Millora de les condicions bàsiques de competitivitat: 1. R+D+i. Mesures 1 a 9 - PowerPoint PPT Presentation

susane
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Millora de les condicions bàsiques de competitivitat: 1. R+D+i. Mesures 1 a 9 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Millora de les condicions bàsiques de competitivitat: 1. R+D+i. Mesures 1 a 9

play fullscreen
1 / 25
Download Presentation
Millora de les condicions bàsiques de competitivitat: 1. R+D+i. Mesures 1 a 9
89 Views
Download Presentation

Millora de les condicions bàsiques de competitivitat: 1. R+D+i. Mesures 1 a 9

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Millora de les condicions bàsiques de competitivitat: 1. R+D+i. Mesures 1 a 9 • Execució pressupostària: • Compliment:

 2. Millora de les condicions bàsiques de competitivitat: 1. R+D+i. Mesures 1 a 9 • Accions destacades: • Pla de recerca i innovació de Catalunya 2005-2008 (m.1) • Desenvolupament de la Xarxa de Centres tecnològics (m.2) • Consorci Parc de Recerca Biomèdica de BCN. Projecte Bioregió (m.6) • Pla estratègic en R+I de totes les universitats públiques (m.7) • Programes de suport a PIMES (R+D+I, PCCP) del CIDEM (m.8) • Programes ICREA Empresa, Beatriu de Pinós Empresa, ajuts FI empreses (m.8)

 3. Millora de les condicions bàsiques de competitivitat: 2. Dotació de capital humà. Mesures 10 a 24 • Execució pressupostària: • Compliment:

 4. Millora de les condicions bàsiques de competitivitat: 2. Dotació de capital humà. Mesures 10 a 24 • Compliment:

 5. Millora de les condicions bàsiques de competitivitat: 2. Dotació de capital humà. Mesures 10 a 24 • Accions destacades: • 90 Unitats d’Escolarització Compartida (UECs), més de 1.000 alumnes (m.11) • Plans d’Entorn per a 52.000 alumnes (m.12) • Pacte Nacional d’Educació • 938 aules d’acollida, 13.750 persones en cursos d’acollida (m.14) • Model de centres integrats. 4 centres integrats de FP el 2005 (m.16) • Pla per al desenvolupament de la Formació als Centres de Treball (m.17). • Decret per a la flexibilització de l’oferta de FP (m.19) • Pla d’adaptació a l’EEES: 82 titulacions de grau, 18 màsters; 12.000 estudiants (m.21) • Major internacionalització universitat, major mobilitat estudiants: 814 Erasmus; 3440 catalans a l’estranger; 4290 estrangers a Catalunya (m.21) • Pla d’inversió en equipaments TIC a escoles’04-08: 167M€; 2005/06: 76M€

 6. Millora de les condicions bàsiques de competitivitat: 3. Infraestructures de transport i mobilitat. Mesures 25 a 38 • Execució pressupostària: • Compliment

 7. Millora de les condicions bàsiques de competitivitat: 3. Infraestructures de transport i mobilitat. Mesures 25 a 38 • Accions destacades: • Pla d’autovies. Finançament peatge a l’ombra (m.25) • Consell de la Mobilitat. Observatori de la mobilitat (m.28) • Creació ATMs a Tarragona, Girona i Lleida (m.29) • Pla d’accés sostenible als principals polígons industrials (m.31) • Promoció noves rutes aèries i aeroports regionals (m.33) • Pla estratègic per CIMALSA. Noves actuacions, centres intermodals i centres logístics: centres intermodal carretera-ferrocarril: El Far de l’Empordà i l’Aldea; CIMs: La Selva, El Camp; LOGIS: Empordà, Penedès, Ebre, Bages (m.34) • Projecte desenvolupament port de BCN i Tarragona (m.37) • Eix transversal ferroviari (m.38)

 8. Millora de les condicions bàsiques de competitivitat: 4. Infraestructures energètiques i mediambientals. Mesures 39 a 42 • Execució pressupostària: • Compliment:

 9. Millora de les condicions bàsiques de competitivitat: 4. Infraestructures energètiques i mediambientals. Mesures 39 a 42 • Mesures destacades: • Posades en serveis 100 instal·lacions de servei (m.39) • Pla Tramuntana d’Endesa (m.40) • Pla de l’Energia de Catalunya (m.41) • Programa d’inversió en recursos hídrics i de gestió de recursos 2005-2014 (m.42)

 10. Millora de les condicions bàsiques de competitivitat: 5. Infraestructures i política de telecomunicacions. Mesures 43 a 46 • Execució pressupostària: • Compliment:

 11. Millora de les condicions bàsiques de competitivitat: 5. Infraestructures i política de telecomunicacions. Mesures 43 a 46 • Mesures destacades: • Presentació del Pla Director d’Infraestructures de Telecomunicacions (PDIT) i del Pla Director de Serveis i Continguts (PDSC) (m.43 i 44) • Impuls de l’ens gestor d’infraestructures (m.43) • Desenvolupament de l’administració oberta (m.44) • Ajuts per l’ús de les TICs a les pimes. Pla de Competitivitat i Consolidació de la Pime (PCCP) del CIDEM (m.44) • Introducció de la TDT (m.45)

 12. Millora de les condicions bàsiques de competitivitat: 6. Finançament de l’activitat empresarial. Mesures 47 a 53 • Execució pressupostària: • Compliment:

 13. Millora de les condicions bàsiques de competitivitat: 6. Finançament de l’activitat empresarial. Mesures 47 a 53 • Mesures destacades: • Política comuna de capital risc (mesura 47): • Especial coordinació i complementarietat entre els Departaments d’Economia i Finances i Treball i Indústria. • Fons de per la Mediterrània. • Llançament d’ICF Crèdit (mesura 50). • Reforçament d’AVALIS de Catalunya (mesura 52)

 14. Millora de les condicions bàsiques de competitivitat: 7. Altres actuacions de foment de la competitivitat. Mesures 54 i 55 • Execució pressupostària: • Compliment: • Accions destacades: • 1. Portal del finançament (m.54) • 2. Programa de sòl industrial 2005-2008. Actuacions a 3.600 Ha (m.55) • 3. Punts PAIT a Cambres de Comerç per crear microempreses en 48h (m.54)

 15. Internacionalització: 1. Atracció d’inversions Mesures 56 i 57 • Execució pressupostària: • Compliment: • Accions destacades: • Creació de l’Observatori de Prospectiva Industrial: confecció d’informes, diagnosis i indicadors, interlocució amb els agents socials, coordinació amb d’altres observatoris (m.56) • ACI: 138 projectes gestionats; 158M€ en inversions; 1.509 nous llocs de treball; 2.124 llocs de treball mantinguts (m.57)

 16. Internacionalització: 2. Foment de les exportacions Mesures 58 a 63 • Execució pressupostària: • Compliment:

 17. Internacionalització: 2. Foment de les exportacions Mesures 58 a 63 • Accions destacades: • Pla per a la internacionalització de l’empresa catalana. • Noves plataformes empresarials. • Centre de promoció de negocis a Xangai. • Programa de contractació pública internacional. • Observatori de Mercats Exteriors. • Observatori de Turismes de Catalunya.

 18. Millora de la qualitat de l’ocupació i cohesió social: 1. Polítiques actives d’ocupació. Mesures 64 a 70 • Execució pressupostària: • Compliment:

 19. Millora de la qualitat de l’ocupació i cohesió social: 1. Polítiques actives d’ocupació. Mesures 64 a 70 • Accions destacades: • Impuls dels Consorcis Territorials (m.64) • Acords SISPE, creació de SICAS (m.66) • Incorporació de 100 persones a la intermediació laboral (m.65) • Redefinició de l’OMT (m.69) • Creació de la Comissió d’Immigració. Inici del SILO (m.70)

 20. Millora de la qualitat de l’ocupació i cohesió social: 2. Relacions laborals. Mesures 71 a 80 • Execució pressupostària: • Compliment:

 21. Millora de la qualitat de l’ocupació i cohesió social: 2. Relacions laborals. Mesures 71 a 80 • Accions destacades: • Llei del Consell de Relacions Laborals de Catalunya (m.71) • Impuls de la Comissió de Convenis Col·lectius de Catalunya (m.72) • Major eficàcia, millor finançament i descentralització del TLC (m.74) • Programes d’igualtat (m.77) • Comissió d’IT. Fase final. Negociació propostes (m.78) • Comissió de la Conciliació de la vida familiar, laboral i personal. Fase propositiva final. Incorporarà convenis, pla estratègic BEF i altres (m.80)

 22. Millora de la qualitat de l’ocupació i cohesió social: 3. Foment de la cohesió social. Mesures 81 a 86 • Execució pressupostària: • Compliment:

 23. Millora de la qualitat de l’ocupació i cohesió social: 3. Foment de la cohesió social. Mesures 81 a 86 • Accions destacades: • Llei de Serveis Socials (m.82) • Cobertura al 4,6% població major 65 anys amb places residencials (m.82) • Programa Català per a l’autonomia personal i la dependència (m.82) • Redefinició de l’OMT (m.69) • Creació de la Comissió d’Immigració. Inici del SILO (m.70) • Comissió de la Conciliació de la vida familiar, laboral i personal. Fase propositiva final. Incorporarà convenis, pla estratègic BEF i altres (m.84) • Pla per a la inclusió i la cohesió social de Catalunya (m.85) • Llei de prestacions econòmiques d’assistència social (m.85) • Acord de creació de l’Indicador de Rendes de Suficiència de Catalunya (m.85)

 24. El compliment econòmic de l’Acord: