page 01 page 01 qxd 29 01 2018 19 11 page 1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
swarajlive PowerPoint Presentation
Download Presentation
swarajlive

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

swarajlive - PowerPoint PPT Presentation


  • 6 Views
  • Uploaded on

Swarajlive is an online news portal website which provides Bihar news in Hindi, breaking news in Hindi, Jharkhand news, Patna Hindi news, Patna news headlines, etc.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'swarajlive' - swarajlive


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
page 01 page 01 qxd 29 01 2018 19 11 page 1

page 01_Page 01.qxd 29-01-2018 19:11 Page 1

www.swarajlive.com, Email:- news@swarajlive.com

´fMX³ff ÀfaÀIYSX¯f

Reg. BIHHIN/2017/74178

£f¶fSXûÔ IYf À½fSXfªf

³fBÊX dQ»»fe

³fûEOXf

QZWXSXfQc³f

´fMX³ff ÀfZ EIY Àff±f

´fiIYfdVf°f

SXf¿MÑXe¹f dWX³Qe Q`d³fIY

P 2

SXûþ¦ffSX, IÈYd¿f ½f dVfÃff ´fSX ªfûSX

BIYû³ffgd¸fIY ÀfUZÊ 2018: ªfeOXe´fe 7-7.5% SXWX³fZ IYf A³fb¸ff³f, ´fZMÑû»f-OXeþ»f WXû¦ff ¸fWXÔ¦ff

EªfZÔÀfe/³fBÊ dQ»»feÜ dUØf ¸fÔÂfe A÷Y¯f þZMX»fe ³fZ dUØf U¿fÊ 2018 IYf

Afd±fÊIY ÀfUZÊ ´fZVf dIY¹ffÜ dªfÀf¸fZÔ SXûªf¦ffSX, IÈYd¿f AüSX dVfÃff ´fSX ÀfSXIYfSX

IYf ¸fb£¹f RYûIYÀf W`XÜ BÀf ÀfUZÊ ¸fZÔ dUØf U¿fÊ 2019 ¸fZÔ þeOXe´fe ¦fiû±f IZY 7

P6

´fMX³ff, ½f¿fÊ: 01, AaIY: 293, ¸fa¦f»f½ffXSX, 30 ªf³f½fSXe 2018, ´fÈâX: 12, ¸fc»¹f: 3 ÷Y´f¹fZ

E³fE¨f E½fa ¦fa¦ff IYe Ad½fSX»f°ff ´fSX ÀfeE¸f ³fZ ¦fOXIYSXe IZY Àff±f IYe ¨f¨ffÊ

QZVf ¸fZÔ EIY Àff±f ¨fb³ffU IYSXf³fZ IYf dU¨ffSX °fû A¨Lf WX` ´fSX A¸f»f I`YÀfZ WXû

ÀfadÃf~ £f¶fSXZÔ

OXûIY»ff¸f ´fSX dRYSX ¨fe³f ³fZ

NXûIYf QfUf, IYWXf- B»ffIZY ¸fZÔ

d³f¸ffʯf IYf¹fÊ WX` þfSXe

¶fedþÔ¦fÜ ·ffSX°f AüSX ¨fe³f IZY ¶fe¨f OXûIY»ff¸f IYû

»fZIYSX dUUfQ dRYSX ¦fWXSXf³fZ IZY AfÀffSX ³fþSX Af SXWXZ WX`ÔÜ

¨fe³fe dUQZVf ¸fÔÂff»f¹f ³fZ Àfû¸fUfSX IYWXf dIY UWX

OXûIY»ff¸f ¸fZÔ Af²ffSX·fc°f Àf`³¹f PXfÔ¨fZ IYf d³f¸ffʯf BÀfd»fE

IYSX SXWXf WX` ¢¹fûÔdIY ¹fWX ÃfZÂf CXÀfIZY Ad²fIYfSX ÃfZÂf ¸fZÔ

Af°ff WX`Ü WXf»ffÔdIY CXÀf³fZ BÀf ¸fbïZ IYû VffÔd°f´fc¯fÊ °fSXeIZY

ÀfZ Àfb»fÓff³fZ IYe ¶ff°f ·fe IYWXe WX`Ü ¨fe³fe dUQZVf ¸fÔÂff»f¹f

IYe AûSX ÀfZ IYWXf ¦f¹ff dIY ·ffSX°f AüSX ¨fe³f IYû

OXûIY»ff¸f Àf¸fZ°f A´f³fZ Àfe¸ff dUUfQ IYû VffÔd°f´fc¯fÊ

°fSXeIZY ÀfZ QZJ³ff ¨ffdWX¹fZ AüSX ¸füþcQf °fÔÂf IZY þdSX¹fZ

CX³WXZÔ Àfb»fÓff³ff ¨ffdWX¹fZÜ ¨fe³fe Q`d³fIY ¦»fû¶f»f MXfB¸Àf ¸fZÔ

L´fZ ¨fe³f ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f SXfþQc°f ¦fü°f¸f ¶fÔ¶ffU»fZ IZY EIY

BÔMXSX½¹fc ´fSX ´fid°fdIiY¹ff IYSX°fZ WXb¹fZ ¨fe³fe dUQZVf ¸fÔÂff»f¹f

IYe ´fiUöYf WXbAf ¨fc³fd¹fÔ¦f ³fZ ¹fWXfÔ IYWXf dIY ¸füþcQf °fÔÂf

IZY þdSX¹fZ ¸f°f·fZQûÔ IYû WX»f dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü

·ffSX°fe¹f SXfþQc°f ³fZ A´f³fZ BÔMXSX½¹fc ¸fZÔ IYWXf ±ff dIY

3,488 dIY»fû¸feMXSX IYe Àfe¸ff IZY ÀfÔUZQ³fVfe»f B»ffIYûÔ

¸fZÔ ¹f±ffdÀ±fd°f ¸fZÔ ¶fQ»ffU ³fWXeÔ dIY¹ff þf³ff ¨ffdWX¹fZÜ

CX³WXûÔ³fZ IYWXf, d³fd›°f øY´f ÀfZ WX¸f³fZ ¹fWX ³fûMX dIY¹ff dIY

SXfþQc°f ³fZ BÀf ¸fbïZ IZY ÀfÔQ·fÊ ¸fZÔ ¶f¹ff³f dQ¹ff WX`Ü

¨fe³f IZY dUQZVf ¸fÔÂff»f¹f ³fZ IYWXf dIY ¸fbÓfZ IYWX³ff ¨ffdWX¹fZ

dIY Qû³fûÔ QZVfûÔ IYû Àfe¸ff ¸fbïûÔ IYû VffÔd°f´fc¯fÊ °fSXeIZY ÀfZ

QZJ³ff ¨ffdWX¹fZ AüSX Àfe¸ff-ÀfÔ¶fÔ²fe ¸füþcQf °fÔÂfûÔ IZY þdSX¹fZ

B³fIYf Àf¸ff²ff³f IYSX³ff ¨ffdWX¹fZ dþÀfÀfZ WX¸f WX¸ffSXZ

¸f°f·fZQûÔ IZY CXd¨f°f Àf¸ff²ff³f IZY d»f¹fZ dÀ±fd°f¹ffÔ AüSX

ÀfÃf¸f ¸ffWXü»f ¶f³ff ÀfIZYÔÜ’ Àfe¸ff ´fSX °f³ffU IYû »fZIYSX

¨f¨ffÊ IYSX³fZ IZY d»f¹fZ ½¹fUÀ±ff IZY A»ffUf ·ffSX°f AüSX

¨fe³f ¸fZÔ Àfe¸ff dUUfQ IYû »fZIYSX ¸f°f·fZQ IZY Àf¸ff²ff³f IZY

d»f¹fZ dUVfZ¿f ´fid°fd³fd²f À°fSX IYe Àfe¸ff Uf°ffÊ IYf °fÔÂf ·fe

¸füþcQ WX`Ü Vû¿f ´fZªf 02 ´fSX

´fZMÑûd»f¹f¸f AüSX A»IYûWX»f

¸fWXÔ¦fe-ÀfÀ°fe IYSX ÀfIY°fZ WX`Ô

d½fØf ¸faÂfe A÷Y¯f þZMX»fe

³fBÊ dQ»»feÜ þeEÀfMXe ³fZ A´fi°¹fÃf IYSX »f¦ff³fZ IZY dUØf

¸fÔÂfe IZY Ad²fIYfSX IYû IYfRYe Àfed¸f°f IYSX dQ¹ff WX`Ü

¶fþMX ¸fZÔ ÀfSXIYfSX ¨ffWXZ °fû dÀfRYÊ þeEÀfMXe IZY Qf¹fSXZ ÀfZ

¶ffWXSX ´fZMÑûd»f¹f¸f AüSX A»IYûWX»f ´fSX B³fOXf¹fSXZ¢MX MX`¢Àf

¶fPÞXf ¹ff §fMXf ÀfIY°fe WX`Ü d¶fþ»fe ·fe þeEÀfMXe IZY Qf¹fSXZ

ÀfZ ¶ffWXSX WX`, »fZdIY³f IZYÔQi ÀfSXIYfSX BÀf ´fSX MX`¢Àf ³fWXeÔ

»f¦ff ÀfIY°feÜ AÀf»f ¸fZÔ þeEÀfMXe ³fZ ¶fþMX ´fZVf IYSX³fZ

IZY °fSXeIZY ¸fZÔ IYfRYe ¶fQ»ffU IYSX dQ¹ff WX`Ü BÀfÀfZ dUØf

¸fÔÂfe IZY MX`¢Àf »f¦ff³fZ IZY Ad²fIYfSX IYfRYe Àfed¸f°f WXû

¦fE WX`ÔÜ BÀfÀfZ ´fWX»fZ dUØf ¸fÔÂfe A´fi°¹fÃf IYSX »f¦ff ÀfIY°fZ

±fZ, þû »fû¦fûÔ IZY Q`d³fIY þeU³f ´fSX AÀfSX OXf»f°ff WX`Ü

»fZdIY³f BÀf ¶ffSX þ¶f A÷Y¯f þZMX»fe, ¸fûQe ÀfSXIYfSX IYf

AÔd°f¸f ¶fþMX ´fZVf IYSXZÔ¦fZ °fû UWX ª¹ffQf°fSX UÀ°fbAûÔ ´fSX

A´fi°¹fÃf IYSX IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ IYûBÊ §fû¿f¯ff ³fWXeÔ IYSX ´ffEÔ¦fZ,

¢¹fûÔdIY B³f Àf¶fIYû þeEÀfMXe ¸fZÔ Àf¸ffdWX°f IYSX d»f¹ff ¦f¹ff

WX`Ü ´fWX»fZ Af¶fIYfSXe, d¶fIiYe IYSX, ÀfZUf IYSX IZY °fWX°f

Af³fZ Uf»fe »f¦f·f¦f Àf·fe UÀ°fbEÔ A¶f þeEÀfMXe IZY

Qf¹fSXZ ¸fZÔ Af ¨fbIYe WX`ÔÜ B³fIZY SXZMX ¸fZÔ ¶fQ»ffU A¶f dÀfRYÊ

þeEÀfMXe IYüÔdÀf»f IZY õfSXf WXû Vû¿f ´fZªf 02 ´fSX

ÀfZ 7.5 RYeÀfQ SXWX³fZ IYe A³fb¸ff³f »f¦f¹ff WX`Ü UWXeÔ ¸füþcQf dUØf U¿fÊ ¸fZÔ

Afd±fÊIY dUIYfÀf QSX IZY 6.75 RYeÀfQ SXWX³fZ IYf A³fb¸ff³f WX`Ü ¸fWXÔ¦fZ IiYcOX

IYû A±fʽ¹fUÀ±ff IZY d»fWXfþ ÀfZ Àf¶fÀfZ ¶fOÞXe d¨fÔ°ff ¶f°ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü

OXf¹fSXZ¢MX AüSX B³fOXf¹fSXZ¢MX MX`¢Àf ´fZ¹fSX IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ¶fOÞXf

BþfRYf: Afd±fÊIY ÀfUZÊÃf¯f IZY ¸fb°ffd¶fIY þeEÀfMXe IZY °fWX°f

B³fOXf¹fSXZ¢MX MX`¢Àf ´fZ¹fSX IYe ÀfÔ£¹ff ´fcUÊ þeEÀfMXe ½¹fUÀ±ff ÀfZ 50

RYeÀfQe Ad²fIY WX`Ü BÀfIZY Àff±f WXe ³fUÔ¶fSX 2016 IZY ¶ffQ 1.8

d¸fd»f¹f³f Ad²fIY »fû¦fûÔ ³fZ B³fIY¸f MX`¢Àf dSXMX³fÊ QfdJ»f dIY¹ff WX`Ü

¦f`SX IÈYd¿f SXûþ¦ffSX CX¸¸feQ ÀfZ Ad²fIY: Afd±fÊIY ÀfUZÊÃf¯f IZY

¸fb°ffd¶fIY ÀfûVf»f dÀf¢¹fûdSXMXe AfÔIYOÞXûÔ (BÊ´feERYAû,

BÊEÀfAfBÊÀfe) IZY Af²ffSX ´fSX ¦f`SX-IÈYd¿f ÃfZÂf (RYfg¸fÊ»f ÀfZ¢MXSX) ¸fZÔ

SXûþ¦ffSX ¸fZÔ 30 RYeÀfQe IYe ¶fPÞX°f WX`Ü UWXeÔ þeEÀfMXe IZY AÔ°f¦fÊ°f

SXûþ¦ffSX IZY AfÔIYOÞXûÔ ¸fZÔ 50 RYeÀfQe IYe ¶fPÞX°f WX`Ü

¦»fû¶f»f MÑZOX ´fSX SXfª¹fûÔ IYe IY¸ffBÊ: IZY³Qi ÀfSXIYfSX õfSXf dQE

þfSXe AfÔIYOÞXûÔ IZY Af²ffSX ´fSX SXfª¹fûÔ IYe IY¸ffBÊ ´fSX CX³fIZY õfSXf

dIYE þf SXWXZ ¦»fû¶f»f MÑZOX AüSX BÔMXSXÀMXZMX MÑZOX ´fSX d³f·fÊSX SXWXeÜ B³f

ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ dþ³f SXfª¹fûÔ IYf dþ°f³ff MÑZOX SXWXf WX`Ü

·ffSX°f IYf E¢Àf´fûMXÊ ÀfZ¢MXSX ¶ffIYe QZVfûÔ ÀfZ ¶fZWX°fSX: ÀfUZÊÃf¯f

IZY AfÔIYOÞXûÔ IZY ¸fb°ffd¶fIY QZVf IYe MXfg´f 1 RYeÀfQe IÔY´fd³f¹ffÔ QZVf

IYf IbY»f 38 RYeÀfQe E¢Àf´fûMXÊ IYSX°fe WX`Ü UWXeÔ A³¹f QZVfûÔ ¸fZÔ ¹fZ

AfÔIYOÞXf ·ffSX°f ÀfZ JSXf¶f WX`Ü ¶fifþe»f ¸fZÔ MXfg´f EIY RYeÀfQe IÔY´fd³f¹ffÔ

72 RYeÀfQe E¢Àf´fûMXÊ, þ¸fʳfe ¸fZÔ 68 RYeÀfQe, ¸fZd¢ÀfIYû ¸fZÔ 67

RYeÀfQe AüSX A¸fZdSXIYf ¸fZÔ 55 RYeÀfQe E¢Àf´fûMXÊ IYSX°fe WX`ÔÜ

IiYcOX Afg¹f»f IYe ¶fPÞX°fe IYe¸f°fZÔ Àf¶fÀfZ ¶fOÞXf J°fSXf: Afd±fÊIY

ÀfUZÊÃf¯f IZY ¸fb°ffd¶fIY A¦f»fZ dUØf U¿fÊ IZY QüSXf³f IZY³Qi ÀfSXIYfSX IZY

Àff¸f³fZ Àf¶fÀfZ ¶fOÞXe ¨fb³fü°fe AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f ¶ffþfSX ¸fZÔ IiYcOX Afg¹f»f

IYe IYe¸f°fûÔ ¸fZÔ Af°fe CXLf»f WX`Ü WXf»ffÔdIY BÀf QüSXf³f U`dV½fIY À°fSX

´fSX dUIYfÀf QSX ¸fZÔ Àfb²ffSX QþÊ WXû³fZ IYe CX¸¸feQ, þeEÀfMXe ¸fZÔ Àfb²ffSX

AüSX d³fUZVf IYf À°fSX Àfb²fSX³fZ ÀfZ ·ffSX°fe¹f A±fʽ¹fUÀ±ff IYû SXfWX°f

SXWXZ¦feÜ

þfSXe SXWXZÔ¦fZ Afd±fÊIY Àfb²ffSX: ÀfUZÊÃf¯f IZY ¸fb°ffd¶fIY A¦f»fZ dUØf

U¿fÊ IZY QüSXf³f IZY³Qi ÀfSXIYfSX IYû þeEÀfMXe IYû Àff¸ff³¹f IYSX³fZ IZY

d»fE þøYSXe IYQ¸f CXNXf³fZ IZY Àff±f-Àff±f QûWXSXe ¶f`»fZÔÀf VfeMX, E¹fSX

BÔdOX¹ff IZY d³fþeIYSX¯f AüSX ½¹ff´fIY Afd±fÊIY ¸fbïûÔ IYe dÀ±fSX°ff ´fSX

²¹ff³f QZ³fZ IYe þøYSX°f WX`Ü

¹fZ SXWXZ ÀfSXIYfSX IZY JfÀf QfÔU: IZY³Qi ÀfSXIYfSX IZY ¸fb°ffd¶fIY 1

þb»ffBÊ 2017 IYû þeEÀfMXe »ff¦fc IYSX³fZ, QûWXSXe ¶f`»fZÔÀf VfeMX

Àf¸fÀ¹ff IYû WX»f IYSX³fZ IZY d»fE ¶f`ÔIYSX´Àfe IYûOX IZY ´fifU²ff³f,

ÀfSXIYfSXe ¶f`ÔIYûÔ IYû ¸fþ¶fc°f IYSX³fZ IZY d»fE SXeI`Yd´fMXZ»ffBþZVf³f

´»ff³f, dUQZVfe d³fUZVf IZY d³f¹f¸fûÔ IYû AüSX ÀfSX»f IYSX³fZ AüSX

U`dV½fIY Afd±fÊIY Àfb²ffSX IYe dÀ±fd°f ¸fZÔ A¨LZ E¢Àf´fûMXÊ IZY ¨f»f°fZ

·ffSX°fe¹f A±fʽ¹fUÀ±ff ¸füþcQf dUØf U¿fÊ IZY QüSXf³f 6.75 RYeÀfQe

IYe QSX ÀfZ ¶fPÞX ÀfIY°fe WX`Ü

VfWXSXûÔ IYû þbMXf³ff WXû¦ff dUØfe¹f ÀfÔÀff²f³f: QZVf IYe VfWXSXe

þ³fÀfÔ£¹ff 2031 °fIY 600 d¸fd»f¹f³f IYf AfÔIYOÞXf ´ffSX IYSX

ÀfIY°fe WX`Ü d»fWXfþf Afd±fÊIY ÀfUZÊÃf¯f ³fZ IZY³Qi Vû¿f ´fZªf 02 ´fSX

BIYû³ffgd¸fIY ÀfUZÊ IYe ¸fb£¹f ¶ff°fZÔ...

1. ·ffSX°f °feUi UÈdð Uf»fe ¶fOÞXe A±fʽ¹fUÀ±ff IYf

°f¸f¦ff dRYSX WXfdÀf»f IYSX »fZ¦ff

2. dUØf U¿fÊ 2017-18 ¸fZÔ Afd±fÊIY UÈdð QSX 6.75

´fid°fVf°f SXWXZ¦fe

3. IY¨¨fZ °fZ»f IYe IYe¸f°fûÔ ¸fZÔ CXLf»f AüSX VfZ¹fSX

IYe¸f°fûÔ ¸fZÔ °fZþ d¦fSXfUMX IZY þûdJ¸f IZY ´fid°f

Àf°fIYÊ°ff IYe þøYSX°f

4. A¦f»fZ Àff»f IYf ³fed°f¦f°f EþZÔOXf, IÈYd¿f ÃfZÂf IYe

¸fQQ IYe þfE, E¹fSX BÔdOX¹ff IYf d³fþeIYSX¯f WXû,

¶f`ÔIYûÔ ¸fZÔ ´fcÔþe OXf»f³fZ IYf IYf¸f ´fcSXf WXû

5. þeEÀfMXe AfÔIYOÞXZ IZY A³fbÀffSX A´fi°¹fÃf

IYSXQf°ffAûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ 50 ´fid°fVf°f IYe UÈdð

6. SXfª¹fûÔ, À±ff³fe¹f d³fIYf¹fûÔ IYf IYSX ÀfÔ¦fiWX ÀfÔ§fe¹f

½¹fUÀ±ff Uf»fZ A³¹f QZVfûÔ IZY ¸fbIYf¶f»fZ IYfRYe IY¸f

7. ³fûMX¶fÔQe ÀfZ dUØfe¹f ¶f¨f°fûÔ IYû ´fiû°ÀffWX³f

8. ¦f`SX-d³f¿´ffdQ°f ´fdSXÀfÔ´fdØf (E³f´feE) IYe Àf¸fÀ¹ff

IZY Àf¸ff²ff³f IZY d»f¹fZ FY¯f Vfû²f³f ÀfÔdWX°ff IYf

CX´f¹fû¦f ÀfdIiY¹f°ff ÀfZ dIY¹ff þf SXWXf WX`

9. JbQSXf ¸fbQifÀRYed°f 2017-18 ¸fZÔ AüÀf°f³f 3.3

´fid°fVf°f, LWX dUØf U¿fÊ ¸fZÔ Àf¶fÀfZ IY¸f

10. QZVf IYû A´fe»fe¹f °f±ff ³¹ffd¹fIY ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ »fÔ¶fZ Àf¸f¹f

ÀfZ »fÔd¶f°f ¸ff¸f»fûÔ IZY d³f´fMXf³f IYe þøYSX°f WX`

11. ¦ffÔU ÀfZ »fû¦fûÔ IZY VfWXSXûÔ IYe AûSX ´f»ff¹f³f ÀfZ

IÈYd¿f ÃfZÂf ¸fZÔ ¸fdWX»ffAûÔ IYe ·ff¦feQfSXe ¶fPÞXe

12. ¨ff»fc dUØf U¿fÊ ¸fZÔ dIYÀff³fûÔ IZY d»f¹fZ 20,339 IYSXûOÞX

÷Y´f¹fZ IYe ¶¹ffþ ÀfWXf¹f°ff IYe ¸fÔþcSXe Qe ¦f¹fe

13. ÀfZUf ÃfZÂf ¸fZÔ 2017-18 ¸fZÔ ERYOXeAfBÊ 15

´fid°fVf°f ¶fPÞXf

14. U`dV½fIY ½¹ff´ffSX ¸fZÔ Àfb²ffSX ÀfZ QZVf IYf A³¹f QZVfûÔ

IZY Àff±f IYfSXû¶ffSX ¸fþ¶fc°f ¶f³fZ SXWX³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff

15. ßf¸f IYf³fc³fûÔ IZY ¶fZWX°fSX °fSXeIZY ÀfZ dIiY¹ff³U¹f³f IZY

d»f¹fZ ´fiüôûd¦fIYe IYf CX´f¹fû¦f dIY¹ff þf³ff ¨ffdWXE

ÀfSXIYfSX A»´fÀfÔ£¹fIYûÔ IYf °fbáeIYSX¯f

³fWXeÔ ÀfVföYeIYSX¯f IYSX SXWXe WX`: SXf¿MÑX´fd°f

EªfZÔÀfe/³fBÊX dQ»»feÜ

SXf¿MÑX´fd°f SXf¸f³ff±f IYûdUÔQ ³fZ Àfû¸f½ffSX IYû CX¸¸feQ þfdWXSX IYe dIY

ÀfÔÀfQ ¸fZÔ ´fZVf °fe³f °f»ffIY ÀfÔ¶fÔ²fe dU²fZ¹fIY IYû þ»Qe WXe

IYf³fc³fe øY´f dQ¹ff þf¹fZ¦ffÜ ÀfÔÀfQ IZY Qû³fûÔ ÀfQ³fûÔ IYe ÀfÔ¹fböY

¶f`NXIY IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX°fZ WXbE SXf¿MÑX´fd°f ³fZ IYWXf dIY ¸fbdÀ»f¸f

¸fdWX»ffAûÔ IYf Àf¸¸ff³f IYBÊ QVfIYûÔ °fIY SXfþ³fed°fIY »ff·f-WXfd³f

IYf dVfIYfSX SXWXfÜ A¶f QZVf IYû CX³WXZÔ BÀf dÀ±fd°f ÀfZ ¸fbdöY dQ»ff³fZ

IYf AUÀfSX d¸f»ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¸fZSXe ÀfSXIYfSX ³fZ °fe³f

°f»ffIY IZY ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ EIY dU²fZ¹fIY ÀfÔÀfQ ¸fZÔ ´fiÀ°fb°f dIY¹ff WX`Ü ¸f`Ô

AfVff IYSX°ff WXcÔ dIY ÀfÔÀfQ Vfe§fi WXe BÀfZ IYf³fc³fe øY´f QZ¦feÜ

SXf¿MÑX´fd°f IZY øY´f ¸fZÔ ´fQ·ffSX ¦fiWX¯f IYSX³fZ IZY ¶ffQ ÀfÔÀfQ IZY

IZYÔQie¹f IYÃf ¸fZÔ A´f³fZ ´fWX»fZ Ad·f·ff¿f¯f ¸fZÔ IYûdUÔQ ³fZ IYWXf dIY

°fe³f °f»ffIY ´fSX IYf³fc³f ¶f³f³fZ IZY ¶ffQ ¸fbdÀ»f¸f ¶fWX³f-¶fZdMX¹ffÔ ·fe

Af°¸f Àf¸¸ff³f IZY Àff±f ·f¹f¸fböY þeU³f þe ÀfIZYÔ¦feÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe

³fSXZÔQi ¸fûQe Àf¸fZ°f IZYÔQie¹f ¸fÔdÂf¹fûÔ AüSX ÀfSXIYfSX ¸fZÔ ÀfWX¹fû¦fe

dUd·f³³f Q»fûÔ IZY ÀfQÀ¹fûÔ ³fZ ¸fZþZÔ ±f´f±f´ffIYSX BÀfIYf ÀUf¦f°f

dIY¹ffÜ BÀf QüSXf³f ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¸fûQe, ·ffþ´ff A²¹fÃf Ad¸f°f

¶fþMX ÀfÂf ¸fWX°U´fc¯fÊ WX`Ü

´fcSXf dUV½f ·ffSX°f IYe

A±fʽ¹fUÀ±ff IZY ´fid°f AfVffUf³f

WX`Ü ·ffSX°f IYe ´fi¦fd°f ´fSX Qbd³f¹ff IYe

Àf·fe EþZÔdÀf¹fûÔ ³fZ ¸fbWXSX »f¦ffBÊ WX`Ü

¶fþMX QZVf IYe °fZþ ¦fd°f ÀfZ Af¦fZ

¶fPÞX SXWXe A±fʽ¹fUÀ±ff IYû AüSX ·fe

DYþfÊ QZ¦ffÜ l l³fSmX³Qi ¸fûQe, ´feE¸f

VffWX, IYfÔ¦fiZÀf IYe UdSXâ ³fZ°ff Àfûd³f¹ff ¦ffÔ²fe, IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf

SXfWXb»f ¦ffÔ²fe, ·ffþ´ff IZY UdSXâ ³fZ°ff »ff»fIÈY¿¯f AfOXUf¯fe, Àf´ff

³fZ°ff ¸fb»ff¹f¸f dÀfÔWX ¹ffQU, SXfIYfÔ´ff ³fZ°ff VfSXQ ´fUfSX Àf¸fZ°f IZYÔQie¹f

¸fÔÂfe EUÔ dUd·f³³f Q»fûÔ IZY ÀfQÀ¹f IZYÔQie¹f IYÃf ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f ±fZÜ

SXf¿MÑX´fd°f ³fZ IYWXf dIY °fbáeIYSX¯f ³fWXeÔ ÀfVföYeIYSX¯f IZY ÀfÔIY»´f

IZY Àff±f ÀfSXIYfSX A»´fÀfÔ£¹fIYûÔ IZY Afd±fÊIY, Àff¸ffdþIY AüSX

Vf`Ãfd¯fIY ÀfVföYeIYSX¯f IYe dQVff ¸fZÔ ¸fþ¶fc°fe ÀfZ IYf¸f IYSX SXWXe

WX`Ü

AMX»f IYe SXfWX ´fSX þfEÔ¦fZ ¸fûQe

BÀfe Àff»f IYSXf ÀfIY°fZ WX`Ô »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU !

Vû¿f ´fZªf 02 ´fSX

Àfb´fie¸f IYûMXÊ IYf AfQZVf, UZ°f³f Afþ ³fWXeÔ °fû IY»f ¶fSXf¶fSX °fû IYSX³ff WXe WXû¦ff

EªfZÔÀfe/³fBÊ dQ»»feÜ

¸fûQe ³fZ d´fL»fZ dQ³fûÔ dQE A´f³fZ EIY BÔMXSX½¹fc ¸fZÔ

BÀfIYe ´fbSXþûSX UIYf»f°f IYe ±feÜ ´feE¸f ¸fûQe

IYf °fIYÊ WX` dIY ·ffSX°f þ`ÀfZ dUVff»f QZVf ¸fZÔ WXSX

Àf¸f¹f dIYÀfe ³f dIYÀfe ´fiQZVf ¸fZÔ ¨fb³ffU ¨f»f SXWXZ

WXû°fZ WX`Ô AüSX Af¨ffSX ÀfÔdWX°ff »f¦fe WXû°fe WX`

dþÀfIZY ¨f»f°fZ dUIYfÀf IZY IYf¸f ÷YIY þf°fZ WX`ÔÜ

BÀfIZY A»ffUf IZYÔQi U SXfª¹f IZY A»f¦f-A»f¦f

¨fb³ffU IYSXf³fZ ÀfZ ÀfÔÀff²f³fûÔ IYf ·fe IYfRYe J¨fÊ

WXû°ff WX` dþÀfZ ¶f¨ff¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü

SXfª¹fûÔ IZY Àff±f Af¸f ¨fb³ffU: BÀf Àff»f IZY

AÔ°f ¸fZÔ ¸f²¹f´fiQZVf, SXfþÀ±ff³f, LØfeÀf¦fPÞX ¸fZÔ

dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU WXû³fZ WX`ÔÜ þ¶fdIY BÀfe Àff»f

A´fi`»f ¸fZÔ IY³ffÊMXIY AüSX d¸fþûSX¸f ¸fZÔ

dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU WXû³fZ WX`ÔÜ UWXeÔ A¦f»fZ Àff»f

2019 ¸fZÔ AfÔ²fi ´fiQZVf, A÷Y¯ffÔ¨f»f, CXOÞXeÀff,

dÀfd¢IY¸f, ¸fWXfSXf¿MÑX, WXdSX¹ff¯ff, þ¸¸fc-IYV¸feSX

AüSX ÓffSXJÔOX IZY dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU WXû³fZ WX`ÔÜ

EZÀfZ ¸fZÔ dU´fÃfe Q»fûÔ IYû »f¦f°ff WX` dIY ³fSXZÔQi

¸fûQe A´f³fe SX¯f³fed°f ÀfZ EIY ¶ffSX dRYSX dU´fÃf

IYû ¨füÔIYf ÀfIY°fZ WX`Ô AüSX IZYÔQi IZY ¨fb³ffU ·fe

B³f SXfª¹fûÔ IZY Àff±f IYSXfIYSX A´f³fZ dJ»ffRY

dIYÀfe ¶fOÞXZ ¸ffWXü»f IZY ¶f³f³fZ ÀfZ ´fWX»fZ WXe þe°f

WXfdÀf»f IYSX Qû¶ffSXf ÀfØff IYf IYfd¶fþ WXû³fZ IYf

QfÔU ¨f»f ÀfIY°fZ WX`ÔÜ

IYfÔ¦fiZÀf ÀfdWX°f dU´fÃf IYe AfVfÔIYf: ¶fþMX

ÀfÂf IZY LûMXf SXWX³fZ ´fSX »fûIYÀf·ff ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf IZY

³fZ°ff ¸fd»»fIYfþbʳf JOÞX¦fZ ³fZ ³ffJbVfe þ°ffBÊ

CXÀfÀfZ ·fe IYfÔ¦fiZÀf IYe ¸fûQe ÀfSXIYfSX IZY þ»Q

¨fb³ffU IYû »fZIYSX AfVfÔIYf Óf»fIY°fe WX`Ü »ff»fc

¹ffQU °fû IYfRYe ´fWX»fZ ÀfZ WXe ¸fûQe ÀfSXIYfSX ´fSX

2018 ¸fZÔ »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU IYSXf³fZ IYe VfÔIYf

þfdWXSX IYSX°fZ SXWXZ WX`ÔÜ B°f³ff WXe ³fWXeÔ d´fL»fZ 15

dQ³fûÔ ¸fZÔ AdJ»fZVf ¹ffQU ÀfZ »fZIYSX ¸ff¹ffU°fe ³fZ

·fe ¸fûQe ÀfSXIYfSX ´fSX BÀfe Àff»f ¨fb³ffU IYSXf³fZ

IYe AfVfÔIYf þfdWXSX IYe WX`Ü

¢¹ff ¸fûQe ÀfSXIYfSX BÀfe Àff»f IZY AÔ°f ¸fZÔ

»fûIYÀf·ff ¨fb³ffU IYSXf³fZ IYf ¸fcOX ¶f³ff ¨fbIYe

WX`? ¢¹ff EIY Àff±f ¨fb³ffU IYe þû ¶ff°f

´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe IYWX°fZ AfE WX`Ô CXÀfZ UZ

BÀf Àff»f IZY AfdJSX ¸fZÔ IYfRYe WXQ °fIY »ff¦fc

·fe IYSX ÀfIY°fZ WX`Ô? SXf¿MÑX´fd°f IYf Afþ IYf

Ad·f·ff¿f¯f AüSX ÀfSXIYfSX ÀfZ d¸f»f SXWXZ ÀfÔIZY°fûÔ

IYû IYfÔ¦fiZÀf U A³¹f dU´fÃfe ´ffdMXʹffÔ dOXIYûOX

IYSX³fZ ¸fZÔ »f¦fe WX`Ô AüSX CX³fIYf IYWX³ff WX` dIY

A¦fSX EZÀff WXû°ff WX` °fû IYûBÊ Af›¹fÊ ³fWXeÔ WXû³ff

¨ffdWXEÜ

SXf¿MÑX´fd°f IZY Ad·f·ff¿f¯f ÀfZ d¸f»fZ

ÀfÔIZY°f: ¦füSX°f»f¶f WX` dIY Afþ ¶fþMX ÀfÂf IZY

´fWX»fZ dQ³f SXf¿MÑX´fd°f SXf¸f³ff±f IYûdUÔQ ³fZ A´f³fZ

´fWX»fZ Ad·f·ff¿f¯f ¸fZÔ þ¶f ÀfSXIYfSX IYe d´fL»fZ

´fü³fZ ¨ffSX Àff»f IYe CX´f»fd¶²f¹ffÔ d¦f³ffBÊÔ °fû

CXÀf¸fZÔ EIY Àff±f ¨fb³ffU IYe ´feE¸f ¸fûQe IYe

¶ff°f QûWXSXfBÊÜ SXf¿MÑX´fd°f ³fZ EIY Àff±f ¨fb³ffU IYe

UIYf»f°f IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY WXSX Àf¸f¹f ¨fb³ffU

IYf AÀfSX dUIYfÀf ´fSX ´fOÞX°ff WX`Ü

AMX»f ³fZ Àf¸f¹f ÀfZ ´fWX»fZ IYSXf¹ff ±ff

¨fb³ffU: ¦füSX°f»f¶f WX` dIY 2004 ¸fZÔ °f°IYf»fe³f

´fi²ff³f¸fÔÂfe AMX»f d¶fWXfSXe ³fZ ·fe Àf¸f¹f ÀfZ ´fWX»fZ

»fûIYÀf·ff ¨fb³ffU IYSXf¹ff ±ffÜ »fZdIY³f ¶feþZ´fe

IYû WXfSX IYf ¸fbÔWX QZJ³ff ´fOÞXf ±ff AüSX ¸f³f¸fûWX³f

dÀfÔWX IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf ³fZ ÀfØff ¸fZÔ Uf´fÀfe

IYe ±feÜ A¶f EIY ¶ffSX dRYSX QZVf IYe ÀfØff ´fSX

IYfd¶fþ ³fSXZÔQi ¸fûQe AMX»f IYe SXfWX ´fSX IYQ¸f

¶fPÞXf³fZ IZY ¸fcOX ¸fZÔ ³fþSX Af SXWXZ WX`ÔÜ

´feE¸f EIY QZVf EIY ¨fb³ffU IZY ´fÃf ¸fZÔ:

¶feþZ´fe d´fL»fZ IbYL Àf¸f¹f ÀfZ IZYÔQi AüSX SXfª¹fûÔ

IYe dU²ff³fÀf·ff IZY ¨fb³ffU EIY Àff±f IYSXf³fZ IYe

¶ff°f IYWX°fe AfBÊ WX` AüSX JbQ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi

EªfZÔÀfe /³f¹fe dQ»»fe/´fMX³ffÜ

£fbVf£f¶fSXe

l l¨feRY ÀfZIiYZMXSXe IZY AÔQSX IY¸fZMXe

¶f³ff³fZ IYf d³fQZÊVf, A¦f»fe

Àfb³fUfBÊ 15 ¸ff¨fÊ IYû WXû¦fe

Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ d¶fWXfSX ¸fZÔ ´fÔ¨ff¹f°f IZY

þdSXE ¨fb³fZ ¦fE dVfÃfIYûÔ IYû d³f¹fd¸f°f

A²¹f´fIYûÔ IZY ¶fSXf¶fSX UZ°f³f QZ³fZ

WXfBÊIYûMXÊ IZY AfQZVf ´fSX SXûIY »f¦ff³fZ ÀfZ

B³fIYfSX IYSX dQ¹ff WX`, IYûMXÊ ³fZ EIY

Àf¸ff³f UZ°f³f QZ³fZ IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ¸fb£¹f

Àfd¨fU IYe A²¹fÃf°ff IY¸fZMXe ¶f³ff³fZ

IYf AfQZVf dQ¹ff AüSX IYWXf dIY IY¸fZMXe

QZJZ IYe B³f dVfÃfIYûÔ IYû d³f¹fd¸f°fûÔ IZY

Àf¸ff³f UZ°f³f QZ³fZ IZY d»fE ¢¹ff IbYL

AüSX MXZÀMX AfdQ d»fE þf ÀfIY°fZ WX`ÔÜ

A¦f»fe Àfb³fUfBÊ 15 ¸ff¨fÊ IYû WXû¦feÜ

þdÀMXÀf EIZY ¦fû¹f»f AüSX ¹fc¹fc »fd»f°f

IYe ´feNX ³fZ IYWXf UZ°f³f Afþ ³fWXeÔ °fû

IY»f ¶fSXf¶fSX °fû IYSX³ff WXe WXû¦ffÜ ¹fZ

dVfÃfIY SXfª¹f ¸fZÔ IbY»f dVfÃfIYûÔ IYf

60%WX`Ü IYûMXÊ ³fZ IYWXf ¹fZ AÀf¸ff³f°ff

CXd¨f°f ³fWXeÔ WX`Ü CX³WXZ ¶fSXf¶fSXe ´fSX »ff³ff

WXe WXû¦ffÜ

´fÔ¨ff¹f°f IZY þdSXE 2006 ¸fZÔ AüSX

BÀfÀfZ ´fcUÊ ¨fb³fZ ¦fE 3.5 »ffJ

dVfÃfIYûÔ IYû EIY Àf¸ff³f UZ°f³f QZ³fZ IZY

d»fE ÀfSXIYfSX IYû 15,000 IYSXûOÞX

÷Y´f¹fZ Ad°fdSXöY J¨fÊ IYSX³fZ WXûÔ¦fZÜ B³f

dVfÃfIYûÔ IYû ÀfSXIYfSX A·fe 6000

÷Y´f¹fZ ´fid°f ¸ffWX QZ°fe WX` þ¶fdIY d³f¹fd¸f°f

l lÀfSXIYfSX IYû 15,000 IYSXûOÞX

Ad°fdSXöY J¨fÊ IYSX³fZ WXûÔ¦fZ

d¶fWXfSX ÀfSXIYfSX IYf °fIÊY

´fÔ¨ff¹f°f dVfÃfIYûÔ IYf IYf¸f EIY þ`Àff

³fWXeÔ WX` UWX ´fÔ¨ff¹f°f ÃfZÂf ¸fZÔ WXe SXWX°fZ WX`Ô

þ¶fdIY d³f¹fd¸f°fûÔ IYf SXfª¹f ·fSX ¸fZÔ

°f¶ffQ»ff WXû°ff WX`Ü UWXeÔ CX³fIYf ¨f¹f³f

·fe CX°f³ff IYdNX³f ³fWXeÔ WXû°ffÜ CX³fIZY

d»fE EIY ´fd¶»fIY ³fûdMXÀf d³fIYf»ff

þf°ff WX` AüSX ¸fZdSXMX ´fSX ¨f¹f³f IYSX d»f¹ff

þf°ff WX`Ü ½fZ°f³f Afªf ³fWXeÔ °fû IY»f

¶fSXf¶fSX IYSX³ff WXe WXû¦ffÜ

Àfb´fie¸f IYûMÊX IYf °fIÊY

¹fWX A¶f Àff¸ff³¹f WXû ¦f¹ff WX` ´fWX»fZ

IYf¸f UZ°f³f ´fSX ·f°feÊ IYSX »fû AüSX dRYSX

CX³WXZÔ d³fIYf»f³fZ IYe ¶ff°f IYSXûÜ ¹fWX

³fWXeÔ WXû¦ff Af´f IYû B³WXZÔ UZ°f³f QZ³ff WXe

WXû¦ffÜ

WXfBÊXIYûMÊX IYe RYMXIYfSX: þ¶f ÀIcY»f

EIY WX`, ¹fû¦¹f°ff EIY WX`, ¶f¨¨fZ EIY WaX`,

IYf¸f ·fe EIY WX` °fû UZ°f³f ¸fZÔ

AÀf¸ff³f°ff ¢¹fûÔ?

dVfÃfIYûÔ IYû 50,000 ÷Y´f¹fZ ´fid°f ¸ffWX

d¸f»f°fZ WX`ÔÜ

´fMX³ff WXfBÊIYûMXÊ ³fZ AfQZVf dQ¹ff WX` dIY

þ¶f ÀIcY»f EIY WX`, ¹fû¦¹f°ff EIY WX`,

¶f¨¨fZ EIY WX`, IYf¸f ·fe EIY WX` °fû

UZ°f³f ¸fZÔ AÀf¸ff³f°ff ¢¹fûÔÜ SXfª¹f

ÀfSXIYfSX ³fZ BÀf AfQZVf IYû ¨fb³fü°fe Qe

WX`Ü IYWXf WX` dIY BÀfÀfZ SXfª¹f ´fSX

28,000 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYf ·ffSX

´fOÞXZ¦ffÜ BÀfIZY Àff±f WXe IYûMXÊ ³fZ BÀf

¸ff¸f»fZ ¸fZÔ IZYÔQi ÀfSXIYfSX IYû ·fe ´ffMXeÊ

¶f³ff dQ¹ff WX` Vû¿f ´fZªf 02 ´fSX

Address : House no.2, Sameer Sadan, Mitra Compound, Boring Road, Patna-1

North India Enquiry No. +91-9555145205, 8588845898

slide2

02

´fMX³ff

SXfªf²ff³fe

www.swarajkhabar.in

¸fa¦f»f½ffSX, 30 ªf³f½fSXeXXXX, 2018

E³fE¨f E½fa ¦fa¦ff IYe Ad½fSX»f°ff ´fSX

ÀfeE¸f ³fZ ¦fOXIYSXe IZY Àff±f IYe ¨f¨ffÊ

ÀfadÃf´°f £f¶fSmÔX

LØfeÀf¦fPÞX-dÂf´fbSXf IZY ´fcUÊ SXfª¹f´ff»f OXeE³f

ÀfWXf¹f IYf d³f²f³f, ÀfeE¸f ³fZ þ°ff¹ff VfûIY

´fMX³ffÜ LØfeÀf¦fPÞX AüSX dÂf´fbSXf IZY ´fcUÊ SXfª¹f´ff»f dQ³fZVf ³fÔQ³f ÀfWXf¹f IYf

»fÔ¶fe ¶fe¸ffSXe IZY ¶ffQ SXdUUfSX IYû ´fMX³ff IZY EIY d³fþe AÀ´f°ff»f ¸fZÔ d³f²f³f

WXû ¦f¹ffÜ UWX 82 U¿fÊ IZY ±fZÜ þf³fIYfSXe IZY ¸fb°ffd¶fIY, dQ³fZVf ³fÔQ³f ÀfWXf¹f

IYf ´fMX³ff IZY ¸fZdOXIYf ¸f¦f²f WXfgdÀ´fMX»f ¸fZÔ SXdUUfSX IYe SXf°f IYSXe¶f ÀffPÞXZ

AfNX ¶fþZ dQ»f IYf QüSXf ´fOÞX³fZ ÀfZ d³f²f³f WXû ¦f¹ffÜ UWX 23 dQÀfÔ¶fSX,

2017 ÀfZ WXe AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ·fSX°fe ±fZÜ dQ³fZVf ³fÔQ³f ÀfWXf¹f IYf þ³¸f Qû

RYSXUSXe, 1936 IYû d¶fWXfSX IZY ¸f²fZ´fbSX ¸fZÔ WXbAf ±ffÜ CX³fIZY d´f°ff IYf ³ff¸f

QZU³fÔQ³f ÀfWXf¹f AüSX ¸ff°ff IYf ³ff¸f dIYVfûSXe QZUe ±ffÜ ¸f²¹f¸fU¦feʹf ´fdSXUfSX

¸fZÔ þ³f¸fZ dQ³fZVf ³fÔQ³f ÀfWXf¹f IYf ´ff»f³f ´fû¿f¯f ´fMX³ff ¸fZÔ WXbAf ±ffÜ CX³WXûÔ³fZ

AÔ¦fSXZþe ¸fZÔ E¸fE IYe dOX¦fie WXfdÀf»f IYSX³fZ IZY ¶ffQ ·fûþ´fbSX dþ»fZ IZY

WXSX´fiÀffQ QfÀf þ`³f IYfg»fZþ, AfSXf ¸fZÔ ´fiUöYf IZY øY´f ¸fZÔ A´f³fZ IYgdSX¹fSX IYe

VfbøYAf°f IYeÜ BÀfIZY ¶ffQ U¿fÊ 1960 ¸fZÔ ¸ffÂf 24 Àff»f IYe AUÀ±ff ¸fZÔ

·ffSX°fe¹f ´fbd»fÀf ÀfZUf IZY d»fE ¨fb³f d»f¹fZ ¦f¹fZÜ ·ffSX°fe¹f ´fbd»fÀf ÀfZUf ÀfZ

ÀfZUfd³fUÈdØf IZY ¶ffQ CX³WXûÔ³fZ Àf¸f°ff ´ffMXeÊ IYe ÀfQÀ¹f°ff ¦fiWX¯f IYSX »fe ±feÜ

EIY ³fUÔ¶fSX, 2000 IYû ¸f²¹f´fiQZVf ÀfZ ´fȱfIY WXûIYSX ¶f³fZ LØfeÀf¦fPÞX SXfª¹f

IZY UWX ´fWX»fZ SXfª¹f´ff»f d³f¹fböY dIY¹fZ ¦f¹fZ ±fZÜ UWX U¿fÊ 2000 ÀfZ 2003

°fIY LØfeÀf¦fPÞX IZY SXfª¹f´ff»f SXWXZÜ CXÀfIZY ¶ffQ CX³WXûÔ³fZ U¿fÊ 2003 ¸fZÔ

dÂf´fbSXf IZY SXfª¹f´ff»f IYf ´fQ·ffSX ÀfÔ·ff»ffÜ CX³fIYe ´f}e IYf ³ff¸f ¸fÔþc ÀfWXf¹f

WX`Ü CX³WXZÔ EIY ¶fZMXf AüSX Qû ¶fZdMX¹ffÔ WX`ÔÜ

¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fe°feVf IbY¸ffSX ³fZ dÂf´fbSXf AüSX LØfeÀf¦fPÞX IZY ´fcUÊ SXfª¹f´ff»f dQ³fZVf

³fÔQ³f ÀfWXf¹f IZY d³f²f³f ´fSX ¦fWXSXf VfûIY ½¹föY dIY¹ff WX`Ü ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ A´f³fZ

VfûIY ÀfÔQZVf ¸fZÔ IYWXf dIY dQ³fZVf ³fÔQ³f ÀfWXf¹f EIY IbYVf»f SXfþ³fZ°ff, ´fbd»fÀf

Ad²fIYfSXe EUÔ IY¸fÊNX Àf¸ffþÀfZUe ±fZÜ CX³fIZY d³f²f³f ÀfZ ³f IZYU»f

SXfþ³fed°fIY, ¶fd»IY Àff¸ffdþIY ÃfZÂf ¸fZÔ ·fe A´fcSX¯fe¹f Ãfd°f WXbBÊ WX`Ü CX³WXûÔ³fZ

IYWXf dIY dQ³fZVf ³fÔQ³f ÀfWXf¹f IYf AÔd°f¸f ÀfÔÀIYfSX SXfþIYe¹f Àf¸¸ff³f IZY Àff±f

dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ CX³WXûÔ³fZ dQUÔ¦f°f Af°¸ff IYe d¨fSX VffÔd°f °f±ff CX³fIZY ´fdSXþ³fûÔ,

A³fb¹ffd¹f¹fûÔ EUÔ ´fiVfÔÀfIYûÔ IYû Qb:J IYe BÀf §fOÞXe ¸fZÔ ²f`¹fÊ ²ffSX¯f IYSX³fZ IYe

VfdöY ´fiQf³f IYSX³fZ IYe BÊV½fSX ÀfZ ´fif±fʳff IYe WX`Ü

·ffþ´ff ³fZ°ffAûÔ ³fZ dIY¹ff VfûIY ´fiIYMX

´fMX³ffÜ LØfeÀf¦fPÞX U dÂf´fbSXf IZY ´fcUÊ SXfª¹f´ff»f OXeE³f ÀfWXf¹f IZY d³f²f³f

´fSX ·ffþ´ff ³fZ°ffAûÔ ³fZ VfûIY ´fiIYMX dIY¹ff WX`Ü IYWXf WX` dIY CX³fIZY d³f²f³f

ÀfZ ´ffMXeÊ AüSX Àf¸ffþ IYû A´fcSX¯fe¹f Ãfd°f WXbBÊ WX`Ü EIY ¶fZWX°fSXe³f

½¹fdöY°U U ¶fWXb¸fbJe ´fid°f·ff IZY ²f³fe ±fZÜ ÀUfÀ±¹f ¸fÔÂfe ¸fÔ¦f»f ´ffÔOXZ¹f,

dU²ff¹fIY Äff³fZÔQi dÀfÔWX Äff³fc ³fZ IYWXf dIY Àff¸ffdþIY IYf¹fûÊÔ IZY IYfSX¯f

OXeE³f ÀfWXf¹f »fû¦fûÔ ¸fZÔ IYfRYe »fûIYd´fi¹f ±fZÜ ¸fWXf¸fÔÂfe SXfþZ³Qi dÀfÔWX ³fZ

IYWXf dIY Àf¸ffþ IYe ·f»ffBÊ IZY d»fE CX³WXûÔ³fZ þû IYf¹fÊ dIYE WX`Ô, CXÀfIZY

d»fE »fû¦f CX³WXZÔ WX¸fZVff ¹ffQ SXJZÔ¦fZÜ ´fiQZVf CX´ff²¹fÃf d¸fd±f»fZVf d°fUfSXe

U ´fcUÊ dU²ff¹fIY ·ffþ´ff IZY ´fiQZVf ´fiUöYf SXfþeU SXÔþ³f ³fZ IYWXf dIY

UZ A´f³fZ IYf¹fûÊÔ IZY IYfSX¯f WX¸fZVff ¹ffQ dIYE þfEÔ¦fZÜ ´fiQZVf CX´ff²¹fÃf

QZUZVf IbY¸ffSX, ¸fedOX¹ff ´fi·ffSXe SXfIZYVf dÀfÔWX, ´fÔIYþ dÀfÔWX, AVfûIY ·f˜

³fZ ·fe VfûIY ´fiIYMX dIY¹ffÜ

AfNX RYSXUSXe ÀfZ Af´f ±ff³fûÔ ¸fZÔ QZ ÀfIY°fZ

WX`Ô SXûMXe AüSX IY´fOÞXZ

´fMX³ffÜ AfNX RYSXUSXe ÀfZ Af´f A´f³fZ §fSXûÔ ¸fZÔ ¶f¨fe SXûMXe AüSX IY´fOÞXûÔ IYû

¦fSXe¶fûÔ IYû QZ ÀfIY°fZ WX`ÔÜ BÀfIZY d»f¹fZ »fû¦fûÔ IYû IYWXeÔ þf³fZ IYe þøYSX°f

³fWXeÔ WX`Ü ¦fQʳfe¶ff¦f AüSX IYû°fUf»fe ±ff³fZ ¸fZÔ ´fMX³ff ´fbd»fÀf ÀMXfg»f

»f¦ff¹fZ¦fe, þWXfÔ Af´f A´f³fZ dQ¹fZ ¦f¹fZ Àff¸ff³fûÔ IYû þ¸ff IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ

EZÀff IYSX³fZ Uf»fûÔ IZY ³ff¸f ¶fIYf¹fQZ SXdþÀMXSX ¸fZÔ ³fûMX dIY¹fZ þf¹fZÔ¦fZÜ

¸fQQ¦ffSX ´fbd»fÀf IZY °fWX°f Àf¶fÀfZ ´fWX»fZ ¸fWXIY¸fZ IZY WXe IY¸feÊ Af¦fZ

Af¹fZÔ¦fZÜ OXeAfBÊþe ÀfZÔMÑ»f SXZÔþ ³fZ EIY ¶f`NXIY IYSX ´fbd»fÀf ARYÀfSXûÔ IYû

BÀfZ AfNX RYSXUSXe IYû VfbøY IYSX³fZ IZY d³fQZÊVf dQ¹fZÜ ¶f`NXIY ¸fZÔ dþ»fZ IZY

Àf·fe OXeEÀf´fe IZY A»ffUf dÀfMXe EÀf´fe AüSX A³¹f ARYÀfSX ¸füþcQ ±fZÜ

¸fWXIY¸fZ IZY Àf·fe Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ ´fWX»fZ A´f³fZ §fSX ÀfZ WXe þøYSXe Àff¸ff³fûÔ

IYû QZIYSX BÀf ¸fbdWX¸f IYe VfbøYAf°f IYSX³fZ IYe ¶ff°f IYWXe WX`Ü A¦fSX

ÀfRY»f°ff d¸f»fe °fû ´fMX³ff IZY Àf·fe ±ff³fûÔ ¸fZÔ ¹fWX ¸fbdWX¸f VfbøY IYSX Qe

þf¹fZ¦feÜ Àf¶fÀfZ ´fWX»fZ ¦fQʳfe¶ff¦f AüSX IYû°fUf»fe ±ff³fZ ¸fZÔ ÀMXfg»f »f¦f³fZ

IZY ¶ffQ »fû¦fûÔ IYf dSXÀ´ffÔÀf QZJf þf¹fZ¦ffÜ Af¸f »fû¦fûÔ IYf Àff±f d¸f»ff °fû

¶fOÞXZ À°fSX ´fSX BÀfZ VfbøY dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ BÀfIZY °fWX°f ±ff³fûÔ ¸fZÔ ÀMXfg»f »f¦ff¹ff

þf¹fZ¦ff AüSX UWXfÔ ¸fQQ¦ffSX ´fbd»fÀf IYf ¶f`³fSX »f¦ff WXû¦ffÜ Af¸f »fû¦f

þøYSXe Àff¸ff³fûÔ IYû ¹fWXfÔ Qf³f IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ IYûBÊ ·fe ¦fSXe¶f AüSX

þøYSX°f¸fÔQ ¹fWXfÔ ÀfZ Àff¸ff³f »fZ þf ÀfIY°ff WX`Ü

À½fSXfªf/´fMX³ffÜ

SXfª¹f ÀfSXIYfSX ³fZ ·ff¦f»f´fbSX dÀ±f°f d¶fIiY¸fdVf»ff

ÀfZ°fb IZY Àf¸ff³ffÔ°fSX EIY ³fE RYûSX »fZ³f ´fb»f IZY

d³f¸ffʯf IYf R`YÀf»ff d»f¹ff WX`Ü ¹fWX ´fiÀ°ffU WX` dIY

IZYÔQi ÀfSXIYfSX BÀf ´fb»f IZY d³f¸ffʯf IYe SXfdVf

CX´f»f¶²f IYSXfEÜ Qe§ff-Àfû³f´fbSX ´fb»f IZY

Àf¸ff³ffÔ°fSX ³fE ´fb»f IZY d³f¸ffʯf ¹fûþ³ff IYû A¶f

´fMX³ff dSXÔ¦f SXûOX IZY E»ff¹f³f¸fZÔMX IYf dWXÀÀff ¶f³ff

dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü

IZYÔQie¹f ¸fÔÂfe d³fd°f³f ¦fOXIYSXe d¶fWXfSX ¸fZÔ ¶f³f³fZ

Uf»fe dÀfUSXZþ MÑeMX¸fZÔMX ´»ffÔMX (EÀfMXe´fe) IZY

d³f¸ffʯf ÀfZ þbOÞXe ¹fûþ³ffAûÔ IYe ¦fd°f ´fSX ·fe

dU¸fVfÊ dIY¹ffÜ d´fL»fZ U¿fÊ A¢MXc¶fSX ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ

¨ffSX ¹fûþ³ffAûÔ IYf dVf»ff³¹ffÀf dIY¹ff ±ffÜ

BÀfIYe »ff¦f°f 738.4 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ WX`Ü d¶fWXfSX

¸fZÔ ³f¦fSX dUIYfÀf dU·ff¦f IYe QZJSXZJ ¸fZÔ B³f

¹fûþ³ffAûÔ ´fSX IYf¸f WXû SXWXf WX`Ü ³f¸ffd¸f ¦fÔ¦fZ

´fiûþZ¢MX IYf ·fe þf¹fþf d»f¹ff þfE¦ffÜ

¦fOXIYSXe ¦fÔ¦ff IYe AdUSX»f°ff AüSX d³f¸fÊ»f°ff ÀfZ

þbOÞXZ ¸fbïûÔ IYe ·fe Àf¸feÃff IYSXZÔ¦fZÜ RYSX¢IYf

¶fSXfþ IYe UþWX ÀfZ ¦fÔ¦ff ¸fZÔ ¦ffQ d¶fWXfSX IYf

¶fOÞXf ¸fbïf WX`Ü BÀfIZY Àff±f WXe IYBÊ ¹fûþ³ffAûÔ

IYe ÀUeIÈYd°f IZY dU¿f¹f ´fSX ·fe ¨f¨ffÊ dIY¹ff

¦f¹ffÜ

¸fb£¹f¸faÂfe ³fe°feVf IbY¸ffSX ³fZ ¸fa¦f»f½ffSX IYû

SXf¿MÑXe¹f CX¨¨f ´f±f ´fdSX¹fûþ³ff IYe Àf¸feÃff

IZY³Qie¹f ¸fÔÂfe ÀfOÞXIY ´fdSX½fWX³f E½fa SXfªf¸ff¦fÊ ¸faÂfe

d³fd°f³f ¦fOXIYSXe IYe CX´fdÀ±fd°f ¸fZÔ IYeÜ ´fMX³ff ÀfZ

dQ»»fe IZY d»fE Àfb´fSX WXfBUZ ¶f³ff³fZ AüSX CXÀfIZY

E»f¹f³f¸fZÔMX IYe ¨f¨ffÊ IZY Àff±f ÀfOÞXIY IZY Àff±f-

Àff±f ¦fÔ¦ff IYe d³f¸fÊ»f°ff AüSX AdUSX»f°ff ÀfZ

þbOÞXe ¹fûþ³ffAûÔ IYe Àf¸feÃff IYe IYe ¦fBÊXÜ

BÀf ¸fb»ffIYf°f ¸fZÔ ´fMX³ff-dQ»»fe E¢Àf´fiZÀf UZ IZY

E»ff¹f³f¸fZÔMX ´fSX ·fe ¶ff°f WbXBÊXÜ BÀfIZY Àff±f WXe

ÀfeUSXZþ MÑeMX¸fZÔMX ´»ffÔMX (EÀfMXe´fe) IZY d³f¸ffʯf

IZY ¦fd°f IYe ·fe Àf¸feÃff WbXBÊXÜ

d³fd°f³f ¦fOXIYSXe IZY Àff±f SXûOX ÀfZ¢MXSX ¸fZÔ SXfª¹f

ÀfSXIYfSX IYBÊ ³fE ´fiûþZ¢MX IZY ´fiÀ°ffU ´fSX dU¸fVfÊ

dIY¹ff Ü B³f¸fZÔ SXþü»fe-¶fd£°f¹ffSX´fbSX ÀfOÞXIY IYû

¶fd£°f¹ffSX´fbSX-°ffþ´fbSX ´fb»f ÀfZ þûOÞXIYSX BÀfZ Af¦fZ

E³fE¨f ÀfZ þûOX³fZ IYf ´fiÀ°ffU EIY ´fi¸fbJ

´fiÀ°ffUûÔ ¸fZÔ Vffd¸f»f WX`Ü BÀfZ ·ffSX°f¸ff»ff àÈÔJ»ff

¸fZÔ Vffd¸f»f dIYE þf³fZ IYf ´fiÀ°ffU ·fe SXfª¹f

ÀfSXIYfSX IZY À°fSX ÀfZ dQ¹ff þfE¦ffÜ ·ffSX°f¸ff»ff

àÈÔJ»ff ¸fZÔ Vffd¸f»f ³fBÊ ÀfOÞXIYûÔ IZY E»ff¹f³f¸fZÔMX

SXfþQ A·fe dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU

IYSXf³fZ IZY ´fÃf ¸fZÔ ³fWXeÔ:°fZªfÀ½fe

°fZþÀUe IYe ¹ffÂff ´fSX B°f³fe WXf¹f-°fü¶ff ¢¹fûÔ?: SXfªfQ

À½fSXfªf/´fMX³ffÜ d¶fWXfSX ¸fZÔ dU´fÃf IZY ³fZ°ff °fZþÀUe ¹ffQU QÀf RYSXUSXe ÀfZ ´fcSXZ SXfª¹f IYe ¹ffÂff ´fSX d³fIY»fZÔ¦fZÜ

BÀf ¹ffÂff IYû »fZIYSX þ³f°ff Q»f ¹fc³ffBMXZOX (þZOXe¹fc) IZY ³fZ°ffAûÔ ³fZ IbYL dMX´´f¯fe IYeÜ BÀf´fSX SXfþQ IYf

IYWX³ff WX` dIY °fZþÀUe IYe ¹ffÂff ´fSX B°f³fe WXf¹f-°fû¶ff ¢¹fûÔ? þZOXe¹fc IZY UdSX¿NX ³fZ°ff SXf¸f¨fÔQi ´fiÀffQ dÀfÔWX ³fZ

SXdUUfSX IYû IYWXf dIY °fZþÀUe ³¹ff¹f ¹ffÂff ´fSX ³fWXeÔ ¶fd»IY Lf°fe ´feMX³fZ IZY ¹ffÂff ´fSX þf SXWXZ WX`ÔÜ BÀf´fSX SXfþQ

IZY SXf¿MÑXe¹f CX´ff²¹fÃf dVfUf³f³Q d°fUfSXe ³fZ IYWXf dIY '³fe°feVf IbY¸ffSX IYe ³fþSXûÔ ¸fZÔ °fZþÀUe A¶fû²f AüSX

AÄff³fe WX`ÔÜ AÄff³fe B°f³fZ dIY dþ³f Vf¶QûÔ IYû Uû MXÐUeMX IYSX°fZ WX`Ô CXÀfIYf A±fÊ ·fe ³fWXeÔ Àf¸fÓf°fZ WX`ÔÜ ÀfbVfe»f

¸fûQe IYf ¸ff³f³ff WX` dIY ·fiáf¨ffSX IZY AfSXû´f ¸fZÔ þZ»f ¦fE »ff»fc IYû þ³f°ff JfdSXþ IYSX ¨fbIYe WX`Ü A¦fSX

Àf¨f¸fb¨f EZÀff WX` °fû °fZþÀUe IYe ¹ffÂff ´fSX B°f³ff WXû-WX»»ff ¢¹fûÔ ¸f¨ff¹ff þf SXWXf WX`! QSXAÀf»f °fZþÀUe IYe

¹ffÂff ´fSX VfûSX §f¶fSXfE AüSX OXSXZ WXbE »fû¦fûÔ IYf VfûSX WX`Ü

AfSXÀfe´fe dÀfÔWX ³fZ IYWXf ±ff dIY °fZþÀUe IYû ³¹ff¹f IYf A±fÊ Àf¸fÓf³ff ¨ffdWXE dIY Jþf³ff »fcMX³fZ IZY d»fE

SXfÔ¨fe ¸fZÔ ³¹ff¹f WXû SXWXf WX`, ¸f°f»f¶f »ff»fc ¹ffQU Àf¸fZ°f A³¹f AfSXûd´f¹fûÔ IYû Àfþf d¸f»f SXWXe WX`Ü BÀf´fSX

dVfUf³f³Q ³fZ IYWXf dIY '³fe°feVf IbY¸ffSX AüSX ÀfbVfe»f ¸fûQe SXfþ³fed°f IZY ³füdÀfJbAf ³fWXeÔ WX`ÔÜ Qû³fûÔ »ff»fc ¹ffQU

IYe °ffIY°f IYû þf³f°fZ WX`ÔÜ CX³fIYû ¹fWX ·fe ´f°ff WX` dIY »ff»fc þe IZY þ³f-Af²ffSX ³fZ °fZþÀUe IYû ·fdU¿¹f IZY

³fZ°ff IZY øY´f ¸fZÔ IYb¶fc»f IYSX d»f¹ff WX`Ü ÀfbVfe»f ±fûOÞXf IY¸f »fZdIY³f ³fe°feVf IbY¸ffSX ¶fJc¶fe Àf¸fÓf°fZ WX`Ô dIY þZ»f

¸fZÔ ¶fÔQ »ff»fc, ¶ffWXSX Uf»fZ »ff»fc ÀfZ ª¹ffQf ·ffSXe WX`ÔÜ

´fSX ·fe ¶ff°f WbXAfÜ

ÀfOÞXIY ´fdSXUWX³f EUÔ SXfþ¸ff¦fÊ ¸fÔÂff»f¹f ³fZ IbYL

¸ffWX ´fWX»fZ Àf`ðfÔd°fIY øY´f ÀfZ SXfª¹f CX¨¨f ´f±f

IYe IbYL ÀfOÞXIYûÔ IYû E³fE¨f ¸fZÔ A´f¦fiZOX dIYE

þf³fZ ´fSX A´f³fe ÀfWX¸fd°f Qe ±feÜ BÀf Àfc¨fe IYû

´f±f d³f¸ffʯf dU·ff¦f ³fZ ÀfÔVfûd²f°f dIY¹ff WX`Ü BÀf

¸fÀf»fZ ´fSX ¶ff°f WXû¦feÜ BÀfIZY Ad°fdSXöY ¶f¢ÀfSX

¸fZÔ ¨füÀff IZY ´ffÀf ¦fÔ¦ff ³fQe ´fSX ´fb»f ´fSX ·fe ¨f¨ffÊ

WbXAfÜ

°fZþÀUe ³fZ ÀfeE¸f ³fe°feVf IYû ¶f°ff¹ff

þfd°fUfQe, ªfQ¹fc ¶fû»ff- þfd°fUfQ

ÀfZ »ff»fc IYf ¨fû»fe-Qf¸f³f IYf Àff±f

´fMX³ffÜ AfSXþZOXe ³fZ°ff °fZþÀUe ¹ffQU

³fZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fe°feVf IbY¸ffSX ´fSX ¶fOÞXf

AfSXû´f »f¦ff°fZ WXbE IYWXf WX` dIY UWX

þfd°fUfQe WX`Ô AüSX BÀfe IYfSX¯f ÀfZ

¶f¢ÀfSX IZY ³fÔQ³f ¦ffÔU IYe §fMX³ff þWXfÔ

´fSX ¸fb£¹f¸fÔÂfe ´fSX Àf¸feÃff ¹ffÂff IZY

QüSXf³f WX¸f»ff WXbAf ±ff UWXfÔ ´fbd»fÀf

UûMXSX d»fÀMX ¸fZÔ þfd°f QZJ-QZJIYSX

d³fQû¿fûÊÔ IYû þ¶fSX³f ³ff¸fþQ Ad·f¹fböY

¶f³ff SXWXe WX`Ü °fZþÀUe ³fZ ¹fWX ·fe AfSXû´f

»f¦ff¹ff dIY ³fe°feVf IZY IYWX³fZ ´fSX WXe

A³fbÀfcd¨f°f þfd°f IZY ¨ffSX »fû¦f UeSXZÔQi

´ffÀfUf³f, dU³f¹f SXf¸f, BÔQiþe°f SXf¸f

AüSX »fcMX³f SXf¸f þû Àf·fe dUQZVf ¸fZÔ

³füIYSXe IYSX°fZ WX`Ô CX³fIYf ³ff¸f ·fe ³fÔQ³f

¦ffÔU IYe §fMX³ff IYe FIR ¸fZÔ Vffd¸f»f

dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü °fZþÀUe ³fZ Af›¹fÊ

þ°ff¹ff dIY dUþ¹f SXf¸f ³ff¸f IYf ½¹fdöY

þû 2015 ¸fZÔ WXe ÀU¦fÊ dÀf²ffSX ¨fbIYf WX`

CXÀfZ ·fe BÀf §fMX³ff ¸fZÔ ³ff¸fþQ

Ad·f¹fböY ¶f³ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü °fZþÀUe IZY

B³f AfSXû´fûÔ IYf þUf¶f QZ°fZ WXbE þZOXe¹fc

³fZ IYWXf dIY AÀf»f ¸fZÔ d¶fWXfSX IZY Àf¶fÀfZ

¶fOÞXZ þfd°fUfQe ³fZ°ff °fû AfSXþZOXe

Àfb´fie¸fû »ff»fc ´fiÀffQ WX`Ü ´ffMXeÊ ³fZ IYWXf

dIY þfd°fUfQ AüSX »ff»fc IYf °fû dSXV°ff

¨fû»fe-Qf¸f³f IYf SXWXf WX` AüSX »ff»fc IYe

SXfþ³fed°f WXe þfd°f ´fSX Af²ffdSX°f SXWXe

WX`Ü þþûÔ ³fZ IYWXf dIY »ff»fc IYe °fSXWX

WXe þfd°fUfQ IYf þWXSX °fZþÀUe IYe

SXfþ³fed°f IYf ·fe dWXÀÀff WX`Ü ´ffMXeÊ

´fiUöYf ÀfÔþ¹f dÀfÔWX ³fZ MXÐUeMX IYSX°fZ WXbE

IYWXf dIY »ff»fc-SXf¶fOÞXe IZY VffÀf³fIYf»f

¸fZÔ dIYÀf °fSXWX ¶fZIYÀfcSXûÔ IYû ´fbd»fdÀf¹ff

þb»¸f ÀfWX³ff ´fOÞX°ff ±ff ¹fZ Àf·fe IYû

¹ffQ WX`Ü ÀfÔþ¹f dÀfÔWX ³fZ IYWXf °fZþÀUe

IYû ¹fWX ³fWXeÔ ·fc»f³ff ¨ffdWXE dIY »ff»fc

-SXf¶fOÞXe IZY VffÀf³fIYf»f ¸fZÔ WXe d¶fWXfSX

¸fZÔ QþʳfûÔ ³fSXÀfÔWXfSX, WX°¹ffEÔ AüSX »fcMX

IYe §fMX³ffEÔ WXbBÊÜ þQ¹fc ´fiUöYf ³fZ IYWXf

dIY »ff»fc IZY VffÀf³fIYf»f ¸fZÔ dþ°f³fe ·fe

WX°¹ffEÔ WXbBÊ UWX Àf·fe þfd°f¦f°f WX°¹ffEÔ

±feÜ °fZþÀUe ´fSX °fÔþ IYÀf°fZ WXbE ÀfÔþ¹f

dÀfÔWX ³fZ IYWXf dIY A³f¦fÊ»f AfSXû´f

»f¦ff³fZ ÀfZ ´fWX»fZ CX³WXZÔ A´f³fe ³¹ff¹f

¹ffÂff ´fSX ²¹ff³f QZ³ff ¨ffdWXE þû UWX

10 RYSXUSXe ÀfZ VfbøY IYSX³fZ Uf»fZ WX`ÔÜ

þZOXe¹fc ´fiUöYf ³fZ IYWXf dIY °fZþÀUe IYû

³¹ff¹f ¹ffÂff IZY QüSXf³f d¶fWXfSX IYe þ³f°ff

IYû ¹fWX ¶f°ff³ff ¨ffdWXE dIY UWX 28

Àff»f IYe CX¸fi ¸fZÔ 30 ÀfZ Ad²fIY ÀfÔ´fdØf

IZY ¸ffd»fIY dIYÀf °fSXWX ¶f³f ¦fE AüSX

CX³fIZY d´f°ff »ff»fc ´fiÀffQ AfdJSX dIYÀf

UþWX ÀfZ þZ»f IYe Àfþf IYfMX SXWXZ WX`Ô?

þZOXe¹fc ³fZ °fZþÀUe ÀfZ ÀfUf»f dIY¹ff dIY

CX³WXZÔ ¶f°ff³ff ¨ffdWXE dIY CX³fIZY ´fdSXUfSX

IZY dIY³f-dIY³f ÀfQÀ¹fûÔ IZY dJ»ffRY

·fiáf¨ffSX IZY ¸ff¸f»fZ ¨f»f SXWXZ WX`Ô?

À½fSXfªf/´fMX³ffÜ

SXfþQ Àfb´fie¸fû AüSX d¶fWXfSX IZY ´fcUÊ CX´f¸fb£¹f¸fÔÂfe

°fZþÀUe ¹ffQU ³fZ IYWXf WX` dIY SXfþQ Aзfe

dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU IYSXf³fZ IZY ´fÃf ¸fZÔ ³fWXeÔ WX`,

¢¹fûÔdIY d¶fWXfSX ³fZ d´fL»fZ ¨ffSX Àff»f ¸fZÔ ¨ffSX ÀfSXIYfSXZÔ

QZJe WX`Ô AüSX A¶f ´ff¨fUeÔ ÀfSXIYfSX IZY d»fE °f`¹ffSX

³fWXeÔ WX`Ü BÀf °fSXWX ¶ffSX-¶ffSX ¨fb³ffU IYSXf³fZ ÀfZ

Ad°fdSXöY ¶fûÓf þ³f°ff ´fSX WXe ´fOÞX°ffWX` AüSX WX¸f EZÀff

³fWXeÔ ¨ffWX°fZÜ °fZþÀUe ³fZ IYWXf dIY þ³f°ff IZY d»fE

EZÀff ³fWXeÔ dIY¹ff þf³ff ¨ffdWXE, U`ÀfZ ¨fb³ffU þ¶f ·fe

WXû SXfþQ CXÀfIZY d»fE °f`¹ffSX WX` AüSX EZÀfe ÀfSXIYfSX

IYû þ³f°ff IZY Àff±f ²fûJf IYSX°fe WX` CXÀfZ CXJfOÞX

RZYÔIY³fZ IYû °f`¹ffSX ¶f`NXe WX`Ü

°fZþÀUe ³fZ ³fe°feVf IbY¸ffSX ´fSX d³fVff³ff Àff²f°fZ WXbE

IYWXf dIY CX³fIYe SXfþ³fed°f dUSXû²ff·ffÀf ÀfZ ´fdSX´fc¯fÊ

WX`Ü ¸fb£¹f¸fÔÂfe EZÀfZ þb¦f°f´fb÷Y¿f WX`Ô þû Qû §fÔMXZ ´fWX»fZ

A´f³fe WXe IYWXe ¶ff°f ´fSX ¶fWXf³fZ »f¦ffIYSX EZÀfZ ´f»fMX

þf°fZ WX` dIY CX³fIZY ¶fWXf³fûÔ ´fSX ¶fWXf³fZ ·fe VfSX¸ff

þfEÔÜ ³fe°feVf IbY¸ffSX IYû þQ¹fc ¸fZÔ ÀfÔ·ffdU°f MXcMX IYf

´fc¯fÊ AÔQZVff WXû ¦f¹ff WX` BÀfd»fE MXcMX SXûIY³fZ IZY d»fE

A¶f ´f»fMXe ¸ffSX³fZ IZY ¶ffQ IYWX SXWXZ WX` IYe

dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU °f¹f Àf¸f¹f ´fSX WXûÔ¦fZÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe

EIY °fSXRY »fûIYÀf·ff IZY Àff±f dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU

IYSXf³fZ IYf SXf¦f A»ff´f°fZ WX` °fû QcÀfSXe °fSXRY IYWX°fZ WX`Ô

dIY ¨fb³ffU »fûIYÀf·ff IZY Àff±f ³fWXeÔ WXû¦ffÜ Uû ¢¹ff

¨ffWX°fZ WX` Uû À´fá IYSXZÔ ¢¹fûÔ ¦fû»f-¸fû»f ¶ff°fZÔ IYSX SXWXZ

WX`? ³fe°feVf IbY¸ffSX IbYL ·fe °fIYÊ ´fiÀ°fb°f IYSXZÔ »fZdIY³f

¹fWX ¹f±ff±fÊ WX` dIY CX³fIYe ´ffMXeÊ ¸fZÔ þ³ffQZVf IYe »fcMX

IZY ¶ffQ EIY Aþe¶f §fbMX³f AüSX ´fSXZVff³fe WX`Ü

d³fUfÊd¨f°f dU²ff¹fIYûÔ IYû IYf¹fÊIYf»f ´fc¯fÊ ³fWXeÔ IYSX³fZ

IYf OXSX WX` °fû Àff±f WXe Àff±f WXSX ¶ffSX EIY ³fE

¦fNX¶fÔ²f³f ¸fZÔ A´f³fe ÀfeMX Jû³fZ IYfÜ þQ¹fc IZY

SXfþ³fed°fIY CXØfSXfd²fIYfSXe QfUf IYSX SXWXZ ±fZ dIY

SXfþQ ¸fZÔ MXcMX WXû¦fe »fZdIY³f Uû A¶f°fIY dIYÀfe

´fÔ¨ff¹f°f À°fSX IZY ´fQfd²fIYfSXe IYû ·fe ³fWXeÔ °fûOÞX ´ffEÜ

³fe°feVf IbY¸ffSX IYe IY±f³fe AüSX IYSX³fe IZY RYIYÊ× IYû

´fcSXf QZVf þf³f ¨fbIYf WX`Ü CX³WXZÔ A¶f Af°¸fd¨fÔ°f³f ¶ffQ

IbYÀfeÊ ´fiZ¸f LûOÞX A´f³fe SXfþ³fed°f ÀfÔ·ffdU°f

CX°fSXfd²fIYfSXe IYû ÀfüÔ´f QZ³fe ¨ffdWXE ¢¹fûÔdIY Uû ·fe

AfþIY»f CX³fIYû dSX´»fZÀf IYSX³fZ d»fE ª¹ffQf WXe

½¹ffIbY»f WX`Ü

´fZªf EIY IYf Vû¿f

OXûIY»ff¸f ´fSX dRYSX ¨fe³f ³fZ

NXûIYf QfUf, IYWXf- B»ffIZY

¸fZÔ d³f¸ffʯf IYf¹fÊ WX` þfSXe

EIY ³fBÊ CX´f¦fiWX °fÀUeSX ¸fZÔ dQJ SXWXe Qû³fûÔ °fSXRY IYe

¸fû¨fZ¶fÊÔQe IYû »fZIYSX ´fcLZ ¦f¹fZ ÀfUf»f ´fSX WXbAf ³fZ

þûSX QZIYSX IYWXf dIY OXûIY»ff¸f ¨fe³fe ·fc·ff¦f WX` AüSX

¨fe³f CXÀf B»ffIZY ¸fZÔ A´f³fZ ´fid°fâf³f ¶f³ff SXWXf WX`Ü

·fcMXf³f ¹fWXfÔ A´f³fe ÀfÔ´fi·fb°ff IYf QfUf IYSX°ff WX`Ü

CX³WXûÔ³fZ 1890 ¸fZÔ d¶fiMXZ³f AüSX ¨fe³f IZY ¶fe¨f WXbBÊ

ÀfÔd²f IYf ÀfÔQ·fÊ QZ°fZ WXb¹fZ IYWXf, ‘¨fe³f-·ffSX°f Àfe¸ff

IYf dÀfd¢IY¸f ÃfZÂf BÀf EZd°fWXfdÀfIY ÀfÔd²f ÀfZ

Àfe¸ffÔdIY°f WX` AüSX ¹fWX ¨fe³f IZY ´fi·ffUe ³¹ff¹fÃfZÂf ¸fZÔ

Af°fe WX`Ü

¨fe³fe dUQZVf ¸fÔÂff»f¹f IYe ´fiUöYf ³fZ IYWXf, ‘¨fe³f

³fZ WX¸fZVff OXûIY»ff¸f Àf¸fZ°f A´f³fZ Àfe¸ffU°feÊ B»ffIYûÔ

¸fZÔ ÀfÔ´fi·fb°ff IYû IYf¹f¸f SXJf WX`Ü

CX´f¦fiWX IYe °fÀUeSXûÔ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, ‘¸f`Ô

þûSX QZIYSX IYWX³ff ¨ffWXcÔ¦fe dIY ¹fWX (B»ffIYf) ¨fe³f

IYe ÀfÔ´fi·fb°ff ¸fZÔ Af°ff WX` dþÀf¸fZÔ WX¸f OXûIY»ff¸f

B»ffIZY ¸fZÔ ´fid°fâf³fûÔ IYf d³f¸ffʯf IYSX SXWXZ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ

IYWXf, ‘IbYL ·ffSX°fe¹f ¸fedOX¹ff ¸fZÔ B»ffIZY ¸fZÔ Àf`³¹f

þ¸ffU AüSX Af²ffSX·fc°f ÀfÔSX¨f³ffAûÔ IZY d³f¸ffʯf IYû

»fZIYSX J¶fSXZÔ AfBÊ WX`Ô, UZ BÀf ¶ffSXZ ¸fZÔ IYfRYe

CX°ÀffdWX°f WX`ÔÜ

´fZMÑûd»f¹f¸f AüSX E»IYûWX»f

AüSX ¸fWXÔ¦fe-ÀfÀ°fe IYSX

ÀfIY°fZ WX`Ô d½fØf ¸faÂfe A÷Y¯f

þZMX»fe

°fbáeIYSX¯f ³fWXeÔ

ÀfVföYeIYSX¯f IYSX SXWXe WX`:

SXf¿MÑX´fd°f

CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ÀfeJû AüSX IY¸ffAû, CXÀ°ffQ,

¦fSXe¶f ³fUfþ IYüVf»f dUIYfÀf ¹fûþ³ff, ³fBÊ SXûVf³fe

AfdQ IYf¹fÊIiY¸fûÔ IZY þdSXE ¸fbdÀ»f¸f, BÊÀffBÊ, dÀfJ,

¶füð, ´ffSXÀfe EUÔ þ`³f Àf¸ffþ IZY ¹fbUfAûÔ IYû

SXûþ¦ffSX IZY AUÀfSX ´fiQf³f dIYE ¦fE WX`ÔÜ IYûdUÔQ ³fZ

IYWXf dIY d´fL»fZ EIY Àff»f ¸fZÔ 45 »ffJ ÀfZ Ad²fIY

dUôfd±fʹfûÔ IYû LfÂfUÈdØf, RZY»fûdVf´f, IYüVf»f

dUIYfÀf AüSX IYûd¨fÔ¦f ÀIYe¸fûÔ IYf »ff·f ·fe dQ¹ff

¦f¹ff WX`Ü SXf¿MÑX´fd°f ³fZ IYWXf dIY ¸fdWX»ffAûÔ IZY

ÀfVföYeIYSX¯f IZY CXïZV¹f IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJ°fZ WXbE,

AfþfQe IZY ¶ffQ ´fWX»fe ¶ffSX ´fb÷Y¿f dSXV°fZQfSXûÔ IZY

d¶f³ff, 45 Àff»f ÀfZ ª¹ffQf Af¹fb IYe ¸fdWX»ffAûÔ IZY

WXþ ´fSX þf³fZ IYe ´ff¶fÔQe WXMXf Qe ¦fBÊ WX`Ü CX³WXûÔ³fZ

IYWXf dIY BÀf U¿fÊ 1,300 ÀfZ ª¹ffQf ¸fdWX»ff¹fZÔ d¶f³ff

¸fZWXSX¸f IZY WXþ ´fSX þf SXWXe WX`ÔÜ

dVfÃfIYûÔ IYû d¸f»fZ EIY

Àf¸ff³f UZ°f³f

¶ffWXSX SXJf ¦f¹ff WX`Ü BÀfd»fE BÀf ¶ff°f IZY AfÀffSX WX`Ô

dIY IY¨¨fZ °fZ»f, ´fZMÑû»f, WXfBÊÀ´feOX OXeþ»f, ³fZ¨fbSX»f

¦f`Àf, EMXeERY þ`ÀfZ ´fZMÑûd»f¹f¸f ´fQf±fûÊÔ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ

¶fþMX ¸fZÔ IYûBÊ §fû¿f¯ff WXûÜ WXf»ffÔdIY, ´fZMÑû»f EUÔ

OXeþ»f IYe ´fWX»fZ ÀfZ WXe DYÔ¨fe IYe¸f°fûÔ AüSX A¦f»fZ

Àff»f Af¸f ¨fb³ffU IYû QZJ°fZ WXbE BÊÔ²f³f ´fSX MX`¢Àf

¶fPÞXf³fZ IZY AfÀffSX IY¸f WXe WX`Ô, BÀfd»fE dUØf ¸fÔÂfe

QcÀfSXZ ´fZMÑûd»f¹f¸f ´fQf±fûÊÔ ´fSX MX`¢Àf ¶fPÞXf ÀfIY°fZ WX`ÔÜ

d¶fþ»fe IYû þeEÀfMXe IZY Qf¹fSXZ ÀfZ ¶ffWXSX SXJf ¦f¹ff

WX`Ü BÀfIZY ¶ffUþcQ dUØf ¸fÔÂfe BÀf ´fSX MX`¢Àf ³fWXeÔ

»f¦ff ÀfIY°fZÜ d¶fþ»fe IYû ÀfÔdU²ff³f IYe Àf¸fU°feÊ

Àfc¨fe ¸fZÔ SXJf ¦f¹ff WX`, »fZdIY³f BÀf ´fSX MX`¢Àf »f¦ff³fZ

IYf Ad²fIYfSX SXfª¹fûÔ IYû dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü d¶fþ»fe

Af´fcd°fÊ ´fSX MX`¢Àf »f¦ff³fZ IYf Ad²fIYfSX SXfª¹f

ÀfSXIYfSXûÔ IYû WX`Ü BÀf °fSXWX BÀf ¶ffSX ¶fþMX ¸fZÔ dUØf

¸fÔÂfe IZY ´ffÀf A´fi°¹fÃf IYSX »f¦ff³fZ IZY d»fE dÀfRYÊ Qû

ßfZd¯f¹ffÔ ¶f¨fe WX`ÔÜ ¶ffIYe Àf·fe UÀ°fbAûÔ ´fSX þeEÀfMXe

»f¦ff¹ff þf°ff WX`, þû CX°´ffQ³f ÀfZ »fZIYSX AÔd°f¸f

CX´f·fû¦f °fIY IYBÊ ¨fSX¯fûÔ ¸fZÔ »f¦f°ff WX`Ü

SXûþ¦ffSX, IÈYd¿f ½f dVfÃff ´fSX

ªfûSX

À½fSXfªf/´fMX³ffÜ

SXfª¹f IZY d³fþe ÀIcY»fûÔ AüSX

IYfg»fZþûÔ IYe ¸f³f¸ff³fe SXûIY³fZ

IYe °f`¹ffSXe ¸fZÔ ³fe°feVf ÀfSXIYfSX

AfBÊEEÀf /AfBÊ´feEÀf Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY ¶fWXb´fi°fedÃf°f

À±ff³ffÔ°fSX¯f AfQZVf A´f³fZ OXZdÀMX³fZVf³f ´fSX ´fWXbh¨f³fZ

VfbøY WXû ¦fE WX`ÔÜ BÀf IiY¸f ¸fZÔ ¸fa¦f»f½ffSX IYû Àf¶fÀfZ

´fWX»fZ 3 AfBÊEEÀf Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYf °f¶ffQ»ff AfQZVf

þfSXe WXbAfÜ ³fe°feVf IbY¸ffSX ³fZ dVfÃff AüSX ÀUfÀ±¹f

dU·ff¦f IZY ´fi²ff³f Àfd¨fU IYû ¶fQ»f dQ¹ff WX`Ü ¸ff³ff

þf SXWXf WX` dIY AfBÊ´feEÀf Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYf

À±ff³ffÔ°fSX¯f AfQZVf ·fe þ»Q d³f¦fÊ°f WXû¦ffÜ

À±ff³ffÔ°fSX¯f IYf ´fiÀ°ffU ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fe°feVf IbY¸ffSX IZY

À°fSX ´fSX »fÔd¶f°f WX`Ü IYBÊ dþ»fûÔ IZY EÀf´fe ·fe ¶fQ»fZ

þf³fZ WX`ÔÜ

SXfª¹f ÀfSXIYfSX ³fZ Afþ 1987 ¶f`¨f IZY AfBÊEEÀf

Ad²fIYfSXe AfSXIZY ¸fWXfþ³f IYû ÀUfÀ±¹f dU·ff¦f IZY

´fi²ff³f Àfd¨fU ÀfZ À±ff³ffÔ°fdSX°f IYSX°fZ WXbE dVfÃff dU·ff¦f

IYf ´fi²ff³f Àfd¨fU ¶f³ff dQ¹ff WX`Ü ¹fWX À±ff³ffÔ°fSX¯f EZÀfZ

Àf¸f¹f ¸fZÔ dIY¹ff ¦f¹ff WX`, þ¶f Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ d³f¹fûdþ°f

dVfÃfIYûÔ IZY Àf¸ff³f IYf¸f Àf¸ff³f UZ°f³f IZY ¸fbïZ ´fSX

Àfb³fUfBÊ ¨f»f SXWXe WX`Ü BÀf údá ÀfZ ¸fWXfþ³f IYf dVfÃff

dU·ff¦f IYf ´fi²ff³f Àfd¨fU ¶f³ff¹ff þf³ff ¸fWX°U´fc¯fÊ WX`Ü

SXfª¹f ÀfSXIYfSX ³fZ ¸fWXfþ³f IYû A¦f»fZ AfQZVf °fIY

À±ffd³fIY Af¹fböY, ³fBÊ dQ»»fe IZY IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ dUVfZ¿f

IYf¹fÊ ´fQfd²fIYfSXe IYf Ad°fdSXöY ´fi·ffSX ·fe Àfh·ff»f°fZ

SXWX³fZ IYû IYWXf WX`Ü

1990 ¶f`¨f IZY AfBÊEEÀf Ad²fIYfSXe ÀfÔþ¹f IbY¸ffSX

IYû A¶f ÀUfÀ±¹f dU·ff¦f IYf ´fi²ff³f Àfd¨fU ¶f³ff¹ff

¦f¹ff WX`Ü ÀfÔþ¹f IbY¸ffSX d´fL»fZ WXe WXµ°fZ BÔMXSX ÀMXZMX

OXZ´fbMXZVf³fÀfZ ÓffSXJÔOX ÀfZ d¶fWXfSX »füMXZ ±fZÜ ÓffSXJÔOX ¸fZÔ

ÀfÔþ¹f IbY¸ffSX ¸fb£¹f¸fÔÂfe SX§fbUSX QÀf IZY ´fi²ff³f Àfd¨fU

WXbAf IYSX°fZ ±fZÜ d¶fWXfSX ¸fZÔ ÀfÔþ¹f IbY¸ffSX ³fZ ´fWX»fZ ·fe

ÀUfÀ±¹f dU·ff¦f IYû A´f³fe ÀfZUfEÔ Qe WX`ÔÜ UZ

¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fe°feVf IbY¸ffSX IZY ·fSXûÀfZ¸fÔQ Ad²fIYfSXe¹fûÔ ¸fZÔ

´fMX³ffÜ d¶fWXfSX ÀfSXIYfSX A¶f d³fþe ÀIcY»fûÔ,

IYfg»fZþûÔ AüSX dVfÃf¯f ÀfÔÀ±ff³fûÔ IYe ¸f³f¸ff³fe ´fSX

SXûIY »f¦ff³fZ IYe °f`¹ffSXe ¸fZÔ WX`Ü ÀIcY»fûÔ IYe ¸f³f¸ff³fe

SXûIY³fZ IZY d»fE ÀfSXIYfSX IYf³fc³f ¶f³ff SXWXe WX`Ü

´fiÀ°ffdU°f IYf³fc³f IYû Ad²fd³f¹f¸f IYe Vf¢»f ¸fZÔ

d¶fWXfSX dU²ff³f¸fÔOX»f IZY Af¦ff¸fe ÀfÂf ¸fZÔ »ff³fZ IYe

ÀfSXIYfSX °f`¹ffSXe IYSX SXWXe WX`Ü ¹fWXfÔ ÀfZ ´ffdSX°f WXû³fZ IZY

¶ffQ SXfª¹f´ff»f Àf°¹f´ff»f ¸fd»fIY IYe ¸fbWXSX »f¦f³fZ ´fSX

BÀfZ »ff¦fc dIY¹ff þfE¦ffÜ

ÀfSXIYfSX Vf`Ãfd¯fIY ÀfÔÀ±ff³fûÔ ¸fZÔ RYeÀf IYe A´fSX

d»fd¸fMX °f¹f IYSX³fZ ÀfZ ÀfÔ¶fÔd²f°f ÀfÔÀ±ff³fûÔ ¸fZÔ

Af²ffSX·fc°f ÀfÔSX¨f³ff IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJZ¦feÜ °f`¹ffSX

dSX´fûMXÊ ¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff WX` dIY ÀfRYfBÊ, ´fZ¹fþ»f,

¦fb¯fUØff´fc¯fÊ ´fPÞXfBÊ QZ³fZ Uf»fZ ÀIcY»f AüSX IYfg»fZþûÔ

IYû Ad²fIY RYeÀf UÀfc»f³fZ IYe ÀU°fÔÂf°ff d¸f»f

ÀfIY°fe WX`Ü

ÀfcÂfûÔ IZY ¸fb°ffd¶fIY ´fiÀ°ffdUIY dU²f¹fZIY IYf OÑfµMX

dVfÃff dU·ff¦f ³fZ °f`¹ffSX IYSX d»f¹ff WX`Ü ÀfWX¸fd°f IZY

ÀfSXIYfSX IYû Àf»ffWX Qe WX` VfWXSXûÔ IYû ¸¹fcd³fdÀf´f»f

¶ffg³OX, ´fd¶»fIY ´fifBUZMX ´ffMXʳfSXdVf´f AüSX IiYZdOXMX

dSXÀIY ¦ffSXÔMXe IZY þdSXE A´f³fZ d»fE dUØfe¹f ÀfÔÀff²f³f

þbMXf³fZ IYe þøYSX°f WX`Ü

ERYOXeAfBÊ ÀfZ ¶fOÞXe CX¸¸feQ: Afd±fÊIY ÀfUZÊÃf¯f

IZY ¸fb°ffd¶fIY dUØf U¿fÊ 2016-17 IZY QüSXf³f QZVf

¸fZÔ IbY»f ERYOXeAfBÊ ÀfÔ¨ffSX ¸fZÔ 8 RYeÀfQe IYe BþfRYf

WXbAf WX`Ü d´fL»fZ dUØf U¿fÊ ¸fZÔ 55.56 d¶fd»f¹f³f

OXfg»fSX ERYOXeAfBÊ IYe °fb»f³ff ¸fZÔ BÀf U¿fÊ QZVf ¸fZÔ

60.08 d¶fd»f¹f³f OXfg»fSX IYf IbY»f ERYOXeAfBÊ

ÀfÔ¨ffSX SXWXfÜ

IY¸ffBÊ ¸fZÔ IZY³Qi ´fSX SXfª¹f ·ffSXe: Afd±fÊIY

ÀfUZÊÃf¯f IZY ¸fb°ffd¶fIY A´fi`»f-³fUÔ¶fSX 2017 °fIY

MX`¢Àf ¸fZÔ SXfª¹fûÔ IYf dWXÀÀff 25.2 RYeÀfQe ¶fPÞXf WX`

þ¶fdIY IZY³Qi ÀfSXIYfSX IYf ³fZMX MX`¢Àf SXZUZ³¹fc ¸fZÔ ¸fWXþ

12.6 RYeÀfQe IYf BþfRYfÜ

ÀfSXIYfSX A»´fÀfÔ£¹fIYûÔ IYf

AüSX EEÀfþe ´feEÀf ³fSXdÀf¸WXf ÀfZ IYWXf WX` dIY UWX

Àfb³fUfBÊ IZY QüSXf³f IYûMXÊ ¸fZÔ ¸füþcQ SXWXZÔÜ

SXfª¹f IYe AüSX ÀfZ Ad²fUIY°ff ¦fû´ff»f dÀfÔWX, ¦fû´ff»f

Àfb¶fišf¯¹f¹f¸f ³fZ ¸fbIbY»f SXûWX°f¦fe ¶fWXÀf IYeÜ CX³WXûÔ³fZ

IYWXf dIY ´fÔ¨ff¹f°f dVfÃfIYûÔ IYf IYf¸f EIY þ`Àff ³fWXeÔ

WX` UWX ´fÔ¨ff¹f°f ÃfZÂf ¸fZÔ WXe SXWX°fZ WX`Ô þ¶fdIY d³f¹fd¸f°fûÔ

IYf SXfª¹f ·fSX ¸fZÔ °f¶ffQ»ff WXû°ff WX`Ü UWXeÔ CX³fIYf

¨f¹f³f ·fe CX°f³ff IYdNX³f ³fWXeÔ WXû°ffÜ CX³fIZY d»fE EIY

´fd¶»fIY ³fûdMXÀf d³fIYf»ff þf°ff WX` AüSX ¸fZdSXMX ´fSX

¨f¹f³f IYSX d»f¹ff þf°ff WX`Ü

´feNX ³fZ IYWXf IYe ¹fWX A¶f Àff¸ff³¹f WXû ¦f¹ff WX` ´fWX»fZ

IYf¸f UZ°f³f ´fSX ·f°feÊ IYSX »fû AüSX dRYSX CX³WXZÔ

d³fIYf»f³fZ IYe ¶ff°f IYSXûÜ ¹fWX ³fWXeÔ WXû¦ff Af´f IYû

B³WXZÔ UZ°f³f QZ³ff WXe WXû¦ffÜ

´fMX³ff WXfBÊIYûMXÊ ³fZ 31A¢MXc¶fSX 2017 IYû dQE

AfQZVf ¸fZÔ B³f dVfÃfIYûÔ IYû d³f¹fd¸f°fûÔ IZY ¶fSXf¶fSX

UZ°f³f QZ³fZ IYf AfQZVf dQ¹ff ±ffÜ

d»fE ´fiÀ°ffU ÀfÔ¶fÔd²f°f dU·ff¦f ·fZþf þf ¨fbIYf WX`Ü

CXÀfIYe ÀUeIÈYd°f IZY ¶ff¦f dVfÃff dU·ff¦f ¸fÔdÂf¸fÔOX»f

IYe ÀUeIÈYd°f »fZIYSX ´fiÀ°ffdU°f dU²fZ¹fIY IYû

dU²ff³f¸fÔOX»f ¸fZÔ ´fZVf IYSXZ¦ffÜ

U°fʸff³f ¸fZÔ d³fþe ÀIcY»f ³ff¸ffÔIY³f Àf¸fZ°f dUd·f³³f

¸fQûÔ ¸fZÔ ¸f³f¸ff³ff Vfb»IY UÀfc»f SXWXZ WX`Ô, WXSX Àff»f

Vfb»IY ¸fZÔ UÈdð ¸fZÔ ·fe CX³fIYe ¸f³f¸ff³fe WXû°fe WX`Ü ¶fÀf

dIYSXfE IYf d³f²ffÊSX¯f ·fe ÀIcY»f WXe IYSX°fZ WX`ÔÜ

ÀfIY°ff WX`Ü WXf»ffÔdIY A¶f ·fe °fe³f ÀfZMX IYe UÀ°fbEÔ

EZÀfe WX`Ô, þû þeEÀfMXe IZY Qf¹fSXZ ÀfZ ¶ffWXSX WX`ÔÜ

þeEÀfMXe IYüÔdÀf»f ¸fZÔ BÀf ¶ff°f ´fSX Af¸fSXf¹f ³fWXeÔ ¶f³f

´ffBÊ ±fe dIY A»IYûWX»f IYû þeEÀfMXe IZY Qf¹fSXZ ¸fZÔ

»ff¹ff þfE ¹ff ³fWXeÔÜ BÀfd»fE 1 RYSXUSXe IYû ´fZVf

WXû³fZ Uf»fZ 2018-19 IZY ¶fþMX ¸fZÔ dUØf ¸fÔÂfe

BÀfIZY MX`¢Àf ´fiÀ°ffUûÔ ´fSX IYûBÊ §fû¿f¯ff IYSX ÀfIY°fZ

WX`ÔÜ ´fZMÑûd»f¹f¸f ´fQf±fûÊÔ IYû þeEÀfMXe IZY Qf¹fSXZ ÀfZ

¸ff³fZ þf°fZ WX`ÔÜ SXfª¹f ÀfSXIYfSX ³fZ BÀfIZY A»ffUf

¦fbþSXf°f IYfOXSX 2008 ¶f`¨f IZY AfBÊEEÀf Ad²fIYfSXe

OXfg SXÔþe°f IbY¸ffSX dÀfÔWX IYû A´fSX Àfd¨fU, Àff¸ff³¹f

´fiVffÀf³f dU·ff¦f, d¶fWXfSX IZY ´fQ ´fSX ´fQÀ±ffd´f°f dIY¹ff

WX`Ü OXSX dÀfÔWX BÔMXSXÀMXZMX OXZ´fbMXZVf³f ´fSX ¦fbþSXf°f ÀfZ d¶fWXfSX

IYfOXSX ¸fZÔ AfE WX`ÔÜ

slide3

03

´fMX³ff

¦fiZMXSX ´fMX³ff

www.swarajkhabar.in

´fóf½f°f IYû »fZ dÀf³fZ¸ff

WXfg»f ¸fZÔ ¶f¸f ÀfZ WX¸f»ff

¸fa¦f»f½ffSX, 30 ªf³f½fSXeXX, 2018

»ffZ¦fûÔ IYe ´fÀfaQ

ÀfadÃf´°f £f¶fSmÔX

WXfgIYÀfÊ ÀfÔ§f IYe WXOÞX°ff»f ÀfZ VfWXSX ÀfZ

AJ¶ffSX ³fQfSXQ

À½fSXfªf/´fMX³ff dÀfMXeÜ WXfgIYÀfÊ ÀfÔ§f A´f³fe dUd·f³³f Àf¸fÀ¹ffAûa AüSX IY¸feVf³f

¶fPÞXf³fZ IYe ¸ffa¦f IYû »fZIYSX dU¦f°f Qû dQ³fûa ÀfZ WXOÞX°ff»f ´fSX WX`aÜ dþÀf IYfSX¯f ´fcSXZ

´fMX³ff dÀfMXe ¸fZa AJ¶ffSX °fû Af SXWXf WX` ¸f¦fSX dU°fSX¯f ³fWXea WXû ´ff³fZ IZY IYfSX¯f

»füMX þf SXWXf WX`Ü BÀf ÀfÔ¶fÔ²f ¸faZ Afþ ¸f³fûþ IY¸fd»f¹ff ÀMXZdOX¹f¸f, ¸fÔ¦f»f °ff»ff¶f

´fMX³ff dÀfMXe ¸fZa EIY Àf·ff WXû SXWXe WX` °ffdIY þ»Q ÀfZ þ»Q BÀf Àf¸fÀ¹ff IYû J°¸f

dIY¹ff þfE AüSX AJ¶ffSX IYf dU°fSX¯f ´fcUÊ IYe °fSXWX Àfc¨fføY øY´f ÀfZ WXûÜ Àf·ff

¸faZ VfÂfb§³f d¶f˜c-dÂf´fûd»f¹ff, ÀfcSXþ ¹ffQU, Qe´fIY ´ffOXZÔ¹f ´fd›¸f QSXUfþf, LûMXe

þe, IYfþc þe ¨füIY ÀfdWX°f Àf·fe WXfgIYÀfÊ EIYdÂf°f WX`Ü

¶ffBIY ´ffdIËY¦f IYû »fZIYSX Af´fÀf ¸fZÔ d·fOÞXZ

Qû ´fÃf, þ¸fIYSX WXbBÊ SXûOÞXZ¶ffþe

À½fSXfªf/AfSXfÜ

³fUfQf ±ff³ff ÃfZÂf IZY

SX¸f³ff

SXûOX

¸fZÔ

Àfû¸fUfSX IYû EIY

d³fþe ¢»fed³fIY AüSX

dIYSXfE IZY ¸fIYf³f ¸fZÔ

¨f»f SXWXZ A»MÑÀffCXÔOX

IZY ¸ffd»fIY IZY

´fdSXÀfSX ¸fZÔ ¦ffOÞXe

»f¦ff³fZ IYû »fZIYSX Qû³fûÔ ´fÃf Af´fÀf ¸fZÔ d·fOÞX ¦fE AfSXf IZY SX¸f³ff SXûOX ¸fZÔ Àfû¸fUfSX

IYû CXÀf U×¢°f ARYSXf °fRYSXe IYf ¸ffWXü»f WXû ¦f¹ff þ¶f Qû ´fÃfûÔ IZY ¶fe¨f ¦ffOÞXe

´ffdIÔYʦf IYû »fZIYSX þ¸fIYSX ¸ffSX´feMX WXû ¦fBÊÜ ³fUfQf ±ff³ff ÃfZÂf IZY SX¸f³ff SXûOX ¸fZÔ

Àfû¸fUfSX IYû EIY d³fþe ¢»fed³fIY AüSX dIYSXfE IZY ¸fIYf³f ¸fZÔ ¨f»f SXWXZ

A»MÑÀffCXÔOX IZY ¸ffd»fIY IZY ´fdSXÀfSX ¸fZÔ ¦ffOÞXe »f¦ff³fZ IYû »fZIYSX Qû³fûÔ ´fÃf Af´fÀf

¸fZÔ d·fOÞX ¦fE AüSX ¶ff°f ¸ffSX´feMX AüSX SXûOÞXZ¶ffþe ¸fZÔ °f¶Qe»f WXû ¦fBÊÜ ÀfSXZAf¸f

ÀfOÞXIY ´fSX þ¸fIYSX ¸ffSX´feMX IYe §fMX³ff ÀfZ »fû¦f WX°f´fi·f ±fZ, UWXe À±ff³fe¹f »fû¦fûÔ

³fZ §fMX³ff IYe Àfc¨f³ff ³fUfQf ±ff³ff IYû Qe dþÀfIZY ¶ffQ ´fbd»fÀf ³fZ Qû³fûÔ ´fÃf IZY

»fû¦fûÔ ÀfZ ¶ff°f IYSX SXWXe WX` AüSX Lf³f¶fe³f IYSX SXWXe WX`Ü UWXeÔ §fMX³ff IZY ¶ffQ B»ffIZY

¸fZÔ °f³ffU IYf ¸ffWXü»f WX`Ü

ÀfOÞXIY Ad°fIiY¸f¯f ÀfZ »fû¦fûÔ IYû WXû SXWXe

´fSXZVff³fe

ÀUSXfþ/Qf³ff´fbSXÜ ÀfOÞXIY Ad°fIiY¸f¯f IZY IYfSX¯f Qf³ff´fbSX ¦fû»ffSXûOX, Qf³ff´fbSX

MXZ¸´fb ÀMXZ³f, LfU³fe SXûOX, Af³f³Q ¶ffþfSX ¸fZÔ §faMXûÔ ªff¸f IYe dÀ±fd°f ¶f³fe SXWX°fe

À½fSXfªf/´fMX³ffÜ

¶f³fe B³fûUf dIiYÀMXf

RYe¨fÀfÊ, AfSXf¸fQf¹fIY ÀfRYSX AüSX

Àf¶fÀfZ ¸fWX°U´fc¯fÊ ÀfbSXÃff IZY ÀfÔQ·fÊ ¸fZÔ

ÀfUûÊØf¸f B³fûUf ´fiQf³f IYeÜ dIiYÀMXf ³fZ

»f¢þSXe,IY¸RYMXÊ AüSX ¸fþ¶fc°fe IZY

¸ff¸f»fZ ¸fZÔ BÀf ¶fifÔOX IYe SXü¶fQfSX

dUSXfÀf°f IYû Af¦fZ ¶fPÞXf°fZ WXbE ³fE

IYed°fʸff³f À±ffd´f°f dIY¹fZÜ B³fûUf

'dIiYÀMXf' IYû A¨Le °fSXWX Àfû¨fIYSX

¶f³ff¹fZ ¦fE RYe¨fÀfÊ AüSX dOXMXZ»Àf ´fSX

JfÀf ²¹ff³f QZ°fZ WXbE °f`¹ffSX dIY¹ff ¦f¹ff

WX`, þû MXû¹fûMXf IYe IiYfÔd°fIYfSXe

°fIY³feIY AüSX ÀffgdRYdÀMXIZYVf³f IYf

d¸fßf¯f WX`Ü ¹fWX Qû¿f SXdWX°f »f¢þSXe

AüSX ¶fWXb°f AfÀff³f ´ffUSX IYf

EIYQ¸f ÀfWXe IYfgd¸¶f³fZVf³f WX`, dþÀfZ

À´fûMXÊ ¹fcdMXd»fMXe UfWX³fûÔ IYe dOXþfB³f

ÀfZ ´fiZdSX°f dOXþfB³f, þ¶fSXQÀ°f BÔþ³f

°f±ff ·f»fe-·ffÔd°f Àfû¨fdU¨ffSX IYSX

SX¨fZ ¦fE RYe¨fÀfÊ IZY Àff±f °f`¹ffSX dIY¹ff

¦f¹ff WX`Ü ¹fWX CX°´ffQ ¸fþ¶fc°f AüSX

ÀffgdRYdÀMXIZYMXZOX

Ad²fIY CX³³f°f BÔMXedSX¹fSX, VfdöYVff»fe

AüSX QÃf ´ffUSX MÑZ³f °f±ff Adõ°fe¹f

»f¢þSXe ÀfdWX°f d»fdUÔ¦f øY¸f þ`ÀfZ

AfSXf¸f IZY Àff±f CX´f»f¶²f WX`, þû

´fWX»fZ IY·fe ³fWXeÔ QZJf ¦f¹ff WX`Ü

MXû¹fûMXf ³fZ Àf³f 2005 ¸fZÔ B³fûUf IYû

»ffg³¨f dIY¹ff ±ff AüSX IbYL WXe Àf¸f¹f

¸fZÔ BÀf ´fidÀfï E¸f´feUe (¸f»MXe ´f´fÊÀf

½WXeIY»f) ³fZ »fû¦fûÔ IZY dQ»f þe°fZ

°f±ff E¸f´feUe ÀfZ¦f¸fZÔMX ¸fZÔ IiYfÔd°fIYfSXe

´fdSXU°fʳf »ff°fZ WXbE BÀf ÀfZ¦f¸fZÔMX ¸fZÔ

A´f³fe dÀ±fd°f EIY »feOXSX IZY °füSX ´fSX

À±ffd´f°f IYeÜ BÀfIYe dþÀf Jc¶fe ³fZ

¦fifWXIYûÔ IYû »fb·ff¹ff UWX ±fe BÀfIYe

¢½ffgd»fMXe,BÀfIYf dMXIYfDY AüSX

·fSXûÀfZ¸fÔQ WXû³ff dþÀfZ ¶fWXb°f

¶fbdð¸ff³fe ÀfdWX°f BÀfIYe dOXþfB³f IZY

Àff±f ÀfÔþû¹ff ¦f¹ff ±ff, °ffdIY ¹fWX

Àf·fe °fSXWX IYe ÷Yd¨f¹ffh SXJ³fZ Uf»fûÔ

IYû AfIYd¿fÊ°f IYSX ÀfIZYÜ

·ffSX°f ¸fZÔ BÀfIYe »ffgd³¨fÔ¦f IZY ¶ffQ ÀfZ

WXe BÀf ´fid°fdâ°f ¶fifÔOX ³fZ ³f IZYU»f

MXû¹fûMXf IZY ¦füSXU IZY øY´f ¸fZÔ ´fidÀfdð

WXfdÀf»f IYe ¶fd»IY ¹fWX ·ffSX°f·fSX IZY

7 »ffJ B³fûUf ¸ffd»fIYûÔ IZY d»fE ·fe

¦fUÊ IYf dU¿f¹f ¶f³ffÜ ¸fBÊ 2016 ¸fZÔ

B³fûUf dIiYÀMXf IYe »ffgd³¨fÔ¦f IZY Àff±f

IY¸´f³fe ³fZ A´f³fZ ¦fifWXIYûÔ IYû

VfdöYVff»fe ´fiQVfʳf, »f¢þedSX¹fÀf

ÀUSXfþ/¸fbþµRYSX´fbSXÜ

ÀfÔþ¹f »fe»ff ·fÔÀff»fe IYe dRY»¸f '´fófU°f' IYû »fZIYSX

dUUfQ ±f¸f ³fWXeÔ SXWXfÜ ¸fbþµRYSX´fbSX ¸fZÔ dRY»¸f dQJf

SXWXZ ¸fû°feÓfe»f dÀ±f°f V¹ff¸f dÀf³fZ¸ff WXfg»f ´fSX SXdUUfSX

IYe SXf°f IbYL »fû¦fûÔ ³fZ ´fZMÑû»f ¶f¸f ÀfZ WX¸f»ff IYSX

dQ¹ffÜ BÀfÀfZ IYfRYe QZSX °fIY ARYSXf-°fRYSXe ¸f¨fe SXWXeÜ

¸füIZY ´fSX ´fWX»fZ ÀfZ ¸füþcQ ´fbd»fÀfIY¸feÊ ·fe B²fSX-CX²fSX

·ff¦f³fZ »f¦fZÜ WXf»ffÔdIY, dIYÀfe °fSXWX IYf IYûBÊ ³fbIYÀff³f

³fWXeÔ WXbAfÜ Àfc¨f³ff d¸f»f³fZ IZY ¶ffQ USXe¹f ´fbd»fÀf

Ad²fIYfSXe ·fe ¸füIZY ´fSX ´fWXbÔ¨fZÜ §fMX³ff IZY ¸fïZ³fþSX

WXfg»f IYe ÀfbSXÃff ½¹fUÀ±ff ¶fPÞXf Qe ¦fBÊ WX`Ü þf³fIYfSXe

IZY A³fbÀffSX dRY»¸f IYf dUSXû²f IYSX SXWXZ »fû¦fûÔ ³fZ

¸fû°feÓfe»f AûUSXd¶fiþ IZY DY´fSX ÀfZ ¨ffSX ´fZMÑû»f ¶f¸f ÀfZ

WXfg»f ´fSX WX¸f»ff IYSX dQ¹ffÜ EIY ¶f¸f ¦fZMX IZY Àf¸fe´f

U QcÀfSXf ´fdSXÀfSX ¸fZÔ d¦fSXfÜ þûSXQfSX AfUfþ WXû³fZ IZY

¶ffQ »fû¦f þf³f ¶f¨ff³fZ IYû ·ff¦f³fZ »f¦fZÜ B²fSX, dÀf³fZ¸ff

QZJ SXWXZ »fû¦f ·fe ¶f¸f RYMX³fZ IZY ¶ffQ OXSX IZY IYfSX¯f

¶ffWXSX d³fIY»f ¦fEÜ IbYL Àf¸f¹f IZY d»fE dRY»¸f IZY

´fiQVfʳf IYû SXûIY dQ¹ff ¦f¹ffÜ dÀ±fd°f Àff¸ff³¹f WXû³fZ ´fSX

´fiQVfʳf VfbøY WXbAfÜ §fMX³ff IZY ¶ffQ WXfg»f ´fdSXÀfSX IZY

n dÀf³fZ¸ff WXfg»f IYe ÀfbSXÃff ¶fPÞXfBÊX ¦fBÊX

E¢ÀfMXedSX¹fSX,

QbIYf³fQfSX ·fe QWXVf°f ¸fZÔ Af ¦fE WX`ÔÜ ´fbd»fÀf IYf

IYWX³ff WX` dIY ÀfeÀfeMXeUe RbYMXZþ IYû JÔ¦ff»fIYSX

A´fSXfd²f¹fûÔ IYe d¦fSXµ°ffSXe IYû IYUf¹fQ IYe þf SXWXe

WX`Ü ¶f°ff¹ff ¦f¹ff dIY dÀf³fZ¸ff WXfg»f ´fi¶fÔ²f³f IYe °fSXRY

ÀfZ dRY»¸f dQJf³fZ ÀfZ ´fWX»fZ WXe ´fbd»fÀf ÀfZ ÀfbSXÃff IYe

¸ffÔ¦f IYe ¦fBÊ ±feÜ BÀf´fSX ´fbd»fÀf »ffB³f ÀfZ ´ffÔ¨f Qþʳf

´fb÷Y¿f U ¸fdWX»ff ´fbd»fÀfIYd¸fʹfûÔ IYe °f`³ff°fe IYSX Qe ¦fBÊ

±feÜ ¶ffUþcQ BÀfIZY A´fSXfd²f¹fûÔ ³fZ WX¸f»ff IYSX dQ¹ffÜ

dVfdUSX ¸fZÔ »f`Ôd¦fIY Àf¸ff³f°ff ´fSX þf¦føYIY°ff IYf¹fÊIiY¸f

dÀ±fd°f Àff¸ff³¹f SXWXe °fû ´fófU°f

IYf ´fiQVfʳf ´fMX³ff ¸fZÔ Afªf ÀfZ

À½fSXfªf/´fMX³ffÜ

dUVfZ¿f ÀfÔUfQQf°ff

ÀfZÔÀfSX ¶fûOXÊ ³fZ dRY»¸f IZY d³fQZÊVfIY

ÀfÔþ¹f »fe»ff ·fÔÀff»fe IYû d³fQZÊVf dQ¹ff

±ff dIY UZ BÀf dRY»¸f ÀfZ

Af´fdØfþ³fIY úV¹f IYû d³fIYf»f QZÔÜ

þüWXSX Àf¸fZ°f IYBÊ A³¹f úV¹f IYû

»fZIYSX Àf¸fÀ¹ffEÔ CXNX JOÞXe WXbBÊ ±fe

AüSX Àf¸´fc¯fÊ QZVf ¸fZÔ °f³ffU IYf

¸ffWXü»f ´f`Qf WXû ¦f¹ff ±ffÜ dRY»¸f ¸fZÔ

´fófU°fe IZY EIY OXfÔÀf IYû »fZIYSX ·fe

ÀfUf»f CXNX JOÞXf WXbAf ±ffÜ IbY»f

d¸f»ffIYSX A¶f þû J¶fSX Af SXWXe WX`

UWX A³fbIcY»f ¶f°ff¹ff þf SXWXf WX`

¶ffdIY °fû dRY»¸f QZJ³fZ IZY ¶ffQ WXe

´f°ff ¨f»f ÀfIZY¦ffÜ dÀf³fZ ´fûd»fÀf IZY

¶ffQ ¸fû³ff, dSXþZÔMX AüSX Ed»fdRYÀMX³f

¸fZÔ BÀfIZY ´fiQVfʳf IYe °f`¹ffSXe VfbøY WXû

¦fBÊ WX`Ü

IYfÔ¦fiZÀf IYe ¶fZ¨f`³fe

¶fPÞXe: BÊ Aþ¹f

Ue¸fZÔÀf IYfg»fZþ ´fMX³ff, SXf¿MÑXe¹f ÀfZUf ¹fûþ³ff IZY dUVfZ¿f

dVfdUSX ¸fZÔ »f`Ôd¦fIY Àf¸ff³f°ff ´fSX þf¦føYIY°ff IYf¹fÊIiY¸f

dIY¹ff ¦f¹ffÜ IYf¹fÊIiY¸f IYf CXïZV¹f »f`Ôd¦fIY Àf¸ff³f°ff IZY

´fid°f LfÂffAûÔ ¸fZ »f`Ôd¦fIY ·fZQ·ffU ´fSX ¨f¨ffÊ IYSX

ÀfÔUZQ³fVfe»f°ff »ff³ff, þf¦føYIY°ff, EUÔ ¸f³f ¸fZÔ CXNX

SXWXZ dU¨ffSXû IYû ÀfWXe dQVff ´fiQf³f IYSX³ffÜ

IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ·fcd¸fIYf dUWXfSX RYfCXÔOXZVf³f IZY d³fQZVfIY

AfVfe¿f IbY¸ffSX ³fZ LfÂffAûÔ IYû ¶f°ff¹ff dIY »f`Ôd¦fIY

Àf¸ff³f°ff WX¸ffSXe Àfû¨f IYû QVffÊ°fe WX`, ¹fWX dIYÀfe þ¦fWX

³fWXeÔ d»fJf WX` ¸fdWX»ffAûa IZY Àff±f WX¸f ·fZQ ·ffU IYSXZÔÜ

Àff±f WXe ¶f°ff¹ff dIY ÀUfÀ±¹f, ÀffÃffSX°ff, ³füIYSXe, AüSX

´ffgd»fdMXIY»f ·ff¦feQfSXe ¸fZa ¸fdWX»ffAûa IYe dÀ±fd°f ¢¹ff

WX` AüSX I`YÀfZ CX³fIYe IYf¹fÊÃf¸f°ff IYû ³fþSXAÔQfþ IYSX

dQ¹ff þf°ff WX`, ¨ffWXZ Uû IYf¹fÊÀ±f»f WXû, ´fdSXUfSX WXû ¹ff

Àf¸ffþÜ CX³WXûa³fZ ¶f°ff¹ff dIY dVfÃff, ÀUfÀ±¹f, SXûþ¦ffSX

EUÔ ÀfÔ´fdØf IZY Ad²fIYfSX ÀfZ CX³WaXZ I`YÀfZ UÔd¨f°f IYSX

dQ¹ff þf°ff WX`, dþÀf¸fZ ÀfZ IbYL IYfSX¯f °fû dQJ°fZ WX`

´fSX IbYL EZÀfZ ·fe IYfSX¯f WX` þû Àf¸ffþ,´fdSXUfSX A±fUf

À½fSXfªf/´fMX³ffÜ Àf¶fIbYL NXeIY-

NXfIY SXWXf °fû dRY»¸f ´fófU°fe IYf

´fiQVfʳf SXfþ²ff³fe ´fMX³ff ¸fZÔ ¸fÔ¦f»fUfSX

ÀfZ VfbøY WXû þf¹fZ¦ffÜ dRY»fWXf»f dÀf³fZ

´fûd»fÀf ¸f»MXe´»fZ¢Àf ¸fZÔ BÀfIYe

Ad¦fi¸f ¶fbdIÔY¦f VfbøY WXû ¦fBÊ WX` AüSX

QZSX Vff¸f ÀfZ dÀfÔ¦f»f d±fEMXSX ¸fZÔ ·fe

Ad¦fi¸f ¶fbdIÔY¦f VfbøY WXû þf¹fZ¦ffÜ

dÀf³fZ¸ff ´fiZd¸f¹fûÔ IYe SXf¹f ¸fZÔ A¶f BÀf

dRY»¸f ¸fZÔ IYûBÊ Af´fdØfþ³fIY úV¹f

³fWXeÔ SXWX ¦f¹ff WX`Ü CX³fIZY d¸fÂf þû QcÀfSXZ

´fiQZVfûÔ ¸fZÔ SXWX SXWXZ WX`Ô CX³WXûÔ³fZ dRY»¸f

QZJ³fZ IZY ¶ffQ CX³WXZÔ BÀf AfVf¹f IYe

þf³fIYfSXe Qe WX` dIY ´fófU°f A¶f

QZJe þf ÀfIY°fe WX`Ü U`ÀfZ ·fe dRY»¸f

IYf¹fÊÀ±f»f ´fSX ³fWXe dQJ°fZÜ dVfÃff ¸fZa CX³WXZ dIYÀfe

»fûIY»f ÀIcY»f ¸fZa QfdJ»ff dQ»ff dQ¹ff þf°ff WX`,

dÀIY»f IZY ³ff¸f ´fSX §fSXZ»fc IYf¸fIYfþûÔ IYe WXe Äff³f

dQ¹ff þf°ff WX`, ´fû¿f¯f ¸fZ ·fe ·fZQ·ffU dIY¹ff þf°ff WX`Ü

Àff±f WXe ¶f°ff¹ff dIY d»fÔ¦f ·fZQ·ffU, ·ffSX°f WXe ³fWXeÔ ´fcSXZ

Qbd³f¹ff IYe Àf¸fÀ¹ff WX`Ü BÀf IZY ¶fQ»ffU IZY VfbøYAf°f

WX¸fIYû A´f³fZ §fSX ÀfZ IYSX³fe ¨ffdWXE, °f·fe ¶fQ»ffU

ÀfÔ·fU WX`Ü

AfVfe¿f IbY¸ffSX, d³fQZVfIY ·fcd¸fIYf dUWXfSX RYfCXÔOXZVf³f,

³fZ ¶fWXb°f WXe ÀfWXþ PXÔ¦f ÀfZ LfÂffAûÔ IYû ¶f°ff¹ff dIY

þ³f³ff¹fIY IY´fcÊSXe SXfþ³fed°fIY

Vfbd¨f°ff IZY ´fi°feIY ±fZ: ¸fWXZV½fSX

´fid°fdQ³f IYe ¦fd°fdUd²f¹fûÔ ¸fZÔ ÀÂfe AüSX ´fb÷Y¿f IYe

·ffd¦fQfSXe ´fSX þf¦føYIY dIY¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY

Àf¸ffþ ¸fZÔ WX¸f A´f³fZ ÀfbdU²ff IZY A³fbÀffSX EIY ÀÂfe

AüSX ´fb÷Y¿f IZY IYf¹fÊ d³f²ffÊdSX°f IYSX°fZ WX` þ¶f IYûBÊ ·fe

IYf¹fÊ ´fcUÊ d³f²ffÊdSX°f ³fWXeÔ SXWX°ff WX`Ü A·fe WXf»f WXe ¸fZ

¨fe³f ¸fZ ¶fe¶feÀfe dIY ¸fdWX»ff ÀfÔ´ffQIY ³fZ UZ°f³f ¸fZ

»f`Ôd¦fIY Af²ffSX ¸fZ ·fZQ·ffU IZY IYfSX¯f BÀ°feRYf QZ

dQ¹ffÜ »f`Ôd¦fIY ·fZQ·ffU ·fe EIY Àff¸ffdþIY IbYSXed°f WX`

dþÀfZ WX¸fZ þOÞX ÀfZ d¸fMXf³ff WXû¦ffÜ WX¸f Àf¶f »fû¦fû IYû

d¸f»fIYSX ´fi¹ffÀf IYSX³ff WXû¦ffÜ

W`XÜ ¸fc»f°f: °feÀf RYeMX ¨füOÞXe ÀfOÞXIY Ad°fIiY¸f¯f IYe ½fªfWX ÀfZ §fMXIYSX ¶ffSXWX RYeMX

IYe WXû ¦f¹fe WX`Ü ÀfOÞXIY IZY Qû³fû AûSX þû þ¦fWX Jf»fe SXW°fe WX`, UWX Qû ´fdWX¹ff

UfWX³f IYf ÀMXZÔOX ¶f³f þf°ff WX`Ü dþÀfÀfZ LûMXZ ½ffWX³f AüSX ¶fOÞXZ UfWX³f IZY Af¦f¸f³f

ÀfZ §fÔMXûa ªff¸f IYe dÀ±fd°f ¶f³fe SXWX°fe WX`Ü

Qû A´fSXfd²f¹fûÔ ³fZ IY´fOÞXf dUIiYZ°ff ÀfZ QÀf

WXþfSX »fcMXZ

À½fSXfªf/¸f³fZSXÜ Qû A´fSXfd²f¹fûÔ ³fZ VfZSX´fbSX ¦ffÔU dÀ±f°f ´fZMÑû»f ´fÔ´f IZY ´ffÀf

dQ³fQWXfOÞXZ EIY IY´fOÞXf dUIiYZ°ff IYû OXSXf-²f¸fIYfIYSX ³f¦fQ QÀf WXþfSX »fcMX d»f¹ffÜ

§fMX³ff IYû AÔþf¸f QZIYSX Qû³fûÔ A´fSXf²fe ¸füIZY ÀfZ RYSXfSX WXû ¦fEÜ ´fedOÞX°f IY´fOÞXf

dUIiYZ°ff ³fZ ¸f³fZSX ±ff³ff ¸fZÔ d»fdJ°f dVfIYf¹f°f IYSX IZYÀf QþÊ IYSXf¹ff WX`Ü ¸ff¸f»fZ

IYe þfÔ¨f ¸fZÔ þbMXe ´fbd»fÀfÜ ¶f°ff¹ff þf°ff WX` dIY dL°f³ffÔUf ¦ffÔU IZY d³fUfÀfe

Aþbʳf ÀffU IYf 30 U¿feʹf ´fbÂf ²f³³fc ÀffU ´fid°fdQ³f IYe °fSXWX SXdUUfSX IYû ·fe

¦ffÔU-¦ffÔU §fc¸f-§fc¸f IYSX §f¶fSXfE ¨ffQSX ¶f¦f`SX ¶fZ¨f SXWXf ±ffÜ BÀfe ¶fe¨f VfZSX´fbSX

´fZMÑû»f ´fÔ´f IZY ´ffÀf E³fE¨f 30 IZY dIY³ffSXZ Qû AÄff°f A´fSXfd²f¹fûÔ ³fZ ¨ffQSX

JSXeQ³fZ IZY d»fE IY´fOÞXf dUIiYZ°ff IYû ¶fb»ff¹ff QÀf WXþfSX »fcMX d»fEÜ

§fSX ¸fZÔ »f¦fe Af¦f ÀfZ WXþfSXûÔ IYf Àff¸ff³f

þ»fIYSX SXfJ

À½fSXfªf/¸f³fZSXÜ ¸f³fZSX ±ff³ff ÃfZÂf IZY JfÀf´fbSX ´fÔ¨ff¹f°f IZY dL°f³ffÔUf ¦ffÔU ¸fZÔ

Ófû´fOÞXe³fb¸ff §fSX ¸fZÔ Af¦f »f¦f ¦fBÊÜ §fMX³ff ¸fZÔ Ófû´fOÞXe Àf¸fZ°f §fSX IZY AÔQSX SXJZ

Àf¶f Àf¸ff³f þ»fIYSX SXfJ WXû ¦fEÜ dL°f³ffÔUf ¦ffÔU IZY d³fUfÀfe SX¸fZVf SXf¹f IZY §fSX

¸fZÔ A¨ff³fIY Af¦f »f¦f ¦fBÊÜ Af¦f IYe »f´fMXZÔ B°f³fe °fZþ ±fe dIY Àf¶f IbYL

þ»fIYSX SXfJ WXû ¦f¹ffÜ ¦fif¸fe¯fûÔ IZY ÀfWX¹fû¦f ÀfZ Af¦f ´fSX IYf¶fc ´ff¹ff ¦f¹ffÜ Af¦f

I`YÀfZ »f¦fe A·fe °fIY À´fá ³fWXeÔ WXû ´ffBÊ WX`Ü

´fi²ff³f¸fÔÂfe CXªªU»ff ¹fûþ³ff IZY °fWX°f

¦f`Àf dU°fSX¯f

À½fSXfªf/´fMX³ff dÀfMXeÜ Afþ QeUf³f ¸fûWX»»ff WX¸ff¸f ´fMX³ff dÀfMXe IZY UfOXÊ

ÀfÔ£¹ff 59 ¸fZa ´fi²ff³f¸fÔÂfe CXªªU»ff ¹fûþ³ff IZY °fWX°f ¦f`Àf dU°fSX¯f dIY¹ff ¦f¹ffÜ

¸fb£¹f Ad°fd±f IZY øY´f ¸fZa ¸fWXf´füSX Àfe°ff ÀffWXc IZY õXfSXf Vfb·ffSXÔ·f WXbAfÜ ´ff¿fÊQ

³fe»f¸f IbY¸ffSXe IYe ¸füþcQ¦fe ¸fZa dU°fSX¯f WXbAfÜ ¸fWXf´füSX ³fZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe IYe BÀf

¹fûþ³ff IYe °ffSXeRY IYeÜ

UeSX þUf³fûÔ IZY d»fE dWXÔQc ÀfÔ¦fNX³f Af¹fZ Af¦fZ

ÀUSXfþ/U`Vff»feÜ Àfû¸fUfSX Vff¸f IYû VfWXeQ UeSX¦fd°f ´fif~ ¨fÔQ³f ¦fb~f, dWX¸ffÔVfb

þe IZY d»fE WXfþe´fbSX IZY ¦ffa²fe ¨füIY ´fSX I`YadOX»f ¸ff¨fÊ d³fIYf»ff ¦f¹ffÜ BÀf

IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ Àf·fe UeSX QZVf ·föY VfWXeQûÔ IZY d»fE A´f³ff ßf²ffÔþ»fe Ad~ dIY¹ffÜ

UWXeÔ Àfüd³fIYûÔ IYf WXüÀf»ff ARYþfBÊ IZY d»fE dWXÔQc ÀfÔ¦fNX³fûÔ ³fZ d¸f»fIYSX SXf¿MÑXe¹f

EIY°ff IYf Àfb³fWXSXf ´fdSX¨f¹f dQ¹ffÜ dþÀf¸fZÔ ¶fþSXÔ¦fQ»f, U`Vff»fe EUÔ dWXÔQc ´fbÂf

õfSXf ÀfÔ¹fböY øY´f ÀfZ Vffd¸f»f WXûIYSX VfWXeQûÔ IZY ´fid°f A´f³fe ßfðXfaþd»f Ad´fÊ°f

dIY¹ffÜ UWXeÔ BÀf IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ Vffd¸f»f WXbE AJfOÞXf ´fi¸fbJ ³feÀfc þe ,SXÔþ³f dÀfÔWX

Àff±f WXe dWXÔQc ´fbÂf ÀfÔ¦fNX³f IZY ÀfÔSXÃfIY SXfþeU ¶fiWXfd¿fÊ IZY Àff±f Àf`IYOÞXûÔ

IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ ³fZ Vffd¸f»f WXûIYSX ¸ff¨fÊ IYû ÀfÔ´f³³f dIY¹ffÜ

dQ½¹ffÔ¦f LfÂf IZY §fSX ´fWXbÔ¨fIYSX EAfBÊEÀfERY

³fZ Qe ÀffÔ°U³ff

ÀUSXfþ/¶fZ¦fcÀfSXf¹fÜ Qd³f¹ff»f´fbSX d³fUfÀfe ¸fÈ°fIY dQ½¹ffÔ¦f LfÂf d¶fIZYVf IbY¸ffSX IZY

§fSX EAfBÊEÀfERY IZY ´fid°fd³fd²f ´fWXbÔ¨fIYSX CXÀfIZY ´fdSXþ³fûÔ ÀfZ d¸f»fIYSX CX³WXZÔ ÀffÔ°U³ff

QeÜ Àff±f WXe SXfª¹f ÀfSXIYfSX ÀfZ ¸fÈ°fIY LfÂf IZY Afdßf°fûÔ IZY d»fE ¸fbAfUþZ IYe ¸ffÔ¦f

IYf ·fSXûÀff dQ¹ffÜ Qd³f¹ff»f´fbSX d³fUfÀfe SXf¸f³ff±f ´ffÀfUf³f IZY ´fbÂf d¶fIZYVf IbY¸ffSX IYf

ÀfOÞXIY WXfQÀfZ ¸fZÔ ¶fe°fZ 15 þ³fUSXe IYû ¶feWXMX AfSXÀfeEÀfEÀf IYf»fZþ ¸fZÔ

B³MXSX¸fedOXEMX IYe ´fif¹fûd¦fIY ´fSXeÃff QZ³fZ þf³fZ IZY IiY¸f þeSXû¸ffBÊ»f IZY d³fIYMX ¸fü°f

WXû ¦fBÊ ±feÜ UWX dQ½¹ffÔ¦f ±ffÜ EAfBÊEÀfERY IZY IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ ³fZ IYWXf dIY ¹fWX ¸fü°f

ÀfSXIYfSX IZY õfSXf BÀfe U¿fÊ ÀfZ VfbøY dIYE ¦fE B³MXSX ´fif¹fûd¦fIY ´fSXeÃff IZY d»fE ·fe

A»f¦f ´fSXeÃff IZY³Qi ¶f³ff³fZ IYf ³f°feþf WX`Ü ÀfSXIYfSX IYû dQ½¹ffÔ¦f LfÂfûÔ IZY dWX°f IYû

²¹ff³f ¸fZÔ SXJIYSX BÀf °fSXeIZY IYf R`YÀf»ff Uf´fÀf »fZ³ff ¨ffdWXE ±ffÜ

LfÂf ÀfÔ§f ¨fb³ffU IYû »fZIYSX

LfÂf þQ¹fc IYe ¶f`NXIY

ÀUSXfþ/¶fZ¦fcÀfSXf¹fÜ 18 RYSXUSXe IYû

»fd»f°f ³ffSXf¹f¯f d¸fd±f»ff dUV½fdUôf»f¹f

IZY Àff±f Àff±f dþ»fZ IZY Àf·fe ¸fWXfdUôf»f¹f

¸fZÔ WXû³fZUf»fZ LfÂf ÀfÔ§f ¨fb³ffU IYû »fZIYSX

LfÂf þQ¹fc IYe dþ»ff IY¸fZMXe, IYf»fZþ

IY¸fZMXe, ³f¦fSX IY¸fZMXe, ´fiJÔOX IY¸fZMXe IZY

IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IYe ¶f`NXIY WXbBÊÜ ¶f`NXIY IYe

A²¹fÃf°ff dþ»ff²¹fÃf ¦füSXU dÀfÔWX SXf¯ff ³fZ

IYeÜ þ¶fdIY ¸fÔ¨f ÀfÔ¨ff»f³f dþ»ff ´fiUöYf

³fÔQ³f IbY¸ffSX ³fZ dIY¹ffÜ ¸fb£¹f Ad°fd±f ³f¦fSX

d³f¦f¸f IZY ´fcUÊ ¸fZ¹fSX ÀfWX þQ¹fc ³fZ°ff ÀfÔþ¹f

dÀfÔWX, dUdVfá Ad°fd±f Ad°fd´fLOÞXf ´fiIYûâ

IZY ´fiQZVf ¸fWXfÀfd¨fU SXfþZVf IbY¸ffSX,

Ad°fd±f IZY øY´f ¸fZÔ ½¹fUÀffd¹fIY ´fiIYûâ IZY

dþ»ff²¹fÃf ¸fbIZYVf IbY¸ffSX þ`³f, ´fcUÊ ³f¦fSX

A²¹fÃf Ad³f»f ´fMXZ»f CX´fdÀ±f°f ±fZÜ

dþ»ff²¹fÃf ³fZ IYWXf dIY LfÂf ÀfÔ§f ¨fb³ffU

¸fZÔ ÀfÔ¦fNX³f IYe ÀfWX·ffd¦f°ff Àfbd³fd›°f IYSX³fZ

IZY d»fE dU¨ffSX dU¸fVfÊ dIY¹ff ¦f¹ffÜ

dUd·f³³f ¸fWXfdUôf»f¹fûÔ ÀfZ dUd·f³³f ´fQûÔ IZY

d»fE ´fi°¹ffdVf¹fûÔ IZY ¨f¹f³f IZY Àff±f-Àff±f

dUd·f³³f Vf`Ãfd¯fIY ÀfÔÀ±ff³fû ¸fZÔ ½¹ff~

ASXfþIY°ff IYû QcSX IYSX³fZ EUÔ SXfª¹f

ÀfSXIYfSX IYe IY»¹ff¯fIYfSXe ¹fûþ³ff IYe

þ¸fIYSX ÀfSXfWX³ff IYe ¦f¹feÜ

VfSXf¶f ¸ffdRY¹ffAûÔ IYf ¶fPÞX SXWXf WX` Q¶fQ¶ff

À½fSXfªf/´fMX³ffÜ dWX³QbÀ°ff³fe AfUf¸f

¸fû¨ffÊ ´ffMXeÊ IZY SXf¿MÑXe¹f ¸fWXfÀfd¨fU ÀfWX

´fiUöYf BÊ. Aþ¹f ¹ffQU ³fZ ¶f¹ff³f þfSXe

IYSX IYWXf WX` dIY WXSX þ¦fWX AdÀ°f°U

IYe »fOÞXfBÊ »fOXÞ³fZ IYû dUUVf IYfÔ¦fiZÀf

AüSX CX³fIZY ÀfWX¹fû¦fe WXIYeIY°f ¸fZÔ ´fcSXe

°fSXWX ´fVfû´fZVf ¸fZÔ RÔYÀfZ WX`ÜÀfØff IYe

»ff»f¨f ¸fZÔ CX³WXZÔ ÀfWXe ¦f»f°f IYf AÔ°fSX

Àf¸fÓf ¸fZÔ WXe ³fWXeÔ Af SXWXfܹfWXe UþWX

WX` dIY »f¦ff°ffSX §fMX°fZ þ³ff²ffSX SXfª¹fûÔ

ÀfZ Àf¸ff~ WXû°fe ÀfSXIYfSXûÔ ÀfZ ·fe IYfÔ¦fiZÀf

IZY ³fZ°ff IYûBÊ ÀfeJ »fZ³fZ IYû °f`¹ffSX ³fWXe

dQJ SXWXZ WX`ÔÜ QSXAÀf»f IYfÔ¦fiZÀf A´f³ff

¸f³fû¶f»f AüSX Af°¸fdUV½ffÀf ´fcSXe °fSXWX

Jû ¨fbIYe WX` AüSX A´f³fe SXfþ³fed°f

¨f»ff³fZ IZY d»fE dIYÀfe ÀfZ ·fe Àf¸fÓfü°ff

IYSX³fZ IZY d»fE °f`¹ffSX SXWX°fe WX`ÜUûMX IZY

d»fE CX³fIZY ³fZ°ff ¹fWX ·fe ³fWXe QZJ°fZ

UWX dþÀfÀfZ QûÀ°fe IYSX SXWXZ WX`Ô UWX

ÀfÔdU²ff³f IYû ³fWXe ¸ff³f³fZ ¶ff»ff

ÀUSXfþ/¦ff¹f§ffMX/¸fbþµRYSX´fbSXÜ

¦fSXe¶fûÔ, Vfûd¿f°fû, UÔd¨f°fûÔ EUÔ d´fLOÞXûÔ

IYe SXfWX IZY SXfWXe ±fZÜ CX³WXûÔ³fZ þeU³f

´f¹fʳ°f ¦fSXe¶fûÔ IYe ÀfZUf IYeÜ UZ WX¸fZVff

Àff¸ffdþIY ³¹ff¹f IZY d»fE »fOÞX°fZ SXWXZÜ

CX³fIZY WXe ÀfÔ§f¿fûÊÔ IYe ´fiZSX¯ff ÀfZ ¸fZSXZ

þ`Àff Àff²ffSX¯f ½¹fdöY ·fe ´ffh¨f ¶ffSX

dU²ff¹fIY ¶f³ffÜ ¦ff¹f§ffMX IY´fcSXeÊ À¸fÈd°f

·fU³f ¸fZ IY´fcSXeÊ þ¹fÔ°fe IYû Àf¸¶fûd²f°f

IYSX°fZ WXbE dU²ff¹fIY ¸fWXZV½fSX ´fiÀffQ

¹ffQU ³fZ IYWXeÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY Afþ

´fbSXZ QZVf ¸fZÔ dÀfRYÊ þf°f,Àf¸´fiQf¹f AüSX

UÔVfUfQ IYe »fOÞXfBÊ ¨f»f SXWXe WX` EIY

¸ffÂf ½¹fdöY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fe°feVf IbY¸ffSX WX`Ô

þû Àf¸ffþUfQ EUÔ IY´fcÊSXe NXfIbYSX AüSX

OXf SXf¸f ¸f³fûWXSX »fûdWX¹ff IZY dÀf²QfÔ°fûÔ

AüSX dU¨ffSXûÔ IZY SXfWX IYe ´fiZSX¯ff ÀfZ

ÀfÔ§f¿fÊ IYSX SXWXZ WX`ÔÜ Afþ d¶fWXfSX WXe ³fWXe

¶fd»IY Àf¸´fb¯fÊ QZVf IYû d³f°feVf IbY¸ffSX

þ`ÀfZ ³fZ°fÈ°UIY°ffÊ IYe þ÷YSX°f WX`Ü d¶fWXfSX

VfSXQ ¹ffQ½f ÀfZ d¸f»fZ

·ff»fû´ff A²¹fÃf

À½fSXfªf/´fMX³ffÜ ·ffSX°fe¹f »fûIY¸fÔ¨f

´ffMXeÊ IZY SXf¿MÑXe¹f A²¹fÃf Àff²fb VfSX¯f

´ff¯OXZ¹f ³fZ dQ»»fe ¸fZÔ þQ¹fc IZY ´fcUÊ

SXf¿MÑXe¹f A²¹fÃf VfSXQ ¹ffQU þe ÀfZ

¸fb»ffIYf°f dIY¹ff CXÀfIZY ¶ffQ ·ffSX°f

ÀfSXIYfSX IZY ´fcUÊ CXç¹f³f ¸fÔÂfe, SXf¿MÑXe¹f

»fûIYQ»f IZY Àfb´fie¸fû ¨fü²fSXe Aþe°f

dÀfÔWX ÀfZ ·fe JfÀf ¸fb»ffIYf°f dIY¹ff,

dþÀf¸fZÔ ¶feþZ´fe þ`Àfe ÓfcNXe ÀfSXIYfSX IYû

QZVf IZY AÔQSX ¸fZÔ 2019 ¸fZÔ I`YÀfZ SXûIYf

þfE BÀf ´fSX dUVfZ¿f ¨f¨ffÊ WXbBÊ WX`Ü Àf·fe

dU´fÃfe¹f Q»f IYû A¶f EIY ¸fÔ¨f ´fSX

AfIYSX 2019 ¸fZa ¶feþZ´fe IYû AüSX

2020 ¸fZÔ d¶fWXfSX ¸fZÔ þQ¹fc AüSX ¶feþZ´fe

¦fNX¶fÔ²f³f IYû I`YÀfZ SXûIYf þf¹f BÀfIYû

»fZIYSX ·fe JfÀf ¶ff°f WXbBÊÜ Afþ WXe Vff¸f

¸fZÔ SXf¿MÑXe¹f þ³f°ff Q»f IZY ´fi²ff³f

¸fWXfÀfd¨fU IY¸fSX Af»f¸f ÀfZ ·fe

¸fb»ffIYf°f WXbBÊ AüSX d¶fWXfSX IZY SXfþ³fed°f

IYû »fZIYSX ¨f¨ffÊ ¨f»feÜ A·fe ·ffSX°fe¹f

»fûIY¸fÔ¨f ´ffMXeÊ IZY Àfb´fie¸fû d³fSXÔ°fSX

dQ»»fe ¸fZÔ dU´fÃfe Q»fûÔ IZY ¦f¯f¸ff³¹f

³fZ°ff¦f¯f ÀfZ ¸fb»ffIYf°f IYSX SXWXZ WX`,

AfSX.EÀf.EÀf. AüSX ¶feþZ´fe IYe QZVf

¶ffaMX³fZ IYe ¸fÔVff ¶f³ff¹fe WXbBÊ WX`Ü

þfd°fUfQe, ·fiáf¨ffSXe WX` ¹ff QZVf IZY

dJ»ffRY MXbIYOÞXZ IYSX³fZ IZY ³ffSXZ »f¦ff³fZ

Uf»fZ WX`ÔÜ BÊ. Aþ¹f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY

IYfÔ¦fiZÀf IZY ³fZ°ff ¹fWX Àf¸fÓfZÔ dIY QZVf

A¶f ¶fQ»f ¨fbIYf WX` AüSX þ³f°ff BÀf

°fSXWX IYe QûWXSXe ¨ff»f IYû A¨LZ ÀfZ

Àf¸fÓf°fe WX`Ü BÀfd»fE IYfÔ¦fiZÀf ´ffMXeÊ

·fiáf¨ffSX IZY Àff±f WX`Ô ¹ff ·fiáf¨ffSX IZY

dJ»ffRY ³fWXe °fû A¦f»fZ ¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ

CX³fIYe ´ffMXeÊ ÀfØff ÀfZ IYûÀfû QcSX ÀfeMXûÔ

IYf AfÔIYOÞXf ·fe ³fWXeÔ ´ff ÀfIZY¦feÜ

¸fZÔ VfSXf¶f¶f³Qe, ¶ff»f dUUfWX EUÔ QWXZþ

dUSXû²fe IYf¹fÊIiY¸f ¨f»ff IYSX d³f°feVf

IbY¸ffSX ³fZ A³fûJf IYf¹fÊ dIY¹ff WX`Ü A¶f

þ³f°ff þf°f Àf¸´fiQf¹f IZY ³ff¸f ´fSX

¦fb¸fSXfWX WXû³fZ Uf»fe ³fWXe WX`Ü þ¹fÔ°fe

Àf·ff IYe A²¹fÃf°ff Àf¸ffþUfQe þ³f

ÀfÔ§f¿fÊ ¸fû¨ffÊ IZY ÀfÔ¹fûþIY »ff»f ¶ff¶fc

ÀfWX³fe ³fZ dIY¹ffÜ IYf¹fÊIiY¸f IYû

ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX³fZ Uf»fZ ³fZ°ffAûÔ ¸fZÔ

ÀfWXIYfdSX°ff CX´ff²¹fÃf ¶feSXZ³Qi IbY¸ffSX

SXf¹f,¸fû Bµ°fZJfSX Af»f¸f,´fi·ff°f

dQ»»fe ¸fZÔ WXû¦ff Àf¶fÀfZ ¶fOÞXf ÀffÔÀIÈYd°fIY EUÔ

Af²¹ffd°¸fIY IYf¹fÊIiY¸f 'SXf¿MÑX SXÃff ¸fWXf¹fÄf'

dIYSX¯f,WXb¢¸fQZU ´fiÀffQ ¹ffQU, ³f³Q

»ff»f ¹ffQU, ÀfbVfe»f IbY¸ffSX ¹ffQU,

´fcUÊ ¸fbdJ¹ff-³f¦fZV½fSX SXf¹f IÈY¿¯f³f³Q³f

dÀfÔWX SXf¸f »f¦f³f SXf¹f °f´fZV½fSX ÀfWX³fe,

»ff»f ¸fûWX³f d¸fßf, dQ³fZVf SXf¹f CX´f

´fi¸fbJ, ¨ffhQ ¶ff¶fb, dUôf ³f³Q

´ffÀfUf³f, þUfWXSX»ff»f WXf±fe, IY~f³f

¹fQb³f³Q³f SXf¹f, Qf¸fûQSX SXf¹f, SXf¸f »ff»f

¹ffQU, ´fSX¸ff³fÔQ ¨fü´ff»f, þ¹fSXf¸f

¹ffQU, ¸fbdJ¹ff ¸f³fûþ ÀfWX³fe, ·fSX°f

´ffÀfUf³f AfdQ ´fi¸fbJ ±fZÜ

ÀUSXfþ/U`Vff»feÜ

d¶fQb´fbSX ±ff³ff IZY SXf¸fQüd»f RYe»OX ¸fZÔ

VfSXf¶f ¶fZ¨f³fZ ÀfZ ¸f³ff IYSX³fZ ´fSX

IYfSXû¶ffSXe ³fZ ¹fbUIY IYû ¸ffSX´feMX IYSX

þ£¸fe IYSX ¦f»fZ ÀfZ Àfû³fZ IYf ¨f`³f Le³f

d»f¹ff AüSX ´ffgIZYMX ÀfZ 5 WXþfSX ÷Y´fE

d³fIYf»f d»f¹ffÜ BÀf ÀfÔ¶f²f ¸fZÔ IY³WX`¹ff

IbY¸ffSX d´f°ff SXf¸ffIÔY°f dÀfÔWX, SXf¸fQüd»f

d³fUfÀfe ³fZ QþÊ ´fif±fd¸fIYe ¸fZÔ AfSXû´f

»f¦ff¹ff dIY §fSX ÀfZ UZ d¶fQb´fbSX ¶ffþfSX

¶fIYf¹ff ÷Y´fE QbIYf³fQfSX IYû QZ³fZ þf

SXWXZ ±fZÜ CXÀfe UöY ¨fIY¸fÀfbQ d³fUfÀfe

SXfþZVf IbY¸ffSX Ófû»ff d»fE Af SXWXf ±ff,

dþÀf¸fZÔ VfSXf¶f IYe ¶fû°f»f ±feÜ VfSXf¶f

IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ´fbL³fZ ´fSX UWX AfIiYZfdVf°f

WXûIYSX ¸ffSX´feMX IYSX þ£¸fe IYSX dQ¹ff

AüSX Àfû³fZ IYe ¨f`³f AüSX 5 WXþfSX ÷Y´fE

·fe d³fIYf»f d»f¹ffÜ AfÀf-´ffÀf JZ»f

SXWXZ ¹fbUIYûÔ ³fZ CXÀfZ ¶f¨ff¹ff AüSX dþÀfIZY

¶ffQ À±ff³fe¹f ´fe E¨f Àfe ¸fZÔ ¨f»f SXWXf

WX`Ü UWXeÔ IY³WX`¹ff IbY¸ffSX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY

SXfþZVf IbY¸ffSX WX°¹ff IYfÔOX IYf ·fe

AfSXû´fe WX`Ü ´fbd»fÀf §fMX³ff IYe þfÔ¨f ¸fZÔ

À½fSXfªf/´fMX³ffÜ QZVf IYe ÀfbSXÃff EUÔ

Àf¸fÈdð IZY d»fE 8 dQUÀfe¹f ÀffÔÀIÈYd°fIY

¸fWXû°ÀfU IYf Af¹fûþ³f ßfe ¹fûd¦f³fe

´feNX¸f IZY °f°Uf½f²ff³f ¸fZÔ dIY¹ff þfE¦ffÜ

´fcUeÊ dQ»»fe IZY ÀffÔÀfQ AüSX ·ffþ´ff IZY

SXf¿MÑe¹f Àfd¨fU ¸fWXZVf d¦fSXe ³fZ ³fBÊ dQ»»fe

¸fZÔ BÀf IYf¹fÊIiY¸f IYe §fû¿f¯ff IYeÜ 18

¸ff¨fÊ ÀfZ 25 ¸ff¨fÊ °fIY ¨f»f³fZ Uf»fZ

BÀf ¸fWXû°ÀfU ¸fZÔ 1111 U`dQIY dUôf

¸fZÔ d³fV¯ff°f ¶fifšf¯f ¸ffa ´fSXf¸¶ff ·f¦fU°fe

¶f¦f»ff¸fbJe 108 IbY¯OXe¹f SXf¿MÑ SXÃff

¸fWXf¹fÄf IYSXZÔ¦fZÜ 15 EIYOÞX ÃfZÂf ¸fZÔ

R`Y»fe 'SXf¿MÑ SXÃff ¸fWXf¹fÄf ³f¦fSXe' IYf

d³f¸ffʯf ´fidÀfð ·ffSX°fe¹f IY»ff d³fQZÊ¿fIY

d³fd°f³f ¨f³QiIYfÔ°f QZÀffBÊ (¸fb¸¶fBÊ) õfSXf

dIY¹ff þfE¦ffÜ ¸fWXf¹fÄf IZY QüSXf³f QZVf

·fSX ÀfZ Af²¹ffd°¸fIY ¦fbøY BÀf ´ffU³f

´fWX»f ¸fZÔ dWXÀÀff »fZÔ¦fZ AüSX ÀfUf Qû

IYSXûOÞX (2.25 IYSXûOÞX) ¸fÔÂfûÔ IYf

¸fÔÂfû¨ffSX IYSXZÔ¦fZÜ BÀfÀfZ Àf¸fc¨fZ QZVf ¸fZÔ

·ffSX°fe¹f°ff EUÔ ÀffÔÀIÈYd°fIY AJ¯OX°ff

IYe DYþfÊ IYf ´fiÀffSX WXû¦ffÜ BÀf

AUÀfSX ´fSX ¸fWXZVf d¦fSXe ³fZ IYWXf dIY

SXf¿MÑ SXÃff ¸fWXf¹fÄf EIY A³fb¿NXf³f WX`,

dþÀfIYf CXïZV¹f WX¸ffSXZ QZVf IYe ÀfbSXÃff,

Àf¸fÈdð AüSX ´fi¦fd°f IYû ´fi°¹fZIY

³ff¦fdSXIY IYe Àf¨¨f IYf AMXcMX dWXÀÀff

¶f³ff³ff WX`Ü

»f¦f ¦f¹fe WX`Ü UWXeÔ QcÀfSXe AûSX ¸fWXbAf

IZY IYSXWXdMX¹ff ´fWXfOÞX´fbSX WXdMX¹ff IZY ´ffÀf

ÀfZ ¨f`QWX ¨f¢IYZUf»fZ MÑIY ´fSX ´fIYOÞXe

¦fBÊ 355 IYfMXʳf VfSXf¶f AüSX MÑIY

ÀfdWX°f 10 ¦ffdOÞX¹fûÔ IZY ¨ff»fIY U

¸ffd»fIY ÀfdWX°f 15 »fû¦fûÔ ´fSX

´fif±fd¸fIYe QþÊ IYe ¦fBÊ WX`Ü SXdUUfSX IYû

¹fWX ´fif±fd¸fIYe EÀf EÀf ¶fe 32

¶fMXfd»f¹f³f IZY BÔÀ´fZ¢MXSX ÂfÈ°fSXfþ IZY

¶f¹ff³f ´fSX QþÊ IYSX ´fbd»fÀf IYf¹fÊUfBÊ

VfbøY IYSX Qe WX`Ü ±ff³ff²¹fÃf ·ff¦feSX±f

´fiÀffQ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY EIY ¨f`QWX

¨f¢IYZUf»fZ MÑIY IZY ¸ffd»fIY U

¨ff»fIY, EIY ¶fû»fZSXû ¦ffOÞXe IYe ¨ff»fIY

U ¸ffd»fIY, EIY ¸fføYd°f ¦ffOÞXe IZY

¨ff»fIY U ¸ffd»fIY, EIY d´fIYA´f

¦ffOÞXe IZY ¸ffd»fIY AüSX ¨ff»fIY °f±ff

´ffÔ¨f ¶ffBÊIY ¨ff»fIYûÔ ´fSX ´fif±fd¸fIYe

QþÊ IYSX IYf¹fÊUfBÊ VfbøY IYSX Qe ¦fBÊ WX`Ü

BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ´fbd»fÀf IYû AüSX ¶fOÞXe

CX´f»f¶²fe WXû³fZ IYe ¶ff°fZÔ Af SXWXe WX`Ü

BÀf VfSXf¶f ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ IYBÊ ÀfRZYQ´fûVfûÔ

IZY ³ff¸f Af SXWXf WX` dþÀfIYe

°fWXIYeIYf°f ´fbd»fÀf IYSX SXWXe WX`Ü

slide4

04

´fMX³ff

¸fbªfµRYSX´fbSX/Àf¸fÀ°fe´fbSX

www.swarajkhabar.in

¸fa¦f»f½ffSXXX, 30 ªf³f½fSXeX, 2018

¸fbdJ¹ff ´fbÂf WX°¹ffIYfÔOX ¸fZÔ ¸fÈ°fIY IZY ·ffBÊ IZY dQE AfUZQ³f ´fSX ´fif±fd¸fIYe QþÊ

ÀfadÃf´°f £f¶fSmÔX

°fSXÔ¦f ´fid°f¹fûd¦f°ff Af¹fûdþ°f

ÀUSXfþ/´fføY/¸fbþµRYSX´fbSXÜ ´fføY ´fiJÔOX IZY ¸fbWX¶¶f°f ´fbSX ÀfÔIbY»f ÀfÔÀ±ff³f

IZY³Qi ¸fZÔ °fSXÔ¦f ´fid°f¹fûd¦f°ff Af¹fûdþ°f IYe ¦fBÊ BÀfIYf CXîfMX³f RYe°ff IYfMXIYSX

CX°IiYd¸f°f ¸f²¹fdU²ff»f¹f ¶fÔQe-Qc¶fü»fe IZY ÀfÔIbY»f ´fi·ffSXe ÀfSXûþ SXf¸f ³fZ dIY¹ff,BÀf

´fid°f¹fûd¦f°ff ¸fZÔ ¸f²¹fdU²ff»f¹f ¸fbWX¶¶f°f ´fbSX,¸f²¹fdU²ff»f¹f Àf»ffWX ´fbSX, øY´f³ffSXf¹f¯f

´fbSX, ¶fÔQe- Qc¶fü»fe IZY LfÂf-LfÂffAûÔ ³fZ ·ff¦f d»f¹ffÜ BÀf ´fid°f¹fûd¦f°ff ¸fZÔ 100

¸feMXSX QüOÞX ¶ff»fIY-¶ffd»fIYf SXe»fZ QüOÞX 400 ¸feMXSX QüOÞX ¶ff»fIY ¶ffd»fIYf,

DYh¨fe IcYQ, »f¸¶fe IcYQ, ´fZÔdMXÔ¦f ´fid°f¹fûd¦f°ff, AÔ¦fiZþe UOXÊ IY¸´fedMXVf³f,Àfb¦f¸f

ÀfÔ¦fe°f,IY¶fçe ÀfdWX°f ¶ffSXWX ´fiIYfSX IZY JZ»fûÔ IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀf

IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ AVfûIY IbY¸ffSX, UeSXZ³Qi SXf¸f, ³fe»f¸f IbY¸ffSXe, SXÔþ³ff IbY¸ffSXe, SXZJf

IbY¸ffSXe,´fb¿´ff IbY¸ffSXe, ¸ff»f°fe IbY¸ffSXe, Àfb¸fÔ°f IbYÙ dÂfUZQe, Àfbd¨fÂff IbY¸ffSXe,

øY¶f`Qf Jf°fb³f, Vf`»fZ³Qi IbY¸ffSX, A¶fQb»f WXUf¶f ÀfdWX°f QþʳfûÔ dVfÃfIYûÔ ³fZ ¶f¨¨fûÔ

IZY JZ»f³fZ ¸fZ ¹fû¦fQf³f dQ¹ffÜ ´fid°f¹fûd¦f°ff ¸fZÔ dUþZ°ff LfÂfûÔ IYû ´fbSXÀIÈY°f

´fif²¹ff³ff¨ff¹fÊ ¦fûdU³Q ¨fü²fSXe ³fZ dIY¹ffÜ

´fcUÊ ¸fÔÂfe Af»fûIY ¸fZWX°ff ³fZ »fû¦fûÔ IZY ¶fe¨f

¶ffÔMXf »ff»fc þe IYf ÀfÔQZVf

À½fSXfªf/Àf¸fÀ°fe´fbSXÜ

d¶fWXfSX ÀfSXIYfSX IZY ´fcUÊ

¸fÔÂfe EUÔ CXdþ¹ffSX´fbSX IZY

dU²ff¹fIY

Af»fûIY

IbY¸ffSX ¸fZWX°ff ³fZ Àfû¸fUfSX

IYû A´f³fZ dU²ff³fÀf·ff

ÃfZÂf IZY IYBÊ ¦ffÔUûÔ IYf

QüSXf dIY¹ffÜ dU²ff¹fIY

IYû »fû¦fûÔ ³fZ ÃfZÂf IYe

IYBÊ Àf¸fÀ¹ffAûÔ ÀfZ

AU¦f°f IYSXf¹ffÜ BÀf QüSXf³f dU²ff¹fIY ßfe ¸fZWX°ff ³fZ SXfþQ Àfb´fie¸fû »ff»fc ´fiÀffQ ¹ffQU

õfSXf ·fZþZ ¦fE ÀfÔQZVf IYe ´fid°f¹ffÔ »fû¦fûÔ IZY ¶fe¨f ¶ffÔMXeÜ ´fcUÊ ¸fÔÂfe ³fZ IZYÔQi IYe ¸fûQe

ÀfSXIYfSX EUÔ d¶fWXfSX ÀfSXIYfSX ´fSX AfSXû´f »f¦ff°fZ WXbE IYWXf dIY EIY ÀffdþVf IZY °fWX°f

»ff»fc þe þ`ÀfZ »fûIYd´fi¹f ³fZ°ff IYû þZ»f ·fZþf ¦f¹ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY »ff»fc þe

d¶fWXfSX IZY ¦fSXe¶fûÔ, Qd»f°f, Vfûd¿f°f EUÔ ´fedOÞX°fûÔ IYe EIY¸ffÂf AfUfþ WX`ÔÜ þ³f-þ³f

IZY ¶fe¨f »ff»fc þe IZY ÀfÔQZVf IYû »fZ þf³fZ IYe ¶ff°f IYSX°fZ WXbE ßfe ¸fZWX°ff ³fZ IYWXf

dIY Af³fZ Uf»fZ dQ³fûÔ ¸fZÔ WX¸f A´f³fZ ¹fbUf ³fZ°ff °fZþÀUe ¹ffQU IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ ´fcSXZ d¶fWXfSX

IZY »fû¦fûÔ IZY ¶fe¨f þf¹fZÔ¦fZÜ »fûIY°fÔÂf ¸fZÔ þ³f°ff WXe ¸ffd»fIY WXû°fe WX` AüSX CX³WXZÔ

dUV½ffÀf WX` dIY d¶fWXfSX IYe þ³f°ff »ff»fc þe AüSX SXfþQ IZY Àff±f AUV¹f ³¹ff¹f

IYSXZ¦feÜ dU²ff¹fIY ßfe ¸fZWX°ff §fMXWXû ¦ffÔU IZY d³fUfdÀf¹fûÔ ÀfZ d¸f»fZ AüSX ·ffþ´ff ÀfSXIYfSX

õfSXf »ff»fc þe IZY Àff±f dIY¹fZ þf SXWXZ A°¹ff¨ffSX IYe þf³fIYfSXe QeÜ Àff±f WXeÔ UWXfÔ

IYe Àf¸fÀ¹ffAûÔ ÀfZ ·fe AU¦f°f WXb¹fZÜ dU²ff¹fIY IZY Àff±f SXfþQ IZY QþʳfûÔ ³fZ°ffAûÔ

EUÔ IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ ÀfdWX°f IYBÊ A³¹f »fû¦f ·fe ¸füþcQ ±fZÜ

SXfþQ ¸fLbAf ´fiIYûâ IZY ´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ IYf

WXbAf ¸f³fû³f¹f³f

À½fSXfªf/Àf¸fÀ°fe´fbSXÜ

IY´fcÊSXe Afßf¸f dÀ±f°f

dþ»ff SXfþQ IYf¹ffÊ»f¹f

´fSX SXdUUfSX IYû SXfþQ

¸fLbAf ´fiIYûâ IZY

´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ

IYû

¸f³fû³f¹f³f ´fÂf dQ¹ff ¦f¹ff

AüSX CX³fIYf ÀUf¦f°f

dIY¹ff ¦f¹ffÜ SXfþQ ¸fLbAf

´fiIYûâ IZY ´fiQZVf A²¹fÃf

ASXdU³Q ÀfWX³fe ³fZ dRYSXûþ ¨fü²fSXe IYû SXfþQ ¸fLbAf ´fiIYûâ IYf dþ»ff²¹fÃf, SXf¸f

³fSXZVf ÀfWX³fe IYû dþ»ff CX´ff²¹fÃf, SXf¸f¶fWXfQbSX ÀfWX³fe IYû ´fiQZVf CX´ff²¹fÃf °f±ff ¨f`²fSXe

ÀfWX³fe IYû ´fiQZVf ¸fWXfÀfd¨fU IYf ¸f³fû³f¹f³f ´fÂf ÀfüÔ´ffÜ Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ Àf·fe ³fZ°ffAûÔ IYû

RcY»f-¸ff»ff ´fWX³ffIYSX Àf¸¸ffd³f°f ·fe dIY¹ff ¦f¹ffÜ ¸füIZY ´fSX CXdþ¹ffSX´fbSX IZY dU²ff¹fIY

EUÔ ´fcUÊ ¸fÔÂfe Af»fûIY IbY¸ffSX ¸fZWX°ff, Àf¸fÀ°fe´fbSX IZY dU²ff¹fIY A£°f÷Y»f BÀ»ff¸f

VffWXe³f, ´fcUÊ dU²ff³f ´ff¿fÊQ SXû¸ff ·ffSX°fe, dþ»ff²¹fÃf dU³fûQ IbY¸ffSX SXf¹f, dþ»ff

CX´ff²¹fÃf dU´fe³f ÀfWX³fe, Àf¸fÀ°fe´fbSX ³f¦fSX ´fdSX¿fQ IZY Àf·ff´fd°f °ffSXIZYV½fSX ³ff±f ¦fb~f,

Àf°¹fdUÔQ ´ffÀfUf³f, ´fi¸fûQ IbY¸ffSX SXf¹f, SXûVf³f ¹ffQU, WXSXZÔQi IbY¸ffSX, dUþ¹f IbYVfUfWXf,

RcY»f¨fÔQ ÀfWX³fe ÀfdWX°f IYBÊ ³fZ°ff¦f¯f CX´fdÀ±f°f ±fZÜ

Àf¸fÀ°fe´fbSX ¸fZÔ d³fþe ÃfZÂf ¸fZÔ Jb»ff WX¿fÊ

d³fd²f d»fd¸fMXZOX ¶f`ÔIY

À½fSXfªf/Àf¸fÀ°fe´fbSXÜ Àf¸fÀ°fe´fbSX VfWXSX IZY ßfeIÈY¿¯ff´fbSXe ¸fbWX»»ff ¸fZÔ Àfû¸fUfSX IYû

d³fþe ÃfZÂf IZY WX¿fÊ d³fd²f d»fd¸fMXZOX ¶f`ÔIY IYf Vfb·ffSXÔ·f WXbAfÜ dQ³f IZY PXfBÊ ¶fþZ

Vfb·f ¸fbWXb°fÊ ´fSX dUd²fU°f RYe°ff IYfMXIYSX ´fidÀfð ¨ffMXÊOXÊ EIYfCXÔMXZÔMX ´fÔIYþ ª¹fûd°f

³fZ BÀfIYf CXîfMX³f dIY¹ffÜ Àff±f ¸fZÔ þQ¹fc IZY UdSXâ ³fZ°ff Qb¦fZÊVf SXf¹f EUÔ ·ffþ´ff

dþ»ff²¹fÃf SXf¸f Àfb¸fSX³f dÀfÔWX ·fe ¸füþcQ ±fZÜ A´f³fZ ÀfÔ¶fû²f³f ¸fZÔ ´fÔIYþ ª¹fûd°f ³fZ

IYWXf dIY BÀf °fSXWX ÀfZ d³fþe ÃfZÂf ¸fZÔ °fe³f-¨ffSX »fû¦fûÔ IZY õfSXf d¸f»f IYSX VfWXSX

¸fZÔ ¶f`ÔIY IYf Jû»ff þf³ff ¶fWXb°f ¶fOÞXe CX´f»fd¶²f WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¹fWXfÔ ·fe

A³¹f ½¹fUÀffd¹fIY ¶f`ÔIYûÔ IYe °fSXWX »fû¦fûÔ IYû ÀffSXe ÀfbdU²ffEÔ CX´f»f¶²f SXWXZ¦feÜ

ÀUSXfþ/WXÀf³f´fbSX/Àf¸fÀ°fe´fbSXÜ

dÀfWX¸ff U IYSXfÔ¨fe IZY 5 »fû¦fûÔ ´fSX WX°¹ff IYf AfSXû´f

l l WX°¹ffSXûd´f¹fûÔ IYe

d¦fSXµ°ffSXe IZY d»fE

EÀfOXe´feAû IZY

³fZ°fÈ°U ¸fZÔ Lf´fZ¸ffSXe

IYSX SXWXe ´fbd»fÀf

SXfd²fIYf SX¸f¯f ³fZ ¹fWX Jb»ffÀff dIY¹ff WX` dIY,

Vfd³fUfSX IYe Vff¸f CXÀfIYf ·ffBÊ SX`U°fe SX¸f¯f

§fSX IZY d³fIYMX WXe dVfU ¸fÔdQSX ´fdSXÀfSX ¸fZÔ Ufg»fe

¶ffg»f JZ»f SXWXZ ±ffÜ BÀf QüSXf³f ´ffÔ¨f IYe

ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ WXd±f¹ffSX¶fÔQ A´fSXfd²f¹fûÔ ³fZ CXÀfIZY

·ffBÊ ´fSX RYf¹fdSXÔ¦f IYSX³ff VfbøY IYSX dQ¹ffÜ CXÀfZ

¨ffSX ¦fû»fe »f¦fe, AüSX UWX UWXeÔ Q¸f °fûOÞX

dQ¹ffÜ ¦fû»fe IYe AfUfþ Àfb³fIYSX þ¶f UZ

UWXfÔ ´fSX ´fWXbÔ¨fZ, °fû A´fSXfd²f¹fûÔ ³fZ CX³f´fSX ·fe

¦fû»fe ¨f»ff¹ffÜ »fZdIY³f UZ þf³f ¶f¨ffIYSX ·ff¦f

d³fIY»fZÜ dþÀfÀfZ ¶ff»f-¶ff»f ¶f¨fZÜ BÀf QüSXf³f

CX³WXûÔ³fZ Àf·fe A´fSXfd²f¹fûÔ IYû ´fWX¨ff³f d»f¹ffÜ

Àf·fe A´fSXf²fe QWXVf°f R`Y»ff³fZ IYû »fZIYSX

RYf¹fdSXÔ¦f IYSX°fZ WXbE ´f`Q»f WXe ·ff¦f ¦fEÜ

d´f°ff U ¨ff¨ff IYe ·fe WXû ¨fbIYe WX` WX°¹ff

þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX A´fSXfd²f¹fûÔ IZY ¦fû»fe

IZY dVfIYfSX SX`U°fe SX¸f¯f IZY d´f°ff ³f¦fe³ff ¹ffQU

IYe WX°¹ff ·fe QÀf U¿fÊ ´fcUÊ WXû ¨fbIYe WX`Ü CXÀfe

QüSXf³f CXÀfIZY ¨ff¨ff þf¦fû ¹ffQU IYe ·fe WX°¹ff

IYSX Qe ¦fBÊÜ BÀfIZY A»ffUZ ¸fÈ°fIY IZY ´fdSXUfSX

U ÀfÔ¶fÔd²f¹fûÔ ¸fZÔ IYBÊ »fû¦fûÔ IYe WX°¹ff ·fe WXû

¨fbIYe WX`Ü WXf»ffÔdIY CXöY WX°¹ff IYf IYfSX¯f

·fcd¸f dUUfQ ±ffÜ »fZdIY³f BÀf WX°¹ff IYf

IYfSX¯f Af´fÀfe SXÔþeVf ¶f°ff¹ff þf SXWXf WX`Ü

ÀfcÂfûÔ IYe ¸ff³fZ °fû Afþ ÀfZ QÀf U¿fÊ ´fcUÊ SX`U°fe

SX¸f¯f IZY ´fdSXUfSX U ¶f¦f»f IZY WXe EIY ´fdSXUfSX

ÀfZ ·fcd¸f dUUfQ IYû »fZIYSX ¨f»f SXWXZ dUUfQ ¸fZÔ

EIY ´fdSXUfSX IZY »fû¦f QcÀfSXZ ´fdSXUfSX IZY »fû¦fûÔ

IYe WX°¹ff IYSX³fZ ¸fZÔ ³fWXeÔ dWX¨fIY SXWXZ ±fZÜ BÀf

IiY¸f ¸fZÔ d´f°ff U ¨ff¨ff IZY WX°¹ff IZY ¶ffQ

A´fSXfd²f¹fûÔ ³fZ SX`U°fe IYe ·fe WX°¹ff IYSX dQ¹ffÜ

U°fʸff³f ¸fbdJ¹ff IYf QcÀfSXf ´fÂf ±ff SX`U°fe

A´fSXfd²f¹fûÔ IZY ¦fû»fe IZY dVfIYfSX SX`U°fe SX¸f¯f

IYe ¸ff°ff CXd¸fÊ»ff QZUe dÀfWX¸ff ´fÔ¨ff¹f°f IYe

U°fʸff³f ¸fbdJ¹ff WX`Ü UWX A´f³fe ¸ffÔ IYf QcÀfSXf

´fbÂf ±ffÜ AüSX ´fÔ¨ff¹f°f IZY IYf¸fûÔ IZY d³f´fMXfSXZ

¸fZÔ A´f³fe ¸ffÔ IYe ¸fQQ IZY Àff±f WXe JZ°fe ¶ffSXe

IYf ·fe IYf¸f IYSX°ff ±ffÜ

d¶f±ff³f ±ff³ff ÃfZÂf IZY dÀfWX¸ff ¦ffÔU ¸fZÔ Vfd³fUfSX

IYe Vff¸f ¸fbdJ¹ff ´fbÂf SX`U°fe SX¸f¯f IYe ¦fû»fe

¸ffSXIYSX WX°¹ff IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ±ff³ff ¸fZÔ ¸ff¸f»ff

QþÊ IYSXUf¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ¸fÈ°fIY

IZY ¶fOÞXZ ·ffBÊ SXfd²fIYf SX¸f¯f ³fZ dÀfWX¸ff U

IYSXfÔ¨fe IZY IbY»f ´ffÔ¨f »fû¦fûÔ ´fSX WX°¹ff IYf

AfSXû´f »f¦ff°fZ WXbE ±ff³ff ¸fZÔ d»fdJ°f AfUZQ³f

dQ¹ff WX`Ü dQE ¦fE AfUZQ³f ¸fZÔ dÀfWX¸ff IZY

¦fûSXJ ¹ffQU, ´ffÔOXU ¹ffQU, þeUL ¹ffQU,

¸fbIZYVf ¹ffQU °f±ff IYSXfÔ¨fe IZY ¶f¶f»fc ¹ffQU

´fSX WX°¹ff IYf AfSXû´f »f¦ff¹ff WX`Ü

dQE ¦fE AfUZQ³f ¸fZÔ ¸fÈ°fIY IZY ¶fOÞXZ ·ffBÊ ³fZ

BÀf ¶ff°f IYf dþIiY dIY¹ff WX` dIY d´fL»fZ U¿fÊ

9 A¢MXc¶fSX IYe Vff¸f CXöY AfSXûd´f¹fûÔ ¸fZÔ

¸fbIZYVf ¹ffQU U þeUL ¹ffQU IZY ·ffBÊ

SXf¸f´fiUZVf ¹ffQU IYf VfU ¦ffÔU IZY ¶f¦f»f WXe

EIY ¨füSX ¸fZÔ d¸f»ff ±ffÜ VfU d¸f»f³fZ ÀfZ LWX

dQ³f ´fcUÊ ÀfZ WXe SXf¸f´fiUZVf ¦ff¹f¶f ±ffÜ CXÀf

¸ff¸f»fZ ¸fZÔ CXÀfIZY ´fdSXþ³fûÔ IYf AfSXû´f ±ff dIY

CXÀfIZY ·ffBÊ IYf A´fWXSX¯f IYSX WX°¹ff IYSX VfU

IYû ¨füSX ¸fZÔ RZYÔIYf ¦f¹ff WX`Ü CXÀf Àf¸f¹f VfU

¸fWXfd²fUZVf³f IYe ÀfRY»f°ff IYû »fZ

IYf¹fÊIYfdSX¯fe ÀfQÀ¹fûÔ IYf ¨f¹f³f

d¸f»f³fZ IZY ¶ffQ AfIiYûdVf°f ´fdSXþ³fûÔ ³fZ VfU

IYû ´fûÀMX¸ffMXʸf IZY d»fE þf SXWXZ ´fbd»fÀf ÀfZ

IYfSXʶffBʳf IYf ¸f`¦fþe³f ·fe dL³f d»f¹ff ±ffÜ

CXÀf Àf¸f¹f ´fbd»fÀf ³fZ ¸fbIZYVf U þeUL IYû

¸f`¦fþe³f dL³f³fZ IZY AfSXû´f ¸fZÔ d¦fSXµ°ffSX ·fe

IYSX d»f¹ffÜ d¦fSXµ°ffSXe IZY A¦f»fZ dQ³f 10

A¢MXc¶fSX IYû ´fiVffÀf³f IZY dJ»ffRY ÀfOÞXIY

þf¸f, Af¦fþ³fe U ´fbd»fÀf IZY WXf±f ²f¢IYf

¸fb¢IYe ·fe dIY¹ff ¦f¹ffÜ ¸fÈ°fIY SX`U°fe SX¸f¯f IZY

·ffBÊ ³fZ ¶f°ff¹ff WX` dIY CXöY AfSXûd´f¹fûÔ IYû BÀf

¶ff°f IYf VfIY ±ff dIY SX`U°fe WXe ´fbd»fÀf IYû

IYWXIYSX CX³f Àf¶fûÔ IYû ¸f`¦fþe³f dL³f³fZ IZY

AfSXû´f ¸fZÔ d¦fSXµ°ffSX IYSXUf¹ffÜ BÀf ¶ff°f IYû

»fZIYSX SXÔþeVf ±feÜ ¶fQ»fZ IYe ·ffU³ff ¸fZÔ Àf·fe

WX°¹ffSXûÔ ³fZ CXÀfIZY ·ffBÊ IYe ¦fû»fe ¸ffSXIYSX WX°¹ff

IYSX dQ¹ffÜ

´fbd»fÀf ¸ff¸f»ff QþÊ IYSX WX°¹ffSXûd´f¹fûÔ IYe

d¦fSXµ°ffSXe IZY d»fE EÀfOXe´feAû Aþe°f

IbY¸ffSX IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ Lf´fZ¸ffSXe IYSX SXWXe WX`Ü

¦ffÔU ¸fZÔ Qû ´fÃfûÔ IZY ¶fe¨f °f³ffU WX`Ü ¶fQ»fZ IYe

·ffU³ff ¸fZÔ IY¶f IYûBÊ §fMX³ff IYf AÔþf¸f WXû

BÀfIYf A³fb¸ff³f »f¦ff ´ff³ff AÀfÔ·fU WX`Ü

´fbd»fÀf ¦ffÔU ¸fZÔ I`YÔ´f IYSX SXWXe WX`Ü

SXfd²fIYf SX¸f¯f ´fSX ·fe dIY¹ff RYf¹fdSXÔ¦f,

»fZdIY³f þf³f ¶f¨ffIYSX UZ ·ff¦fZ

±ff³ff ¸fZÔ dQE AfUZQ³f ¸fZÔ ¸fÈ°fIY IZY ·ffBÊ

¹fbUf SXfþQ ´fiQZVf

A²¹fÃf IZY d´f°ff IZY

d³f²f³f ´fSX VfûIY

À½fSXfªf/Àf¸fÀ°fe´fbSXÜ ¹fbUf SXfþQ IZY

´fiQZVf A²¹fÃf IYfSXe ÀfûWX`¶f IZY d´f°ff

IYfSXe ³fÀfe¸f AWX¸fQ IYf Àfû¸fUfSX IYû

d³f²f³f WXû ¦f¹ffÜ CX³fIZY d³f²f³f ´fSX

SXfþQ ³fZ°ffAû ³fZ ¦fWXSXf VfûIY ´fiIYMX

dIY¹ff WX`ÔÜ VfûIY ´fiIYMX IYSX³fZ Uf»fûÔ ¸fZÔ

´fcUÊ ¸fÔÂfe Af»fûIY IbY¸ffSX ¸fZWX°ff,

dU²ff³f ´ff¿fÊQ ¸fû. IY¸fSX Af»f¸f,

dU²ff¹fIY A£°f÷Y»f BÀ»ff¸f VffWXe³f,

dU²ff¹fIY OXf. Eª¹ff ¹ffQU, Àf¸fÀ°fe´fbSX

IZY SXfþQ dþ»ff A²¹fÃf dU³fûQ IbY¸ffSX

SXf¹f, ´fifÔ°fe¹f ³fZ°ff R`YþbSX SXWX¸ff³f R`Yþ,

dþ»ff ´ff¿fÊQ ÀfÔþeU IbY¸ffSX SXf¹f,

dþ»ff ´fiUöYf SXfIZYVf IbY¸ffSX NXfIbYSX,

SXfþQ ³fZ°ff ¸fû. ¹fbÀfcRY, ¸fû. ³fÀfe¸f

A¶Qb»»ffWX, SXûVf³f ¹ffQU, dUþ¹f

IbYVfUfWXf, ³ff¦f¸fd¯f, ¸fû. Àf³ff CXRYÊ

¨fe³ff, Àf`¹fQ R`YÀf»f Af»f¸f Àfû³fc,

Àf`¹fQ EWXÀff³fb»f WXIY ¨fb³³fZ AfdQ

´fi¸fbJ øY´f ÀfZ Vffd¸f»f WX`ÔÜ

¦ffÔU ¸fZÔ VffÔd°f IYf¹f¸f IYSX³fZ IZY d»fE

´fbd»fÀf ¦ffÔU ¸fZÔ I`YÔ´f IYSX SXWXe WX`Ü

WX°¹ffSXûd´f¹fûÔ IYe d¦fSXµ°ffSXe IZY d»fE

Lf´fZ¸ffSXe þfSXe WX`Ü

Aþe°f IbY¸ffSX

EÀfOXe´feAû, SXûÀfOÞXf

Af³f³Q NXfIbYSX 'Ad·f³f½f dIYÀff³f ´fbSXÀIYfS'X ÀfZ Àf¸¸ffd³f°f

ÀUSXfþ/¶fÔQSXf/¸fbþµRYSX´fbSXÜ

¶fÔQSXf ´fiJÔOX IZY ´fMXÀffSXf ¦ffÔU d³fUfÀfe

´fi¦fd°fVfe»f dIYÀff³f Af³f³Q IbY¸ffSX

NXfIbYSX IYû OXfg SXfþZÔQi ´fiÀffQ IZYÔQie¹f

IÈYd¿f dUV½fdUôf»f¹f ´fcÀff IZY õfSXf

"Ad·f³fU dIYÀff³f ´fbSXÀIYfSX-2017"

ÀfZ Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¹fWX

´fbSXÀIYfSX CX³WXZÔ CX³fIZY IÈYd¿f ÃfZÂf ¸fZÔ

CX°IÈYá IYf¹fûÊÔ IZY d»fE d¸f»ff WX`Ü 26

þ³fUSXe IYû ´fcÀff dÀ±f°f dUdV½fôf»f¹f

´fifÔ¦f¯f ¸fZÔ Af¹fûdþ°f Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ

IbY»f´fd°f AfSX Àfe ßfeUfÀ°fU ³fZ CX³WXZÔ

Vfe»OX AüSX ´fiVfdÀ°f ´fÂf QZ IYSX

Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ffÜ Àf¸¸ffd³f°f WXû IYSX

Uf´fÀf »füMX³fZ IZY ¶ffQ Àfû¸fUfSX IYû

´fMXÀffSXf ¦ffÔU ¸fZÔ CX³fIYf ÀUf¦f°f dIY¹ff

¦f¹ffÜ dIYÀff³f ßfe NXfIbYSX ³fZ ¶ff°f¨fe°f ¸fZÔ

¶f°ff¹ff dIY UZ IÈYd¿f U`Äffd³fIY IZY

ÀfWX¹fû¦f ÀfZ A´f³fZ JZ°f ¸fZ ³f¹fZ-³f¹fZ

´fi¹fû¦f °fû IYSX°fZ WXe WX` BÀfIZY A»ffUZ ·fe

UZ IYBÊ ´fi¹fû¦f dIY¹fZ WX` þû ÀfRY»f SXWXf

ÀUSXfþ/WXÀf³f´fbSX/Àf¸fÀ°fe´fbSXÜ

¶f`NXIY IYe A²¹fÃf°ff

Afßf¸f IZY ½¹fUÀ±ff´fIY

ÀUf¸fe d³f¸fÊ»ff³fÔQ

Af¦ff¸fe 10, 11 EUÔ 12 ¸ff¨fÊ IYû

´fiJÔOX IZY B¸f»fe ¨füIY dÀ±f°f ¸fWX¿feÊ

¸fZWXe ²¹ff³f ¹fû¦f Afßf¸f ´fdSXÀfSX ¸fZÔ

Af¹fûdþ°f WXû³fZ Uf»fZ AdJ»f ·ffSX°fe¹f

ÀfÔ°f¸f°f Àf°fÀfÔ¦f Äff³f ¹fÄf ÀfWX 107UfÔ

¸fWXfd²fUZVf³f IZY ÀfRY»f Af¹fûþ³f IYû

»fZIYSX ¸fSXfÔ¨fe CXþf¦fSX ´fÔ¨ff¹f°f IZY

UeSX´fbSX U WXÀf³f´fbSX ¦ffÔU ´fÔ¨ff¹f°f IZY

IYûIY³fe ¦ffÔU ¸fZÔ IYf¹fÊIYfdSX¯fe ÀfQÀ¹fûÔ

IZY Àff±f ¶f`NXIY IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff

¦f¹ffÜ ¶f`NXIY IYe A²¹fÃf°ff Afßf¸f IZY

½¹fUÀ±ff´fIY ÀUf¸fe d³f¸fÊ»ff³fÔQ þe

¸fWXfSXfþ ³fZ dIY¹ffÜ BÀf QüSXf³f ¸fWXfSXfþ

þe ³fZ ÀfQÀ¹fûÔ IZY Àff±f ¸fWXfd²fUZVf³f

IYe ÷Y´fSXZJf °f`¹ffSX IYSX Af´fÀf ¸fZÔ

dU¨ffSX-dU¸fVfÊ IYSX CX´fdÀ±f°f »fû¦fûÔ ÀfZ

BÀfIYe ÀfRY»f°ff IZY d»fE ÀfWX¹fû¦f IYe

A´f³fe ¸ffÔ¦fûÔ IYû »fZIYSX ¸fþQcSûÔ ³fZ dIY¹ff ´fiQVfʳf

A´fe»f dIY¹ffÜ Àff±f WXe Qû³fû ¦ffÔUû ¸fZÔ

Af¹fûdþ°f ¶f`NXIY ¸fZÔ IYf¹fÊIYfdSX¯fe

ÀfQÀ¹fûÔ IYf ¨f¹f³f ·fe dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀf

¸füIZY ´fSX dVfU¨fÔQi ¸fbdJ¹ff, SXf¸fQZU

°ffÔ°fe, Aþbʳf Vf¸ffÊ, þ¹f´fiIYfVf ¸fWX°fû,

ÀfÔ°fû¿f SXf¸f, ¸fbIZYVf ¨fü²fSXe, SXf¸fdU»ffÀf

¸fWX°fû, MXZIY³ffSXf¹f¯f ¸fWX°fû, Af³fÔQe

¸fWX°fû, d¸f±f»fZVf ´ffÀfUf³f, ¸fWXZÔQi

´ffÀfUf³f,

þ¦fQeVf

Àf°¹f³ffSXf¹f¯f ¸fWX°fû, dVfU´fcþ³f ¸fWX°fû,

¸fWXZVf ¸fWX°fû, Ad³f»f ¸fWX°fû, ¦f¯fZVf

¸fWX°fû, dU³fû ´ffÀfUf³f, ·fû»ff ¸fWX°fû,

¦fb»ff¶f QZUe, d¨fÔ°ff QZUe, dSXÔIcY QZUe,

¸fQ³f ¸fWX°fû AfdQ ±fZÜ

IÈYd¿f ÃfZÂf ¸fZÔ CX°IÈYá IYf¹fûÊÔ IZY d»fE d¸f»ff ´fbSXÀIYfSX

WX`Ü dIYÀfe ·fe RYÀf»f IYû þÔ¦f»fe

þf³fUSX ÀfZ ¶f¨ff³fZ IZY d»f¹fZ CX³WXûÔ³fZ

QZVfe QUf IYf BÊþfQ dIY¹ff WX` dþÀfIYf

´fi¹fû¦f ÀfRY»f SXWXf WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff

dIY ¸fb¦feÊ IZY Qû AÔOXf ¸fZÔ 200 ¦fif¸f

dRY³ffBÊ»f IYf °fZ»f AüSX Qû »feMXSX ´ff³fe

d¸f»ff IYSX 48§f³MXf IZY d»fE LûOÞX QZÜ

CXÀfIZY ¶ffQ CXÀf¸fZÔ 15»feMXSX ´ff³fe

d¸f»ff IYSX ¦fZÔWXc, SXfBÊ, °fûOÞXe AüSX Q»fWX³f

RYÀf»f ´fSX dLOÞXIYfU IYSX þf³fUSX ÀfZ

dU²ff¹fIY A£°føY»f BÀ»ff¸f VffWXe³f ¶f³fZ

SXfþQ A»´fÀfÔ£¹fIY ´fiIYûâ IZY ´fiQZVf A²¹fÃf

¶f¨ffU dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü ¹fWX ²¹ff³f

SXJ³ff WX` dIY dLOÞXIYfU IZY 15 dQ³f

°fIY U¿ffÊ ³f WXûÜ CX³WXûÔ³fZ Q»fWX³fe

RYÀf»fûÔ IZY ¶feþû´f¨ffSX ¸fZÔ SXfþûd¶f¹f¸f

IY»¨fSX IYf dUIY»´f ·fe °f»ffVf dIY¹ff

WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ´fe´f»f IZY þOÞX

IZY ´ffÀf IZY d¸f˜e ¸fZÔ ´feEÀf¶fe AüSX

EþûSXûUZMXSX d¸f»ff IYSX JZ°f ¸fZ OXf»f³fZ

ÀfZ CX°´ffQ³f ¸fZÔ 40ÀfZ 50 ´fid°fVf°f IYe

UÈdð WXû°fe WX`Ü

´ffÀfUf³f,

ÀUSXfþ/¸fbþµRYSX´fbSXÜ

À½fSXfªf/Àf¸fÀ°fe´fbSXÜ Àf¸fÀ°fe´fbSX IZY SXfþQ

dU²ff¹fIY A£°føY»f BÀ»ff¸f VffWXe³f IYû

´fiQZVf SXfþQ A²¹fÃf SXf¸f¨fÔQi ´fcUZÊ IZY õfSXf

SXfþQ A»´f ÀfÔ£¹fIY ´fiIYûâ IYf ´fiQZVf

A²¹fÃf ¸f³fû³fe°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ßfe VffWXe³f IZY

¸f³fû³f¹f³f IYe Àfc¨f³ff d¸f»f³fZ ´fSX Àf¸fÀ°fe´fbSX IZY

SXfþQ IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ ¸fZÔ WX¿fÊ ½¹ff~ WX`Ü BÀfIZY

d»fE SXfþQ IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ ³fZ ´fiQZVf SXfþQ

A²¹fÃf ßfe ´fcUZÊ IZY ´fid°f Af·ffSX ´fiIYMX dIY¹ff

WX`Ü Àf¸fÀ°fe´fbSX SXfþQ IZY dþ»ff ´fiUöY SXfIZYVf

IbY¸ffSX NXfIbYSX ³fZ IYWXf WX` dIY ßfe VffWXe³f SXfþQ

IZY d³fâfUf³f ³fZ°ff WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ ÀfQ`U ´fedOÞX°fûÔ

U ¦fSXe¶fûÔ IZY IY»¹ff¯f IZY d»f¹fZ ÀfÔ§f¿fÊ dIY¹ff

WX` BÀfd»fE UZ A´f³fZ ÃfZÂf IZY EIY »fûIYd´fi¹f

dU²ff¹fIY ·fe WX`ÔÜ ßfe VffWXe³f IZY ¸f³fû³f¹f³f ÀfZ

SXfª¹f IZY A»´fÀfÔ£¹fIY »fû¦fûÔ ÀfdWX°f A³¹f

»fû¦fûÔ IYf dUV½ffÀf ·fe SXfþQ IZY ´fid°f ¶fPÞXZ¦ffÜ

B³fIZY ¸f³fû³f¹f³f ´fSX SXfþQ dþ»ff²¹fÃf dU³fûQ

IbY¸ffSX SXf¹f, CX´ff²¹fÃf d¶fd´f³f ÀfWX³fe, ¨fÔdQiIYf

´fiÀffQ dÀfÔWX, dþ»ff ´ff¿fÊQ ÀfÔþeU IbY¸ffSX SXf¹f,

¹fbUf SXfþQ IZY ´fifÔ°fe¹f ³fZ°ff ´f´´fb ¹ffQU,

Àf°¹fdUÔQ ´ffÀfUf³f, ASXdUÔQ SXf¹f CXRYÊ OXû¸f³f

SXf¹f, dÀfSXfþ AÔÀffSXe, LûMX³f Jf³f, dþ°fZ³Qi

dÀfÔWX ¨fÔQZ»f, ´fiû. Àf°¹f³ffSXf¹f¯f SXf¹f, ASX¸ff³f

QÀf MÑZOX ¹fcd³f¹f³fû IYe AûSX ÀfZ A´f³fe dUd·f³³f

¸ffa¦fûa IYû »fZIYSX Afþ Àf¸ffWXfSX¯ff»f¹f ¸fZa ´fiQVfʳf

dIY¹ff AüSX d¦fSXµ°ffSXe QeÜ EMXIY, ÀfeMXc,

´feAfBÊÀfeÀfbMXe¹fb, MXe¹fbÀfeÀfe, EAfBÊÀfeMXe¹fc, B³MXIY

Àf¸fZ°f QÀf IZY³Qie¹f ßf¸f ÀfÔ¦fNX³fûÔ Af”f³f ´fSX Afþ

IYf ¹fWX þZ»f ·fSXû IYf¹fÊIiY¸f Af¹fûdþ°f ±ffÜ B³fIYe

¸ffÔ¦fûÔ ¸fZa WXSX °fSXWX IZY ¸fþQcSXûÔ IYü ³¹fc³f°f¸f 18

WXþfSX ÷Y´fE ´fid°f¸ffWX ¸fþQcSXe ·fb¦f°ff³f ,ÀIYe¸f

UIYÊSXû IYû ÀfSXIYfSXe IY¸fʨffSXeIYf QþfÊ QZ³fZ , °f±ff

CX³WXZÔ IY¸fÀfZ IY¸f °fe³f WXþfSX ÷Y´fE ´fid°f¸ffWX

´fZÔVf³f, ¸fû¶ffBÊ»fMXfUSX IZY ¦ffOXûÊÔ IZY

d·fd¢MX¸ffBþZÀf³f´fSX SXûIY »f¦ff³fZ, NXZIYfIYSX¯f ¶fÔQ

IYSX³fZ, ERYOXeAfBÊ ´fSX SXûIY »f¦ff³fZ, ¶ff»fc ÀfÔIYMX

IYf Vfe§fi Àf¸ff²ff³f IYSX³fZ, Àf·fe d³f¸ffʯf

¸fþQcSXûÔIYf d³f¶fÔ²f³f IYSX³fZ, d³f¶fÔ²f³f ´fidIiY¹ff

ÀfSX»f ¶f³ff³fZ , °f±ff CX³fIYû AüþfSX AfdQ IZY d»fE

A³fbQf³f IYe ¸ffÔ¦f Vffd¸f»f WX`Ü

þZ»f ·fSXû Ad·f¹ff³f ÀfZ ´fWX»fZ ´fiQVfʳf ¸fZ WXþfSXû dIY

ÀfÔ£¹ff ¸fZ ¸fþQcSXû ³fZ JbQeSXf¸f ¶fûÀf À¸ffSXIY À±f»f

ÀfZ EIY ÀfbÀfdªþ°f þb»fcÀf d³fIYf»ffÜ þb»fcÀf ´fi²ff³f

OXfIY§fSX, ¶feEÀfE³fE»f, IYf¹ffÊ»f¹f ÀfdWX°f dUd·f³³f

¸ff¦fûÊÔ ÀfZ WXû°fZ WXbE Àf¸ffWXfSX¯ff»f¹f ´fWXbÔ¨ffÜ UWXfÔ EIY

Àf·ff Af¹fûdþ°f IYe ¦fBÊÜdþÀfZ EAfBʹfcMXe¹fcÀfe IZY

ÀfQSXe, ¸fû ¸fbSXfQ, ¸fû. ¹fbÀfcRY, ÀfbSXZ³Qi Vf¸ffÊ,

þUfWXSX SXf¹f, VfÔ·fc ·fc¿f¯f ¹ffQU, ³fÀfe¸f

A¶fQb»»ffWX, ´fiZ¸f ´fiIYfVf Vf¸ffÊ, SXf¸f dU³fûQ

´ffÀfUf³f, Àf`¹fQ °ffSXeIY ³f¶fe, EWXÀff³fb»f WXIY

¨fb³³fZ, AIY¶fSX A»fe, IY»ff¸f Jf³f, SXf¸f

¶fSX¯f ¸fWX°fû, dU·ff QZUe, ´fi¸fûQ ´fÔdOX°f, SXûVf³f

¹ffQU, dUþ¹f IbYVfUfWXf, ´fiû. dVfUVfÔIYSX SXf¹f,

þ¦fQeVf SXf¹f, ¸f³³fb ´ffÀfUf³f, I`Y´MX³f

Àf°¹f³ffSXf¹f¯f SXf¹f, WXdSX›ÔQi SXf¹f, ¸fbdJ¹ff ¨fÔQ³f

IbY¸ffSX, ´fcUÊ ¸fbdJ¹ff d¶fiþ ³fÔQ³f SXf¹f, ¸fû. Àf³ff

CXRYÊ ¨fe¸ff, ÀfÔþeU IbY¸ffSX CXRYÊ ¶f¶f»fc,

¸fWXRcYþ Af»f¸f Àfû³fb, OXf. SXf¸f ´fbIYfSX

IbYVfUfWXf, OXf. ¦fû´ff»f ¨f`SXdÀf¹ff, ³fe»fc Vf¸ffÊ

EUÔ ¸fû. AfdVfRY BIY¶ff»f AfdQ IZY ³ff¸f

Vffd¸f»f WX`ÔÜ

IYe ¦fBÊX d¦fSXµ°ffSXe

WXe dVfÃff, ÀUfÀ±¹f, ¶f`ÔIY, SXZ»fUZ, BÔV¹fûSXZÔÀf,

OXfIY, d¶fþ»fe °f±ff ´fdSXUWX³f ÀfdWX°f Àf·fe

ÀfSXIYfSXe dU·ff¦fûÔ ¸fZÔ À±ffBÊ ´fiUÈdØf Uf»fZ IYf¸f ¸fZ

·fe NXZIZY´fSX ¶fWXf»fe IYSX SXWXe WX`Ü dþÀfÀfZ CXÀf¸fZÔ

IYf¹fÊSX°f ¸fþQcSXû IYf d³f¸fʸf Vfû¿f³f WXû SXWXf WX`Ü

ÀIYe¸f UIYÊSX IYû d³f²ffÊdSX°f ¸fþQcSXe ÀfZ ·fe IY¸f

UZ°f³f dQ¹ff þf SXWXf WX`ÜUöYfAûÔ ³fZ IYWXf dIY

¸fþQcSX A´f³fe ¨f˜f³fe EIY°ff IYe SXfWX ¸fZÔ þf°f-

´ff°f AüSX dRYSXIYf´fSXÀ°fe IYû ¶ff²fIY ³f ¶f³f³fZ

QZܸfþQcSX ÀfÔ¦fNX³fû IZY ´fid°fd³fd²f¹fû dIY AûSX ÀfZ

dþ»ffd²fIYfSXe IYû EIY À¸ffSX ´fÂf ÀfüÔ´ff ¦f¹ffÜ

¸fû.BQSXeÀf, ³fSXZVf SXf¸f, EMXIY IZY ·fSX°f Óff,

VfÔ·fcVfSX¯f NXfIbYSX, ÀfeMXc IZY ·fcU³fZV½fSX ÀfWX³fe

,EAfBÊÀfeMXe¹fc IZY ¸f³fûþ IbY¸ffSX ,EAfBÊÀfeMXe¹fc IZY

´fi¸fûQ Óff MXe¹fcÀfeÀfe IZY WX¶fe¶f AÔÀffSXe, BÔMXIY IZY

IÈY´ffVfÔIYSX VffWXe IZY A»ffUZ U`ô³ff±f ´fÔdOX°f,

A¸fûQ ´ffÀfUfÔ³f, SXf¸f´fbIYfSXe QZUe ,IbY¸fûQ ÀfWX³fe

AfdQ ³fZ ÀfÔ¶fûd²f°f dIY¹ffÜ Àf·ff IYû ÀfÔ¶fûd²f°f

IYSX°fZ WXbE UöYfAûÔ ³fZ IYWXf dIY IZY³Qi AüSX SXfª¹f

IYe U°fʸff³f ÀfSXIYfSXZ ´fcUÊU°feÊ ÀfSXIYfSX IYe ·ffd°f

¦fþ»f dÀfRÊY ¸f³fûSXÔþ³f ³fWXeÔ ´fSXÔ´fSXf ·fe WX`: ´fÔIYþ CX²ffÀf

dVfÃfIY ÀfÔ§f IYe ¶f`NXIY ¸fZÔ

AWX¸f ¸fbïûÔ ´fSX WXbBÊ ¨f¨ffÊ

ÀUSXfþ/WXÀf³f´fbSX/Àf¸fÀ°fe´fbSXÜ

d¶fWXfSX ´fÔ¨ff¹f°f ³f¦fSX ´fifSXd¸·fIY dVfÃfIY

ÀfÔ§f ´fiJÔOX BIYfBÊ WXÀf³f´fbSX IYe ¶f`NXIY

Vfd³fUfSX IYû dVfÃfIY ÀfÔ§f ·fU³f

WXÀf³f´fbSX ¸fZÔ IYe ¦fBÊÜ ¶f`NXIY IYe

A²¹fÃf°ff Vf¸·fb ´fiÀffQ IZY õfSXf dIY¹ff

¦f¹ffÜ ¶f`NXIY ¸fZÔ Àf¸ff³f IYf¸f Àf¸ff³f

UZ°f³f ´fSX ¨f¨ffÊ IYSX°fZ WXbE Àf·fe dVfÃfIY

³fZ ¸ff³f³fe¹f ÀfUûʨ¨f ³¹ff¹ff»f¹f ´fSX ´fc¯fÊ

dUV½ffÀf SXJ°fZ IYWXf dIY 29 þ³fUSXe

IZY Àfb³fUfBÊ ¸fZÔ ³¹ff¹f IYe þe°f IYe

AfVff SXJeÜ

Àf·fe dVfÃfIYûÔ ³fZ EIY ÀUSX ÀfZ IYWXf

dIY WX¸f»fû¦f EIY Àff±f SXWXIYSX Àf¸ff³f

IYf¸f IZY ¶fQ»fZ Àf¸ff³f UZ°f³f ´ff³fZ ¸fZÔ

þû ·fe ÀfWX¹fû¦f SXfdVf »f¦fZ¦ff CXÀfZ

QZÔ¦fZÜ Àff±f WXe OXe E»f EOX IYûÀfÊ ´fcSXf

IYSX ¨fbIZY dVfÃfIYû IYf Ad¶f»f¸¶f

´fSXeÃff »fZ³fZ EUÔ ´fidVfdÃf°f UZ°f³f QZ³fZ

IYe ¸ffÔ¦f IYe ¦fBÊÜ UWXeÔ d´fL»fZ ¨ffSX

¸ffWX ÀfZ UZ°f³f ³fWXe d¸f»f³fZ ÀfZ

dVfÃfIYûÔ ¸fZÔ AfIiYûVf QZJf ¦f¹ffÜ

UZ°f³f ÀfÀf¸f¹f ³fWXe d¸f»f³fZ ÀfZ dVfÃfIY

IZY Àff¸f³fZ ·fbJ¸fSXe IYe Àf¸fÀ¹ff

CX°´f³³f WXû ¦f¹fe WX`Ü

CX³WXûÔ³fZ BÀf °fSXWX IYf ¶f`ÔIY Jû»f³fZ IZY d»fE Àf·fe d³fUZVfIYûÔ IYe ·fcdSX-·fcdSX ´fiVfÔÀff

IYeÜ ¸füIZY ´fSX CX´fdÀ±f°f ¶f`ÔIY IZY d³fQZVfIY WXSXZIÈY¿¯f Vf¸ffÊ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ÀfSXIYfSX

õfSXf ´fif¹fûdþ°f SXf¿MÑXe¹fIÈY°f ¶f`ÔIYûÔ ÀfZ ·fe ª¹ffQf ÀfbdU²ff WX¸f Àf¸fÀ°fe´fbSX dþ»ff IZY

»fû¦fûÔ IYû BÀf LûMXZ ÀfZ d³fþe ¶f`ÔIY IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ CX´f»f¶²f IYSXf¹fZÔ¦fZÜ CX³WXûÔ³fZ

¶f°ff¹ff dIY WX¿fÊ d³fd²f d»fd¸fMXZOX ¶f`ÔIY ¸fZÔ ¶f¨f°f þ¸ff Jf°ff, A»´f ¶f¨f°f Jf°ff,

¸ffdÀfIY þ¸ff Jf°ff, ÀffUd²f þ¸ff Jf°ff EUÔ AfU°feÊ þ¸ff Jf°ff Jû»f³fZ IYe

Àf·fe ÀfbdU²ff CX´f»f¶²f WX`Ü d³fQZVfIY ¦f¯fûÔ ³fZ CX´fdÀ±f°f »fû¦fûÔ IYû dUV½ffÀf

dQ»ff¹ff dIY BÀf ¶f`ÔIY ¸fZÔ CX³fIZY õfSXf þ¸ff IYe þf³fZ Uf»fe SXfdVf Àf·fe údá ÀfZ

ÀfbSXdÃf°f SXWXZ¦feÜ A³¹f d³fQZVfIYûÔ ¸fZÔ dSX°fZVf IbY¸ffSX, ßfe²fSX IbY¸ffSX EUÔ SXfþ IbY¸ffSX

ÀfdWX°f ´fiû. E¸f. E¸f. ´ffÔOXZ¹f, ´fiû. d¸f³fe ´ffÔOXZ¹f, ·ffþ´ff dVfÃff ¸fÔ¨f IZY dþ»ff

ÀfÔ¹fûþIY ¶fd»fSXf¸f Vf¸ffÊ, Ad²fUöYf IÈY¿¯f IbY¸ffSX, d³f»fZVf IbY¸ffSX, ¸f²fb´f SXfþ,

A¸fSXZVf IbY¸ffSX, ¸f³fe¿f Óff, õfdSXIYf ³ff±f Vf¸ffÊ, ´feE³f dÀfÔWX EUÔ ´fiû. AfSX ¶fe Óff

AfdQ IYBÊ ¦f¯f¸ff³¹f »fû¦f CXîfMX³f IZY AUÀfSX ´fSX CX´fdÀ±f°f ±fZÜ

ÀUSXfþ/¸fbþµRYSX´fbSXÜ

U`V½feIYSX¯f U ¶ffþfSXUfQ IZY QüSX ¸fZÔ ¦fþ»f

A´f³fe þ¦fWX ´fSX dÀ±fSX WX`Ü ¦fþ»f ÀfÔ¦fe°f ³fWXeÔ ¹fWX

ÀfÔÀIYfSX WX`Ü ¹fWX d¶fIY³fZ IYe ¨feþ ³fWXeÔ WX`Ü ¦fþ»f

¸fZÔ IYûBÊ NXWXSXfU ³fWXeÔ Af¹ff WX`Ü ¹fWX A´f³fe SXfWX

´fSX A¦fiÀfSX WX`Ü

Af¸fi´ff»fe AfgdOXMXûdSX¹f¸f ¸fZÔ ¦fþ»f IYe ¸fWXdRY»f

Àfþf³fZ ÀfZ ´fWX»fZ UZ ´fÂfIYfSXûÔ ÀfZ ¶ff°f IYSX SXWXZ ±fZÜ

CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY IYBÊ ³fE ¦fþ»f ¦ff¹fIY IYfRYe

¶fZWX°fSX IYSX SXWXZ WX`Ô AüSX þ»Q WXe UZ »fû¦fûÔ IZY

Àff¸f³fZ AfEÔ¦fZÜ ¦fþ»f Af°¸ff ÀfZ d³fIY»fe WXbBÊ WX`Ü

¹fWXe IYfSX¯f WX` dIY d¨fÿe AfBÊ WX`, þ`Àfe ¦fþ»fZÔ

IY¶f ¶f³f þf°fe WX` ´f°ff ³fWXeÔ ¨f»f°ffÜ »fûIY ¦ffd¹fIY

IYû ´fó Àf¸¸ff³f IYû CX³WXûÔ³fZ ¶fZWX°fSX IYQ¸f ¶f°ff¹ff

°fû ´fófU°f dRY»¸f ´fSX IYûBÊ dMX´´f¯fe IYSX³fZ ÀfZ

BÔIYfSX IYSX dQ¹ffÜ ´fd›¸fe ÀfÔ¦fe°f IYe ²fc³fûÔ ´fSX

d±fSXIY³fZ Uf»fZ ¹fbUfAûÔ IYf SXÔ¦f°f SXdUUfSX IYe Vff¸f

¶fQ»ff-¶fQ»ff ±ffÜ ´fÔIYþ CX²ffÀf IYe ¦fþ»f IYe

¸fWXdRY»f ¸fZÔ U`ÀfZ °fû Af¸fi´ff»fe AfgdOXMXûdSX¹f¸f ¸fZÔ

WXSX U¦fÊ IZY »fû¦f ¸füþcQ ±fZ, »fZdIY³f BÀf¸fZÔ ¹fbUfAûÔ

IYe ÀfÔ£¹ff ÀfUfÊd²fIY SXWXeÜ ¹fZ ¹fbUf AÔ°f-AÔ°f °fIY

¸fWXdRY»f ¸fZÔ þ¸fZ SXWXZÜ U¿fûÊ ¶ffQ BÀf À°fSX IYe

¦fþ»f IYe ¸fWXdRY»f VfWXSX ¸fZÔ ÀfþeÜ BÀfIYû »fZIYSX

·fe ¹fbUfAûÔ ¸fZÔ þûVf dQJfÜ BÀf þûVf IYû ¦fþ»fûÔ

ÀfZ Ad·f½¹fdöY ·fe d¸f»feÜ

A´f³fe ¸fJ¸f»fe AfUfþ ÀfZ Qbd³f¹ff ·fSX IZY ÀfÔ¦fe°f

´fiZd¸f¹fûÔ IZY dQ»fûÔ ´fSX SXfþ IYSX³fZ Uf»fZ ¦fþ»f

¦ff¹fIY ´fóßfe ´fÔIYþ CX²ffÀf IZY ³ff¸f SXdUUfSX IYe

Vff¸f SXWXeÜ 30 Àff»f ¶ffQ ¸fbþµRYSX´fbSX ¸fZÔ CX³fIYe

¦fþ»f IYe ¸fWXdRY»f Àfþe AüSX Vff¸f øY¸ff³fe WXbBÊÜ

1986 IZY ¶ffQ UZ VfWXSX ¸fZÔ AfE °fû BÀf ¶ffSX

¦fUfWX ¶f³ff d¸fNX³f´fbSXf dÀ±f°f Af¸fi´ff»fe

AfgdOXMXûdSX¹f¸fÜ QZSX SXf°f °fIY QVfÊIY-ßfû°ff CX³fIYe

¦fþ»fûÔ IYe øY¸ff³fe Qbd³f¹ffÔ ¸fZÔ ¦fû°fZ »f¦ff°fZ SXWXZÜ BÀf

IYf¹fÊIiY¸f IYf Af¹fûþ³f RYed³f¢Àf BUZÔMX EÔOX

UZdOXÔ¦f ´»ff³fSX, þZIZY SXZÀfeOXZÔÀfe, dIiYEdMXU Açf

AüSX À¸ffMXÊ dÀfMXe ¢»f¶f IYe AûSX ÀfZ dIY¹ff ¦f¹ffÜ

BÀfIYf CXîfMX³f Af¹fböY E¨fAfSX ßfed³fUfÀf ¸fZ¹fSX

ÀfbSXZVf IbY¸ffSX, E¸fE»fÀfe dQ³fZVf dÀfÔWX, OXeAfBþe

Ad³f»f IbY¸ffSX U ´fÔIYþ CX²ffÀf ³fZ ÀfÔ¹fböY øY´f ÀfZ

dIY¹ffÜ BÀf IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ VfWXSX ·fSX IYe WXÀ°fe

¸füþcQ ±feÜ Af¸fi´ff»fe AfgdOXMXûdSX¹f¸f IZY

J¨ffJ¨f ·fSXZ WXfg»f ¸fZÔ 'Af´f dþ³fIZY IYSXe¶f WXû°fZ

WX`Ô, Uû ¶fOÞXZ JbVf³fÀfe¶f WXû°fZ WX`Ô' ÀfZ CX³fIYe ¦fþ»f

IYe ¸fWXdRY»f VfbøY WXbBÊÜ 'd¨f™e AfBÊ WX` ¶fOÞXZ dQ³fûÔ

IZY ¶ffQ d¨f™e AfBÊ WX`.. þ`ÀfZ WXe ¦fcÔþf, ¸fWXdRY»f

´fSXUf³f ´fSX ¨fPÞXeÜ °ffd»f¹fûÔ AüSX »fû¦fûÔ IYf CX°ÀffWX

£fû¹ff-´ff¹ff

¸fZSXf Àfe¶feEÀfBÊX 10 ½feÔ E½fa 12 ½feÔ IYf ¸fc»f CXØfe¯fÊ°ff ´fi¸ff¯f ´fÂf £fû ¦f¹ff W`XÜ

¸fZSXf 10 ½feÔ IYf SXü»f ³fa¶fSX - 5128261 ±ff AüSX ¸f`Ô ½f¿fÊ 2006 ¸fZÔ Àf¸fÀ°fe´fbSX

dÀ±f°f ÀfZ³MÑX»f ´fd¶»fIY ÀIcY»f ÀfZ 10 ½feÔ IYÃff CXØfe¯fÊ dIY¹ff WcaXÜ ¸fZSXf 12 ½feÔ

IYf SXü»f ³fa¶fSX - 5622887 ±ff Af`SX ¸f`Ô ½f¿fÊ 2008 ¸fZÔ Àf¸fÀ°fe´fbSX dÀ±f°f

WXû»fe d¸fVf³f WXfBÊX ÀIcY»f ÀfZ 12 ½feÔ IYÃff CXØfe¯fÊ dIY¹ff WcaXÜ

d³fd°f³f IbY¸ffSX,

d´f°ff - Qe´f ³ffSXf¹f¯f ¨fü²fSXe,

¸ff°ff - CX¿ff ¨fü²fSXe,

WXfCXÀf ³fa¶fSX - 546 A, ¦ffa²fe ´ffIÊY, d¶fWXfBaXOX OXeAfSXE¸f AfgdRYÀf, SmX»f½fZ

IYfg»fû³fe, Àf¸fÀ°fe´fbSX

CX³fIZY Àf¸¸ff³f ¸fZÔ Àf¸fd´fÊ°f WXû ¦f¹ffÜ CX³fIYe

¶fWXb¨fd¨fÊ°f »fU ¦ff³ff (¦fþ»f) '¨ffQe þ`Àff SXÔ¦f

WX` °fZSXf, Àfû³fZ þ`ÀfZ ¶ff»f, EIY °fc WXe ²f³fUf³f WX`

¦fûSXe, ¶ffIYe Àf¶f IÔY¦ff»f'.´fSX °fû »fû¦f Ófc¸f CXNXZÜ

¸f`Ô ³ff¨fe EZÀfZ Afþ dIY §fbÔ§føY MXcMX ¦fE, Af´f

dþ³fIZY IYSXe¶f WXû°fZ WX`Ô, dþE °fû dþE I`YÀfZ d¶f³f

Af´fIZY þ`Àfe CX³fIYe ÀfQf¶fWXfSX ¦fþ»fûÔ ÀfZ

¸fWXdRY»f þUf³f WXû ¦fBÊÜ ´¹ffSX, ¸fûWX¶¶f°f, BVIY

AüSX ¨ffWX°f ³ff þf³fZ ¢¹ff ¢¹ff ³ff¸f WX` CX³fIYe

¦fþ»fûÔ IYfÜ BÀfIYf øY¸ff³fe U¯fʳf IYSX°fZ WXbE IYWXf

dIY '´¹ffSX IYf ´fWX»ff, BVIY IYf QcÀfSXf , ¸fbWX¶¶f°f

IYf °feÀfSXf »fµþ A²fcSXf WXû°ff WX`Ü BÀfd»fE WX¸f

Af´fIYû ¨ffWX°fZ WX`Ô ¢¹fûÔdIY ¨ffWX°f IYf WXSX »fµþ

´fcSXf WXû°ff WX`Ü' ¨ffWX°f IYe ³fBÊ ´fdSX·ff¿ff ¦fPÞX°fZ

CX³fIZY ¹fZ ³fª¸f ßfû°ffAûÔ IYû EIY ³f¹ff EWXÀffÀf

dQ»ff ¦f¹ffÜ IYf¹fÊIiY¸f IZY Àf¸ff´f³f ´fSX CX³WXûÔ³fZ

A´f³fZ ÀfWX¹fû¦fe IY»ffIYfSXûÔ IYf ·fe ´fdSX¨f¹f

IYSXf¹ffÜ ´fÔIYþ IbY¸ffSX CX²ffÀf ³fZ IYWXf WX` dIY

slide5

05

´fMX³ff

´fc½feÊ ¨fa´ffSX¯f

www.swarajlive.com

¸fa¦f»f½ffSX, 30 ªf³f½fSXeX, 2018

³fVfZ IYe WXf»f°f ¸fZÔ ÀIcY»f

IYf ¶fÀf ¨ff»fIY d¦fSXµ°ffSX

À½fSXfªf/¸fûd°fWXfSXeÜ EIY d³fþe

ÀIcY»f IYf ¶fÀf ¨ff»fIY Àfû¸fUfSX IYe

Àfb¶fWX VfSXf¶f IZY ³fVfZ ¸fZÔ d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff

¦f¹ff WX`Ü ¨ff»fIY ³fVfZ IYe WXf»f°f ¸fZÔ

PXfIYf ÀfZ ¸fûd°fWXfSXe ÀIcY»fe ¶f¨¨fûÔ IYû

»fZIYSX Af SXWXf ±ffÜ BÀfe ¶fe¨f IbYL

»fû¦fûÔ ³fZ ¶fÀf ¨ff»fIY IYe WXSXIY°f ÀfZ

´fbd»fÀf IYû AU¦f°f IYSXf¹ffÜ ´fbd»fÀf ³fZ

°UdSX°f IYfSXÊUfBÊ IYSX°fZ WXbE ¶fÀf IYf

´feLf dIY¹ff AüSX ¨ff»fIY IYû d¦fSXµ°ffSX

dIY¹ff ¦f¹ffÜ ¦füSX°f»f¶f WX` dIY dþ»fZ IZY

PXfIYf ¸fZÔ ¸fûd°fWXfSXe dÀ±f°f E¸fEÀf

¸fZ¸fûdSX¹f»f ´fd¶»fIY ÀIcY»f IYe ¶fÀf

¶f¨¨fûÔ IYû »fZ³fZ ´fid°fdQ³f IYe °fSXWX

Àfû¸fUfSX IYû ·fe PXfIYf ¦fBÊ ±feÜ PXfIYf

ÀfZ ¶f¨¨fûÔ IYû »fZ³fZ IZY QüSXf³f ¶fÀf IYf

¨ff»fIY ³fVfZ ¸fZÔ ±ffÜ BÀf QüSXf³f ¨ff»fIY

IYe WXSXIY°f QZJ À±ff³fe¹f »fû¦fûÔ IYû

¶f¨¨fûÔ IYe d¨fÔ°ff WXbBÊ AüSX »fû¦fûÔ ³fZ

BÀfIYe Àfc¨f³ff ´fbd»fÀf IYû QeÜ ´fbd»fÀf

³fZ Àfc¨f³ff ´fSX °UdSX°f IYfSXÊUfBÊ IYSX°fZ

WXbE ¶fÀf IYf ´feLf dIY¹ff AüSX ¨ff»fIY

IYû A´f³fe Ad·fSXÃff ¸fZÔ d»f¹ffܨff»fIY

´fiUe¯f IbY¸ffSX dÀfÔWX dVfIYfSX¦fÔþ

±ff³ffÃfZÂf IZY øY´fWXSXe ¦ffÔU IYf d³fUfÀfe

¶f°ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü ´fbd»fÀf ³fZ CXÀfIYf

¸fZdOXIY»f IYSXf¹ff WX`Ü

¦fû»fe ÀfZ ±fSXfʹff SX¢Àfü»f

¹fbUIY IYû A´fSXfd²f¹fûÔ ³fZ ¸ffSXe ¦fû»fe

IYfNX¸ff¯OXc SXZRYSX

ÀfadÃf´°f £f¶fSmÔX

¶fÀf ³fZ ¸ffSXe NXûIYSX, §ff¹f»f

À½fSXfªf/´fe´fSXfIYûNXe/´fcUeÊ ¨fÔ´ffSX¯fÜ ´fe´fSXfIYûNXe ±ff³ff ¨füIY ´fSX dQ»»fe

´fd¶»fIY ÀIcY»f ¨fÔQidWX¹ff IZY ¶fÀf ³fZ §f³fZ IYûWXSXZ IZY IYfSX¯f EIY ¶ffBIY ÀfUfSX

IYû NXûIYSX ¸ffSX QeÜ ¶ffBIY ÀfUfSX ¦fif¸f WXd±f¹ffdWXÔ ¨fIiYQZWX ±ff³ff ´fe´fSXfIYûNXe IYf

SXWX³fZ Uf»ff WX`Ü dþÀfIYf ³ff¸f Àfb¸f³f ¨fü²fSXe d´f°ff ÀfbSXZÔQi ¨fü²fSXe WX`Ü Àfc¨f³ff d¸f»f³fZ

´fSX ´fe´fSXfIYûNXe ±ff³ff ³fZ ¶ffBIY EUÔ ¶fÀf IYû A´f³fZ IY¶þZ ¸fZÔ IYSX »fe WX`Ü °f±ff

þ£¸fe ¶ffBIY ÀfUfSX IYû B»ffþ IZY d»fE ÀfQSX AÀ´f°ff»f ¸fûd°fWXfSXe ·fZþ dQ¹ff WX`Ü

IYf¹fÊIY°ffÊ ´ffMXeÊ IYe SXePÞX : ÀfÔ°fû¿f IbYVfUfWXf

À½fSXfªf/IZYÀfdSX¹ff/´fcUeÊ ¨fÔ´ffSX¯fÜ IZYÀfdSX¹ff d´f°ff¸¶fSX ¨füIY ´fSX ¹fbUf þQ¹fc

IZY ´fiJÔOX A²¹fÃf Aþe°f IbY¸ffSX IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ ¹fbUf þQ¹fc IZY ´fiQZVf A²¹fÃf

ÀfÔ°fû¿f IbYVfUfWXf IYf ´fMX³ff ÀfZ ¶fZd°f¹ff þf³fZ IZY IiY¸f ¸fZÔ d´f°ff¸¶fSX ¨füIY ´fSX RbY»f

¸ff»ff ´fWX³ff IYSX ¦f¸fÊþûVfe IZY Àff±f ÀUf¦f°f dIY¹ffÜ BÀf AUÀfSX ´fSX ¹fbUf þQ¹fc

IZY ´fiQZVf A²¹fÃf ßfe IbYVfUfWXf ³fZ IZYÀfdSX¹ff ¶füð À°fc´f IYe ²fSX°fe IYû ³f¸f³f

IYSX°fZ WXbE CX³WXûÔ³fZ IYWXf IYe IYf¹fÊIY°ffÊ ´ffMXeÊ dIY dSXPÞX WX`Ü UWXeÔ ´ffMXeÊ IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ

IZY Àff±f IZYÀfdSX¹ff IYe þ³f°ff IYû Ad·fUfQ³f IYSX°fZ WXbE ¶fZd°f¹ff IZY d»fE IbY¨f

IYSX ¦f¹fZÜ BÀf ¸füIZY ´fSX þQ¹fc ³fZ°ff UÀfÔ°f IbYVfUfWXf, WXfdÀf¸f JfÔ, ¨fb³³fc dÀfÔWX,

´fSXUZþ Af»f¸f, ÀfQf¶f AWX¸fQ Jfh, Aþ¹f ´fMXZ»f, ¸fbIZYVf ¸fWX°fû, ³fUe³f

IbY¸ffSX, IY¸f»f dIYVfûSX ÀfdWX°f A³¹f þQ¹fc IYf¹fÊIY°ffÊ ¸füþcQ ±fZÔÜ

¶fÔ²f³f ¶f`ÔIY IZY OXeEÀfÀfe ¶fifÔ¨f ÀfZ °ff»ff °fûOÞX ¨fûSXe

À½fSXfªf/SX¢Àfü»fÜ VfWXSX ¸fZÔ B³f dQ³fûÔ ¨fûSXe ÷YIY³fZ IYf ³ff¸f WXe ³fWXe »fZ SXWXf WX`Ü

¦f¯f°fÔÂf dQUÀf IYe Vff¸f AÄff°f ¨fûSXûÔ ³fZ VfWXSX IZY IYûBÊdSX¹ff MXû»ff ³fWXSXe SXûOX

dÀ±f°f ¶f³²f³f ¶f`ÔIY IZY OXeEÀfÀfe ¶fifÔ¨f ¸fZÔ °ff»ff °fûOÞX ¨fûSXe IYSX d»f¹ff WX`Ü

dþÀfIYe þf³fIYfSXe QZ°fZ WXbE ´fi¶fÔ²fIY ²fibU ³ffSXf¹f¯f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY CXöY ÀfÔÀ±ff

»fû³f dOX´ffMXʸfZÔMX WX`Ü þû ÀUf¹f»f¸¶fe ¸fdWX»ffAûÔ IYû »fû³f QZ°ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ¹fWX

·fe ¶f°ff¹ff dIY 26 þ³fUSXe ÀfZ 28

þ³fUSXe °fIY ¶f`ÔIY ¶fÔQ ±ffÜ BÀfd»fE

BÀfIYf Jb»ffÀff °f¶f WXbAf þ¶f Àfû¸fUfSX

IYû ÀfÔÀ±ff IZY CXöY OXeEÀfÀfe WXZOX dUþ¹f

UWXfh ´fWXba¨fZ °fû ´ff¹ff dIY °ff»ff MXcMXf WX`Ü

WXf»ffhdIY ¶f`ÔIY 3 dQ³fûÔ ÀfZ ¶fÔQ WXû³fZ IZY

IYfSX¯f CXÀf¸fZÔ ¸fWXþ 33 Àfü ÷Y´f¹ff WXe ±fZ,

dþÀfZ ¨fûSX ¨fbSXf »fZ ¦fEÜ þ¶fdIY Àf·fe

IYf¦fþf°f AÀ°f-½¹fÀ°f ±fZÜ ´fSXÔ°fb Àf·fe

ÀfbSXdÃf°f WX`Ü BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ À±ff³fe¹f ±ff³ff ¸fZÔ EIY AfUZQ³f QZ dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü

CX²fSX ´fbd»fÀf ³fZ IYWXf WX` dIY ¸ff¸f»fZ IYe þfa¨f IYe þf SXWXe WX`Ü

¨ffSX U¿fûZË ÀfZ d¶f³ff UZ°f³f d»fE IYf¸f IYSX

SXWXf SXfþÀU IY¸fʨffSXe

ÀUSXfþ/IYûMXUf/´fcUeÊ ¨fÔ´ffSX¯fÜ AÔ¨f»f IZY ¦fûd´fL´fSXf, þÀfü»fe ÀfdWX°f IYBÊ

WX»fIYûÔ ¸fZÔ ¦f°f ¨ffSX U¿fûÊÔ ÀfZ IYf¹fÊSX°f SXfþÀU IY¸fʨffSXe Àfb³fe»f IbY¸ffSX IYû B³fIZY

´fQÀ±ff´f³ff ÀfZ WXe UZ°f³f ³fWXeÔ d¸f»f SXWXf WX`Ü ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ¶f°ff¹ff ¦f¹ff WX` dIY CXöY

IY¸fʨffSXe IYf IYûBÊ ·fe IYf¦fþf°f AÔ¨f»f IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ CX´f»f¶²f ³fWXeÔ WX`Ü ÀfeAû

³fZ BÀfIYû ¦fÔ·feSX EUÔ ÀfÔQZWXfÀ´fQ ¸ff³f°fZ WXbE CXöY IY¸fʨffSXe ÀfZ A´f³fe ÀfZUf

´fbdÀ°fIYf °f±ff E»f´feÀfe IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ CX´f»f¶²f IYSX³fZ IYf AfQZVf dQ¹ff WX`Ü Àff±f

WXe »f¦ff°ffSX AfQZVfûÔ IYf CX»fÔ§f³f IYSX³fZ, ¸fb£¹ff»f¹f ÀfZ ¶fWXfSX SXWX³fZ, þ¸ff¶fÔQe

A´f»fûOX ³fWXeÔ IYSX³fZ ÀfdWX°f IYBÊ ¸ff¸f»fZ À´fáeIYSX¯f ´fcLf WX`Ü SXfþÀU IY¸fʨffSXe

Àfb³fe»f IbY¸ffSX ³fZ IYWXf dIY UZ Qû °fe³f dQ³fûÔ ¸fZÔ ÀfZUf ´fbdÀ°fIYf EUÔ E»f´feÀfe

þ¸ff IYSX QZÔ¦fZÜ ÀfeAû ÀfÔþ¹f IbY¸ffSX SXþ³feVf ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¦f°f ¨ffSX U¿fûÊ ÀfZ

d¶f³ff UZ°f³f IZY IYf¹fÊ IYSX³ff ¦fÔ·feSX EUÔ ÀfÔQZWXfÀ´fQ WX`, IY¸fʨffSXe IYû AfUV¹fIY

IYf¦fþf°f CX´f»f¶²f IYSX³fZ IYû IYWXf ¦f¹ff WX`Ü

¹fbUf þQ¹fc IZY ´fiQZVf A²¹fÃf IYf WXbAf ÀUf¦f°f

À½fSXfªf/´fWXfOÞX´fbSX/´fcUeÊ ¨fÔ´ffSX¯fÜ ¹fbUf þQ¹fc IZY ´fiQZVf A²¹fÃf ÀfÔ°fû¿f

IbYVfUfWXfh IYf ¶fZd°f¹ff þf³fZ IZY IiY¸f ¸fZÔ ASXZSXfþ ¸fZÔ ´fiJÔOX A²¹fÃf ASXdUÔQ dÀfÔWX

IZY A²¹fÃf°ff ¸fZÔ ·f½¹f

ÀUf¦f°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ UWXe

´fWXfOÞX´fbSX IZY ¸fdMX¹fSXUf

¸fZÔ ¹fbUf þQ¹fc IZY

´fWXfOÞX´fbSX

´fiJ¯OX

A²¹fÃf ¸fWXZ³Qi IbYVfUfWXf

IZY A²¹fÃf°ff ¸fZÔ ¹fû¦fZ³Qi

´fiÀffQ, ²fib´f IbYVfUfWXf,

¶fÈþZVf

IbYVfUfWXf,

´f³³ff»ff»f dÀfÔWX, SXdRYIY

d¸f¹ffh ÀfdWX°f Àf`IYOÞXû »fû¦fû ³fZ RcY»f ¸ff»ff ´fWX³ffIYSX ÀUf¦f°f dIY¹ffÜ dþ´f ÀfQÀ¹f

dUV½f³ff±f ´fiÀffQ ³fZ ´fiQZVf A²¹fÃf IYû EIY ¶ffSX ³fû³fZ¹ff Af³fZ IYf Af¦fiWX dIY¹ffÜ

Àff±f ¸fZÔ dþ»ff A²¹fÃf SXÔþ³f dÀfWX ´fMXZ»f, ´fSXUZþ Af»f¸f, SXdU SXÔþ³f IY´fcSX, AÔþ³fe

ßfeUfÀ°fU, ¶ff»fQZU ÀfWX³fe, ¹fbÀfbRY Jf³f, Af»fûIY IbY¸ffSX, ³fSXZVf SXf¹f CX´fdÀ±f°f ±fZÜ

þeU²ffSXf ³fZ ´f°ffWXe ¶fJSXe IYû WXSXf¹ff

À½fSXfªf/´fe´fSXfIYûNXe/´fcUeÊ ¨fÔ´ffSX¯fÜ SXfþIYe¹f ¶fbd³f¹ffQe dUôf»f¹f IZY

EZd°fWXfdÀfIY ¸f`Qf³f ¸fZÔ MXe-20 MXZd³fÀf ¶ffg»f dIiYIZYMX MXc³ffʸfZaMX IYf CXîfMX³f SXdUUfSX

IYû WXbAfÜ MXc³ffʸfZaMX IZY CXîfMX³f dUVff»f IbY¸ffSX ÀffWX þQ¹fc ´fiUöYf ´fcUeÊ ¨fÔ´ffSX¯f,

ÀfÔ°fû¿f d³f¿ffQ dþ»ff ¸fWXfÀfd¨fU LfÂf þQ¹fc ´fe´fSXfIYûNXe, ±ff³ff ´fi·ffSXe Ad·f¿fZIY

SXÔþ³f, ¦fbÔþ³f þ¹fÀfUf»f, WXZ¸fÔ°f ÀffWX, SXfþ³f IbY¸ffSX ¸füþcQ ±fZÜ ´f°ffWXe ¶fJSXe

IYe MXe¸f ³fZ MXfgÀf þe°fIYSX ´fWX»fZ ¶f»»fZ¶ffþe IYSX°fZ WXbE ¸fWXþ 19.4 AûUSX ¸fZÔ

79 SX³f ¶f³ffBÊÜ UWXe þeU²ffSXf IYe MXe¸f ³fZ IZYU»f 11 AûUSX ¸fZÔ A´f³ff »fùf

WXfdÀf»f dIY¹ffÜ MXc³ffʸfZaMX IYf Af¹fûþ³fIY°ffÊ ´fi¸fûQ IbY¸ffSX, Àfïf¸f Jf³f,

A¸fSXþe°f ÀffWX, ¦fbçc ´fMXZ»f, SXfþZVf ¹ffQU, IYfg¸fZÔMXZMXSX SXZdOX¹fû ´fiÀffSX¯f d»fdMX»f

À½fSXfªf/SX¢Àfü»fÜ

´fi°¹fÃf QVfeÊ ³fZ ¹fWX ·fe ¶f°ff¹ff dIY A´fSXf²fe ¸fZÔ EIY

¹fbUIY »ff»f SXÔ¦f IYf þÀfeÊ ´fWX³fZ WXbE ±ffÜ þû ³ff¦ff

SXûOX ÀfZ WXûIYSX ³f¦fSX ´fdSX¿fQ ¦f»fe IYe °fSXRY ·ff¦f

¦f¹ffÜ UWXeÔ §fMX³ff IYe Àfc¨f³ff ´ffIYSX °fbSXÔ°f ´fbd»fÀf

§fMX³ffÀ±f»f ´fSX ´fWXbh¨f EIY MXe¸f IYû §ff¹f»f dUIYfÀf

IZY BÊ»ffþ WXZ°fb OXÔIY³f ·fZþ dQ¹ffÜ þ¶fdIY AfÀf´ffÀf

Lf³f¶fe³f IYSX³fZ IZY QüSXf³f ´fbd»fÀf ³fZ §fMX³ffÀ±f»f ÀfZ

EIY ¦fû»fe IYû ¶fSXf¸fQ dIY¹ff WX`Ü UWXeÔ BÀfIZY Àff±f

Jc³f ÀfZ SXÔ¦ff EIY þbØff U EIY ¨f´´f»f IYû ·fe

¶fSXf¸fQ dIY¹ff WX`Ü þ¶fdIY dUIYfÀf IYû ¶fZWX°fSX

BÊ»ffþ IZY d»fE OXÔIY³f AÀ´f°ff»f ³fZ IYfNX¸ffÔOXc SXZRYSX

IYSX dQ¹ff WX`Ü CXöY ¶ffU°f OXeEÀf´fe SXfIZYVf IbY¸ffSX ³fZ

¶f°ff¹ff dIY A´fSXfd²f¹fûÔ IYe d¦fSXµ°ffSXe IZY d»fE

»f¦ff°ffSX Lf´fZ¸ffSXe IYe þf SXWXe WX`Ü SXdUUfSX IYû

SX¢Àfü»f ÀfZ ´fMX³ff þf³fZ Uf»fe Àf·fe ¶fÀfûÔ IYe ·fe

Àf§f³f þfÔ¨f IYe ¦fBÊÜ UWXeÔ Àfû¸fUfSX IYû BÔÀ´fZ¢MXSX

CX¦fi³ff±f Óffh IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ IbYL ÀfÔdQ¦²fûÔ IYû dWXSXfÀf°f

¸fZÔ d»f¹ff ¦f¹ff WX`Ü dþ³fÀfZ ´fcL°ffL IYe þf SXWXe WX`Ü

UWXeÔ ¶fSXf¸fQ ¶ffBÊIY ·fe ´fbd»fÀf IYe ¸fQQ¦ffSX Àffd¶f°f

WXû ÀfIY°fe WX` ¹fdQ UWX ¨fûSXe IYe ³fWXe WXbBÊ °fûÜ CX²fSX

´fbd»fÀf ÀfÀf¸f¹f ´fWXbh¨f dUIYfÀf IYû CXd¨f°f Àf¸f¹f ¸fZ

AÀ´f°ff»f ´fWXbÔ¨ff IYSX þf³f ¶f¨ff³fZ ¸fZÔ ¸fQQ ·fe

dIY¹ff WX`Ü

SXdUUfSX IYû dQ³f ·fSX VfWXSX þWXfh ´fcSXe °fSXWX VffÔd°f-

A¸f³f ÀfZ ¦fbþSX SXWXf ±ffÜ UWXeÔ SXdUUfSX IYe SXf°f CXÀf

Àf¸f¹f A¨ff³fIY IYWXSX ¶f³fIYSX MXcMX ´fOÞXf SX¢Àfü»f IZY

³ff¦ff SXûOX ¸fZÔ EIY 22 U¿feʹf ¹fbUIY IYû CXÀfIZY WXe

§fSX IZY ¸fWXþ 20 ¸feMXSX IYe QcSXe ´fSX 3 AÄff°f

l l LûMXe ¶fWX³f IZY Àff±f QbIYf³f ÀfZ

A´f³fZ AfUfÀf ³ff¦ff SXûOX Af

SXWXf ±ff ¹fbUIY, §fSX ÀfZ ¸fWXþ 20

¸feMXSX IYe QcSXe ´fSX WXbBÊ §fMX³ff

l l §fMX³ffÀ±f»f ÀfZ EIY ¦fû»fe

¶fSXf¸fQ , EIY þc°ff U EIY

¨f´´f»f IZY Àff±f EIY ¶ffBÊIY

¶fSXf¸fQ, IbYL ÀfÔdQ¦²f dWXSXfÀf°f

¸fZÔ, WXû SXWXe ´fcL°ffL

A´f³fe LûMXe ¶fWX³f IbY¸fIbY¸f IZY Àff±f A´f³fZ PXf»ff

IZY IYSXe¶f dIYSXf³fZ U ÀfMXWXe IYe QbIYf³f ¶fÔQ IYSX

A´f³fZ ´f`ÀfûÔ IZY Àff±f §fSX Af SXWXf ±ffÜ ´f`ÀfûÔ IYû

dUIYfÀf EIY ¶f`¦f ¸fZÔ SXJZ WXbAf ±ffÜ þ`ÀfZ WXe dUIYfÀf

A´f³fZ §fSX ÀfZ ¸fWXþ 20 ¸feMXSX ´fWX»fZ IYe QcSXe ´fSX

´fWXbh¨ff, U`ÀfZ WXe §ff°f »f¦ff¹fZ A´fSXfd²f¹fûÔ ³fZ dUIYfÀf

´fSX WX¸f»ff ¶fû»f dQ¹ff AüSX ¦fû»fe ¸ffSX ´f`ÀfûÔ Uf»ff

¶f`¦f »fZIYSX RYSXfSX WXû ¦fEÜ BÀf ¦fû»fe IYfÔOX §fMX³ff

IYe ¦fUfWX ¶f³fe dUIYfÀf IYe LûMXe ¶fWX³f IbY¸fIbY¸f ³fZ

¶f°ff¹ff dIY þ¶f UWX A´f³fZ §fSX ´fWXbÔ¨f³fZ WXe Uf»fZ ±fZÜ

°f·fe 3 »fû¦fûÔ ³fZ CXÀfIZY ·ffBÊ IYû §fZSX d»f¹ff AüSX

CXÀfIYf ´f`ÀfZ Uf»fZ ¶f`¦f IYû dL³f³fZ »f¦fZÜ ·ffBÊ ³fZ þ¶f

dUSXû²f dIY¹ff °fû A´fSXfd²f¹fûÔ ³fZ ¶fÔQcIY IZY IbY³Qf ÀfZ

´fWX»fZ dUIYfÀf IZY dÀfSX ´fSX ¸ffSXfÜ dRYSX ·fe ·f`¹ff

»fOÞX°ff SXWXf, °fû A´fSXfd²f¹fûÔ ³fZ RYf¹fdSXÔ¦f IYSX ·f`¹ff IZY

´f`SX ¸fZÔ ¦fû»fe ¸ffSX dQ¹ff AüSX dRYSX RYSXfSX WXû ¦fEÜ EIY

'·ffSX°f-³fZ´ff»f ¸f`Âfe ´fb»f' IYf ªfe¯fûÊðXfSX ÀfOÞXIY

´fdSXUWX³f EUÔ SXfþ¸ff¦fÊ ¸fÔÂff»f¹f IZY dªf¸¸fZ

À½fSXfªf/SX¢Àfü»fÜ

SXf¿MÑXe¹f SXfþ¸ff¦fÊ ´fSX SX¢Àfü»f dÀ±f°f ·ffSX°f-

³fZ´ff»f IYû þûOÞX³fZ Uf»fZ '·ffSX°f ³fZ´ff»f ¸f`Âfe

´fb»f' IZY dSX³fûUZVf³f EUÔ ¸fZÔMXZ³fZÔÀf IZY ¸ff¸f»fZ

¸fZÔ ÀfÔÄff³f »fZ°fZ WXbE ´feE¸fAû ³fZ BÀf ¸ff¸f»fZ

IYû ÀfOÞXIY ´fdSXUWX³f EUÔ SXfþ¸ff¦fÊ

¸fÔÂff»f¹f, ³fBÊ dQ»»fe IYû Àfb´fbQÊ dIY¹ff WX`Ü

Àff±f WXe BÀfIZY IYf¹ffʳU¹f³f IZY d»fE

´feE¸fAû õfSXf ³fZVf³f»f WXfBÊUZ, ´fMX³ff IZY

¨feRY BÔþed³f¹fSX EUÔ E³fE¨fEAfBÊ, ´fMX³ff

IZY SXeþ³f»f AfgdRYÀfSX IYû ´fÂf dQ¹ff ¦f¹ff

WX`Ü UWXeÔ QcÀfSXe AûSX ¸ff³f³fe¹f ¸fb£¹f¸fÔÂfe

³fe°feVf IbY¸ffSX ³fZ ·fe BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ´f±f

d³f¸ffʯf dU·ff¦f IZY Àfd¨fU IYû ¸fZ»f ·fZþf

WX`Ü ¹fWX þf³fIYfSXe ´fi²ff³f¸fÔÂfe IYf¹ffÊ»f¹f

EUÔ ¸fb£¹f¸fÔÂfe IYf¹ffÊ»f¹f õfSXf OXf. ÀU¹fÔ·fc

Vf»f·f IYû A»f¦f A»f¦f ¸fZ»f ·fZþIYSX Qe

¦fBÊ WX`Ü dUdQ°f WX` dIY BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ´fiû.OXf.

Vf»f·f õfSXf ¦f°f 20 þb»ffBÊ 2017 IYû

´feE¸fAû ¸fZÔ A´fe»f IYe ¦fBÊ ±feÜ dþÀfIZY

ÀfÔQ·fÊ ¸fZÔ EIY ´fiZÀf dUÄfd~ þfSXe IYSX°fZ WXbE

´fcL°ffL IZY d»fE dSX¸ffÔOX ´fSX d»f¹ff ±ffÜ

¶f`IY ¸fZÔ ¨fûSXe IYf ´fi¹ffÀf

À½fSXfªf/¸fûd°fWXfSXeÜ ßfe´fbSX SXûOX

AUdÀ±f°f ´fÔþf¶f ³fZVf³f»f ¶f`IY ¸fZÔ

Vfd³fUfSX IYe SXf°f AÄff°f ¨fûSXûÔ ³fZ

dJOÞXIYe IYfMX AÔQSX ´fiUZVf IYSX ¨fûSXe

IYSX³fZ IYf AÀfRY»f ´fi¹ffÀf dIY¹ffÜ

Àfc¨f³ff IZY ¶ffQ SXdUUfSX IYe Àfb¶fWX

±ff³ff²¹fÃf ¹fbÀfcRY AÔÀffSXe ³fZ ¶f`ÔIY ´fWXbÔ¨f

dÀ±fd°f IYf þf¹fþf d»f¹ffÜ ¶f°ff¹ff dIY

¨fûSXûÔ ³fZ ¶fOXe ¶ffdSXIYe IZY Àff±f

dJOÞXIYe IYû IYfMXIYSX AÔQSX ´fiUZVf

IYSX³fZ IZY ´f›f°f ¨fûSXe IYe UfSXQf°f IYû

AÔþf¸f QZ³fZ IYe IYûdVfVf IYeÜ ¨fûSXûÔ ³fZ

»ffgIYSX IYû °fûOÞX³fZ IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ff,

´fSX UZ ÀfRY»f ³fWXeÔ WXû ÀfIZYÜ ¶f°ff¹ff

¦f¹ff dIY ¸ff¸f»fZ ¸fZ VffJf ´fi¶fÔ²fIY

´fiQe´f IbY¸ffSX ³fZ ±ff³ff ¸fZÔ AfUZQ³f dQ¹ff

WX`Ü ´fbd»fÀf ³fZ ´fif±fd¸fIYe QþÊ IYSX þfÔ¨f

VfbøY IYSX Qe WX`Ü ¶f`IY ¸fZÔ »f¦fe

ÀfeÀfeMXeUe RbYMXZþ IYf AU»fûIY³f

dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü ¶f°ff QZÔ IbYL WXe U¿fÊ

´fcUÊ ¨fûSXûÔ ³fZ ¶ffþfSX IZY ¸fb£¹f ÀfOÞXIY

AUdÀ±f°f ¦fif¸fe¯f ¶f`IY IYf °ff»ff

IYfMXIYSX ¨fûSXe IYf AÀfRY»f ´fi¹ffÀf

dIY¹ff ±ffÜ ¶fWXSXWXf»f SXf°f IYe §fMX³ff

IYû »fZIYSX ¸ff³ff þf SXWXf WX` dIY ¶fe°fZ

°fe³f dQ³fûÔ ÀfZ AUIYfVf IYû »fZIYSX

¶f`ÔIY ¶fÔQe IYf »ff·f ¨fûSX CXNXf³fZ IZY

dRYSXfIY ¸fZÔ ±fZÜ

A´fSXfd²f¹fûÔ ³fZ ¦fû»fe ¸ffSX dQ¹ffÜ d¸f»fe þf³fIYfSXe IZY

A³fbÀffSX ³ff¦ff SXûOX d³fUfÀfe ´fi¸fûQ ´fiÀffQ IZY

dIYSXf¹fZQfSX ÀfbSXZÔQi ´fiÀffQ IYf 22 U¿feʹf ´fbÂf dUIYfÀf

IÈYd¿f ÀfWXf¹fIY ¸f`³fZþSX

³fZ IYe JbQIbYVfe

À½fSXfªf/ASXZSXfþ/´fcUeÊ ¨fÔ´ffSX¯fÜ

´fiJÔOX ´fdSXÀfSX ¸fZÔ AUdÀ±f°f IÈYd¿f

dU·ff¦f IZY ´fbSXf³fZ IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ EIY IÈYd¿f

ÀfWXf¹fIY ¸f`³fZþSX ³fZ Àfû¸fUfSX IYû RÔYQf

»f¦ffIYSX JbQIbYVfe IYSX »feÜVfU IYû

Aû´fe ´fbd»fÀf ³fZ

A´f³fZ IY¶þZ ¸fZÔ »fZ

d»f¹ffÜ RÔYQf »f¦ff³fZ

Uf»ff EMXeE¸f CXØfSX

´fiQZVf IZY þü³f´fbSX

dþ»ff IZY dÀfIYSXfSXf ±ff³ff ÃfZÂf IZY

SXf¸f³f¦fSX FYd¿f ¦ffÔU IZY Àf°¹f´fiIYfVf dÀfÔWX

IYf ´fbÂf SXfWXb»f dÀfÔWX 30 U¿fÊ ±ffÜ ¸fÈ°fIY

IZY ´ffÀf ÀfZ EIY ¸fû¶ffB»f, PXfBÊ Àfü ÷Y´f¹fZ,

J`³fe IYf dOX¶¶ff U IbYL IYf¦fþf°f

¶fSXf¸fQ dIY¹fZ ¦fE WX`ÔÜ WXf»ffÔdIY, CXÀf¸fZÔ

ÀfbÀffBOX ³fûMX ³fWXeÔ ±ffÜ EMXeE¸f SXf°f ¸fZÔ

Àfû¸fZV½fSX³ff±f ¸fWXfQZU ¸fÔdQSX IZY IY¸fSXZ ¸fZÔ

SXWX°ff ±ffÜ UWX SXûþ IYe °fSXWX ¸fÔdQSX ÀfZ

´fiJÔOX ´fdSXÀfSX ¸fZÔ AUdÀ±f°f A´f³fZ

AÔ¨f»ffd²fIYfSXe IZY AfQZVf IYû

³fWXeÔ ¸ff³f°fZ AÔ¨f»f IY¸feÊ

ÀUSXfþ/IYûMXUf/´fcUeÊ ¨fÔ´ffSX¯fÜ

IYûMXUf AÔ¨f»ffd²fIYfSXe IZY AfQZVf

IYû CX³WXe IZY IY¸fʨffSXe ³fWXeÔ ¸ff³f°fZÜ

¸f³f¸ff³fZ °fSXeIZY ÀfZ A´f³fZ IYf¹fÊ IYSX°fZ

³ffdþSX õfSXf þ¸ff¶fÔQe CX´f»fûOX IYSX³fZ

¸fZÔ IY¸´¹fcMXSX IYe ½¹fUÀ±ff ³fWXeÔ IYSX³fZ

°f±ff OXfMXf EÔMÑe ¸fZÔ Ad·f÷Yd¨f ³fWXeÔ »fZ³fZ

ÀfZ ÀfSXIYfSX IYe ¸fWX°UIYfÔLe ¹fûþ³ff

RZY»f WXû³fZ ÀfZ CXöY ¸fQ ¸fZÔ AfUÔdMX°f

SXfdVf Uf´fÀf WXû³fZ IYf J°fSXf ´f`Qf WXû

¦f¹ff WX`Ü UWXe Àf·fe ¨ffSX SXfþÀU

IY¸fʨffdSX¹fûÔ ´fSX dUØfe¹f U¿fÊ 2017-

18 ¸fZÔ d³f²ffÊdSX°f SXfþÀU UÀfc»fe IZY

»fùf 71 »ffJ 73 WXþfSX 640

÷Y´f¹fZ IZY dU´fSXe°f ¸fWXþ 12 RYeÀfQ

IYe WXe UÀfc»fe WXû³fZ °f±ff ÀfSXIYfSX IZY

¸fWX°UIYfÔÃfe ¹fûþ³ff þ¸ff¶fÔQe

A´f»fûOX ¸fZÔ øYd¨f ³fWXeÔ »fZ³fZ IYû »fZ³fZ

IYf AfSXû´f WX`Ü ÀfeAû ³fZ ³ffdþSX, ´fi²ff³f

ÀfWXf¹fIY °f±ff SXfþÀU IY¸fʨffSXe ¦füSXe

VfÔIYSX, ´fiQe´f IbY¸ffSX, SXdUÔQi³ff±f NXfIbYSX

°f±ff Àfb³fe»f IbY¸ffSX IZY UZ°f³f ´fSX SXûIY

»f¦f°fZ WXbE 24 §fÔMXZ IZY AÔQSX þUf¶f

QZ³fZ IYû IYWXf WX`Ü ÀfeAû ÀfÔþ¹f IbY¸ffSX

Vffd°fSX IbY¯ff»f ·ff¦f»f´fbSX

ÀfZÔMÑ»f þZ»f À±ff³ffÔ°fdSX°f

À½fSXfªf/¸fûd°fWXfSXeÜ dþ»fZ IZY Vffd°fSX

¶fQ¸ffVf IbY¯ff»f ¨ÀfWX IYû ·ff¦f»f´fbSX

IZYÔQie¹f IYfSXf À±ff³ffÔ°fdSX°f IYSX dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü

¹ffQ SXWXZ dIY WX°¹ff, SXÔ¦fQfSXe U »fcMX þ`ÀfZ

IYBÊ ¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ UfÔdL°f IbY¯ff»f IYe

d¦fSXµ°ffSXe ¨fdIY¹ff ¸fZÔ Ad·f¹fÔ°ff ÀfZ SXÔ¦fQfSXe

¸ffÔ¦f³fZ IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ IYe ¦fBÊ ±feÜ ´fbd»fÀf ³fZ

CXÀfZ WXf»f ¸fZÔ VfWXSX ¸fZÔ WXbBÊ LûMXc þf¹fÀfUf»f

IYe WX°¹ff ¸fZÔ °fe³f dQ³fûÔ IYe dSX¸ffÔOX ´fSX d»f¹ff

±ffÜ ´fcL°ffL IZY ¶ffQ CXÀfZ ´fb³f: ¸fûd°fWXfSXe

ÀfZÔMÑ»f þZ»f ·fZþf ¦f¹ff ±ffÜ ¹fWXfÔ ÀfZ IYOÞXe

ÀfbSXÃff IZY ¶fe¨f CXÀfZ SXdUUfSX IYû ·ff¦f»f´fbSX

·fZþf ¦f¹ffÜ þZ»f A²feÃfIY ¸f³fûþ IbY¸ffSX

³fZ ¶f°ff¹ff dIY Vffd°fSX IbY¯ff»f ´fSX dþ»fZ IZY

IYBÊ ±ff³fûÔ ¸fZÔ WX°¹ff, SXÔ¦fQfSXe, »fcMX U

¸ffSX´feMX IZY IYBÊ ¸ff¸f»fZ QþÊ WX`Ü UWX ¶fZd°f¹ff

³¹ff¹ff»f¹f ´fdSXÀfSX ¸fZÔ WXbBÊ Vffd°fSX ¶f¶f»fc Qb¶fZ

WX°¹ffIYfÔOX ¸fZÔ ·fe AfSXûd´f°f WX`Ü UWXeÔ

SX¢Àfü»f dÀ±f°f I`YÔd¶fiþ ÀIcY»f ´fdSXÀfSX ¸fZÔ

EIZY-47 ÀfZ RYf¹f¨SX¦f ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ·fe UWX

Vffd¸f»f ±ffÜ ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ ´fZVfe IZY QüSXf³f

·ff¦f³fZ ÀfdWX°f IYBÊ ¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ ´fcL°ffL IZY

d»fE ³f¦fSX ±ff³ff IYe ´fbd»fÀf ³fZ CXÀfZ

IYf¹ffÊ»f¹f IZY ´ffÀf Af¹ffÜ ³fU ¶fþZ °fIY

¶feEAû, ¶fe´feAfSXAû U ¸f³fSXZ¦ff þZBÊ IZY

Àff±f A»ffU IZY ´ffÀf ¶f`NXIYSX ´fZ´fSX ´fPÞXfÜ

CXÀfIZY ¶ffQ UWX UWXfÔ ÀfZ d³fIY»f ¦f¹ffÜ

SXfWXb»f SXf°f IYf ·fûþ³f ¸fÔdQSX ¸fZÔ U Àfb¶fWX

l l½fªfWX IYf ³fWXeÔ WXbAf

Jb»ffÀff, ´fbd»fÀf

þbMXe Ad·f¹ff³f ¸fZÔ

IYf ·fûþ³f ¶feEAû

IZY ¹fWXfÔ IYSX°ff ±ffÜ

þ¶f Àfb¶fWX IYf

·fûþ³f IYSX³fZ IZY

d»fE

l l ´feE¸fAû ³fZ E³fE¨f EUÔ E³fE¨fEAfBÊ IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ

IYû ·fZþf ¸fZ»f, AÔ°fSXfÊ¿MÑXe¹f ¸fWX°U IZY BÀf ´fb»f IZY

³fUe³feIYSX¯f IYe þ¦fe AfÀf

¶feEAû

SXfþd¶fWXfSXe ³fZ CXÀfIZY ¸fû¶ffB»f ´fSX RYû³f

dIY¹ff °fû CXÀfIYf RYû³f ¶fÔQ Af¹ffÜ CXÀfIZY

¶ffQ UWX ´fbSXf³fZ IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ ¦f¹fZÜ þWXfÔ

IYf¹ffÊ»f¹f IYf ¸fb£¹f ¦fZMX ¶fÔQ ±ffÜ

dþÀfIYû »fZIYSX ¶feEAû ³fZ IbYL QZSX °fIY

AfUfþ »f¦ff¹feÜ ´fSX³°fb AÔQSX ÀfZ IYûBÊ

AfUfþ ³fWXeÔ Af¹feÜ CXÀfIZY ¶ffQ ¶feEAû

³fZ dJOÞXIYe IZY dLQi ÀfZ QZJf IYe SXfWXb»f

IYf VfU »fMXIYf WXbAf ±ff AüSX IY¸fSXZ

IYf QSXUfþf Jb»ff WXbAf ±ffÜ

Af»fûIY ¸fZÔ ´feE¸fAû õfSXf E³fE¨fEAfBÊ ÀfZ

Àfc¨f³ff ¸ffÔ¦fe ¦fBÊÜ ´fb³f: BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ¦f°f

13 þ³fUSXe 2018 IYû EIY Ad°fdSXöY

´fdSXUfQ ´feE¸fAû ¸fZÔ QfdJ»f dIY¹ff ¦f¹ffÜ

Àff±f WXe ¸fb£¹f¸fÔÂfe IYû ·fe BÀf ´fb»f IYe

WXf»f°f ÀfZ AU¦f°f IYSXf¹ff ¦f¹ff ±ffÜ BÀf

OXf. Vf»f·f ³fZ IYWXf dIY ´fi²ff³f¸fÔÂfe

IYf¹ffÊ»f¹f õfSXf BÀf ´fb»f IZY ³fUe³feIYSX¯f IZY

d»fE ÀfÔ¶fÔd²f°f ¸fÔÂff»f¹fûÔ EUÔ dU·ff¦fûÔ IYû

AfUV¹fIY d³fQZÊVf ·fZþZ þf³fZ IZY ¶ffQ

CX¸¸feQ IYe þf ÀfIY°fe WX` dIY

AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f ¸fWX°U IZY BÀf ´fb»f IYe

ÀfcSX°f þ»Q ¶fQ»fZ¦feÜ

¶f¨¨fe IZY Àff±f Qb¿IY¸fÊ

AfSXû´fe IYf ·ffBÊ d¦fSXµ°ffSX

À½fSXfªf/¸fûd°fWXfSXeÜ

øYd¨f ³fWXeÔ »fZ³ffÜ WXfBÊIYûMXÊ IZY ¸ff¸f»fZ

¸fZÔ »ff´fSXUfWXe ¶fSX°f³ff °f±ff AfSXMXeAfBÊ

¸fZÔ A³ffUV¹fIY QZSXe IYSX³ff AfdQÜ UWXe

SXþ³feVf ³fZ ¶f°ff¹ff dIY À´fáeIYSX¯f IYf

þUf¶f d¸f»f³fZ IZY ¶ffQ þ÷YSXe WXbAf °fû

dU·ff¦fe¹f IYSXÊUfBÊ WXZ°fb dþ»ffd²fIYfSXe

IYû d»fJf þf¹fZ¦ffÜ

B»ffþ IZY QüSXf³f dU¨ffSXf²fe³f ¶fÔQe

IYe ¸fü°f

l l ´fbd»fÀf ³fZ °UdSX°f IYfSXÊUfBÊ

IYSX°fZ WXbE AfSXûd´f°f IYe

Jûþ VfbøY IYeÜ ¸fb£¹f

AfSXûd´f°f IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ

´fcL°ffL IYe þf SXWXe WX`

´fbd»fÀf õfSXf »f¦ff°ffSX Qb¿IY¸fÊ IZY

¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ IYe þf SXWXe IYfSXÊUfBÊ IZY

¶ffUþcQ EIY ùQ¹f dUQfSXIY ¸ff¸f»ff

´fiIYfVf ¸fZÔ Af¹ff WX`Ü Àfc¨f³ff³fbÀffSX

¸fûd°fWXfSXe VfWXSX IZY þf³f´fb»f ¨füIY ´fSX

SXdUUfSX IYe QZSX Vff¸f ·fcJ ÀfZ °fOÞX´f°fe

EIY ¶f¨¨fe ¦f`Àf SXedRYd»fÔ¦f IYSXf³fZ ¦fBÊ °fû

CXÀfIZY Àff±f QbIYf³fQfSX ³fZ Qb¿IY¸fÊ IYSX

¦f¸·feSX øY´f ÀfZ §ff¹f»f IYSX dQ¹ffÜ ¶f°ff¹ff

þf°ff WX` dIY ¶f¨¨fe þ¶f QQÊ ÀfZ IYSXfWX³fZ

»f¦fe °fû ´fdSXþ³fûÔ ³fZ Af³f³f-RYf³f³f ¸fZÔ

CXÀfZ AÀ´f°ff»f ´fWXbÔ¨ff¹ff AüSX ´fbd»fÀf IYû

Àfc¨f³ff Qe ¦fBÊÜ ¶f°ff¹ff þf°ff WX` dIY

þf³f´fb»f ¨füIY ÀfZ ÀfMXZ EIY ¸fûWX»»fZ ÀfZ

´ffÔ¨f Àff»f IYe EIY ¶f¨¨fe LûMXf ¦f`Àf

dÀf»fZÔOXSX »fZIYSX ¨füIY ´fSX dÀ±f°f ¶fÔþdSX¹ff

±ff³ffÃfZÂf IZY ¦fûJb»ff d³fUfÀfe SXfþZVf

IbY¸ffSX IYe QbIYf³f ´fSX ¦f`Àf ·fSXUf³fZ IZY

d»fE ¦fBÊ ±feÜ BÀf QüSXf³f QbIYf³fQfSX IYe

³fþSX A¨ff³fIY ÀfZ ¸ffÀfc¸f ¶f¨¨fe ´fSX

JSXf¶f WXû ¦fBÊ AüSX CXÀf³fZ CXÀfZ A´f³fZ

l l UZ°f³f ¶fÔQ IYSX°fZ WXbE

¸ffÔ¦ff À´fáeIYSX¯f

l l71 »ffJ IZY SXfþÀU

UÀfc»fe »fùf IZY dU÷Yð

¸fWXþ 12 RYeÀfQ WXe WXbBÊX

UÀfc»fe

À½fSXfªf/¸fûd°fWXfSXeÜ À±ff³fe¹f IZYÔQie¹f

IYfSXf ¸fZÔ ¶fÔQ EIY dU¨ffSXf²fe³f ¶fÔQe IYe

¸fü°f ¸fbþµRYSX´fbSX ¸fZÔ B»ffþ IZY QüSXf³f

WXû ¦fBÊÜ ¶fÔQe ªUf»ff ´fiÀffQ ßfeUfÀ°fU

AfQf´fbSX IZY ´fûJdSX¹ff ¦ffÔU IYf d³fUfÀfe

±ffÜ ¶fÔQe IYe ¸fü°f IZY dÀf»fdÀf»fZ ¸fZÔ

dÀf´ffWXe ÀfbWX`³f IYSXIZYMXf IZY ¶¹ff³f ´fSX

³f¦fSX ±ff³ff ¸fZÔ ´fif±fd¸fIYe QþÊ IYe ¦fBÊ

WX`Ü IYfSXf A²feÃfIY ¸f³fûþ IbY¸ffSX ³fZ

¶f°ff¹ff dIY AfQf´fbSX ±ff³ff IZY ´fûJdSX¹ff

¦ffÔU d³fUfÀfe ªUf»ff IYû 20 A¢MXc¶fSX

2017 ÀfQSX AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ·f°feÊ

IYSXf¹ff ¦f¹ff ±ffÜ 21 A¢MX¶fcSX IYû

EÀfIZYE¸fÀfeE¨f ¸fbþµRYSX´fbSX SXZRYSX IYSX

dQ¹ff ¦f¹ff ±ffÜ UWXfÔ B»ffþ IZY QüSXf³f

CXÀfIYe ¸fü°f WXû ¦fBÊÜ

ÓffÔÀfZ ¸fZÔ »fZIYSX CXÀfIZY Àff±f Qb¿IY¸fÊ dIY¹ff

AüSX CXÀfIZY ´fifBUZMX ´ffMXÊ IYû ¨fûMX

´fWXbÔ¨ffBÊÜ ´fdSXþ³fûÔ IYû þf³fIYfSXe WXbBÊ °fû

´fbd»fÀf IYû Àfc¨f³ff Qe ¦fBÊÜ ´fbd»fÀf ³fZ

¸ff¸f»fZ IYe ¦fÔ·feSX°ff IYû QZJ°fZ WXbE

QbIYf³fQfSX IYe Jûþ ¸fZÔ CXÀfIYe QbIYf³f

ÀfZ ÀfMXZ B»ffIYûÔ IZY A»ffUf CXÀfIZY §fSX

´fSX Lf´fZ¸ffSXe IYeÜ WXf»ffÔdIY BÀf QüSXf³f

UWX ³fWXeÔ ´fIYOÞXf þf ÀfIYfÜ ´fbd»fÀf IYf

QfUf WX` dIY SXfþZVf IYû Àf¸f¹f SXWX°fZ

d¦fSXµ°ffSX IYSX d»f¹ff þfE¦ffÜ UWXe ´fbd»fÀf

³fZ °UdSX°f IYfSXÊUfBÊ IYSX°fZ WXbE AfSXûd´f°f

IYe Jûþ VfbøY IYeÜ BÀf IYOÞXe ¸fZÔ CXÀfIZY

¶fOÞXZ ·ffBÊ IYû ´fbd»fÀf õfSXf dWXSXfÀf°f ¸fZÔ

»fZIYSX ¸fb£¹f AfSXûd´f°f IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ

´fcL°ffL IYe þf SXWXe WX`Ü

WX`ÔÜ þ¶f B¨Lf WXbBÊ Af¹fZ AüSX ¨f»fZ

¦fEÜ ¨ffWXZ AÔ¨f»f ³ffdþSX WXû ¹ff

´fi²ff³f ÀfWXf¹fIYÜ BÀfÀfZ ·fe Af¦fZ WX`Ô

SXfþÀU IY¸fʨffSXeÜ B³f IYd¸fʹfûÔ ÀfZ

´fSXZVff³f ÀfeAû ³fZ B³fIYf UZ°f³f ¶fÔQ

IYSX°fZ WXbE B³fÀfZ Qû dQ³fûÔ IZY AÔQSX

þ¶ffU QZ³fZ IYû IYWXf WX`Ü Àf¶fÀfZ

¦fÔ·feSX ¸ff¸f»ff ´fi²ff³f ÀfWXf¹fIY

·f¦feSX±f ¸fWX°fû IYû »fZIYSX WX`Ü AfQZVf

IZY ¶ffUþbQ þ÷YSXe Ad·f»fZJûÔ ¸fZÔ

¦fb÷Y, dUIZYVf IbY¸ffSX dÀf³WXf, Vf¸fe¸f Af»f¸f ¸füþcQ ±fZÜ

SXf¸ff ¶ff¶fc RbYMX¶ffg»f »fe¦f ¸f`¨f ¸fZÔ ¶fZd°f¹ff

IYe MXe¸f ³fZ ¸fûd°fWXfSXe MXe¸f IYû Qe ¸ff°f

ÀUSXfþ/AfQf´fbSX/´fcUeÊ ¨f¸´ffSX¯fÜ À±ff³fe¹f ¶fÔVfe²fSX CX¨¨f°fSX ¸ff²¹fd¸fIY

d½fôf»f¹f +2 IZY JZ»f ¸f`Qf³f ¸fZÔ ¦fif¸f ÀUSXfþ ¸fÔ¨f IZY °f°UfU²ff³f ¸fZÔ Af¹fûdþ°f

SXf¸ff ¶ff¶fb RbYMX¶ffg»f MXc³ffʸfZÔMX IZY ¦fib´f-A IYf ´fi±f¸f JZ»f À´fûMXÊ ¢»f¶f ¸fû°feWXfSXe EUÔ

´fd›¸f ¨f¸´ffSX¯f RbYMX¶ffh»f ¢»f¶f ¶fZd°f¹ff IZY ¶fe¨f JZ»ff ¦f¹ffÜ dþÀf¸fZ ¶fZd°f¹ff MXe¸f

õfSXf JZ»f ´fifSX¸·f WXû³fZ IZY LNXZ d¸f³fMX ¸fZÔ WXe ¦fû»f Qf¦f IYSX EIY þeSXû ÀfZ ¶fPÞX°f

¶f³ff »feÜ þû JZ»f IZY AÔ°f °fIY ¶fPÞX°f ¶fSXIYSXfSX SXJ°fZ WXbE EIY þeSXû ÀfZ d¶fþ¹fe

SXWXfÜ UWXe ¸f`³f AfgRY Qe ¸f`¨f IYf dJ°ff¶f 14 U¿feʹf ¶ff»fIY dJ»ffOÞXe ¸ffWX°ff¶f

IYû dQ¹ff ¦f¹ffÜ ¸füIZY ´fSX ¸fb£¹f Ad°fd±f Àf¸ffþ ÀfZUe ¸fWXZVf A¦fiUf»f, ÀfeAû d¶fþ¹f

VfÔIYSX dÀfÔWX, CXQ¹f ·ff³f d¸fßff, RbY»f¨f³Q A¦fiUf»f,Ad²fUöYf ¸fûWX¸¸fQ þfIYeSX

WXbÀf`³f, Àf¸ffþ ÀfZUe ÀfWX ¦fif¸f ÀUSXfþ ¸fÔ¨f A²¹fÃf SX¸fZVf IbY¸ffSX dÀfÔWX, Aû¸f þe

Àf°¹ff¦fiWX ·fcd¸f ÀfZ ÀU¨Lf¦fiWX AfÔQû»f³f

IYf ÀfÔQZVf ´fcSXZ QZVf IYû QZ³ff WX` : OXeE¸f

À½fSXfªf/¸fûd°fWXfSXeÜ

Àf°¹ff¦fiWX ·fcd¸f ÀfZ ÀU¨Lf¦fiWX IYf

AfÔQû»f³f IYf ÀfÔQZVf ´fcSXZ QZVf IYû QZ³ff

WX`Ü EIY ¶ffSX Bd°fWXfÀf QûWXSXf³fZ IYf UöY

Af ¦f¹ff WX`Ü 100 U¿fÊ ´fWX»fZ ¸fWXf°¸ff

¦ffÔ²fe ³fZ þ¶f 1917 ¸fZÔ Àf°¹ff¦fiWX

Àf°¹ff¦fiWX AfÔQû»f³f IYe d¶f¦fb»f RcYÔIYe

±feÜ ¸fWXf°¸ff ¦ffÔ²fe ³fZ Àf°¹ff¦fiWX IZY Àff±f

ÀU¨L°ff AfÔQû»f³f IYû ·fe Af¦fZ

¶fPÞXf¹ff ±ff, »fZdIY³f AfþfQe IZY Àff±f

WX¸f ÀU¨Lf¦fiWX AfÔQû»f³f IYû ·fc»f

¦fEÜ CXöY ¶ff°fZÔ OXeE¸f SX¸f¯f IbY¸ffSX ³fZ

IYWXeÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY AfþfQe IZY

70 U¿fûÊÔ ¶ffQ ·fe QZVf IYû ¶f¨ff³fZ IZY

d»fE ÀU¨L°ff AfÔQû»f³f IYe

AfUV¹fIY°ff WX`Ü dþ»fZ ¸fZÔ Af³fZ IZY

¶ffQ ÀU¨L°ff IYe dÀ±fd°f U ¦fÔQ¦fe IYû

QZJIYSX ¸f³f ½¹fd±f°f WXbAfÜ dþÀf ·fcd¸f

ÀfZ ¦ffÔ²fe ³fZ ÀU¨L°ff EUÔ Àf°¹ff¦fiWX

ÀU¨Lf¦fiWX AfÔQû»f³f IZY d»fE Af”f³f

103 ¶fe´feE»f ´fdSXUfSX IYû

d¸f»ff ¦f`Àf IY³fZ¢Vf³f

À½fSXfªf/¸fûd°fWXfSXeÜ

WX` dIY EIY Qd»f°f ½¹fdöY AIZY»ff

´fWXfOÞX IYfMXIYSX ÀfOÞXIY d³f¸ffʯf IYSX³fZ

IYf IYf¸f dIY¹ffÜ UWXe UZ ÀU¨Lf¦fiWX

¹ffÂff IZY QüSXf³f dþ»ffd²fIYfSXe SX¸f¯f

IbY¸ffSX QcÀfSXZ dQ³f ¸fZWXÀfe IZY ´fSX°ff´fbSX

´fÔ¨ff¹f°f IZY AûOXeERY WXû³fZ ´fSX IYWXf

dIY ¦ffÔUûÔ IYû AûOXeERY ¶f³ff³fZ IZY

d»fE dþ°f³fZ »fû¦fûÔ ³fZ ´fi¹ffÀf dIY¹ff WX`Ü

CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¸f`Ô CX³f Àf¶f IYû

Àf»ff¸f IYSX°ff WXcÔÜ ´fÔ¨ff¹f°f IYû

AûOXeERY WXû³ff ·fe A´f³fZ Af´f ¸fZÔ EIY

¶fOÞXe AüSX dUVfZ¿f ¶ff°f WX`Ü ´fcSXZ QZVf ¸fZÔ

Jb»fZ ¸fZÔ Vfü¨f ÀfZ ¸fbdöY IYe ¸fbdWX¸f ¨f»fe

WX`Ü A¦fSX BÊV½fSX ³fZ ¸fbÓfZ WXþfSXûÔ WXf±f

dQE WXû°fZ °fû ¸f`Ô ´fcSXZ dþ»fZ IZY Vfü¨f IYû

ÀffRY IYSX°ffÜ »fû¦f Jb»fZ ¸fZÔ Vfü¨f IYSX°fZ

WX`ÔÜ CX³WXZÔ ¦fÔQ¦fe IYSX³fZ ¸fZÔ ¸fþf Af°ff

WX`Ü ¸fbÓfZ ÀfRYfBÊ IYSX³fZ ¸fZÔ ¸fþf Af°ff

WX`Ü

WXSXdÀfdð ´fiJÔOX IYe ¸fNX»fûdWX¹ffSX

´fÔ¨ff¹f°f dÀ±f°f ¦füIY¯fÊ BÔOXZ³f ³fZ I`YÔ´f

»f¦ffIYSX VfbIiYUfSX IYû 103

¶fe´feE»f ´fdSXUfSX IYû CX«U»ff

¹fûþ³ff IZY °fWX°f ¦f`Àf IY³fZ¢Vf³f

dQ¹ffÜ I`Y¸´f IYf CXîfMX³f ·ffþ´ff IZY

dþ»ff²¹fÃf SXfþZ³Qi ´fiÀffQ ¦fb~f ³fZ

dIY¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ CX´fdÀ±f°f ·feOÞX IYû

ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY ´feE¸f

¸fûQe IYf Àf´f³ff WX` dIY QZVf IYe WXSX

¸fdWX»ff °fIY ¦f`Àf ¨fc»WXf WXûÜ

CX³WXZÔ »fIYOÞXe IZY þ»ffU³f ÀfZ

d³fIY»fZ J°fSX³ffIY ²fbEÔ ÀfZ LbMXIYfSXf

d¸f»fZÜ ¸fÔ¨f IYf ÀfÔ¨ff»f³f Ad³f»f

¨ÀfWX ³fZ dIY¹ffÜ Àf·ff IYû ·ffþ´ff IZY

´fcUÊ dþ»ff²¹fÃf Àfb³fe»f¸fd¯f d°fUfSXe,

¸fÔOX»f A²¹fÃf QZUZVf IbY¸ffSX ¨ÀfWX,

SXfþ³f d¦fdSX, SXdU dUV½fIY¸ffÊ AfdQ ³fZ

·fe ÀfÔ¶fûd²f°f dIY¹ffÜ BÀf ¸füIZY ´fSX

NXfIbYSX, d³f°fZVf ´fMXZ»f, IYfVfe QfVf, WXeSXf»ff»f IbYVfUfWXf, ´fcUÊ ¸fbdJ¹ff ¸fûWX³f ´fMXZ»f,

·fû»ff ÀffWX,AüSX¹ff ¸fbdJ¹ff VfÔIYSX ´fiÀffQ,dÀfSXedÀf¹ff IY»ff ¸fbdJ¹ff ¸fûWX¸¸fQ IY»ff¸f

CXRYÊ ·fû»ff þe, EÀf AfBÊ SXÔ²feSX IbY¸ffSX, ÀfZUfd³fUÈ°f dVfÃfIY SXfþZV½fSX SXf¸f,IYfVfe

³ff±f °feUfSXe, ´fiSX¸ff ³f³Q ÀfWX³fe þû ¸fÔ¨ffÀfe³f ±fZÜ UWXe ¸fû°feWXfSXe MXe¸f IY~f³f

¶f¶f»fb Jf³f EUÔ ¶fZd°f¹ff MXe¸f IY~f³f ¨f³QieIYf IYfþe ±fZÜ þ¶fdIY SXZRYSXe ¸fbþe¶fbSX

SXWX¸ff³f, ³feSXþ IYV¹f´f U ´fiQe´f ±fZÜ

AfÔQû»f³f IYû þf¦fÈ°f dIY¹ff ±ff Afþ

CXÀfe ·fcd¸f ¸fZÔ Àf°¹ff¦fiWX °fû ´fbd¿´f°f-

´f»»fdU°f WXû SXWXf WX`Ü »fZdIY³f

ÀU¨Lf¦fiWX IYe ¦fd°f ¸fÔQ WXû ¦fBÊ WX`Ü

BÀfe ´ffU³f ·fcd¸f ÀfZ ´fcSXZ QZVf IYû ¸f`Ô

IYSX³fZ IYf d³f›¹f d»f¹ff WXcÔÜ BÀf IYf¹fÊ ¸fZÔ

Af´f ¹fbUf EUÔ ¶fbdðþeUe U¦fÊ ¸fZSXf

ÀfWX¹fû¦f IYSXZÔÜ Af´f Àf·fe A´f³fZ ¦ffÔU

IYe ¦fd»f¹fûÔ, Qd»f°f ¶fdÀ°f¹fûÔ EUÔ

AdVfdÃf°fûÔ IYû ÀU¨L°ff IYf ´ffNX

´fPÞXfEÔÜ dU¨ffSX AüSX Àfû¨f IYe WXe QZ³f

ÀfÔ¨ff»fIY Ad·f¿fZIY d¦fdSX, ³f³WXZÔ

CX´ff²¹ff¹f AfdQ ¸füþcQ SXWXZÜ

slide6

06

´fMX³ff

Àfa´ffQIYe¹f

www.swarajlive.com

¸fa¦f»f½ffSX, 30 ªf³f½fSXeXXXX, 2018

Afªf IYf

d½f¨ffSXQZVf ¸fZÔ EIY Àff±f ¨fb³ffU IYSXf³fZ IYf

dU¨ffSX °fû A¨Lf WX` ´fSX A¸f»f I`YÀfZ WXû

1967 °fIY »fûIYÀf·ff, dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU

Àff±f-Àff±f WXû°fZ ±fZÜ ¨fb³ffU Af¹fû¦f IZY

A³fb¸ff³f IZY ¸fb°ffd¶fIY »fûIYÀf·ff,

dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffUûÔ ´fSX IYSXe¶f 4,500

IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ J¨fÊ dIYE þf°fZ WX`ÔÜ 2014

»fûIYÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ IYSXe¶f 30,000

IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ J¨fÊ WXû³fZ IYf AfIY»f³f

dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü

EIYÀff±f ¨fb³ffU IYSXf

d»fE þf°fZ WX`Ô °fû QZVf

EIY ¶fOÞXZ ¶fûÓf ÀfZ ¸fböY

WXû þfE¦ffÜ A¦fSX WX¸f

EZÀff ³fWXeÔ IYSX ´ff°fZ °fû

ª¹ffQf ÀfZ ª¹ffQf

ÀfÔÀff²f³f AüSX ´f`Àff

J¨fÊ WXû°ff SXWXZ¦ffÜ

ÀfÔþ¹f d°fUfSXe

(ÀfÔÀfQe¹f ÀfÂf IYû À±fd¦f°f IYSX³ff AüSX J°¸f IYSX³ff), A³fb¨LZQ

172 (dU²ff³fÀf·ff IYf IYf¹fÊIYf»f) AüSX A³fb¨LZQ 174

(dU²ff³fÀf·ff ÀfÂf IYf À±fd¦f°f IYSX³ff AüSX J°¸f IYSX³ff) ¸fZÔ

ÀfÔVfû²f³f IYSX³ff WXû¦ff; AüSX BÀfÀfZ ·fe ¶fOÞXe ¨fb³fü°fe SXfþ³fed°fIY

Q»fûÔ ¸fZÔ ÀfUÊÀf¸¸fd°f ¶f³ff³fZ IYe WX`Ü

dUÀfÔ¦fd°f¹ffh EUÔ dU¿f¸f°ffEh ·fe

Qû ¨fSX¯fûÔ ¸fZÔ EIY Àff±f IYSXfE þfEa ¨fb³ffU

SXfWX ¸fZÔ Af³fZ Uf»fe ¨fb³füd°f¹ffh

·ffSX°f ¸fZÔ ¢¹ff »fûIYÀf·ff AüSX SXfª¹fûÔ IYe dU²ff³fÀf·ffAûÔ IZY

¨fb³ffU EIY Àff±f WXû³fZ ¨ffdWXEÜ BÀf ÀfUf»f IYû A¶f dRYSX ÀfZ

WXUf d¸f»fe WX`Ü ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe ³fZ EIY WXfd»f¹ff BÔMXSX½¹fc ¸fZÔ

BÀf ¶ff°f IYû AüSX ·fe ÀffRY IYSX dQ¹ff WX`Ü ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ IYWXf

dIY ¨fb³ffUûÔ IYû °¹fûWXfSX JfÀfIYSX WXû»fe IYe °fSXWX WXû³ff ¨ffdWXEÜ

¹ff³fe Af´f CXÀf dQ³f dIYÀfe ´fSX SXÔ¦f ¹ff IYe¨fOÞX RZYÔIZY AüSX

A¦f»fe ¶ffSX °fIY IZY d»fE ·fc»f þfEÔÜ QZVf WX¸fZVff B»fZ¢Vf³f

¸fûOX ¸fZÔ SXWX°ff WX`Ü EIY ¨fb³ffU J°¸f WXû°ff WX` °fû QcÀfSXf VfbøY WXû

þf°ff WX`Ü ¸fZSXf dU¨ffSX WX` dIY QZVf ¸fZÔ EIY Àff±f ¹ff³fe 5 Àff»f

¸fZÔ EIY ¶ffSX ÀfÔÀfQe¹f, dU²ff³fÀf·ff, dÀfdUIY AüSX ´fÔ¨ff¹f°f

¨fb³ffU WXû³fZ ¨ffdWXEÜ EIY ¸fWXe³fZ ¸fZÔ WXe ÀffSXZ ¨fb³ffU d³f´fMXf d»fE

þfEÔÜ BÀfÀfZ ´f`Àff, ÀfÔÀff²f³f, ¸f`³f´ffUSX °fû ¶f¨fZ¦ff WXe, Àff±f WXe

dÀf¢¹fbdSXMXe RYûÀfÊ, ¶¹fcSXûIiYZÀfe AüSX ´ffgd»fdMXIY»f ¸fVfe³fSXe IYû WXSX

Àff»f ¨fb³ffU IZY d»fE 100-200 dQ³f IZY d»fE B²fSX ÀfZ CX²fSX

³fWXeÔ ·fZþ³ff ´fOÞXZ¦ffÜ EIYÀff±f ¨fb³ffU IYSXf d»fE þf°fZ WX`Ô °fû QZVf

EIY ¶fOÞXZ ¶fûÓf ÀfZ ¸fböY WXû þfE¦ffÜ A¦fSX WX¸f EZÀff ³fWXeÔ IYSX

´ff°fZ °fû ª¹ffQf ÀfZ ª¹ffQf ÀfÔÀff²f³f AüSX ´f`Àff J¨fÊ WXû°ff SXWXZ¦ffÜ

2014 ¸fZÔ »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU IZY ¶ffQ QZVf ¸fZÔ CXØfSX ´fiQZVf,

´fÔþf¶f, ¦fbþSXf°f AüSX dWX¸ff¨f»f ´fiQZVf ¸fZÔ ¨fb³ffU WXbEÜ 2018

¸fZÔ 8 SXfª¹fûÔ ¸fZÔ dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU WX`Ô þ¶fdIY 2019 ¸fZÔ

»fûIYÀf·ff IZY ¨fb³ffU WXû³fZ WX`ÔÜ ¹fWX ´fcLZ þf³fZ ´fSX dIY ¢¹ff Af´f

EIY Àff±f ¨fb³ffU IYSXf³fZ IYf »fùf WXfdÀf»f IYSX »fZÔ¦fZ, ´fi²ff³f¸fÔÂfe

³fZ IYWXf dIY ¹fZ dIYÀfe EIY ´ffMXeÊ ¹ff EIY ½¹fdöY IYf EþZÔOXf ³fWXeÔ

WX`Ü QZVf IZY RYf¹fQZ IZY d»fE Àf¶fIYû d¸f»fIYSX IYf¸f IYSX³ff WXû¦ffÜ

BÀfIZY d»fE ¨f¨ffÊ WXû³fe ¨ffdWXEÜ BÀfÀfZ ´fWX»fZ ³fed°f Af¹fû¦f BÀf

dU¿f¹f IYû Af¦fZ ¶fPÞXf ¨fbIYf WX`Ü QZVf IZY ¸fb£¹f ¨fb³ffU Af¹fböY

´fWX»fZ WXe ÀffRY IYSX ¨fbIZY WX`Ô dIY ¨fb³ffU Af¹fû¦f BÀfIZY d»fE

°f`¹ffSX WX` ¶fVf°fZÊ SXfþ³fed°fIY Q»fûÔ ¸fZÔ EIYSXf¹f ¶f³f þfEÜ ÀfUf»f

CXNX°ff WX` dIY AfdJSX ¹fZ IYfg³ÀfZ´MX dIY°f³ff ½¹ffUWXfdSXIY WX`Ü IYWXeÔ

¹fZ IYûdVfVf ÀfÔÀfQe¹f »fûIY°f³Âf IZY dJ»ffRY °fû ³fWXeÔ WXû¦feÜ AüSX

¢¹ff UfIYBÊ ·ffSX°f IYe ¶fWXbQ»fe¹f ´fi¯ff»fe ¸fZÔ BÀf ´fSX EIY SXf¹f

¶f³f ´ffE¦feÜ °fIYÊ dQE þf°fZ WX`Ô dIY EZÀff IYSX³fZ ÀfZ ¨fb³ffUûÔ IYf

J¨fÊ Af²ff WXû þfE¦ffÜ þû ´fWX»fe ³fþSX ¸fZÔ NXeIY »f¦f°ff WX`

¸f¦fSX ÀfUf»f ¹fZ ·fe WX` dIY A¦fSX EZÀff dIY¹ff ¦f¹ff °fû BÀfIZY d»fE

ÀfÔÀff²f³f IYWXfÔ ÀfZ AfEÔ¦fZÜ WXf»ffÔdIY QZVf ¸fZÔ 1952 ÀfZ 1967

°fIY EIY Àff±f ¨fb³ffU WXbE WX`Ô »fZdIY³f BÀfZ BÔdQSXf ¦ffÔ²fe ÀfSXIYfSX

³fZ ·fÔ¦f IYSX dQ¹ffÜ A¶f ¸fûQe ÀfSXIYfSX ³fZ ´fWX»f IYe WX` dIY dRYSX

ÀfZ SXfª¹f AüSX IZYÔQi IZY ¨fb³ffU 5 Àff»f ¸fZÔ EIY ¶ffSX, EIY Àff±f

IYSXfEÔ þfEÜ °fIYÊ WX` dIY BÀfÀfZ QZVf IYf Àf¸f¹f AüSX ´f`Àff ¶f¨fZ¦ff

AüSX ÀfØff ¸fZÔ SXfþ³fed°fIY ´ffdMXʹffÔ ¨fb³ffUe ¸fVfe³f IYe °fSXWX IYf¸f

³fWXe IYSXZÔ¦feÜ

´fi²ff³f¸fÔÂfe VfbøY ÀfZ WXe IYWX°fZ SXWXZ WX`Ô dIY A»f¦f-A»f¦f ¨fb³ffU

ÀfZ dUIYfÀf ±f¸f þf°ff WX`Ü Àff±f WXe Af¨ffSX ÀfÔdWX°ff »ff¦fc WXû³fZ

ÀfZ dUIYfÀf ´fSX AÀfSX WXû³fZ IYe CX¸¸feQ WX`Ü A»f¦f-A»f¦f ¨fb³ffU

ÀfZ ¶¹fcSXûIiYZÀfe ´fSX AÀfSX ´fOÞXZ¦ff AüSX ¶ffSX-¶ffSX ¨fb³ffU ÀfZ

»fûIY»fb·ffU³f ³fed°f¹fûÔ IYf Q¶ffU WXû¦ffÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe

IYe EIY QZVf, EIY ¨fb³ffU IZY dU¨ffSX ´fSX CXÀfe Àf¸f¹f ÀfZ dU´fÃf

¸fZÔ Q»fe»fZÔ VfbøY WXbBÊ WX`ÔÜ dU´fÃf IYf IYWX³ff WX` dIY Àf·fe ¨fb³ffU

EIY Àff±f IYSXf³ff ½¹ffUWXfdSXIY ³fWXeÔ WXû¦ffÜ Àff±f WXe EIY Àff±f

¨fb³ffU IZY d»fE ÀfSXIYfSX IZY ´ffÀf ´f¹ffÊ~ ¸fVfe³fSXe ³fWXeÔ WX`Ü dU´fÃf

³fZ ¹fWXfÔ °fIY Q»fe»fZÔ QZ Qe WX`Ô dIY EIY Àff±f ¨fb³ffU IYSXf³fZ ¸fZÔ

ÀfÔU`²ffd³fIY dQ¢IY°fûÔ IYf ·fe Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞX ÀfIY°ff WX`Ü

ÀfÔdU²ff³f ¸fZÔ ¶fOÞXZ ¶fQ»ffU IYSX³fZ WXûÔ¦fZÜ CXØfSXfJÔOX, A÷Y¯ff¨f»f

þ`ÀfZ WXf»ff°f WXûÔ¦fZ °fû ¢¹ff IYSXZÔ¦fZÜ WXf»ffÔdIY ÀMX`ÔdOXÔ¦f IYd¸fMXe IYe

dSX´fûMXÊ ¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff WX` dIY »fûIYÀf·ff AüSX dU²ff³fÀf·ff IZY

¨fb³ffU EIY Àff±f WXûÔÜ »fûIYÀf·ff, dU²ff³fÀf·ff IYe 5 Àff»f IYe

°f¹f AUd²f WXûÜ ¶fe¨f ¸fZÔ ÀfQ³f ·fÔ¦f WXû³fZ ÀfZ ÀfQÀ¹f dUIYfÀf

IYf¹fÊ ³fWXeÔ IYSX ´ff°fZ WX`ÔÜ IY¸fZMXe IYe dSX´fûMXÊ ¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff WX` dIY

EIY Àff±f ¨fb³ffU ÀfZ J¨fÊ ¶f¨fZ¦ff AüSX Àff¸ff³¹f þeU³f ¸fZÔ

¶ff²ffEÔ IY¸f AfEÔ¦feÜ EIY Àff±f ¨fb³ffU IZY d»fE ÀfÔdU²ff³f

ÀfÔVfû²f³f IYSX³ff ´fOÞXZ¦ffÜ dþÀfIZY ¨f»f°fZ A³fb¨LZQ 83, 172,

85 AüSX 174 ¸fZÔ ¶fQ»ffU IYSX³fZ WXûÔ¦fZÜ QcÀfSXe °fSXRY EIY QZVf,

EIY ¨fb³ffU ´fSX IYfÔ¦fiZÀf AüSX Àfe´feAfBÊ ³fZ ´fiÀ°ffU IYe

½¹ffUWXfdSXIY°ff ´fSX ÀfUf»f CXNXf°fZ WXbE IYWXf WX` dIY BÀfÀfZ ·ffSX°fe¹f

³fed°f Af¹fû¦f IYe ¸fÀfüQf dSX´fûMXÊ ¸fZÔ SXf¿MÑXdWX°f IZY ¸fïZ³fþSX 2024

ÀfZ »fûIYÀf·ff AüSX dU²ff³fÀf·ffAûÔ IZY d»f¹fZ EIY Àff±f Qû ¨fSX¯fûÔ

¸fZÔ ¨fb³ffU IYSXUf³fZ IYe ¶ff°f IYWXe ¦fBÊ WX`Ü ´fWX»ff ¨fSX¯f 2019

¸fZÔ 17UZÔ Af¸f ¨fb³ffU IZY Àff±f °f±ff QcÀfSXf 2021 ¸fZÔ, 17UeÔ

»fûIYÀf·ff IZY ¸f²¹f ¸fZÔ IbYL dU²ff³fÀf·ffAûÔ IYe AUd²f IYû §fMXf

IYSX °f±ff IbYL IYe AUd²f IYû ¶fPÞXf IYSX dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü

¨fchdIY dRY»fWXf»f IYûBÊ ÀfÔ·ffU³ff dQJfBÊ ³fWXeÔ QZ SXWXe, BÀfd»f¹fZ

³fed°f Af¹fû¦f ³fZ BÀfZ 2024 ÀfZ »ff¦fc IYSX³fZ IYf ÀfÔIZY°f dQ¹ff WX`Ü

³fed°f Af¹fû¦f ³fZ B³f dÀfRYfdSXVfûÔ IYf A²¹f¹f³f IYSX³fZ AüSX BÀf

ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ ¸ff¨fÊ 2018 IYe Àf¸f¹f Àfe¸ff °f¹f IYSX³fZ IZY d»f¹fZ

¨fb³ffU Af¹fû¦f IYû ³fûOX»f EþZÔÀfe ¶f³ff¹ff WX`Ü

SXf¿MÑXdWX°f ¸fZÔ BÀfZ »ff¦fc IYSX³fZ IZY d»f¹fZ ÀfÔdU²ff³f AüSX BÀf ¸ff¸f»fZ

´fSX dUVfZ¿fÄfûÔ, d±fÔIY MX`ÔIY, ÀfSXIYfSXe Ad²fIYfdSX¹fûÔ AüSX dUd·f³³f

SXfþ³fed°fIY Q»fûÔ IZY ´fid°fd³fd²f¹fûÔ ÀfdWX°f ´fÃfIYfSXûÔ IYf EIY dUVfZ¿f

Àf¸fcWX ¦fdNX°f dIY¹ff þf³ff ¨ffdWX¹fZ, þû BÀfZ »ff¦fc IYSX³fZ ÀfÔ¶fÔ²fe

dÀfRYfdSXVfZÔ IYSXZ¦ffÜ BÀf¸fZÔ ÀfÔU`²ffd³fIY AüSX U`²ffd³fIY ÀfÔVfû²f³fûÔ

IZY d»f¹fZ ¸fÀfüQf °f`¹ffSX IYSX³ff, EIY Àff±f ¨fb³ffU IYSXf³fZ IZY d»f¹fZ

ÀfÔ·fU IYf¹fʹfûþ³ff °f`¹ffSX IYSX³ff, ´fÃfIYfSXûÔ IZY Àff±f ¶ff°f¨fe°f IZY

d»f¹fZ ¹fûþ³ff ¶f³ff³ff AüSX A³¹f þf³fIYfdSX¹ffÔ þbMXf³ff Vffd¸f»f

WXû¦ffÜ

·ffSX°f ¸fZÔ dU²ffd¹fIYfAûÔ IYf ¨fb³ffU ´ffh¨f Àff»f IZY d»f¹fZ WXû°ff WX`,

»fZdIY³f CX³fIYe ¹fWX AUd²f d³fd›°f ³fWXeÔ WX`Ü þ¸fʳfe AüSX þf´ff³f

¸fZÔ BÀf °fSXWX IYe ½¹fUÀ±ff »ff¦fc WX`, UWXfh d³fd›°f Àf¸f¹ffUd²f ÀfZ

´fWX»fZ ¨fb³ffU ³fWXeÔ WXû°fZ, CX³fIYf ³fZ°fÈ°U þøYSX ¶fQ»f þf°ff WX`Ü

dUd²f Af¹fû¦f IYe 170UeÔ dSX´fûMXÊ

EIY Àff±f ¨fb³ffU IYSXf³ff AU²ffSX¯ff IYe údá ÀfZ NXeIY WXû ÀfIY°ff

WX`, »fZdIY³f »fûIY°fÔÂf IYe ¸fc»f ·ffU³ff IZY ¸fïZ³fþSX ¹fWX

A½¹ffUWXfdSXIY WX`Ü ÀfÔÀfQ ¹ff SXfª¹f dU²ff³fÀf·ff IZY d»f¹fZ ´ffh¨f U¿fÊ

IYe AUd²f Àfbd³fd›°f IYSX ´ff³ff U`²ffd³fIY øY´f ÀfZ AÀfÔ·fU WX`Ü

IZYÔQi AüSX SXfª¹fûÔ ¸fZÔ EIY Àff±f ¨fb³ffU IYSXf³fZ IZY dUSXû²f ¸fZÔ Àf¶fÀfZ

¶fOÞXf °fIYÊ ¹fWX dQ¹ff þf°ff WX` dIY ·ffSX°fe¹f ¸f°fQf°ff B°f³ff

´fdSX´f¢½f ³fWXeÔ WXbAf WX` dIY B³f¸fZÔ AÔ°fSX IYSX ÀfIZYÜ BÀfIZY Àf¸f±fʳf

¸fZÔ dQ¹fZ ¦fE AfhIYOÞXûÔ ÀfZ ´f°ff ¨f»f°ff WX` dIY 1999 ÀfZ 2014

°fIY 16 ¶ffSX EZÀff WXbAf þ¶f »fûIYÀf·ff ¨fb³ffUûÔ IZY LWX ¸fWXe³fZ

IZY ·fe°fSX IbYL SXfª¹fûÔ IYe dU²ff³fÀf·ffAûÔ IZY ¨fb³ffU WXbE AüSX

77% ¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ dUþ¹f EIY WXe ´ffMXeÊ IYû d¸f»feÜ »fZdIY³f IbYL

¸ff¸f»fZ EZÀfZ ·fe Àff¸f³fZ AfE þWXfh EZÀff ³fWXeÔ WXbAfÜ

·ffSX°f IZY ¸f°fQf°ffAûÔ IYf EIY ¶fOÞXf U¦fÊ EZÀff WX`, þû IZYÔQi AüSX

SXfª¹fûÔ IYe USXe¹f°ffAûÔ ¸fZÔ AÔ°fSX IYSX³fZ ¸fZÔ ÀfÃf¸f ³fWXeÔ WX`Ü UWX

³fZ°ffAûÔ IZY ´fi·ff¸fÔOX»f ÀfZ ´fi·ffdU°f WXûIYSX ¸f°fQf³f IYSX°ff WX`Ü

A»f¦f-A»f¦f ¨fb³ffU IYSXf³fZ ¸fZÔ ¸f°fQf°ffAûÔ IYû AfÀff³fe SXWX°fe

WX` AüSX UZ ¹fWX AÔ°fSX IYSX³fZ ¸fZÔ ÀfÃf¸f WXû°fZ WX`Ô dIY IYü³f Àfe ´ffMXeÊ

IZYÔQi ¸fZÔ ÀfSXIYfSX ¶f³ff³fZ IZY d»f¹fZ NXeIY WX` AüSX IYü³f Àfe ´ffMXeÊ

SXfª¹f ¸fZÔ ¶fZWX°fSX VffÀf³f QZ ´ffE¦feÜ EIY Àff±f ¨fb³ffU IYSXf³fZ IYf

dU¨ffSX BÀfd»f¹fZ ·fe CXd¨f°f ³fWXeÔ WX` ¢¹fûÔdIY ¹fdQ IYûBÊ ÀfSXIYfSX

AdUV½ffÀf ´fiÀ°ffU ¸fZÔ d¦fSX þf°fe WX` ¹ff dIYÀfe SXfª¹f ¸fZÔ A³fb¨LZQ

356 IZY °fWX°f SXf¿MÑX´fd°f VffÀf³f »ff¦fc WXû þf°ff WX` °fû UWXfh

¸f²¹ffUd²f ¨fb³ffU dIYÀf ´fiIYfSX WXû ´ffEÔ¦fZÜ

U`ÀfZ ÀfÔdU²ff³f ¸fZÔ ¹fWX IYWXeÔ ³fWXeÔ IYWXf ¦f¹ff WX` dIY IZYÔQi AüSX

SXfª¹fûÔ ¸fZÔ ¨fb³ffU EIY Àff±f ³fWXeÔ IYSXfE þf ÀfIY°fZ, »fZdIY³f

IYf³fc³f IYf ÀfWXfSXf »fZIYSX SXfª¹fûÔ IYû BÀfIZY d»f¹fZ ¶ff²¹f IYSX³ff

ÀfÔ§fUfQ IYe ·ffU³ff ÀfZ ·fe NXeIY ³fWXeÔ WXû¦ffÜ BÀfIZY d»f¹fZ IYf³fc³f

¶f³ffIYSX ¹fWX ½¹fUÀ±ff IYe þf ÀfIY°fe WX` dIY dIYÀfe ·fe SXfª¹f ¸fZÔ

´ffh¨f U¿fûÊÔ ¸fZÔ IZYU»f Qû ¶ffSX ¨fb³ffU WXûÔ¦fZ—EIY ¶ffSX »fûIYÀf·ff

IZY d»f¹fZ AüSX QcÀfSXe ¶ffSX SXfª¹f dU²ff³fÀf·ff IZY d»f¹fZÜ »fûIYÀf·ff

AüSX SXfª¹f dU²ff³fÀf·ff IYf ¨fb³ffU EIY Àff±f IYSXf³fZ ÀfZ SXf¿MÑXe¹f

´ffdMXʹfûÔ IYû »ff·f WXû¦ffÜ LûMXZ ÃfZÂfe¹f Q»fûÔ IYe ·fcd¸fIYf IY¸f WXû

þfE¦fe ¢¹fûÔdIY ¶fOÞXZ SXfþ³fed°fIY ³fZ°ffAûÔ AüSX ´ffdMXʹfûÔ ÀfZ þbOÞXf

´fi·ff¸fÔOX»f SXfª¹f ¨fb³ffUûÔ IZY ´fdSX¯ff¸f IYû ´fi·ffdU°f IYSX°ff WX`Ü

dUVfZ¿fÄfûÔ IYe SXf¹f

»f¦f·f¦f 81.6 IYSXûOÞX ¸f°fQf°ffAûÔ (2014 IZY Af¸f ¨fb³ffU

¸fZÔ ÀfÔ£¹ff) Uf»ff ·ffSX°fe¹f »fûIY°fÔÂf dUV½f IYf dUVff»f°f¸f

»fûIY°fÔÂf WX` AüSX Àf¸f¹f IZY Àff±f ¹fWX ´fdSX´f¢½f ·fe WXbAf WX`,

»fZdIY³f BÀf¸fZÔ IYBÊ dUÀfÔ¦fd°f¹ffh EUÔ dU¿f¸f°ffEh ·fe QZJ³fZ IYû

d¸f»f°fe WX`ÔÜ U°fʸff³f ¨fb³ffUe ´fidIiY¹ff ¸fZÔ þ³f´fid°fd³fd²f¹fûÔ IYû ¨fb³f³fZ

IYf IYf¸f QZVf·fSX ¸fZÔ IYWXeÔ-³f-IYWXeÔ ¨f»f°ff WXe SXWX°ff WX`Ü BÀfÀfZ

³f IZYU»f dUIYfÀf ´fi·ffdU°f WXû°ff WX`, ¶fd»IY SXfþIYû¿f ´fSX

A³ffUV¹fIY Afd±fÊIY ·ffSX ·fe ´fOÞX°ff WX`Ü BÀfd»f¹fZ ÀfÔÀfQ IYe

À±ff¹fe Àfd¸fd°f ³fZ dQÀfÔ¶fSX 2015 ¸fZÔ A´f³fe EIY dSX´fûMXÊ ¸fZÔ EIY

Àff±f ¨fb³ffU IYSXf³fZ IYf Àf¸f±fʳf dIY¹ff ±ff, dþÀfIZY ¶ffQ ÀfSXIYfSX

³fZ ¨fb³ffU Af¹fû¦f ÀfZ SXf¹f ¸ffÔ¦fe ±feÜ

ÀfÔdU²ff³f ÀfÔVfû²f³f þøYSXe

»fûIY°fÔÂf IYf ÀfÔ°fb»f³f d¶f¦fOÞX ÀfIY°ff WX`Ü MXeE¸fÀfe ³fZ ´fiÀ°ffU ´fcSXe

°fSXWX JfdSXþ IYSX dQ¹ff WX`Ü d´fL»fZ dQ³fûÔ ¶feþZ´fe IYf¹fÊIYfSX¯fe

¶f`NXIY ¸fZÔ EIY QZVf, EIY ¨fb³ffU ´fSX ÀfbÓffU ´fZVf dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ

d´fL»fe ¶ffSX ·fe ¶fþMX ÀfZ ´fWX»fZ ÀfUÊQ»fe¹f ¶f`NXIY ¸fZÔ ·fe

´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ BÀf ´fSX ÀfbÓffU dQ¹ff ±ffÜ 1967 °fIY »fûIYÀf·ff,

dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU Àff±f-Àff±f WXû°fZ ±fZÜ IYf³fc³f AüSX IYfd¸fÊIY

¸fÔÂff»f¹f IYe ÀMX`ÔdOXÔ¦f IYd¸fMXe ³fZ ÀfbÓffU dQ¹ff ±ffÜ dþÀf ´fSX

dQÀfÔ¶fSX 2015 ¸fZÔ dSX´fûMXÊ ÀfÔÀfQ ¸fZÔ ´fZVf WXbBÊ ±feÜ ¶feþZ´fe ³fZ

2014 ¸fZÔ A´f³fZ §fû¿f¯ff´fÂf ¸fZÔ EIY Àff±f ¨fb³ffU IYf UfQf

dIY¹ffÜ BÀfÀfZ ´fWX»fZ 2012 ¸fZÔ »ff»fIÈY¿¯f AfOXUf¯fe ³fZ EIY

Àff±f ¨fb³ffU IYf ÀfbÓffU dQ¹ff ±ffÜ ¨fb³ffU Af¹fû¦f IZY A³fb¸ff³f

IZY ¸fb°ffd¶fIY »fûIYÀf·ff, dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffUûÔ ´fSX IYSXe¶f

4,500 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ J¨fÊ dIYE þf°fZ WX`ÔÜ 2014 »fûIYÀf·ff

¨fb³ffU ¸fZÔ IYSXe¶f 30,000 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ J¨fÊ WXû³fZ IYf A³fb¸ff³f

»f¦ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü

´fifSXa·f ÀfZ WXe ´fi²ff³f¸fÔÂfe IYe ´fWX»f

¶fZVfIY, EIY Àff±f ¨fb³ffU IYSXf³fZ IYf dU¨ffSX ´fi±f¸f úá¹ff ¶fZWX°fSX

´fi°fe°f WXû°ff WX`, »fZdIY³f BÀfIYe A´f³fe ¨fb³füd°f¹ffh ·fe WX`ÔÜ

SXfþ³fed°fIY Q»fûÔ ¸fZÔ Af¸f ÀfWX¸fd°f ¶f³ff³fZ IZY ¶ffQ EZÀff IYSX³fZ IZY

d»f¹fZ ÀfUÊ´fi±f¸f ÀfÔdU²ff³f ÀfÔVfû²f³f IYSX³ff WXû¦ffÜ EIY Àff±f

¨fb³ffU IYSXf³fZ IYe dÀ±fd°f ¸fZÔ IYfRYe Ad²fIY ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ BÊUeE¸f

°f±ff UeUe´f`MX, ¸ff³fU ÀfÔÀff²f³f AüSX ¶fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ÀfbSXÃff ¶f»fûÔ

IYe þøYSX°f ´fOÞXZ¦fe, Ad°fdSXöY Afd±fÊIY ·ffSX ·fe ´fOÞXZ¦ffÜ BÀfIZY

A»ffUf AüSX ·fe IYBÊ °fSXWX IYe À±ff³fe¹f °f±ff °ff°IYfd»fIY

Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞX ÀfIY°ff WX`Ü

²f³f IYe ·ffSXe ¶f¨f°f

16UeÔ »fûIYÀf·ff IZY ¨fb³ffU ¸fZÔ þe°f QþÊ IYSX³fZ IZY ¶ffQ

´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe ³fZ ¨fb³ffUe ´fidIiY¹ff IZY Àf¸fZIY³f IYe ¶fWXÀf

´fifSXÔ·f IYe ±feÜ BÀfe SXfWX ´fSX IYQ¸f ¶fPÞXf°fZ WXbE A¶f ÀfSXIYfSX ³fZ

»fûIYÀf·ff °f±ff dU²ff³fÀf·ffAûÔ IZY ¨fb³ffUûÔ IYû EIY Àff±f IYSXf³fZ

IYe ÀfÔ·ffU³ffAûÔ IYû °f»ffVf³fZ IYf IYf¸f ³fed°f Af¹fû¦f IYû ÀfüÔ´ff

WX`Ü ¨fb³ffUe ´fidIiY¹ff IYf Àf¸fZIY³f EIY ¦fÔ·feSX dU¿f¹f WX`, dþÀfIYf

ÀfÔ¶fÔ²f Àf¸fIYf»fe³f SXfþ³fed°f ÀfZ °fû WX` WXe, Àff±f WXe QZVf IYe

þeUÔ°f ÀfÔU`²ffd³fIY ´fidIiY¹ff ÀfZ ·fe WX`Ü ¢¹ff ·ffSX°f þ`ÀfZ dUVff»f

Af¶ffQe Uf»fZ QZVf ¸fZÔ EIY Àff±f B°f³fZ ¶fOÞXZ ´f`¸ff³fZ ´fSX B³f ¨fb³ffUûÔ

IYû IYSXUf¹ff þf ÀfIY°ff WX`? BÀf SXfWX ¸fZÔ I`YÀfe ¨fb³füd°f¹fûÔ IYf

Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞX ÀfIY°ff WX`? dUd·f³³f SXfþ³fed°fIY

dU¨ffSX²ffSXfAûÔ Uf»fZ QZVf ¸fZÔ ¢¹ff ¹fWX ¹fûþ³ff ´fSXUf³f ¨fPÞX

ÀfIZY¦fe?

QZVf ¸fZÔ ´fWX»fZ ·fe »fûIYÀf·ff AüSX dU²ff³fÀf·ff IZY ¨fb³ffU EIY

Àff±f WXbE WX`ÔÜ ´fWX»fe ¨ffSX »fûIYÀf·ff AüSX SXfª¹fûÔ IYe

dU²ff³fÀf·ffAûÔ IZY ¨fb³ffU 1952, 1957, 1962 AüSX

1967 ¸fZÔ EIY Àff±f WXbE ±fZÜ ÀfÔdU²ff³f dUVfZ¿fÄf Àfb·ff¿f IYV¹f´f

IZY A³fbÀffSX 1967 IZY ¶ffQ dÀ±fd°f EZÀfe AfBÊÜ ¨fü±fZ Af¸f

¨fb³ffU (1967) IZY ¶ffQ SXfª¹fûÔ ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf IZY dUIY»´f IZY øY´f

¸fZÔ ¶f³fe ÀfÔdUQ (ÀfÔ¹fböY dU²ff¹fIY Q»f) ÀfSXIYfSXZÔ þ»Qe-þ»Qe

d¦fSX³fZ »f¦feÔ AüSX 1971 °fIY Af°fZ-Af°fZ SXfª¹fûÔ ¸fZÔ ¸f²¹ffUd²f

¨fb³ffU WXû³fZ »f¦fZÜ 1969 ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf IYf dU·ffþ³f WXbAf AüSX

BÔdQSXf ¦ffÔ²fe ³fZ 1971 ¸fZÔ »fûIYÀf·ff ·fÔ¦f IYSX ¸f²¹ffUd²f ¨fb³ffU

IYe §fû¿f¯ff IYSX Qe, þ¶fdIY Af¸f ¨fb³ffU EIY U¿fÊ QcSX ±ffÜ BÀf

´fiIYfSX ´fWX»fe ¶ffSX »fûIYÀf·ff AüSX dU²ff³fÀf·ffAûÔ IZY ¨fb³ffU

EIY Àff±f WXû³fZ IYf dÀf»fdÀf»ff ´fc¯fÊ°f: ·fÔ¦f WXû ¦f¹ffÜ

þ³fUSXe 2017 ¸fZÔ ‘SXf¿MÑXe¹f ¸f°fQf°ff dQUÀf’ ´fSX ´fcUÊ SXf¿MÑX´fd°f

´fi¯f¶f ¸fbJþeÊ ³fZ »fûIYÀf·ff AüSX dU²ff³fÀf·ffAûÔ IZY ¨fb³ffU EIY

Àff±f IYSXf³fZ IYf Àf¸f±fʳf IYSX°fZ WXbE ¨fb³ffU Af¹fû¦f ÀfZ IYWXf ±ff

dIY Àf·fe SXfþ³fed°fIY Q»fûÔ IYû EIY ¸fÔ¨f ´fSX »ff³fZ IYe IYûdVfVf

IYSXZ, °ffdIY Af¸f ÀfWX¸fd°f ¶f³ffBÊ þf ÀfIZYÜ ¶ffSX-¶ffSX ¨fb³ffU

IYSXf³fZ ÀfZ ÀfSXIYfSX IYf Àff¸ff³¹f IYf¸fIYfþ NXWXSX þf°ff WX`, ¢¹fûÔdIY

¨fb³ffU ÀfZ ´fWX»fZ ¨fb³ffUe Af¨ffSX ÀfÔdWX°ff »ff¦fc WXû þf°fe WX`Ü Afþ

´fcSXZ Àff»f QZVf ¸fZÔ IYWXeÔ-³f-IYWXeÔ ¨fb³ffU WXû°fZ SXWX°fZ WX`Ô AüSX BÀfIYe

UþWX ÀfZ d³f¹fd¸f°f øY´f ÀfZ WXû³fZ Uf»fZ IYf¸f NX´f ´fOÞX þf°fZ WX`Ô,

¢¹fûÔdIY UWXfh ¨fb³ffU IYe Af¨ffSX ÀfÔdWX°ff »ff¦fc WXû þf°fe WX`Ü BÀfÀfZ

³f IZYU»f SXfª¹f ¸fZÔ IYf¸f ÷YIY°ff WX`, ¶fd»IY IZYÔQi ÀfSXIYfSX IYf IYf¸f

·fe ´fi·ffdU°f WXû°ff WX`Ü

dUd²f Af¹fû¦f ³fZ U¿fÊ 1999 ¸fZÔ Qe ¦fBÊ A´f³fe 170UeÔ dSX´fûMXÊ

¸fZÔ »fûIYÀf·ff AüSX dU²ff³fÀf·ffAûÔ IZY ¨fb³ffUûÔ IYû EIY Àff±f

IYSXf³fZ IYf Àf¸f±fʳf dIY¹ff ±ffÜ ¨fb³ffU Àfb²ffSXûÔ ´fSX dUd²f Af¹fû¦f

IYe BÀf dSX´fûMXÊ IYû QZVf ¸fZÔ SXfþ³fed°fIY ´fi¯ff»fe IZY IYf¸fIYfþ ´fSX

A¶f °fIY IZY Àf¶fÀfZ ½¹ff´fIY QÀ°ffUZþûÔ ¸fZÔ ÀfZ EIY ¸ff³ff þf°ff

WX`Ü BÀf dSX´fûMXÊ IYf EIY ´fcSXf A²¹ff¹f BÀfe ´fSX IZYÔdQi°f WX`Ü

SXfþ³fed°fIY U ¨fb³ffUe Àfb²ffSXûÔ ÀfZ Àf¸¶fÔd²f°f BÀf dSX´fûMXÊ ¸fZÔ Q»fe¹f

Àfb²ffSXûÔ ´fSX ·fe IYfRYe ¶f»f dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü SXfþ³fed°fIY Q»fûÔ IZY

IYû¿f, ¨fÔQf EIYdÂf°f IYSX³fZ IZY °fSXeIZY AüSX CXÀf¸fZÔ Ad³f¹fd¸f°f°ffEÔ

°f±ff B³f Àf¶fIYf SXfþ³fed°fIY ´fidIiY¹ffAûÔ ´fSX ´fi·ffU AfdQ IYf ·fe

BÀf dSX´fûMXÊ ¸fZÔ dUãZ¿f¯f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü Afþ BÊUeE¸f ¸fZÔ ³fûMXf

IYf þû dUIY»´f WX`, BÀfIYe dÀfRYfdSXVf ·fe dUd²f Af¹fû¦f ³fZ

A´f³fe 170UeÔ dSX´fûMXÊ ¸fZÔ ‘³fIYfSXf°¸fIY ¸f°fQf³f IYe ½¹fUÀ±ff

»ff¦fc IYSX³fZ’ IYe ¶ff°f IYWXIYSX IYe ±feÜ BÀfIZY ¶ffQ ÀfUûʨ¨f

³¹ff¹ff»f¹f IZY d³fQZÊVf ´fSX ¹fWX dUIY»´f ¸f°fQf°ffAûÔ IYû dQ¹ff ¦f¹ffÜ

EIY Àff±f ¨fb³ffU IZY ´fÃf ¸fZÔ °fIYÊ

¨fb³ffU Àfb²ffSX IZY ÀfÔQ·fÊ ¸fZÔ QZJZÔ °fû EIY Àff±f ¨fb³ffU IYSXf³fZ ÀfZ

²f³f IYe ·ffSXe ¶f¨f°f WXû¦fe, dUIYfÀf ¹fûþ³ffAûÔ IYe SXµ°ffSX ´fSX

¶fiZIY ³fWXeÔ »f¦fZ¦ff, CX¸¸feQUfSXûÔ õfSXf dIY¹fZ þf³fZ Uf»fZ J¨fÊ ¸fZÔ ·fe

IY¸fe AfE¦feÜ EIY Àff±f ¨fb³ffU IYSXf³fZ IYf Àf¸f±fʳf IYSX°fZ WXbE

³fed°f Af¹fû¦f IYe ¸fÀfüQf dSX´fûMXÊ ¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff WX` dIY ·ffSX°f ¸fZÔ

Àf·fe ¨fb³ffU ÀU°fÔÂf, d³f¿´fÃf AüSX Àf¸fIYfd»fIY °fSXeIZY ÀfZ WXû³fZ

¨ffdWX¹fZÜ EZÀff WXû³fZ ÀfZ VffÀf³f ½¹fUÀ±ff ¸fZÔ ½¹fU²ff³f ³¹fc³f°f¸f

WXû¦ffÜ 2024 IZY Af¸f ¨fb³ffUûÔ ÀfZ BÀf dQVff ¸fZÔ VfbøYAf°f WXû

ÀfIY°fe WX`Ü

Àf·fe ¨fb³ffU EIY Àff±f WXûÔ

QZVf IZY dUd·f³³f dWXÀÀfûÔ ¸fZÔ WXû³fZ Uf»fZ À±ff³fe¹f d³fIYf¹fûÔ IZY

¨fb³ffUûÔ (´fÔ¨ff¹f°f AüSX dþ»ff ´fdSX¿fQÐ ¨fb³ffUûÔ ÀfdWX°f) IYû ·fe

CX´fSXûöY ¨fb³ffUûÔ IZY Àff±f d¸f»ffIYSX QZJZÔ °fû ·ffSX°f ¸fZÔ ¨fb³ffU

U¿fÊ·fSX ¨f»f³fZ Uf»ff CX°ÀfU þ`Àff ¶f³f ¦fE WX`ÔÜ ¹fWXe UþWX WX` dIY

IYBÊ Àfd¸fd°f¹fûÔ °f±ff Af¹fû¦fûÔ ³fZ EIY EZÀfe ÀfUÊÀf¸¸f°f ´fðd°f IYe

°f»ffVf IYSX³fZ IYe ¶ff°f IYe WX`, dþÀf¸fZÔ ¨fb³ffUûÔ IYû EIY Àff±f

IYSXf¹ff þf ÀfIZYÜ dUd²f Af¹fû¦f ³fZ ·fe ¶fWXb¦fifWXe °f±ff ½¹ff´fIY

SXfþ³fed°fIY, ÀfÔÀ±ff¦f°f U ¨fb³ffUe Àfb²ffSXûÔ IYe °f±ff EZÀfe ¹fbdöY¹fûÔ

IYe A³fbVfÔÀff IYe WX`, dþÀfÀfZ »fûIYÀf·ff °f±ff Àf·fe

dU²ff³fÀf·ffAûÔ IZY ¨fb³ffU Àff±f-Àff±f IYSXf³fZ IYf »fùf ´fif~

dIY¹ff þf ÀfIZYÜ

´fi±f¸f úá¹ff EIY Àff±f ¨fb³ffU IYSXf³fZ IYf dU¨ffSX A¨Lf ´fi°fe°f

WXû°ff WX` ´fSX ¹fWX ½¹ffUWXfdSXIY WX` ¹ff ³fWXeÔ, BÀf ´fSX dUVfZ¿fÄfûÔ IYe

SXf¹f ¶fÔMXe WXbBÊ WX`Ü ¶ffSX-¶ffSX WXû³fZ Uf»fZ ¨fb³ffUûÔ IZY IYfSX¯f EIY

½¹fUÀ±ff AüSX À±ffd¹f°U IYe þøYSX°f ¸fWXÀfcÀf WXû°fe WX`Ü ´fcUÊ ¸fb£¹f

¨fb³ffU Af¹fböY ³fUe³f ¨ffU»ff IYf ¸ff³f³ff WX` dIY EIY Àff±f

¨fb³ffU IYSXf³fZ ´fSX ¶fWXÀf IYSX³fZ IYf ¹fWX CX´f¹fböY Àf¸f¹f WX`, »fZdIY³f

BÀfIZY d»f¹fZ Àf¶fÀfZ þøYSXe IYf¸f WX` Àf·fe SXfþ³fed°fIY Q»fûÔ IZY

¶fe¨f Af¸f ÀfWX¸fd°f IYf WXû³ff, dþÀfZ ¶f³ff³ff ¶fZWXQ ¸fbdVIY»f WX`Ü

BÀfIZY ¶ffQ Qû-d°fWXfBÊ ¶fWXb¸f°f ÀfZ ÀfÔdU²ff³f ÀfÔVfû²f³f IYe ·fe

þøYSX°f ´fOÞXZ¦fe, dþÀfZ Af¸f ÀfWX¸fd°f IZY d¶f³ff ³fWXeÔ dIY¹ff þf

ÀfIY°ffÜ

ÀfÔdU²ff³f IZY IYf¹fÊ IYe Àf¸feÃff IZY d»f¹fZ SXf¿MÑXe¹f Af¹fû¦f

(UZÔIYMX¨f»f`¹ff Af¹fû¦f) IYe ¸fÀfüQf Àfd¸fd°f IZY ´fcUÊ A²¹fÃf

Àfb·ff¿f IYV¹f´f EIY Àff±f ¨fb³ffU IYSXfE þf³fZ IYf Àf¸f±fʳf IYSX°fZ

WX`ÔÜ CX³fIYf IYWX³ff WX` dIY BÀfÀfZ ¨fb³ffU ´fSX WXû³fZ Uf»ff J¨fÊ Af²fZ

ÀfZ ·fe IY¸f WXû þfE¦ff, »fZdIY³f BÀfIZY d»f¹fZ ÀfÔdU²ff³f IZY

A³fb¨LZQ 83 (ÀfÔÀfQ IYf IYf¹fÊIYf»f), A³fb¨LZQ 85

´fcUÊ SXf¿MÑX´fd°f ´fi¯f¶f ¸fbJþeÊ ³fZ IYWXf ±ff dIY Àf³ 1947 ¸fZÔ

AÔ¦fiZþûÔ ÀfZ ·ffSX°f IYû AfþfQe d¸f»f³fZ IZY ¶ffQ ÀfÔÀfQe¹f

»fûIY°fÔÂf IYû ¨fb³f³ff AüSX A´f³ff ÀfÔdU²ff³f ¶f³ff³ff EIY ¶fOÞXe

§fMX³ff ±fe, dþÀfIYf QZVf ÀffÃfe ¶f³ffÜ AfþfQe IZY ¶ffQ °fe³f

Àff»f IZY AÔQSX ÀfÔdU²ff³f ¶f³ffIYSX EIY ¶fOÞXf IYf¸f dIY¹ff ¦f¹ff

±ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY dUdU²f°ff ·ffSX°f IYe °ffIY°f WX` AüSX BÀfZ

´fcSXe °fSXWX ¶f³ffE SXJ³fZ ¸fZÔ ÀfÔdU²ff³f ³fZ ¸fQQ IYe WX`Ü AfþfQe

IZY ¶ffQ ÀffÔ´fiQfd¹fIY ÀfüWXfQiÊ EIY ¶fOÞXe ¨fb³fü°fe ±feÜ SXf¿MÑX´fd°f ³fZ

Af¦fZ IYWXf dIY dU·ffþ³f IZY IYfSX¯f »fû¦f ´fSXZVff³f ±fZ, BÀfd»fE

ÀffÔ´fiQfd¹fIY °f³ffU CX°´f³³f WXbE ±fZÜ ¹fôd´f WX¸ffSXZ SXfþ³fZ°ff »fû¦fûÔ

IZY ¶fe¨f ÀfüWXfQiÊ ¶f³ffE SXJ³fZ ¸fZÔ ÀfRY»f SXWXZ AüSX ·ffSX°f ¸fZÔ

²f¸fÊd³fSX´fZÃfUfQ þeU³f IYf EIY dWXÀÀff WX`Ü WXfÔ, QZVf ¸fZÔ Af°fÔIYe

WX¸f»fZ WXbE WX`Ô, »fZdIY³f VfbIiY WX` dIY ¹fWX (Af°fÔIY) QZÀfe ³fWXeÔ

WX`Ü WX¸f ´fSX ¶ffWXSX ÀfZ WX¸f»fZ WXbE WX`ÔÜ WX¸f Àfe¸ff ´ffSX Af°fÔIYUfQ

ÀfZ ´fedOÞX°f WX`ÔÜ

Afd±fÊIY ´fÃf ´fSX ¨f¨ffÊ IYSX°fZ WXbE SXf¿MÑX´fd°f ³fZ IYWXf dIY QZVf

IYe Afd±fÊIY ´fi¦fd°f IZY d»fE Àff¸ffdþIY ÃfZÂf ¸fZÔ ´fiQVfʳf þøYSXe

WX`Ü Àff¸ffdþIY ÃfZÂf IYf Àf¸f¦fi dUIYfÀf WXû³ff ¨ffdWXE, dþÀf¸fZÔ

A³¹f ¨feþûÔ IZY Àff±f ÀUfÀ±¹f AüSX Àff¸ffdþIY ¶fbd³f¹ffQe PXfÔ¨ff

Vffd¸f»f WX`ÔÜ Àff¸ffdþIY dU°fSX¯f AüSX Àf¸f°ff IZY Àff±f dUIYfÀf

·fe þøYSXe WX`Ü »fûIYÀf·ff AüSX dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU EIY Àff±f

WXû³fZ ¨ffdWXEÜ ¨fb³ffU Af¹fû¦f ·fe EIY Àff±f ¨fb³ffU IYSXf³fZ ´fSX

A´f³ff dU¨ffSX SXJ ÀfIY°ff WX` AüSX ¨fb³ffU IYSXf³fZ IYf ´fi¹ffÀf

IYSX ÀfIY°ff WX`Ü

EIY Àff±f ¨fb³ffU IYSXf³fZ ÀfZ ³f IZYU»f ¸f°fQf°ffAûÔ IYf CX°ÀffWX

¶f³ff SXWXZ¦ff, ¶fd»IY BÀfÀfZ ²f³f IYe ¶f¨f°f WXû¦fe AüSX ´fiVffÀfd³fIY

´fi¹ffÀfûÔ IYe ´fb³fSXfUÈdØf ÀfZ ·fe ¶f¨ff þf ÀfIZY¦ffÜ SXfþ³fed°fIY Q»fûÔ

IZY J¨fÊ ´fSX ·fe d³f¹fÔÂf¯f »f¦fZ¦ff, dþÀfÀfZ ¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ IYf»ff ²f³f

J´ff³fZ þ`Àfe Àf¸fÀ¹ff ÀfZ ·fe ¶f¨ffU WXû¦ffÜ ¶ffSX-¶ffSX ¨fb³ffUe

AfQVfÊ Af¨ffSX ÀfÔdWX°ff ·fe »ff¦fc ³fWXeÔ IYSX³fe ´fOÞXZ¦fe, dþÀfÀfZ

þ³fdWX°f IZY IYf¹fÊ ´fi·ffdU°f WXû°fZ WX`ÔÜ ÀfSXIYfSXe Ad²fIYfdSX¹fûÔ,

dVfÃfIYûÔ U IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYe ¨fb³ffUe OXйfcMXe »f¦f°fe WX`, dþÀfÀfZ

¶f¨¨fûÔ IYe ´fPÞXfBÊ U ´fiVffÀfd³fIY IYf¹fÊ ´fi·ffdU°f WXû°fZ WX`Ô CXÀf ´fSX

AÔIbYVf »f¦fZ¦ffÜ EIY Àff±f »fûIYÀf·ff U dU²ff³fÀf·ff IZY ¨fb³ffU

WXû³fZ ´fSX ÀfSXIYfSXe ¸fVfe³fSXe IYe IYf¹fÊ Ãf¸f°ff ¶fPÞXZ¦fe °f±ff Af¸f

»fû¦fûÔ IYû BÀfÀfZ RYf¹fQf WXû¦ffÜ EIY Àff±f ¨fb³ffU IYSXf³fZ IZY

Àf¸f±fÊIY BÀfIZY ´fÃf ¸fZÔ þû Àf¶fÀfZ ¸fþ¶fc°f Q»fe»f QZ°fZ WX`Ô UWX ¹fWX

dIY BÀfÀfZ ÀfSXIYfSXe ²f³f IYe ·ffSXe ¶f¨f°f WXû¦feÜ 1952 IZY

»fûIYÀf·ff AüSX dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffUûÔ ´fSX 10 IYSXûOÞX ÷Y´fE J¨fÊ

WXbE ±fZ, þ¶fdIY 2014 IZY »fûIY Àf·ff ¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ ÀfSXIYfSX ³fZ

4500 IYSXûOÞX ÷Y´fE J¨fÊ dIY¹fZÜ EIY Àff±f ¨fb³ffU WXû³fZ ÀfZ

SXfþ³fed°fIY dÀ±fSX°ff IYf QüSX VfbøY WXû¦ff, dþÀfÀfZ dUIYfÀf-IYf¹fûÊÔ

¸fZÔ °fZþe AfE¦feÜ EIY ¸f°fQf°ff Àfc¨fe WXû³fZ IZY IYfSX¯f Àf·fe

¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ CXÀfIYf BÀ°fZ¸ff»f dIY¹ff þf ÀfIZY¦ff AüSX Àfc¨fe ¸fZÔ ³ff¸f

³f WXû³fZ IYe Àf¸fÀ¹ff Àf¸ff~ WXû þfE¦feÜ

AfVfe¿f UdVfâ

dIYÀff³fûÔ IYe Àf¸fÀ¹ffAûÔ ´fSX SXfþ³fed°f °fû ¶fWXb°f WXû°fe WX` ´fSX IYf¸f ³fWXeÔ WXû°ff

AfÔIYOÞXûÔ IZY A³fbÀffSX ·ffSX°f ¸fZÔ ´fid°fU¿fÊ 15,168

dIYÀff³fûÔ IYe ¸fü°f IYf IYfSX¯f RYÀf»f ÀfÔ¶fÔd²f°f ¶f`ÔIYûÔ

IYf IYþÊ ³f ¨fbIY°ff IYSX ´ff³fZ IZY Q¶ffU ¸fZÔ

Af°¸fWX°¹ff IYSX³ff WX`Ü ¹fWXe ³fWXeÔ, WX¸ffSXZ QZVf IZY

»ffJûÔ dIYÀff³f ¶fPÞX°fe ¸fWXÔ¦ffBÊ IYû »fZIYSX ·fe

´fSXZVff³f WX`Ô, ¢¹fûÔdIY BÀfIYf Àfe²ff ³fbIYÀff³f dIYÀff³fûÔ

IYe dÀ±fd°f ´fSX ´fOÞX°ff WX`Ü

QZVf IYe A±fʽ¹fUÀ±ff IZY dUIYfÀf ¸fZÔ dIYÀff³fûÔ IYf

AWX¸f ¹fû¦fQf³f WX`Ü ¶ffUþcQ dIYÀff³fûÔ IYe Àf¸fÀ¹ffEÔ

IY¸f WXû³fZ IYe ¶fþfE dQ³f ¶f dQ³f ¶fOÞXe U þdMX»f

WXû SXWXe WX`ÔÜ IÈYd¿f AüSX dIYÀff³f IY»¹ff¯f IYû »fZIYSX

þ¶f WX¸f NXûÀf SX¯f³fed°f IYe ¶ff°f IYSX°fZ WX`Ô °fû CXÀf¸fZÔ

Àf¶fÀfZ ´fWX»fZ 86 ´fid°fVf°f »f§fb AüSX Àfe¸ffÔ°f

dIYÀff³fûÔ IYe ¶ff°f Af°fe WX` þû »f¦ff°ffSX WXfdVf¹fZ ´fSX

þf SXWXZ WX`ÔÜ ¹fdQ ·ffSX°fe¹f ´fdSXúV¹f ¸fZÔ IÈYd¿f AüSX

dIYÀff³fûÔ IYf IY»¹ff¯f Àfbd³fd›°f IYSX³ff WX` °fû B³WXeÔ

86 ´fid°fVf°f dIYÀff³fûÔ IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJ IYSX

SX¯f³fed°f AüSX IYf¹fʹfûþ³ff °f`¹ffSX IYSX³fe WXû¦fe °f·fe

þ¸fe³f ´fSX IbYL A³fbIcY»f ´fdSX¯ff¸f d¸f»f ÀfIY°fZ WX`ÔÜ

BÀf dQVff ¸fZÔ Àf¶fÀfZ ´fWX»fZ ¶feþ dU°fSX¯f ´fi¯ff»fe,

dÀfÔ¨ffBÊ ÀfbdU²ff, dUØfe¹f ÀfWXf¹f°ff, ¶ffþfSX ½¹fUÀ±ff,

·fÔOXfSX¯f ÀfbdU²ff þ`ÀfZ ¸fWXØU´fc¯fÊ dU¿f¹fûÔ IYû »f§fb

EUÔ Àfe¸ffÔ°f þû°f IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJ IYSX ³fed°f ¶f³ff³fe

WXû¦feÜ EZÀff BÀfd»fE dIY ÀfÃf¸f dIYÀff³f °fû

AfUV¹fIY ÀfÔÀff²f³fûÔ IYe ½¹fUÀ±ff JbQ IYSX ÀfIY°fZ

WX`Ô, »fZdIY³f BÀf ´fidIiY¹ff ¸fZÔ IY¸fþûSX AüSX ÀfÔÀff²f³f

dUWXe³f dIYÀff³f ´feLZ LcMX þf°fZ WX`ÔÜ BÀf Àf¸fÀ¹ff ÀfZ

¸fbdöY ´ff³fZ IZY d»fE Àf¶fÀfZ ´fWX»fZ ´fSXÔ´fSXf¦f°f IÈYd¿f

CX°´ffQ³f IYe þ¦fWX ³f¦fQe RYÀf»fûÔ IYû ¶fPÞXfUf QZ³ff

WXû¦ffÜ RYÀf»f IYe ´fif±fd¸fIY°ff °f`¹ffSX IYSX°fZ Àf¸f¹f

QZVf-Qbd³f¹ff IYe þøYSX°fûÔ IZY Àff±f ¸füþcQf

´fdSXdÀ±fd°f¹fûÔ ¸fZÔ CX°´ffQ³f Ãf¸f°ff ´fSX ·fe ²¹ff³f IZYÔdQi°f

IYSX°fZ WXbE IYf¹fʹfûþ³ff Af¦fZ ¶fPÞXf³fe WXû¦feÜ IÈYd¿f

CX°´ffQ JSXeQ ½¹fUÀ±ff IYû ÀfVföY AüSX ´fi·ffUe

¶f³ff³ff WXû¦ff þû dIYÀff³fûÔ IZY dWX°fûÔ IYf ´fcSXf J¹ff»f

SXJ ÀfIZYÜ

BÀf ÃfZÂf ¸fZÔ d³fþe ½¹fUÀ±ff IZY °fWX°f ÀfSXIYfSXe

WXÀ°fÃfZ´f IYû ´fif±fd¸fIY°ff QZ³fe WXû¦feÜ ÀfSXIYfSX JSXeQ

´fidIiY¹ff ¸fZÔ Àfe²fZ ·ff¦f ³f »fZIYSX PXfÔ¨ff¦f°f ½¹fUÀ±ff

IYû ÀfVföY ¶f³ff³fZ ´fSX A´f³ff ²¹ff³f IZYÔdQi°f IYSX

ÀfIY°fe WX` °ffdIY dIYÀff³fûÔ IZY Àff±f ·fZQ·ffU IYe

IYûBÊ ¦fbÔþfBVf ³f WXûÜ BÀf JSXeQ ´fidIiY¹ff ¸fZÔ ·ff¦f

»fZ³fZ Uf»fe ÀfÔ¶fÔd²f°f BIYfBÊ IYû ³fbIYÀff³f WXû³fZ ´fSX

ÀfSXIYfSXe IYû¿f ÀfZ ¸fQQ ·fe ¸fbWX`¹ff IYSXf ÀfIY°fe WX`Ü

¨fcÔdIY IÈYd¿f ½¹fUÀ±ff IYf ÀUøY´f QZVf ¸fZÔ

dUIZYÔQieIÈY°f AüSX dUdU²f°ff ÀfZ ·fSXf WXbAf WX`,

BÀfd»fE ÃfZÂfe¹f dUVfZ¿f°ff IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJ IYSX

d³f¹f¸f³f ´fidIiY¹ff ¸fZÔ »f¨fe»ff´f³f »ff¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü

B³f °f¸ff¸f ´fi¹ffÀfûÔ IZY IZYÔQi ¸fZÔ BÀf ¶ff°f IYf WX¸fZVff

J¹ff»f SXJf þf³ff ¨ffdWXE dIY dIYÀff³fûÔ IYf dIYÀfe

·fe À°fSX ´fSX Vfû¿f¯f ³f WXûÜ

BÀf¸fZÔ IYûBÊ Qû SXf¹f ³fWXeÔ WX` dIY CXôû¦f AüSX ½¹ff´ffSX

þ¦f°f IYe ¨fWX»fIYQ¸fe ÀfZ A±fʽ¹fUÀ±ff ¸fZÔ Àfb²ffSX

QZJ³fZ IYû d¸f»f SXWXf WX`, AüSX BÀf ¶fe¨f IÈYd¿f ÃfZÂf

IYe »f¦ff°ffSX CX´fZÃff WXû°fe þf SXWXe WX`Ü QZVf IYe IbY»f

þ³fÀfÔ£¹ff IYf EIY ¶fOÞXf ·ff¦f Afþ ·fe IÈYd¿f ´fSX

Afdßf°f WX`Ü IÈYd¿f ÃfZÂf IYe A³fQZJe IYSX dUIYfÀf

IYû À±ffd¹f°U ´fiQf³f IYSX³fZ IYe IY»´f³ff ³fWXeÔ IYe þf

ÀfIY°feÜ ¹fWX ¶ff°f ÀfWXe WX` dIY ÀfSXIYfSX ³fZ 2023

°fIY QZVf IZY dIYÀff³fûÔ IYe Af¹f IYû Qû¦fb³ff IYSX³fZ

IYf »fùf SXJf WX`Ü BÀf »fùf IYû NXûÀf IYf¹fÊ ¹fûþ³ff

ÀfZ WXe ´fif~ dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü ÀfSXIYfSX IYû IÈYd¿f

ÃfZÂf IYe ¸fþ¶fc°fe IZY d»fE ÀfÔUZQ³fVfe»f°ff IZY Àff±f

IYf¹fÊ IYSX³ff ¨ffdWXEÜ dUIYfÀf QSX ¸fZÔ CXLf»f IYû

¶fSXIYSXfSX SXJ³fZ IZY d»fE dUIYfÀf IZY Àf·fe ÃfZÂfûÔ IYe

AûSX Àf¸ff³f ²¹ff³f QZ³fZ IYe þøYSX°f WX`Ü

dIYÀff³fûÔ IZY Afd±fÊIY ´fÃf IYû ¸fþ¶fc°f IYSX³fZ IZY

d»fE CX³WXZÔ þf¦føYIY IYSX³ff ¨ffdWXE dIY UZ A´f³fe

WX`dÀf¹f°f ÀfZ ª¹ffQf ÀfSXIYfSXûÔ IZY ·fSXûÀfZ IYþÊ ³f »fZÔÜ

BÀfIZY Àff±f WXe dþ³f RYÀf»fûÔ, RY»fûÔ ¹ff Àfd¶þ¹fûÔ

IYe ¶ffþfSX ¸fZÔ ª¹ffQf ¸ffÔ¦f WX`, CX³fIYe JZ°fe IYû WXe

A´f³ffEÔÜ AÔ°f ¸fZÔ ¹fWX ·fe IYWX³ff CXd¨f°f WX` dIY

dIYÀff³fûÔ IYe JSXf¶f WXf»f°f IZY d»fE IYWXeÔ ³f IYWXeÔ

½¹fUÀ±ff ¸fZÔ ´fÀfSXf ·fiáf¨ffSX ·fe dþ¸¸fZQfSX WX`Ü °f·fe

°fû þøYSX°f¸fÔQ dIYÀff³fûÔ IYû ÀfSXIYfSXe ¹fûþ³ffAûÔ IYf

CXd¨f°f »ff·f ³fWXeÔ d¸f»f°ff WX`Ü ÀfSXIYfSXûÔ IYû BÀf

°fSXRY ·fe ¦fÔ·feSX°ff ÀfZ ²¹ff³f QZ³ff ¨ffdWXEÜ

ÀfØff²ffdSX¹fûÔ IYû ·fe ¨ffdWXE dIY UZ dIYÀff³fûÔ IYe

Àf¸fÀ¹ffAûÔ ´fSX AûLe SXfþ³fed°f IYSX³ff ¶fÔQ IYSXIZY

CX³fIYe Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYe °fSXRY ¦fÔ·feSX°ff ÀfZ ²¹ff³f QZÔ,

°ffdIY IÈYd¿f ´fi²ff³f QZVf ·ffSX°f IYe ÀffJ ´fSX IYûBÊ

AfÔ¨f ³f AfEÜ Àf¶fIYe ·fcJ d¸fMXf³fZ Uf»ff dIYÀff³f

dIYÀfe Àf¸fÀ¹ff ÀfZ ³f þcÓfZÜ

¸fWXf°¸ff ¦ffÔ²fe ³fZ dIYÀff³fûÔ IYû ·ffSX°f IYe Af°¸ff

IYWXf ±ffÜ »fZdIY³f Afþ dIYÀff³fûÔ IYe Àf¸fÀ¹ffAûÔ

´fSX SXfþ³fed°f IYSX³fZ Uf»fZ ª¹ffQf AüSX CX³fIYe

Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYe °fSXRY ²¹ff³f QZ³fZ Uf»fZ IY¸f WX`ÔÜ

dIYÀff³fûÔ IYe JSXf¶f WXf»ff°f IZY d»fE ·fiáf¨ffSX ·fe

dþ¸¸fZUfSX WX`Ü BÀfed»fE þøYSX°f¸fÔQ dIYÀff³fûÔ IYû

ÀfSXIYfSXe ¹fûþ³ffAûÔ IYf »ff·f ³fWXeÔ d¸f»f ´ff°ff WX`Ü

ÀfSXIYfSXûÔ IYe ¹fûþ³ffAûÔ ¸fZÔ °f¸ff¸f Jfd¸f¹ffÔ WX`Ô,

dþÀfIZY ¨f»f°fZ dIYÀff³fûÔ IYû ÀfOÞXIYûÔ ´fSX CX°fSX³ff

´fOÞX°ff WX`Ü ÀfSXIYfSX IYû CX³f Jfd¸f¹fûÔ ´fSX dU¨ffSX

IYSX³ff ¨ffdWXE, °ffdIY dIYÀff³fûÔ IYe WXSX Àf¸fÀ¹ff IYf

Àf¸ff²ff³f WXû ÀfIZY, CX³fIYû CX³fIYf WXIY d¸f»f ÀfIZY

AüSX UZ °f³ffU¸fböY SXWXIYSX JZ°fe¶ffOÞXe IYe °fSXRY

²¹ff³f QZ ÀfIZYÔÜ QZVf IZY dUIYfÀf IZY QfUZ °f¶f °fIY

JûJ»fZ WXe SXWXZÔ¦fZ, þ¶f °fIY ¶fbd³f¹ffQe Àf¸fÀ¹ffEÔ

WX»f ³fWXeÔ WXû þf°feÔÜ B³f¸fZÔ dIYÀff³fûÔ IYe Àf¸fÀ¹ffEÔ ·fe

Vffd¸f»f WX`ÔÜ dIYÀff³fûÔ IYe Af¹f ¶fWXb°f IY¸f WXû ¦fBÊÜ

IÈY¿fIY Af²ffdSX°f IÈYd¿f IZY WXf»ff°f d¶f¦fOÞX ¦fE AüSX

CXÀfIYe dUIYfÀf QSX d¦fSX³fZ ÀfZ ¦ffÔUûÔ IYe dÀ±fd°f

Q¹f³fe¹f WXû ¦fBÊÜ Ad²fIY°fSX dIYÀff³fûÔ IZY d»fE §fSX

¨f»ff³ff ¸fbdVIY»f WXû ¦f¹ff AüSX UZ Af°¸fWX°¹ff IZY

SXfÀ°fZ IYû A´f³ff³fZ »f¦fZÜ dIYÀff³fûÔ þ`Àfe WXe QbQÊVff

¸fLbAfSXûÔ, dVf»´fIYSXûÔ, ¶fb³fIYSXûÔ EUÔ A³¹f LûMXZ

CX°´ffQIYûÔ IYe WXû ¦fBÊÜ IÈY¿fIYûÔ IYe QbQÊVff IYf EIY

A³¹f IYfSX¯f CX³fIYe þ¸fe³fûÔ IYû ÀfÀ°fZ Qf¸fûÔ ´fSX

CXôû¦fûÔ EUÔ ¶fbd³f¹ffQe ÀfbdU²ffAûÔ IZY d»fE WXOÞX´f

»fZ³ff ·fe WX`Ü

A¶f B³f ¶ff°fûÔ ÀfZ DY´fSX CXNX³ff WXû¦ff dIY WX¸f »fû¦f

CX´f»f¶²f ÀfÔÀff²f³f AüSX Àf¸f¹f IYf BÀ°fZ¸ff»f IZYU»f

dIYÀff³fûÔ IYe Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYf ½¹ff£¹ff IYSX³fZ ¸fZÔ WXe

J°¸f IYSX QZÔÜ QZVf IYe »f¦f·f¦f 125 IYSXûOÞX

Af¶ffQe BÀf ¶ff°f ÀfZ ´fcSXe °fSXWX ÀfWX¸f°f WX` dIY QZVf

IZY Àff¸f³fZ Àf¶fÀfZ ¶fOÞXe Àf¸fÀ¹ff dIYÀff³fûÔ IYe QbQÊVff

WX`Ü QZVf ¸fZÔ dIYÀff³fûÔ IYe dÀ±fd°f »f¦ff°ffSX d¦fSX°fe þf

SXWXe WX`Ü d´fL»fZ 20 U¿fûÊÔ ¸fZÔ »f¦f·f¦f °fe³f »ffJ

dIYÀff³fûÔ ³fZ Af°¸fWX°¹ff IYe WX`Ü ¹fWXe IYfSX¯f WX` dIY

Afþ þ¦fWX-þ¦fWX dIYÀff³fûÔ IZY CX¦fi AfÔQû»f³f LZOÞXZ

þf SXWXZ WX`ÔÜ d´fL»fZ U¿fÊ dIYÀff³fûÔ IZY ÀfSXûIYfSX ÀfZ

þbOÞXe 11UeÔ ¸fÔdÂfÀ°fSXe¹f ¶f`NXIY IYf Af¹fûþ³f

dUV½f ½¹ff´ffSX ÀfÔ¦fNX³f õfSXf AþZÊÔMXe³ff IYe SXfþ²ff³fe

¶¹fc³fÀf Af¹fÀfÊ ¸fZÔ ·ffSX°f ³fZ A´f³ff ´fÃf ¸fþ¶fc°fe ÀfZ

SXJf ±ffÜ

ÀU°fÔÂf ·ffSX°f ÀfZ ´fcUÊ AüSX ÀU°fÔÂf ·ffSX°f IZY ´f›f°f

EIY »f¸¶fe AUd²f ¶fe°f³fZ IZY ¶ffQ ·fe ·ffSX°fe¹f

dIYÀff³fûÔ IYe QVff ¸fZÔ dÀfRYÊ 19-20 IYf WXe AÔ°fSX

dQJfBÊ QZ°ff WX`Ü dþ³f A¨LZ dIYÀff³fûÔ IYe ¶ff°f IYe

þf°fe WX`, CX³fIYe d¦f³f°fe CXÔ¦fd»f¹fûÔ ´fSX IYe þf

ÀfIY°fe WX`Ü ¶fPÞX°fe Af¶ffQe, Aüôû¦feIYSX¯f EUÔ

³f¦fSXeIYSX¯f IZY IYfSX¯f IÈYd¿f ¹fû¦¹f ÃfZÂfRY»f ¸fZÔ

d³fSXÔ°fSX d¦fSXfUMX AfBÊ WX`Ü IÈYd¿f ´fi²ff³f SXf¿MÑX ·ffSX°f ¸fZÔ

»f¦f·f¦f Àf·fe SXfþ³fed°fIY Q»fûÔ IYf IÈYd¿f IZY

dUIYfÀf AüSX dIYÀff³f IZY IY»¹ff¯f IZY ´fid°f PXb»f¸fb»f

SXU`¹ff WXe SXWXf WX`Ü SXf¿MÑXd´f°ff ¸fWXf°¸ff ¦ffÔ²fe ³fZ

dIYÀff³fûÔ IYû ·ffSX°f IYe Af°¸ff IYWXf ±ffÜ ¶ffUþcQ

BÀfIZY dIYÀff³fûÔ IYe Àf¸fÀ¹ffAûÔ ´fSX AûLe SXfþ³fed°f

IYSX³fZ Uf»fZ ª¹ffQf AüSX CX³fIYe Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYe

°fSXRY ²¹ff³f QZ³fZ Uf»fZ IY¸f WX`ÔÜ

¨fb³ffUe ¸füÀf¸f ¸fZÔ dUd·f³³f SXfþ³fed°fIY Q»fûÔ IYe

þb¶ff³f ÀfZ dIYÀff³fûÔ IZY d»fE dWX°fIYfSXe ¶ff°fZÔ A³¹f

¸fbïûÔ IZY Àf¸fÃf AûÓf»f WXû þf°fe WX`ÔÜ dþÀf °fSXWX ÀfZ

°f¸ff¸f SXfþ³fed°fIY Q»fûÔ ÀfZ »fZIYSX ¸fedOX¹ff ¸fÔ¨fûÔ ´fSX

dIYÀff³fûÔ IYe QbQÊVff IYf ½¹ff£¹ff³f WXû°ff WX`, CXÀf¸fZÔ

Àf¸ff²ff³f IYe Vff¹fQ WXe IYûBÊ ¨f¨ffÊ WXû°fe WX`Ü BÀfÀfZ

¹fWXe »f¦f°ff WX` dIY ¹fWX Àf¸fÀ¹ff U°fʸff³f Àf¸f¹f ¸fZÔ

Àf¶fÀfZ Ad²fIY d¶fIYfDY dU¿f¹f ¶f³fIYSX SXWX ¦f¹fe WX`Ü

slide7

07

´fMX³ff

d¸fd±f»ff

www.swarajlive.com

WXSX ´fi¸faOX»f ¸fZÔ WXû QcSXQVfʳf IZY³Qi

À½fSXfªf/QSX·fÔ¦ffÜ

¸fa¦f»f½ffSX, 30 ªf³f½fSXeX, 2018

°fûOÞXRYûOÞX IZY ¶ffQ ·fe

¨f»f SXWXe '´fófU°f'

À½fSXfªf/QSX·fÔ¦ffÜ dRY»¸f ´fófU°f IYf

·f»fZ WXe Bd°fWXfÀf IZY ´f³³fûÔ ÀfZ IYûBÊ dSXV°ff

SXWXf WXû ¹ff ³fWXe ´fSX SXfþ³fed°f IZY BÀf

Àf¸fIYf»fe³f Bd°fWXfÀf ¸fZÔ BÀf dRY»¸f IYf

³ff¸f ÀU¯fÊ AÃfSXûÔ ¸fZÔ AÔdIY°f þ÷YSX dIY¹ff

þfE¦ffÜ A´f³fZ dUUfQûÔ ÀfZ WXe »fûIYd´fi¹f°ff

¶fMXûSX ¨fbIYe BÀf dRY»¸f IYû IYOÞXe ÀfbSXÃff IZY

¶fe¨f QSX·fÔ¦ff IZY dÀf³fZ¸ff §fSX ¸fZÔ dQJf¹ff

¦f¹ffÜ »fZdIY³f BÀf »fûIYd´fi¹f°ff ³fZ A¶f

JüRY IYf Qf¸f³f ±ff¸f d»f¹ff WX`Ü þf³fIYfSXe

IZY A³fbÀffSX, QSX·fÔ¦ff ¸fZÔ ¹fWX dRY»¸f IYOÞXe

ÀfbSXÃff IZY ¶fe¨f ¶fOÞXZ AfSXf¸f ÀfZ ¨f»feÜ

»fZdIY³f dþÀf °fSXWX dRY»¸f ¸fZÔ dJ»fþe ³fZ

SXfþf SXU»f dÀfÔWX IYû CX³fIYe ÀfZ³ff IZY

Àff¸f³fZ WXe L»f ÀfZ ¸ffSX d¦fSXf¹ff CXÀfe °fSXWX

´fiVffÀf³f IYe ¸füþcQ¦fe IZY ¶ffUþcQ ·fe IbYL

CX´fQidU¹fûÔ ³fZ A´f³fe ·fOÞXfÀf d³fIYf»f »feÜ

d´fL»fZ SXf°f IYSXe¶f Qû ¶fþZ IbYL CX´fQiUe

A¨ff³fIY WXf»f IZY ´ffÀf ´fWXb¨f IYSX

þ¸fIYSX WXÔ¦ff¸ff dIY¹ff Aüऱ dÀf³fZ¸ff WXfg»f

´fSX ´f°±fSX¶ffþe ·fe IYeÜ dþÀfÀfZ dÀf³fZ¸ff

WXfg»f IYû IYfRYe ³fbIYÀff³f ´fWXb¨ff¹ffÜ Àff¸f³fZ

»f¦fZ VfeVfZ IYû ·fe RYûSX dQ¹ffÜ §fMX³ff IZY

¶ffQ dÀ±fd°f IYû QZJ°fZ WXbE dÀf³fZ¸ff WXfg»f

´fdSXÀfSX IYû ´fcSXe °fSXWX ´fbd»fÀf LfU³fe ¸fZÔ

¶fQ»f dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü

ÀfadÃf´°f £f¶fSmÔX

¸ffÔ¦fûÔ IYû »fZ AfVffIY¸feÊ WXOÞX°ff»f ´fSX

ÀUSXfþ/¶fZ³fe´f˜e/¸f²fb¶f³feÜ ¶fZ³fe´f˜e AfVff IY¸feÊ IZY WXOÞX°ff»f ´fSX þf³fZ IZY

¶ffUþcQ ·fe ´f»Àf ´fûd»f¹fû MXeIYfIYSX¯f IYf IYf¹fÊ ¨f»f SXWXf WX`Ü ´fif±fd¸fIY ÀUfÀ±¹f

IZYÔQi ¶fZ³fe´f˜e ¸fZÔ 4:00 ¶fþZ Àfb¶fWX ÀfZ WXe AfVff IY¸feÊ ÀfOÞXIY ´fSX ²fSX³fZ ´fSX ¶f`NX

¦fBÊ AüSX IYWX³fZ »f¦fe dIY ¸fZSXe ¸ffÔ¦fZ ´fcSXe IYSXû Ü d¶fWXfSX ÀfSXIYfSX WXf¹f WXf¹f B°¹ffdQ

IYf ³ffSXZ »f¦ff³fZ »f¦feÜ»fZdIY³f UWXfÔ IZY d¨fdIY°Àff ´fQfd²fIYfSXe OXfg¢MXSX AfSXIZY

Af¸fÔdÂf°f ÀfQÀ¹f IZY øY´f ¸fZÔ ÀffdWX°¹f AIYfQZ¸fe,

dQ»»fe IZY A³fbUfQ ´fbSXÀIYfSX ÀfZ Àf¸¸ffd³f°f OXf.

¹fû¦ff³fÔQ Óff ³fZ dRY»¸f AIYfQ¸fe IZY ´fi¹ffÀfûÔ IYû

ÀfSXfWXf AüSX ¸ffÔ¦fûÔ IYf Àf¸f±fʳf dIY¹ffÜ ¶f`NXIY ¸fZÔ

°f¹f dIY¹ff ¦f¹ff dIY Af¦ff¸fe RYSXUSXe ¸ffWX ¸fZÔ

¸f²fb¶f³fe ¸fZÔ "¨ffWX ÀfÔ¦f dÀf³fZ¸ff" IYf Af¹fûþ³f

dIY¹ff þfE¦ffÜ BÀfIZY A»ffUf ¸ff¨fÊ ¸fZÔ À¸ffdSXIYf

°f`¹ffSX IYSX A´fi`»f ¸fZÔ CXÀfIYf »fûIYf´fʯf IYSXf¹ff

þfE¦ff AüSX ¸fBÊ ¸fZÔ EIY dQUÀfe¹f ÀfZd¸f³ffSX AüSX

³ffMXйf-¸fÔ¨f³f WXû¦ffÜ

BÀf ¸füIZY ´fSX ´fiû. ´ffNXIY ³fZ d¸fd±f»ff ÃfZÂf IZY

Àf·fe IY»ffIYfSXûÔ U ¶fbdðþedU¹fûÔ ÀfZ A´f³fZ-

A´f³fZ ÃfZÂf IZY CX³f °f¸ff¸f »fû¦fûÔ IYe þf³fIYfSXe

AIYfQ¸fe IYû ¸fbWX`¹ff IYSXf³fZ IYf Af¦fiWX dIY¹ff WX`

þû dIYÀfe ·fe øY´f ¸fZÔ dIYÀfe ·fe ·ff¿ff-¶fû»fe IZY

dRY»¸fûÔ ÀfZ þbOÞXZ WX`Ô °ffdIY þf³fIYfdSX¹fûÔ IYû

À¸ffdSXIYf ¸fZÔ À±ff³f dQ¹ff þf ÀfIZYÜ CX³WXûÔ³fZ

¸f`d±f»fe ³ffMXIY U dRY»¸f IZY »fZJ³f, ¸fÔ¨f³f,

d³f¸ffʯf, ´fiQVfʳf IZY A°fe°f U UØfʸff³f ´fSX

IZYÔdQi°f Af»fZJ °f±ff d¸fd±f»ff IZY dRY»¸f

»fûIZYVf³f IZY øY´f ¸fZÔ ´fi¹fböY WXû ÀfIY³fZ Uf»fZ

À±ff³fûÔ IYe þf³fIYfSXe ¹ff B³f ´fSX IZYÔdQi°f Af»fZJ

CX´f»f¶²f IYSXf³fZ IYf Af¦fiWX ·fe dIY¹ffÜ

¸f`d±f»fe dRY»¸f AIYfQ¸fe ³fZ QSX·fÔ¦ff ÀfdWX°f

d¸fd±f»ff IZY Àf·fe ´fi¸fÔOX»fe¹f ¸fb£¹ff»f¹fûÔ ¸fZÔ

QcSXQVfʳf IYf IYf¹fÊIiY¸f d³f¸ffʯf IZY³Qi À±ffd´f°f

IYSX³fZ IYe ¸ffÔ¦f ´fiÀffSX ·ffSX°fe AüSX Àfc¨f³ff EUÔ

´fiÀffSX¯f ¸fÔÂff»f¹f ÀfZ IYe WX`Ü BÀfIZY Àff±f WXe

¸fbþµRYSX´fbSX QcSXQVfʳf IZY³Qi IYû A°¹ff²fbd³fIY

ÀfÔÀff²f³fûÔ ÀfZ ´fc¯fÊ IYSX³fZ, AfIYfVfUf¯fe QSX·fÔ¦ff ¸fZÔ

l l ¸f`d±f»fe dRY»¸f AIYfQ¸fe IYf

²fSX³ff 31 IYû

Àf¸ff¨ffSX EIYfÔVf IYe À±ff´f³ff IYSX ¸f`d±f»fe ¸fZÔ

´fifQZdVfIY U A³¹f Àf¸ff¨ffSXûÔ IYe VfbøYAf°f IYSX³fZ,

QSX·fÔ¦ff-¸f²fb¶f³fe Àf¸fZ°f ÀfWXSXÀff, ¶fZ¦fcÀfSXf¹f AfdQ

dþ»fûÔ ¸fZÔ ERYE¸f AfSXÔ·f IYSX³fZ, AfIYfVfUf¯fe

QSX·fÔ¦ff ÀfZ ¸f`d±f»fe dRY»¸f ÀfÔ¦fe°f VfbøY IYSX³fZ,

IY»ffIYfSXûÔ, ÀffdWX°¹fIYfSXûÔ U dRY»¸fIYfSXûÔ IZY

AUÀfSXûÔ ¸fZÔ UÈdð IYe ¸ffÔ¦f ·fe IYe ¦fBÊ WX`Ü

AIYfQ¸fe IZY ÀfQÀ¹fûÔ EUÔ ¸f`d±f»fe dRY»¸f U

³ffMXIY IZY IY»ffIYfSXûÔ ³fZ À±ff³fe¹f SXfþ ´fdSXÀfSX

dÀ±f°f ¨füSXÔ¦fe ´fSX ¶f`NXIY IYSX ¹fWX ·fe d³f¯fʹf d»f¹ff

dÀfÔWX A´f³fe ÀfcÓf¶fcÓf ÀfZ AfVff IY¸feÊ ÀfZ ¶ff°f¨fe°f IYSX CX³WXZÔ Àf¸fÓff-¶fbÓffIYSX

SXfÀ°ff Jf»fe IYSXUfE EUÔ CX³fIZY õfSXf IYe ¦fBÊ ¸ffÔ¦fûÔ IYû Àf¸f±fʳf QZ³fZ IYf

AfV½ffÀf³f dQE Àff±f WXe QUf ÀfZ ·fSXe ¦ffOÞXe IYû dOX´fû ´fSX SXUf³ff IYSX IYf¹fÊIiY¸f

IYû Af¦fZ ¶fPXÞf¹fZÜ WXf»ffÔdIY AfVff IY¸feÊ MXeIYfIYSX¯f EUÔ A³¹f IYf¹fÊ ÀfZ A´f³fZ

Af´f IYû A»f¦f SXJ SXWXe WX`Ü

¨ff»fIY Àf¸fZ°f ¶ff»fc »fQf MÑ`¢MXSX ²fXSf¹ff

ÀUSXfþ/¸f²fb¶f³feÜ AU`²f ¶ff»fc J³f³f IYSX »fZ þf SXWXZ MÑ`¢MXSX IYû ´fbd»fÀf ³fZ

¨ff»fIY Àf¸fZ°f Q¶fû¨ffÜ ¶ff»fc IYf AU`²f J³f³f ·fc°fWXf ¦ffÔU dÀ±f°f dÂfVfc»ff ³fQe

ÀfZ dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ SXdUUfSX IYû QZSX Vff¸f ¨ff»fIY ¸f³fûþ IbY¸ffSX ¸fWX°fû IYû

À±ff³fe¹f ±ff³ff ´fbd»fÀf ´fQfd²fIYfSXe Àfb¶fû²f Óff ³fZ Q¶fû¨ffÜ IYfSXÊUfBÊ ¨füIYeQfSX IYe

Àfc¨f³ff IZY Af²ffSX ´fSX IYe ¦fBÊÜ´fbd»fÀf ³fZ ¶ff»fc »fQZ MÑ`¢MXSX IYû þ¶°f IYSX d»f¹ff

WX`Ü ·fc°fWXf ¦ffÔU d³fUfÀfe MÑ`¢MXSX ¸ffd»fIY V¹ff¸f IbY¸ffSX ¸fWX°fû IZY dU÷Yð

´fif±fd¸fIYe QþÊ IYe ¦fBÊ WX`Ü ¨füIYeQfSX IZY AfUZQ³f ´fSX ´fif±fd¸fIYe QþÊ IYe ¦fBÊ

WX`Ü ·fc°fWXf d³fUfÀfe d¦fSXµ°ffSX ¨ff»fIY ßfe ¸fWX°fû IYû ³¹ffd¹fIY dWXSXfÀf°f ¸fZÔ

¸f²fb¶f³fe ·fZþ dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü þf³fIYfSXe ±ff³ff ´fi·ffSXe ¸f³fûþ IbY¸ffSX ³fZ Qe WX`Ü

44 ¸fdWX»ffAûÔ IYû dQ¹ff ¦f¹ff d³f:Vfb»IY

dÀf»ffBÊ ´fidVfÃf¯f

À½fSXfªf/QSX·fÔ¦ffÜ dÀf»ffBÊ dU²ff

IZY þdSXE ¸fdWX»ffAûÔ IYû AfÀff³fe

ÀfZ ÀfVföY ¶f³ff¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü

BÀf¸fZÔ IY¸f B³fUZÀMX¸fZÔMX ÀfZ Ad²fIY

Af¹f WXû°fe WX`Ü A°f: ¦fSXe¶f

´fdSXUfSX IYe ¸fdWX»ffEÔ A´f³fZ WXf±f IZY WXb³fSX IZY ¶f»f ´fSX ´fdSXUfSX IYf ·fSX¯f-´fû¿f¯f

ÀfRY»f°ff ÀfZ IYSX »fZ°fe WX`Ô CX´fSXûöY ¶ff°fZÔ A»»f´f˜e ¸fbWX»»fZ ¸fZÔ dU¦f°f °fe³f ¸fWXe³fZ

ÀfZ OXfg. ´fi·ff°f QfÀf RYfCX¯OXZVf³f IZY °f°UfU²ff³f ¸fZÔ ¨f»f SXWXZ d³fVfb»IY dÀf»ffBÊ

´fidVfÃf¯f dVfdUSX IZY Àf¸ff´f³f IYf¹fÊIiY¸f IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX°fZ WXbE UfOXÊ ´ff¿fÊQ

dU³fûQ ¸fÔOX»f ³fZ IYWXeÜ CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ´fi·ff°f QfÀf RYfCX¯OXZVf³f IZY þdSXE

´fidVfdÃf°f WXbBÊ IYBÊ ¸fdWX»ffEÔ §fSX ¶f`NXe Af¸fQ³fe ´fif~ IYSX SXWXe WX`Ü IYf¹fÊIiY¸f IYf

ÀfÔ¨ff»f³f IYSX°fZ WXbE RYfCX¯OXZVf³f IZY A³fe»f IbY¸ffSX dÀfÔWX ³fZ dUd·f³³f ¹fûþ³ffAûÔ

´fSX ´fiIYfVf OXf»f°fZ WXbE ¶f°ff¹ff dIY 90 dQ³fûÔ ¸fZÔ AfÀff³fe ÀfZ IY¸f ´fPÞXe-d»fJe

¸fdWX»ffEÔ ·fe dÀf»ffBÊ ÀfeJIYSX WXb³fSX¸fÔQ ¶f³f þf°fe WX`Ü ´fidVfdÃfIYf B³Qc Óff ³fZ

¶f°ff¹ff dIY ´fidVf¯ffd±fʹfûÔ IYû dÀf»ffBÊ IZY Àff±f-Àff±f ¶fbdMXIY ÀfÔ¨ff»f³f, OÑZÀf

dOXþfBʳf, dUd·f³³f ´fiIYfSX IZY ¸fVfe³fe CX´fIYSX¯fûÔ IYe þf³fIYfSXe AüSX QZJ·ff»f,

³ff´f »fZ³fZ IZY °fdSXIZY, IYdMXÔ¦f, MXZ»fdSXÔ¦f, dRY³fedVfÔ¦f AfdQ IYe þf³fIYfSXe ·fe BÀf

dVfdUSX ¸fZÔ Qe ¦f¹fe WX`Ü ´fidVfÃf¯f ´fif~ IYSX³fZ Uf»fe ¶f¶fe°ff IbY¸ffSXe, Àf¶ff³ff ´fiUe¯f,

Àfb³fe°ff QZUe AfdQ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ´fWX»fZ WX¸f»fû¦fûÔ IYû ÀfbBÊ-²ff¦ff ·fe ´fIYOÞX³ff

³fWXeÔ Af°ff ±ff, ´fSX A¶f ´fidVfÃf¯f ´fif~ IYSX³fZ IZY ¶ffQ dÀf»ffBÊ ¸fZÔ QÃf°ff ´fif~

WXû ¦f¹fe WX` AüSX AfÀff³fe ÀfZ dIYÀfe ·fe dOXþf¹f³f ¸fZÔ IY´fOÞXZ dÀf»fIYSX Af¸fQ³fe

´fif~ IYSX ÀfIY°fe WXcÔÜ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ Vfe»ff IbY¸ffSXe, Àfû³fe IbY¸ffSXe, ¹ffÀ¸fe³f ´fiUe¯f,

³ffVf´ff ´fiUe¯f, AÔVfc QZUe, ª¹fûd°f QZUe, Ue¯ff QZUe, AÔþc QZUe AfdQ CX´fdÀ±f°f

±fZÜ dVfdUSX ¸fZÔ IbY»f 44 ¸fdWX»ffAûÔ IYû ´fidVfÃf¯f dQ¹ff ¦f¹ffÜ

AfVffAûÔ IYû d³f¹fd¸f°f UZ°f³f QZ ´fMX³ff-

dQ»»fe IYe ÀfSXIYfSX : VfdVf ¹ffQU

À½fSXfªf/QSX·fa¦ffÜ ´fcSXZ QZVf IZY MÑZOX ¹fcd³f¹f³fûÔ IZY Af”f³f ´fSX ÀIYe¸f IYd¸fʹfûÔ IZY

QZVf½¹ff´fe þZ»f ·fSXû Ad·f¹ff³f IZY °fWX°f Afþ QSX·fÔ¦ff ¸fZÔ d¶fWXfSX SXfª¹f dUôf»f¹f

SXÀfûBʹff ÀfÔ§f,d¶fWXfSX SXfª¹f AfVff IYf¹fÊIY°ffÊ ÀfÔ§f,¦fû´f ¦fbMX, AdJ»f ·ffSX°fe¹f

´fi¦fd°fVfe»f ¸fdWX»ff EÀfûdÀfEVf³f- EZ´fUf AüSX AdJ»f ·ffSX°fe¹f JZ°f EUÔ ¦fif¸fe¯f

¸fþQcSX Àf·ff-JZ¦fif¸fÀf ÀfZ þbOXe WXþfSXûÔ ¸fdWX»ffAûÔ ³fZ Àf¸ffWXSX¯ff»f¹f ´fSX

AfIiYûVf´fc¯fÊ ´fiQVfʳf dIY¹ffÜ þb»fcVf ´fû»fû ¸f`Qf³f ÀfZ WXþfSXûÔ IYe þ°±ff ¸fZÔ EÀf

EÀf ´fe AfgdRYÀf, Àf¸ffWXSX¯¹ff»f¹f WXû°fZ WXbE »fWXZdSX¹ff ÀfSXf¹f MXfUSX ´fSX §fÔMXû SXûOX

þf¸f IYSX dQ¹ffÜ ¸ff¨fÊ IYf ³fZ°fÈ°U AfVff ÀfÔ§f IZY CX¸fZVf ´fiÀffQ ÀffWX, SXÀfûB¹ff

ÀfÔ§f ÀfZ ´f´´fc ´ffÀfUf³f, ÀfbSXZÔQi ´ffÀfUf³f, JZ¦fif¸fÀf ÀfZ ´fiû. IY»¹ff¯f ·ffSX°fe, E¢MXc

IZY SXf¸f ³ffSXf¹f¯f ´ffÀfUf³f ·fû»ff þe EZ´fUf ÀfZ Vfd³f¨fSXe QZUe IYSX SXWXZ ±fZÜ ¸ff¨fÊ

¸fZÔ »fû¦f UZ°f³f Qû ¹ff þZ»f Qû, ´fZÔVf³f Qû ¹ff þZ»f Qû, AûOXeERY IYe ³füMXhIYe

¶f³Q IYSXû-Àf·fe IYû MXhdIY¹fböY Vfü¨ff»f¹f Qû AfdQ ³ffSXZ »f¦ff SXWXe ±feÔÜAfIiYûdVf°f

¸fdWX»ffAûÔ ³fZ §fÔMXûÔ »fWXZdSX¹ffÀfSXf¹f MXfUSX IYû AdU÷Yð IYSX dQ¹ff AüSX þZ»f ·fZþ³fZ

IYe ¸ffÔ¦f IYeÜ ¸füIZY ´fSX Àf·ff IYe A²¹fÃf°ff AfVff ÀfÔ§f IYe dUþ¹f »føfe QZUe,

SXÀfûB¹ff ÀfÔ§f ÀfZ ÀfÔ°fSXf QZUe, EZ´fUf ÀfZ Vff²f³ff Vf¸ffÊ, JZ¦fif¸fÀf ÀfZ þÔ¦fe ¹ffQU,

IYSX WX` ±feÜ BÀf ¸füIZY ´fSX AfVff IYf¹fÊIY°ffÊ ÀfÔ§f IYe SXfª¹f A²¹fÃf EZ´fUf ³fZÂfe

ßfe ¸f°fe VfdVf ¹ffQU ³fZ Àf·ff IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY AfVffAûÔ ÀfZ

d¶f³ff UZ°f³f IYf¸f »fZ³fZ Uf»fZ-1250 ÷Y´fE ¸fZÔ SXÀfûBʹfûÔ IYû ¸fWXe³ff ·fSX JMXf³fZ

Uf»fZ QZVf IZY ´fi²ff³f¸fÔÂfe AüSX SXfª¹f IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe IYû ¨fb»»fc·fSX ´ff³fe ¸fZÔ OXc¶f

¸fSX³ff ¨ffdWXEÜ ÀfSXIYfSX WXe A¦fSX ³¹fc³f°f¸f ¸fþQcSXe IYf³fc³f »ff¦fc ³fWXe IYSXZ¦fe °fû

RYdSX¹ffQ dIYÀfÀfZ dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜQZVf IZY DY´fSX NXZIYf,¸ff³fQZ¹f,d³f¹fûþ³f,´fiû°ÀffWX³f

Af²ffdSX°f WX`Ü ÀfSXIYfSX AüSX ³¹ff¹ff»f¹f IYû BÀf´fSX dU¨ffSX IYSX³ff ¨ffdWXEÜA³¹f

SXfª¹fûÔ ¸fZÔ dUôf»f¹f SXÀfûBʹfûÔ AüSX AfVffAûÔ IYû þû UZ°f³f d¸f»f°ff WX` Uû ·fe

d¶fWXfSX ÀfSXIYfSX ³fWXe QZ SXWXe WX`Ü

d¸fd±f»ff ´fZÔdMXÔ¦f ÀfZ ÀfªfZÔ¦fe AÀ´f°ff»f IYe Qe½ffSXZÔ

dIY A´f³fe ¸ffÔ¦fûÔ IZY Àf¸f±fʳf ¸fZÔ UZ Af¦ff¸fe 31

þ³fUSXe IYû AfIYfVfUf¯fe QSX·fÔ¦ff IZY³Qi ´fSX

²fSX³ff QZÔ¦fZÜ ¶f`NXIY IYe A²¹fÃf°ff WXZ¸fZÔQi IbY¸ffSX

»ff·f ³fZ IYeÜ BÀf ¸füIZY ´fSX ÀffdWX°¹f AIYfQZ¸fe,

dQ»»fe ÀfZ Àf¸¸ffd³f°f ¸f`d±f»fe dRY»¸f AIYfQ¸fe IZY

´fiû. A¸f»fZ³Qb VfZJSX ´ffNXIY, OXf. Àf°¹fZÔQi IbY¸ffSX

Óff, ÀfÔ¹fûþIY VfdVf¸fûWX³f ·ffSXõfþ, Vf`»fZÔQi IbY¸ffSX

IYV¹f´f, U÷Y¯f IbY¸ffSX Óff, SXdUßfe JÔOXZ»fUf»f,

¸fûWX³f ¸fbSXfSXe, Adþ°f IbY¸ffSX ¸fZWX°ff, ¸f³fûþ IbY¸ffSX

IbYVfUfWXf, ³fe»fZVf Af³fÔQ ³fZ dU¨ffSX SXJZÜ dUdVfá

VfSXf¶f ¸ffdRY¹ff, ¸ff³fU °fÀIYSXe ´fSX

A³fbßfU¯f ¸fZÔ þd½f´fi ¸fZÔ ²ffÔ²f»fe IYf ¸fbïf Lf¹ff SXWXf

ÀUSXfþ/¸f²fb¶f³feÜ

SXûIY±ff¸f IZY d»fE ¶f³fe SX¯f³fed°f

ÀUSXfþ/þ¹f³f¦fSXÜ

MXe´feÀfe ·fU³f IZY Àf·ff¦ffSX ¸fZÔ

A³fb¸fÔOX»fÀ°fSXe¹f A³fbßfU¯f

Àfd¸fd°f IYe ¶f`NXIY WXb¹feÜ

dþÀfIYe A²¹fÃf°ff EÀfBÊAû

IbY¸fbQSXÔþ³f ³fZ IYeÜ ¶f`NXIY ¸fZÔ

þ¹f³f¦fSX,¶ffÀfû´f˜e, »fQd³f¹ffÔ

IZY A³fbßfU¯f Àfd¸fd°f IZY

ÀfQÀ¹f U °fe³fûa ¶»ffgIY IZY

E¸fAû Àf¸fZ°f A³¹f Ad²fIYfSXe

CX´fdÀ±f°f ±fZÜ ¶f`NXIY ÀfQÀ¹fûÔ

³fZ þ³fdU°fSX¯f ´fi¯ff»fe IZY

OXe»fSXûÔ õfSXf ²ffÔ²f»fe ¶fSX°f³fZ

IYf AfSXû´f »f¦ff¹ffÜ Àff±f WXe dU°fSX¯f ¸fZÔ

¸f³f¸ff³fe U A³ffþ IYe °fü»f IY¸f QZ³fZ

IYe dVfIYf¹f°f IYeÜ

QbÀfSXe AûSX ¦f`Àf EþZÔdÀf¹fûÔ õfSXf

CX´f·fûöYfAûÔ IYû ÀfÀf¸f¹f ¦f`Àf ³fWXea QZ³fZ,

§fSX ´fSX ³fWXea ´fWXbÔ¨ff³fZ °f±ff ª¹ffQf ´f`Àff

UÀfc»fZ þf³fZ IYe dVfIYf¹f°f IYeÜ

¶ffÀfû´f˜e IZY ÀfQÀ¹fûÔ ³fZ AfÔ¦f³f¶ffOÞXe

IZY³QiûÔ IZY NXeIY ÀfZ ÀfÔ¨ff»f³f ³fWXea WXû³fZ

°f±ff ´fû¿f¯f ÃfZÂf ¸fZÔ E¸fOXeE¸f IZY dU°fSX¯f ¸fZÔ Ad³fd¸f¹f°ff IYe

dVfIYf¹f°f IYeÜ EÀfBÊAû ßfe SXÔþ³f ³fZ Jfôf³³f dU°fSX¯f ¸fZÔ

EÀfEÀf¶fe 48UeÔ ¶fMXfd»f¹f³f ¸fb£¹ff»f¹f,

þ¹f³f¦fSX ¶ffþfSX Àfd¸fd°f dÀ±f°f Àf·ff¦ffSX ¸fZÔ

Àfe¸ff ´fSX AUfd³L°f °f°UûÔ, VfSXf¶f ¸ffdRY¹ffAûÔ,

¸ff³fU °fÀIYSXe, þf»fe ³fûMX, AU`²f

¸f³feE¢ÀfZÔþ IYfSXû¶ffSX IZY SXûIY±ff¸f Àf¸fZ°f

A³¹f ¸fWX°U´fc¯fÊ ¸fbïûÔ IYû »fZIYSX Àf¸feÃff°¸fIY

¶f`NXIY WXbBÊXÜ dþÀf¸fZÔ EÀfEÀf¶fe IZY ¸fbþµRYSX´fbSX

þû³f IZY ¨ffSX ¶fMXfd»f¹f³fûÔ IZY Ad²fIYfSXe,

³ff¦fdSXIY ´fiVffÀf³f, ´fbd»fÀf, RYûSXZÀMX, IYÀMX¸f,

CX°´ffQ dU·ff¦f, JbdRY¹ff dU·ff¦f IZY

Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY Àff±f ¶f`NXIY WXb¹feÜ ¶f`NXIY IYe A²¹fÃf°ff

48UeÔ IZY IY¸ffÔOXZMX ³f³Q³f IbY¸ffSX dUá ³fZ IYeÜ ¶f`NXIY ¸fZÔ

¶ffgOXSX ´fSX AUfd³L°f °f°UûÔ ´fSX ´f`³fe ³fþSX SXJ³fZ,VfSXf¶f

¸ffdRY¹ff U °fÀIYSXûÔ, þf»fe ³fûMX IZY IYfSXû¶ffdSX¹fûÔ ´fSX ³fIZY»f

IYÀf³fZ, ¸ff³fU °fÀIYSXe ´fSX SXûIY±ff¸f IYû »fZIYSX ÀffÓff SX¯f³fed°f

´fSX ¨f¨ffÊ WXbBÊXÜ Àff±f WXe ·ffSX°fe¹f U ³fZ´ff»fe IYSXZÔÀfe ÀfZ þbOÞXZ

AU`²f ¸f³feE¢ÀfZÔþ IZY IYfSXû¶ffSX »f¦ff¸f »f¦ff³fZ ´fSX ¶f»f dQ¹ff

¦f¹ffÜ °f±ff ÀfSXIYfSX õfSXf d³fQZÊdVf°f dIY°f³fZ IYSXZÔÀfe IYû Qû³fûÔ

QZVf IZY ³ff¦fdSXIYûÔ õfSXf AQf³f ´fiQf³f IYSX ÀfIY°fe WX`, BÀf´fSX

dQVffd³fQZÊVf IYe þf³fIYfSXe Qe ¦f¹feÜ ¶f`NXIY ¸fZÔ BÀfIZY A»ffUZ

¶ffgOXSX ÀfbSXÃff°¸fIY IYBÊ A³¹f ¸fWX°U´fc¯fÊ ¸fÀf»fûÔ ´fSX ·fe ¨f¨ffÊ

RYûMXû 1

WXbBÊXÜ Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ Àf·fe CX´fdÀ±f°f dU·ff¦fûÔ IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ

ÀfZ Af´fÀfe Àf¸f³U¹f ¶f³ff IYSX Àff±fÊIY ´fWX»f ´fSX SX¯f³fed°f

¶f³feÜ ¶f`NXIY ¸fZÔ EÀfEÀf¶fe IZY ¸fbþµRYSX´fbSX, Àfe°ff¸fPÞXe,

SXfþ³f¦fSX IZY IY¸ffÔOXZÔMX Aþ¹f IbY¸ffSX, E¨f.¶fe.IZY. dÀfÔWX,

ÀfZIZY¯OX IY¸ffÔOXZÔMX ³fUe³f IbY¸ffSX,dOX´MXe IY¸ffÔOXZMX WXSXZSXf¸f

ÀffCX,E¸f Ad¸f°ff·f, ¸f²fb¶f³fe EEÀf´fe Aþ¹f IbY¸ffSX ´ff¯OXZ¹f,

EÀfOXeE¸f þ¹f³f¦fSX VfÔIYSX VfSX¯f Aû¸fe,EÀfEAû A¸fSXþe°f

dÀfÔWXf, ·ffÀfbSX WXþdSX¹ff,þZ.AfBÊ. EAû EÀf.IZY. SXf¹f,RYûSXZÔÀMX

SX`ÔþSX ´fi¸fûQ IbY¸ffSX dÀfÔWX, ±ff³ff²¹fÃf CX¸ffVfÔIYSX SXf¹f,ÀfdIYÊ»f

BÔÀ´fZ¢MXSX ¹fû¦fZ³Qi SXdUQfÀf Àf¸fZ°f A³¹f ÀfÔ¶fÔd²f°f Ad²fIYfSXe

CX´fdÀ±f°f ±fZÜ

Àfb²ffSX IYSX³fZ,¦f`Àf dU°fSX¯f Àf¸f¹f ´fSX

IYSX³fZ IYf d³fQZÊVf Àf·fe ÀfÔ¶fÔd²f°f

Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû dQ¹ffÜ ¶f`NXIY ¸fZÔ

E¸fAû þ¹f³f¦fSX OXf. B³Qi IbY¸ffSX ¸fÔOX»f

,´fiJÔOX ´fi¸fbJ Àfd¨f³f dÀfÔWX,CX´f ´fi¸fbJ

d¸f±f»fZVf ´ffÀfUf³f,SXf¸fQZU QfÀf,´fiQe´f

´ffÀfUf³f, ·fb¿f¯f dÀfÔWX A¸feøYQe³f

Àfb·ff¿f VfÔIYSX Óff,ÀfÔþ¹f ¸fWX°fû,WXZ¸fÔ°f

d¸fßf, WXdSX³ffSXf¹f¯f ÀfWX³fe,¸f³fûþ dÀfÔWXf,

l l SXÀfüBÊ ¦f`Àf dU°fSX¯f

¸fZÔ ·fe Ad²fIY ´f`ÀfZ IYe

UÀfc»fe

l l´feOXeEÀf ¸fZÔ IY¸f

A³ffþ dQ¹fZ þf³fZ ´fSX

dVfIYf¹f°f

»ff»f¶fWXfQbSX SXf¸fVfe¿f Àf¸fZ°f þ¹f³f¦fSX ,¶ffÀfû´f˜e, »fQd³f¹ffÔ

IZY A³fbßfU¯f ÀfQÀ¹f CX´fdÀ±f°f ±fZÜ

A²fcSmX BaXdQSXf Af½ffÀfûÔ IYe 31 ¸ff¨fÊ

°fIY QZÔ þf³fIYfSXe : dªf»ffd²fIYfSXe

dUôf»f¹f SXÀfûB¹ff ÀfÔ§f ³fZ RcYÔIYf AfÔQû»f³f IYf d¶f¦fb»f

ÀUSXfþ/ ¸f²fb¶f³feÜ

À½fSXfªf/QSX·fÔ¦ffÜ

ÀfSXIYfSX IZY Àff°f d³f›¹f IZY A³°f¦fÊ°f

WXSX §fSX Vfü¨ff»f¹f, WXSX §fSX ³f»f IYf

þ»f, §fSX °fIY ´f¢IYe ¦f»fe-³ff»fe

¹fûþ³ffAûÔ IYe Àf¸feÃff IYû »fZ

dþ»ffd²fIYfSXe ¨fÔQiVfZJSX dÀfÔWX IYe

A²¹fÃf°ff ¸fZÔ ·fe¸fSXfU A¸¶fZQIYSX

Àf·ff¦ffSX dÀ±f°f ¶f`NXIY IYe ¦f¹fe,

dþÀf¸fZÔ OXeE¸f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ÀfSXIYfSX

IZY d³fQZVffʳfbÀffSX 31 ¸ff¨fÊ IZY ¶ffQ

Bd³QSXf AfUfÀf ¹fûþ³ff IZY °fWX°f SXfdVf

QZ¹f ³fWXeÔ WXû¦feÜ A°f: 31 ¸ff¨fÊ

2018 IZY ´fcUÊ ´fÔ¨ff¹f°fUfSX OXûSX-MXc-

OXûSX Ad·f¹ff³f ¨f»ffIYSX A´fc¯fÊ ´fOÞXZ

Bd³QSXf AfUfÀf IZY Aô°f³f dÀ±fd°f

IYe þf³fIYfSXe ÀfÔ¦fidWX°f IYSX ´fid°fUZQ³f

QZÜ dõ°fe¹f A±fUf °fÈ°fe¹f dIYV°f IZY

A·ffU ¸fZÔ A´fc¯fÊ ´fOÞXZ Bd³QSXf AfUfÀf

IZY d»fE SXfdVf AdU»f¸¶f QZ³fZ IYf

d³fQZVf dQ¹ff ¦f¹ffÜ d¶f¨f`d»f¹fûÔ ´fSX

Àf£°f IYfSXÊUfBÊ IYSX°fZ WXbE Ad·f¹ff³f

¨f»ffIYSX ERYAfBÊAfSX QþÊ IYSX³fZ IYf

d³fQZVf dQ¹ff ¦f¹ffÜ ´fiJ¯OXûÔ IZY Àf·fe

l l d¶f¨füd»f¹fûÔ IYû d¨fd³WX°f

IYSX Àf£°f IYfSXÊUfBÊ

IYf d³fQZÊVf

d¶fWXfSX SXfª¹f dUôf»f¹f SXÀfûB¹ff ÀfÔ§f

IYe ¸f²fb¶f³fe dþ»ff BIYfBÊ ³fZ Afþ

þZ»f ·fSXû Ad·f¹ff³f IYe VfbøYAf°f

IYeÜ ÀfÔ§f IZY WXþfSXûÔ ÀfQÀ¹fûÔ ³fZ

Àf¸ffWXSX¯ff»f¹f IZY Àf¸fÃf ÀffPXZ °fe³f

§fÔMXZ °fIY þ¸fIYSX ´fiQVfʳf dIY¹ffÜ

dþÀfÀfZ VfWXSX IYe ¸fb£¹f ÀfOXIY §fÔMXû

þf¸f SXWXeÜ VfWXSX ¸fZÔ UfWX³f °fû QcSX

´f`Q»f Af³ff þf³ff ·fe ¸fbdVIY»f WXû

¦f¹ffÜ ¶ffQ dþ»ffd²fIYfSXe ÀfZ

dVfá¸fÔOX»f IYe Uf°ffÊ IZ Y¶ffQ ÀfOXÞIY

þf¸f WXMXf AüSX ¹ff°ff¹ff°f Àff¸ff³¹f WXû

ÀfIYfÜ dVfá¸fÔOX»f ³fZ OXeE¸f IYû

¸ffÔ¦fû IYf À¸ffSX ´fÂf ·fe ÀfüÔ´ffÜ

IYf¹fÊIiY¸f IYf ³fZ°fÈ°U IYSX SXWXZ dU³fûQ

´ffÀfUf³f AüSX CX´fZÔQi QfÀf ³fZ ¶f°ff¹ff

dIY CX³fIYe ¸fb£¹f ¸ffÔ¦fû ¸fZÔ d¶fWXfSX

ÀfSXIYfSX IZY ÀfÔIY»´f IZY A³fbÀffSX

SXÀfûBʹfûÔ IYf ¸ff³fQZ¹f ´fid°f¸ffWX

18000 ÷Y´f¹fZ dIY¹ff þf¹fÜCXÀfZ

ÀfSXIYfSXe IY¸fʨffSXe §fûd¿f°f dIY¹ff

þf¹fܶfIYf¹ff ¸ff³fQZ¹f IYf Ad¶f»fÔ¶f

þ³f ´fid°fd³fd²f¦f¯fûÔ IYû ·fe ÀfSXIYfSX IZY

BÀf d³f¯fʹf ÀfZ AU¦f°f IYSXf³fZ IYû ·fe

IYWXf ¦f¹ffÜ ÀU¨L°ff Ad·f¹ff³f IZY

°fWX°f Vfü¨ff»f¹f d³f¸ffʯf IYf¹fÊ IZY ²fe¸fe

´fi¦fd°f ´fSX dþ»ff ´fQfd²fIYfSXe ¸fWXûQ¹f

³fZ AÀfÔ°fû¿f ½¹föY IYSX°fZ WXbE BÀf¸fZÔ

°fZþe »ff³fZ IYf d³fQZ¿f dQ¹ffÜ ´fi°¹fZIY

´fiJ¯OX ¸fZÔ ´ffa¨f-´ffa¨f ´fÔ¨ff¹f°fûÔ IYf

¨f¹f³f IYSX dþ»ff ÀfZ »fZIYSX ´fiJ¯OX

À°fSXe¹f ´fQfd²fIYfSXe¦f¯fûÔ IYû dU¿fZ¿f

øY´f ÀfZ B³f ´fÔ¨ff¹f°fûÔ ¸fZÔ Vfü¨ff»f¹f

d³f¸ffʯf IYf¹fÊ IYf A³fbßfU¯f IYSX 31

¸ff¨fÊ 2018 °fIY AûOXeERY ´fÔ¨ff¹f°f

¶f³ff³fZ IYf »fùf dQ¹ff ¦f¹ffÜ A»fe³f¦fSX

´fiJ¯OX IZY d»fE A´fSX Àf¸ffWX°ff IYû,

¶fZ³fe´fbSX ´fiJ¯OX IZY d»fE CX´f dUIYfÀf

Af¹fböY ¸fWXûQ¹f IYû dUVfZ¿f øY´f ÀfZ

A³fbßfU¯f IYSX³fZ WXZ°fb Qfd¹f°U dQ¹ff

¦f¹ffÜ

l lÀf¸ffWXSX¯ff»f¹f IZY Àf¸fÃf dIY¹ff ÀfOÞXIY þf¸f

l lÀffPXZ °fe³f §fÔMXZ °fIY AÀ°f ½¹fÀ°f SXWXf VfWXSX IYf

¹ff°ff¹ff°f

UZ°f³f dQ¹ff þf¹fÜAfIYdÀ¸fIY ¸fÈ°¹fb

WXû³fZ ´fSX Afdßf°fûÔ IYû ¨ffSX »ffJ IYf

·fb¦f°ff³f AdU»fÔ¶f dIY¹ff þf¹fÜ

¶ffQ ¸fZÔ SXÀfûBʹfûÔ ³fZ

À±ff³fe¹f UfMXÐÀf³f ÀIcY»f IZY ¸f`Qf³f ¸fZÔ

EIY Àf·ff IYeÜ UöYfAûÔ ³fZ IYWXf

¸ffÔ¦fZ ´fcSXe WXû³fZ °fIY CX³fIYf AfÔQû»f³f

þfSXe SXWXZ¦ffÜSXÀfûB¹fûÔ ÀfSXIYfSX AüSX

¸fb£¹f¸fÔÂfe IZY dJ»ffRY þ¸fIYSX

³ffSXZ¶ffþe ·fe IYeÜ

¦ffÔU IYû VfWXSX ¶f³f¹fZ¦fe

Àff°f d³f›¹f ¹fûþ³ff

l lOXeE¸f ³fZ IYf¹fÊVff»ff

¸fZÔ ¶f°ff¹fZ ¹fûþ³ff

dIiY¹ff³U¹f³f IZY ¦fbSX

·fb¦f°ff³f dIY¹ff þf¹fÜd³f¹fbdöY ´fÂf

QZIYSX

´fid°fdQ³f

þf¹fÜSXÀfûBʹfûÔ IYû ´fid°fU¿fÊ UQeÊ Qe

þf¹fÜQb§fÊMX³ff ¶fe¸ff U ÀUfÀ±¹f

¶fe¸ff IYf »ff·f dQ¹ff þf¹fܸfdWX»ff

SXÀfûBʹfûÔ

IYû

dUVfZ¿ffUIYfVf IYf »ff·f dQ¹ff

þf¹fÜJf³ff ¶f³ff³fZ IZY A»ff¶ff A³¹f

IYf¹fÊ ³fWXe d»f¹ff þf¹fÜJf³ff ³fWXe

¶f³f³fZ IZY dQ³f AüSX LfÂfûÔ IZY Jf³ff

Jf³fZ IZY ¶ffQ ÀIcY»f ¸fZÔ ³fWXe SXûIYf

þf¹fÜQÀf IZY ¶fQ»fZ ¶ffSXWX ¸fWXe³fZ IYf

WXfdþSXe»fe

¸ff°fÈ°U

U

dþ¦f þ`¦f ´fiûþZ¢MX IZY °fWX°f

d¨f¸f³fe d³f¸ffʯf IZY Àf¸f¹f d½fÀ°ffSX

´fSX ÀfÔ§f ³fZ þfdWXSX IYe d¨fÔ°ff

A÷Y¯f IbY¸ffSX

ÀUSXfþ/IY¸f°fü»f/QSX·fÔ¦ffÜ dþ¦f þ`¦f

´fiûþZ¢MX IZY °fWX°f 31 A¦fÀ°f 2018

°fIY BÊMX ·f˜f d¨f¸f³fe d³f¸ffʯf IZY AfQZVf

¸fZÔ Àf¸f¹f dUÀ°ffSX IYû »fZIYSX dÀfÔ§fUfOÞXf EUÔ

þf»fZ ´fiJÔOX IZY BÊÔMX d³f¸ff°ffÊAûÔ ³fZ ±ff³ff

ÃfZÂf IZY »f¦f³¸ff²ff¸f dÀ±f°f ¹fcEþe BÊMX

CXôû¦f ´fdSXÀfSX ¸fZÔ EIY ¶f`NXIY IYe ܶf`NXIY

IYe A²¹fÃf°ff BÊÔMX d³f¸ff°ffÊ AVfûIY NXfIbYSX

³fZ IYeÜ dþÀf¸fZ Àf·fe ½¹fUÀffd¹fAû ³fZ

´fiQc¿f¯f dU·ff¦f õfSXf B°f³fZ IY¸f Àf¸f¹f

¸fZ dþ¦f þ`¦f ´fiûþZ¢MX IZY °fWX°f

d¨f¸f³fe d³f¸ffʯf IYû »fZIYSX þû Àf¸f¹f

d³f²ffÊdSX°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`,CXÀf´fSX d¨fÔ°ff

þfdWXSX IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY B°f³fZ IY¸f

Àf¸f¹f ¸fZÔ d¨f¸f³fe ÀfÔ²ffSX¯f IYSX³ff

¸fb¸fdIY³f ³fWXe WX`Ü U`NXIY ¸fZÔ ÀfÔ§f IZY

Àfd¨fU AfRY°ff¶f AWX¸fQ, »f»f³f

´fiÀffQ, ¦fü°f¸f ´fiÀffQ, JbVfeÊQ

Af»f¸f,

Ad·f¿fZIY

dU¸f»fIYfÔ°f Óff, ¶f¶f»fc ´fiÀffQ, CX´fZÔQi

´fiÀffQ, »føfe ÀffWX,þ¹f ´fiIYfVf

´fiÀffQ, VffWX³fUfþ, SXf¸f ¶ff¶fc

¨fü²fSXe,´f³³fc ¨fü²fSXe , Qe´fIY IbY¸ffSX

AfdQ BÊÔMX ½¹fUÀff¹fe ¸füþcQ ±fZ Ü

À½fSXSXfªf/¸f²fb¶f³feÜ

ÀUSXfþÜ ¸f²fb¶f³fe

¸f²fb¶f³fe ÀfQSX AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ·fe QeUfSXûÔ

´fSX d¸fd±f»ff ´fZÔdMXÔ¦f IYf QeQfSX WXû¦ffÜ

¹fWXfÔ Af³fZ Uf»fZ ¸fSXeþ EUÔ CX³fIZY

´fdSXþ³fûÔ IYû d¸fd±f»ff ´fZÔdMXÔ¦f IZY ÷Y´f

¦ffÔU IYe IY»ff IYe Óf»fIY QZJ³fZ IYû

d¸f»fZ¦feÜ ¹fWX IYf¸f d¸fd±f»ff IYe dUV½f

l l OXeE¸f IZY ´fWX»f IYe WXû

SXWXe ÀfUÊÂf ÀfSXfWX³ff

¸fb£¹f¸fÔÂfe

ÀfWXf¹f°ff ¹fûþ³ff ÀfZ ÀfÔ¶fd²f°f

´fQfd²fIYfSXe IYû Vf°f ´fid°fVf°f »fùf

´fif~ IYSX³fZ IYe dQVff ¸fZÔ IYf¸f IYSX³fZ

IYf d³fQZÊVf dQ¹ff ¦f¹ffÜ

BÀfIZY ¶ffQ ¦f°f 21 þ³fUSXe

IYû QWXZþ U Uf»f dUUfWX IZY

dJ»ffRY ¶f³ff¹fZ ¦f¹fZ ¸ff³fU ßfÈÔJ»ff

¸fZÔ ·ff¦f »fZIYSX BÀfZ ÀfRY»f ¶f³ff³fZ IZY

d»fE OXeE¸f ³fZ dþ»ffUfdÀf¹fûÔ IYû

²f³¹fUfQ dQ¹ffÜ BÀf SXfª¹f½¹ff´fe

IYf¹fÊIiY¸f IYû ÀfRY»f ¶f³ff³fZ ¸fZÔ

ÀfdIiY¹f ·fcd¸fIYf d³f·ff³fZ Uf»fûÔ IYû

OXeE¸f ³fZ Àf¸¸ffd³f°f ·fe dIY¹ffÜ

OXeE¸f ³fZ IYWXf dIY ¸f²fb¶f³fe IZY »fû¦fûÔ

IYf CX°ÀffWX AüSX ¸fZSXZ ´fid°f ´¹ffSX IYf

WXe ´fdSX¯ff¸f WX` dIY BÀf dþ»fZ ¸fZÔ

»fùf ÀfZ Ad²fIY dIY»fû¸feMXSX ¸fZÔ

¸ff³fU ßfÈÔJ»ff IYf d³f¸ffʯf WXû ÀfIYfÜ

¸füIZY ´fSX OXeOXeÀfe SXfþIbY¸ffSX Àf¸fZ°f

dþ»fZ ·fSXIZY ´fQfd²fIYfSXe Vffd¸f»f ±fZÜ

d³f›¹f

ÀU¹fÔ

dþ»ffd²fIYfSXe Vfe¿fÊ°f IYd´f»f

AVfûIY ³fZ IYWXf dIY Àff°f d³f›¹f

¹fûþ³ff ¦fif¸fe¯f ÃfZÂf IZY VfWXSXeIYSX¯f

dIY dQVff ¸fZÔ ´fWX»fe IYOÞXe WX`Ü BÀf

¹fûþ³ff IZY IYf¹ffÊd³U°f WXû þf³fZ ÀfZ

VfWXSX IYe Àfbd½f²ff ¦ffÔU ¸fZÔ WXe d¸f»f³fZ

»f¦fZ¦feÜ

¦ffÔU ÀfZ VfWXSXûa IYe AûSX ´f»ff¹f³f

øYIZY¦ffÜ BÀfd»fE BÀf ¸fWX°U´fc¯fÊ

¹fûþ³ff IYû ²fSXf°f»f ´fSX CX°ffSX³fZ ¸fZÔ

Àff¸fcdWXIY ´fi¹ffÀf þ÷YSXe WX`Ü UZ

À±ff³fe¹f MXfCX³f WXfg»f ¸fZÔ Vfd³fUfSX IYû

7 d³f›¹f ¹fûþ³ff IZY AÔ°f¦fÊ°f d¶fWXfSX

ÀMXcOXZÔMX IiYZdOXMX IYfOXÊ ¹fûþ³ff,

¸fb£¹f¸fÔÂfe d³f›¹f ÀU¹fÔ ÀfWXf¹f°ff

¹fûþ³ff EUÔ IbYVf»f ¹fbUf IYf¹fÊIiY¸f

IYû »fZIYSX CX³¸fbJeIYSX¯f IYf¹fÊVff»ff

ÀfWX ¸ff³fU ßfÈÔJ»ff Àf¸¸ff³f

IYf¹fÊIiY¸f IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX SXWXZ ±fZÜ

ßfe Vfe¿fÊ°f IYd´f»f AVfûIY,dþ»ff

´fQfd²fIYfSXe ³fZ IYf¹fÊIiY¸f IYe

A²¹fÃf°ff ·fe IYeÜ

OXeE¸f ³fZ IYf¹fÊVff»ff ¸fZÔ

CX´fdÀ±f°f Ad²fIYfSXe U IYd¸fʹfûÔ ÀfZ

IYWXf dIY Àff d³f›¹f ¹fûþ³ff ¸fZÔ

dIYÀfe ´fiIYfSX IYe IYû°ffWXe ¶fQfÊÀ°f

³fWXea IYe þf¹f¦feÜ ¹fWX ¹fûþ³ff

ÀfSXIYfSX IYe ¸fWX°UfIYfÔÃfe ¹fûþ³ff

WX`Ü CX´fdÀ±f°f ¶f`ÔIY IYd¸fʹfûÔ IYû

Àf¸fÓff°fZ WXbE IYWXf dIY BÀf ¹fûþ³ff

IZY °fWX°f LfÂfûÔ IYû »fû³f »fZ³fZ ¸fZÔ IYûBÊ

´fSXZVff³fe ³fWXea WXû ¹fWX Àfbd³fd›°f

IYSX³ff ¶f`ÔIY IYf IYf¸f WX`Ü IbYVf»f

¹fbUf IYf¹fÊIiY¸f IYe ´fi¦fd°f IYe Àf¸feÃff

IYSX°fZ WXbE BÀf¸fZÔ °fZþe »ff³fZ IYf

d³fQZÊVf dQ¹ffÜ

IY»ffIYfSXûÔ ÀfZ AÀ´f°ff»f IZY °f¸ff¸f

QeUfSXûÔ ´fSX d¸fd±f»ff ´fZÔdMXÔ¦f ¶f³f¶ff³fZ IYf

IYf¸f VfbøY IYSXZÔÜCX»»fZJ³fe¹f WX` IYe

ÀffUÊþd³fIY ÀfÔÀ±ffAûÔ dIY QeUfSXûÔ ´fSX

d¸fd±f»ff ´fZÔdMXÔ¦f ¶f³f¶ff³fZ IYe VfbøYAf°f

Àf¸fÀ°fe´fbSX IZY ¸fÔOX»f SXZ»f ´fi¶fÔ²fIY ³fZ

IYe ±feÜ CX³fIZY ´¹ffÀf ÀfZ ¸f²fb¶f³fe SXZ»fUZ

ÀMXZVf³f IYe QeUfSXûÔ ´fSX ´fi±f¸f RZYþ IYf

´fZÔdMXÔ¦f IYSXfIYSX A¶f QcÀfSXZ RZYþ IYe

´fZÔdMXÔ¦f ·fe VfbøY IYe ¦fBÊ WX`Ü BÀfIZY ¶ffQ

OXeE¸f Vfe¿fÊ°f IYd´f»f AVfûIY ³fZ

¸f²fb¶f³fe ´fdSXÀfQ³f AüSX Àf¸ffWXSX¯ff»f¹f

IYe QeUfSXûÔ ´fSX ´fZÔdMXÔ¦f ¶f³f¶ffBÊÜBÀfIZY

¶ffQ dUôf´fd°f MXfUSX AüSX IY»ff ¦fif¸f

dþ°f¶ffSX´fbSX ¸fZÔ ÀffUÊþd³fIY ÀfÔÀ±ff³f

ÀfdWX°f ³feþe AfUfÀfûÔ IYe QeUfSXûÔ ´fSX

·fe d¸f±fe»ff ´fZÔdMXÔ¦f ¶f³ffBÊ ¦fBÊÜ

A¶f dþ»ffd²fIYfSXe ³fZ

ÀfQSX AÀ´f°ff»f IYe QeUfSXûÔ ´fSX ·fe

d¸fd±f»ff ´fZÔdMXÔ¦f ¶f³f¶ff³fZ IYf d³fQZÊVf

QZIYSX BÀf JOXe IYû AüSX EIY IYQ¸f

¶fPXf¹ff WX`ÜUZ ÀfQSX AÀ´f°ff»f IZY

dUd·f³³f UfOXûÊÔ IYf ·fe ¦fWX³f d³fSXeÃf¯f

dIY¹ffÜ ´fiÀfU IYÃf IZY d³fSXeÃf¯f IZY

QüSXf³f ¶f¦f»f ¸fZÔ ¦fÔQ¦fe IYf AÔ¶ffSX QZJ

UZ ·fOXIY ¦f¹fZÜ CX³WXûÔ³fZ ÀfeEÀf IYû

AdU»fÔ¶f ÀfRYfBÊ IYfÔMÑZ¢MXSX IYf

IYfÔMÑZ¢MX SXï IYSX³fZ IYf AfQZVf

dQ¹ffÜBÀfIZY ´fWX»fZ IZY d³fSXeÃf¯f ¸fZÔ ·fe

CX³WXûÔ³fZ AÀ´f°ff»f IYe ÀfRYfBÊ ½¹fUÀ±ff

Àfb²ffSX³fZ IYf d³fQZÊVf dQ¹ff ±ffÜdÀfdU»f

Àfþʳf A¸fSX³ff±f Óff ³fZ ¶f°ff¹ff dIY

ÀfRYfBÊ ¸fZÔ »ff´fSXUfWXe IYû »fZIYSX dUd²f

Àf¸¸f°f IYfSXÊUfBÊ IYe þf¹f¦feÜ CX³WXûÔ³fZ

¶f°ff¹ff dIY d³fQZVff³fbÀffSX AÀ´f°ff»f IYe

QeUfSXûÔ ´fSX d¸fd±f»ff ´fZÔdMXÔ¦f ¶f³f¶ff³fZ

IYf IYf¸f Vfe§fi VfbøY IYSXf¹ff

þf¹f¦ffÜOXeE¸f IZY BÀf IYf¸f IYe ÀfUÊÂf

ÀfSXfWX³ff WXû SXWXe WX`Ü

´fidÀfð IY»ff IZY ´fid°f A°¹fd²fIY ÷YÓff³f

SXJ³fZ Uf»fZ ¸f²fb¶f³fe IZY dþ»ffd²fIYfSXe

IZY d³fQZÊVf ´fSX dIY¹ff þf¹f¦ffÜ OXeE¸f

Vfe¿fÊ°f Jd´f»f AVfûIY ³fZ SXdUUfSX IYû

¹fWX d³fQZÊVf ÀfeEÀf OXf A¸fSX³ff±f Óff

IYû dQ¹ff WX`Ü UZ ´f»Àf ´fûd»f¹fû

Ad·f¹ff³f IYe VfbøYAf°f IYSX³fZ ÀfQSX

AÀ´f°ff»f ´fWXbÔ¨fZ ±fZÜ

CX³WXûÔ³fZ ÀfeEÀf IYû d³fQZÊVf dQ¹ff

dIY ´fWX»fZ ÀfQSX AÀ´f°ff»f IZY QeUfSXûÔ

IYf ”fBMX UfÀf IYSXf¹fZÔ ,dRYSX BÀf

QeUfSXûÔ ´fSX À±ff³fe¹f dÀfðWXÀ°f

IbY¸ffSX,

slide8

08

´fMX³ff

LX´fSXf/ Àfe½ff³f

www.swarajlive.com

¸fa¦f»f½ffSXX, 30 ªf³f½fSXeXX, 2018

ÀfadÃf´°f £f¶fSmÔX

19 IYû WXûÔ¦fZ þZ´fe¹fc ¸fZÔ LfÂf ÀfÔ§f

¨fb³ffU, IbY»f´fd°f ³fZ IYe §fû¿f¯ff

À½fSXfªf/L´fSXfÜ

¸fWXfSXf¯ff ´fi°ff´f IYf

¹fû¦fQf³f A°fb»f³fe¹f: d´fÔMXc

IY¸´¹fcMXSX ÀffÃfSX°ff ¸fZÔ ´fidVfÃf¯ff±feÊ IYû

dþ´f A²¹fÃf ³fZ dIY¹ff ´fbSXÀIÈY°f

ÀUSXfþ/¸fPXüSXf(ÀffSX¯f)Ü À±ff³fe¹f ³f¦fSX ´fÔ¨ff¹f°f ¸fZÔ ÀfÔ¨ffd»f°f ¦fif¸fe¯f

IY¸´¹fcMXSX ÀffÃffSX°ff d¸fVf³f ÀfûÀff¹fMXe ³fZ

´ffÀfAfCXMX ´fidVfÃf¯ff±feÊ LfÂf-LfÂffAûÔ

IYû Àfû¸fUfSX IZY dQ³f Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ffÜ

ÀfÔÀ±ff³f CX°IÈYá°ff ´fif~ QÀf LfÂf -

LfÂffAûÔ IYû dþ»ff ´fdSX¿fQ A²¹fÃff

¸fe³ff A÷Y¯f ³fZ ´ffdSX°fûd¿fIY QZIYSX

Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ffÜ dþÀf¸fZÔ ´fi±f¸f À±ff³f

þcÀfe IbY¸ffSXe, dõ°fe¹f A³fbSXf¦f IbY¸ffSX

AüSX °fÈ°fe¹f AÔþd»f IbY¸ffSXe ±feÜ BÀfIZY Àff±f QÀf LfÂf AüSX LfÂff¹fZÔ ·fe CX°IÈYá

´fiQVfʳf dIY¹fZ ±fZÜ CX³WXZÔ ´fi¸ff¯f ´fÂf ÀfÔÀ±ff³f õfSXf dQ¹ff ¦f¹ffÜ BÀf ¸füIZY ´fSX

ÀfÔÀ±ff³f IZY OXf¹fSXZ¢MXSX A¸f³f IbY¸ffSX ¨füSXdÀf¹ff, dOX´MXe OXf¹fSXZ¢MXSX ¨fÔQZV½fSX

IbY¸ffSX, IYf¸fZV½fSX dÀfÔW , ¸fÔMXc dÀfÔWX ÀfdWX°f QþʳfûÔ ¦f¯f¸ff³¹f »fû¦f ±fZÜ ¶f°ff QZ IYe

¹fZ ÀfSXIYfSX õfSXf ¸ff³¹f°ff ´fif~ ÀfÔÀ±ff³f IYf CXQZV¹f ¦fif¸fe¯f ÃfZÂf IZY ¶f¨¨fZ ¶fd¨¨f¹fûÔ

IYû ÀUSXûþ¦ffSX WXZ°fb ´fidVfÃf¯f QZ³ff WX`Ü dþÀf¸fZÔ A»´f AUd²f ¸fZÔ ª¹ffQf IbYVf»f

¶f³ff³ff IYf¸f WX`Ü

AJÔOX Aá¹ff¸f IYû d³fIY»fe ·f½¹f IY»fVf ¹ffÂff

ÀUSXfþ/°fSX`¹ff(ÀffSX¯f)Ü ´fiJÔOX IZY VffWX³fUfþ ´fbSX ¦ffÔU dÀ±f°f MXÔ¦ffSXe ¶ff¶ff

IZY ¶f¦fe¨ff AüSX CX³fIZY þ³¸f ·fcd¸f ´fSX EIY Àff±f ´fifSX¸·f WXû³fZ Uf»fZ 24 §fÔMXZ IZY

AJÔOX Aá¹ff¸f IZY d»fE Àfû¸fUfSX IYû ·f½¹f IY»fVf ¹ffÂff d³fIY»feÜ IY»fVf ¹ffÂff

CX³fIZY þ³¸f ·fcd¸f VffWX³fZUfþ´fbSX ÀfZ d³fIY»fIYSX MXÔ¦ffSXe ¶ff¶ff IZY ¶f¦fe¨ff ¸fZÔ dÀ±f°f

IbYAfÔ °fIY ´fWXbÔ¨fe þWXfÔ ÀfZ U`dQIY ¸fÔÂfû¨¨ffSX¯f IZY ¶fe¨f þ»f·fSXe dIY¹ff ¦f¹ffÜ

ßfe ßfe 108 ßfe ³ffSXQ ¶ff¶ff IYe QZJSXZJ ¸fZÔ 30 þ³fUSXe IYû ´fifSXÔ·f WXû³fZ Uf»fZ

24 §fÔMXZ IYf AJ¯OX Aá¹ff¸f IZY ´fcUÊ d³fIY»fe IY»fVf ¹ffÂff ¸fZÔ WXf±fe, §fûOÞXf,

l l Àf¸ffþ IY»¹ff¯f

dU·ff¦f IZY Àfüþ³¹f ÀfZ

¸fWXfSXfþ¦fÔþ

¶fbd³f¹ffQe IZY³Qi ´fSX

þøYSX°f ¸fÔQû IZY ¶fe¨f

IY¸¶f»f dU°fdSX°f

dIY¹ff ¦f¹ffÜ

CX²fSX LfÂf ÀfÔ§f ¨fb³ffU IYû »fZIYSX

dUV½fdUôf»f¹f IZY IYBÊ LfÂf ÀfÔ§fûÔ IZY

õfSXf dUV½fdUôf»f¹f ´fiVffÀf³f ´fSX »f¦ff°ffSX

Q¶ff¶f ¶f³ff¹ff þf SXWXf ±ff dIY SXfþ·fU³f

IZY d³fQZVfûÔ IZY A³fbÀffSX ¨fb³ffU IYe d°fd±f

IYe §fû¿f¯ff IYe þfEÜ dþÀf¸fZ AdJ»f

·ffSX°fe¹f dUôf±feÊ ´fdSX¿fQ, AfSXEÀfE,

EAfBÊEÀfERY, LfÂf SXfþQ, LfÂf þQ¹fc,

LfÂf SXf»fûÀf´ff, EÀfERYAfBÊ, LfÂf

þ³ffd²fIYfSX ´ffMXeÊ, E³fEÀf¹fcAfBÊ, AfBÀff

AfdQ ÀfÔ¦fNX³fûÔ ³fZ »f¦ff°ffSX ¨fb³ffU IYe

¸ffÔ¦f IYSX SXWXZ ±fZÜ þ¹f´fiIYfVf

dUV½fdUôf»f¹f IZY À±ff´f³ff IZY ¶ffQ ÀfZ

´fWX»fe ¶ffSX LfÂf ÀfÔ§f ¨fb³ffU WXû³fZ þf SXWXZ

WX`Ü 1992 ¸fZÔ À±ff´f³ff IZY ¶ffQ ´fWX»fe

¶ffSX WXû SXWXZ LfÂf ÀfÔ§f ¨fb³ffU IYû »fZIYSX

¨f¨ffEÊÔ þûSXû ´fSX WX`Ü BÀf ¨fb³ffU IYû

»fZIYSX LfÂf ÀfÔ§fûÔ ³fZ °f`¹ffdSX¹ffÔ IYSX »fe WX`Ü

þ¹f´fiIYfVf dUV½fdUôf»f¹f ¸fZÔ LfÂf ÀfÔ§f

¨fb³ffU IYe §fû¿f¯ff WXbBÊÜ BÀfIZY Àff±f WXe

LfÂf ÀfÔ§f ¨fb³ffU IYû »fZIYSX dU¦f°f dQ³fûÔ

ÀfZ ¨f»fe Af SXWXe AMXIY»fûÔ ´fSX dUSXf¸f

l l þZ´fe¹fc IYe À±ff´f³ff IZY

¶ffQ ´fWX»fe ¶ffSX WXû SXWXf

WX` LfÂf ÀfÔ§f ¨fb³ffU

ÀUSXfþ/L´fSXfÜ

»f¦f ¦f¹ffÜ Àfû¸fUfSX QZSX Vff¸f IbY»f´fd°f IYe

A²¹fÃf°ff ¸fZÔ LfÂf ÀfÔ§f ¨fb³ffU IYû »fZIYSX

Àf·fe ´fif¨ff¹fÊ, ÀfÔIYf¹f A²¹fÃf U

dU·ff¦ff²¹fÃfûÔ IYe ÀfÔ¹fböY d¸f±fIY

Af¹fûdþ°f IYe ¦fBÊ dþÀf¸fZÔ SXfþ·fU³f IZY

d³fQZVffʳfbÀffSX ¨fb³ffU IYe d°fd±f IYe §fû¿f¯ff

IYe ¦fBÊÜ IbY»f´fd°f OXfg WXdSXIZYVf dÀfÔWX ³fZ

¶f°ff¹ff dIY 5 RYSXUSXe IYû ¸f°fQf°ff Àfc¨fe

Afþ ¸ff³fdÀfÔWX IYe ´fi°feIY

°f±ffIYd±f°f ÀfZIbY»fSX SXfþ³fed°f IZY

¸ff³f-¸fQʳf IZY d»fE ¸fWXfSXf¯ff

´fi°ff´f þ`Àff ³ff¹fIY ¨ffdWXEÜ

·ffSX°f IYe SXf¿MÑXe¹f ÀfbSXÃff AüSX

SXf¿MÑXe¹f EIY°ff-AJ¯OX°ffb IYe

AfUV¹fIY Vf°fÊ WX` QZVf IZY ¦fïfSX

¸ff³fdÀfÔWX þ`ÀfZ »fû¦fûÔ IYf

ÀfUʳffVfÜ EZÀfZ »fûZ¦fûÔ IYf

ÀfUʳffVf ¸fWXfSXf¯ff ´fi°ff´f IYf

þeU³f QVfʳf WXe IYSX ÀfIY°ff WX`Ü

dVfÃfIY ´fÔIYþ ´ffÔOXZ ³fZ ÀfÔ¶fûd²f°f

IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY Afþ ·ffSX°f

IZY ³fU¹fbUIYûÔ IZY Àff¸f³fZ

¸fWXfSXf¯ff ´fi°ff´f þ`ÀfZ SXf¿MÑX³ff¹fIY

IYf þeU³f ´ffNXйfIiY¸fûÔ IZY

¸ff²¹f¸f ÀfZ ´fiÀ°fb°f ³f IYSX³fZ IZY

IYfSX¯f ¹fbUfAûÔ ¸fZÔ SXf¿MÑX·fdöY,

ÀU²f¸fÊ IZY ´fid°f Af¦fiWX, QZVf

Àf¸ffþ IZY d»fE Àf¸f´fʯf IZY ·ffU

IYf A·ffU WXbAf WX`Ü ¸fWXfSXf¯ff

´fi°ff´f dVfÃff ´fdSX¿fQ õfSXf BÀf

ÀfÔÀ±ff IYe À±ff´f³ff IYSX CXÀfIYf

ÀfÔ¨ff»f³f dIY¹ff þf SXWXf WX`, °ffdIY

¹fWXfh ´fPÞX³fZ Uf»fZ LfÂf-LfÂff

A´f³fZ d³fþe þeU³f IZY Àff±f-

Àff±f QZVf AüSX Àf¸ffþ IZY ´fid°f

·fe A´f³fe dþ¸¸fZQfSXe IYf

dþ¸¸fZQfSXe IZY Àff±f Qfd¹f°U-

d³fUÊWX³f IYSX ÀfIZYÔÜ IYf¹fÊIiY¸f IYf

ÀfÔ¨ff»f³f dUVff»f dÀfÔWX ³fZ dIY¹ff

þ¶fdIY

²f³¹fUfQ

´fSX¸fþe°f IbY¸ffSX ³fZ dIY¹ff BÀf

AUÀfSX ´fSX ¸fb£¹f øY´f ÀfZ ·fc¿f¯f

dÀfÔWX SXfIZYVf dÀfÔWX LûMXc dÀfÔWX

SXÔþ¹f IbY¸ffSX dÀfÔWX ´fSXd¸fÔQSX dÀfÔWX

Àfb³fe»f dÀfÔWX SXÔþ¹f dÀfÔWX AfdQ

´fi¸fbJ ÷Y´f ÀfZ ¸füþcQ SXWXZÜ

IYf ´fiIYfVf³f dIY¹ff þfE¦ffÜ 7 RYSXUSXe

IYû ¸f°fQf°ff Àfc¨fe ´fSX ´fif~ Af´fdØf¹fûÔ IYû

´fif~ dIY¹ff þfE¦ff Àff±f WXe d³fÀ°ffSX¯f

dIY¹ff þf¹fZ¦ff. dþÀfIZY ¶ffQ 8 RYSXUSXe

IYû ¸f°fQf°ff Àfc¨fe IYf AÔd°f¸f ´fiIYfVf³f

WXû¦ffÜ 11 RYSXUSXe IYû ³ff¸ffÔIY³f U 12

RYSXUSXe IYû ³ff¸ffÔIY³f ´fÂfûÔ IYe þfÔ¨f °f±ff

14 RYSXUSXe IYû ³ff¸ffÔIY³f ÀfZ ³ff¸f Uf´fÀfe

EU¸f U`²f CX¸¸feQUfSXûÔ IZY ³ff¸fûÔ IYe

§fû¿f¯ff IYe þfE¦feÜ UWXe 19 RYSXUSXe

IYû Àf·fe ¸fWXfdUôf»f¹fûÔ EU¸f ÀfÔIYf¹fûÔ ¸fZÔ

LfÂf ÀfÔ§f ¨fb³ffU IZY ¸f°fQf³f IYSXfE

þfEÔ¦fZÜ ¸f°f¦f¯f³ff EUÔ ´fdSX¯ff¸fûÔ IYe

§fû¿f¯ff 20 RYSXUSXe IYû IYe þfE¦feÜ

¸fWXfSXf¯ff ´fi°ff´f IYe 421 UeÔ

´fb¯¹fd°fd±f ÀfcSXþ ·fU³f þû¦fd¯f¹ff

IYûNXe ¸fZÔ ¸f³ff¹ff ¦f¹ffÜ IYf¹fÊIiY¸f IYe

VfbøYAf°f ¸fWXfSXf¯ff ´fi°ff´f IZY °f`»f

d¨fÂf ´fSX ´fb¿´f Ad´fÊ°f IYSXIZY WXbAf

IYf¹fÊIiY¸f IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX°fZ WXbE

¸fb£¹f Ad°fd±f dVfÃfIY ³fZ°ff

dUV½fþe°f dÀfÔWX ¨fÔQZ»f ³fZ IYWXf dIY

¸fWXfSXf¯ff ´fi°ff´f SXf¿MÑX IZY ´fi°feIY WX`

AüSX CX³fIYf þeU³f ·ffSX°f IYe

´fWX¨ff³f WX`Ü SXf¿MÑX-Àf¸ffþ IZY d»fE

°¹ff¦f-¶fd»fQf³f IZY ´f¹ffʹf WX`

¸fWXfSXf¯ff ´fi°ff´fÜ ¸fWXfSXf¯ff ´fi°ff´f IYf

þeU³f QVfʳf ·ffSX°fe¹f ¹fbUfAûÔ ¸fZÔ

·ffSX°f IYe ÀfbSXÃff AüSX ÀfÔSXÃff IYf

ÀfÔIY»´f ´f`Qf IYSX³fZ IYf ¸ffïf SXJ°ff

WX`Ü

¸fWXfSXf¯ff ´fi°ff´f IYe ´fb¯¹fd°fd±f

Àf¸ffSXûWX A²¹fÃf°ff IYSX SXWXZ OXfg

WXdSX¸fûWX³f IbY¸ffSX d´fÔMXc ³fZ ÀfÔ¶fûd²f°f

IYSX°fZ WXbE CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ·ffSX°f

IZY ³fUþUf³fûÔ ¸fZÔ ¸f¹ffQfÊ

´fb÷Y¿fûØf¸f ßfeSXf¸f, ßfeIÈY¿¯f ÀfZ

»fZIYSX ¸fWXfSXf¯ff ´fi°ff´f AüSX

dVfUfþe IZY þeU³f ¨fdSXÂf IYû

dVfÃff IZY ´ffNXйfIiY¸fûÔ ¸fZÔ À±ff³f

QZ³fZ IYe ¸fWXd°f þøYSX°f WX`Ü þ¶f

·fe SXf¿MÑX ´fSX ÀfÔIYMX WXû¦ff SXf¿MÑX

J°fSXZÔ ¸fZÔ WXû¦ff, ÀU²f¸fÊ EUÔ QZVf

IYf ÀUfd·f¸ff³f J°fSXZ ¸fZÔ WXû¦ff

CXÀf Àf¸f¹f ¸fWXfSXf¯ff ´fi°ff´f IYf

°¹ff¦f ¶fd»fQf³f A¸fSXª¹fûd°f IYf

IYf¹fÊ IYSXZ¦feÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY

¸ff¢ÀfÊUfQe Bd°fWXfÀfIYfSXûÔ IYe

Àfû¨f ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f Bd°fWXfÀf ÀfZ

¸fWXfSXf¯ff ´fi°ff´f IYe ¦füSXU ¦ff±ff

IYû ³fQfSX°f IYSX dQ¹ff WX`Ü ¹fbUf

³fZ°ff ²feSXþ dÀfÔWX ³fZ IYWXf dIY

A´fSXfd²f¹fûÔ IYf ÀfZRYþû³f ¶f³ff ³f¦fSXf

AÔ¦fiZþe VfSXf¶f IZY Àff±f

²fÔ²fZ¶ffþ d¦fSXµ°ffS

À½fSXfªf/¶fÀfÔ°f´fbSX

ÀUSXfþ/L´fSXfÜ

ÃfZÂf ¸fZÔ A´fSXf²fe B³f dQ³fû ¶fZ»f¦ff¸f WXû°fZ

dQJ SXWXZ WX`Ü°f·fe °fû EIY IZY ¶ffQ EIY

¶fOÞXe UfSXQf°f IYû AÔþf¸f QZIYSX

A´fSXf²fe ´fbd»fÀf IYû Jb»fe ¨fb³fü°fe QZ°fZ

WXbE ·ff¦f³fZ ¸fZÔ IYf¸f¹ff¶f WXû SXWXZ WX`ܹfcÔ IYWXZÔ

°fû A´fSXfd²f¹fûÔ §fMX³ff IYû AÔþf¸f QZIYSX

¶fOÞXe WXe AfÀff³fe ÀfZ A´fSXf²fe d³fIY»f

þf°fZ WX`Ü UWXe SXdUUfSX IYû ³f¦fSXf Aû´fe

ÃfZÂf IZY AUfÊ ³fWXSX IZY Àf¸fe´f Qû ¶ffBIY

´fSX ÀfUfSX ¨ffSX A´fSXfd²f¹fû ³fZ ³f¦fSXf ÀfZ

»füMX SXWXZ ¸fbdJ¹ff ´fbÂf IYû d³fVff³ff ¶f³ff°fZ

WXbE CXÀfÀfZ 70 WXþfSX ³f¦fQ ÀfdWX°f Àfû³fZ

IYe ¨fZ³f »fcMX »fe, »fcMX IZY ¶ffQ ¶ffBIY

ÀfUfSX A´fSXf²fe ·ff¦f d³fIY»fZ,dþÀfIZY

¶ffQ ´fedOÞX°f ³fZ BÀfIYe Àfb¨f³ff ³f¦fSXf

Aû´fe IYû Qe dþÀfIZY ¶ffQ ¸füIZY ´fSX

´fWXb¨fe ´fbd»fÀf ³fZ §fMX³ff À±f»f IYf

¸fb¹ff¹f³ff dIY¹ff,CXöY ´fedOÞX°f ´f`¦f¸¶fSX´fbSX

¸fbdJ¹ff Àfb³fe»f dÀfÔWX IZY ´fbÂf ´fiIYfVf

IbY¸ffSX dÀfÔWX ¶f°ff¹fZ þf°fZ WX`, ¸fbdJ¹ff ´fbÂf

³fZ Àfû³fZ IYe ¨f`³f IYe IYe¸f°f 65 WXþfSX

¶f°ffBÊ WX`,´fedOÞX°f ´fiIYfVf IbY¸ffSX ³fZ ¶f°f¹ff

dIY Uû A´f³fe WXfOXÊUZ¹fSX QbIYf³f IYe ´f`Àff

»fZIYSX L´fSXf þf SXWXZ ±fZ, Uû ³f¦fSXf ´fWXb¨fÔ³fZ

IZY ¶ffQ Uf´fÀf §fSX þf³fZ »f¦fZ, °f·fe

AUfÊ ³fWXSX IZY Àf¸fe´f ´feLZ ÀfZ Af SXWXZ Qû

¶fÀfÔ°f´fbSX IZY dÀf´ffWX d³fUfÀfe

IbYÔQ³f dÀfÔWX Àfû¸fUfSX IYû ¶ffBIY

´fSX ¶f`¦f ¸fZÔ ·fSXIYSX AÔ¦fiZþe VfSXf¶f

JûSXe´ffIYSX IZY °fSXRY SXWXf ±ff.

´fbd»fÀf IYû BÀfIYe ·f³fIY »f¦f

l l ¶ffBIY ´fSX VfSXf¶f

»fZIYSX ·ff¦f SXWXZ

²fa²fZ¶ffþ IYû AfdJSX

´fbd»fÀf ³fZ ²fSX Q¶fû¨ff

¶f`ÔOX ¶ffþf IZY Àff±f 151 ´fe°f UÀÂf ²ffSXe ¸fdWX»ff U ¹fbUd°f¹ffh IY»fVf IZY Àff±f

Àfd¸¸fd»f°f WXbBÊÜ þ»f·fSXe IZY ¶ffQ IY»fVf ¹ffÂff ´fb³f: ¹fÄf À±f»f ´fSX ´fWXbÔ¨feÜ

IY»fVf ¹ffÂff ¸fZÔ »fû¦f MXh¦ffSXe ¶ff¶ff IZY þ¹fIYfSXf »f¦ff°fZ WXbE ¨f»f SXWXZ ±fZÜ ´fcSXf

Uf°ffUSX¯f ·fdöY ¸fZÔ WXû ¦f¹ff WX`Ü Af¹fûþIY ³fZ ¶f°ff¹ff dIY AJÔOX Aá¹ff¸f 30

þ³fUSXe IYû ´fifSXÔ·f WXû¦ff AüSX 31 þ³fUSXe IYû ¸fWXf´fiÀffQ IZY Àff±f ÀfÔ´f³³f WXû¦ffÜ

IY»fVf ¹ffÂff ¸fZÔ ´fbSXûdWX°f SXfþc ´ffNXIY, ¹fþ¸ff³f SXdU ·fc¿f¯f IbY¸ffSX, LûMXc ¶ff¶ff,

d¸fd±f»fZVf dÀfÔWX, LûMXZ»ff»f SXf¹f, ´fiUe¯f IbY¸ffSX, SXUeÔQi ÀffWX, A³fbþ IbY¸ffSX, ÀfcSXþ

IbY¸ffSX, ³feSXþ IbY¸ffSX, dUIYfÀf IbY¸ffSX, ²feSXþ IbY¸ffSX Àf¸fZ°f Àf`IYOÞXû ¦f¯f¸ff³¹f

»fû¦f Vffd¸f»f WXbEÜ

´fbd»fÀf UfWX³f Ãfd°f¦fiÀ°f IYSX³fZ IYf

AfSXûd´f°f d¦fSXµ°ffSX

ÀUSXfþ/´ff³ff´fbSX(ÀffSX¯f)Ü ´fbd»fÀf Q»f ´fSX WX¸f»ff IYSX³fZ EUÔ ÀfSXIYfSXe ¦ffOÞXe

IYû Ãfd°f¦fiÀ°f IYSX³fZ IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ AfSXûd´f°f EIY Ad·f¹fböY IYû ´fbd»fÀf ³fZ SXdUUfSX

IYe SXf°f SXÀfü»fe d¶fÔQ MXû»fe ÀfZ d¦fSXµ°ffSX IYSX L´fSXf þZ»f ·fZþ dQ¹ff .d¦fSXµ°ffSX

Ad·f¹fböY BÀfe ¦ffÔU IYf d¶fIZYVf SXfU°f ¶f°ff¹ff þf°ff WX` .¸ff»fc¸f WXû dIY ¦f°f U¿fÊ 22

þc³f IYû MÑ`¢MXSX IZY ²f¢IYZ ÀfZ EIY ¶f¨¨fZ IYe ¸fü°f ÀfZ AfIiYûdVf°f ¦fif¸fe¯fûÔ ³fZ ´fbd»fÀf

Q»f ´fSX WX¸f»ff IYSX UfWX³f IYû Ãfd°f¦fiÀ°f IYSX dQ¹ff ±ff .BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ °f°IYf»fe³f

EÀfAfBÊ þ¹f´fiIYfVf SXf¹f ³fZ OXZPÞX Qþʳf »fû¦fû IYû ³ff¸fþQ dIY¹ff ±ffÜ

´fidVfÃf¯f dVfdUSX Af¹fûdþ°f

ÀUSXfþ/EIY¸ffÜ EIY¸ff ¶ffþfSX IZY ³¹fc »ffBÊRY dIYd»³fIY ´fdSXÀfSX ¸fZÔ ¦fif¸fe¯f

d¨fdIY°ÀfIYûÔ IYf ´fidVfÃf¯f dVfdUSX RYSX`Ô³IYû Bd³OX¹ff RYf¸ffÊÀ¹fbdMXIY»f IZY Àfüþ³¹f

ÀfZ Af¹fûdþ°f dIY¹ff ¦f¹ff Ü dVfdUSX ¸fZÔ ³f³f A»fIYûWX»feIY R`YMXe EdÀfOX E³fZd¸f¹ff

AüSX AÀ±f¸ff SXû¦fûÔ IZY IYfSX¯f »fÃf¯f EUÔ CXd¨f°f BÊ»ffþ IZY Àf¸¶fÔ²f ¸fZÔ d¶fÀ°fÈ°f

þf³fIYfSXe d¨fdIY°ÀfIYûÔ IYû dQ¹ff ¦f¹ff Ü BÀf ¸füIZY ´fSX OXfg Àf°¹fQZU ´fiÀffQ ¹ffQU,

OXfg IZYOXe ¹ffQU, OXfg ÀfÔ°fû¿f IbY¸ffSX, OXfg AfSXIZY ¹ffQU ,OXfg ´fe dÀfÔWX, OXfg ¹fû¦fZ³Qi

IbY¸ffSX, OXfg E¸f E¸f d°fUfSXe, OXfg IZY SXf¹f, OXfg ´fÔ¨f¸f d°fUfSXe, OXfg »ff»f¶ff¶fc SXf¹f,

OXfg CXQ¹f IbY¸ffSX, OXfg EÀf E³f d¸fßff, OXfg ßfe SXf¸f ¹ffQU, OXfg IZYE¸f ´fiÀffQ, OXfg

Vf`»fZ³Qi IbY¸ffSX d¦fdSX, OXfg Àfd¨f³f IbY¸ffSX AfdQ ´fi¸fbJ d¨fdIY°ÀfIYûÔ ³fZ A´f³fZ

d¶f¨ffSX ¶¹föY dIY¹fZ BÀf QüSXf³f ÃfZÂf ÀUfÀ±¹f þf¦føYIY°ff Ad·f¹ff³f ¨f»ff³fZ IYf

d³f¯fʹf d»f¹ff ¦f¹ffÜ

Qû ¶ffBIY ¨fûSXûÔ IYû dIY¹ff ´fbd»fÀf IZY WXUf»fZ

ÀUSXfþ/¦fSXJfÜ ¶fÀf°f´fbSX WXfBÊÀIcY»f IZY Àf¸fe´f ¦fif¸fe¯fûÔ ³fZ JQZOÞXIYSX °fe³f

¶ffBIY ¨fûSXûÔ ¸fZÔ ÀfZ Qû IYû ´fIYOÞX d»f¹ff AüSX ´fbd»fÀf IZY WXUf»fZ IYSX dQ¹ff|´fIYOÞXf

¦f¹ff ¨fûSX OXZSX³fe ±ff³ff ÃfZÂf IZY d´fSXfOÞXe ¦ffÔU d³fUfÀfe ¶f¶»fc dÀfÔWX AüSX ¶fþSXfWXfÔ

¦ffÔU d³fUfÀfe Qe´fIY IbY¸ffSX Vffd¸f»f WX`Ô|Ü °feÀfSXf ¨fûSX d´fSXfOÞXe ¦ffÔU IZY WXe IY¸f»f

SXf¸f ·ff¦f³fZ ¸fZÔ ÀfRY»f SXWXf|ܱff³ff ´fi·ffSXe Ad¸f°f IbY¸ffSX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ´fbd»fÀf

ÀfÔ²¹ff ´fWXSX ¦fV°fe ´fSX d³fIY»fe WXbBÊ ±fe °f·fe ¦fb~ Àfc¨f³ff d¸f»fe dIY ¶fÀf°f´fbSX

WXfBÊÀIcY»f IZY Àf¸fe´f EIY ¶ffBIY »fZIYSX °fe³f »fOÞXIZY JOÞXZ WX`Ô AüSX °fe³fûÔ ¨fûSXe

IYe ¶ffBIY IZY RZYSXZ ¸fZÔ WX`Ô|Àfc¨f³ff d¸f»f°fZ WXe ´fbd»fÀf ³fZ ¸füIZY ´fSX ´fWXbÔ¨f Qû ¨fûSXûÔ

IYû dWXSXfÀf°f ¸fZÔ »fZ d»f¹ff|´fbd»fÀf ³fZ B³fIZY ´ffÀf ÀfZ ¨fûSXe IYe EIY ¶fþfþ dOXÀIYUSX

U EIY ¸ffÀMXSX IYe ·fe ¶fSXf¸fQ IYe WX`|±ff³ff ´fi·ffSXe ³fZ ¶f°ff¹ff dIY °feÀfSXZ ¨fûSX

IYe d¦fSXµ°ffSXe IZY d»fE ´fbd»fÀf »f¦ff°ffSX Lf´fZ¸ffSXe IYSX SXWXe WX`|´fbL-°ffL IZY ¶ffQ

Qû³fûÔ IYû þZ»f ·fZþ dQ¹ff ¦f¹ffÜ

12 ¶fû°f»f VfSXf¶f IZY Àff±f Qû d¦fSXµ°ffSX

À½fSXfªf/þeSXfQZBÊÜ þeSXfQZBÊ ±ff³ff IYfÔOX ÀfÔ£¹ff 6/18 IZY AÔ°f¦fÊ°f Qû VfSXf¶f

IYfSXû¶ffSXe IYû d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff WX` d¦fSXµ°ffSX Ad·f¹fböY dIY ´fWX¨ff³f Àf°ffSX

ÀffBÊ,A³ff³fb»f ÀffBÊ ¦fif¸f ·ffÔNXf´fûJSX ±ff³ff ¸fbµRYdÀf»f ÀfeUf³f IZY øY´f ¸fZÔ WXbBÊÜ ±ff³ff

´fi·ffSXe Àfb³fe»f IbY¸ffSX Vf¸ffÊ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY Qû³fûÔ Ad·f¹fböY IZY 12 ¶fû°f»f VfSXf¶f

¶fSXf¸fQ WXbBÊ dþÀfIZY ¶ffQ Ad·f¹fböY IYû d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff ¦f¹ffÜ d¦fSXµ°ffSX Ad·f¹fböY

IYû d¶fWXfSX ÀfSXIYfSX VfSXf¶f ¶fÔQe Ad²fd³f¹f¸f IZY °fWXQ þZ»f ·fZþ dQ¹ff ¦f¹ffÜ

¸f`SXUf ¸fZÔ °fSXÔ¦f ´fid°f¹fûd¦f°ff Af¹fûdþ°f

À½fSXfªf/¸f`SXUfÜ ´fiJÔOX ¸fZÔ Àfû¸fUfSX IYû Àf·fe dUôf»f¹fûÔ ¸fZÔ °fSXÔ¦f ´fid°f¹fûd¦f°ff

IYf Af¹fûdþ°f dIY¹ff ¦f¹ff. ´fiJÔOX dVfÃff ´fQfd²fIYfSXe SXfþIbY¸ffSXe dÀfÔWX ³fZ ¶f°ff¹ff

dIY ´fid°f¹fûd¦f°ff ¸fZÔ 100 ¸feMXSX QüOX, 400 ¸feMXSX QüOX, »fÔ¶fe IcYQ, DYÔ¨fe IcYQ,

´fZÔdMXÔ¦f, d¢½fþ, Àfb¦f¸f ÀfÔ¦fe°f, UOXÊ IÔY´fMXeVf³f, IYdU°ff »fZJ³f, IÔY´fieWXZÔÀf³f ÀfZ

ÀfÔ¶fÔd²f°f ´fid°f¹fûd¦f°ff WXbAf. CX³WXûÔ³fZ ¹fWX ·fe ¶f°ff¹ff dIY þ¶fdIY 400 ¸feMXSX

dSX»fZ QüOÞX IZY d»fE 4 ¶ff»fIY °f±ff 4 ¶ffd»fIYfAûÔ IYf ¨f¹f³f WXû¦ff. ´fiJÔOX IZY

dÀfÀfUf, »fZ·fSXe, ²f¸füSX B°¹ffdQ dUôf»ff¹fûÔ ¸fZÔ ÀfeAfSXÀfe AüSX ¶feAfSX´fe IZY

QZJSXZJ ¸fZÔ °fSXÔ¦f ´fid°f¹fûd¦f°ff d»f¹ff ¦f¹ffÜ

´fiJaOX IYf¹ffÊ»f¹f ´fSX ¸ff»fZ ³fZ dIY¹ff ²fSX³ff ´fiQVfʳf

À½fSXfªf/þeSXfQZBÊ Ü ´fiJÔOX ÀfWX AÔ¨f»f IYf¹fʹf þeSXfQZBÊ ¸fZ ·ffIY´ff ¸ff»fZ IZY õfSXf

Àfû¸f¶ffSX IYû EIY dQUdÀf¹f ²ffSX³ff ´fiQVfʳf Àfd¨fU WXÔÀf³ff±f SXf¸f IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZ

dIY¹ff ¦f¹ffÜ CX³WXû³fZ ¶f°ff¹ff dIY þ³f°ff IZY ªU»fÔ°f U ¶fbd³f¹ffdQ Àf¸fÀ¹ffAû IYû

»fZIYSX ¸ff»fZ õfSXf BÀf IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ff WX` ÜdþÀf ¸fZ d´f´fSXdWX¹ff ¸fZ

ÀfÔ§f¿fÊSX°f ¦fdSX¶fû IYû ´f¨ffÊ dQ¹ff þfE EÔU ·fb ÀUfd¸f¹fû IYû RYþeÊ þf¸ff¶fÔdQ IYû

JfdSXþ IYSX IZY ¸fd³f¹ff,¶fÔ±fb,LûMXIYf ¸ffÔÓff ÀfdWX°f ´fbSXZ ´fiJÔOX ÀfZ ·fb¸fe dWX³fû IZY

°fSXRY ÀfZ ´f¨ffÊ IZY d»fE AfUZQU dQ¹ff ¦f¹ffÜAüSX CX³WXû³fZ d³fd°fVf ÀfSXIYfSX ´fSX

d³fVff³ff Àff²f°fZ WXbE IYWXf dIY BÀf ÀfSXIYfSX IZY VffÀf³f ¸fZ ¦fdSX¶fû IYf þ¦fWX ³fWXe

WX`ܹfWXf °fIY dIY SXfVf³f, dIYSXfÀf³f °fZ»f dIY IYMXü°fe ·fe WXû ¦f¹feÜdUIY»ffÔ¦f

´fZÔVf³f,UÈðf ´fZÔVf³f,dU²fUf ´fZÔVf³f IYû AdU»fÔ¶f dQ¹ff þfE AüSX SXfVf³f dIYSXfVf³f

dU°fSX¯f ¸fZ WXû SXWXe ²ffÔ²f»fe ´fSX SXûIY »f¦ff¹ff þfE,SXfVf³f IYfOXÊ ¶f³ff³fZ IZY d»fE

IYfÔCXMXSX ¶fPXf¹ff þfEÜ d³fUfÀf ¸fZ SXdVfQ IYf Vf°fÊ IYû WXMXf¹ff þfE,Àf·fe IYf¸fû

¸fZ Af²ffSX IYfOXÊ dIY Ad³fUf¹fÊ°ff IYû WXMXf¹ff þfE, ¸f³fSXZ¦ff IZY °fWX°f IYf¸f QZ³fZ

½f 400 ÷Y´f¹fZ ¸fþQcSXe »ff¦fc dIY¹ff þfEÜ

¶ffBIY ´fSX ¨ffSX WXZ»f¸fZMX ´fWX³fZ A´fSXfd²f¹fû

¸fZÔ ÀfZ EIY ³fZ CX³fIYe ¶fb»fZMX ¦ffOXe ´fSX ´f`SX

ÀfZ NXûIYSX ¸ffSX Qe, dþÀfÀfZ Uû ¶fb»fZMX ÀfZ

d¦fOÞX ¦f¹fZ,AüSX CX³fIYf ´f`SX ¶fb»fZMX ÀfZ RÔYÀf

¦f¹ff, A·fe Uû IbYL Àf¸fÓf ´ff°fZ dIY

dOXÀIYUSX AüSX ¦»f`¸fSX ¦ffOXe ´fSX ÀfUfSX

A´fSXfd²f¹fû ³fZ CX³fIYe ´f`IZYMX ÀfZ ´f`Àff AüSX

¦f»fZ ÀfZ ¨f`³f »fZIYSX ¨f»f°fZ ¶f³fZ, dIYÀfe

°fSXWX JbQ IYû ¦ffOXe ÀfZ RÔYÀff ´f`SX

d³fIYf»fIYSX À±ff³fe¹f Aû´fe IYû BÀfIYe

Àfb¨f³ff Qe, Àfb¨f³ff ´fSX ´fWXba¨fZ ÀfQSX

OXeEÀf´fe Aþ¹f IbY¸ffSX dÀfÔWX ³fZ ·fe

´fedOÞX°f ÀfZ ¶ff°f IYSX §fMX³ff IYe þf³fIYfSXe

»fe, UWXe BÀf ¸ff¸f»fZ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ´fcL³fZ

´fSX OXeEÀf´fe ³fZ IbYL ·fe ¶f°ff³fZ ÀfZ

´fSXWXZþ dIY¹ffܶf°ff°fZ ¨f»fZ IYe BÀf

þ³fUSXe IZY AÔQSX »fcMX U ¨fûSXe IYe

§fMX³ff BÀf ÃfZÂf IZY d»f¹fZ IYûBÊ ³fBÊ ¶ff°f

³fWXe WX`,A·fe 5 dQ³f ´fWX»fZ WXe J`SXf

±ff³ff ÃfZÂf IZY ²fb´f³f¦fSX ²fû¶fU»f ¸fZÔ QZSX

Vff¸f ¶ffBIY ÀfUfSX A´fSXfd²f¹fû ³fZ BÀfe

°fSXWX §fMX³ff IYû AÔþf¸f dQ¹ff ±ff,dþÀf¸fZ

þ»ff»f´fbSX ·ffSX°f RYfB³fZÔÀf IY¸feÊ ÀfZ 86

WXþfSX 466 ÷Y´f¹fZ ÀfdWX°f IY¸feÊ IYe

¸fû¶ffB»f »fcMXe ¦fBÊ ±fe,´fbd»fÀf A·fe CXÀf

¸ff¸f»fZ IYû Àfb»fÓff ·fe ³fWXe ´ffBÊ ±fe dIY

A´fSXfd²f¹fûÔ ³fZ QcÀfSXe §fMX³ff IYû AÔþf¸f

QZ dQ¹ff,³f¦fSXf Aû´fe ±ff³ff²¹fÃf SXfIZYVf

IbY¸ffSX ³fZ ¶f°ff¹ff IYe ¸ff¸f»fZ IYe þfa¨f

dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü

¦f¹fe ±fe AüSX ´fbd»fÀf IYû QZJ

dIYÀfe ³fZ BÀfIYe Àfc¨f³ff

²fÔ²fZ¶ffþ IYû QZ QeÜ

UWX JûSXe´ffIYSX ÀfZ ¶fSXUf

IY»ff ³fWXSX IZY °fSXRY þfIYSX

³fWXSX IZY dIY³ffSXZ ·ff¦f³fZ »f¦ff.

¹fWX QZJ ´fbd»fÀf ³fZ CXÀfZ ´fIYOÞX

d»f¹ff. ¶f`¦f ¸fZÔ WXdSX¹ff¯ff d³fd¸fÊ°f

51 ¶fû°f»f VfSXf¶f ¶fSXf¸fQ WXbAf.

´fbd»fÀf ³fZ ¹fbUIY IYû d¦fµ°ffSX

IYSX VfSXf¶f U ¶ffBIY þ¶°f IYSX

»fe. ´fbd»fÀf ´fif±fd¸fIYe QþÊ IYSX

¸ff¸f»fZ IYe þfÔ¨f IYSX SXWXe WX`Ü

Äff´f³f

Af´ff°f dÀ±fd°f ÀfZ d³f´fMX³fZ IZY d»fE

¨ffIcY¶ffþe ¸ff¸f»fZ IZY AfSXû´fe

³fZ IYûMXÊ ¸fZÔ dIY¹ff ÀfZSXZÔOXSX

À½fSXfªf/¸fWXfSXfþ¦fÔþ/ÀfeUf³fÜ

¸fWXfSXfþ¦fÔþ ±ff³ff ÃfZÂf IZY ¸fWXbAfSXe

³fûd³f¹ffOXeWX 55 Ud¿fʹf ¸fû£°ffSX ¸fWX°fûÔ

¨ffIcY¶ffþe ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ PXfBÊ ¸ffWX ´fcUÊ ÀfZ

RYSXfSX ¨f»f SXWXZ QcÀfSXf AfSXû´fe Àfbþf³f

¸fWX°fûÔ ³fZ ·fe Àfû¸fUfSX IYû ÀfeUf³f

ÀfeþeE¸f IYûMXÊ ¸fZÔ ÀfSXZÔOXSX IYSX dQ¹ff

¸ff»fc¸f WXû IYe Vfd³fUfSX IYû QZSX ÀfÔ²¹ff

¸fWXfSXfþ¦fÔþ EÀfAfBÊ ¸fbSXfSXe dÀfÔWX ³fZ

BÀfe ¸ff¸f»fZ ÀfSXÀU°fe ´fid°f¸ff dUÀfþʳf

IZY QüSXf³f MÑfg»fe ´fSX OXfÔÀf IYSX°fZ WXbE

EIY AfSXû´fe IYû d¦fSXµ°ffSX IYSX d»f¹ff

¦f¹ff ±ff Ü ´fbd»fÀf Qd¶fVf IZY IYfSX¯f

UWXe QcÀfSXf ¸fb£¹f AfSXû´fe Àfbþf³f ¸fWX°fûÔ

´fbd»fÀf IYe ¨fÔ¦fb»f ÀfZ ¶ffWXSX ±ff,þû

Àfû¸fUfSX IYû IYûMXÊ ¸fZÔ ÀfSXZÔOXSX IYSX dQ¹ffÜ

VfSXf¶f IZY Àff±f Qû d¦fSXµ°ffSX

dUdU ¸fZÔ A·ffdU´f IYf A³fVf³f VfbøY

ÀUSXfþ/L´fSXfÜ

AfSX´feERY ³fZ L´fSXf þÔ¢Vf³f

´fSX dIY¹ff ¸ffgIYdOÑ»f

ÀUSXfþ/L´fSXfÜ

þ¹f ´fiIYfVf dUV½fdUôf»f¹f ¸fZÔ ½¹ff~

Vf`Ãfd¯fIY ASXfþIY°ff , ³ff¸ffÔdIY°f

Àf·fe LfÂf-LfÂffAûÔ IYf ´fÔþe¹f³f,

»fÔd¶f°f ´fSXeÃffAûÔ, Vf`Ãfd¯fIY I`Y»fZÔOXSX

IYf ´ff»f³f ³f WXû³fZ U LfÂf ÀfÔ§f ¨fb³ffU

IYe d°fd±f §fûd¿f°f ³f WXû³fZ þ`ÀfZ dUd·f³³f

Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYû »fZIYSX A·ffdU´f IZY

IYf¹fÊIYØffÊ Af¸fSX¯f A³fVf³f ´fSX ¶f`NX

SXZ»f ¹ffdÂf¹fûÔ IYe

ÀfbSXÃff IYû ²¹ff³f ¸fZÔ

SXJ°fZ WXbE dIYÀfe

·fe Af´ff°f dÀ±fd°f

ÀfZ d³f´fMX³fZ IZY d»fE

Àfû¸fUfSX

AfSX´feERY ³fZ ¸ffgIY dOÑ»f dIY¹ff. BÀf

BÀf ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ L´fSXf þÔ¢Vf³f

AfSX´feERY BÔ¨ffþÊ VffWX³fUfþ WXbÀf`³f ³fZ

¶f°ff¹ff dIY Àfb¶fWX IYSXe¶f 11:35 ¶fþZ

´»fZMXRYfg¸fÊ ³f¸¶fSX EIY IZY ¹fcMXeEÀf WXfg»f

¸fZÔ ¶f¸f RYMX³fZ IYe Àfc¨f³ff ´fSX °f°IYf»f

ÀMXZVf³f A²feÃfIY L´fSXf IYû Àfcd¨f°f

IYSX°fZ WXbE ¸füIZY ´fSX ´fWXbh¨f IYfSXÊUfBÊ IYe

¦fBÊ. BÀf QüSXf³f WXcMXSX ¶fþ°fZ WXe Àf·fe

IY¸feÊ Àf°fIYÊ WXbE AüSX §fMX³ff ÀfZ

d³f´fMX³fZ IZY d»fE §fMX³ffÀ±f»f ´fSX

´fWXbÔ¨fZ. ¸ffgIY dOÑ»f ¸fZÔ Af´ff°f dÀ±fd°f ¸fZÔ

l l ¸ffÔ¦fZÔ ´fcSXe WXû³fZ °fIY

þfSXe SXWXZ¦ff A³fVf³f

IYû

dþÀf ´fiIYfSX §ff¹f»fûÔ IYf B»ffþ WXû°ff

WX` CXÀfe ´fiIYfSX EIY §ff¹f»f ¹ffÂfe IYû

´fif±fd¸fIY CX´f¨ffSX dQ¹ff ¦f¹ff. ¹ffdÂf¹fûÔ

IYû §fMX³ff À±f»f ÀfZ QcSX ÀfbSXdÃf°f WXMXf¹ff

¦f¹ffÜ

¸füIZY ´fSX Af´feERY, þeAfSX´fe ÀMXfRY

ÀMXZVf³f, A²feÃfIY L´fSXf SIB ÀfbSXZÔQi

¸fûWX³f ´ffÔOXZ¹f, CIB L´fSXf IZY d³fSXeÃfIY

E¸fIZY dÀfÔWX, SXZ»f dU·ff¦f IZY A³¹f

dU·ff¦ff²¹fÃf AüSX IY¸fʨffSXe ¸füþcQ ±fZ.

WX`ÔOX WXZ»OX ¸fZMX»f dOXMXZ¢MXSX ÀfZ Àf§f³f

þfh¨f dIY¹ff ¦f¹ff.

¦fEÜ

A³fVf³f ´fSX ¶f`NXZ A·ffdU´f þ¹f´fiIYfVf

dUV½fdU²ff»f¹f ´fi¸fbJ AfVfb°fû¿f

IbY¸ffSX, dU·ff¦f ´fi¸fbJ ÀfWX Àfe³fZMX

ÀfQÀ¹f AdJ»fZVf ¸ffhÓfe, dþ»ff

ÀfÔ¹fûþIY SXdU ´ff¯OXZ¹f, ´fiQZVf

IYf¹fÊÀfd¸fd°f ÀfQÀ¹f, AÔdIY°f dÀfÔWX, ´fcUÊ

´fiQZVf IYf¹fÊÀfd¸fd°f ÀfQÀ¹f Ad·f¿fZIY

Vf¸ffÊ, ³fZ ¹fWX IYWXf dIY þ¶f °fIY

³ff¸ffÔdIY°f Àf·fe LfÂfûÔ IYf ´fÔþe¹f³f,

»fÔd¶f°f ´fSXeÃffAûÔ IYe d°fd±f EUÔ LfÂf

ÀfÔ§f ¨fb³ffU IYe d°fd±f §fûd¿f°f ³fWXeÔ dIY

þf°fe °f¶f-°fIY ¹fWX Af¸fSX¯f A³fVf³f

¨f»f°ff SXWXZ¦ffÜ

A³fVf³fIYfSXe IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IZY Àf¸f±fʳf

¸fZÔ ¸fb£¹f øY´f ÀfZ dUdU ÀfÔ¹fûþIY dSX°fZVf

SXÔþ³f,dU·ff¦f ÀfÔ¹fûþIY AfIYfVf IbY¸ffSX

,´fiQZVf IYf¹fÊÀfd¸fd°f ÀfQÀ¹f UÔVfe²fSX

IbY¸ffSX, ³f¦fSX ¸fÔÂfe ´fi°feIY IbY¸ffSX, ³f¦fSX

ÀfWX ¸fÔÂfe A´fcUÊ ·ffSXõfþ ,WX¿fÊ U²fʳf

dÀfÔWX ,dU¿¯fb VfSX¯f d°fUfSXe ,þ¹f³fÔQ³f

´fÔdOX°f ,Ad¸f°f IbY¸ffSX ,dþ»ff LfÂff

BÊÔMX ·f™f ÀfÔ¨ff»fIY ÀfÔ§f

IYe ¶f`NXIY Af¹fûdþ°f

´fi¸fbJ ÀfbdÀ¸f°ff ßfeUfÀ°fU ,³f¦fSX LfÂff

´fi¸fbJ dVfUfÔ¦fe IbY¸ffSXe ,¸fdWX»ff

IYfg»fZþ A²¹fÃf d´fi¹fÔIYf dÀfÔWX ,SXdV¸f

dÀfÔWX ,A´fSXfdþ°ff dÀfÔWX ,Af³f³Q IbY¸ffSX

,SXfþf IbY¸ffSX ,SXfWXb»f ,Qe´fIY ¸fQZVf¹ff

,Àfû³f´fbSX ³f¦fSX ¸fWXf¸fÔÂfe ¶feþZ´fe þ¹fÔ°f

IbY¸ffSX ,SXÔþ³f ¹ffQU dþ»ff ¸fedOX¹ff

´fi·ffSXe ·ffþ´ff Àf¸fZ°f Àf`IYOÞXû LfÂf-

LfÂffEÔ CX´fdÀ±f°f ±fZÜA³fVf³f IYf

ÀfÔ¨ff»f³f dU·ff¦f ÀfÔ¹fûþIY AfIYfVf

IbY¸ffSX ³fZ dIY¹ffÜ

þeSXfQZBÊÜ ±ff³ffÃfZÂf IZY SXZ´fbSXf ´fc»f IZY

´ffÀf ÀfZ Àfû¸fUfSX IYû ±ff³ff²¹fÃf Àfb³fe»f

IbY¸ffSX ³fZ Qû ½¹fdöY IYû 12 ¶fû°f»f

VfSXf¶f IZY Àff±f Àfû¸fUfSX IYû d¦fSXµ°ffSX

IYSX þZ»f ·fZþ dQ¹ffÜ d¦fSXµ°ffSX Qû³fûÔ

½¹fdöY ¸fbµRYdÀf»f ±ff³ff ÃfZÂf IZY ·fÔMXf

´fûJSX ¦ffÔU IZY EZ³fbïe³f ÀffBÊ °f±ff Àf°ffSX

ÀffBÊÔ WX`Ü

³f`³fû °fIY³feIY ¸fZÔ Vfû²f IYe A´ffSX ÀfÔ·ffU³ffEa : OXfg AÔ¨f»f

ÀfbSXd·f°f QØf

ÀUSXfþ/L´fSXfÜ

³f`³fûÔ °fIY³feIY IYe CX´f¹fûd¦f°ff ´fcSXZ

dUV½f ¸fZ dU£¹ff°f WX`ÔÜ Afþ BÀf

°fIY³feIY IZY ¶fQü»f°f WXSXZIY ÃfZÂf ¸fZÔ

IiYfÔd°fIYfSXe ¶fQ»ffU Af¹ff WX`ÔÜ

d¨fdIY°Àff ,IÈYd¿f ,CXôû¦f °f±ff Q`d³fIY

CX´f¹fû¦f IZY UÀ°fbAûÔ ¸fZÔ Afþ ³f`³fûÔ

°fIY³feIY IYf ¶fOÞXZ ´f`¸ff³fZ ´fSX CX´f¹fû¦f WXû

SXWXf WX`ÔÜBÀf °fIY³feIY IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ

¶fOÞXZ ÀfZ OXZMXf IYû EIY ¸ffBIiYûd¨f´f ¸fZÔ

BÀ°fZ¸ff»f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü Q`d³fIY

CX´f¹fû¦f ¸fZÔ ´fZ³f OÑfBU BÀfIYf EIY RYûMXû

CXQfWXSX¯f WX` Ü´fcUÊ IZY Àf¸f¹f ¸fZ EIY

LûMXe ÀfZ µ»ffg´fe dþÀf¸fZ 140 E¸f¶fe

IYf WXe ÀMXûSXZþ WXbAf IYSX°ff ±ff þ¶fdIY

Afþ BÀf °fIY³feIY IZY ¶fQü»f°f MXZSXf

¶ffBMX ÀfZ ·fe Ad²fIY ÀMXûSXZþ IYe

Ãf¸f°ff dUIYÀfe°f IYe þf ¨fbIYe WX`ÔÜUWXe

¸fû¶ffBÊ»f RYû³f IZY ÀIiYe³f þû Af¸f °füSX

´fSX MXcMX þf°fZ WX` CXÀfZ dUIYdÀf°f IYSX°fZ

À½fSXfªf/¸fWXfSXfþ¦fÔþ/ ÀfeUf³fÜ

¸fWXfSXfþ¦fÔþ A³fb¸fÔOX»f ¸fb£¹ff»f¹f

dÀ±f°f ´fÀf³fü»fe d³fUfÀfe SXfIZYVf dÀfÔWX

IZY QSXUfþZ ´fSX BÊÔMX ·f™f ÀfÔ¨ff»fIYûÔ IYe

AWX¸f ¶f`NXIY Af¹fûdþ°f IYe ¦fBÊÜ

¶f`NXIY IYe A²¹fÃf°ff Óf¶»fc dÀfÔWX ³fZ

dIY¹ffÜ ¶f°ff°fZ ¨f»fZÔ dIY QfSXü²ff

¸fWXfSXfþ¦fÔþ BÊMX ·f™f ÀfÔ¨ff»fIYûÔ IYe

ÀfSXIYfSX IYe ¦f»f°f ³fed°f¹fûÔ IZY dJ»ffRY

¶f`NXIY Af¹fûdþ°f IYe ¦fBÊ ±fe ¶f`NXIY ¸fZÔ

¶fû»f°fZ WXbE Óf¶»fc dÀfÔWX ³fZ IYWXf dIY

ÀfSXIYfSX d³f¹f¸f ¶f³ff QZ°fe WX` ´fSXÔ°fb BÀf

d³f¹f¸f IYf ´fi·ffU dIY°f³ff ¶fbSXf ´fOÞX°ff WX`

BÀf ´fSX dU¨ffSX ³fWXeÔ IYSX°fe WX` ÀfSXIYfSX

þû U°fʸff³f ¸fZÔ d³f¹f¸f »ff¦fc IYe WX`

BÀfIYf Àfe²ff ´fi·ffU WX¸f Àf·fe ´fSX ´fOÞXf

WX`Ü UWXe A´f³fZ A²¹fÃfe¹f ·ff¿f¯f ¸fZÔ

dÀfÔWX ³fZ IYWXf IYe ÀfSXIYfSX ¶ff»fc ´fSX

´fid°f¶fÔ²f »f¦ff Qe A¶f ³fE d³f¹f¸f ÀfZ

¶ff»fc d¸f»f³ff ¶fÔQ WXû ¦f¹ff WX` A¶f ¶ff»fc

³fWXeÔ d¸f»f³fZ IZY ¨f»f°fZ BÊQ IYe d¶fIiYe

¶ffd²f°f WXû ¦fBÊ WX` ·fbJ¸fSXe IZY IY¦ffSX

´fSX Àf·fe B³f ½¹fUÀffBÊ Af ¦fE WX`Ô

ÀfÔ´fdSXU°fʳf IZY ¸ff¸f»fZ ´fSX ¶fû»f°fZ WXbE

ÓfÔOXc dÀfÔWX ³fZ IYWXf dIY Ad²fIY°fSX BÊMX

·f™f ¶fÔþSX þ¸fe³f ´fSX WX` AüSX

ÀfÔ´fdSXU°fʳf IYe ¶ff°f Àfb³f°fZ WXe þ¸fe³f

¸ffd»fIY Jf»fe IYSX³fZ IYe ¶ff°fZÔ IYSX SXWXZ

WX`Ô EZÀfZ ¸fZÔ AfRY°f IYf Àf¶f¶f ¶f³f°fZ þf

SXWXf WX` BÊÔMX CXôû¦fÜ ¸füIZY ´fSX SXfIZYVf

dÀfÔWX, CX¸fZVf dÀfÔWX, ¸fbIZYVf dÀfÔWX CX´fZÔQi

dÀfÔWX, ÀfÔ¦fe»ff»f þe SXfWXb»f ¸fûWX¸¸fQ

Bd¸°f¹ffþ þe ¦fþZÔQi dÀfÔWX ·fbUf»f dÀfÔWX

, Àfbd¸f°f IbY¸ffSX UÀfe¸f AIYSX¸f

»føfeIYfÔ°f ´fiÀffQ AfdQ »fû¦f ¸füþcQ

SXWXZÜ

WXbE IYBÊ ¸fû¶ffBÊ»f IÔY´fd³f¹fûÔ ³fZ ¸fû¶ffBÊ»f

ÀIiYe³f IYû MXcMX³fZ ÀfZ ¶f¨ff³fZ IZY d»fE

µ»fZ¢ÀfE¶»f ÀIiYe³f ¶f³ff³fZ IYf ´fiZÃf¯f

VfbøY IYSX dQE WX`ÔÜUWXe d¨fdIY°Àff IZY ÃfZÂf

¸fZÔ ³f`³fû °fIY³feIY USXQf³f Àffd¶f°f WXû SXWXf

WX`ÜAfþ BÀf °fIY³feIY IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ IYBÊ

EZÀfZ CX´fIYSX¯f CX´f¹fû¦f ¸fZÔ »ff¹fZ þf SXWXZ WX`

dþÀfÀfZ IYBÊ ¦fÔ·feSX ¶fe¸ffdSX¹fûÔ IYf BÊ»ffþ

ÀfÔ·fU WXû ÀfIZY WX`ÔÜBÀf °fIY³feIY ´fSX dIY¹fZ

¦fE Vfû²f ´fSX A¶f °fIY IYBÊ U`Äffd³fIYûÔ

IYû ³ffgUZ»f ´fbSXÀIYfSX d¸f»f ¨fbIYf WX`ÔÜ CXöY

¶ff°fZÔ þ¹f´fiIYfVf dUV½fdUôf»f¹f IZY

´feþe ·füd°fIY dUÄff³f dU·ff¦f õfSXf

Af¹fûdþ°f SXf¿MÑXe¹f ÀfZd¸f³ffSX IYû ÀfÔ¶fûd²f°f

IYSX°fZ WXbE ¶feE¨f¹fc IZY ³f`³fû °fIY³feIY IZY

dUVfZ¿fÄf OXfg AÔ¨f»f ßfeUfÀ°fU ³fZ IYWXeÜ

dU·ff¦ff²¹fÃf OXfg Aû¸f´fiIYfVf dÀfÔWX IZY

ÀfÔ¹fûþIY°U ¸fZÔ Af¹fûdþ°f EOXUfÔÀf

E´»feIZYVf³f AfgRY ³f`³fû °fIY³feIY

dU¿f¹fIY BÀf ÀfZ¸fe³ffSX IYf CXîfMX³f OXfg

WXdSXIZYVf dÀfÔWX ³fZ dIY¹ffÜ ÀfZd¸f³ffSX IYû

¶feE¨f¹fc IZY ´fiû SXÔþ³f ßfeUfÀ°fU ,Af¹fÊ

·f˜ ´fMX³ff dUdU IZY SXfIZYVf IbY¸ffSX dÀfÔWX

AfdQ ³fZ ÀfÔ¶fûd²f°f dIY¹ff Ü ÀfZd¸f³ffSX ¸fZÔ ´fiû

Ad³f»f IbY¸ffSX ,OXfg °f´fÀUe dÀfÔWX ,OXfg

´fi¸fZ³Qi SXÔþ³f dÀfÔWX ,OXfg A¨¹fb°ff³fÔQ dÀfÔWX

,OXfg E NXfIbYSX ,OXfg Ue U°Àf ,OXfg EÀf IZY

U¸ffÊ ,OXfg AVfûIY IbY¸ffSX ,´fid°f IbY»f´fd°f

OXfg AVfûIY IbY¸ffSX Óff , IbY»fÀfd¨fU OXfg

Àf`¹fQ SXfþf ,Àf¸f³U¹fIY OXfg WXdSX›³Q ,OXfg

¶f`IbYÔNX ´ffÔOXZ¹f ÀfdWX°f Vfû²f LfÂf U

dUV½fdUôf»f¹f IZY Ad²fIYfSXe U

IY¸fʨffSXe CX´fdÀ±f°f ±fZÜ

slide9

09

´fMX³ff

¶fZ¦fcÀfSXf¹f

www.swarajkhabar.in

¸fa¦f»f½ffSX, 30 ªf³f½fSXeXX, 2018

ÀfadÃf´°f £f¶fSmÔX

E¶feUe´fe ³fZ QþʳfûÔ ¶f¨¨fûÔ

IYû dIY¹ff Àf¸¸ffd³f°f

¸fcd°fÊ ¨fûSXe IYf dUSXû²f IYSX³fZ

¸fdMXWXf³fe dU²ff¹fIY ³fZ ¶fd»f¹ff IZY 100

¦fSXe¶fûÔ IZY ¶fe¨f dIY¹ff IÔY¶f»f IYf dU°fSX¯f

ÀUSXfþ/¶fd»f¹ffÜ ¸fdMXWXf³fe IZY þQ¹fc dU²ff¹fIY ³fSXZÔQi dÀfÔWX CXRYÊ ¶fû¦fû dÀfÔWX

³fZ IYOÞXfIZY IYe NXÔOX IZY ¶fe¨f Àfû¸fUfSX IYû ¶fd»f¹ff ´fiJÔOX IZY °ffþ´fbSX ´fÔ¨ff¹f°f

AÔ°f¦fÊ°f Àf`¹fQ´fbSX dQ¹ffSXf ¸fZÔ IYf¹fÊIiY¸f Af¹fûdþ°f IYSX EIY Àfü ¦fSXe¶fûÔ IZY ¶fe¨f

IÔY¶f»f IYf dU°fSX¯f dIY¹ffÜ BÀf IYOÞXfIZY IYe NXÔOX ¸fZÔ ¦fSXe¶fûÔ IZY ¶fe¨f WXbE 100

ÀUSXfþ/¶fZ¦fcÀfSXf¹fÜ

´fSX ¸fWXÔ±f IYe ´feMXIYSX WX°¹ff

ÀUSXfþ/¶fd»f¹ffÜ

¶fd»f¹ff ¶ffþfSX dÀ±f°f

WXfBÊÀIcY»f ¸fZÔ AdJ»f

·ffSX°fe¹f

´fdSX¿fQ IZY õfSXf ´fiJÔOX

LfÂf

´fbSXÀIYfSX dU°fSX¯f IYf

Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ

AdJ»f ·ffSX°fe¹f dUôf±feÊ ´fdSX¿fQ IZY

õfSXf Àf¶fÀfZ ´fWX»fZ ·ffSX°f ¸ff°ff AüSX

ÀUf¸fe dUUZIYf³fÔQ IZY d¨fÂf IZY Àff¸f³fZ

Qe´f þ»ffIYSX IYf¹fÊIiY¸f IYf CXîfMX³f

dIY¹ff ¦f¹ffÜ CXîfMX³f IY°ffÊ Àff¸ffdþIY

IYf¹fÊIY°ffÊ ÀfbSXZÔQi dUUZIY ³fZ IYWXf dIY

AdJ»f ·ffSX°fe¹f dUôf±feÊ ´fdSX¿fQ

LfÂf, ¹fbUfAûÔ IYû ·ffSX°f ¸ff°ff IYe

·fdöY IYe ·ffU³ff þ¦ff³fZ IYf IYf¸f

IYSX°fe WX`Ü dUôf±feÊ ´fdSX¿fQ dVfÃff IZY

ÃfZÂf ¸fZÔ WX¸fZVff LfÂf dWX°f IZY d»fE

»fOÞXfBÊ »fOÞX°fe WX`Ü ¸fb£¹f Ad°fd±f ÀfÔþ¹f

¦fü°f¸f ³fZ IYWXf dIY dUôf±feÊ ´fdSX¿fQ

LfÂf, ¹fbUfAûÔ ¸fZÔ ·ffSX°f ¸ff°ff IYe ·fdöY

IYe ·ffU³ff þ¦ff³fZ IYf IYf¸f IYSX°fe WX`Ü

dUôf±feÊ

þf³fIYe ÀfdWX°f A³¹f QZUe-QZU°ffAûÔ

IYe ¶fZVfIYe¸f°fe ¸fcd°fʹffÔ SXWX°fe WX`ÔÜ

¸fcd°fÊ ¨fûSX d¦fSXûWX IYf ÀfÔ¶fÔ²f SXf¿MÑXe¹f

AüSX AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f °fÀIYSXûÔ ÀfZ SXWX°ff

WX`Ü Aá²ff°fb IYe ¸fcd°fʹffÔ B³f IZY JfÀf

d³fVff³fZ ´fSX SXWX°fe WX`ÔÜ

AÔ°fSXfÊ¿MÑXe¹f ¶ffþfSX ¸fZÔ Aá²ff°fb IYe

¸fcd°fʹfûÔ IYe IYe¸f°f IYSXûOÞXûÔ ¸fZÔ WXû°fe

WX`ÔÜ À±ff³fe¹f À°fSX ´fSX ¨fûSXe IYSX³fZUf»fZ

IYû ·fe A¨Le-JfÀfe SXIY¸f d¸f»f

þf°fe WX`Ü ´fWX»fZ ·fe IYBÊ ¶ffSX ¸fcd°fÊ

¨fûSX d¦fSXûWX IZY ÀfQÀ¹f ´fIYOÞXZ þf

¨fbIZY WX`Ô AüSX Jb»ffÀff WXbAf ±ff dIY

¦ffÔU IYe NXfIbYSXUfdOÞX¹fûÔ ÀfZ ¨fûSXe

WXû³fZUf»fe

¸fcd°fʹffÔ

IYû»fIYf°ff, ¦fbþSXf°f, ¸fbÔ¶fBÊ IZY SXfÀ°fZ

QcÀfSXZ QZVfûÔ ¸fZÔ ´fWXbÔ¨ffBÊ þf°fe WX`Ô AüSX

UWXfÔ B³f ¸fcd°fʹfûÔ IYe IYe¸f°f IYSXûOÞXûÔ

÷Y´fE WXû þf°fe WX`ÔÜ

R`YÀf»ff: Qû¿fe ½¹fdöY Àf¸ffþ

ÀfZ dIYE þfEÔ¦fZ ¶fdWX¿IÈY°fX

Àf¸¸fZ»f³f

¸fdMXWXf³fe ±ff³ff ÃfZÂf IZY ÀfRYf´fbSX ¦ffÔU

¸fZÔ SXf¸f þf³fIYe NXfIbYSXUfOÞXe IZY ¸fWXÔ°f

¸fWXZ³Qi QfÀf IYe A´fSXfd²f¹fûÔ ³fZ

SXdUUfSX IYe SXf°f ´feMX-´feMXIYSX WX°¹ff

IYSX QeÜ Àfb¶fWX NXfIbYSXUfOÞXe ¸fZÔ SXûþ

IYe °fSXWX ´fcþf IYSX³fZ AfE ¦fif¸fe¯f

þ¶f AÔQSX ¦fE °fû ¸fWXÔ°f IYe »ffVf

´fOÞXe WXbBÊ ±feÜ NXfIbYSXUfOÞXe ÀfZ SXf¸f,

þf³fIYe Aü »føf¯f IYe ¸fcd°fʹffÔ ·fe

¦ff¹f¶f ±feÜ ¸fWXÔ°f IZY VfSXeSX ´fSX d´fMXfBÊ

IZY ¦fÔ·feSX d³fVff³f ·fe ±fZÜ

¦fif¸fe¯fûÔ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY SXf¸f þf³fIYe

NXfIbYSXUfOÞXe IZY ¸fWXÔ±f ¸fWXZÔQi QfÀf IYe

WX°¹ff ¸fcd°fÊ ¨fûSXe IZY dUSXû²f IZY IYfSX¯f

WXbBÊÜ A¶f °fIY IYe þfÔ¨f ¸fZÔ ¹fWX ¶ff°f

Àff¸f³fZ AfBÊ WX` dIY ¸fcd°fÊ ¨fûSXûÔ IYf

d¦fSXûWX ¸fcd°fÊ ¨fûSXe IZY d»fE ÀfRYf´fbSX

·ffþ´ff IYe ¶f`NXIY

´fcUÊ ³f¦fSX ¸fÔÂfe ¸fWXf³fÔQ ·ffSX°fe EUÔ

³f¦fSX ¸fÔÂfe ´fb÷Y¿fûØf¸f ´¹ffSXZ ³fZ IYWXf dIY

dUôf±feÊ ´fdSX¿fQ EIY ÀU°fÔÂf LfÂf

ÀfÔ¦fNX³f WX`Ü dIYÀfe ´ffMXeÊ IYe ¶fÔ²fbAf

¸fþQcSX ³fWXeÔ WX`Ü ÀU°fÔÂf°ff ´fifd~ IZY

¶ffQ SXf¿MÑXe¹f ´fb³fd³fʸffʯf IZY CXïZV¹f IYû

»fZIYSX AdJ»f ·ffSX°fe¹f dUôf±feÊ

´fdSX¿fQ IYf ¦fNX³f WXbAf WX`Ü ¸füIZY ´fSX

ÀfcSXþ IbY¸ffSX, ¸fbSXfSXe IbY¸ffSX, IZYVfU

IbY¸ffSX, SXfWXb»f IbY¸ffSX, °f³fbþf IbY¸ffSXe,

´fb³f¸f IbY¸ffSXe IYû ´fbSXÀIYfSX QZIYSX

Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀf¸fZÔ ³f¦fSX ÀfWX

¸fÔÂfe A³fÔ°f IbY¸ffSX ¹ffQU, d³fdJ»f

IbY¸ffSX, dWX¸ffÔVfb, ¨fÔQ³f, ³fe°feVf

¨f`SXdÀf¹ff AfdQ ¸füþcQ ±fZÜ

IÔY¶f»f dU°fSX¯f IYû »fZIYSX ÃfZÂf IZY »fû¦fûÔ ¸fZÔ CX³fIZY ´fid°f Àf¸¸ff³f ¶fPÞXe WX`Ü UWXeÔ

QcÀfSXe AûSX »fû¦f CX³WXZÔ QbAfEÔ QZ°fZ ³fWXeÔ ±fIY SXWXZ WX`ÔÜ BÀf ¸füIZY ´fSX IYf¹fÊIiY¸f

IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX°fZ WXbE ¸fdMXWXf³fe dU²ff¹fIY ³fZ IYWXf dIY ¸fdMXWXf³fe dU²ff³fÀf·ff

IZY »fû¦fûÔ IZY ¶fe¨f °fû ´fi°¹fZIY U¿fÊ IÔY¶f»f IYf dU°fSX¯f dIY¹ff þf°ff WX`Ü »fZdIY³f

¶fd»f¹ff IZY ´ffMXeÊ IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IYe ¸ffÔ¦f ´fSX BÀf ¶ffSX ¶fd»f¹ff IZY dQ¹ffSXf ÃfZÂf

¸fZÔ ¦fSXe¶fûÔ IZY ¶fe¨f IÔY¶f»f dU°fSX¯f IYSX³fZ IYf Àfü·ff¦¹f ´fif~ WXbAfÜ dþÀfÀfZ

Af°¸f ÀfÔ°fbdá d¸f»fe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY BÀf IYOÞXfIZY IYe NXÔOX ¸fZÔ ¶fWXb°f ÀffSXZ

»fû¦f EZÀfZ WX`Ô, dþ³WXZÔ NXÔOX ÀfZ ¶f¨f³fZ IZY d»f¹fZ ´f¹ffÊ~ IY´fOÞXZ ³fWXeÔ ³fÀfe¶f WXû ´ff°fZ

WX`ÔÜ BÀfÀfZ ·fe¿f¯f NXÔOX ¸fZÔ IYfÔ´f°fZ SXWX°fZ WX`ÔÜ AfdJSX UWX ·fe °fû AfQ¸fe WX`ÔÜ

CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY WX¸ffSXZ QZVf ¸fZÔ ¦fSXe¶fûÔ IZY ¶fe¨f A³¹ff¹f AüSX A°¹ff¨ffSX ÀfSXIYfSX

QZJ IYSX ·fe ³fþSXAÔQfþ IYSX SXWXe WX`Ü WX¸f »fû¦f °fû dÀfRYÊ EIY Àff¸ffdþIY

SXWX³fZ IYe UþWX ÀfZ ¸ff³fU ÀfZUf IYû WXe Àf¶fÀfZ ´fSX¸f ²f¸fÊ ¸ff³f°fZ WX`ÔÜ ¸ff³fU ÀfZUf

ÀfZ ¶fPÞXIYSX IYûBÊ ²f¸fÊ WXe ³fWXeÔ WX`Ü BÀfe IZY ¸fïZ³fþSX EIY LûMXe-Àfe ·fZÔMX ¦fSXe¶fûÔ

IYû Qe WX`Ü IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ °ffþ´fbSX ´fÔ¨ff¹f°f IZY ´fcUÊ ¸fbdJ¹ff A÷Y¯f IbYÔUSX, þQ¹fc

³fZ°ff Af³fÔQe ¸fWX°fû, þQ¹fc Ad°fd´fLOÞXf ´fiIYûâ IZY ³f¦fSX ¸fWXfÀfd¨fU ¨fÔQ³f

IbY¸ffSX AIZY»ff, ·ffþ´ff ³fZÂfe BÔQb d¸fßff, »f»f³f dÀfÔWX, þQ¹fc ³fZ°ff Àfb²ffÔVfb

IbY¸ffSX, ´fU³f IbY¸ffSX, UfOXÊ ÀfQÀ¹f ´fi·fb³fÔQ³f IbY¸ffSX dÀfÔWX, ´f´´fc IbY¸ffSX SXf¹f

ÀfdWX°f QþʳfûÔ ¦fif¸fe¯f Vffd¸f»f ±fZÜ

WXeSXf»ff»f ¶ff¶fc ÀIcY»f IZY ÀfÔSXÃfIY WXe ³fWXeÔ

¶fd»IY Àf¸ffþ IZY ´f±f ´fiQVfÊIY ·fe SXWXZ: SXfþZVf

ÀUSXfþ/¶fZ¦fcÀfSXf¹fÜ ÀfQSX ´fiJÔOX ÃfZÂf IZY »ffJû-²f¶fü»fe ÀfOÞXIY dÀ±f°f Qe¹ff

¦fb÷YIcY»f ¸fZÔ ¦f¯f°fÔÂf dQUÀf IZY AUÀfSX ÀIcY»f IZY ÀfÔSXÃfIY ÀU. WXeSXf»ff»f dÀfÔWX

IYû ·ffU·fe³fe ßfðfÔþd»f Qe ¦fBÊÜ BÀf IiY¸f ¸fZÔ CX³fIZY °f`»fd¨fÂf ´fSX ¸fb£¹f

Ad°fd±f Ad°fd´fLOÞXf ´fiIYûâ IZY ´fiQZVf ¸fWXfÀfd¨fU U SXfª¹f ´fdSX¿fQ ÀfQÀ¹f

¦ffÔU dÀ±f°f SXf¸f þf³fIYe NXfIbYSXUfOÞXe

´fWXbÔ¨ff ±ffÜ

¸fWXÔ°f ³fZ ¸fcd°fÊ ¨fûSXe IYf dUSXû²f dIY¹ff

°fû CX³fIYe WX°¹ff IYSX Qe ¦fBÊÜ ¦fif¸fe¯fûÔ

³fZ ´fbd»fÀf IYû ¶f°ff¹ff dIY SXûþ IYe

°fSXWX SXdUUfSX SXf°f ·fe IYBÊ ¦fif¸fe¯f

NXfIbYSXUfOÞXe ¸fZÔ ¶f`NXZ WXbE ±fZÜ SXf°f

ª¹ffQf WXû³fZ IZY ¶ffQ ¦fif¸fe¯f A´f³fZ-

A´f³fZ §fSX ¨f»fZ ¦fE AüSX ¸fWXÔ°f ·fe

NXfIbYSXUfOÞXe ¸fZÔ Àfû³fZ IZY d»fE ¨f»fZ

¦f¹fZÜ

AfVfÔIYf þ°ffBÊ þf SXWXe WX` dIY

¦fif¸fe¯fûÔ IZY þf³fZ IZY ¶ffQ UWXfÔ ¸fcd°fÊ

¨fûSX d¦fSXûWX IZY »fû¦f ´fWXbÔ¨fZ AüSX dRYSX

¸fcd°fÊ ¨fûSXe IYe §fMX³ff IYû AÔþf¸f

dQ¹ff ¦f¹ffÜ NXfIbYSXUfOÞXe ¸fZÔ SXf¸f

dQ»»fe,

´fiJÔOX ÀUfÀ±¹f Àf»ffWXIYfSXûÔ

IYû dQ¹ff ¦f¹ff ´fidVfÃf¯f

ÀUSXfþ/¶fZ¦fcÀfSXf¹fÜ ÀfûVf»f d³fQf³f

EþbIZYVf³f EÔOX WXZ»±f EÀfûdÀfEVf³f IYe

AûSX ÀfZ ´f¨f¸¶ff IZY þedUIYf ´fdSX¹fûþ³ff

IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ ´fiJÔOX ÀUfÀ±¹f Àf»ffWXIYfSXûÔ

IYe ¶f`NXIY WXbBÊÜ A²¹fÃf°ff dþ»ff ÀUfÀ±¹f

´fSXf¸fVfÊ ´fQfd²fIYfSXe ¸fû. ¸fIYÀfcQ AÔÀffSXe ³fZ

IYeÜ ¶f`NXIY ¸fZÔ ´fÔ¨ff¹f°f ÀUfÀ±¹f

Àf»ffWXIYfSX IYe d³f¹fbdöY IYSX³fZ IYf d³f¯fʹf

d»f¹ff ¦f¹ffÜ ¶fZ¦fcÀfSXf¹f dþ»fZ IZY ´f¹fÊUZÃfIY

OXfg. dU¸f»fZVf IbY¸ffSX ´ffÀfUf³f AüSX

´fidVfÃfIY dþ°fZ³Qi IbY¸ffSX IY¯fÊ ³fZ ¶feE¨fE

IYû ´fidVfÃf¯f dQ¹ffÜ ´fidVf¯f ¸fZÔ ÀfQSX

´fiJÔOX IZY ¶feE¨fE ÀfÔ°f IbY¸ffSX ´fi·ffIYSX,

¨fZdSX¹ff¶fdSX¹ffSX´fbSX IZY dU»ffÀf SXfU ·ffSX°fe,

³ffUIYûNXe IYe ´fcþf IbY¸ffSXe, ¶fLUfOÞXf

IZY ¸fQ³f ¸fûWX³f ´ffÀfUf³f, ¶fSXü³fe IZY

SXûdWX°f IbY¸ffSX, ¶fd»f¹ff IZY dþ°fZ³Qi IbY¸ffSX

´ffÀfUf³f, Vff¸WXû IZY dþ°fZ³Qi ´ffÀfUf³f,

¸fdMXWXf³fe IZY SXf¸f¶ff¶fc ´ffÀfUf³f, LüOÞXfWXe

IZY Àfb³fe»f IbY¸ffSX, ¦fPÞX´fbSXf IZY Àfb¶fû²f

IbY¸ffSX, ´fWXÀffSXf IZY ´fÔIYþ IbY¸ffSX ÀfWX³fe,

UeSX´fbSX IZY ÀfÔ°fû¿f IbY¸ffSX, JûQfUÔQ´fbSX

IYe d´fÔIYe IbY¸ffSXe, ·f¦fUf³f´fbSX IZY SXÔ²feSX

IbY¸ffSX ´ffÀfUf³f, ¸fÔÀfcSX¨fIY IZY d´fÔIcY

´ffÀfUf³f Vffd¸f»f ±fZÜ

ÀUSXfþ/¶fZ¦fcÀfSXf¹fÜ

Àfû¸fUfSX IYû SXfþIÈY°f ¸f²¹f dUôf»f¹f

¶f±fü»fe IZY ´fifÔ¦f¯f ¸fZÔ Qû Àf¸fbQf¹f IZY

¶fe¨f WXbE dUUfQ ´fSX Ad²fIYfdSX¹fûÔ,

þ³f´fid°fd³fd²f¹fûÔ, Àf¸ffþÀfZdU¹fûÔ AüSX

¶fbdðþedU¹fûÔ IYe ¶f`NXIY WXbBÊÜ BÀf¸fZÔ

¶fSXü³fe IZY ¶feOXeAû Aû¸f SXfþ´fc°f ³fZ

¦ffÔU ¸fZÔ VffÔd°f ¶fWXf»f IYSX³fZ IZY d»fE

VffÔd°f Àfd¸fd°f IYf ¦fNX³f dIY¹ffÜ °ffdIY

Qû³fûÔ Àf¸fbQf¹f ´fb³f: A¸f³f ¨f`³f IYe

ÀffÔÀf »fZ ÀfIZYÜ VffÔd°f Àfd¸fd°f IYe ¶f`NXIY

IYe A²¹fÃf°ff ¸fû. Àff»fe¸f Jf³f

¸fWXfÀfd¨fU dþ»ff ¸fbdJ¹ff ¸fWXfÀfÔ§f ³fZ

IYeÜ BÀf ¶f`NXIY ¸fZÔ Qû³fûÔ Àf¸fbQf¹f IZY Qû¿fe

½¹fdöY IYû d¨fd³WX°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ Àff±f WXe

R`YÀf»ff d»f¹ff ¦f¹ff dIY Qû³fûÔ Àf¸fbQf¹f IZY

»fû¦fû IYe WXbBÊ Ãfd°f IYe ·fSX´ffBÊ Qû¿fe

½¹fdöY IYSXZÔ¦fZÜ A¦fSX ·fdU¿¹f ¸fZÔ IYûBÊ ·fe

½¹fdöY dIYÀfe ·fe ´fiIYfSX ¸fZÔ Qû¿fe ´ff¹ff

ÀUSXfþ/¶fZ¦fcÀfSXf¹fÜ Àfû¸fUfSX IYû

·ffþ´ff ³f¦fSX ¸fÔOX»f °fZ§fOÞXf IZY Àf·fe

´fi¸fbJ ¸fÔOX»f ´fQfd²fIYfSXe, ¸fÔ¨f, ¸fû¨ffÊ,

´fiIYûâ IZY A²¹fÃf, ÀfÔ¹fûþIY, ¶fc±f

A²¹fÃf, VfdöY IZYÔQi ´fi·ffSXe IYe ÀfÔ¹fböY

¶f`NXIY ·ffþ´ff IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ WXbBÊÜ dþÀfIYe

A²¹fÃf°ff ³f¦fSX A²¹fÃf ÀfSXûþ SXf¹f ³fZ

IYeÜ ¶f`NXIY ¸fZÔ Af¦ff¸fe IYf¹fÊIiY¸f

AfþeU³f ÀfWX¹fû¦f d³fd²f (²f³f ÀfÔ¦fiWX),

11 AüSX 12 RYSXUSXe IYû Àf¸f´fʯf

dQUÀf, 31 þ³fUSXe IYû ÀfÔ°f SXdUQfÀf

þ¹fÔ°fe Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IYû

´fMX³ff IZY Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ ·ff¦f »fZ³fZ ´fSX

dU¨ffSX dU¸fVfÊ dIY¹ff ¦f¹ffÜ ¸füIZY ´fSX

dU²ff³fÀf·ff ´fi·ffSXe ´fiZ¸fVfÔIYSX SXf¹f,

dU²ff³fÀf·ff dUÀ°ffSXIY ÀfbSXZVf ´fiÀffQ,

UdSXâ ³fZ°ff IÈY¿¯f³fÔQ³f dÀfÔWX, dþ»ff¸fÔÂfe

dUIYfÀf IbY¸ffSX, ÀffÔÀfQ ´fid°fd³fd²f Qe´fIY

SXf¹f, dIYÀff³f ¸fû¨ffÊ IZY A²¹fÃf ´fÔIYþ

dÀfÔWX, ¹fbUf ¸fû¨ffÊ IZY A²¹fÃf Àfb³fe»f

IbY¸ffSX OX¶»fb, A³fbÀfcd¨f°f þfd°f ¸fû¨ffÊ IZY

A²¹fÃf ²f¸fZÊÔ³Qi ¨f`²fSXe, Ad°fd´fLOÞXf U¦fÊ IZY

CXØf¸f Vf¸ffÊ, ÀfWXIYfdSX°ff ´fiIYûâ IZY Àf°¹fZ³Qi

dÀfÔWX, UfOXÊ ´ff¿fÊQ ÀfQÀ¹f SXf¸fIbY¸ffSX CXRYÊ

RbYQû, SXf¸ffVfe¿f NXfIbYSX, AøY¯f dÀfÔWX,

AVfûIY ¨f`²fSXe, DY¦fi³ffSXf¹f¯f ´fÔdOX°f,

¦fþf³fÔQ Óff, WXSXZSXf¸f SXf¹f, ÀfbSXZVf Vf¸ffÊ,

Àfb²feSX d¸fßff, ÀfÔþeU IbY¸ffSX ¶fÀfÔ°f, Àfb²feSX

dÀfÔWX ÀfdWX°f Àf·fe VfdöY IZYÔQi ´fi·ffSXe, ¶fb±f

A²¹fÃf ¸füþcQ ±fZÜ

Qû Àf¸fbQf¹fûÔ IZY ¶fe¨f WXbBÊ ¸ffSX´feMX, °fûOÞXRYûOÞX

AüSX SXûOÞXZ¶ffþe IYe §fMX³ff IZY ¶ffQ VffÔd°f

Àfd¸fd°f IYe ¶f`NXIY

þfE¦ff °fû CXÀfIYf Àff¸ffdþIY ¶fdWX¿IYfSX

dIY¹ff þfE¦ffÜ Àff±f WXe Àff±f dUd²f

Àf¸¸f°f IYSXUfBÊ IYe þfE¦feÜ BÀf ¶f`NXIY

¸fZÔ ¦fif¸fe¯f IZY A»ffUf ´fcUÊ dU²ff¹fIY

ÀfbSXZÔQi ¸fZWX°ff, ¨fÔQ³f IbY¸ffSX ¸fbdJ¹ff

¦f¯f°fÔÂf dQUÀf ´fSX Àf¸ffþÀfZUe

³fZ dIY¹ff ÓfÔOXûØfû»f³f

´fid°fd³fd²f ¶f±fü»fe, d¸f±f»fZVf IbY¸ffSX

ÀfSX´fÔ¨f ´fid°fd³fd²f ¶f±fü»fe, UÀfe

ÀfSXQfSX, ÀfÔþ¹f ·f¦f°f, OXfg. RYIYSXZ

Af»f¸f, dQ³fZVf °ffÔ°fe, ´fcUÊ ¸fbdJ¹ff

Àff²fb ´ffÀfUf³f B°¹ffdQ CX´fdÀ±f°f ±fZÜ

¶fþSXÔ¦f Q»f IYe ¦fbÔOXf¦fQeÊ IZY dJ»ffRY EAfBÊEÀfERY ³û IYe dVfIYf¹f°f

SXfþZVf IbY¸ffSX, ÀIcY»f IZY d³fQZVfIY ²feSXþ IbY¸ffSX, d´fiÔdÀf´f»f SXf¸fIbY¸ffSX SXf¹f,

þQ¹fc ³fZ°ff ¨f³QiVfZJSX ´fMXZ»f, dVfUUi°f dÀfÔWX, AVfûIY dÀfÔWX, ·fbU³fZV½fSX dÀfÔWX,

IY³WX`¹ff IbY¸ffSX AfdQ ³fZ ´fb¿´f AüSX ¸ff»¹ff´fʯf IYSX ßfðfÔþd»f QeÜ ßfðfÔþd»f

Àf·ff IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX°fZ WXbE ¸fb£¹f Ad°fd±f ³fZ IYWXf dIY ÀU. WXeSXf»ff»f ¶ff¶fc

ÀfUûÊQ¹f CX¨¨f dUôf»f¹f VffWX´fbSX IZY AUIYfVf´fif~ dVfÃfIY ±fZÜ UZ dVfÃfIY SXWX°fZ

WXbE Àf¸ffþ IZY ´f±f ´fiQVfÊIY ±fZÜ CX³WXeÔ dVfÃfIY ÀfZ ´fiZSX¯ff »fZIYSX Afþ WXþfSXûÔ

LfÂf-LfÂffEÔ A¨LZ ¸fbIYf¸f IYû ´ff³fZ ¸fZÔ ÀfRY»f°ff WXfdÀf»f IYeÜ CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff

dIY WXeSXf»ff»f ¶ff¶fc ÀIcY»f IZY ÀfÔSXÃfIY IZY Àff±f WX¸f»fû¦fûÔ IYf ¦ffdþʹf³f ·fe ±fZÜ

CX³fIZY AfQVfûÊÔ IYû ·fc»ff¹ff ³fWXeÔ þfE¦ffÜ ´fiQZVf ¸fWXfÀfd¨fU ³fZ IYWXf dIY CX³fIZY

¶f°ffE WXbE ¸ff¦fÊ ´fSX ¨f»f³ff WXe WX¸f»fû¦fûÔ IZY d»fE Àf¨¨fe ßfðfÔþd»f WXû¦feÜ

ÀIcY»f IZY d³fQZVfIY ²feSXþ IbY¸ffSX ³fZ IYWXf dIY ÀU. WXeSXf»ff»f ¶ff¶fc ·f»fZ WXe

WX¸ffSXZ ÀIcY»f IZY ÀfÔSXÃfIY ±fZ, ´fSX UZ d´f°ff °fb»¹f ±fZÜ dþ³fIZY ¸ff¦fÊQVfʳf ´fSX Qe¹ff

¦fb÷YIcY»f B»ffIZY ¸fZÔ A´f³ff EIY A»f¦f ´fWX¨ff³f ¶f³ffBÊ WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY

CX³fIZY d³f²f³f ÀfZ Àf¸ffþ ´fc¯fÊ dVfdÃf°f IYSX³fZ IYe Àf´f³ff A²fcSXe SXWX ¦fBÊÜ d´fiÔdÀf´f»f

SXf¸fIbY¸ffSX SXf¹f ³fZ IYWXf dIY Àf¸ffþ Afþ Uû WXeSXf IYû Jû dQ¹ffÜ þû Jf³f ¹ff

JQf³f ¸fZÔ ³fWXeÔ d¸f»f ÀfIY°ff WX`Ü EZÀfZ ¸fWXf´fb÷Y¿f IZY Àf¸fÃf ÀIcY»f ´fdSXUfSX

³f°f¸fÀ°fIY WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ÀU. WXeSXf»ff»f ¶ff¶fc IZY A²fcSXZ Àf´f³fZ IYû ´fcSXf IYSX³fZ IYf

ÀfÔIY»´f d»f¹ffÜ BÀf QüSXf³f dVfÃfIY ´fdSXUfSX AüSX LfÂf-LfÂffAûÔ ³fZ EIY d¸f³fMX

IYf ¸fü³f ²ffSX¯f CX³fIYe Af°¸ff IYû VffÔd°f IZY d»fE BÊV½fSX ÀfZ ´fif±fʳff IYeÜ

15 WXþfSX ÷Y´f¹fZ Óf´fMXIYSX RYSXfSX

ÀUSXfþ/¶fZ¦fcÀfSXf¹fÜ ·ffSX°fe¹f ÀMXZMX ¶f`ÔIY °fZ§fOÞXf IZY ´fdSXÀfSX ¸fZÔ Óf´fMX¸ffSX d¦fSXûWX

³fZ Àfû¸fUfSX IYû 15 WXþfSX ÷Y´f¹fZ »fZIYSX RYSXfSX WXû ¦f¹ffÜ °fZ§fSXf ±ff³ff ÃfZÂf IZY

¨fIYQWX d³fUfÀfe 18 U¿feʹf SXUe³Qi IbY¸ffSX ³fZ ·ffSX°fe¹f ÀMXZMX ¶f`ÔIY ÀfZ 15 WXþfSX

÷Y´f¹ff IYe d³fIYfÀfe IYSX ª¹fûWXe ¶f`ÔIY ÀfZ ¶ffWXSX Af¹ff dIY Óf´fMX¸ffSX d¦fSXûWX IZY

ÀfQÀ¹f ³fZ ÷Y´f¹ff Óf´fMXIYSX ·ff¦f ¦f¹ffÜ

ÀUSXfþ/¶fZ¦fcÀfSXf¹fÜ

AÃfb¯¯f SXJ³fZ IZY d»fE WXSX IbY¶ff³feÊ

QZ³fZ IYû °f`¹ffSX WX`Ü WXSX WXf»f ¸fZÔ ÀfÔ§fe

¦fbÔOXûÔ IYû ¸fbÔWX°fûOÞX þUf¶f dQ¹ff

þfE¦ffÜ ÀfÔ¦fNX³f IZY ´fiQZVf CX´ff²¹fÃf

Af¸fe³f WX¸fþf ³fZ ¶f°ff¹ff dIY EÀf´fe

³fZ ¸ff¸f»fZ IYû ¦fÔ·feSX°ff ÀfZ »fZ°fZ WXbE

AfV½ffÀf³f dQ¹ff WX` dIY Àf¶fûÔ ´fSX

´fiVffÀfd³fIY IYfSXÊUfBÊ IYe þfE¦feÜ

dIYÀfe ·fe WXf»f ¸fZÔ CX³¸ffQ R`Y»ff³fZ

³fWXeÔ dQ¹ff þfE¦ffÜ CX³WXûÔ³fZ »fû¦fûÔ ÀfZ

VffÔd°f ½¹fUÀ±ff ¶f³ffE SXJ³fZ IYe ·fe

A´fe»f

IYeÜ

´fid°fd³fd²f¸fÔOX»f Uf°ffÊ ¸fZÔ ´fcUÊ SXf¿MÑXe¹f

Àfd¨fU Ad·f³fU IbY¸ffSX AIZY»ff,

´fiQZVf CX´ff²¹fÃf A¸fe³f WXf¸fþf,

dþ»ff Àfd¨fU dIYVfûSX IbY¸ffSX, dþ»ff

CX´ff²¹fÃf SXfIZYVf IbY¸ffSX, I`YÀfSX

SXZWXf³f, ÀfQSXZ Af»f¸f ±fZÜ dþ»ff

Àfd¨fU dIYVfûSX IbY¸ffSX ³fZ IYWXf dIY

31 þ³fUSXe IYû WX¸ffSXZ ÀfÔ¦fNX³f IZY õfSXf

þeOXe IYfg»fZþ ¸fZÔ LfÂf ÀfÔUfQ IYf¹fÊIiY¸f

Af¹fûdþ°f WXû¦feÜ B³f ÀffÔ´fiQfd¹fIY

°ffIY°fûÔ IYû ¸fbÔWX°fûOÞX þUf¶f dQ¹ff

þfE¦ffÜ

¶fe°fZ SXdUUfSX IYû EAfBÊEÀfERY IZY

¶fSXü³fe ´fiJÔOX ÀfWX Àfd¨fU I`YÀfSX SXZWXf³f

IYû ¶fþSXÔ¦f Q»f IZY ÀfQÀ¹fûÔ õfSXf

¸fû¶ffB»f ´fSX ²f¸fIYe dQE þf³fZ IZY

dJ»ffRY ÀfÔ¦fNX³f IYf ´fid°fd³fd²f¸fÔOX»f

EÀf´fe AfdQ°¹f IbY¸ffSX ÀfZ d¸f»fIYSX CX³WXZÔ

AfUZQ³f dQ¹ff AüSX CXÀfIYe dVfIYf¹f°f

IYeÜ ´fid°fd³fd²f¸fÔOX»f IZY ÀfQÀ¹fûÔ ³fZ

Uf°ffÊ IZY QüSXf³f ´fbd»fÀf IY~f³f ÀfZ IYWXf

dIY ¶fþSXÔ¦f Q»f IZY õfSXf »f¦ff°ffSX dþ»fZ

IYe ÀffÔ´fiQfd¹fIY ÀfüWXfQÊ IYû d¶f¦ffOÞX³fZ

IYe IYûdVfVf IYe þf SXWXe WX`Ü

²ffd¸fÊIY CX³¸ffQ R`Y»ff³fZ IZY CXïZV¹f ÀfZ

WXe AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f °ffB¢½ffÔOXû dJ»ffOÞXe

I`YÀfSX SXZWXf³f dþÀf³fZ SXf¿MÑXe¹f AüSX

AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f À°fSX ´fSX ¶fZ¦fcÀfSXf¹f IYf

³ff¸f SXüVf³f IYSX³fZ IYf IYf¸f dIY¹ff WX`

CXÀfZ ²f¸fIYf IYSX A´f¸ffd³f°f IYSX³fZ IYe

IYûdVfVf IYe þf SXWXe WX`Ü dþ»fZ IZY

·fe°fSX WXf»f IZY dQ³fûÔ ¸fZÔ ¶ffSXû, ³feÔ¦ff,

¶f±fü»fe ÀfdWX°f dUd·f³³f þ¦fWXûÔ ´fSX þû

ÀffÔ´fiQfd¹fIY °f³ffU WXbAf WX` CXÀf¸fZÔ

ÀUSXfþ/¶fZ¦fcÀfSXf¹fÜ ÀfQSX ´fiJÔOX ÃfZÂf

IZY ²f¶fü»fe ¶ffþfSX dÀ±f°f ´fMXZ»f ¨f`IY

´fSX Àf¸ffþÀfZUe RcY»fZ³ff SXf¹f ³fZ ¦f¯f°fÔÂf

dQUÀf IZY CX´f»fùf ´fSX ÓfÔOXûØfû»f³f

dIY¹ffÜ BÀf AUÀfSX CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY

dþÀf ´fiIYfSX ÓfÔOXûØfû»f³f IZY IiY¸f Àf·fe

Àf¸fbQf¹f IZY »fû¦f EIYÀff±f d°fSXÔ¦ff

»fWXSXf³fZ IYf IYf¸f IYSX°fZ WX`Ô, CXÀfe ´fiIYfSX

Àf¸ffþ IYû dUIYfÀf IYe SXfWX ´fSX »fZ

þf³fZ IZY d»fE »fû¦fûÔ IYû EIYþbMX°ff IYf

´fdSX¨f¹f QZ³fZ ¨ffdWXEÜ °ffdIY Àf¸ffþ

dUIYdÀf°f WXû ÀfIZYÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY

þ¶f Àf¸ffþ IYf dUIYfÀf WXû¦ff, °fû

EÀf´fe

ÀfZ

d³fd›°f ÷Y´f ÀfZ QZVf ·fe dUIYdÀf°f

WXû¦ffÜ BÀfIZY d»fE Àf¸ffþ IZY WXSX U¦fûÊÔ

IYû ÀfÔIY»´f »fZ³ff ¨ffdWXE dIY WX¸ffSXf

¦ffÔU AüSX ¶f¨¨fZ Af¦fZ ¶fPÞXZÜ BÀf

AUÀfSX ´fSX Qe¹ff ¦fb÷YIcY»f IZY d´fiÔdÀf´f»f

SXf¸fIbY¸ffSX SXf¹f, SXf¸f°f³fbIY SXf¹f, ²f¶fü»fe

´fÔ¨ff¹f°f IZY ¸fbdJ¹ff ´fid°fd³fd²f dU¸f»fZVf

IbY¸ffSX dÀfÔWX CXRYÊ ¶fû°f»f dÀfÔWX,

d³f°¹ff³fÔQ SXf¹f, SXf¸f´fiIYfVf SXf¹f, Qb»ffSX

dÀfÔWX, IYüVf»f IbY¸ffSX Àf¸fZ°f QþʳfûÔ

»fû¦f ¸füþcQ ±fZÜ dUdQ°f WXû dIY ´fMXZ»f

¨f`IY ´fSX Àf¸ffþÀfZUe RcY»fZ³ff SXf¹f ³fZ WXe

ÓfÔOXûØfû»f³f IYe VfbøYAf°f IYeÜ

n ´fófU°f dRY»¸f IZY dUSXû²f ´fiQVfʳf ¸fZÔ

CX´fQidU¹fûÔ IYû CXIYÀff°fe SXWXe ´fbd»fÀf

»f¦ff°ffSX ¶fþSXÔ¦f Q»f IZY ÀfQÀ¹fûÔ IYe

ÀfÔd»f~°ff CXþf¦fSX WXbBÊ WX`Ü ÀfûVf»f

¸fedOX¹ff ´fSX »f¦ff°ffSX §fȯff EUÔ

³fRYSX°f ·fSXe ¶ff°fZÔ R`Y»ffBÊ þf SXWXe WX`Ü

´fid°fd³fd²f¸fÔOX»f Uf°ffÊ IZY ¶ffQ ÀfÔ¦fNX³f

IZY ´fcUÊ SXf¿MÑXe¹f Àfd¨fU Ad·f³fU

IbY¸ffSX AIZY»ff ³fZ IYWXf dIY Àf`IYOÞXûÔ

´fbd»fÀf ¶f»f IYe ¸füþcQ¦fe ¸fZÔ ´fùfU°fe

´fófU°f dRY»¸f ¸fZÔ IYûBÊ

Af´fdØfþ³fIY úV¹f ³fWXeÔ:

Ad³f»f AÔþf³f

ÀUSXfþ/¶fZ¦fcÀfSXf¹fÜ ³f¦fSX d³f¦f¸f ÃfZÂf

IZY OXb¸fSXe UfOXÊ ³fÔ¶fSX-5, 6 AüSX 7 ¸fZÔ

·ffIY´ff IYf VffJf Àf¸¸fZ»f³f IYf

Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ IYfg. SXf¸f¶fWXfQbSX

ÀffWX ³fZ ÓfÔOXûØfû»f³f IYSX IYf¹fÊIiY¸f IYf

AfSXÔ·f dIY¹ffÜ A²¹fÃf°ff ¸fû. ¹ffdÀf³f ³fZ

IYeÜ Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ AÔ¨f»f ¸fÔÂfe ÀfWX

SXfª¹f ´fdSX¿fQ ÀfQÀ¹f Ad³f»f IbY¸ffSX

AÔþf³f ³fZ CXîfMX³f IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY

QZVf IYû ¨ffSXf ¨fûSX ÀfZ ª¹ffQf J°fSXf

·ffBʨffSXf ¨fûSX ÀfZ WX`Ü ¸fb™e·fSX »fû¦f °f¹f

IYSX³fZ ¸fZÔ »f¦fZ WX`Ô dIY WX¸ffSXf ´fWX³ffUf

¢¹ff WXû¦ff, ·fûþ³f ¢¹ff WXû¦ffÜ CX³WXûÔ³fZ

IYWXf dIY IY·fe »fUþZWXfQ IZY ³ff¸f ´fSX

°fû IY·fe ´fùfU°fe dRY»¸f IZY ³ff¸f ´fSX

QZVf ¸fZÔ Af¦f »f¦ff³fZ IYf IYf¸f IYSX SXWXZ

WX`ÔÜ ÀffÓfe ÀfÔÀIÈYd°f IZY dJ»ffRY Af¦f

CX¦f»f³fZUf»fZ Àf¶fÀfZ ¶fOÞXf SXf¿MÑX·föY

Àffd¶f°f IYSX³fZ ¸fZÔ »f¦fZ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf

dIY ´fcSXf QZVf ·f¦fUf Af°fÔIY IZY

Af¦fûVf ¸fZÔ LMX´fMXf SXWXf WX`Ü EZÀfZ

LùSXf¿MÑXUfdQ¹fûÔ QZVf IYû d³fþf°f

dQ»ff³fZ IYe þ÷YSX°f WX`Ü BÀfIZY d»fE

°f¸ff¸f QZVf·föYûÔ IYû ÀfÔ¦fdNX°f WXûIYSX

Af¦fZ Af³ff WXû¦ffÜ

dRY»¸f IYû »fZIYSX dþÀf °fSXeIZY ÀfZ

dUSXû²f ´fiQVfʳf WXbAf AüSX ´fbd»fÀf

¶f»f ¸fcIYQVfÊIY ¶f³f CX´fQidU¹fûÔ IYû

ÀfWX¹fû¦f IYSX°fe SXWXeÜ BÀf §fMX³ff ÀfZ

dþ»fZUfdÀf¹fûÔ IZY ¸f³f ¸fZÔ ´fbd»fÀf

´fiVffÀf³f IZY ´fid°f ÀfÔQZWX CX°´f³³f WXû

¦f¹ff WX`Ü þ³fUfQe °ffIY°fZÔ WXSX WXf»f ¸fZÔ

dþ»fZ IZY ÀffÔ´fiQfd¹fIY ÀfüWXfQÊ IYû

¶f`NXIY ¸fZÔ ÀffPXZÞ °fe³f IYSXûOÞX IYe ¹fûþ³ffAûÔ IYû WXSXe ÓfÔOXe

¸ffÔ¦fûÔ IYû »fZIYSX ¸f²¹ff‰ ·fûþ³f

IY¸feÊ ³fZ d³fIYf»ff þb»fcÀf

ÀUSXfþ/³ffUIYûNXeÜ

³ffUIYûNXe ´fiJÔOX ´fdSXÀfSX dÀ±f°f dIYÀff³f ·fU³f ¸fÔZ

Àfû¸fUfSX IYû ´fÔ¨ff¹f°f Àfd¸fd°f IYe ¶f`NXIY WXbBÊÜ

A²¹fÃf°ff IYSX°fZ WXbE ´fiJÔOX ´fi¸fbJ ³fZ Ufd¿fÊIY ¹fûþ³ff

ÀfZ ÀfÔ¶fÔd²f°f ´fid°fUZQ³f ÀUeIÈYd°f IZY d»fE ´fMX»f ´fSX

SXJfÜ ¸f³fSXZ¦ff ¹fûþ³ff ÀfZ Àf·fe ´fÔ¨ff¹f°fûÔ IZY ¦fif¸f

´fÔ¨ff¹f°f õfSXf ´fiÀ°ffdU°f ¹fûþ³ffAûÔ IYû ¸f³fSXZ¦ff IZY

IYf¹fÊIiY¸f ´fQfd²fIYfSXe ¸f³fûWXSX »ff»f õfSXf dUÀ°ffSX ÀfZ

¶f°ff¹ff ¦f¹ffÜ Àff±f WXe ÀfQ³f ÀfZ ÀUeIÈY°f IYSX³fZ IYe

A´fe»f IYe ¦fBÊÜ

ÀfQ³f ÀfZ »f¦f·f¦f 450 LûMXe-¶fOÞXe ¹fûþ³ffAûÔ IYe

IbY»f »ff¦f°f ÀffPXZ °fe³f IYSXûOÞX ÷Y´fE IYf ´fiÀ°ffU ´ffdSX°f

IYSXf¹ff ¦f¹ffÜ BÀf QüSXf³f WXÀf³f´fbSX ¶ff¦fSX ¸fbdJ¹ff

dUþ¹f ´ffÀfUf³f õfSXf ¸f³fSXZ¦ff IZY °fWX°f dIYÀff³fûÔ õfSXf

d³fþe þ¸fe³f ¸fZÔ UÈÃffSXû´f¯f IYe ¸fþQcSXe ·fb¦f°ff³f °f±ff

SXfVf³fIYfOXÊ ¶f³ff³fZ IZY d»fE ´fiJÔOX AfSXMXe´feEÀf

IYfCXÔMXSX ´fSX ´fÔ¨ff¹f°fUfSX d°fd±f d³f²ffÊdSX°f IYSX³fZ IYf

¸fbïf CXNXf¹ffÜ ¶feOXeAû AVfûIY IbY¸ffSX ³fZ ÀfQ³f IYû

¶f°ff¹ff dIY UfOXÊUfSX IYfCX³MXSX »f¦fZ¦ff °f±ff ´fÔ¨ff¹f°fûÔ ¸fZÔ

SXûÀMXSX þfSXe IYSX SXfVf³f IYfOXÊ IZY d»fE AfUZQ³f

Af¸fÔdÂf°f dIYE þf¹fZÔ¦fZÜ

³ffUIYûNXe ¸fbdJ¹ff SXûdWX°f IbY¸ffSX ³fZ ¸ff³fU ßfÈÔJ»ff ¸fZÔ

·ff¦f »fZ³fZ þf SXWXe þedUIYf QeQe CX¿ff QZUe IZY

Qb§fÊMX³ff IYf ¸ff¸f»ff °f±ff ´fi²ff³f¸fÔÂfe AfUfÀf ¹fûþ³ff

ÀUSXfþ/¶fZ¦fcÀfSXf¹fÜ

Afg»f BÔdOX¹ff ¹fcMXe¹fcÀfe EUÔ 10

IZY³Qie¹f ßf¸f ÀfÔ¦fNX³fûÔ U RZYOXSXZVf³fûÔ IZY

Af”f³f ´fSX Àfû¸fUfSX IYû d¶fWXfSX SXfª¹f

¸f²¹ff‰ ·fûþ³f IY¸fʨffSXe ¹fcd³f¹f³f EUÔ

¸fVfe³f ¨ffd»f°f NXZ»ff ¨ff»fIY ÀfÔ§f IZY

¶f`³fSX °f»fZ þZ»f ·fSXû Àf°¹ff¦fiWX

AfÔQû»f³f ¸fZÔ þb»fcÀf d³fIYf»ff ¦f¹ffÜ þû

¶fZ¦fcÀfSXf¹f SXZ»fUZ ¸ff»f¦fûQf¸f ÀfZ

Àf¸ffWXSX¯ff»f¹f °fIY ´fWXbÔ¨ffÜ

Àf°¹ff¦fiWX þZ»f ·fSXû AfÔQû»f³f IZY

QüSXf³f ³fZ°ffAûÔ AüSX IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ ³fZ

þ¸fIYSX ³ffSXZ »f¦ff¹fZÜ BÀf IiY¸f ¸fZÔ

¸f²¹ff‰ ·fûþ³f IY¸feÊ IYû ÀfSXIYfSXe

IY¸fʨffSXe §fûd¿f°f IYSX³fZ, UZ°f³f

18000 ÷Y´f¹ff IYSX³fZ, Uf¹fb ´fiQc¿f¯f

IZY ³ff¸f ´fSX ¸fVfe³f ¨ffd»f°f NXZ»ff IYû

¶fÔQ IYSX³fZ IYe ÀffdþVf IYû Uf´fÀf

»fZ³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYe ¦fBÊÜ ¶ffQ ¸fZÔ UWXfÔ

°f`³ff°f ¸fdþÀMXZªMX U ³f¦fSX ±ff³ff²¹fÃf

Àfb³fe»f IbY¸ffSX ³fZ AfÔQû»f³fIYfdSX¹fûÔ

nþZ»f ·fSXû Àf°¹ff¦fiWX AfÔQû»f³f ¸fZÔ Àf`IYOÞXûÔ

»fû¦fûÔ ³fZ Qe d¦fSXµ°ffSXe

³ffUIYûNXe ¸fZÔ ´fÔ¨ff¹f°f Àfd¸fd°f IYe ¶f`NXIY ¸fZÔ CXNXZ IYBÊ ¸ff¸f»fZ

¸fÔZ d´f°ff U ´fbÂf IZY ³ff¸f WXû³fZ U CXÀfZ »ff·f ÀfZ UÔd¨f°f

SXJ³fZ IYf ¸ff¸f»ff ÀfQ³f ¸fZÔ CXNXf¹ffÜ ¸fWXZVfUfOÞXf IZY

¸fbdJ¹ff ¸fWXfUeSX ¸fWX°fû ³fZ ¸f³fSXZ¦ff ¹fûþ³ff õfSXf

UÈÃffSXû´f¯f IYf¹fÊ ¸fZ UÈÃf Af´fcd°fÊIY°ffÊ IYe

CXQfÀfe³f°ff IYû ´fi¸fbJ°ff ÀfZ CXNXf°fZ WXbE ´feAû ´fSX

ÀfbÀ°fe IYf AfSXû´f »f¦ff¹ffÜ ¶f`NXIY ¸fZÔ ¸fbdJ¹ff dQ³fZVf

¹ffQU, ´fi·ff QZUe, Àfb³f`³ff QZUe, ³fe°fc dÀfÔWX, dSXÔIcY

QZUe, CX´f´fi¸fbJ ASXdU³Q dÀfÔWX, ´fcUÊ ´fi¸fbJ

dUôf³fÔQ ¸fWX°fû, ¸f³fûþ IbY¸ffSX, AfSX°fe QZUe,

A³fe°ff QZUe, OXZþe IbY¸ffSXe, Aþe°f dÀfÔWX,

ÀfeOXe´feAû dIYVf»f¹f Vf¸ffÊ, ´fi·ffSXe d¨fdIY°Àff

´fQfd²fIYfSXe ´fiZ¸f¨f³Qi, ´fÔþf¶f ³fZVf³f»f ¶f`ÔIY ´fi¶fÔ²fIY

Aû¸f´fiIYfVf ßfeUfÀ°fU, Af´fcd°fÊ ´fQfd²fIYfSXe ÀfÔþeU

IbY¸ffSX, IÈYd¿f ´fQfd²fIYfSXe SXf¸fdU³f¹f dÀfÔWX, SXfIZYVf

IbY¸ffSX, IY³fe¹f Ad·f¹fÔ°ff ¸f³fSXZ¦ff, dVfÃff dU·ff¦f IZY

´fid°fd³fd²f ÀfdWX°f A³¹f IY¸feÊ Vffd¸f»f ±fZÜ

IYû d¦fSXµ°ffSX IYSX ±ff³fZ ÀfZ dSXWXf IYSX

dQ¹ffÜ d¶fWXfSX SXfª¹f ¸f²¹ff‰ ·fûþ³f

IY¸fʨffSXe IZY ³fZ°ff d¦fSXeVf QZUe, ¶f¶f»fc

NXfIbYSX, ÀfdSX°ff QZUe, SXZJf QZUe,

¨f¸f÷Y ÀfQf, ¦füSXeIYfÔ°f Óff, ¸f³fe¿ff

QZUe, SX°feVf Óff, SXfþfSXf¸f,

EAfBʹfcMXe ¹fcd³f¹f³f IZY dþ»ff Àfd¨fU

²f¸fZʳQi IbY¸ffSX, SXf¸f´fbIYfSX dUôf±feÊ,

dVfUIbY¸ffSX ¸fWX°fû, SXf¸f´fiUZVf U¸ffÊ,

Aþbʳf ÀffWX AfdQ ³fZ þb»fcÀf IYf

³fZ°fÈ°U dIY¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ EIYþbMX°ff IYf

´fdSX¨f¹f QZ°fZ WXbE WXIY U Ad²fIYfSX IZY

d»fE A³fUSX°f AfÔQû»f³f IYSX³fZ IYe

¶ff°f IYWXeÜ

slide10

10

´fMX³ff

¦f¹ff/ ªfWXf³ff¶ffQ

www.swarajlive.com

¸fa¦f»f½ffSX, 30 ªf³f½fSXeXX, 2018

´fidVfdÃf°f dIYE ¦fE ´f`³f»f

Ad²fUöYf U ´feEÀf½fe

À½fSXfªf/þWXf³ff¶ffQÜ

½¹fUWXfSX ³¹ff¹ff»f¹f dÀ±f°f dUd²fIY ÀfZUf

ÀfQ³f ¸fZÔ dQ³f·fSX IYf¹fÊIiY¸fûÔ IYf °ffÔ°ff

»f¦ff SXWXfÜ Àf¶fÀfZ ´fWX»fZ dþ»ff dUd²fIY

ÀfZUf ´fifd²fIYfSX õfSXf ´f`³f»f Ad²fUöYfAûÔ

EUÔ ´ffSXf »fe¦f»f ÀU¹fÔÀfZUIYûÔ IYû IYf¹fÊ

IbYVf»f°ff IZY d»fE ´fidVfdÃf°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ

dUVfZ¿f ´fidVfÃfIY IZY øY´f ¸fZÔ ´fifd²fIYfSX IZY

Àfd¨fU ³fd¸f°ff dÀfaWX, ³¹ff¹fIY°ffÊ ¸f³fe¿f

IbY¸ffSX CX´ff²¹ff¹f EUÔ ³¹ffd¹fIY

QÔOXfd²fIYfSXe dU·ff SXf³fe ³fZ Àf·fe »fû¦fûÔ

IYû ´fidVfdÃf°f dIY¹ffÜ CX³f»fû¦fûÔ ³fZ

CX´fdÀ±f°f ´f`³f»f Ad²fUöYfAûÔ EUÔ

ÀU¹fÔÀfZUIYûÔ IYû dUd²fIY ÀfZUf

´fifd²fIYfSX õfSXf ÀfÔ¨ffd»f°f »fûIY

IY»¹ff¯fIYfSXe ¹fûþ³ffAûÔ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ

¶f°ff¹ff AüSX ´fi¨ffSX ´fiÀffSX IYf d³fQZÊVf

dQ¹ffÜ °ffdIY Af¸f »fû¦f B³f ¹fûþ³ffAûÔ

IZY ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ þf³fIYSX »ff·f CXNXf ÀfIZYÔÜ

BÀf ´fidVfÃf¯f IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ´f`³f»f

Ad²fUöYf ¸f³fûSXÔþ³f IbY¸ffSX, SXdUSXÔþ³f

IbY¸ffSX, ÀfÔþ¹f IbY¸ffSX dÀf³WXf,

Aû¸f´fiIYfVf, ¹fû¦fZÔQi ´fiÀffQ dÀfaWX, ¸f²fb

IbY¸ffSXe, dUd³f°ff IbY¸ffSXe, QZUSXf³fe

IbY¸ffSXe AfdQ »fû¦f ·fe ¸füþcQ ±fZÜ

AfVff IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ ³fZ dIY¹ff dUSXû²f ¸ff¨fÊ

ÀUSXfþ J¶fSX/ASXU»f

ÀfadÃf´°f £f¶fSmÔX

dVfÃfIY ÀfÔ§f ¦fû´f ¦fbMX dþ»ff BIYfBÊ IZY

´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ IYf dIY¹ff ¦f¹ff ¨f¹f³f

ÀUSXfþ J¶fSX/ASXU»f ASXU»f

¦fif¸fe¯f d¶fWXfSX SXfª¹f ´fif±fd¸fIY

dVfÃfIY ÀfÔ§f ¦fû´f ¦fbMX dþ»ff BIYfBÊ

IZY ´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ IYf ¨f¹f³f dIY¹ff

¦f¹ff BÀfIZY °fWX°f dþ»ff A²¹fÃf IZY

´fQ ´fSX ¶fiþ dIYVfûSX IbY¯ff»f

CX´ff²¹fÃf IZY ´fQ ´fSX dQUfIYSX ·ffSX°fe

ÀfÔþ¹f Àf°¹ff±feÊ SXfWXb»f IbY¸ffSX

AU²fZVf ´fiÀffQ ²f¸fZÊÔQi IbY¸ffSX Àfd¨fU

IZY ´fQ ´fSX QZUIYfÔ°f IbY¸ffSX ÀfÔ¹fböY

Àfd¨fU IZY ´fQ ´fSX d´fÔMXc IbY¸ffSX ÀfSXþc

SXþIY ¸fûWX¸¸fQ ¸fWX¶fc¶f Af»f¸f

¶fd»fSXf¸f SXf¸f Aþ¹f IbY¸ffSX dÀf³WXf

IYû¿ff²¹fÃf IZY d»fE þ¹f IbY¸ffSX

d³fSXf»ff ÀfÔ¦fNX³f Àfd¨fU IZY d»fE

Àfbþe°f IbY¸ffSX Aþ¹f IbY¸ffSX d³fSXf»ff

dþ°fZÔQi NXfIbYSX Àfb¸f³f SXÔþ³f IZY A»ffUZ ÀfÔ§f¿fÊ IYû¿f ´ff¿fÊQ IZY d»fE Ad³f»f IbY¸ffSX

WXSXZÔQi IbY¸ffSX IZY A»ffUZ A³¹f »fû¦fûÔ IYf ¨f¹f³f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü

SXfþQ IYf¹fÊIY°ffÊAûa IZY ¶fe¨f ´fWXbÔ¨ff »ff»fc

IYf ÀfÔQZVf

À½fSXfªf/¦fbSXføY (¦f¹ff)Ü ¶f¦fOXeWXf ¦ffÔU ¸fZÔ SXdUUfSX IYû SXfþQ IYf¹fÊIY°ffÊAûa

IYe ´fiJÔOXÀ°fSXe¹f ¶f`NXIY ¸fZÔ IYf¹fÊIY°ffÊAûa IZY ³ff¸f »ff»fc ´fiÀffQ IYf ´fÂf

IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IZY ¶fe¨f dU°fdSX°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ´fÂf IYû ¦ffÔU-¦ffÔU ¸fZÔ §fc¸f §fc¸fIYSX

þ³f-þ³f °fIY ´fWXbÔ¨ff³fZ IZY d»fE IY¸fZMXe ¶f³ffBÊ ¦fBÊÜ ¶f`NXIY ¸fZÔ ¹fbUf SXfþQ IZY

´fiJÔOX A²¹fÃf ¶ff»fZV½fSX IbY¸ffSX ¹ffQU, IY³füÀfe ´fÔ¨ff¹f°f IZY ¸fbdJ¹ff »ff»fQZU

¹ffQU, SXü³ff IZY ¸fbdJ¹ff ¦fb~ZV½fSX ¹ffQU, OX¶fbSX IZY ¸fbdJ¹ff dþ°fZ³Qi ¹ffQU,

d°f»fûSXe IZY ¸fbdJ¹ff dU³f¹f ¹ffQU, ´fcUÊ ¸fbdJ¹ff ÀfbSXZ³Qi ´fiÀffQ ¹ffQU, ´fcUÊ ´fiJÔOX

A²¹fÃf AøY¯f ¹ffQU, ¸fû. Àf¦feSX AfdQ ¸füþcQ SXWXZÜ

JZ»fIcYQ ´fid°f¹fûd¦f°ff IZY dUþZ°ffAûÔ IYû

dQ¹ff ¦f¹ff ´fbSXÀIYfSX

À½fSXfªf/¦f¹ffÜ VfWXSX IZY JSXJbSXf ¶f`SXf¦fe dÀ±f°f QZUe À±ff³f IZY ´fif¦fÔ¯f ¸fZÔ

¦f¯f°fÔÂf dQUÀf IZY AUÀfSX ´fSX CXQ¹f ¶ff»f ÀfÔ§f EUÔ ÀfÔÀIYfSX ÀfZUf Àfd¸fd°f IYe

ÀfÔ¹fböY °f°UfU²ff³f ¸fZÔ ¶f¨¨fûÔ IZY ¶fe¨f JZ»fIcYQ IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ÀfÔ§f

IZY A²¹fÃf ¶ff»f IÈY¿¯ff ´fiÀffQ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY JZ»fIcYQ ´fid°f¹fûd¦f°ff ¸fZÔ ´ffÔ¨f ÀfZ

AfNX U¿fÊ IZY ¶f¨¨fûÔ IZY QüOÞX ¸fZÔ ´fi±f¸f À±ff³f ´fif~ IYSX³fZ Uf»ff ßfZâ ¨fÔQif,dõ°fe¹f

À±ff³f ´fif~ IYSX³fZ Uf»ff ´fSX¸ff³fÔQ IbY¸ffSX °fÈ°fe¹f À±ff³f ´fif~ IYSX³fZ Uf»ff SXdU

IbY¸ffSX EUÔ ¶fd¨¨f¹fûÔ IYf QüOÞX ¸fZÔ ´fi±f¸f À±ff³f ´fif~ IYSX³fZ Uf»fe ´fc³f¸f

IbY¸ffSXe,dõ°fe¹f À±ff³f ´fif~ IYSX³fZ Uf»fe AfSX°fe IbY¸ffSXe EUÔ °fÈ°fe¹f À±ff³f ´fif~

IYSX³fZ Uf»fe Àfû³ff»fe IbY¸ffSXe WX`Ü Àff±f WXe ³fü ÀfZ 12 U¿fÊ °fIY IZY ¶f¨¨fûÔ IYf

QüOÞX ¸fZÔ ´fi±f¸f À±ff³f ´fif~ IYSX³fZ Uf»ff ¸fZÔ Vfb·f¸f, dõ°fe¹f À±ff³f ´fif~ IYSX³fZ Uf»ff

dUôf³fÔQ d°fUfSXe EUÔ °fÈ°fe¹f À±ff³f ´fif~ IYSX³fZ Uf»ff A¸f³f IbY¸ffSX EUÔ ¶fd¨¨f¹fûÔ

IZY QüOÞX ¸fZÔ ´fi±f¸f À±ff³f ´fif~ IYSX³fZ Uf»fe AÔþ»fe IbY¸ffSXe, dõ°fe¹f À±ff³f ´fif~

IYSX³fZ Uf»fe ÀUeMXe IbY¸ffSXe EUÔ °fÈ°fe¹f À±ff³f ´fif~ IYSX³fZ Uf»fe þc»fe IbY¸ffSXe

WX`Ü UWXeÔ, ¸¹fbdþIY SXZÀf »fOÞXdIY¹fûÔ ¸fZÔ ´fi±f¸f JbVf¶fc,dõ°fe¹f SXf³fe IbY¸ffSXe EUÔ

°fÈ°fe¹f SXe¹ff IbY¸ffSXe AüSX »fOÞXIYûÔ ¸fZÔ ´fi±f¸f ÀfbSXþ IbY¸ffSX, dõ°fe¹f ÀffdWX»f IbY¸ffSX

EUÔ °fÈ°fe¹f À±ff³f ³feSXþ IbY¸ffSX ³fZ ´fif~ dIY¹ffÜ MXfgRYe þÔ´f ¸fZÔ Vfb·f¸f IbY¸ffSX ³fZ

´fi±f¸f À±ff³f ´fif~ dIY¹ffÜ À»fû ÀffBdIY»f SXZÀf ¸fZÔ ´fi±f¸f Àfû³fc IbY¸ffSX, dõ°fe¹f

d³fVffÔ°f IbY¸ffSX EUÔ °fÈ°fe¹f WXdSXVf¨fÔQi IbY¸ffSX SXWXZÜ UWXeÔ, IY¶fçe ´fid°f¹fûd¦f°ff ¸fZÔ

¸fûdWX°f IbY¸ffSX IYe MXe¸f dUþZ°ff AüSX CX´fdUþZ°ff ¨SXIbY IYe MXe¸f SXWXeÜ AÔd°f¸f

´fid°f¹fûd¦f°ff R`YÔÀfe OÑZÀf IYe WXbBÊÜ ´fid°f¹fûd¦f°ff ¸fZÔ Àf·fe ÀfRY»f ´fid°f·ffd¦f¹fûÔ IYû ÀfÔ§f

IZY õfSXf ´fbSXÀIÈY°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀf AUÀfSX ´fSX Aþ¹f IbY¸ffSX dÀfÔWX, ¸f³fûþ

IbY¸ffSX, ·fû»ff ´fiÀffQ, ÀfÔþ¹f IbY¸ffSX, Àfb³fe»f IbY¸ffSX, Ad¸f°f IbY¸ffSX, OXfg ÀfSXûþ

¸fÔOX»f, ¸fb³³ff IbY¸ffSX, ´fÔIYþ IbY¸ffSX, ¦f¯fZVf ´fiÀffQ ÀfdWX°f A³¹f ÀfQÀ¹fûÔ IYf

ÀfWX¹fû¦f SXWXfÜ

LfÂf-LfÂffAûÔ ³fZ d³fIYf»fe ´fi·ff°f RZYSXe

À½fSXfªf/þWXf³ff¶ffQÜ ´f»Àf ´fûd»f¹fû Ad·f¹ff³f IYe ÀfRY»f°ff IZY d»fE »fû¦fûÔ

IYû þf¦føYIY IYSX³fZ IZY CXïZV¹f ÀfZ Vfd³fUfSX IYû ¹fcd³fÀfZRY IZY °f°UfU²ff³f ¸fZÔ

dUôf»f¹f IZY LfÂf-LfÂffAûÔ ³fZ ´fi·ff°f RZYSXe d³fIYf»feÜ BÀf¸fZÔ Vffd¸f»f LfÂf-

LfÂffEÔ WXf±f ¸fZÔ °fd£°f¹ffÔ »fZIYSX ´f»Àf ´fûd»f¹fû Ad·f¹ff³f IZY ´fid°f »fû¦fûÔ IYû

þf¦føYIY IYSX SXWXZ ±fZÜ IY³¹ff ¸f²¹f dUôf»f¹f WXûdSX»f¦fÔþ IZY LfÂffAûÔ ³fZ ·fe BÀf

À±ff³fe¹f

IYf ·fb¦f°ff³f IYSX°fZ WXbE °fe³f WXþfSX

¸ffdÀfIY ´fZÔVf³f ÀfdWX°f BÊ´feERY EUÔ

BÊ EÀf AfBÊ IYe ÀfbdU²ff ´fiQf³f

IYSX³fZ IZY Àff±f Àff±f ÀfSXIYfSXe

ÀfZUIY §fûd¿f°f IYSX³fZ E E³f E¸f IZY

°fþÊ ´fSX A»´f AUd²f ´fidVfÃf¯f

QZIYSX EIY WXþfSX IYe Af¶ffQe ´fSX

AfVff IYû ÀUfÀ±¹f IYf¹fÊIY°ffÊ IZY

øY´f ¸fZÔ d³f¹fd¸f°f IYf¹fÊ IYe ¦ffSXÔMXe

IYSX³fZ AfVff IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IZY d»fE

³fdÀfÔʦf ÀIcY»f ¸fZÔ ´f¨¨ffÀf ´fid°fVf°f

ÀfeMX AfSXdÃf°f IYSX³fZ ¸f¸f°ff

IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IYû ÀfSXIYfSXe ÀfÔÀ±ff³fûÔ

¸fZÔ AfUÔdMX°f IYf¹fÊ IZY A»ffUZ ¶fZ¦ffSX

IZY °füSX ´fSX IYSXfE þf³fZ Uf»fZ IYf¹fÊ

´fSX SXûIY »f¦ff³fZ ÀfdWX°f 10 ÀfcÂfe

¸ffÔ¦fZ SXJe ¦fBÊ BÀf AUÀfSX ´fSX

ÀfSXÀU°fe QZUe »fd»f°ff IbY¸ffSXe

SXdUVfÔIYSX IbY¸ffSX d³fSXf»ff SXdUÔQi

¹ffQU SX¸fZVf ´fiÀffQ ßfU¯f IbY¸ffSX IZY

A»ffUZ IYfRYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ¸f¸f°ff

AfVff EUÔ IbYdSX¹fSX IZY »fû¦fûÔ ³fZ

·ff¦f d»f¹fÜ

ASXU»f QÀf ÀfcÂfe ¸ffÔ¦fûÔ IYû »fZIYSX

AfVff ¸f¸f°ff IbYdSX¹fSX ³fZ SXfª¹f IY¸fZMXe

IZY Af”f³f ´fSX ¸fb£¹f d¨fdIY°Àff

´fQfd²fIYfSXe IZY IYf¹ffÊ»f¹f IYf §fZSXfU

dIY¹ff dþÀf¸fZÔ Àf·fe AfVff ¸f¸f°ff

AüSX IbYdSX¹fSX ³fZ ·ff¦f d»f¹ff BÀf

AUÀfSX ´fSX VfWXSX ¸fZÔ AfIiYûVf ¸ff¨fÊ

·fe d³fIYf»ff ¦f¹ff dþÀfIYf ³fZ°fÈ°U

AfVff IZY ÀfÔ¹fûþIY »fd»f°ff IbY¸ffSXe

IbYdSX¹fSX IZY ÀfÔ¹fûþIY ·fbU³fZV½fSX

d¶fÔQ ³fZ dIY¹ff AfIiYûVf ¸ff¨fÊ ¸fZÔ

AfVff ¸f¸f°ff IbYdSX¹fSX IYû ÀfSXIYfSXe

ÀfZUIY §fûd¿f°f IYSX³fZ IZY ´fÃf ¸fZÔ ³ffSXf

·fe »f¦ff¹ff ¦f¹ff BÀf AUÀfSX ´fSX

A´f³fZ ÀfÔ¶fû²f³f ¸fZÔ ¸f¦f²f ´fi¸fÔOX»f IZY

ÀfÔ¹fûþIY IY¸f»fZVf IbY¸ffSX Vf¸ffÊ ³fZ

IYWXf dIY ÀfSXIYfSX AfVff ¸f¸f°ff

AüSX IbYdSX¹fSX IZY Àff±f QûSXÔ¦fe ³fed°f

A´f³ff SXWXe WX` dþÀfIZY IYfSX¯f B³f

»fû¦fûÔ ¸fZÔ ÀfSXIYfSX IZY ´fid°f AfIiYûVf

½¹ff~ WX` þ¶f °fIY ÀfSXIYfSX B³fIYe

SXöYQf³f dVfd½fSX IYf Af¹fûªf³f

ÀUSXfþ J¶fSX/ASXU»f

ASXU»f ¦fif¸fe¯f ÀfQSX AÀ´f°ff»f ¸fZÔ

ÀUfÀ±¹f dU·ff¦f IZY °f°Uf²ff³f ¸fZÔ

SXöYQf³f dVfdUSX IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff

¦f¹ff dþÀf¸fZÔ AfSXÃfe IZYÔQi IZY ¸fZþSX

IY³WX`¹ff dÀfÔWX IZY A»ffUZ A³¹f »fû¦fûÔ ³fZ

SXöYQf³f dIY¹ff SXöYQf³f dVfdUSX ¸fZÔ

´fbd»fÀfIYd¸fʹfûÔ ³fZ ¶fPÞX ¨fPÞXIYSX dWXÀÀff

d»f¹ff SXöYQf³f dVfdUSX ¸fZÔ 8 ¹fcd³fMX SXöY

IYf Qf³f dIY¹ff ¦f¹ff BÀf AUÀfSX ´fSX

¸fb£¹f d¨fdIY°Àff ´fQfd²fIYfSXe OXfg

SXfþIbY¸ffSX Vf¸ffÊ ³fZ IYWXf dIY SXöYQf³f

IYû ¸fWXf Qf³f IZY øY´f ¸fZÔ ¸ff³ff þf°ff WX`

EIY ½¹fdöY õfSXf dIYE ¦fE SXöYQf³f ÀfZ

dIYÀfe ½¹fdöY IYe þf³f ¶f¨ffBÊ þf

ÀfIY°fe WX` B³WXûÔ³fZ Ad²fIY ÀfZ Ad²fIY

»fû¦fûÔ IYû SXöYQf³f dVfdUSX ¸fZÔ ·ff¦f

»fZIYSX SXöYQf³f IYSX³fZ IYf Af”f³f dIY¹ff

°ffdIY dU¿f¸f ´fdSXdÀ±fd°f¹fûÔ ¸fZÔ »fû¦fûÔ IZY

þf³f ¶f¨ff³fZ ¸fZÔ AWX¸f ·fcd¸fIYf IYf

d³fUÊWX³f dIY¹ff þf ÀfIZY CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff

dIY ´fcUÊ ¸fZÔ ÀfQSX AÀ´f°ff»f ¸fZÔ SXöY

IYû¿f IYe ½¹fUÀ±ff IZY A·ffU ¸fZÔ

þWXf³ff¶ffQ ¹ff A³¹f À±ff³fûÔ IZY ¶»fOX

¶f`ÔIY ¸fZÔ SXöY ·fZþf þf°ff ±ff »fZdIY³f

U°fʸff³f Àf¸f¹f ¸fZÔ ÀfQSX AÀ´f°ff»f ¸fZÔ

20 ¹fcd³fMX ÀfZ 50 ¹fcd³fMX °fIY SXöY

ÀfÔ¦fiWX IYSX³fZ IZY d»fE ½¹fUÀ±ff Qb÷YÀ°f

¸fûQe IYe ´fWX»f ÀfZ ¨fe³f ¸fZÔ VfbøY

WXbAf ¹fû¦f IYf ³f¹ff ¹fb¦f

¸ffÔ¦fûÔ IYû ³fWXeÔ ¸ff³fZ¦fe °f¶f °fIY

AfÔQû»f³f þfSXe SXWXZ¦ff SXfª¹f IY¸fZMXe

IZY d³f¯fʹf A³fbÀffSX 28 þ³fUSXe ÀfZ

2 RYSXUSXe °fIY WXOÞX°ff»f þfSXe

SXJ³fZ IYf Af”f³f dIY¹ff ¦f¹ff

´fiQVfʳf ¶ffQ A´f³fe ¸ffÔ¦fûÔ IZY

Àf¸f±fʳf ¸fZÔ dþ»ff ´fQfd²fIYfSXe IYû

EIY Äff´f³f ·fe ÀfüÔ´ff ¦f¹ff dþÀf³fZ

OXeE¸f ³fZ dIY¹ff IYf¹fÊIiY¸f IYf CXQЧffMX³f

ÀUSXfþ J¶fSX/ASXU»f

45UZÔ ßf¸f Àf¸¸fZ»f³f IZY A³fbVfÔÀff

IZY Af»fûIY ¸fZÔ Àf·fe ÀIYe¸f UIYÊÀfÊ

IYû ¸fþQcSX IYf QþfÊ QZ°fZ WXbE

³¹fc³f°f¸f ¸fþQcSXe AÿfSXWX WXþfSX

ASXU»f ¹fbUf IYf¹fÊIiY¸f EUÔ JZ»f

¸fÔÂff»f¹f ·ffSX°f ÀfSXIYfSX ³fZWXøY ¹fbUf

IZYÔQi ASXU»f IZY °f°U²ff³f ¸fZÔ B»fZU³f

ÀMXfSX ¹fbUf ¢»f¶f UfdÀf»f´fbSX IZY õfSXf

BÔQûSX ÀMXZdOX¹f¸f ASXU»f ¸fZÔ ¹fbUf

³fZ°fÈ°U EUÔ Àff¸fbQfd¹fIY dUIYfÀf

´fidVfÃf¯f IYf CXîfMX³f dþ»ffd²fIYfSXe

Àf°feVf IbY¸ffSX dÀfÔWX IZY õfSXf Qe´f

´fiªUd»f°f IYSX dIY¹ff ¦f¹ffÜ IYf¹fÊIiY¸f

IYe A²¹fÃf°ff dþ»ff ¹fbUf Àf¸f³U¹fIY

ASXU»f ³fSXZÔQi SXf¹f AüSX IYf¹fÊIiY¸f IYf

¸fÔ¨f ÀfÔ¨ff»f³f QZUZÔQi IbY¸ffSX IZY õfSXf

dIY¹ff ¦f¹ffÜ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ¸fb£¹f

Ad°fd±f dþ»ff þQ¹fc A²¹fÃf

ASXU»f dþ°fZÔQi ´fMXZ»f þ¶fdIY

dUdVfá Ad°fd±f ·ffþ´ff ¹fbUf ¸fû¨ffÊ

IZY ´fiQZVf ´fiUöYf ²f¸fZÊÔQi d°fUfSXe ¸fb£¹f

øY´f ÀfZ CX´fdÀ±f°f SXWXZÜ ¹fbUf ³fZ°fÈ°U

Àff¸fbQfd¹fIY dUIYfÀf ´fidVfÃf¯f ¸fZÔ

SXf¿MÑX´fd°f ´fbSXÀIYfSX ÀfZ Àf¸¸ffd³f°f

´fidVfÃfIY Vf`»fZVf IbY¸ffSX AfSXf

þ¶fdIY SXfª¹f ´fbSXÀIYfSX ´fif~ ÀfWX

´fiJÔOX SXf¿MÑXe¹f ¹fbUf ÀU¹fÔÀfZUIY

¸fJQb¸f´fbSX ³fZWXøY ¹fbUf IZYÔQi

þWXf³ff¶ffQ IZY õfSXf °fe³f dQUÀfe¹f

WX°¹ffIYfÔOX IZY AfSXû´fe

IYû dIY¹ff d¦fSXµ°ffSX

ÀUSXfþ/SX°f³fe/þWXf³ff¶ffQÜ SX°f³fe

´fiJÔOX ÃfZÂf ¸fZÔ d´fL»fZ Àff»f WX°¹ff IYSX

´fbAf»f ¸fZÔ þ»ff IYSX EIY ½¹fdöY IYû

´fûJUfg ¶f²ffSX ¸fZÔ RZYIY dQ¹ff ¦f¹ff ±ff

BÀfe WX°¹ff IYfÔOX ¸fZÔ EIY AfSXû´fe IYû

VfIbYSXf¶ffQ ±ff³ff A²¹fÃf ¨fÔQ³f IbY¸ffSX

dÀfÔWX IZY ´fi¹ffÀf ÀfZ d¶f°fe SXf°f EIY

AfSXû´fe IYû IbY±ffÊ ±ff³ff ÃfZÂf IZY

¸fWX¸fQ´fbSX ¦ffÔU IZY d¸f»IYe d¶f§ff ¦ffÔU ÀfZ

d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff ¦f¹ff ±ff³ff²¹fÃf ¨fÔQ³f

IbY¸ffSX dÀfÔWX ³fZ U°ff¹ff IYe d¦fSXµ°ffSX

½¹fdöY ASX¶f»f dþ»ff AÔ°f¦fÊ°f IbY±ffÊ

±ff³ff ÃfZÂf IZY ¸fWX¸fQ´fbSX d¸f»fIYe

d³fUfÀfe ·fû»ff ¹ffQU d´f°ff ¦fWX³fc ¹ffQU

¶f°ff¹ff þf°ff WX`Ô d¦fSXµ°ffSX ½¹fdöY IZY

dU÷Yð VfIbYSXfUfQ ±ff³ff IYfÔOX Àf£¹ff

138/17 QþÊ WX`Ü ¸fÈ°fIY IbY±ffÊ ±ff³ff

¦fûJc»f´fbSX d³fUfÀfe IZY d´f°ff ¸fbÔVfe ¹ffQU

õfSXf A´f³fZ ´fbÂf IZY WX°¹ff dIYE þf³fZ IYe

´fif±fd¸fIYe QþÊ dIY¹ff ±ff dþÀf¸fZ

CX»»fZJ dIY¹ff ±ff dIY ´fûJUfg ¦ffUÔ

dÀ±f°f Jd»fWXf³f ¸fZÔ SXJf ³fZUfSXe ¸fZÔ Af¦f

»f¦ffIYSX ¸fZSXZ ´fbÂf IYe WX°¹ff IYSX dQ¹ff ±ff

ÜdþÀf¸fZ ¸fWX¸fQ´fbSX IZY d¸f»IYe d¶f§ff

¦ffUÔ IZY ´ffh¨f »fû¦fûÔ IZY dU÷Yð

´fif±fd¸fIYe QþÊ dIY¹ff ¦f¹ff ±ff Ü

AfUfÀfe¹f ´fidVfÃf¯f ¸fZÔ ASXU»f dþ»fZ

IZY dUd·f³³f ´fiJÔOXûÔ ÀfZ AfE WXbE 40

¹fbUf EUÔ ¹fbUd°f¹fûÔ IYû ´fidVfÃf¯f dQ¹ff

þfE¦ff Àff±f WXe ¹fbUfAûÔ IYf ³fZ°fÈ°U

þWXf³ff¶ffQ dþ»fZ IZY SXf¸fd³fUfÀf

IbY¸ffSX IZY õfSXf ¹fû¦ff ÓfÔOXf °fû»f³f

EUÔ JZ»f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ´fidVfdÃf°f

dIY¹ff þfE¦ff dþ»ff Ad²fIYfSXe ³fZ

¶f°ff¹ff dIY dþ»fZ ¸fZÔ ³fZWX÷Y ¹fbUf IZYÔQi

Qû QZVfûÔ IZY ¶fe¨f ÀffÔÀIÈYd°fIY

¦fd°fdUd²f¹fûÔ IYf WXbAf AfQf³f-´fiQf³f

À½fSXfªf/¦f¹ffÜ

¦f¹ff IYfg»fZþ IZY dVfÃff dU·ff¦f ¸fZÔ

Àfû¸fUfSX IYû EIY IYf¹fÊIiY¸f IYf

Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ff, dþÀf¸fZÔ

·ffSX°f U ¨fe³f IYe Vf`Ãfd¯fIY U

ÀffÔÀIÈYd°fIY ¦fd°fdUd²f¹fûÔ IYf

AfQf³f-´fiQf³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ´fi·ffSXe

´fif¨ff¹fÊ OXfg. OXeIZY dÀf³WXf ³fZ

dUQZVfe Ad°fd±f¹fûÔ IYû ´fb¿´f¦fb¨L

·fZÔMX IYSX ÀUf¦f°f dIY¹ffÜ UWXeÔ,

IY»ff ·ffSX°fe U ¶feEOX IZY LfÂfûÔ

³fZ ÀUf¦f°f ¦fe°f ´fiÀ°fb°f dIYEÜ

dUQZVfe dVfá¸fÔOX»f IYf ³fZ°fÈ°U

l l¦f¹ff IYfg»fZþ IZY dVfÃff dU·ff¦f ¸fZÔ

Àfû¸fUfSX IYû EIY IYf¹fÊIiY¸f IYf

Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ff

IZY õfSXf ¹fbUfAûÔ IZY ´fid°f IYfRYe

CX°ÀffWX ´fcUÊIY IYf¹fÊ dIY¹ff þf SXWXf WX`

Afþ dUV½f IZY ¸ff³fd¨fÂf ´fSX ¹fbUfAûÔ

IZY WXb³fSX¸fÔQ WXû³ff þøYSXe WX` °ffdIY

Af³fZ Uf»fZ Àf¸f¹f ¸fZÔ A¨LZ AüSX ·fe

A¨LZ Àf¸ffþ IYf d³f¸ffʯf WXû ÀfIZY

þ¶fdIY AfE WXbE Ad°fd±f¹fûÔ IYf

ÀUf¦f°f SXf¿MÑXe¹f ¹fbUf ÀU¹fÔÀfZUIY

ASXU»f ¸f³fe¿f IbY¸ffSX ´ffNXIY IZY õfSXf

dIY¹ff ¦f¹ff IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ »fZJf´ff»f

ASXU»f SXfþZVf IbY¸ffSX dÀf³WXf d´fi¹fÔIYf

IbY¸ffSXe SXfIZYVf IbY¸ffSX ªUf»ff IbY¸ffSX

Àf°¹fZÔQi IbY¸ffSX dUIYfÀf IbY¸ffSX ¦fü°f¸f

Àf°¹fZÔQi ³ffSXf¹f¯f IYüVf»f dIYVfûSX

IYf¹fÊIiY¸f IZY AÔ°f ¸fZÔ ²f³¹fUfQ Äff´f³f

ASXU»f SXf¿MÑXe¹f ¹fbUf ÀU¹fÔÀfZUIY

VffWX³fUfþ WXbÀf`³f IZY õfSXf dIY¹ff

¦f¹ffÜ

dIY¹ff ¦f¹ff WX` U°fʸff³f Àf¸f¹f ¸fZÔ ÀfQSX

AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ·fe ¸fSXeþûÔ IYû ¦fÔ·feSX

dÀ±fd°f ¸fZÔ SXöY CX´f»f¶²f IYSXf dQ¹ff

þfE¦ff BÀf AUÀfSX ´fSX ¶»fOX ÀMXûSX IZY

´fi·ffSXe OXfg¢MXSX d¶fÔQZV½fSXe Vf¸ffÊ

¸fûWX¸¸fQ dSXþUf³f AU²f ´fiÀffQ OXfg

dUþ¹f IbY¸ffSX dÀf³WXf IZY A»ffUZ A³¹f

ÀUfÀ±¹f IY¸feÊ ¸füþcQ ±fZÜ

À½fSXfªf/¦f¹ffÜ

ÀffÔÀIÈYd°fIY ÀfÔ¦f¸f Af¹fûdþ°f IYSX³fZ IYe

¹fûþ³ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ·ffSX°f IZY

´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe ³fZ ¨fe³f ¸fZÔ ¹fû¦f IYf

³f¹ff A²¹ff¹f VfbøY dIY¹ffÜ WXf»ffÔdIY ¨fe³f

¸fZÔ ¹fû¦f ´fWX»fZ ÀfZ ±ff, »fZdIY³f ¸fûQe IYe

´fWX»f IZY ¶ffQ ¹fû¦f IYû UWXfÔ IZY »fû¦fûÔ ³fZ

Af°¸fÀff°f dIY¹ff WX`Ü BÀfÀfZ Qû³fûÔ QZVfûÔ

IYû IYSXe¶f Af³fZ IYf AUÀfSX d¸f»ff WX`Ü

¸f¦f²f dUV½fdUôf»f¹f IZY Àf¸ffþVffÀÂf

dU·ff¦f IZY A²¹fÃf OXfg. ´feIZY ¨fü²fSXe ³fZ

IYWXf dIY ´fOÞXûÀfe IZY ÀfWX¹fû¦f IZY d¶f³ff

IYûBÊ QZVf Af¦fZ ³fWXeÔ ¶fPÞX ÀfIY°ffÜ A°fe°f

¸fZÔ þ¶f WX¸f ÓffIZYÔ¦fZ °fû ´ffEÔ¦fZ dIY ¨fe³f

IZY Àff±f WX¸ffSXf ´fbSXf³ff ÀfÔ¶fÔ²f SXWXf WX` AüSX

Afþ IZY U`dßUIY ´fdSXUZVf ¸fZÔ BÀfZ AüSX

Af¦fZ ¶fPÞXf³fZ IYe þøYSX°f WX`Ü ·ffþ´ff IZY

´fcUÊ dþ»ff²¹fÃf þ`³fZ³Qi IbY¸ffSX dÀfÔWX ³fZ

IYWXf dIY ·ffSX°f ¸fZÔ d¸fdßf°f ÀfÔÀIÈYd°f WX`Ü

¹fWXfÔ IYBÊ ²f¸fûÊ IYû ¸ff³f³fZ Uf»fZ EIY Àff±f

SXWX°fZ WX`ÔÜ WX¸ffSXe ÀfÔÀIÈYd°f ¸fZÔ ³fQe, ´fVfb-

´fÃfe ÀfZ »fZIYSX Àfc¹fÊ °fIY IYe CX´ffÀf³ff

dUd·f³³f AUÀfSXûÔ ´fSX IYSX°fZ WX`ÔÜ

¨fe³f ¸fZÔ ¹fû¦f ´fWX»fZ ÀfZ QcÀfSXZ øY´f ¸fZÔ

dUô¸ff³f ±ff, ´fSX ·ffSX°f IZY ´fi²ff³f¸fÔÂfe

³fSXZÔQi ¸fûQe IYe ´fWX»f IZY ¶ffQ UWXfÔ »fû¦fûÔ

³fZ BÀfZ Af°¸fÀff°f IYSX d»f¹ff WX`Ü ¨fe³f IZY

´fcUÊ Àf¸ffþ IY»¹ff¯f ¸fÔÂfe d¹fÔ¦f d¸fÔ¦f ¨ff³f

³fZ Àfû¸fUfSX IYû BÔdOX¹ff-¨fe³f IY»¨fSX»f

E¢Àf¨fZÔþ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ¹fZ ¶ff°fZÔ IYWXeÔÜ

CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ·ffSX°f U ¨fe³f IZY ¶fe¨f

¹fdQ Àff¸fÔþÀ¹f U ¸f²fbSX ÀfÔ¶fÔ²f ¶f³fZ °fû

Qû³fûÔ QZVf dUV½f ¸fZÔ ¸fWXfVfdöY IZY øY´f ¸fZÔ

À±ffd´f°f WXû ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ·ffSX°f AüSX ¨fe³f

´fOÞXûÀfe QZVf WX`ÔÜ Qû³fûÔ IZY ¶fe¨f ´fbSXf³ff

ÀffÔÀIÈYd°fIY ÀfÔ¶fÔ²f SXWXf WX`Ü U°fʸff³f

´fdSXUZVf ¸fZÔ ½¹ff´ffSX IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ BÀfZ

¶fPÞXf¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü UZ ¨ffWX°fZ WX`Ô dIY

·ffSX°f AüSX ¨fe³f ³fþQeIY AfEÜ

IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ 17 ÀfQÀ¹fe¹f ¨fe³fe

dVfá¸fÔOX»f CX´fdÀ±f°f ±ffÜ d¹fÔ¦f d¸fÔ¦f ¨ff³f

³fZ IYWXf dIY ¨fe³f ¸fZÔ ßf¸f VfdöY IZY ¶fc°fZ

A±fʽ¹fUÀ±ff ÀfbúPÞX WXbBÊ WX`Ü A¦f»fZ U¿fÊ

¶fbð·fcd¸f ¶fû²f¦f¹ff ¸fZÔ EIY UÈWXQ

¸füIZY ´fSX ´fi·ff°f RZYSXe d³fIYf»fIYSX »fû¦fûÔ IYû þf¦føYIY dIY¹ffÜ ¹fcd³fÀfZRY IZY

EÀfE¸fÀfe øYQi Vf¸ffÊ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY SXdUUfSX ÀfZ ´f»Àf ´fûd»f¹fû Ad·f¹ff³f ´fifSXÔ·f

WXû³fZ Uf»ff WX`Ü WX¸f»fû¦fûÔ IYf CXïZV¹f WX` dIY EIY ·fe ¶f¨¨ff ´fûd»f¹fû IYe OÑû´Àf

ÀfZ UÔd¨f°f ³fWXeÔ SXWXZ BÀfZ »fZIYSX þf¦føYIY°ff Ad·f¹ff³f ¨f»ff¹ff þf SXWXf WX`Ü BÀf

¸füIZY ´fSX ´fi²ff³ff²¹ff´fIY ÀfÔþ¹f IbY¸ffSX ´fÔIYþ, OXe´feE¸f A³fUSX Af»f¸f ³fZ WXSXe

ÓfÔOXe dQJfIYSX ´fi·ff°f RZYSXe IYû SXUf³ff dIY¹ffÜ BÀf Ad·f¹ff³f IZY °fWX°f BÀf ¨fIiY

¸fZÔ »f¦f·f¦f Qû »ffJ ¶f¨¨fûÔ IYû ´fûd»f¹fû OÑfg´f d´f»ff³fZ IYf »fùf SXJf ¦f¹ff WX`Ü

BÀfIZY d»fE §fSX-§fSX þfIYSX OÑfg´f d´f»ff³fZ IZY d»fE 412 MXe¸f, 73 MÑfÔdþMX MXe¸f,

12 ¸fû¶ffBÊ»f MXe¸f, ³fü U³f ¸f`³f MXe¸f EUÔ 145 Àfb´fSXUfBÊþSX, 39 Àf¶f OXe´fû

IYf ¦fNX³f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü

À±ff³fe¹f ¸fbdJ¹ff EUÔ þedUIYf

QeQe ³fZ IYe VfSXf¶f ³fá

ÀUSXfþ/IYSX´fe/ASXU»f

LfÂffAûÔ IYe ¸ffÔ¦f ´fSX dVfá¸fÔOX»f ÀfQÀ¹fûÔ ³fZ Àff¸fcdWXIY ¦fe°f

¦ff¹f³f dIY¹ffÜ dVfá¸fÔOX»f ÀfQÀ¹fûÔ ³fZ IYfg»fZþ IYe Af²ffSX·fc°f

ÀfÔSX¨f³ff, dVfÃfIYûÔ U LfÂfûÔ õfSXf Afd°f±¹f Àf°IYfSX IYe ´fiVfÔÀff

IYeÜ ÀfQÀ¹fûÔ ³fZ IYWXf dIY ·ffSX°fe¹f ÀfÔÀIÈYd°f ¸fZÔ ·f¦fUf³f ¦f¯fZVf

IYû Vfb·f ¸ff³ff þf°ff WX`Ü U`ÀfZ WXe ¨fe³f ¸fZÔ OÑ`¦f³f IYû Vfb·f ¸ff³ff

þf°ff WX`Ü IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ´fifg¢MXSX OXfg. ASXdUÔQ IbY¸ffSX Àfbd³f»f,

OXfg. ²f³fÔþ¹f ²feSXþ, OXfg. dU³fûQ ´fiÀffQ, ´fiû. AfSXIZY´fe ¹ffQU

ÀfdWX°f A³¹f ¦f¯¹f¸ff³¹f Vffd¸f»f ±fZÜ

°fe¹ff¦f þe ÓfeÔ¦f EUÔ B³f¸feÔ¦f ¹ffÔ¦f IYSX SXWXZ ±fZÜ dUQZVfe

dVfá¸fÔOX»f ³fZ ¦fe°f ·fe ¦ffEÜ dVfá¸fÔOX»f ¸fZÔ Vffd¸f»f EIY

dUQZVfe ³fZ þ¶f DYÔ IYf CX¨¨ffSX¯f dIY¹ff °fû ´fcSXf Àf·ff¦ffSX

°ffd»f¹fûÔ IYe ¦fOÞX¦fOÞXfWXMX ÀfZ ¦fcÔþ CXNXfÜ CXÀfIZY ¶ffQ LfÂf-

QZVf-dUQZVf ¸fZÔ ³ff¸f SXüVf³f IYSX ÀfIY°fZ WX`Ô ¹fWXfÔ IZY dJ»ffOÞXe

À½fSXfªf/þWXf³ff¶ffQÜ

À±ff³fe¹f WXUfBÊ Açf dÀ±f°f ÀMXZdOX¹f¸f ¸fZÔ SXdUUfSX IYû

dþ»ff dIiYIZYMX EÀfûdÀfEVf³f õfSXf Af¹fûdþ°f RYfB³f»f

dIiYIZYMX ¸f`¨f ¸fZÔ ´fbSXÀIYfSX dU°fSX¯f IYSX°fZ WXbE ´fbd»fÀf

¸fWXfd³fSXeÃfIY ´fidVfÃf¯f Ad³f»f dIYVfûSX ¹ffQU ³fZ IYWXf

dIY BÀf dþ»fZ ¸fZÔ ´fid°f·ffUf³f dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYe IY¸fe

³fWXeÔ WX`Ü ¹fdQ AUÀfSX d¸f»ff °fû ¹fWXfÔ IZY dJ»ffOÞXe

SXf¿MÑXe¹f-AÔ°fSXfÊ¿MÑXe¹f À°fSX ´fSX BÀf dþ»fZ IYf ³ff¸f SXüVf³f

IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY UZ ·fe BÀf ÀMXZdOX¹f¸f

¸fZÔ JZ»f°fZ SXWXZ WX`ÔÜ BÀfIZY IYfSX¯f ¹fWXfÔ IZY dIiYIZYMX

dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYe IY»ff IYû ³fþQeIY ÀfZ QZJ³fZ AüSX

´fSXJ³fZ IYf ¸füIYf d¸f»ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYBÊ dJ»ffdOÞX¹fûÔ

IYf ³ff¸f ·fe d»f¹ff AüSX IYWXf dIY UZ »fû¦f IYfRYe

¶fZWX°fSX dJ»ffOÞXe SXWXZ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ ÀMXZdOX¹f¸f IZY d³f¸ffʯf

IZY d»fE °f°IYf»fe³f dþ»ffd²fIYfSXe ÀfÔ°fû¿f IbY¸ffSX ¸f»»f

IZY ´fid°f Af·ffSX ½¹föY dIY¹ff AüSX IYWXf dIY EIY Àf¸f¹f

±ff ¸f` AüSX UZ ¹fWXfÔ IZY dJ»ffdOÞX¹fûÔ IZY Àff±f ´fid°fõÔdQ°ff

IZY ·ffU³ff ÀfZ ·fe JZ»f ¨fbIZY WX`ÔÜ ¸f` ¨ffWX°ff WXcÔ dIY ¹fWXfÔ

IZY dJ»ffOÞXe dVfJSX °fIY ´fWXbÔ¨fZ AüSX ¸fZSXZ þ`ÀfZ »fû¦f B³f

dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYf AfgMXû¦fifRY »fZ³fZ IZY d»fE JOÞXZ SXWXZÔÜ

CX³WXûÔ³fZ Qû³fû MXe¸f IZY dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYe WXüÀf»ff AfRYþfBÊ

Af¦fZ ¶fPÞXfEÔÜ Af´f »fû¦f dþÀf ²fÔ²ff

IYû A´f³ff SXJZ WX` CXÀfÀfZ Af´fIYf

´fdSXUfSX ³f °fû IY·fe Af¦fZ ¶fPÞXZ¦ff AüSX

³f Af´f»fû¦f IZY ¶f¨¨fZ dVfdÃf°f WXûÔ¦fZÜ

ÀfSXIYfSX Af´f »fû¦fû IYe CX°±ff³f IZY

d»f¹fZ IYBÊ ¹fûþ³ffEÔ ¨f»ff SXWXe WX`Ü

Af´f CXÀfIYf RYf¹fQf CXNXf¹fZ AûSX

¶f¨¨fû IYû A¨Le °ff»fe¸f QZ °ffdIY

Af´fIZY ¶f¨¨fZ ·fdU¿¹f ¸fZÔ EIY ¹fû¦f¹f

BÔÀff³f ¶f³fZÜ Af´f BÀf ¦f³Qe ²fÔ²ff IYû

LûOÞXZ U QbÀfSXû IYû ·fe BÀf ¦fÔQe AfQ°f

³f IYSX³fZ IYe Àf»ffWX QZÜ ¸fbdJ¹ff ³fZ

´fiJÔOX ÃfZÂf IZY A³¹f ¸fbdJ¹ff EUÔ

þedUIYf QeQe Àf¸fZ°f A³¹f ¸fdWX»ffEÔ

·fe A´f³fZ ´ffÀf ´fOÞXûÀf ¸fZÔ AU`²f

VfSXf¶f IYf IYfSXû¶ffSX ³f WXû BÀfIZYd»f¹f

IY¸fSX IYÀf »fZÜ °f·fe EIY ÀfbÔQSX

Àf¸ffþ IYf d³f¸ffʯf WXû¦ffÜ

IYSX´fe(ASXU»f) A¶f ¦fif¸fe¯f ÃfZÂf IZY

¸fdWX»ffEÔ ·fe VfSXf¶f IZY dU÷Yð IY¸fSX

IYÀf »fe WX`Ü Àfû¸fUfSX IYû ¸fdWX»ffAûÔ ³fZ

³fZU³ff ¸fbVfWXSXe Àfû¸fUfSX IYû »f¦f·f¦f

120 dIY»fû þfUf ¸fWXbUf EUÔ 20

»feMXSX AU`²f VfSXf¶f ³fá dIY¹ffÜ

À±ff³fe¹f ¸fbdJ¹ff »fd»f°ff SXÔþ³f IZY

³fZ°fÈ°U ¸fZÔ þedUIYf QeQe VffÔd°f

QZUe,SXZJf QZUe,¸fÔþc QZUe,dIYSX¯f

QZUe,IY¶fc°fSXe QZUe EUÔ ´fc³f¸f QZUe IZY

Ad°fdSXöY QþʳfûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ

¸fdWX»ffEÔ ³fZU³ff ¸fbVfWXSXe ¸fZÔ A¨ff³fIY

þf ²f¸fIYe EUÔ JZ°f ¸fZ d¸f˜e ¸fZÔ

Q¶ffIYSX SXJZ ¦fE þfUf ¸fWXbUf ÀfZ ·fSXf

60 dOX¢IYe IYe d³fIYf»f UWXe ´fSX

CXOÞXZ»f dQ¹ffÜ §fSX §fSX §fc¸fIYSX VfSXf¶f

IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY JZ»f ¸fZÔ WXfSX þe°f »f¦ff SXWX°ff WX`Ü

¹fWX °fû JZ»f IYf dWXÀÀff WX`Ü WXfSX³fZ Uf»fZ »fû¦f ·fe þe°f°fZ

WX`ÔÜ þøYSX°f BÀf ¶ff°f IYe WX` dIY dJ»ffdOÞX¹fûÔ ¸fZÔ þª¶ff

WXûÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY A´f³fe WXb³fSX IYû ´fWX¨ff³f°fZ WXbE

CXÀfIZY A³fbøY´f IYf¹fÊ ÃfZÂf IYf ¨f¹f³f IYSXZÔÜ dþÀf °fSXWX

ÀfZ Àfd¨f³f °fZÔQb»fIYSX ½¹fUÀff¹f ¸fZÔ AÔ¶ff³fe ÀfZ ¸fbIYf¶f»ff

³fWXeÔ IYSX ÀfIY°fZ CXÀfe °fSXWX ÀfZ dIiYIZYMX ¸fZÔ AÔ¶ff³fe ·fe

°fZÔQb»IYSX IYf ¸fbIYf¶f»ff ³fWXeÔ IYSX ÀfIY°fZÜ AfBÊþe ³fZ

IYWXf dIY d¶fWXfSX dIiYIZYMX EÀfûdÀfEVf³f IYû ¸ff³¹f°ff d¸f»f

¨fbIYe WX`Ü A¶f BÀf SXfª¹f IZY dJ»ffOÞXe ´fcSXZ QZVf ¸fZÔ

JZ»fZÔ¦fZÜ ÀfÔ·fU WX` dIY ¹fWXfÔ IZY dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYû ·fe

SXf¿MÑXe¹f À°fSX ´fSX JZ»f³fZ IYf AUÀfSX ´fiQf³f WXû ÀfIZYÜ

EÀfûdÀfEVf³f IZY Àfd¨fU dU³fûQ IbY¸ffSX ¨ÀfWX õfSXf

ÀfÔ¨ffd»f°f Àf¸ffSXûWX IYû ´fbd»fÀf A²feÃfIY ¸f³fe¿f, dþ´f

IZY A²¹fÃf Af·ff SXf³fe, OXfg.IZY SXfþ³f AfdQ »fû¦fûÔ ³fZ

ÀfÔ¶fûd²f°f dIY¹ffÜ ²f³¹fUfQ Äff´f³f IbY¸ffSX Af»fûIY ³fZ

dIY¹ffÜ BÀf ¸füIZY ´fSX Ad·fSXf¸f Vf¸ffÊ, ¸fû.IYfdÀfRY, OXeIZY

´ff»f, Ad·f¿fZIY AfdQ »fû¦f ·fe ¸füþcQ ±fZÜ

IYe Jûþ¶fe³f IYe °fû 20 »feMXSX

d³fd¸fÊ°f VfSXf¶f IYû ³fá dIY¹ff ¦f¹ffÜ

¸fbdJ¹ff EUÔ þedUIYf QeQe Àf¸fZ°f BÀf

Ad·f¹ff³f ¸fZÔ Vffd¸f»f ¸fdWX»ffEÔ ´fcSXZ

¸fbVfWXSXe §fc¸f §fc¸f IYSX WXf±f þûOÞX

»fû¦fû ÀfZ dU³f°fe dIY¹ff dIY Af´f »fû¦f

VfSXf¶f IYe ²fÔ²ff LûOÞX ¸fb£¹f ²ffSXf ¸fZÔ

þbMXZÜ Af´f þedUIYf ÀfZ d¸f»f Àf¸fcWX

¶f³ffIYSX IYþÊ ·fe »fZ »fZ AüSX CXÀf

IYþÊ IYe ´f`ÀfZ dIYÀfe SXûþ¦ffSX IYSX ´f`ÀfZ

IY¸ff Af°¸f d³f·fÊSX ¶f³fZÜ Af´f ²feSXZ

²feSXZ IYSX d»f¹f IYþÊ IYe ´f`ÀfZ IYû

Uf´fÀf »füMXf QZÜ þøYSX°f ´fOÞX³fZ ´fSX

´fb³f: IYþÊ »fZ A´f³fe SXûþ¦ffSX IYû

slide11

11

´fMX³ff

£û»f ªf¦f°f

www.swarajkhabar.in

J°¸f WXbBÊ AfB´feE»f ³fe»ff¸fe

¸fa¦f»f½ffSX, 30 ªf³f½fSXeXX, 2018

ÀfadÃf´°f £f¶fSZÔX

20 »ffJ ¸fZÔ d¶fIYf Àf¸fÀ°fe´fbSX

IYf »ff»f

Àf¸fÀ°fe´fbSX /EªfZÔÀfeÜ dþ»fZ IZY

»ff»f A³fbIcY»f SXf¹f CXRYÊ L³³fc

IYe ÀfRY»f°ff ÀfZ ¹fWXfÔ þV³f IYf

¸ffWXü»f WX`Ü AfB´feE»f ¸fZÔ 20

»ffJ ÷Y´f¹fZ IYe ¶fû»fe »f¦f³fZ

IYe Àfc¨f³ff ´fSX »fû¦f Ófc¸f CXNXZÜ

Àf¶f³fZ IYWXf- L³³fc d³f°f ³fBÊ

DYÔ¨ffB¹ffÔ Lc SXWXf WX`Ü Àfb¶fWX ÀfZ

MXeUe IZY ´ffÀf »fû¦f ¶f`NXZ ±fZÜÀf¸fÀ°fe´fbSX dþ»fZ IZY SXûÀfOÞXf

±ff³ff ÃfZÂf IZY d·fSXWXf ¦ffÔU d³fUfÀfe Àfb²ffIYSX ´fiÀffQ SXf¹f

(Ad²fUöYf) AüSX SXÔþc QZUe IZY ´fbÂf A³fbIcY»f IYf WXf»f

¸fZÔ AÔOXSX- 19 U»OXÊ IY´f dIiYIZYMX ¸fZÔ ·fe Vff³fQfSX ´fiQVfʳf

SXWXf ±ffÜÀf¸fÀ°fe´fbSX ´fd¶»fIY ÀIcY»f EUÔ OXeEUe ¸fZÔ ´fPÞXfBÊ

IYSX³fZ Uf»fZ A³fbIcY»f ³fZ dþ»fZ IYe ¨f`Ôd´f¹f³f dIiYIZYMX MXe¸f ÀfZ

JZ»f IYe VfbøYAf°f IYe ±feÜ CXÀf Àf¸f¹f A³fbIcY»f

Àf¸fÀ°fe´fbSX dIiYIZYMX AIYfQ¸fe IZY IYû¨f ¶fiþZVf Óff IYf

Àf¶fÀfZ WXû³fWXfSX dJ»ffOÞXe ¸ff³ff þf°ff ±ffÜ A³fbIcY»f IZY

JZ»f IYe WXSX þøYSX°f IYû ´fcSXf IYSX³fZ ¸fZÔ IYû¨f ³fZ IYûBÊ IYÀfSX

³fWXeÔ LûOÞXe ±feÜ ¨ffSX ·ffBÊ-¶fWX³fûÔ ¸fZÔ Àf¶fÀfZ LûMXf A³fbIcY»f

d¶fWXfSX IYe AûSX ÀfZ ·fe IYBÊ ¸f`¨fûÔ ¸fZÔ A´f³fe ´fid°f·ff IYf

»fûWXf ¸f³fUf¹ff ±ffÜ ¸f¦fSX ¶feÀfeÀfeAfB ÀfZ ¸ff³¹f°ff ³fWXeÔ

SXWX³fZ IZY IYfSX¯f ÓffSXJÔOX IYe AûSX ÷YJ IYSX d»f¹ffÜ dþ»fZ

¸fZÔ ÀfûVf»f ÀffBMXÐÀf ´fSX A³fbIcY»f IYe ²fc¸f WX`Ü

IYûWX»fe ³fZ »ffSXf IYû ´feLZ LûOÞXf,

¦ffUÀIYSX IZY IYSXe¶f ´fWXbÔ¨fZ

³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfefÜ

U¿feʹf ÀfÔQe´f »fZ¸feLf³f IYû dQ»»fe IYe MXe¸f ³fZ

20 »ffJ ÷Y´f¹fZ ¸fZÔ JSXeQfÜAfB´feE»f d¶fIY

¦fE dIiYÀf ¦fZ»f, þfd³fE dIYÀf MXe¸f IYû d¸f»ff

IYü³f Àff dJ»ffOÞXeÜAf´fIYû ¶f°ff°fZ WX`Ô dIY

AfB´feE»f IYe Àf·fe 8 A»f¦f-A»f¦f MXe¸fûÔ ³fZ

dIY³f-dIY³f dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYû A´f³fZ ¶fZOÞXZ ¸fZÔ

Vffd¸f»f dIY¹ff WX`Ü

¨fZ³³fBÊ Àfb´fSX dIÔY¦Àf

IY¸f»fZVf ³ff¦fSXIYûMXe, ³fed°fVf SXf¯ff, dU³f¹f

IbY¸ffSX, A´fcUÊ Uf³fJZOÞXZ, dSXÔIcY dÀfÔWX, dVfU¸f

¸ffUe, I`Y¸fSXû³f OXZ»f´fûMXÊ, d¸fVfZ»f þfg³fÀf³f,

þ`Uû³f dÀfSX»fZÀfÜ

dIÔY¦Àf B»fZU³f ´fÔþf¶f

d¶fSX»ff, Qb¿¸fÔ°ff ¨f¸feSXfÜ

SXfg¹f»f ¨f`»fZÔþÀfÊ ¶f`Ô¦f»fûSX

BÔdOX¹f³f ´fied¸f¹fSX »fe¦f (AfB´feE»f) 28 IYe

QcÀfSXZ dQ³f IYe ³fe»ff¸fe ¸fZÔ ·fe ¹fbUf dJ»ffdOÞX¹fûÔ

IYf Q¶fQ¶ff SXWXfÜ B³f¸fZÔ ¶ffþe ¸ffSXe ·ffSX°f IZY

¶ff¹fZÔ WXf±f IZY °fZþ ¦fZÔQ¶ffþ þ¹fQZU CX³ffQIYMX

³fZ, dþ³WXZÔ SXfþÀ±ff³f SXfg¹f»Àf ³fZ IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ ¸fZÔ

JSXeQIYSX Àf·fe IYû ¨füÔIYf dQ¹ffÜ UWX Qû

dQUÀfe¹f BÀf ³fe»ff¸fe ¸fZÔ ¶fZ³f ÀMXû¢Àf IZY ¶ffQ

QcÀfSXZ Àf¶fÀfZ ¸fWXÔ¦fZ dJ»ffOÞXe ¶f³fZÜ

ÀMXû¢Àf IYû Vfd³fUfSX IYû SXfþÀ±ff³f ³fZ WXe

12.5 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ ¸fZÔ JSXeQf ±ffÜ BÀf °fSXWX

BÀf ³fe»ff¸fe ¸fZÔ Qû Àf¶fÀfZ ¸fWXÔ¦fZ dJ»ffOÞXe

SXfþÀ±ff³f IYf dWXÀÀff ¶f³fZÜ CX³ffQIYMX ³fZ ´fWX»fZ

dQ³f ·ffSX°fe¹fûÔ ¸fZÔ A½U»f SXWX³fZ Uf»fZ IZYE»f

SXfWXb»f (dIÔY¦Àf B»fZU³f ´fÔþf¶f) AüSX ¸f³fe¿f

´ffÔOXZ (Àf³fSXfBþÀfÊ WX`QSXf¶ffQ) IYû ´feLZ LûOÞXf,

þû 11-11 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ ¸fZÔ d¶fIZY ±fZÜ´fWX»fZ

dQ³f Jf»fe WXf±f »füMXZ UZÀMXBÔOXeþ IZY

dUÀRYûMXIY ¶f»»fZ¶ffþ dIiYÀf ¦fZ»f IYû ·fe

AfdJSXIYfSX QcÀfSXZ dQ³f JSXeQfSX d¸f»f ¦f¹ffÜ

CX³WXZÔ ´fÔþf¶f ³fZ ¶fZÀf ´fifBþ Qû IYSXûOÞX ¸fZÔ

JSXeQfÜ AfB´feE»f ¸fZÔ ´fWX»fe ¶ffSX ³fZ´ff»f IZY

dIiYIZYMXSX IYû ·fe ¨fb³ff ¦f¹ff WX`Ü ³fZ´ff»f IZY 17

CX²ffSX ¶f`MX »fZIYSX JZ»f°ff ±ff ¹fc´fe IYf ¹fWX dIiYIZYMXSX

dUSXfMX IYûWX»fe, E¶fe dOXdUd»f¹fÀfÊ, ¶fiZÔOX³f

¸f`¢IYb»f¸f, UfdVfÔ¦fMX³f ÀfbÔQSX, ´ffd±fÊU ´fMXZ»f,

MXe¸f ÀffCX±fe, dOX IYfgIY, CX¸fZVf ¹ffQU, ¹fþbUZÔQi

¨fWX»f, dIiYÀf Uû¢Àf, IbY»MXSX ³ffB»f, dOX

¦fi`ÔOXWXû¸f, ¸fûB³f A»fe, ÀfSXRYSXfþ Jf³f, ¸f³f³f

UûWXSXf, IbY»fUÔ°f JZþSXûd»f¹ff, Ad³fIZY°f

¨fü²fSXe, ³fUQe´f Àf`³fe, ¸fb÷Y¦f³f AdV½f³f, ¸fÔQe´f

dÀfÔWX, ´fU³f ³fZ¦fe, ¸fbWX¸¸fQ dÀfSXfþ, Ad³f÷Yð

þûVfe, ´fU³f QZVf´ffÔOXZÜ

¸fbÔ¶fBÊ BÔdOX¹fÔÀf

AfSX AdV½f³f, ¹fbUSXfþ dÀfÔWX, dIiYÀf ¦fZ»f,

IZYE»f SXfWXb»f, OXZdUOX d¸f»fSX, AfSXû³f dRÔY¨f,

¸ffIYÊÀf ÀMXûBd³fÀf, AÃfSX ´fMXZ»f, IY÷Y¯f ³ff¹fSX,

¸f¹fÔIY A¦fiUf»f, AÔdIY°f dÀfÔWX SXfþ´fc°f, ¸f³fûþ

d°fUfSXe, ¸fûdWX°f Vf¸ffÊ, ¸fbþe¶f þfQSXf³f, ¶fdSXÔQSX

ÀfSXfÔ, EÔOѹfc MXfBÊ, AÃfQe´f ³ff±f, ¶fZ³f QUfSXVfbBÀf,

´fiQe´f ÀffWXc, ¸f¹fÔIY OXf¦fSX, ¸fÔþcSX QfSXÜ

SXfþÀ±ff³f SXfg¹f»Àf

¸fWXZÔQi dÀfÔWX ²fü³fe, SXUeÔQi þOXZþf, ÀfbSXZVf SX`³ff,

WXSX·fþ³f dÀfÔWX, ¸fbSX»fe dUþ¹f, Àf`¸f d¶fd»fÔ¦Àf,

¸ffIYÊ UbOX, RYfRY OXb ´»fZdÀfÀf, OXÐUZ³f ¶fifUû,

VfZ³f UfMXÀf³f, IZYQfSX þf²fU, AÔ¶ff°fe SXf¹fOXc,

B¸fSXf³f °ffdWXSX, »fbÔ¦fe ³fd¦fQe, IY¯fÊ Vf¸ffÊ,

d¸fVfZ»f ÀfZÔMX³fSX, VffQbÊ»f NXfIbYSX, þ¦fQeVf³f

³ffSXf¹f¯f, Qe´fIY ¨fWXSX, AfdÀfRY, IYd³f¿IY

ÀfZNX, ²fibU VfüSXe, dÃfd°fþ Vf¸ffÊ, ¸fû³fc dÀfÔWX,

¨fZ°f³¹f d¶fV³fûBÊÜ AfB´feE»f ³fe»ff¸fe ´fWX»ff

dQ³f: Àf¶fÀfZ ¸fWXÔ¦fZ d¶fIZY ¶fZ³f ÀMXû¢Àf, ¸f³fe¿f

AüSX »fûIZYVf IYû d¸f»fZ 11-11 IYSXûOÞX

Àf³fSXfBþÀfÊ WX`QSXf¶ffQ

WXÀf³f, IZY³f dUd»f¹f¸fÀf³f, dVfJSX ²fU³f, ¸f³fe¿f

´ffÔOXZ, IYf»fûÊÀf ¶fiZ±fUZMX, ¹fcÀfbRY ´fNXf³f,

FYdð¸ff³f ÀffWXf, SXfdVfQ Jf³f, dSXIYe ·fbBÊ,

Qe´fIY WXbçf, dÀfðf±fÊ IYü»f, MXe ³fMXSXfþ³f,

¶ffdÀf»f ±fÔ´fe, Àf`¹fQ J»fe»f AWX¸fQ, ÀfÔQe´f

Vf¸ffÊ, Àfd¨f³f ¶fZ¶fe, dIiYÀf þfgOXʳf, d¶f»fe

ÀMX`³f»fZIY, °f³¸f¹f A¦fiUf»f, ßfeU°Àf ¦fûÀUf¸fe,

d¶f´fb»f Vf¸ffÊ, ¸fZWXÔQe WXÀf³fÜ

dQ»»fe OXZ¹fSXOXZdU»Àf

¸f`¢ÀfUZ»f, þZÀf³f SXfg¹f, dIiYÀf ¸füdSXÀf, IYûd»f³f

¸fb³fSXû, Vf¸fe, SX¶ffQf, Ad¸f°f d¸fßff, ´fȱUe Vffg,

SXfWXb»f °fZUd°f¹ff, dUþ¹f VfÔIYSX, WX¿fÊ»f ´fMXZ»f,

AfUZVf Jf³f, VffWX¶ffþ ³fQe¸f, OXZd³f¹f»f

dIiYd›¹f³f, þ¹fÔ°f ¹ffQU, ¦fbSXIYeSX°f ¸ff³f, MÑZÔMX

¶fû»MX, ¸f³fþû°f IYf»fSXf, AÔdIY°f Vf¸ffÊ,

Ad·f¿fZIY Vf¸ffÊ, ÀfÔQe¸f »fZ¸feLf³f, ³f¸f³f AûÓff,

Àf¹f³f §fû¿fÜ IYû»fIYf°ff ³ffBMX SXfBOXÀfÊ Àfb³fe»f

³fSXZ³f, AfÔQiZ SXÀf»f, d¸fVfZ»f ÀMXfIYÊ, dIiYÀf d»f³f,

dQ³fZVf IYfd°fÊIY, SXûd¶f³f CX±f´´ff, ´fe¹fc¿f ¨ffU»ff,

IbY»fQe´f ¹ffQU, Vfb·f¸f³f d¦f»f, BVffÔIY þ¦¦fe,

SXûdWX°f Vf¸ffÊ, WXfdQÊIY ´ffÔOXйff, þÀf´fie°f ¶fb¸fSXfWX,

dIYSXû³f ´fû»ffOXÊ, ¸fbÀ°ffdRYþbSX SXWX¸ff³f, ´f`MX

IYd¸fÔÀf, Àfc¹fÊIbY¸ffSX ¹ffQU, IiYb¯ff»f ´ffÔOXйff,

BVff³f dIYVf³f, SXfWXb»f ¨ffWXSX, BdU³f »fbBÀf, ¶fZ³f

IYdMXÔ¦f, ´fiQe´f ÀffÔ¦fUf³f, þZ´fe OXbd¸f³fe, þZÀf³f

¶fZWXSX³fOXûRYÊ, ÀfüSX·f d°fUfSXe, °fZdþÔQSX dPX»»f³f,

VfSXQ »ffÔ¶ff, dÀfðZVf »ffOX, AfdQ°¹f °ffSXZ,

¸f¹fÔIY ¸ffSXIÔYOXZ, AdIY»ff ²f³fÔþ¹f, A³fbIcY»f

SXfg¹f, ¸fûWXdÀf³f Jf³f, d³fd²fVf E¸fOXe dQ³fZVf³fÜ

ÀMXeU dÀ¸f±f, AdþÔ¢¹f SXWXf¯fZ, ¶fZ³f ÀMXû¢Àf,

ÀMXbAMXÊ d¶f³³fe, ÀfÔþc Àf`¸fÀf³f, ¶fMX»fSX, SXfWXb»f

dÂf´ffNXe, OXÀfeÊ VffMXÊ, þûRiYf Af¨fÊSX, ¦fü°f¸f

IÈY¿¯ff´´ff, ²fU»f IbY»fIY¯feÊ, þ¹fQZU

CX³ffQIYMX, A³fbSXe°f dÀfÔWX, þWXeSX Jf³f

´fIY°fe³f, ßfZ¹fÀf ¦fû´ff»f, E¸fEÀf d¸fQWX¸f,

´fiVffÔ°f ¨fû´fOÞXf, ¶fZ³f »ffRYd»f³f, ¸fdWX´ff»f

»fû¸fSXûSX, þd°f³f Àf¢ÀfZ³ff, Af¹fʸf³f dUIiY¸f

VffWX÷YJ ³fZ ¸ffSXe A´f³fZ

´f`SXûÔ ´fSX IbY»WXfOÞXe

OXZdUOX Uf³fÊSX, ·fbU³fZV½fSX IbY¸ffSX, VffdIY¶f A»f

¦fü°f¸f ¦fÔ·feSX, ßfZ¹fÀf A¹¹fSX, FY¿f·f ´fÔ°f, ¦»fZ³f

dUSXfMX IYûWX»fe þûWXfd³fÀf¶f¦fÊ MXZÀMX ÀfZ 12 AÔIY þbMXfIYSX

MXZÀMX ¶f»»fZ¶ffþûÔ IYe ÀfUÊIYfd»fIY dJ»ffOÞXe SX`ÔdIÔY¦f ¸fZÔ

UZÀMXBÔOXeþ IZY ¸fWXf³f dJ»ffOÞXe ¶fif¹f³f »ffSXf IYû ´fLfOÞX³fZ

¸fZÔ ÀfRY»f SXWXZÜ IYûWX»fe ³fZ °feÀfSXZ AüSX AÔd°f¸f MXZÀMX IYe

VfbøYAf°f 900 AÔIY ÀfZ IYe ±fe AüSX BÀf ¸fbIYf¶f»fZ ÀfZ

CX³WXûÔ³fZ 54 SX³f AüSX 41 SX³f IYe ¶fQü»f°f 12 AÔIY

þbMXfEÜBÀfIYf ¸f°f»f¶f WX` dIY CX³fIZY A¶f 912 AÔIY WX`Ô

AüSX UWX ÀfUÊIYfd»fIY Àfc¨fe ¸fZÔ 26UZÔ À±ff³f ´fSX IYfd¶fþ

WX`Ô, dþÀf¸fZÔ OXfg³f ¶fi`OX¸f`³f 961 AÔIY »fZIYSX Vfe¿fÊ ´fSX WX`ÔÜ ¸füþcQf

³fÔ¶fSX EIY SX`ÔdIÔY¦f IZY ¶f»»fZ¶ffþ ÀMXeU dÀ¸f±f 947 AÔIY ÀfZ

ÀfUÊIYfd»fIY Àfc¨fe ¸fZÔ QcÀfSXZ À±ff³f ´fSX WX`ÔÜ IYûWX»fe ³fZ BÀf °fSXWX

31UZÔ ÀfZ 26UZÔ À±ff³f ´fSX L»ffÔ¦f »f¦ffBÊ AüSX BÀf °fSXWX CX³WXûÔ³fZ

»ffSXf (911), IZYdU³f ´feMXSXÀf³f (909), WXfdVf¸f A¸f»ff

(900), dVfU³ffSXf¹f¯f ¨fÔQi´ffg»f (901) AüSX ¸ffBIY»f ¢»ffIYÊ

(900) IYû ´feLZ LûOÞXfÜIYûWX»fe A¶f WX¸fU°f³f AüSX AfBÊÀfeÀfe

dIiYIZYMX WXfg»f AfgRY RZY¸f Àfb³fe»f ¦ffUÀIYSX IZY IYSXe¶f ´fWXbÔ¨f ¦fE

WX`Ô, dþ³fIZY 1979 ¸fZÔ BÔ¦»f`ÔOX IZY dJ»ffRY Q AûU»f MXZÀMX IZY

¶ffQ 916 AÔIY WXbE ±fZÜ ·ffSX°fe¹f IY~f³f IZY ´ffÀf A¶f þc³f ¸fZÔ

ARY¦ffd³fÀ°ff³f IZY dJ»ffRY EIY¸ffÂf MXZÀMX ¹ff A¦fÀ°f-dÀf°fÔ¶fSX ¸fZÔ

BÔ¦»f`ÔOX IZY dJ»ffRY ´ffÔ¨f MXZÀMX ¸f`¨fûÔ IYe ÀfeSXeþ ¸fZÔ AüSX AÔIY

þbMXf³fZ IYf ¸füIYf WXû¦ffÜþûWXfd³fÀf¶f¦fÊ MXZÀMX ÀfZ SX`ÔdIÔY¦f ¸fZÔ Àfb²ffSX

IYSX³fZ Uf»fZ A³¹f ¶f»»fZ¶ffþûÔ ¸fZÔ A¸f»ff, OXe³f E»¦fSX AüSX

AdþÔ¢¹f SXWXf¯fZ Vffd¸f»f WX`ÔÜ A¸f»ff EIY ´ff¹fQf³f IZY RYf¹fQZ ÀfZ

Àff°fUZÔ, E»¦fSX Qû ´ff¹fQf³f IZY »ff·f ÀfZ 12UZÔ AüSX SXWXf¯fZ

´ffÔ¨f À±ff³f IYe L»ffÔ¦f ÀfZ 18UZÔ À±ff³f ´fSX WX`ÔÜ

³fûEOXf/EªfZÔÀfeÜ

CX³WXZÔ AÔOXSX-14 ¸fZÔ dQ»»fe

IYe MXe¸f ÀfZ JZ»f³fZ IYf

¸füIYf d¸f»ffÜ BÀf¸fZÔ Vff³fQfSX

´fiQVfʳf

dIY¹ffܶffUþcQ

dQ»»fe AÔOXSX-16 MXe¸f ¸fZÔ

¨f¹f³f ³fWXeÔ dIY¹ff ¦f¹ffÜ

BÀfIZY ¶ffQ dVfU¸f ³fZ BÔ¦»f`ÔOX

IZY dJ»ffRY AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f

dIiYIZYMX ¸fZÔ ´fQf´fʯf dIY¹ffÜ

¨f`»fZÔþSX MÑfgRYe ¸fZÔ ³fü dUIZYMX

»fZ³fZ ´fSX CX³fIYf ¨f¹f³f

AÔOXSX-19

dIiYIZYMX IZY d»fE dIY¹ff

¦f¹ffÜ

dIYÀff³f ´fdSXUfSX ÀfZ

°ff»»fbIY SXJ°fZ WX`Ô dVfU¸f

QZJIYSX ¶ffQ ¸fZÔ ´fdSXUfSX ³fZ ·fe dVfU¸f IYf

WXüÀf»ff ¶fPÞXf³ff VfbøY IYSX dQ¹ffÜ dRYSX dVfU¸f

³fZ ´feLZ ¸fbOÞXIYSX ³fWXeÔ QZJfÜ dRY»fWXf»f UWX

AüSX CX³fIYf ´fdSXUfSX ÀfZ¢MXSX-71 ¸fZÔ SXWX°ff

WX`Ü U¿fÊ 2016 ¸fZÔ CX³fIZY ´f`SX ¸fZÔ ¦fÔ·feSX

RiY`ˆYSX WXû ¦f¹ff ±ffÜ BÀf IYfSX¯f EIY Àff»f

°fIY dIiYIZYMX ÀfZ QcSX SXWXZ, »fZdIY³f WXüÀf»fZ IYû

d¦fSX³fZ ³fWXeÔ dQ¹ffÜ d´f°ff ´fÔIYþ ¸ffUe ¶f°ff°fZ

WX`Ô dIY dVfU¸f ³fZ A´f³fe dþÔQ¦fe IYû dIiYIZYMX

¸ff³f d»f¹ff ±ffÜ BÀfd»fE UWX dRYSX CXNX JOÞXf

WXbAfÜ ¨fûMX¦fiÀ°f WXû³fZ IZY ¶ffUþcQ UWX IYBÊ

¶ffSX ´f`Q»f WXe A´f³fe EIZYOX¸fe ¸fZÔ þf°ff ±ffÜ

dVfU¸f IZY Àff±f IYBÊ À±ff³fe¹f ¸fbIYf¶f»fZ

JZ»f ¨fbIZY CXØf¸f ¨fü²fSXe ¶f°ff°fZ WX`Ô dIY UWX

QcÀfSXZ IZY ´fiQVfʳf ÀfZ ·fe CX°f³ff WXe JbVf WXû°ff

WX`, dþ°f³fZ A´f³fZ ´fiQVfʳf ÀfZÜ UWX EIY ¶ffSX

IYSXÔMX »f¦f³fZ ÀfZ ·fe þ»f ¦fE ±fZÜ ¶ffUþcQ

BÀfIZY ¦fZÔQ¶ffþe ³fWXeÔ LûOÞXeÜ ¸ffÔ IYdU°ff

¸ffUe ¶f°ff°fe WX`Ô dIY WXf±f þ»f³fZ IZY ¶ffQ

EZÀff »f¦ff dIY UWX dIiYIZYMX ³fWXeÔ JZ»f

´ffE¦ff, »fZdIY³f ·f¦fUf³f IZY AfVfeUfÊQ ÀfZ

Àf¶f NXeIY WXû ¦f¹ffÜ IYû»fIYf°ff ³ffBMX

SXfBOXÀfÊ MXe¸f ¸fZÔ ¨fb³fZ þf³fZ IZY ¶ffQ CX³fIZY

§fSX ´fSX ¶f²ffB¹fûÔ IYf °ffÔ°ff »f¦ff SXWXfÜ

AÔOXSX-19 dUV½fIY´f dIiYIZYMX ¸fZÔ CX¸Qf

´fiQVfʳf IYSX³fZ Uf»fZ ÀfZ¢MXSX-71 IZY dVfU¸f

¸ffUe ³fZ EIY ¶ffSX dRYSX ÀfZ VfWXSXUfdÀf¹fûÔ IYû

¦fUÊ IYSX³fZ IYf ¸füIYf dQ¹ff WX`Ü BÀf ¶ffSX

BÔdOX¹f³f ´fied¸f¹fSX »fe¦f(AfB´feE»f) IZY

d»fE WXbBÊ dIiYIZYMXSXûÔ IYe ³fe»ff¸fe ¸fZÔ dVfU¸f

¸ffUe IYû IYû»fIYf°ff ³ffBMX SXfBOXÀfÊ ³fZ °fe³f

IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ ¸fZÔ JSXeQf WX`ÜÜAfg»fSXfCXÔOXSX IYe

·fcd¸fIYf d³f·ff³fZ Uf»fZ dVfU¸f ³fZ dUV½fIY´f

dIiYIZYMX ¸fZÔ 145 dIY»fû¸feMXSX ´fid°f§fÔMXf IYe

SXµ°ffSX ÀfZ ¦fZÔQ¶ffþe IYSXIZY ¨f¹f³fIY°ffAûÊÔ IZY

·fSXûÀfZ IYû ¸fþ¶fc°fe QeÜ A¶f °fIY UWX ¨ffSX

¸f`¨fûÔ ¸fZÔ 8 dUIZYMX »fZIYSX ·ffSX°f IZY ßfZâ

¦fZÔQ¶ffþûÔ ¸fZÔ Vfb¸ffSX WXû ¨fbIZY WX`ÔÜ·ffSX°fe¹f MXe¸f

IZY ´fcUÊ IY~f³f ÀfüSXU ¦ffÔ¦fb»fe ³fZ ·fe MXÐUeMX

IYSXIZY dVfU¸f IYe °ffSXeRY IYe ±feÜ ·ffSX°f IYf

ÀfZ¸feRYfB³f»f ¸fZÔ A¶f ´ffdIYÀ°ff³f ÀfZ 30

þ³fUSXe IYû ¸fbIYf¶f»ff WXû³ff WX`ÜCX³fIZY

¸ff°ff-d´f°ff 14 Àff»f ´fWX»fZ SXûþ¦ffSX IYe

°f»ffVf ¸fZÔ ³fûEOXf Af ¦fE ±fZÜ´fdSXUfSX IYe

Afd±fÊIY dÀ±fd°f CXÀf UöY ¶fZWXQ IY¸fþûSX

±feÜ UWX A´f³fZ Àffd±f¹fûÔ IYe dIYMX ÀfZ

³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ

BÔdOX¹f³f ´fied¸f¹fSX »fe¦f 2018 IYe

Vfd³fUfSX AüSX SXdUUfSX Qû dQ³f ¨f»fe

dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYe ³fe»ff¸fe ¶fWXb°f WXe

SXû¸ffÔ¨fIY SXWXeÜ AüSX ´fcSXe Qbd³f¹ff IZY

dIiYIZYMX´fiZd¸f¹fûÔ IYe ³fþSXZÔ A´f³fZ-

A´f³fZ ¨fWXZ°fZ dJ»ffdOÞX¹fûÔ ´fSX »f¦fe

SXWXeÔÜ dIiYIZYMX´fiZ¸fe A·fe ·fe A´f³fe-

A´f³fe ´fÀfÔQeQf MXe¸fûÔ IYû »fZIYSX

¨f¨ffÊ IYSX SXWXZ WX`ÔÜ A´f³fZ AÔQfþ ¸fZÔ

MXe¸fûÔ IYf ´fûÀMX¸ffMXʸf IYSX SXWXZ WX`ÔÜ

¶fû»fe J°¸f WXû³fZ IZY ¶ffQ Qû MXe¸fûÔ

IYe A»f¦f ¶ff°f IYû WXe »fZIYSX ¨f¨ffÊ

WXû SXWXe WX`Ü AüSX dIiYIZYMX´fiZ¸fe ¹fWXfÔ

°fIY IYWX SXWXZ WX`Ô dIY IZYIZYAfSX IZY

¸ffd»fIY AüSX dIÔY¦f Jf³f VffWX÷YJ

Jf³f ³fZ A´f³fZ ´f`SXûÔ ´fSX JbQ WXe

IbY»WXfOÞXe ¸ffSX »fe WX`ÜA¶f ¹fWX °fû

Af´f þf³f°fZ WXe WX`Ô dIY ³fe»ff¸fe IZY

QcÀfSXZ dQ³f °feÀfSXe ¶fû»fe ¸fZÔ dIiYÀf ¦fZ»f

IYû I`YÀfZ þ`ÀfZ-°f`ÀfZ dIYÀfe °fSXWX

d¶fIYUf¹ff ¦f¹ffÜ A¶f þ¶f dIiYÀf ¦fZ»f

´fÔþf¶f MXe¸f ¸fZÔ Af ¦fE WX`Ô, °fû UWX

IY~f³fe IZY QfUZQfSXûÔ ¸fZÔ ·fe Vffd¸f»f

WXû ¦fE WX`ÔÜ

´fÔþf¶f ³fZ BÀf ÀfZVf³f ¸fZÔ dJ»ffdOÞX¹fûÔ

IYe JSXeQ ´fSX þ¸fIYSX ´f`Àff ¶fWXf¹ffÜ

»fZdIY³f ÀfUf»f ¹fWX WX` dIY MXe¸f IYf

IY~f³f IYü³f WXû¦ffÜ ²¹ff³f dQ»ff QZÔ

dIY SXdU¨fÔQi³f AdV½f³f IYû ´fÔþf¶f ³fZ

7.60 IYSXûOÞX ¸fZÔ JSXeQf, °fû ¹fbUSXfþ

IYû CX³fIZY ¶fZÀf ´fifBÀf 2.00 IYSXûOÞX

¸fZÔ JSXeQf ¦f¹ffÜ UWXeÔ MXe¸f ¸fZÔ QdÃf¯f

ARiYeIYe OXZdUOX d¸f»fSX ·fe WX`ÔÜ BÀf¸fZÔ

IYûBÊ VfIY ³fWXeÔ dIY AdV½f³f AüSX

¹fbUSXfþ IZY ¶fe¨f IY~f³fe IZY d»fE

¶fOÞXf ¸fbIYf¶f»ff WX`Ü A¶f QZJ³fZ IYe

¶ff°f ¹fWX WXû¦fe ´fÔþf¶f IYf WXû³ff ¹fbUe

IZY ´fÃf ¸fZÔ þf°ff WX`, ¹ff AdV½f³f IYe

·ffSXe-·fSXIY¸f SXfdVf AüSX CX³fIYe

dUIZYMX ¨fMXfIY³fZ IYe ¹fû¦¹f°ff CX³fIZY

´fÃf ¸fZÔ þf°fe WX`Ü

dUV½fIY´f

dIiYIZYMX JZ»ff IYSX°fZ ±fZÜ CX³fIZY WXb³fSX IYû

QZJIYSX ¶ffQ ¸fZÔ ´fdSXUfSX ³fZ ·fe dVfU¸f IYf

WXüÀf»ff ¶fPÞXf³ff VfbøY IYSX dQ¹ffÜ CX³fIYf

´fdSXUfSX ÀfZ¢MXSX-71 ¸fZÔ Qû IY¸fSXZ IZY LûMXZ ÀfZ

µ»f`MX ¸fZÔ SXWX°ff WX`Ü U¿fÊ 2016 ¸fZÔ CX³fIZY ´f`SX

¸fZÔ ¦fÔ·feSX RiY`ˆYSX WXû ¦f¹ff ±ffÜBÀf IYfSX¯f EIY

Àff»f °fIY dIiYIZYMX ÀfZ QcSX SXWXZ, »fZdIY³f

WXüÀf»fZ IYû d¦fSX³fZ ³fWXeÔ dQ¹ffÜ Àf¶fÀfZ ´fWX»fZ

¸fc»føY´f ÀfZ ¸fZSXNX(Àfe³ff) d³fUfÀfe dVfU¸f

dIYÀff³f ´fdSXUfSX ÀfZ WX`ÔÜ CX³fIZY ¸ff°ff-d´f°ff

14 Àff»f ´fWX»fZ SXûþ¦ffSX IYe °f»ffVf ¸fZÔ

³fûEOXf Af ¦fE ±fZÜ dVfU¸f IYû AfSXÔ·f ¸fZÔ WXe

dIiYIZYMX ÀfZ »f¦ffU WXû ¦f¹ffÜ ´fdSXUfSX IYe

Afd±fÊIY dÀ±fd°f CXÀf UöY ¶fZWXQ IY¸fþûSX

±feÜ UWX A´f³fZ Àffd±f¹fûÔ IYe dIYMX ÀfZ

dIiYIZYMX JZ»ff IYSX°fZ ±fZÜ CX³fIZY WXb³fSX IYû

½¹ff´ffSX ªf¦f°f

°fZþ SXWXZ¦fe ¦fiû±f, ´fSX ¨fb³füd°f¹ffÔ ¶fSXIYSXfSX

1 RYSXUSXe ÀfZ ¶fÔQ WXû þfE¦fe BÀf

IÔY´f³fe IYe ¸fbµ°f IYfg»f ÀfZUf

³fBÊX dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ

UWXeÔ A³¹f QZVfûÔ ¸fZÔ ¹fZ AfÔIYOÞXf ·ffSX°f ÀfZ JSXf¶f WX`Ü

¶fifþe»f ¸fZÔ MXfg´f EIY RYeÀfQe IÔY´fd³f¹ffÔ 72 RYeÀfQe

E¢Àf´fûMXÊ, þ¸fʳfe ¸fZÔ 68 RYeÀfQe, ¸fZd¢ÀfIYû ¸fZÔ 67

RYeÀfQe AüSX A¸fZdSXIYf ¸fZÔ 55 RYeÀfQe E¢Àf´fûMXÊ

IYSX°fe WX`ÔÜ

IiYcOX Afg¹f»f IYe ¶fPÞX°fe IYe¸f°fZÔ Àf¶fÀfZ ¶fOÞXf

J°fSXf

Afd±fÊIY ÀfUZÊÃf¯f IZY ¸fb°ffd¶fIY A¦f»fZ dUØf U¿fÊ IZY

QüSXf³f IZY³Qi ÀfSXIYfSX IZY Àff¸f³fZ Àf¶fÀfZ ¶fOÞXe ¨fb³fü°fe

AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f ¶ffþfSX ¸fZÔ IiYcOX Afg¹f»f IYe IYe¸f°fûÔ ¸fZÔ

Af°fe CXLf»f WX`Ü WXf»ffÔdIY BÀf QüSXf³f U`dV½fIY À°fSX ´fSX

dUIYfÀf QSX ¸fZÔ Àfb²ffSX QþÊ WXû³fZ IYe CX¸¸feQ, þeEÀfMXe

¸fZÔ Àfb²ffSX AüSX d³fUZVf IYf À°fSX Àfb²fSX³fZ ÀfZ ·ffSX°fe¹f

A±fʽ¹fUÀ±ff IYû SXfWX°f SXWXZ¦feÜ

þfSXe SXWXZÔ¦fZ Afd±fÊIY Àfb²ffSX

ÀfUZÊÃf¯f IZY ¸fb°ffd¶fIY A¦f»fZ dUØf U¿fÊ IZY QüSXf³f IZY³Qi

ÀfSXIYfSX IYû þeEÀfMXe IYû Àff¸ff³¹f IYSX³fZ IZY d»fE þøYSXe

IYQ¸f CXNXf³fZ IZY Àff±f-Àff±f QûWXSXe ¶f`»fZÔÀf VfeMX, E¹fSX BÔdOX¹ff

IZY d³fþeIYSX¯f AüSX ½¹ff´fIY Afd±fÊIY ¸fbïûÔ IYe dÀ±fSX°ff ´fSX

²¹ff³f QZ³fZ IYe þøYSX°f WX`Ü

¹fZ SXWXZ ÀfSXIYfSX IZY JfÀf QfÔU

IZY³Qi ÀfSXIYfSX IZY ¸fb°ffd¶fIY 1 þb»ffBÊ 2017 IYû þeEÀfMXe

»ff¦fc IYSX³fZ, QûWXSXe ¶f`»fZÔÀf VfeMX Àf¸fÀ¹ff IYû WX»f IYSX³fZ IZY

d»fE ¶f`ÔIYSX´Àfe IYûOX IZY ´fifU²ff³f, ÀfSXIYfSXe ¶f`ÔIYûÔ IYû

¸fþ¶fc°f IYSX³fZ IZY d»fE SXeI`Yd´fMXZ»ffBþZVf³f ´»ff³f, dUQZVfe

d³fUZVf IZY d³f¹f¸fûÔ IYû AüSX ÀfSX»f IYSX³fZ AüSX U`dV½fIY

Afd±fÊIY Àfb²ffSX IYe dÀ±fd°f ¸fZÔ A¨LZ E¢Àf´fûMXÊ IZY ¨f»f°fZ

·ffSX°fe¹f A±fʽ¹fUÀ±ff ¸füþcQf dUØf U¿fÊ IZY QüSXf³f 6Ü75

RYeÀfQe IYe QSX ÀfZ ¶fPÞX ÀfIY°fe WX`Ü

VfWXSXûÔ IYû þbMXf³ff WXû¦ff dUØfe¹f ÀfÔÀff²f³f

QZVf IYe VfWXSXe þ³fÀfÔ£¹ff 2031 °fIY 600 d¸fd»f¹f³f IYf

AfÔIYOÞXf ´ffSX IYSX ÀfIY°fe WX`Ü d»fWXfþf Afd±fÊIY ÀfUZÊÃf¯f ³fZ

IZY³Qi ÀfSXIYfSX IYû Àf»ffWX Qe WX` VfWXSXûÔ IYû ¸¹fcd³fdÀf´f»f ¶ffg³OX,

´fd¶»fIY ´fifBUZMX ´ffMXʳfSXdVf´f AüSX IiYZdOXMX dSXÀIY ¦ffSXÔMXe IZY

þdSXE A´f³fZ d»fE dUØfe¹f ÀfÔÀff²f³f þbMXf³fZ IYe þøYSX°f WX`Ü

ERYOXeAfBÊ ÀfZ ¶fOÞXe CX¸¸feQ

Afd±fÊIY ÀfUZÊÃf¯f IZY ¸fb°ffd¶fIY dUØf U¿fÊ 2016-17 IZY

QüSXf³f QZVf ¸fZÔ IbY»f ERYOXeAfBÊ ÀfÔ¨ffSX ¸fZÔ 8 RYeÀfQe IYe

BþfRYf WXbAf WX`Ü d´fL»fZ dUØf U¿fÊ ¸fZÔ 55Ü56 d¶fd»f¹f³f

OXfg»fSX ERYOXeAfBÊ IYe °fb»f³ff ¸fZÔ BÀf U¿fÊ QZVf ¸fZÔ 60Ü08

d¶fd»f¹f³f OXfg»fSX IYf IbY»f ERYOXeAfBÊ ÀfÔ¨ffSX SXWXfÜ

IY¸ffBÊ ¸fZÔ IZY³Qi ´fSX SXfª¹f ·ffSXe

Afd±fÊIY ÀfUZÊÃf¯f IZY ¸fb°ffd¶fIY A´fi`»f-³fUÔ¶fSX 2017 °fIY

MX`¢Àf ¸fZÔ SXfª¹fûÔ IYf dWXÀÀff 25Ü2 RYeÀfQe ¶fPÞXf WX` þ¶fdIY

IZY³Qi ÀfSXIYfSX IYf ³fZMX MX`¢Àf SXZUZ³¹fc ¸fZÔ ¸fWXþ 12Ü6 RYeÀfQe

IYf BþfRYfÜ

EZÀfZ ¶fbIY IYSXZÔ¦fZ SXZ»f dMXIYMX 50% °fIY IYe LcMX

IYe ³fBÊ Àfb´fSXIYfSX

³fBÊX dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ »f¦þSXe IYfSX

¶f³ff³fZ Uf»fe IÔY´f³fe RYSXfSXe »fûIYd´fi¹f

IZY³Qie¹f dUØf ¸fÔÂfe A÷Y¯f þZMX»fe ³fZ ÀfÔÀfQ ¸fZÔ Afd±fÊIY

ÀfUZÊÃf¯f 2017-18 ´fZVf dIY¹ffÜ Afd±fÊIY ÀfUZÊÃf¯f IZY

¸fb°ffd¶fIY dUØf U¿fÊ 2018-19 IZY QüSXf³f þeOXe´fe ¦fiû±f SXZMX

7 ÀfZ 7Ü5 RYeÀfQe IZY ¶fe¨f SXWX ÀfIY°fe WX`Ü UWXeÔ dUØf U¿fÊ

2017-18 IZY QüSXf³f ¦fiû±f SXZMX 6.75 RYeÀfQe SXWX³fZ IYf

A³fb¸ff³f WX`Ü d»fWXfþf, IZY³Qi ÀfSXIYfSX õfSXf ´fZVf dIYaE ¦fE

Ad±fÊIY ÀfUZÊÃf¯f IZY ¸fb°ffd¶fIY ¸fûþcQf Àf¸f¹f ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f

A±fʽ¹fUÀ±ff Qbd³f¹ff ¸fZÔ Àf¶fÀfZ °fZþ SXµ°ffSX ÀfZ ·ff¦f³fZ Uf»fe

A±fʽ¹fUÀ±ff WX`Ü

OXf¹fSXZ¢MX AüSX B³fOXf¹fSXZ¢MX MX`¢Àf ´fZ¹fSX IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ

¶fOÞXf BþfRYf

Afd±fÊIY ÀfUZÊÃf¯f IZY ¸fb°ffd¶fIY þeEÀfMXe IZY °fWX°f

B³fOXf¹fSXZ¢MX MX`¢Àf ´fZ¹fSX IYe ÀfÔ£¹ff ´fcUÊ þeEÀfMXe ½¹fUÀ±ff

ÀfZ 50 RYeÀfQe Ad²fIY WX`Ü BÀfIZY Àff±f WXe ³fUÔ¶fSX 2016

IZY ¶ffQ 1Ü8 d¸fd»f¹f³f Ad²fIY »fû¦fûÔ ³fZ B³fIY¸f MX`¢Àf dSXMX³fÊ

QfdJ»f dIY¹ff WX`Ü

¦f`SX IÈYd¿f SXûþ¦ffSX CX¸¸feQ ÀfZ Ad²fIY

Afd±fÊIY ÀfUZÊÃf¯f IZY ¸fb°ffd¶fIY ÀfûVf»f dÀf¢¹fûdSXMXe AfÔIYOÞXûÔ

(BÊ´feERYAû, BÊEÀfAfBÊÀfe) IZY Af²ffSX ´fSX ¦f`SX-IÈYd¿f ÃfZÂf

(RYfg¸fÊ»f ÀfZ¢MXSX) ¸fZÔ SXûþ¦ffSX ¸fZÔ 30 RYeÀfQe IYe ¶fPÞX°f WX`Ü

UWXeÔ þeEÀfMXe IZY AÔ°f¦fÊ°f SXûþ¦ffSX IZY AfÔIYOÞXûÔ ¸fZÔ 50

RYeÀfQe IYe ¶fPÞX°f WX`ÜÜ

A¦f»fe ÀfQeÊ ¸fZÔ ¹fcSXû´f °fIY CXOÞXZ¦fe BÔdOX¦fû

þf»fÔ²fSX/EªfZÔÀfeÜ

·ffSX°f ÀfÔ¨ffSX d³f¦f¸f d»fd¸fMXZOX

¶feEÀfE³f»f1 RYSXUSXe ÀfZ »f`ÔOX»ffB³f

ÀfZ 'SXdUUfSX IYû ¸fbµ°f IYfg»f' ¶fÔQ

IYSX³fZ þf SXWXe WX`Ü dSX´fûMXÊ IZY ¸fb°ffd¶fIY,

'ÀfÔOXZ IYû ¸fbµ°f IYfg»f' IYe ÀfZUf J°¸f

WXû³fZ IZY ¶ffQ ¦fifWXIYûÔ ÀfZ Àf~fWX IZY

¶ffIYe

dQ³fûÔ

»f`ÔOX»ffB³f/IYfg¸¶fû/ERYMXeMXeEE¨f

¶fiûOX¶f`ÔOX ´»ff³f IYe IYe¸f°f UÀfc»fe

þfE¦feÜ I`Y»fIYMXf MXZ»feRYû³Àf

(I`Y»fMXZ»f) IZY ¨feRY þ³fSX»f ¸f`³fZþSX

EÀf´fe dÂf´ffNXe ³fZ Àf¸ff¨ffSX EþZÔÀfe

´feMXeAfBÊ IYû ¶f°ff¹ff, ¹fWX ¶fQ»ffU

´fbSXf³fZ AüSX ³fE, Qû³fûÔ °fSXWX IZY ¦fifWXIYûÔ

´fSX Àf¸ff³f øY´f ÀfZ »ff¦fc WXû¦ffÜ ´fWX»fZ

¹fWX ÀfZUf I`Y»fMXZ»f ¹fcþSX AüSX dRYSX

QZVf·fSX ÀfZ WXMXf »fe þfE¦feÜ'' I`Y»fMXZ»f

ÀfSXIYfSXe

MXZ»feIYfg¸f

IYe

°fSXWX

¶feEÀfE³fE»f IYe IY»fIYØff BIYfBÊ WX`Ü

Af´fIYû ¶f°ff QZÔ dIY '¸fbµ°f SXfdÂf IYfg»f'

AüSX '¸fbµ°f ÀfÔOXZ IYfg»f', Qû³fûÔ WXe

ÀfZUfAûÔ IYe VfbøYAf°f 21 A¦fÀ°f

2016 ¸fZÔ WXbBÊ ±feÜ ÀfZUf IYû WXMXf³fZ IYf

´fiÀ°ffU ¶feEÀfE³fE»f IZY WXZOX¢½ffMXÊSX

·fZþ dQ¹ff ¦f¹ff WX`, dþÀfZ »fZIYSX

Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû CX¸¸feQ WX` dIY UWX

þ»Q ¸fÔþcSX WXû þfE¦ffÜ

¦»fû¶f»f MÑZOX ´fSX SXfª¹fûÔ IYe IY¸ffBÊ

IZY³Qi ÀfSXIYfSX õfSXf dQE þfSXe AfÔIYOÞXûÔ IZY Af²ffSX ´fSX SXfª¹fûÔ

IYe IY¸ffBÊ ´fSX CX³fIZY õfSXf dIYE þf SXWXZ ¦»fû¶f»f MÑZOX AüSX

BÔMXSXÀMXZMX MÑZOX ´fSX d³f·fÊSX SXWXeÜ B³f ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ dþ³f SXfª¹fûÔ IYf

dþ°f³ff MÑZOX SXWXf WX`Ü

·ffSX°f IYf E¢Àf´fûMXÊ ÀfZ¢MXSX ¶ffIYe QZVfûÔ ÀfZ ¶fZWX°fSX

ÀfUZÊÃf¯f IZY AfÔIYOÞXûÔ IZY ¸fb°ffd¶fIY QZVf IYe MXfg´f 1 RYeÀfQe

IÔY´fd³f¹ffÔ QZVf IYf IbY»f 38 RYeÀfQe E¢Àf´fûMXÊ IYSX°fe WX`Ü

IÔY´f³fe

þ»Q »ffg³¨f WXû¦fe

RYSXfSXe 488 ÀfeSXeþ

ÀfZUfAûÔ IZY d»fE ´fZVfIYVf IYe Jfd°fSX

AfQVfÊ ¶f³ff°ff WX`Ü dU¸ff³f³f IÔY´f³fe IYe

¸fb£¹f »ff¦f°f BÊÔ²f³f, dU¸ff³f IZY

Ad²f¦fiWX¯f U IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYe WXû°fe WX`,

þû BÔdOX¦fû IZY d»fE Àf¶fÀfZ IY¸f WX`ÜBÔdOX¦fû

IZY d»fE ´fid°f ÀfeMX ´fid°f dIY»fû¸feMXSX

´fdSX¨ff»f³f IYe »ff¦f°f 1.94 ÷Y´f¹fZ WX`,

UWXeÔ dIYRYf¹f°fe dU¸ff³f³f ÀfZUf Uf»fe

´fid°fÀ´f²feÊ À´ffBÀfþZMX IZY d»fE ¹fWX »ff¦f°f

2.33 ÷Y´f¹fZ WX`Ü U`dV½fIY dIYRYf¹f°fe

dU¸ff³f³f IÔY´fd¹fûÔÔ IZY ¶fe¨f A¸fZdSXIYe

dU¸ff³f³f IÔY´f³fe ÀffCX±fUZÀMX IYe »ff¦f°f

3.52 ÷Y´f¹fZ WX`, UWXeÔ ¹fcSXû´f ¸fZÔ SXZ¹ff³f E¹fSX

IYe »ff¦f°f 1.45 ÷Y´f¹fZ WX`Ü dU¸ff³f³f

IÔY´f³fe IbYL ´fied¸f¹f¸f ÀfeMXZÔ ·fe SXJ ÀfIY°fe

WX`Ô, dþÀfIZY Àff±f Jf³ff, ´fif±fd¸fIY°ff Uf»fe

¶fûdOXÔʦf AüSX ÀfeMXûÔ IYf ¨f¹f³f Vffd¸f»f WXû

ÀfIY°ff WX`Ü E330-200 dU¸ff³f IZY Àff±f

»fZU»f-AfBÊEþe Àf¸fcWX IYf dIYRYf¹f°fe

»ff¦f°f Uf»ff dU¸ff³f 314 ÀfeMXZÔ AüSX 21

´fied¸f¹f¸f BIYfg³f¸fe ÀfeMXZÔ ¸fbWX`¹ff IYSXf°ff WX`

AüSX BÀfIYf LWX À°fSX Uf»ff dIYSXf¹ff PXfÔ¨ff

WX`Ü Àff±f WXe ¹fWX dõ°fe¹fIY E¹fSX´fûMXÊ IZY

d»fE CXOÞXf³f ·fSX ÀfIY°fe WX` °ffdIY E¹fSX´fûMXÊ

IZY IY¸f »ff¦f°f IYf RYf¹fQf d¸f»f ÀfIZYÜ

CXQfWXSX¯f IZY d»fE »fÔQ³f ¸fZÔ ¹fWX WXe±fiû IZY

¶fþf¹f ¦fZMXdUIY E¹fSX´fûMXÊ IZY d»fE CXOÞXf³f

·fSX ÀfIY°fe WX` AüSX ´f`dSXÀf ¸fZÔ ¨ff»ÀfÊ OXe-

¦ffCX»fZ E¹fSX´fûMXÊ IZY ¶fþf¹f Aû»feÊ E¹fSX´fûMXÊ

IZY d»fE CXOÞXf³f ·fSX ÀfIY°fe WX`Ü

BÔdOX¦fû IZY Ad²fIYfSXe ³fZ ¶f°ff¹ff, dU¸ff³f³f

IÔY´f³fe Af¦fZ CXØfSXe A¸fZdSXIYf U A³¹f

¹fcSXû´fe¹f ¦fÔ°f½¹fûÔ IZY d»fE ·fe IY³fZd¢MXdUMXe

CX´f»f¶²f IYSXf³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff °f»ffVf SXWXe

WX` °ffdIY ¹ffdÂf¹fûÔ IZY d»fE ÀfbdU²ffþ³fIY

WXûÜ IÔY´f³fe ³fZ WXf»ffÔdIY BÀf ¶ffSXZ ¸fZÔ d¶fþ³fZÀf

ÀMX`ÔOXOXÊ IZY ÀfUf»fûÔ IYf þUf¶f ³fWXeÔ dQ¹ffÜ

U`dV½fIY À°fSX ´fSX »fÔ¶fe QcSXe IYe dIYRYf¹f°fe

dU¸ff³f ÀfZUf °fZþe ÀfZ ¶fPÞX SXWXe WX`Ü E¹fSX

MÑ`U»f BÔMXZd»fþZÔÀf IÔY´f³fe AûEþe IZY

¸fb°ffd¶fIY, BÀf ¦f¸feÊ ¸fZÔ IY¸f »ff¦f°f Uf»fe

dU¸ff³f³f IÔY´fd³f¹ffÔ WXSX WXµ°fZ »fÔ¶fe QcSXe IZY

1,454 ÀfZ ª¹ffQf CXOÞXf³f ·fSXZÔ¦feÜd´fL»fZ

Àff»f BÔMXSX³f`Vf³f»f E¹fSX»ffBÔÀf ¦fib´f (d¶fidMXVf

E¹fSXUZþ IYe ¸ffd»fIY) ³fZ dIYRYf¹f°fe

»ff¦f°f Uf»ff »fZU»f ¶fifÔOX ´fZVf dIY¹ff ±ffÜ

»fbµ°ffÔÀff A´f³fe dIYRYf¹f°fe dU¸ff³f³f ÀfZUf

Uf»fe ÀfWXf¹fIY ¹fcSXûdUÔ¦Àf IYf dUÀ°ffSX ³fE

¦fÔ°f½¹fûÔ IYe AûSX IYSX SXWXe WX`Ü EdVf¹ff ¸fZÔ

MXû³fe RY³ffÊÔOXeÀf IYe A¦fbAfBÊ Uf»fe E¹fSX

EdVf¹ff ³fZ E¹fSXEdVf¹ff E¢Àf IZY þdSXE »fÔ¶fe

QcSXe IYe dIYRYf¹f°fe dU¸ff³f³f ÀfZUf IYf

IYf¸f¹ff¶fe IZY Àff±f dIiY¹ff³U¹f³f dIY¹ff WX`Ü

JbQ IZY Q¸f ´fSX »fÔ¶fe QcSXe IZY ´fdSX¨ff»f³f

IYû AÔd°f¸f øY´f QZ³fZ ÀfZ ÀfÔIZY°f d¸f»f°ff WX`

dIY BÔdOX¦fû IYe E¹fSX BÔdOX¹ff IZY Ad²f¦fiWX¯f

¸fZÔ ÷Yd¨f IY¸f WX`Ü BÔdOX¦fû EIY¸ffÂf IÔY´f³fe WX`

dþÀf³fZ Aü´f¨ffdSXIY °füSX ´fSX E¹fSX BÔdOX¹ff ¸fZÔ

d³fUZVf ¸fZÔ ÷Yd¨f dQJfBÊ ±feÜBÔdOX¦fû IZY

A²¹fÃf AfdQ°¹f §fû¿f ³fZ d´fL»fZ WXµ°fZ IYWXf

±ff, WX¸f E¹fSX BÔdOX¹ff IYf AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f

´fdSX¨ff»f³f JSXeQ³ff ¨ffWX°fZ WX`Ô, »fZdIY³f

þ`Àff dIY WX¸f³fZ ´fWX»fZ IYWXf ±ff WX¸f »fÔ¶fe

QcSXe IYe CXOÞXf³f IZY d»fE ¸füIZY IYe °f»ffVf

E¹fSX BÔdOX¹ff IZY Àff±f ¹ff CXÀfIZY d¶f³ff ·fe

IYSXZÔ¦fZÜ

³fBÊX dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ

³fBÊX dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ

·ffSX°f IYe Àf¶fÀfZ ª¹ffQf »ff·f´fiQ

dU¸ff³f³f IÔY´f³fe BÔdOX¦fû ´fi¸fbJ ¹fcSXû´fe¹f

VfWXSXûÔ IZY d»fE dIYRYf¹f°fe »ff¦f°f Uf»fe

CXOÞXf³f IYe VfbøYAf°f A¦f»fe ÀfQeÊ ¸fZÔ

IYSXZ¦feÜ »fÔ¶fe QcSXe IZY d»fE dIYRYf¹f°fe

dU¸ff³f³f ÀfZUf VfbøY IYSX³fZ Uf»fe BÔdOX¦fû

´fWX»fe ·ffSX°fe¹f IÔY´f³fe WXû¦feÜ U`dV½fIY

À°fSX ´fSX ´fWX»fZ ÀfZ WXe dIYRYf¹f°fe dU¸ff³f³f

ÀfZUf IYf ¨f»f³f þûSX ´fIYOÞX SXWXf WX`Ü

dU¸ff³f³f IÔY´f³fe ³fZ »fÔQ³f, ´f`dSXÀf,

WXfg³¦fIYfg³¦f AüSX ¸f`dOÑOX IZY d»fE ³fBÊ

dQ»»fe ÀfZ E¹fSX¶fÀf E 330 dU¸ff³f IZY

þdSXE CXOÞXf³f ·fSX³fZ IYe d³f¹ff¸fIYe¹f

¸fÔþcSXe ¸ffÔ¦fe WX`Ü BÔdOX¦fû IZY EIY UdSXâ

Ad²fIYfSXe IZY ¸fb°ffd¶fIY, IÔY´f³fe B³f

VfWXSXûÔ IZY d»fE Àfe²fe CXOÞXf³f VfbøY IYSXZ¦fe

AüSX dMXIYMX IYe IYe¸f°f ¸füþcQf QSXûÔ ÀfZ

IY¸f ÀfZ IY¸f 30 RYeÀfQe IY¸f WXû¦feÜ

CX³WXûÔ³fZ IYWXf, BÔdOX¦fû IYf dIYRYf¹f°fe

»ff¦f°f Uf»ff PXfÔ¨ff BÀfZ »fÔ¶fe QcSXe IYe

·ffSX°fe¹f SXZ»fUZ dþÀf °fSXWX ÀfZ A´f³fZ

¦fifWXIYûÔ IYf ÀfRYSX ÀfbdU²ff´fc¯fÊ ¶f³ff³fZ

IYe IYUf¹fQ ¸fZÔ »f¦fe WX`, CXÀfe IZY

A³fbøY´f dIYSXf¹ff ·fe dQ³fûÔdQ³f ¶fPÞX°ff

þf SXWXf WX`Ü ¹fWX ¶ff°f Ad²fIYfÔVf SXZ»f

¹ffdÂf¹fûÔ IYû ´fSXZVff³f IYSX°fe WX`ÜEZÀfZ ¸fZÔ

d³f¹fd¸f°f SXZ»f ¹ffdÂf¹fûÔ IZY d»fE ¹fWX ¶ff°f

AüSX ´fSXZVff³f IYSX³fZUf»fe WXû ÀfIY°fe WX`Ü

»fZdIY³f WX¸f Af´fIYû SXZ»fUZ IYe EIY

EZÀfe °f`¹ffSXe IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ¶f°ff³fZ þf SXWXZ

WX`Ô, dþÀfIZY °fWX°f Af´fIYf SXZ»fUZ dMXIYMX

50 ´fid°fVf°f °fIY ÀfÀ°ff WXû ÀfIY°ff WX`

QSXAÀf»f, ·ffSX°fe¹f SXZ»fUZ dMXIYMX

¶fbdIÔY¦f IYû »fZIYSX þ»Q WXe EIY ³f¹ff

dÀfÀMX¸f VfbøY IYSX³fZ þf SXWXe WX`Ü BÀfIZY

°fWX°f A¦fSX Af´f A´f³fZ ÀfRYSX IZY d»fE

EOXUfÔÀf dMXIYMX IYe ¶fbdIÔY¦f dþ°f³ff

´fWX»fZ IYSXZÔ¦fZ, Af´fIYû dMXIYMX ´fSX CX°f³ff

IY¸f J¨fÊ IYSX³ff ´fOÞXZ¦ffÜ

MÑZ³f ¸fZÔ »fûASX ¶f±fÊ ´fSX ÀfRYSX WXû¦ff

IÔY´f³fe WX`Ü dOX¸ffÔOX IYû QZJ°fZ WXbE

RYSXfSXe 488 ÀfeSXeþ IYe ³fBÊ IYfSX ´fZVf

IYSX³fZ þf SXWXe WX`Ü WXf»f WXe ¸fZÔ »ffg³¨f

ÀfZ ´fWX»fZ CXÀfIYe IbYL RYûMXûþ AüSX

dOXMXZ»f QZJe ¦fBÊ WX`Ü RYSXfSXe IYe ³fBÊ

IYfSX RYSXfSXe 488 GTO WX`Ü ¹fWX

Àfb´fSXIYfSX 2018 dþ³feUf AfgMXû Vfû

¸fZÔ OXZ¶¹fc IYSX ÀfIY°fe WX`ÜBÔþ³f IYe ¶ff°f

IYSXZÔ °fû BÀf¸fZÔ MX¶fû¨ffʪOXÊ Ue8 BÔþ³f

WXû¦ffÜ ¹fWX BÔþ³f ¸fZÔ 700¶feE¨f´fe ÀfZ

Ad²fIY ´ffUSX þZ³fSXZMX IYSX°ff WX`Ü BÀfIZY

BÔþ³f ¸fZÔ WXfBd¶fiOX °fIY³feIY ³fWXeÔ WXû¦feÜ

¸fWXÔ¦ff, RZYdÀMXU Àfeþ³f ¸fZÔ dMXIYMX IZY

d»fE ·fe QZ³fZ WXûÔ¦fZ ª¹ffQf ´f`ÀfZÜÜÜ!

SXZ»fUZ ³fZ E¹fSX»ffBÔÀf IYe °fþÊ ´fSX MÑZ³fûÔ

¸fZÔ ¦fiZOXZOX dOXÀIYfCXÔMX dÀfÀMX¸f »ff¦fc

IYSX³fZ IYe °f`¹ffSXe IYe WX`Ü BÀfIZY °fWX°f

WXUfBÊ þWXfþ IYe °fSXWX ÀfeMXZÔ IY¸f WXû°fZ

þf³fZ ´fSX dIYSXf¹ff ¶fPÞX°ff þf¹fZ¦ffÜ

¹fWX ÀfbÓffU MÑZ³fûÔ ¸fZÔ µ»fZ¢Àfe dIYSXf¹ff

´fi¯ff»fe IYe Àf¸feÃff IZY d»fE ¦fdNX°f

Àfd¸fd°f ³fZ dQ¹ff WX`Ü Àfd¸fd°f IYf °fIYÊ WX`

dIY SXZ»fUZ IYû E¹fSX»ffBÔÀf AüSX WXûMX»fûÔ

IYe °fSXWX OXf¹f³f`d¸fIY ´fifBdÀfÔ¦f ¸ffgOXйfc»f

A´f³ff³ff ¨ffdWXEÜ BÀfIZY °fWX°f ÀfRYSX

IZY d»fE EOXUfÔÀf dMXIYMX ¶fbIY IYSXf³fZ

Uf»fûÔ IYû dIYSXf¹fZ ¸fZÔ 20 ÀfZ »fZIYSX 50

´fid°fVf°f °fIY IYe LcMX d¸f»f ÀfIY°fe WX`Ü

MÑZ³f ¸fZÔ ÀfeMXZÔ ¶fbIY WXû°fZ þf³fZ ´fSX CXÀfIYf

dIYSXf¹ff ¶fPÞX°ff þf¹fZ¦ffÜ UWXeÔ, MÑZ³f

Jb»f³fZ ÀfZ ¨ffSX §fÔMXZ ´fWX»fZ °fIY A¦fSX

ÀfeMXZÔ Jf»fe SXWX þf°fe WX`Ô, °fû EIY ¶ffSX

dRYSX dIYSXf¹ff §fMXf¹ff þf¹fZ¦ffÜ ¶f°ff°fZ

¨f»fZÔ dIY EdUEVf³f ÀfZ¢MXSX ¸fZÔ dMXIYMX

´fi¯ff»fe BÀfe RYfg¸fc»fÊZ ´fSX Af²ffdSX°f

WXû°fe WX`Ü

slide12

12

´fMX³ff

¸f³fûSaXªf³f

www.swarajlive.com

¸fa¦f»f½ffSX, 30 ªf³f½fSXeX, 2018

SX¯f¶feSX

IY´fcSX IZY

¸ff°ff-d´f°ff

³fZ Qed´fIYf

IZY d»fE ·ûªff

¦fb»fQÀ°ff

<< ·fûªf´fbdSX¹ff IYfg»f¸f >>

SXdU dIYVf³f ·fûþ´fbSXe

SX°³f ÀfZ Àf¸¸ffd³f°f

Qed´fIYf ´ffQbIYû¯f, SX¯fUeSX dÀfÔWX AüSX VffdWXQ

IY´fcSX ÀMXfSXSX dRY»¸f '´fófU°f' QVfÊIYûÔ IYû Jc¶f

´fÀfÔQ Af SXWXe WX`Ü IYSX¯fe ÀfZ³ff IZY §fûSX dUSXû²f

IZY ¶ffUþcQ dRY»¸f 25 þ³fUSXe IYû dSX»feþ

WXbBÊÜ ´fWX»fZ dQ³f dRY»¸f IYe Vf³fQfSX VfbøYAf°f

SXWXe WX` AüSX QVfÊIYûÔ ³fZ dRY»¸f IZY IY»ffIYfSXûÔ IYe

þ¸fIYSX °ffSXeRY IYeÜ ¶ffg»feUbOX dÀf°ffSXûÔ ³fZ ·fe

dRY»¸f IYû Jc¶f ÀfSXfWXfÜ BÀf ¸füIZY ´fSX Qed´fIYf

IZY E¢Àf ¶Ufg¹fRiYZÔOX IZY ¸ff°ff-d´f°ff ³fe°fc IY´fcSX

AüSX FYd¿f IY´fcSX ³fZ Qed´fIYf IYû JfÀf AÔQfþ ¸fZÔ

BÀf dRY»¸f IZY d»fE ¸fb¶ffSXIY¶ffQ QeÜ

³fe°fc AüSX FYd¿f IY´fcSX ³fZ EIY Jc¶fÀfcSX°f

RcY»fûÔ IYf ¦fb»fQÀ°ff ·fZÔMX ¸fZÔ dQ¹ff AüSX BÀf

¦fb»fQÀ°fZ IZY Àff±f EIY d¨fMX ·fe »f¦ffBÊÜ BÀf d¨fMX

¸fZÔ Qed´fIYf IZY d»fE ¸f`ÀfZþ ±ff, dþÀf¸fZÔ d»fJf

±ff,' 26Ü1Ü2018, Ed¢Àf»fZÔMX UIYÊ, °fb¸f ´fSX

¦fUÊ WX`Ü ³fe°fc AüSX FYd¿f IY´fcSX IYe °fSXRY ÀfZ ¶fWXb°f

´¹ffSXÜ' BÀf ¦fb»fQÀ°fZ IZY þUf¶f ¸fZÔ Qed´fIYf ³fZ

CX³WXZÔ ²f³¹fUfQ dIY¹ffÜ

CX³WXûÔ³fZ BÀf ¦fb»fQÀ°fZ AüSX ÀfÔQZVf IYe °fÀfUeSX

BÔÀMXf¦fif¸f AIYfCXÔMX ´fSX ·fe VfZ¹fSX IYeÜ Qed´fIYf ³fZ

I`Y´Vf³f ¸fZÔ d»fJf,' Af´f Qû³fûÔ IYû IY»f QZJIYSX

¶fWXb°f A¨Lf »f¦ffÜ VfbdIiY¹ff Af´fIZY ¶fWXb°f ÀffSXZ

´¹ffSX AüSX Àf´fûMXÊ IZY d»fEÜ' ¶f°ff QZÔ dIY BÀf

dRY»¸f ¸fZÔ Qed´fIYf ³fZ SXf³fe ´fófU°fe IYf dIYSXQfSX

d³f·ff¹ff WX`Ü CX³fIZY dIYSXQfSX IYe Jc¶f °ffSXeRY WXû

SXWXe WX`Ü dRY»¸f ³fZ dSX»feþ IZY ´fWX»fZ dQ³f WXe IYBÊ

dSXIYfgOXÊ °fûOÞX OXf»fZ WX`ÔÜ

d´fL»fZ dQ³fûÔ CXØfSX ´fiQZVf ÀfSXIYfSX ³fZ

ÀffÔÀIÈYd°fIY IYf¹fÊIiY¸fû IYû ¶fPÞXfUf

QZ³fZ IZY CXïZV¹f ÀfZ ¦fûSXJ´fbSX ¸fZÔ °fe³f

dQUÀfe¹f ¦fûSXJ´fbSX ¸fWXû°ÀfU IYf

Af¹fûþ³f dIY¹ff ±ff dþÀf¸fZ EIY dQ³f

·fûþ´fbSXe IZY d»fE d³f²ffÊdSX°f ±ff Ü CXÀf

IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ SXdU dIYVf³f ³fZ A´f³fZ

´fSXRYfg¸fZÊÔÀf ÀfZ ¸füþcQ »fû¦fûÔ IYf Jc¶f

¸f³fûSXÔþ³f dIY¹ff ±ff Ü ¦fûSXJ´fbSX IZY

¶ffQ A¶f Vfd³fUfSX IYû SXfþ²ff³fe

»fJ³fDY ¸fZÔ »fJ³fDY ¸fWXû°ÀfU IYf

Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ff AüSX BÀf

IYf¹fÊIiY¸f IYe VfbøYAf°f WXbBÊ SXdU

dIYVf³f IZY ·fûþ´fbSXe ³ffBMX ÀfZ Ü BÀf

SXÔ¦ffSXÔ¦f IYf¹fÊIiY¸f IYû »fZIYSX ·fûþ´fbSXe

´fiZd¸f¹fûÔ ¸fZÔ IYfRYe þûVf QZJf ¦f¹ff Ü

WXþfSXû IYe °ffQfQ ¸fZÔ »fû¦fû ³fZ

Àf¸ffSXûWX IYf »fb°RY CXNXf¹ff Ü QVfÊIYû

IYe ¸ffÔ¦f ´fSX SXdU dIYVf³f ³fZ ·fe

CX³fIYf IYfRYe ¸f³fûSXÔþ³f dIY¹ff Ü BÀf

¸füIZY ´fSX CX´f ¸fb£¹f¸fÔÂfe IZYVfU

´fiÀffQ ¸fü¹fÊ ·fe ¸füþcQ ±fZ Ü CX³WXûÔ³fZ

SXdU dIYVf³f IYû CXØfSX ´fiQZVf ·fûþ´fbSXe

SX} ÀfZ Àf¸¸ffd³f°f ·fe dIY¹ff Ü

¦fûSXJ´fbSX AüSX »fJ³fDY IZY ¶ffQ

A¶f þü³f´fbSX ¸fWXû°ÀfU IYf ·fe

Af¹fûþ³f dIY¹ff þfE¦ff Ü Af´fIYû

¶f°ff QZÔ dIY CXØfSX ´fiQZVf ¸fZÔ

ÀffÔÀIÈYd°fIY IYf¹fÊIiY¸fû IYe ´fSX¸´fSXf

¶fSXÀfû ÀfZ ¨f»fe Af SXWXe WX` ´fSX B³f

Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ ·fûþ´fbSXe IYû À±ff³f ³fWXe

d¸f»f°ff ±ff »fZdIY³f U°fʸff³f ¹fû¦fe

ÀfSXIYfSX ³fZ B³f¸fZ EIY dQ³f ·fûþ´fbSXe

IZY d»fE d³f²ffÊdSX°f IYSX dQ¹ff WX` °ffdIY

·fûþ´fbSXe ´fiZ¸fe ·fe BÀfIYf »fb°RY CXNXf

ÀfIZY Ü

I IÈÈY Ydd° °ff À ÀffZZ³ ³ff³ ³ff ³ ³ffZZ £ £ffS SXXeeQ Qee A AffggO OXXee ¢ ¢¹ ¹ffcc 7 7

dRY»¸f 'WXeSXû´fÔ°fe' ÀfZ ¶ffg»feUbOX ¸fZÔ OXZ¶¹fc

IYSX³fZ Uf»fe Ad·f³fZÂfe IÈYd°f ÀfZ³f³f ³fZ AfgOXe

¢¹fc7 JSXeQe WX`Ü AfgOXe BÔdOX¹ff IZY ´fi¸fbJ SXfdWX»f

AÔÀffSXe ³fZ JbQ þfIYSX IYfSX IYe dOXd»fUSXe IYe

AüSX IYfSX IYe ¨ff¶fe Afd²fIYfdSXIY øY´f ÀfZ IÈYd°f

IYû ÀfüÔ´feÜ BÀf IYfSX IYe IYe¸f°f IYSXe¶f 1 IYSXûOÞX

÷Y´fE WX`Ü ¶f°ff QZÔ dIY AfgOXe IYe BÀf ¶fZWX°fSXe³f

IYfSX ¸fZÔ 3.0 MXeOXeAfBÊ BÔþ³f WX`Ü ¹fWX IYfSX

dSXd°fIY IYe 'Àfb´fSX 30'

IYe Af ¦fBÊ dSX»feþ OXZMX

0 ÀfZ 100 dIY»fû¸feMXSX ´fid°f §fÔMXZ IYe SXµ°ffSX

¸fWXþ 7.1 ÀfZIZYÔOX ¸fZÔ WXe ´fIYOÞX »fZ°fe WX`Ü IYfSX

JSXeQ³fZ IZY ¶ff°f ÀfZ³f³f ³fZ IYWXf IYe UZ BÀf IYfSX

IYû JSXeQ³fZ IZY ¶ffQ ÀfZ IYfRYe CX°ÀffdWX°f WX`ÔÜ

CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY UZ AfgOXe IYfSX IZY Àff±f BÀf¸fZÔ

d¸f»f³fZ Uf»fZ AfSXf¸f, À´fZÀf IYe R`Y³f WX`ÔÜ IÈYd°f ³fZ

IYWXf dIY ¹fWX ¦ffOÞXe CX³fIYe ´fÀfÔQeQf ¨feþûÔ ¸fZÔ

Vffd¸f»f WX`ÔÜ ¶f°ff QZÔ dIY AfgOXe IÔY´f³fe IYe ¹fWX

IYfSX IYBÊ ¶fOÞXZ ¶ffg»feUbOX WXdÀ°f¹fûÔ, ¶fOÞXZ

CXôû¦f´fd°f¹fûÔ IYe ´fÀfÔQ WX`Ü E¢MÑZÀf d´fi¹fÔIYf

¨fû´fOÞXf IYf B³fIY¸f MX`¢Àf ÀfZ þbOÞXf ¸ff¸f»ff Àff¸f³fZ

Af¹ff WX`Ü BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ d´fi¹fÔIYf IYf IYWX³ff WX`

dIY CX³fIYe »f¦þSXe Ufg¨f AüSX EIY IYfSX CX³WXZÔ

d¦fµMX ¸fZÔ d¸f»fe WX`, »fZdIY³f MX`¢Àf dU·ff¦f IYf

IYWX³ff WX` dIY CX³WXZÔ d¸f»fZ »f¦þSXe d¦fµMX ´fSX ·fe

MX`¢Àf ¨fbIYf³ff WXû¦ffÜ

I IY YS SXX¯ ¯ff þ þüüW WXXS SXX I IY Yûû W WXXûû À ÀffI IY Y° °ffee W WXX`` ´ ´ffffÔÔ¨ ¨ff À Àffff» »ff I IY Yee þ þZZ» »ff

OXf¹fSXZ¢MXSX IYSX¯f þüWXSX IYf WXf»f WXe ¸fZÔ dQ»»fe ÀfSXIYfSX IYe

AûSX ÀfZ ÀfSXIYfSXe ³fûdMXÀf ·fZþf ¦f¹ff WX`, dþÀfIZY ¨f»f°fZ CX³WXZÔ

´ffÔ¨f Àff»f °fIY IYe I`YQ °fIY WXû ÀfIY°fe WX`Ü QSXAÀf»f IYSX¯f

dRY»fWXf»f MXeUe ´fSX A´f³fZ Vfû 'BÔdOX¹ffþ ³fZ¢ÀfMX Àfb´fSXÀMXfSX'

¸fZÔ OXf¹fSXZ¢MXSX SXûdWX°f VfZ˜e IZY Àff±f ³fE MX`»fÔMX IYe Jûþ

IYSX°fZ dQJfBÊ QZ°fZ WX`ÔÜ BÀf dSXEZd»fMXe Vfû IZY QüSXf³f EIY ´ff³f

¸fÀff»ff IYf ´fi¨ffSX dQJf³fZ IYû »fZIYSX IYSX¯f IYe ²f¸ffÊ

´fiOX¢Vf³f AüSX CX³fIYe ÀfWX¹fû¦fe EÔOXZ¸ffg»f ´fiOX¢Vf³f IZY DY´fSX

IYfSXÊUfBÊ IYe þf ÀfIY°fe WX`

dSXd°fIY SXûVf³f 'Àfb´fSX 30' ³ff¸fIY dRY»¸f

IYSX SXWXZ WX`Ô þû Af³fÔQ IbY¸ffSX IYe

¶ff¹fûd´fIY WX`Ü BÀf dRY»¸f IYf d³fQZÊVf³f

dUIYfÀf ¶fWX»f IYSX SXWXZ WX`ÔÜ ¹fWX dRY»¸f

´fWX»fZ 23 ³fUÔ¶fSX 2018 IYû ´fiQdVfÊ°f

WXû³fZ Uf»fe ±fe, »fZdIY³f A¶f BÀfIYe ³fBÊ

dSX»feþ OXZMX Af ¦fBÊ WX`Ü ¹fWX dRY»¸f 25 þ³fUSXe

2019 IYû ´fiQdVfÊ°f WXû¦feÜ ¦f¯f°fÔÂf dQUÀf Uf»ff

Àf~fWX A¶f ¶fZWXQ ¸fWX°U´fc¯fÊ WXû ¦f¹ff WX`Ü 2017 ¸fZÔ

BÀf Àf~fWX ¸fZÔ IYfd¶f»f AüSX SXBÊÀf IYf ¸fbIYf¶f»ff

WXbAf ±ffÜ 2018 ¸fZÔ dUUfQfÀ´fQ dRY»¸f

´fóUf°f dSX»feþ WXbBÊ WX`Ü A¶f

2019 ¸fZÔ dSXd°fIY SXûVf³f IYe

dRY»¸f ´fiQdVfÊ°f WXû¦feÜ

dSXd°fIY SXûVf³f BÀf

dRY»¸f IYû »fZIYSX ¶fZWXQ

CX°ÀffdWX°f WX`ÔÜ UZ A´f³ff

»fbIY BÀf dRY»¸f IZY d»fE

¶fQ»fZÔ¦fZÜ

dQ»»fe ÀUfÀ±¹f dU·ff¦f IYe AûSX ÀfZ dRY»¸f BØfZRYfIY

IZY ´fûÀMXSX ¸fZÔ À¸fûdIÔY¦f IZY ´fi¨ffSX IZY ¨f»f°fZ VffWX÷YJ

Jf³f, ¦füSXe Jf³f AüSX dRY»¸f¸fZIYSX IYû ³fûdMXÀf ·fZþf

¦f¹ff ±ffÜ WXf»ffÔdIY dRY»fWXf»f IYSX¯f IYû þfSXe WXbE

³fûdMXÀf IYf þUf¶f QZ³fZ IZY d»fE 10 dQ³f IYf Àf¸f¹f

dQ¹ff ¦f¹ff, dþÀfIZY ¶ffQ CX³f ´fSX DY´fSX ¶f°ffE ¦fE

Àf·fe ¸ff¸f»fûÔ ´fSX IYfSXÊUfBÊ VfbøY IYSX Qe þfE¦feÜ EZÀfZ

°ff´fÀfe IYe dRY»¸f

IYf ¦ff³ff dSX»feþ

IYSX¯f IYf ¸ff³f³ff WX` dIY BÀf °fSXWX ÀfZ Àfe¸ffAûÔ ¸fZÔ

¶fÔ²fIYSX IY»ff ÃfZÂf ¸fZÔ IYf¸f ³fWXeÔ dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX`

AüSX ³ff WXe BÀf °fSXWX ÀfZ ÀfÔÀIÈYd°f IZY ³ff¸f ´fSX Af´f

A´f³fZ dU¨ffSX Af´f »fû¦fûÔ ´fSX ±fû´f ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ¨fd»fE

IYSX¯f Af´fIZY ¹fZ °fIYÊ dQ»»fe ÀfSXIYfSX IZY Àff¸f³fZ ¨f»f

þfEÔ AüSX Af´fIYû þZ»f IYe WXUf ³ff Jf³fe ´fOÞX

þfE, WX¸f °fû ¹fWXe QbAf IYSX°fZ WX`ÔÜ

°ff´fÀfe ´f³³fc AüSX ÀffdIY¶f

Àf»fe¸f IYe dRY»¸f ‘dQ»f

þÔ¦f»fe IYf ¹fZ ¦ff³ff

¦fþ¶f IYf WX` dQ³f QZJ Af

þfE¦fe Afd¸fSX Jf³f AüSX

þcWXe ¨ffU»ff IYe ¹ffQ

dQ»f þÔ¦f»fe IYf QcÀfSXf ¦ff³ff

'¦fþ¶f IYf WX` dQ³f' dSX»feþ

WXû ¦f¹ff WX` ¹fZ EIY

E¢MÑZÀf d´fi¹fÔIYf ¨fû´fOÞXf d´fL»fZ IYfRYe Àf¸f¹f ÀfZ A´f³fZ

A¸fZdSXIYe Vfû ¢½ffÔdMXIYû Àfeþ³f 3 IYe VfcdMXÔ¦f ¸fZÔ ½¹fÀ°f WX`ÔÜ

UWX AfE dQ³f Vfû IZY ÀfZMX ÀfZ RYûMXû IYû VfcdMXÔ¦f IYe °fÀUeSXûÔ IYû

ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff ´fSX VfZ¹fSX IYSX°fe SXWX°fe WX`ÔÜ BÀf ¶fe¨f d´fi¹fÔIYf IYf

B³fIY¸f MX`¢Àf ÀfZ þbOÞXf ·fe EIY ¸ff¸f»ff Àff¸f³fZ Af SXWXf WX`Ü d´fi¹fÔIYf IbYL »f¦þSXe

§fOÞXe AüSX A³¹f Àff¸ff³f IYû »fZIYSX Af¹fIYSX IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ RÔYÀf°fe dQJ SXWXe WX`ÔÜ

d´fi¹fÔIYf IYf IYWX³ff WX` dIY ¹fWX »f¦þSXe ¨feþZÔ CX³WXûÔ³fZ JSXeQe ³fWXeÔ WX`Ô ¹fWX CX³WXZÔ

d¦fµMX ¸fZÔ d¸f»fe WX`ÔÜ UWXeÔ B³fIY¸f MX`¢Àf dU·ff¦f IYf IYWX³ff WX` dIY ·ffSX°fe¹f

Ad²fd³f¹f¸f IZY °fWX°f d´fi¹fÔIYf IYû d¦fµMX ¸fZÔ ·fe d¸f»fZ »f¦þSXe Àff¸ff³fûÔ ´fSX MX`¢Àf

·fSX³ff WXû¦ffÜ MXfB¸Àf AfgRY BÔdOX¹ff ¸fZÔ L´fe J¶fSX IZY ¸fb°ffd¶fIY B³fIY¸f MX`¢Àf

A´fe»fZMX dMѶ¹fc³f»f (AfBÊMXeEMXe) ³fZ ¨ffSX Àff»f ´fWX»fZ d´fi¹fÔIYf IZY §fSX Af¹f ÀfZ

Ad²fIY ÀfÔ´fd°f IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ Lf´fZ ¸ffSXZ ±fZÜ CXÀf QüSXf³f d´fi¹fÔIYf ³fZ IYWXf ±ff dIY

CX³fIYe EIY »f¦þSXe Ufg¨f AüSX IYfSX CX³WXZÔ d¦fµMX ¸fZÔ d¸f»fe WX`Ü BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ

´fcL°ffL IZY QüSXf³f d´fi¹fÔIYf ³fZ IYWXf IYWXf Ufg¨f dþÀfIYe IYe¸f°f IYSXe¶f 40 »ffJ

÷Y´f¹fZ WX` AüSX MXû¹fûMXf d´fiAÀf IYfSX dþÀfIYe IYe¸f°f IYSXe¶f 27 »ffJ

÷Y´f¹fZ WX`Ü CX³WXZÔ EIY IÔY´f³fe IYe °fSXRY ÀfZ d¦fµMX IZY øY´f ¸fZÔ d¸f»fe

WX`Ü BÀfZ CX³WXûÔ³fZ A´f³fe ´fiûRZYVf³fÀf B³fIY¸f ÀfZ ³fWXeÔ JSXeQf

WX`Ü B³fIY¸f MX`¢Àf dU·ff¦f ³fZ d´fi¹fÔIYf IYe Àf·fe ¶ff°fûÔ IYû

JfdSXþ IYSX°fZ WXbE CX³WXZÔ ÀffRY dIY¹ff dIY d´fi¹fÔIYf IYe

¹fWX Qû³fûÔ ¨feþZÔ B³fIY¸f MX`¢Àf AfBÊMXe E¢MX IZY

ÀfZ¢Vf³f 28 IZY °fWX°f Af°fZ WX`ÔÜ BÀfIZY °fWX°f

d´fi¹fÔIYf IYû BÀf ´fSX MX`¢Àf QZ³ff WXû¦ffÜ

dþÀfZ °ff´fÀfe ´f³³fc AüSX ÀffdIY¶f Àf»fe¸f ´fSX

dRY»¸ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀf ¦ff³fZÔ IYû Àfb³f³fZ IZY ¶ffQ

Af´fIYû dRY»¸f IY¹ff¸f°f ÀfZ IY¹ff¸f°f °fIY IYe ¹ffQ

Af ¦fBÊ WXû¦fe dþÀf¸fZÔ Afd¸fSX Jf³f AüSX þcWXe

¨ffU»ff BÀf ¦ff³fZ ´fSX SXû¸ffÔÀf IYSX°fZ ³fþSX AfE ±fZÜ

BÀfe dRY»¸f IZY BÀf ¦ff³fZ IYû ±fûOÞXf Àff ¶fQ»ffU IYSX

dQ»f þÔ¦f»fe ¸fZÔ °ff´fÀfe ´f³³fc AüSX ÀffdIY¶f ´fSX

dRY»¸ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü

°ff´fÀfe ´f³³fc IYe dRY»¸f dQ»f þÔ¦f»fe IYf QcÀfSXf ¦ff³ff

¦fþ¶f IYf WX` dQ³f dSX»feþ WXû ¦f¹ff WX` ¹fZ EIY SXû¸ffÔdMXIY ¦ff³ff

WX` dþÀfZ °ff´fÀfe ´f³³fc AüSX ÀffdIY¶f Àf»fe¸f ´fSX dRY»¸ff¹ff

¦f¹ff WX`Ü BÀf ¦ff³fZÔ IYû Àfb³f³fZ IZY ¶ffQ Af´fIYû dRY»¸f

IY¹ff¸f°f ÀfZ IY¹ff¸f°f °fIY IYe ¹ffQ Af ¦fBÊ WXû¦fe dþÀf¸fZÔ

Afd¸fSX Jf³f AüSX þcWXe ¨ffU»ff BÀf ¦ff³fZ ´fSX SXû¸ffÔÀf IYSX°fZ

³fþSX AfE ±fZÜ BÀfe dRY»¸f IZY BÀf ¦ff³fZ IYû ±fûOÞXf Àff

¶fQ»ffU IYSX dQ»f þÔ¦f»fe ¸fZÔ °ff´fÀfe ´f³³fc AüSX ÀffdIY¶f ´fSX

dRY»¸ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü Af´fIYû ¶f°ff QZÔ IbYL dQ³fûÔ ´fWX»fZ dQ»f

þÔ¦f»fe IYf ´fWX»ff ¦ff³ff ³f¨f »fZ ³f dSX»feþ WXbAf ±ff

AüSX BÀf ¦ff³fZ ³fZ dSX»feþ IZY Àff±f WXe ²fc¸f ¸f¨ff Qe WX`Ü

´fÔþf¶fe dÀfÔ¦fSX ¦fb÷Y SXÔ²ffUf IYf ¹fWX ¦ff³ff dSX»feþ IZY Àff±f

WXe ¹fcMXйfc¶f ´fSX MÑZÔOX IYSX SXWXf ±ffÜ dQ»f þÔ¦f»fe IZY BÀf

´fWX»fZ ¦ff³fZ IYû ¦fb÷Y SXÔ²ffUf AüSX ³fed°f ¸fûWX³f ³fZ A´f³fe

AfUfþ QeÜ BÀf ´fÔþf¶fe ¦ff³fZ ´fSX °ff´fÀfe ´f³³fc ³fVfZ ¸fZÔ

þ¸fIYSX Ófc¸f°fe ³fþSX AfBÊÜ ¦fbøY SXÔ²ffUf IZY BÀf ¦ff³fZ IYû

24 §fÔMXZ ÀfZ ·fe IY¸f MXfB¸f ¸fZÔ 2 IYSXûOÞX ÀfZ ª¹ffQf ½¹fcþ

d¸f»f ¨fbIZY WX`ÔÜ dQ»f þÔ¦f»fe »fU, RiYZÔOXdVf´f, ¶fiû¸ffÔÀf

þ`ÀfZ IYBÊ B¸fûVf³Àf IYû »fZIYSX ³fþSX Af³fZ Uf»fe

dRY»¸f WX`Ü BÀf dRY»¸f IYû Ad»f¹ff ÀfZ³f

OXf¹fSXZ¢MX IYSX SXWXZ WX`Ô, þ¶fdIY ´fcþf

BÔMXSXMXZ³f¸fZÔMX IZY ´fiûOX¢Vf³f ¸fZÔ ¶f³feÔ

dRY»¸f WX`Ü dQ»f þÔ¦f»fe IZY ´fiûOXйfcÀfSX

þ`IYe ·f¦f³ff³fe AüSX Qe´fdVfJf QZVf¸fbJ

WX`ÔÜ ¹fWX dRY»¸f 16 RYSXUSXe IYû QZVf·fSX

IZY dÀf³fZ¸ff§fSXûÔ ¸fZÔ dSX»feþ WXû¦feÜ

SXû¸ffÔdMXIY

¦ff³ff

WX` Ü

MX`¢Àf ¶f¨ff³fZ

IZY d»fE

d´fi¹fÔIYf

¨fû´fOÞXf ³fZ Qe

Q»fe»fZÔ

dU·ff¦f IYf IYWX³ff WX` dIY

´fiûRZYVf³f»f °füSX ´fSX d¸f»fZ

dIYÀfe ·fe d¦fµMX ´fSX CX³WXZÔ

ÀfSXIYfSX IYû MX`¢Àf ¨fbIYf³ff

´fOÞXZ¦ffÜ BÀf °ffþZ ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ

dRY»fWXf»f d´fi¹fÔIYf IYf

IYûBÊ dSXE¢Vf³f ³fWXeÔ Af¹ff

WX`Ü A¶f QZJ³ff WXû¦ff dIY

d´fi¹fÔIYf BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ¢¹ff

IYWX°fe WX`ÔÜ ¶f°ff QZÔ d´fi¹fÔIYf

d´fL»fZ IYfRYe Àf¸f¹f ÀfZ

¶ffg»feUbOX ÀfZ QcSX WX`ÔÜ

À½f°½ffd²fIYfSXe d½fªf¹fZ³Qi IbY¸ffSX dÀfaWX, ¸fbQiIY, ´fiIYfVfIY E½fa Àfa´ffQIY d³fd½fOÞX dVf½f´fbÂf(½fZ¶f ¸ffBaXOX BX³RYûÀffgµMX ´fif. d»f.) IZY d»fE Aªfe¸ff¶ffQ d´fiaMXSX, A¦f¸f IbYAfa, ·fc°f³ff±f SXûOX, ´fMX³ff-28 ÀfZ ¸fbdQi°f E½fa WXfCXÀf ³fa.-2, Àf¸feSX ÀfQ³f, d¸fÂff IY¸´ffCaXOX, ¶fûdSaX¦f SXûOX, ´fMX³ff-800001 ÀfZ ´fiIYfdVf°fÜ

¸fû¶ffBX»f- 9835511133 Email :news@swarajlive.com, (´fÂf ÀfZ Àfa¶fad²f°f Àf·fe d½f½ffQûÔ IZY d»fE ³¹ffd¹fIY ÃûÂf ´fMX³ff WXû¦ff)Ü