slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Realizacja projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 PO KL PowerPoint Presentation
Download Presentation
Realizacja projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 PO KL

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Realizacja projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 PO KL - PowerPoint PPT Presentation


  • 105 Views
  • Uploaded on

Realizacja projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 PO KL. Procedura przygotowania i podpisania umowy o dofinansowanie projektu. WERYFIKACJA PRZEKAZANYCH PRZEZ BENEFICJENTA ZAŁĄCZNIKÓW -OPIEKUN.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Realizacja projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 PO KL' - svein


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Realizacja projektów systemowych

w ramach

Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2

PO KL

slide2

Procedura przygotowania i podpisania umowy o dofinansowanie projektu

slide3

WERYFIKACJA PRZEKAZANYCH PRZEZ BENEFICJENTA ZAŁĄCZNIKÓW -OPIEKUN

PRZYGOTOWANIE PROJEKTU UMOWY - OPIEKUN

WERYFIKACJA PROJEKTU UMOWY – KIEROWNIK, PRAWNIK ZESP.DS.PROCEDUR, RADCA PRAWNY

PRZEKAZANIE 2 EGZ. UMOWY DO PODPISANIA BENEFICJENTOWI

WERYFIKACJA UMOWY - PRAWNIK ZESP.DS.PROCEDUR, RADCA PRAWNY

PRZEKAZANIE UMOWY DO PODPISU CZŁONKA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA

PRZEKAZANIE UMOWY DO SKARBNIKA (KONTRASYGNATA)

PRZEKAZANIE UMOWY DO PODPISU DRUGIEGO CZŁONKA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA

ZŁOŻENIE PRZEZ BENEFICJENTA ZABEZPIECZENIA PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI UMOWY – WEKSEL IN BLANCO – NIE DOTYCZY JST

slide4

Istotne zmiany

w Zasadach finansowania PO KL

i wytycznych w zakresie

kwalifikowania wydatków

w ramach PO KL

(od 1 października 2008r.)

slide5
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem

do wysokości określonego w wytycznych % kosztów bezpośrednich projektu pomniejszonych o cross-financing

We wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, po zaznaczeniu opcji rozliczania kosztów pośrednich ryczałtem (w szczegółowym budżecie projektu), następuje automatyczne wyliczenie stosunku kosztów pośrednich do wykazanych w budżecie kosztów bezpośrednich np.

59 359,00 zł/ (392 175,00 zł – 7 300,00zł) = 15,42%

koszty pośrednie/ (koszty bezpośrednie – cross-financing)

Zmiany zasad finansowania i wytycznych

w zakresie kwalifikowania wydatków

w ramach PO KL

slide6
Koszty pośrednie rozliczane na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków

W przypadku rozliczania kosztów pośrednich na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków, zasady dotyczące kosztów pośrednich są analogiczne jak w przypadku kosztów bezpośrednich. Ponadto możliwe jest dokonywanie przesunięć środków między zadaniami a kosztami pośrednimi rozliczanymi na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków, wówczas łączna wartość kosztów pośrednich traktowana jest jak wartość zadania.

Zmiany zasad finansowania i wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

slide7
Wydatki w ramach cross-financingu

a) zakup oraz leasing (finansowego i zwrotnego) pojazdów oraz mebli,

b) zakup oraz leasing(finansowy lub zwrotny)sprzętu rozumianego jako: środki trwałe (z wyłączeniem pojazdów i mebli), których wartość początkowa jest wyższa od 10% kwoty określonej w przepisach podatkowych, uprawniającejdo dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego –powyżej kwoty 350 zł,

c) dostosowywanie budynków, pomieszczeń i miejsc pracy.

Zmiany zasad finansowania i wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

slide8
Wydatki w ramach cross-financingu c.d.

Wartości niematerialne i prawne zostały wyłączone z definicji sprzętu, a tym samym z katalogu wydatków objętych cross-financingiem.

Zmiany zasad finansowania i wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

zmiany w projekcie systemowym
Zmiany w Projekcie systemowym
  • Beneficjent może dokonywać zmian w Projekcie systemowym pod warunkiem ich zgłoszenia w formie pisemnej Instytucji Pośredniczącej, nie później niż na 1 miesiąc przed planowanym zakończeniem realizacji projektu, oraz przekazania aktualnego wniosku i uzyskania akceptacji Instytucji Pośredniczącej.
  • Akceptacja, o której mowa w zdaniu pierwszym, dokonywana jest w formie pisemnej i nie wymaga formy aneksu do umowy.
  • Zmiany wymagające aneksowania umowy to np. zmiana osoby reprezentującej beneficjenta, zmiana wysokości wkładu własnego, zmiana sposobu rozliczania kosztów pośrednich, zmiana numerów rachunków bankowych itp.
zmiany w projekcie systemowym c d
Zmiany w Projekcie systemowym c.d.
  • Beneficjent może dokonywać przesunięć w budżecie Projektu systemowego, określonym we wniosku, do 10% wartości środków w odniesieniu do zadania, z którego przesuwane są środki, jak i do zadania, na które przesuwane są środki w stosunku do zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu bez konieczności informowania IP.
  • Przesunięcia, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie mogą zwiększać wysokości środków przeznaczonych na wynagrodzenia personelu w ramach danego zadania.

Przykład: W projekcie zakłada się realizację szkolenia, którego koszt został zaplanowany na 10 000,00 PLN (w tym 6 500,00 PLN wynagrodzenia personelu).

Beneficjent ma możliwość w ramach powstałych oszczędności zwiększenia wydatków w tym zadaniu do 11 000,00 PLN, jednak wynagrodzenia personelu muszą pozostać na poziomie maksymalnym 6 500,00 PLN.

slide11

Ważne terminy

● 7 dni (od daty otrzymania) na odesłanie podpisanych przez Beneficjenta dwóch egzemplarzy umowy.

● Składanie wniosku o płatność – nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

● Beneficjent składa wniosek o płatność w terminie 10 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego,

● Końcowy wniosek o płatność składany jest w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji projektu.

● Instytucja Pośrednicząca dokonuje weryfikacji formalno-rachunkowej i merytorycznej wniosku o płatność, w terminie do 20 dni roboczych od daty jego otrzymania dotyczy każdej złożonej wersji wniosku).

● Instytucja Pośrednicząca, (przy rozliczeniu min. 70% przyznanych środków), przekazuje kolejną transzędotacji rozwojowej w terminie do 20 dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez nią wniosku o płatność.

harmonogram rzeczowo finansowy
Harmonogram rzeczowo-finansowy
  • Celem harmonogramu jest pokazanie projektu jako przemyślanego zespołu wzajemnie powiązanych czynności, w ramach których ponoszone są konkretne koszty.
slide14

Dziękuję za uwagę

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk 80-819

tel. 058 326 81 90, fax 058 326 81 93

E-mail: defs@woj-pomorskie.pl