'r etholiad rhanbarth

 • Bydd y pleidleisiwr yn bwrw eu pleidlais trwy osod croes sengl (X) yn erbyn yr ymgeisydd neu blaid o’u dewis ar bob un o’r ddau bapur pleidleisio ar wahân


Trosolwg o r refferendwm
Trosolwg o’r refferendwm

 • Mae refferendwm yn bleidlais uniongyrchol y gofynnir i'r etholwyr naill ai dderbyn neu wrthod cynnig neilltuol ynddi.

 • Ar 5 Mai bydd refferendwm ar y system bleidleisio i Etholiadau Seneddol y DU

 • Mae gan bleidleiswyr bleidlais a dylent nodi croes (X) yn naill ai y blwch ‘ie’ neu’r blwch ‘na’ ar y papur pleidleisio.


Mae n hanfodol eich bod yn

Mae'n hanfodol eich bod yn …

ymddwyn yn ddiduedd drwy'r amser

cydymffurfio ag unrhyw gyfarwyddiadau a gyhoeddir gan y Swyddog Cyfrif

sicrhau cyfrinachedd a diogelwch y bleidlais


Y swyddog llywyddu rheolaeth yr orsaf bleidleisio
Y Swyddog Llywyddu –rheolaeth yr orsaf bleidleisio

 • Cydgysylltu gyda deilydd allwedd yr adeilad

 • Trefnu gosodiad yr orsaf bleidleisio

 • Cyfarwyddo a goruchwylio gwaith y Clercod Pleidleisio

 • Cyfrif am yr holl bapurau pleidleisio, blychau pleidleisio a’r gwaith papur


Y clerc pleidleisio dyletswyddau cyffredinol
Y Clerc Pleidleisio – dyletswyddau cyffredinol

 • Cynorthwyo gyda gosodiad yr orsaf bleidleisio a pharatoi ar gyfer agor y pleidleisio

 • Bod yn foesgar a phroffesiynol wrth ddelio â’r pleidleiswyr

 • Gwirio fod etholwyr yn gymwys i bleidleisio yn y refferendwm ac yn yr orsaf bleidleisio honno

 • Deall y broses o roi papurau pleidleisio


Dynesu at y diwrnod pleidleisio
Dynesu aty diwrnod pleidleisio

 • Tasgau hanfodol

  • Ymweld â'r man pleidleisio a gwirio trefniadau mynediad

  • Gwirio cynnwys y blychau pleidleisio cyn gynted â phosibl ar ôl eu casglu

  • Cysylltu ag aelodau eraill y tîm

  • Cod gwisg - sicrhau bod dillad yn adlewyrchu proffesiynoldeb a’u bod yn ddiduedd, ond eu bod hefyd yn gysurus


Archwilwyr yr orsaf bleidleisio
Archwilwyr yr orsaf bleidleisio

 • Pwynt cyswllt

 • Cyflenwadau o ddeunyddiau ysgrifennu ac offer

 • Gyfrifol am

  • Gwirio cynllun gorsafoedd

  • Gwirio bod pethau'n rhedeg yn llyfn

  • Bod yn ymwybodol o unrhyw giwiau a delio â nhw

  • Casglu unrhyw bleidleisiau post a ddychwelwyd

  • Dosbarthu taliadau (os yn briodol)

 • Rhifau cysylltu[………………..]


Risgiau
Risgiau

 • Methu cysylltu â deilydd yr allwedd

 • Methu cael mynediad i'r orsaf bleidleisio

 • Staff ddim yn presenoli eu hunain neu'n cyrraedd yn hwyr

 • Problemau sy'n effeithio ar arddangos hysbysiadau

 • Cofrestrau anghywir yn cael eu dyrannu i'r orsaf

 • Y rhifau papurau pleidleisio ddim yn cyfateb i’r rhai a argraffwyd ymlaen llaw ar y CNL.

 • Papurau pleidleisio a gyflwynwyd wedi'u rhoi'n anghywir

 • Ciwiau'n cynyddu'n agos at derfyn y bleidlais


Yr orsaf bleidleisio

Yr orsaf bleidleisio

Trefnu, gosodiad, a phwy gaiff ddod i mewn i’r orsaf bleidleisio


Trefnu r orsaf bleidleisio
Trefnu'rorsaf bleidleisio

 • Cynllun/rhybuddion (gweler y rhestr wirio yn Atodiad 11 i Lawlyfr yr Orsaf bleidleisio)

  • gorfod gweithio’n bennaf i'r pleidleisiwr

  • llwybr cerdded y disgwylir i'r pleidleisiwr ei ddilyn

  • hygyrch i'r holl bleidleiswyr

 • Lleoliad y blwch/blychau pleidleisio

  • hygyrch a diogel

 • Trefnwch bob set o bapurau pleidleisio mewn trefn rifiadol

 • Rhifwyr, ymgyrchwyr ac asiantiaid

  • pwy all gael mynediad i'r orsaf bleidleisio?

 • Selio'r blwch (blychau)
Pwy all gael mynediad i r orsaf bleidleisio
Pwy all gael mynediad i'r orsaf bleidleisio?

 • pleidleiswyr

 • swyddog Cyfrif a staff

 • ymgeiswyr ac asiantiaid etholiad

 • asiantiaid refferendwm

 • asiantiaid pleidleisio

 • swyddogion yr heddlu ar ddyletswydd

 • cynrychiolwyr y Comisiwn Etholiadol

 • arsylwyr achrededig

 • pobl ifainc o dan 18 yn dod gyda phleidleiswyr

 • cymdeithion pleidleiswyr gydag anableddauGofal cwsmeriaid
Gofal cwsmeriaid

 • Dangoswch ddiddordeb personol

 • Byddwch yn gynorthwyol a hawdd mynd atoch

 • Gwrandwch arnynt a dangos empathi â nhw

 • Caniatewch iddynt gyfleu eu pwynt cyn ymateb

 • Peidiwch â dweud ‘Na’, dywedwch wrthynt beth y gallwch ei wneud iddynt a beth y cânt ei wneud

 • Ond rhaid dilyn rheolau’r etholiad a’r refferendwm bob amser, waeth pa mor daer, gofidus neu flin ydynt

 • Os mewn amheuaeth, cysylltwch â’r swyddfa etholiadau


Gofal cwsmeriaid parhad
Gofal cwsmeriaid (parhad)

 • Sicrhewch fod y broses bleidleisio'n hygyrch i bawb :

  • rhaid i’r gosodiad weithio i'r holl bleidleiswyr, gan gynnwys defnyddwyr cadair olwyn

  • dylai deunyddiau papur a ddarperir mewn ieithoedd a fformatau eraill fod yn hawdd eu gweld

  • mae rhaid ichi fod yn gallu darparu gwybodaeth i etholwyr anabl ar opsiynau ar gyfer pleidleisio â chymorth neu heb gymorth


Templed pleidleisio cyffyrddol
Templed pleidleisio cyffyrddol

 • Mae angen i’r templed cyffyrddol fod yn weladwy a dylech bod yn hyderus wrth ei ddefnyddio

 • Sut i ddefnyddio


Pwy sy n gallu a ddim yn gallu pleidleisio
Pwy sy'n gallu a ddim yn gallu pleidleisio?

 • Defnyddio'r gofrestr etholiadol a'r rhestr(au) rhif cyfatebol


Pwy sy n gymwys i bleidleisio yn yr orsaf bleidleisio yn etholiad cynulliad cenedlaethol cymru
Pwy sy'n gymwys i bleidleisio yn yr orsaf bleidleisio yn etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru?

 • Etholwyr heb lythrennau na ddyddiadau o flaen eu henw

 • Etholwyr sy'n 18 neu fwy ar ddiwrnod yr etholiad

 • Etholwyr gyda ‘G’ cyn eu henw

 • Etholwyr gyda ‘K’ cyn eu henw

 • Etholwyr gydag ‘L’ cyn eu henw

 • Etholwyr sydd wedi cofrestru'n ddienw sydd ag 'N' yn lle enw


Pwy sy n gymwys i bleidleisio yn yr orsaf bleidleisio yn y refferendwm
Pwy sy'n gymwys i bleidleisio yn yr orsaf bleidleisio yn y refferendwm?

Etholwyr heb lythrennau na dyddiadau cyn eu henw

Etholwyr gyda chofnod dienw sydd heb lythyren wrth eu cofnod heblaw am y llythyren ‘N’

Etholwyr sy’n 18 oed neu fwy

Etholwyr gydag ‘E’ cyn eu henw

Etholwyr gydag ‘F’ cyn eu henw

Etholwyr gydag ‘L’ cyn eu henw


Anfon y papurau pleidleisio
Anfon y papurau pleidleisio

 • Nodi'r gofrestr a'r CNL

  • Gwnewch i’r etholwr gadarnhau eu henw

  • Nodwch rhif etholwr yr etholwr yn y gofrestr

  • Nodwch rhif etholwr yr etholwr yn y Rhestr(au) Rhif Cyfatebol (CNL(s))

  • PEIDIWCH ag ysgrifennu rhif yr etholwr ar y papur pleidleisio!

 • Papurau pleidleisio

  • Agorwch yn llawn fel bod yr holl bapur yn weladwy.

  • Marc swyddogol

  • Rhif y papur pleidleisio a Marc Dynodi unigryw (UIM)


Marcio r gofrestr
Marcio'r gofrestr

Cliciwchiddychwelyd at y sleid


Enghraifft o restr rhif cyfatebol cnl
Enghraifft o Restr Rhif Cyfatebol (CNL)

Cliciwchiddychwelyd at y sleid

BC 27/1Marcio r papur pleidleisio i etholiad cynulliad cenedlaethol cymru
Marcio'r papur pleidleisio i etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru

 • Mae gan bob pleidleisiwr ddwy bleidlais yn etholiad y Cynulliad Cenedlaethol: pleidlais etholaeth i ymgeisydd a phleidlais ranbarthol o restr plaid wleidyddol (neu i ymgeisydd rhanbarthol sy’n sefyll fel unigolyn).

 • Mae dau bapur pleidleisio: un i'r etholiad etholaeth ac un i'r etholiad rhanbarth.

 • Yn yr etholiad etholaeth, dylai pleidleiswyr roi croes yn y blwch a ddarperir ar ochr dde enw’r ymgeisydd y dymunant bleidleisio iddo.

 • Yn yr etholiad rhanbarth, dylai pleidleiswyr roi croes yn y blwch a ddarperir ar ochr dde enw’r blaid wleidyddol y dymunant bleidleisio iddi, neu i ymgeisydd rhanbarthol, os oes un.


Marcio r papur pleidleisio i r refferendwm
Marcio'r papur pleidleisio i’r refferendwm

 • Efallai bydd angen egluro'r broses bleidleisio i rai etholwyr:

  • Mae gan bleidleiswyr un bleidlais, a dylent roi croes (X) yn naill ai’r blwch ‘ie’ neu ‘na’

  • Os ydynt yn pleidleisio i fwy nag un dewis, ni fydd eu papur pleidleisio yn cael ei gyfrif


Beth sy n digwydd os
Beth sy'n digwydd os…?

 • roddir tystysgrif gyflogaeth ichi?

 • yw pleidleisiwr yn difetha papur pleidleisio

 • yw pleidleisiwr wedi enwebu dirprwy ond mae'r pleidleisiwr yn cyrraedd cyn y dirprwy

 • yw person yn cyrraedd i bleidleisio ond mae'r gofrestr yn dangos bod y person wedi pleidleisio eisoes

 • yw person yn cyrraedd i bleidleisio ond mae'r gofrestr yn dangos bod y person yn bleidleisiwr post

 • yw person yn cyrraedd gan ddymuno pleidleisio fel dirprwy brys

 • yw person yn credu y dylent fod ar y gofrestr ond nid ydynt wedi’u rhestru

 • oes cynnwrf yn yr orsaf bleidleisio


Y cwestiynau rhagnodedig
Y cwestiynau rhagnodedig

 • Mae rhaid gofyn y cwestiynau rhagnodedig:

  • pan fyddwch chi'n amau cambersonadu

  • pan fydd etholwr cofrestredig yn amlwg o dan oedran

  • pan fydd ymgeisydd, asiant etholiad, asiant refferendwm neu asiant pleidleisio'n gofyn i hynny gael ei wneud

  • bob amser cyn anfon papur pleidleisio a gyflwynwyd


Pleidleisiau post
Pleidleisiau post

 • Gall pleidleiswyr roi eu pecynnau pleidleisiau post i mewn i unrhyw orsaf bleidleisio yn yr etholaeth (gwiriwch fod pecyn i’r etholaeth cyn ei dderbyn)

 • Rhaid selio pecynnau pleidlais post a ddychwelwyd a’u labelu fel y cyfarwyddwyd

 • [rhowch i mewn y weithdrefn ar gyfer casglu pecynnau pleidlais post gan y Swyddog Cyfrif yn ystod y dydd]


Pleidleisiau post1
Pleidleisiau post

 • Ni ellir rhoi papur pleidleisio cyffredin i farcwyr 'A' yn yr orsaf bleidleisio:

  • yn uniongyrchol i'r Swyddog Cyfrif i'w newid (cyn 5 pm)

  • gweithdrefn papurau pleidleisio a gyflwynwyd wedi 5 pm

   • eithriad: ble mae etholwr yn honni nad yw erioed wedi gwneud cais am bleidlais bost. Yn yr achos hwnnw, byddent yn gymwys am bapur pleidleisio a gyflwynwyd ar unrhyw adeg.


Cau r pleidleisio
Cau’r Pleidleisio

 • Y gweithdrefnau i’w dilyn


Cau r pleidleisio1
Cau’r pleidleisio

 • Rhaid cau am 10 yr hwyr

 • Mae rhaid i unrhyw berson yr anfonwyd papur(au) pleidleisio iddo erbyn 10pm gael pleidleisio

 • Fodd bynnag ni ellir anfon wedi 10pm, hyd yn oed os oedd yr etholwr mewn ciw am 10pm

 • Seliwch y blwch/blychau pleidleisio.

 • Mae hawl gan yr ymgeiswyr ac asiantiaid i osod seliau gan fod y pleidleisio yn awr wedi cau.


Wedi i r pleidleisio gau
Wedi i'r pleidleisio gau

 • Mae'n gwbl hanfodol y cyflawnir y cyfrif papurau pleidleisio'n gywir

 • Mae rhaid gosod y cyfrif papurau pleidleisio yn yr amlen a ddarperir - cadwch hon gyda'r blwch/blychau pleidleisio

 • Sicrhewch y gosodir yr holl ddogfenni yn y pecynnau cywir wedi'u llofnodi fel bo'n briodol

 • Dylai Clercod Pleidleisio gynorthwyo wrth dacluso'r orsaf er mwyn caniatáu i'r Swyddog Cyfrif wneud y tasgau pwysig hyn.


Iechyd a diogelwch
Iechyd adiogelwch

 • peidiwch byth â pheryglu diogelwch unrhyw berson y tu mewn i'r orsaf bleidleisio

 • byddwch yn ymwybodol o unrhyw risgiau posib i ddiogelwch

 • archwiliwch yr adeilad yn rheolaidd

 • os canfyddir peryglon - dewch o hyd i ddatrysiad

 • os oes damwain yn digwydd - dilynwch weithdrefnau

 • byddwch yn ofalus wrth godi pethau trwmGwybodaeth ychwanegol
Gwybodaeth ychwanegol

 • Cysylltiadau tîm etholiad

 • Gwefan y Comisiwn Etholiadol

  • www.electoralcommission.org.uk

  • www.aboutmyvote.co.uk

 • Taflenni adborth