fundacio del gran teatre del liceu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FUNDACIO DEL GRAN TEATRE DEL LICEU PowerPoint Presentation
Download Presentation
FUNDACIO DEL GRAN TEATRE DEL LICEU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

FUNDACIO DEL GRAN TEATRE DEL LICEU - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

FUNDACIO DEL GRAN TEATRE DEL LICEU. Addenda al Pla Director 2012-2013 / 2016-2017 Novembre de 2012. 1 . Antecedents : El Pla Director 2012-2013 / 2016-2017 .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'FUNDACIO DEL GRAN TEATRE DEL LICEU' - storm


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
fundacio del gran teatre del liceu

FUNDACIO DEL GRAN TEATRE DEL LICEU

Addenda al Pla Director

2012-2013 / 2016-2017

Novembre de 2012

slide2

1. Antecedents: El Pla Director 2012-2013 / 2016-2017

 • El dia 28 de març de 2012, la Comissió Executiva va aprovar el Pla d’activitat i el pressupost de la temporada 2012-13, que va ratificar el Patronat de la Fundació del Gran Teatre del Liceu el dia 4 de maig.
 • Posteriorment, la Comissió Executiva en data 3 de juliol i el Patronat de la Fundació del Gran Teatre del Liceu, en data 16 de juliol de 2012 van aprovar, per unanimitat, el Pla director 2012-13/2016-17, després d’un procés d’elaboració on hi van participar tots els membres de la Comissió Executiva, i per tant, els representants de cada una de les administracions públiques. Pel que fa a l’actual temporada 2012-13, el Pla Director incorporava el Pla d’Activitat i Pressupost al qual es fa referència en el punt anterior.
 • El Pla Director plantejava un canvi substancial en l’enfocament d’aspectes centrals de funcionament del Teatre, tot mantenint els elements bàsics de la seva filosofia, amb l’objectiu de garantir-ne la sostenibilitat futura.
 • El Pla Director abordava un període de 5 temporades, des del 2012-13 fins al 2016-17, amb l’objectiu que, al final d’aquest període, no només s’haguessin recuperat els fons propis positius, sinó que també s’haguessin assentat les bases d’una estabilitat duradora.
 • Pel que fa referència a la tresoreria, el pla preveia les accions que s’havien de dur a terme per assolir tots els objectius que aquest fixava. Concretament, es preveien les següents accions, que s’havien de realitzar abans de l’inici de la temporada 2012-13:
  • Préstec de 6 Milions d’euros a 7 anys (2 anys carència + 5 anys d’amortització)
  • Pòlissa de 2,5 Milions d’euros
slide3

El conjunt d’actuacions incloses en el Pla Director, es traduïa en la següent projecció de resultats:

 • Aquesta projecció, evidentment, ja contemplava tant la devolució dels crèdits com el pagament de les despeses extraordinàries de les accions previstes en el Pla.
slide4

2. Situació actual: Circumstàncies que exigeixen la revisió del Pla Director

 • En l’inici de la temporada 2012-13, la primera del període contemplat en el pla director, s’han produït una sèrie de fets que modifiquen radicalment els escenaris previstos. Bàsicament, aquests fets són els següents:
  • Reducció de les aportacions de les administracions. Reducció de l’aportació del Ministerio de Educación, Cultura y Deporteen un 33’3% respecte a la xifra consignada a l’any 2012, en lloc del 10% previst inicialment. L’Ajuntament de Barcelona ha anunciat una rebaixa del 6,2% i la Diputació de Barcelona reduirà la seva aportació per tal d’ajustar la seva participació al 5% fixat pels Estatuts
  • Modificació de l’IVA. Com a conseqüència de les modificacions en l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), i amb l’entrada en vigor a partir del 1 de setembre, la venda d’entrades i abonaments deixen de tributar al tipus reduït per passar a estar gravades al tipus general d’IVA, al 21%.
  • Aquest fet ha afectat al Teatre de dues maneres diferents:
   • Abonats. En deferència a la fidelitat dels abonats, es va decidir no repercutir aquest increment en els abonaments d’aquesta temporada que tenien fraccionat el seu pagament i, per tant, el Teatre va assumir aquest increment.
slide5

Venda lliure. A partir de l’1 de setembre, s’ha traslladat tot l’increment de l’IVA al preu final de les localitats (PVP). L’increment mig ha estat aproximadament de 10€. En aquest sentit, des de l’inici de la temporada, s’està constatant una constricció en la demanda, que en part ve produïda per aquest increment de preus i que ens fa deduir una reducció dels ingressos previstos inicialment.

 • D’altra banda, i pel que fa a les despeses, s’han produït també algunes circumstàncies que fan modificar les previsions del pla director.
  • S’han ajustat les previsions de músics fixes i d’assistències de l’orquestra d’acord amb el pla de treball presentat per la nova Direcció Musical del Teatre.
  • Els acords de flexibilitat previstos, que han de permetre reduir les despeses en assistències, hores extres, etc..., s’han pogut concretar per la temporada 2012-2013, amb els col·lectius del Cor i l’Orquestra, concreció que encara no ha estat possible amb el col·lectiu tècnic, tot i que s’estan prenent les mesures adequades per minimitzar els efectes d’aquesta desviació.
slide6

Malgrat que alguns dels fets descrits es poden considerar circumstancials o conjunturals, gran part dels mateixos s’han de considerar estructurals o, si més no, de llarga durada. En resum, una quantificació orientativa de l’efecte d’aquestes noves circumstàncies, seria la següent:

slide7

3. Criteris d’actuació per la revisió del Pla Director

 • Cal, per tant, revisar les previsions del Pla Director per fer front a les noves circumstànciesi el seu impacte econòmic.
 • Aquest nou pla contempla una activitat i una estructura sostenible en el nou escenari d’ingressos, així com aquells altres ingressos addicionals que pugui generar el Teatre.
 • A més, tal com ja es preveia en el vigent Pla Director, el nou Pla haurà de preveure la generació dels excedents addicionals necessaris per fer front als crèdits previstos en el mateix.
 • Aquesta situació obligarà al Teatre a fixar prioritats d’actuació i els objectius fonamentals que cal assegurar són:
  • El manteniment de la qualitat de l’oferta del Teatre
  • La consolidació dels cossos artístics estables com a referent artístic del Teatre
  • El manteniment de la funció social del Teatre
 • Es tracta, per tant, que les accions que s’emprenguin no comprometin de forma irreversible aquests aspectes del model de Teatre.
slide8

Més concretament, els criteris que s’incorporen en la revisió del Pla Director són els següents:

  • PROGRAMACIÓ I INGRESSOS DE LOCALITATS:
  • Adequació de la programació, d’acord amb els següents criteris:
   • Augmentar la oferta de títols, reduint el numero de funcions per títol, adequant els preus a la demanda prevista i a les característiques de la proposta artística.
   • No  es barrejaran funcions de títols de cast popular amb altres cast. Es programaran reposicions de títols comercials, preferiblement en abonament popular i/o fora d’abonament.
   • Reduir el número de funcions d’òpera de no repertori així com de dansa.
  • Amb aquest conjunt d’accions, es preveu reduir i reestructurar el número de funcions vigents, així com reordenar i/o reduir els actuals torns d’abonaments. En resum, la modificació proposada per una temporada ordinària estàndard és pot observar en el següent quadre:
slide10

En relació als preus de localitats, s’aplicarà plenament una política de preus dinàmics, amb l’objectiu d’optimitzar els nivells d’ingressos i d’ocupació, fent-la compatible amb la funció social del Liceu.

 • INGRESSOS DE MECENATGE
 • En relació als ingressos de mecenatge, es preveu llançar ja, per aquesta temporada 2012-13, una campanya per incrementar aquests ingressos, en una triple direcció:
  • Campanya de captació de fons entre particulars, per donar suport al Liceu
  • Projecte de captació de grans empreses
  • Campanya de mecenatge internacional
  • Es preveu un import global d’aquestes campanyes, de 3,6 M € per la temporada 2012-13, en la que els ingressos de mecenatge se situarien en 9M €
  • Es preveu consolidar 1,6 M € de les campanyes de la temporada 2012-13 per les futures temporades
 • INGRESSOS AUDIOVISUALS
 • Recuperació del projecte audiovisual a partir de la temporada 2013-14, amb uns ingressos previstos de 0,564 M € per la primera temporada, amb un increment anual del 5% fins arribar al final del període a 0,653 M €.
slide11

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

 • Pel que fa als ingressos procedents de les AAPP, es compta en mantenir al llarg del període la previsió que es fa per la temporada 2012-13, és a dir:
  • Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: reducció d’un 33,3% en relació a la temporada anterior (un 25,8% superior a l’inicialment previst)
  • Generalitat de Catalunya: congelació en relació a la temporada anterior (d’acord amb l’inicialment previst)
  • Ajuntament de Barcelona: reducció del 6’2% en relació a la temporada anterior (un 6,2% superior a l’inicialment previst)
  • Diputació de Barcelona: reducció del 18,9% en relació a la temporada anterior (un 9,1% superior a l’inicialment previst), per tal d’ajustat la seva participació al que s’estipula en els estatuts.
 • La distribució final de les aportacions de les diferents administracions, i el percentatge de cada una de elles, seria el següent:
slide12

ALTRES INGRESSOS

 • Es preveu un increment significatiu dels ingressos per lloguer del Teatre, visites, lloguer de produccions, concessió d’espais, etc...Especialment, la nova estructura de la programació i la major flexibilitat han de permetre un increment substancial en els ingressos per lloguer d’espais, que passaran de 0,6 M € a 1 M € entre les temporades 2011-12 i 2016-17
 • Concretament, es preveu la següent evolució:
 • RESUM INGRESSOS
 • Amb aquest conjunt de mesures, es preveu que al final del període, el pes dels diferents tipus d’ingressos sigui el següent:
  • Venda de localitats: 38,3%(davant del 32,3% que ha representat a la temporada 2011-12)
  • Mecenatge i altresingressos propis: 24,6% (davant del 19,8% que ha representat a la temporada 2011-12)
  • Aportacions de les AAPP: 37,1% (davant del 47,9% que ha representat a la temporada 2011-12)
slide13

DESPESES DE PERSONAL

 • Les despeses de personal representaran –al final d’aquest període— un 31,6% del total de les despeses d’estructura front el 46,3% que han representat a la temporada 11-12.
  • Aquest objectiu s’assolirà amb una combinació de diferents actuacions (adequació de salaris a la realitat del mercat laboral; revisió dels actuals complements salarials; estudi de l’externalització d’algunes activitats que no siguin crítiques, ni tinguin càrrega de feina permanent suficient; afavorir pre-jubilacions, baixes incentivades, etc). Tot plegat ha d’evitar, el màxim possible, la necessitat d’amortització forçosa de llocs de treball.
  • Així mateix, el Teatre es regirà pel principi de la plena adequació organitzativa a les seves necessitats de funcionament, aplicant –en aquest sentit— el criteri de flexibilitat en les relacions laborals del Teatre.
  • Tots aquests objectius s’haurien d’assolir amb les negociacions i aconseguint acords amb els representants dels treballadors.
slide14

Objectius en relació a l’estructura de personal

  • En relació al pes de les despeses de personal sobre el conjunt del pressupost, es preveu la següent evolució:
  • No obstant aquesta projecció es preveu que, a partir del moment que la Fundació es torni a situar en Fons Propis positius, es pugui recuperar part del poder adquisitiu perdut, tendint a situar el pes de les despeses de personal a l’entorn del 40% del pressupost.
  • Pel que fa al nombre de persones que es planteja com objectiu pel final del període considerat, dependrà dels diferents factors que s’han anat indicant, així com de la ponderació d’aquests.
   • ...
slide15

En tot cas, es considera fonamental, en la línia de no posar en risc la qualitat del Teatre, refermar l’aposta pel reforçament qualitatiu dels cossos artístics estables, visualitzada amb la incorporació de la nova Direcció Musical.

 • DESPESES ARTÍSTIQUES
 • Pel que fa als costos artístics, es preveu la seva reducció en un 6% a la temporada 2013-2014 i següents, a més de l’estalvi en assistències tècniques i musicals a les que s’ha fet referència en el punt anterior.
    • ...
slide16

DESPESES GENERALS

 • Així mateix, es preveu una reducció addicional de les despeses generals d’un 3% sobre les xifres inicialment previstes en la temporada 2012-13, que es consolidarà per a cada una de les temporades.
  • Amb aquesta reducció, l’evolució d’aquestes despeses des de la temporada 2008-09 serà la següent:
 • RESUM DESPESES
 • Amb aquestes accions, al final del període, el pes de les despeses d’estructura sobre el total serà del 47,6% (davant del 65,2% que ha representat a la temporada 2011-12). Les despeses de personal, representarien un 31,6% del total (front el 46,3% que ha representat a la temporada 2011-12)
 • INVERSIONS
 • Des de l’actual temporada 2012-13, s’aplicarà una reducció del 15% en totes les inversions, siguin ordinàries o de produccions.
slide17

4. Escenari alternatiu 1: No assoliment dels ingressos previstos

 • Es considera l’escenari del no assoliment dels ingressos totals per un import del 5%, addicional al contemplat en l’escenari base, per cada un dels cinc exercicis (excepte a la temporada 2012-13, en la que aquesta reducció addicional no afectaria a la venda de localitats, i per tant l’escenari base ja preveu una reducció molt important).
 • Per fer front a aquesta contingència, es preveuen les següents mesures addicionals a les descrites amb anterioritat:
  • Temporada 2012-13:
   • Repercussió sobre la massa salarial de les accions previstes a la temporada 2013-2014.
   • Desplaçament durant 2 temporades del 40% de les inversions previstes.
  • Temporada 2013-14 i següents:
   • No realització d’activitat artística durant dos mesos, preferiblement en els períodes de setembre i juliol. Aquesta actuació, l’aplicació de la qual caldrà decidir abans de l’anunci de la temporada en qüestió, tindrà els següents efectes:
    • La reducció dels ingressos i les despeses artístiques previstes.
    • La reducció de la jornada laboral per adequar-la a la temporada artística.
    • La realització d’activitat generadora d’ingressos, especialment la comercialització dels espais.
slide18

5. Escenari alternatiu 2: Compensació per part de la Generalitat de la reducció de l’aportació del Ministerio

 • Es considera que la Generalitat, en la temporada 2012-13, en lloc de congelar la seva aportació de la temporada 2011-12, l’incrementa en 2.278.000 € per compensar en la mateixa quantitat la reducció addicional del Ministerio.
 • Aquest increment implica un augment de l’aportació de la Diputació, per tal de mantenir la participació del 5% en el conjunt de les aportacions de les AAPP.
 • La nova distribució de les aportacions de les AAPP, seria la següent:
 • Aquesta millora dels ingressos en 2,4 M € en relació al que es preveia en l’escenari base, permet tancar la temporada 2012-13 amb superàvit i anticipar el retorn dels préstecs en la temporada 2013-14
 • D’altra banda, farà possible la recuperació de projectes socials ajornats, així com i suavitzar algunes de les mesures d’ajustament contemplades en l’escenari base a partir de la temporada 2013-14. Concretament, pel que fa a les mesures de personal, s’adequarien a la nova realitat.
 • Així mateix, no es contempla la supressió d’activitat durant els mesos de setembre i juliol.
slide19

6. Projeccions econòmiques d’acord amb les actuacions indicades

 • Escenari base
 • Escenari alternatiu 1. Reducció addicional dels ingressos
 • Escenari alternatiu 2. Increment aportacions Generalitat
slide20

6.1. Escenari base

 • Quadre 1: Projecció dels ingressos.
slide24

6.2. Escenari alternatiu 1. Reducció addicional dels ingressos

 • Quadre 1: Efectes de la reducció d’ingressos i de les actuacions previstes
slide26

6.3. Escenari alternatiu 2. Increment aportacions Generalitat

 • Quadre 1: Efectes de l’increment d’ingressos i de la revisió de les actuacions previstes