pirma dalis pradin s situacijos analiz n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Pirma dalis – Pradinės situacijos analizė

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 55

Pirma dalis – Pradinės situacijos analizė - PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on

Projekto “ Ugdymo turinio informacinių komunikacinių technologijų (IKT) pagrindu kūrimas ir diegimas, remiantis integruoto gamtos mokslų kurso 5 - 6 klasės mokiniams pavyzdžiu ” Gamtamokslinio ugdymo aplinkos ir motyvacijos pradinės situacijos tyrimo pristatymas.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pirma dalis – Pradinės situacijos analizė' - sumi


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pirma dalis pradin s situacijos analiz

Projekto “Ugdymo turinio informacinių komunikacinių technologijų (IKT) pagrindu kūrimas ir diegimas, remiantis integruoto gamtos mokslų kurso 5 - 6 klasės mokiniams pavyzdžiu” Gamtamokslinio ugdymo aplinkos ir motyvacijos pradinės situacijos tyrimo pristatymas

Pirma dalis – Pradinės situacijos analizė

Eglė Uginčienė

slide2
Tyrimą atliko tyrėjų grupė:
 • Eglė Uginčienė, darbo grupės vadovė, Švietimo plėtotės centras
 • Jolanta Dzikavičiūtė, Švietimo plėtotės centras
 • Laima Firstova, Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla
 • Violeta Varnagirienė, Vilniaus Genio pradinė mokykla
 • Janina Dargytė, Švietimo plėtotės centras
 • Jelena Žilinska, Švietimo plėtotės centras

Eglė Uginčienė

tyrimo klausimai
Tyrimo klausimai

Tyrimo klausimai, numatyti tyrimo techninėje užduotyje:

 • Gamtos mokslų mokytojų – konsultantų nuostatos gamtos mokslų, jų mokymo, ugdymo aplinkos ir mokinių motyvacijos mokytis atžvilgiu.
 • Gamtos mokslų mokytojų – konsultantų pasirengimas, poreikiai ir lūkesčiai rengiantis taikyti integruotą gamtos mokslų kursą IKT pagrindu.
 • Gamtos mokslų mokytojų – konsultantų mokomų V klasės mokinių gamtamoksliniai pasiekimai ir nuostatos gamtos mokslų, ugdymo aplinkos ir motyvacijos atžvilgiu.

Eglė Uginčienė

tyrimo etapai
Tyrimo etapai
 • Tyrimo programos parengimas;
 • Tyrimo pirmosios dalies „Pradinės situacijos analizė“ instrumentų parengimas:
  • Pilotinių tyrimo instrumentų parengimas
  • Pilotavimas (2 kartus)
  • Galutinių tyrimo instrumentų parengimas
 • Respondentų apklausa mokyklose
  • Mokinių testavimas ir apklausa
  • Mokytojų apklausa
 • Duomenų bazės parengimas ir duomenų analizė
 • Tyrimo pirmosios dalies ataskaitos bei rezultatų pristatymo medžiagos parengimas

Eglė Uginčienė

tyrimo instrumentai
Tyrimo instrumentai
 • Mokinių gamtos mokslų pasiekimų testai ir klausimynai:
  • du mokinių pasiekimų testai
  • mokinio klausimynas
  • Buvo sudaryti du mokinių testų sąsiuviniai (Nr.1 ir Nr.2) su skirtingomis testų užduotimis ir bendru mokinio klausimynu.
  • Testui atlikti buvo skiriama 45 minutės, anketos pildymui buvo skirta apie 30 min.
 • Mokytojų klausimynai

Testavimas vyko 2006 metų lapkričio-gruodžio mėnesiais

Eglė Uginčienė

imtis tiriamieji 1
Imtis, tiriamieji (1)
 • 899 V klasės mokiniai iš 30 mokyklų. Tyrime dalyvavo 801 mokinys (nedalyvavo 98)
 • 30 gamtos mokslų mokytojų

Eglė Uginčienė

imtis tiriamieji 2
Imtis, tiriamieji (2)

Eglė Uginčienė

slide10
TYRIMO REZULTATAI,

IŠVADOS, REKOMENDACIJOS

Eglė Uginčienė

i vados ir rekomendacijos 1 po i ris gamtos mokslus
Išvados ir rekomendacijos (1)Požiūris į gamtos mokslus

V klasės mokiniai, kuriuos mokant bus diegiamas projekto metu sukurtas integruotas gamtos mokslų kursas IKT pagrindu,yra labai motyvuoti mokytis gamtos mokslų.

Tai palanki situacija sudaranti geras sąlygas projekto įgyvendintojams išbandyti naujoves šių mokinių mokymo(si) metu diegiant kuriamą integruotą gamtos mokslų kursą IKT pagrindu. Tačiau, tyrimo duomenų analizė atskleidė keletą aspektų, susijusių su požiūriu į gamtamokslį ugdymą, į kuriuos projekto įgyvendintojams rekomenduotina atkreipti dėmesį

Eglė Uginčienė

aktualu
Aktualu:
 • berniukų motyvacija mokytis gamtos mokslų
 • „mitas“ apie skirtingus berniukų ir mergaičių gabumus gamtos mokslams
 • mokytojai savo mokomų V klasės mokinių nuostatas mokytis gamtos mokslų įvertino labai teigiamai, tačiau jų nuomone mokinių susidomėjimas gamtos mokslais, taip pat gamtos mokslų motyvacija lyginant su kitais mokomaisiais dalykais, o taip pat gamtos mokslų svarba visuomenės požiūriu pastaraisiais metais mažėja
 • mokinių gamtamokslinio ugdymo patirtis už mokyklos ribų yra gana įvairi: apie trečdalio mokiniųgyvenimetai užima gana svarbią vietą, tačiau apie penktadalio mokinių gamtamokslinio ugdymo patirtis namuose yra gana skurdi
 • tyrimo duomenų analizė parodė, jog svarbi, aktuali mokyklinio gamtos mokslų turinio tobulinimo kryptis yra jo siejimo su realiu gyvenimu, pritaikomumo didinimas.

Eglė Uginčienė

i vados ir rekomendacijos 2 mokini gamtos moksl pasiekimai
Išvados ir rekomendacijos (2)Mokinių gamtos mokslų pasiekimai
 • Tyrime dalyvavusių V klasės mokinių gamtos mokslų pasiekimai yra gana aukšti
  • geresnius rezultatus mokiniai pasiekė atlikdami užduotis, reikalaujančias informacijos skaitymo bei radimo, dalykinio (gamtamokslinio) teksto suvokimo bei žinių taikymo įvairiuose kontekstuose, gebėjimų. Kiek sunkiau sekėsi užduotys, atliekant kurias reikėjo pademonstruoti bandymų ir stabėjimų atlikimo, išvadų darymo bei duomenų pateikimo gebėjimus.
  • didelių skirtumų tarp mergaičių ir berniukų gamtos mokslų testų rezultatų nenustatyta: bendrieji pasiekimai buvo labai artimi.

Eglė Uginčienė

i vados ir rekomendacijos 3 mokini gamtos moksl pasiekimai
Išvados ir rekomendacijos (3)Mokinių gamtos mokslų pasiekimai
 • Dauguma mokytojų savo mokomas klases įvertino kaip vidutiniškas šalyje. Lyginant su testų rezultatais, mokytojų vertinimas buvo gana objektyvus, nors kiek nuosaikesnis, nei reali situacija.
 • Dauguma mokinių savo gabumus gamtos mokslams vertino gana pasitikinčiai – dauguma mano, jog yra gabūs gamtos mokslams. Vertindami savo gamtos mokslų pasiekimus, lyginant su kitais klasės draugais, dauguma savo pasiekimus įvertino kaip „gerus“, apie penktadalis – kaip „labai gerus“ ir tiek pat – kaip „patenkinamus“ (šis vertinimas tiesiogiai susijęs su testų rezultatais).

Eglė Uginčienė

i vados ir rekomendacijos 4 po i ris ikt
Išvados ir rekomendacijos (4)Požiūris į IKT
 • Tyrime dalyvavusių mokinių atsakymų analizė parodė, jog kompiuteris mokinių gyvenime užima labai svarbią vietą
  • Vertinant mokinių požiūrį galima teigti, jog šalia kompiuterio, kaip žaidimo priemonės, suvokimo, mokiniai mato ir platesnį, su mokymusi susijusį jo pritaikomumą.
  • Savo darbo kompiuteriu gebėjimų mokiniai vertina gana gerai. Tai yra dar viena palanki situacija projekto įgyvendintojams išbandant naujai kuriamą kursą IKT pagrindu.

Eglė Uginčienė

i vados ir rekomendacijos 5 po i ris ikt taikym ugdymo procese
Išvados ir rekomendacijos (5)Požiūris į IKT taikymą ugdymo procese
 • Mokytojų nurodytos priežastys, dėl kurių, mokytojų manymu, šiuo metu mokyklose yra sunku diegti IKT, galima išskirti keletą grupių:
  • priežastys, susiję su nepakankamu materialiniu aprūpinimu;
  • priežastys susiję su mokymo, ugdymo organizavimu (per didelis mokinių skaičius klasėse, atitinkamos metodinės medžiagos stoka, skirtingo pasiruošimo mokiniai);
  • priežastys, kurias sąlygoja mokytojų kompetencija (nepakankama mokytojų IKT kompetencija, kurią sąlygoja nepakankami įgūdžiai, baimė, nepasitikėjimas naujovėmis ir pan.).

Eglė Uginčienė

slide18
Mokinių pasirinkimų teiginiui „Norint suprasti gamtos mokslus, reikia atlikti daug įvairių bandymų“ pasiskirstymas, proc.

Eglė Uginčienė

gamtos mokslai yra dalykas kur lengviau mokytis berniukams nei mergait ms mokini atsakymai proc
„Gamtos mokslai yra dalykas, kurį lengviau mokytis berniukams nei mergaitėms“(mokinių atsakymai, proc.)

Eglė Uginčienė

mokini gamtamokslinio ugdymo patirtis u mokyklos rib mokini atsakymai proc
Mokinių gamtamokslinio ugdymo patirtis už mokyklos ribų (mokinių atsakymai, proc.)

Eglė Uginčienė

slide25

Mokinių atsakymų į klausimą :Ar teko pakeisti žaislo ar kito daikto baterijas“ ryšys su mokinių gamtos mokslų pasiekimais(standartizuoti taškai su 95% p.i.)

Eglė Uginčienė

mokini atsakym klausim kaip da nai jie varto sklaido vairias knygas apie gamt pasiskirstymas proc
Mokinių atsakymų į klausimą „Kaip dažnai jie varto, sklaido įvairias knygas apie gamtą“ pasiskirstymas, proc.

Eglė Uginčienė

informacijos skaitymas ir radimas gamtamokslinio teksto suvokimas 1
Informacijos skaitymas ir radimas, gamtamokslinio teksto suvokimas (1)
 • Lentelėje pateiktos žmogaus ir roboto ypatybės

Remdamasis lentelėje pateiktais duomenimis, atsakyk į klausimus:

1. Kas būdinga tiek robotui, tiek žmogui?

..........................................................................................................

2. Kodėl robotas yra negyvas daiktas?

..........................................................................................................

Eglė Uginčienė

informacijos skaitymas ir radimas gamtamokslinio teksto suvokimas 2
Informacijos skaitymas ir radimas, gamtamokslinio teksto suvokimas (2)

Aušrinė norėjo įvertinti, kaip laikui bėgant keičiasi karšto vandens temperatūra. Ji ką tik užvirusį vandenį įpylė į stiklinę ir vandeniui vėstant kas 5 minutes matavo jo temperatūrą. Kurioje diagramoje pavaizduoti Aušrinės stebėjimo rezultatai?

Eglė Uginčienė

informacijos skaitymas ir radimas gamtamokslinio teksto suvokimas 3
Informacijos skaitymas ir radimas, gamtamokslinio teksto suvokimas(3)

Atidžiai perskaityk tekstą ir atsakyk į žemiau pateiktus klausimus.

Šikšnosparniai, delfinai ir kai kurie kiti gyvūnai naudoja garso lokaciją

– ypatingą girdėjimo būdą. Šikšnosparnis skleidžia šaižius aukštus

garsus, kurie atsimuša į įvairius daiktus ir aidu sugrįžta atgal į

šikšnosparnio ausis. Taip jis sužino, kur tie daiktai yra, nors jų ir nemato.

Garso lokacijos dėka gyvūnai orientuojasi aplinkoje ir susiranda maisto.

Ji ypač svarbi naktiniams gyvūnams bei tiems, kurie prastai mato,

pavyzdžiui, delfinams.

1. Kuo šikšnosparnis „mato“?

..........................................................

2. Kuo naudinga šikšnosparniui garso lokacija?

..........................................................

3. Kaip manai, ar zylei būtų reikalinga garso lokacija? Savo atsakymą paaiškink.

..........................................................

Eglė Uginčienė

ini taikymas naujose ir analogi kose situacijose 1
Žinių taikymas naujose ir analogiškose situacijose (1)

Sudaryk mitybos grandinę. Į tuščius langelius įrašyk tinkamus žodžius:

Eglė Uginčienė

ini taikymas naujose ir analogi kose situacijose 2
Žinių taikymas naujose ir analogiškose situacijose (2)

Iš kur ežero vanduo gauna daugiausiai energijos, reikalingos garavimui?

A. Iš Saulės, šildančios ežerą

B. Iš žalių augalų, augančių ežere

C. Iš upių, įtekančių į ežerą

D. Iš šaltų srovių, tekančių ežero dugne

Eglė Uginčienė

bandym ir steb jim atlikimas i vad darymas 1
Bandymų ir stebėjimų atlikimas, išvadų darymas (1)

Onutė turėjo dvi vienodas stiklines ir du skirtingo dydžio metalinius rutuliukus. Į abi stiklines ji pripylė vienodą kiekį vandens.

1. Pirmą metalinį rutuliuką Onutė įmetė į pirmą stiklinę, o antrą rutuliuką – į antrą stiklinę. Kurioje stiklinėje vanduo pakils aukščiau?................................................................

2.Savo atsakymą paaiškink

................................................................................

Eglė Uginčienė

bandym ir steb jim atlikimas i vad darymas 2
Bandymų ir stebėjimų atlikimas, išvadų darymas (2)

Onutė turėjo dvi vienodas stiklines ir du vienodo dydžio rutuliukus – metalinį ir akmeninį. Į abi stiklines ji pripylė vienodą kiekį vandens.

1. Į vieną stiklinę Onutė įmetė metalinį rutuliuką, į kitą - akmeninį. Kuris teiginys tau atrodo teisingiausias? Prie jo esantį kvadratėlį pažymėk ×.

□ Įmetus rutuliukus pirmoje stiklinėje vanduo pakilo aukščiau.

□ Įmetus rutuliukus antroje stiklinėje vanduo pakilo aukščiau.

□ Įmetus rutuliukus abiejose stiklinėse pakilo vienodai.

2. Savo pasirinkimą paaiškink.

.................................................................................

Eglė Uginčienė

bandym ir steb jim atlikimas i vad darymas 3
Bandymų ir stebėjimų atlikimas, išvadų darymas (3)

Parašyk, koks apytikslis sraigės ilgis..............................................

Eglė Uginčienė

bandym ir steb jim atlikimas i vad darymas 4
Bandymų ir stebėjimų atlikimas, išvadų darymas (4)

Patariama namuose radiatorių neužstatyti baldais ar neuždengti užuolaidomis. Kaip manai, kodėl?

..................................................

Eglė Uginčienė

bandym ir steb jim atlikimas i vad darymas 5
Bandymų ir stebėjimų atlikimas, išvadų darymas (5)

Paveikslėlyje yra pavaizduotas elementas, trys laidai, lemputė ir metalinis šaukštas.

1. Parašyk, kaip naudojant paveiksle pavaizduotą elektros grandinę galima patikrinti, ar metalinis šaukštas yra laidus elektros srovei...........................................................................

2. Iš ko nuspręsi, kad metalinis šaukštas yra laidus elektros srovei?.........................................................................

Eglė Uginčienė

bandym ir steb jim atlikimas i vad darymas 6
Bandymų ir stebėjimų atlikimas, išvadų darymas (6)

Kiekvienas žmogus gali prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo, atsakingai rinkdamasis maisto produktus. Parduotuvėje galima nusipirkti įvairiai supakuotų sausų pusryčių: vieni būna suberti į maišelį (A), o kiti suberti į maišelį, o maišelis įdėtas į dėžutę (B). Kuriuos dribsnius tu pasirinktum (parašyk raidę) ir kodėl?

.......................................................................

Eglė Uginčienė

slide51

Bandymų ir stebėjimų atlikimas, išvadų darymas (7)

Į keturis skirtingų dydžių indus buvo įdėta po degančią žvakę. 1, 2 ir 3 indai buvo sandariai uždengti.

Eglė Uginčienė

bandym ir steb jim atlikimas i vad darymas 7
Bandymų ir stebėjimų atlikimas, išvadų darymas (7)

1.Pirmajame inde esanti žvakė užgeso po 2 minučių, antrajame – po 8 minučių. Po kelių minučių apytiksliai užges žvakė, esanti trečiajame inde?

A. Po 1 minutės

B. Po 4 minučių

C. Po 8 minučių

 • Po 10 minučių

2.Ketvirtas indas nebuvo uždengtas. Jame buvusi žvakė degė labai ilgai.Paaiškink, kodėl žvakė ketvirtajame inde degė daug ilgiau, negu kitos?

....................................................................

Eglė Uginčienė

bandym ir steb jim atlikimas i vad darymas 8
Bandymų ir stebėjimų atlikimas, išvadų darymas (8)

Kambaryje išplovus grindis po kurio laiko jos išdžiuvo. Kur dingovanduo?

..........................................................................................................

Eglė Uginčienė

duomen informacijos pateikimas 1
Duomenų, informacijos pateikimas (1)
 • Išnagrinėk pateiktas diagramas apie tai, kaip maitinasi Martynas ir Inga.

1. Nurodyk, kokių produktų Martynui turėtų trūkti.

.......................................................

2. Savo atsakymą paaiškink.

.......................................................

3. Tu norėtum maitintis taip, kaip Martynas, ar taip, kaip Inga?

.......................................................

Eglė Uginčienė

duomen informacijos pateikimas 2
Duomenų, informacijos pateikimas (2)
 • Jonukas norėjo sužinoti, kaip keičiasi jo pulsas greitai bėgant. Jis išmatavo savo pulsą prieš pradėdamas bėgti, po to – bėgdamas ir praėjus dviems minutėms po bėgimo. Kuris iš grafikų teisingiausiai parodo, kaip keitėsi Jonuko pulsas?

Eglė Uginčienė

ad