Download
1 / 24

Dijual c uma RM10! Tersedia baki RM5 Pilihan no. baru atau kekalkan no. lama . - PowerPoint PPT Presentation


 • 203 Views
 • Uploaded on

#1: Harga Simkad Cuma RM10!. Dijual c uma RM10! Tersedia baki RM5 Pilihan no. baru atau kekalkan no. lama.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Dijual c uma RM10! Tersedia baki RM5 Pilihan no. baru atau kekalkan no. lama .' - suzy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

#1: HargaSimkadCuma RM10!

 • DijualcumaRM10!

 • TersediabakiRM5

 • Pilihan no. baruataukekalkan no. lama.

One XOX SdnBhdmerupakansebuahsyarikatBumiputeradananaksyarikatkepada XOX Berhad yang telahberoperasisebagaiPengendaliRangkaianMudahAlih Maya (MVNO) sejaktahun 2005. One XOX SdnBhd yang telahditubuhkanpada 2014, secaraeksklusifnyamembawajenama ONEXOX bagimemasarkanproduk XOX denganpelanperkhidmatanmudahalih yang unikdantersendiri.One XOX percayaakan model perniagaan yang cekap, telusdansedayaupayamematuhituntutansyariahuntukmempastikankadarperkhidmatanadalahsangatberpatutan, tiadaiklan-iklan yang mengelirukansertatiadaunsur-unsurcajtersembunyidapatmenarikminatdikalanganpelanggan-pelangganperkhidmatanmudahalih yang sentiasamencarialternatifpenjimatan.Disampingpenawaranperkhidmatan yang sangatkompetitif, One XOX yang tidakmengamalkanpengiklanansecaraterbukatelahmembukapeluangperniagaantelekomunikasi 'sebenar' mampumilikkepadasemuaindividu yang berminatdenganmenawarkaninsentiflumayandanberpanjanganberkonsepkanperkongsiankeuntungansyarikat.One XOX mengalu-alukansemuapelanggan yang dahagakanpenjimatansertausahawan-usahawan yang sedanggiatmencaripeluangperniagaanuntukmencubaperkhidmatantelustanpacajtersembunyidanmemanfaatkan platform perniagaan yang ditawarkan.


#2: ShortCall – Hanya 5 SEN!

 • Panggilandibawah 10saatkesemuarangkaiancuma 5sen!

 • Kebiasaantelco lain mengenakancajseminitjikapanggilanbawah 10saat walaupuntermasuk “voicemail” 1~2saat

 • Kurangmembazirjikatermasuk “voicemail”

 • 1~10s adalahpanggilanpuratadaripengguna.#3: Data Internet Plan (Hi-Speed)

RM29.99

Smstaip: 1XD1.5hantarke22111

1.5GB

30 HARI


Cara melanggan internet

Cara Melanggan Internet Data

Contoh: MelangganPakej RM29.99 untuk 1.5GB (maksimasah 30 Hari)

Cara Melanggan Internet

 • Pastikanbakidalam MA mencukupi. Jikatidakcukup, boleh transfer dari DA. Jikaakaun DA jugatidakcukup, sila TOPUP terlebihdahulu. Semakbakitekan*132#

 • Contohbakianda:DA: RM20MA: RM14

 • Untuklanggandata 1.5GB andaperluadaRM30dalamMA. Jadi, sila transfer RM16 dari DA. Caranya, SMS:hantarke

 • Jikabakidalam MA sudahcukup, barulahbolehmelanggan data. Caranya SMS:hantarke

TRNS DA 16

22111

1XD1.5

22111


Internet Berkelajuan TINGGI!

 • Tiadacatuan speed, walaupunwaktupuncak(peak hour)

 • SMS akandihantarjikapenggunaanmencecah 80% dan 100%.

 • Jikakuotatelahhabispakai, atautempohmasatelahtamat (yang manasampaidulu), data internet akanAuto-OFF!Tiadarisikokreditandahilangkeranamelayari internet.

 • Jikainginteruskanlanggan data, andabolehmelanggansemulasepertibiasa. Tiadahalangantidakbolehlangganjikatempohasalbelumtamattempoh.

Network Setting

APN SETTING

Mobile Network >> Access Point Name >> Create New:

Name = XOX

APN = XOX

Exit & Save! Restart HP


#4: Pelan Flexi – Akaun DA & MA

* Apabilaanda TOPUP, bakikreditakandibahagikankepada DA & MA.

* DA boleh transfer ke MA (percuma)

* MA tidakboleh transfer ke DA

* Topup RM50 dankeatas, semuaakanmasukkeakaun DA


Kadar Panggilan DA & MA

 • Panggilanbawah 10saat tetap 5sen walaupunkadar DA & MA

 • Kadar ‘Friend n Family’ jugalayakdariakaun DA & MA

 • Syarikat telco lain banyakmengenakancajblok 60 saat. Jikapanggilanbawah 10saat ataubawah 30 saattetapdikenakancajuntuk 60 saat.

 • Berbeza ONEXOX, mengamalkanprinsip, andabayarpadaapa yang andaguna.


#5: Friend n Family: 10 Nombor (Semua Telco)

LEBIH JIMAT…!! FIXED LINE TM PUN BOLEH..!


#6: 1800 SMS PERCUMA..!


Perbandinganantaratelco


#7: Tempoh SAH Terkumpul..!


#8: 28 Tempoh SAH PERCUMA! (mnp)

 • Bagi yang inginkekalno. lama, andacumabelisimkad MNP (blank) dandealer kami akandaftarkannomboranda.

 • Kelebihannya, andaakandapat28 BulanTempoh SAH!


#9: User-Get-User (UGU)

Semakjumlahkomisenanda di website:

http://onesys.onexox.my


#10: MembinaKerjayaPasif Income!

 • AndabolehmohonmenjadiSub-Dealeruntukmenikmatilebihbanyakpotensipendapatanpasif..!

 • Modal hanyaRM290 sahajadanandaakandapat:* 10 simkad* RM100 erecharge (e-reload utkjualtopup)* Sistem Dealer (AksesPenuh)


Kelebihanmenjadi Sub Dealer (SD)

 • Dealer get User = 10% pasif income

 • Dealer register User-Get-User (UGU) = 5% pasif income tanpa had level.

 • JualSimkad = 22% keuntunganruncit

 • JualeReload= 5% keuntunganruncit

 • Dealer get Dealer = RM30 (fast bonus)

 • Dealer get Dealer = 4 Tier pasif Income

  • TIER 1 = 10%

  • TIER 2 = 2%

  • TIER 3 = 2%

  • TIER 4 = 1%** Banyaklagi BONUS Tambahan!


SD

SD

SD

SD


5 Langkahmendaftar Sub Dealer


Dimananakbeli TOPUP..?

Siladaftar di akaunSelfcarehttps://selfcare.xox.com.my untuktujuanTopupsecara online, semakbilakaun, daftar Friend n Family, daftarSubline, semakbaki data internet, danbanyaklagifungsipenggunaanuntukpengguna XOX


Download Apps OneXOX di Google Play!


1XD1.5

1XD500


ad