Podatki obrotowe
Download
1 / 36

Podatki obrotowe - PowerPoint PPT Presentation


 • 274 Views
 • Uploaded on

Podatki obrotowe. Podatki w przedsiębiorstwie. Czym są podatki obrotowe?. Rodzaje podatków obrotowych: Ogólny (powszechny) podatek obrotowy Specjalne podatki obrotowe obciążające określone dobra (tzw. selektywne podatki obrotowe, np. akcyzy, podatki od dóbr luksusowych)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Podatki obrotowe' - steffi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Podatki obrotowe

Podatki obrotowe

Podatki w przedsiębiorstwie

Podatki obrotowe w Polsce


Czym s podatki obrotowe
Czym są podatki obrotowe?

Rodzaje podatków obrotowych:

 • Ogólny (powszechny) podatek obrotowy

 • Specjalne podatki obrotowe obciążające określone dobra (tzw. selektywne podatki obrotowe, np. akcyzy, podatki od dóbr luksusowych)

 • Podatki obrotowe od przenoszenia wartości majątkowych (np. podatek od czynności cywilnoprawnych)

Podatki obrotowe w Polsce


Podatki obrotowe w polsce
Podatki obrotowe w Polsce

 • Ogólny podatek obrotowy (podatek od towarów i usług = PTU)

 • Specjalne podatki obrotowe:

 • podatek akcyzowy,

 • podatek od gier,

 • podatek od czynności cywilnoprawnych

  --------------------------

  Z prawnego punktu widzenia obojętne jest, jakie są rzeczywiste rezultaty obrotu (czy przynosi on korzyści materialne podatnikowi), dla opodatkowania wystarczające jest bowiem samo opodatkowanie obrotu, a nie jego efekty (jak ma to miejsce w przypadku podatków dochodowych)

Uwagi co do PTU:

 • Obciąża podmioty gospodarcze w sposób globalny (obciąża produkt krajowy wytworzony w danym czasie);

 • Podstawą tego obciążania jest przesuwanie dóbr materialnych lub usług między podmiotami działającymi w sferze gospodarczej, któremu towarzyszy obrót prawny

 • Przy każdym akcie obrotu podatek (jako część składowa ceny lub wykazywany obok ceny) obciąża nabywcę dóbr lub usług tak długo, aż zostaną one wyłączone z obrotu

 • W założeniu podatek ten obciąża konsumenta, zaś jego przedmiotem (z makroekonomicznego punktu widzenia) jest suma wydatków konsumpcyjnych, jaka jest realizowana w gospodarce narodowej

 • W praktyce jest to podatek od konsumpcji okresowej , obciążający spożycie produktu społecznego wytworzonego w danym czasie

Podatki obrotowe w Polsce


Podatki obrotowe r nice i podobie stwa
Podatki obrotowe:różnice i podobieństwa

Podatki obrotowe w Polsce


Podatki po rednie
Podatki pośrednie

Kazus: PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (PTU)

2. Doliczenie PTU do wartości transakcji

= przerzucenie ciężaru podatkowego

PODATNIK FORMALNY PODATNIK RZECZYWISTY

( przedsiębiorca, ( konsument,

producent klient, usługobiorca)

sprzedawca)

1. zapłata PTU ( gdyż podatnik formalny

jest adresatem przepisów ustawy o PTU)

URZĄD SKARBOWY BUDŻET PAŃSTWA

Podatki obrotowe w Polsce


Ptu uwagi og lne
PTU – uwagi ogólne

 • Podstawa prawna – ustawa z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U nr 54, poz. 535 ze zm.) o podatku od towarów i usług oraz Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE. L. 347 z 11.12.2006)

 • Najważniejszy podatek państwowy =

  > 110 mld zł wpływów, ok.1 mln podatników

 • Podatek pośredni – z rozbiciem podatników na:

  • formalnych ( rozliczających się z PTU, czyli głównie przedsiębiorców) .........

  • ........i rzeczywistych ( płacących PTU w cenie towarów i usług, czyli konsumentów)

Podatki obrotowe w Polsce


Uproszczony schemat opodatkowania obrotu
Uproszczony schemat opodatkowania obrotu

Podatki obrotowe w Polsce


Zasady konstrukcyjne ptu
Zasady konstrukcyjne PTU

Podatki obrotowe w Polsce


Podatek naliczony a nale ny
Podatek naliczony a należny

Podatki obrotowe w Polsce


Podatnik ptu
Podatnik PTU

Podatki obrotowe w Polsce


Ptu inni d u nicy podatkowi
PTU: inni dłużnicy podatkowi

Podatki obrotowe w Polsce


Ptu co jest przedmiotem opodatkowania
PTU: co jest przedmiotem opodatkowania?

Podatki obrotowe w Polsce


Obr t krajowy w ptu
Obrót krajowy w PTU

Podatki obrotowe w Polsce


Obr t krajowy w ptu1
Obrót krajowy w PTU

Podatki obrotowe w Polsce


Wybrane zwolnienia w ptu
Wybrane zwolnienia w PTU

Podatki obrotowe w Polsce


Obr t wsp lnotowy obr t z zagranic
Obrót wspólnotowy.Obrót z zagranicą

Podatki obrotowe w Polsce


Obowi zek podatkowy w ptu
Obowiązek podatkowy w PTU

Podatki obrotowe w Polsce


Podstawa opodatkowania w ptu
Podstawa opodatkowania w PTU

Podatki obrotowe w Polsce


Nowe uj cie podstawy opodatkowania w ptu od 2014 roku
Nowe ujęcie podstawy opodatkowania w PTU (od 2014 roku)

Art. 29a.  1. Podstawą opodatkowania (…) jest wszystko, co stanowi (lub co ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjamii subwencjami) zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał wraz z innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

/ 6. Podstawa opodatkowania obejmuje:

 • podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;

 • koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

  / 7. Podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot:

 • stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;

 • udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży;

 • otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Podatki obrotowe w Polsce


Stawki vat ptu w pa stwach ue za vat rates http ec europa taxation
Stawki VAT / PTU w państwach UE(za: „VAT rates”, http://ec.europa/taxation)

UE

PL

Podatki obrotowe w Polsce


Zwrot ptu
Zwrot PTU

Podatki obrotowe w Polsce


Obowi zki podatnik w ptu
Obowiązki podatników PTU

Podatki obrotowe w Polsce


Akcyza towary akcyzowe
Akcyza: towary akcyzowe

Podatki obrotowe w PolsceAkcyza przedmiot opodatkowania zasady ustawowe
Akcyza: przedmiot opodatkowania (zasady ustawowe)

Podatki obrotowe w Polsce


Procedura zawieszenia akcyzy
Procedura zawieszenia akcyzy

= polega na niepobieraniu podatku od międzynarodowego obrotu towarami akcyzowymi aż do momentu przemieszczenia ich do kraju ostatecznej konsumpcji.

Pobór akcyzy zawiesza się, gdy:

 • Towary znajdują się w składzie podatkowym ( miejscu, gdzie są one produkowane, nabywane, magazynowane, przeładowywane lub wysyłane)

 • Towary są przemieszczane między składami podatkowymi na terenie PL v UE

 • Towary są dostarczane ze składu podatkowego do odbiorcy będącego (nie) zarejestrowanym handlowcem, mającym jednorazowe lub stałe zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych z innego kraju z zawieszeniem poboru akcyzy

Podatki obrotowe w Polsce


Akcyza podstawa opodatkowania
Akcyza: podstawa opodatkowania

Podatki obrotowe w Polsce


Akcyza stawki podatkowe przyk ady
Akcyza: stawki podatkowe (przykłady)

Podatki obrotowe w Polsce


Akcyza formalno ci podatkowe
Akcyza: formalności podatkowe

Podatki obrotowe w Polsce


Podatek od czynno ci cywilnoprawnych pcc
Podatek od czynności cywilnoprawnych(PCC)

Podstawa prawna – ustawa z dnia 9 września 2000 r.

Czynność cywilnoprawna – stan faktyczny, w skład którego wchodzi co najmniej jedno oświadczenie woli, którego celem jest doprowadzenie do powstania, ustania lub zmiany stosunku prawnego

Podatki obrotowe w Polsce


Pcc miejsce dokonania czynno ci
PCC – miejsce dokonania czynności

Art. 1. 4. Czynności cywilnoprawne podlegają podatkowi, (…) jeżeli ich przedmiotem są:

 • rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 • rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 1. 5. Umowa spółki oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się:

 • w przypadku spółki osobowej - siedziba tej spółki;

 • w przypadku spółki kapitałowej:

 • rzeczywisty ośrodek zarządzania albo

 • siedziba tej spółki - jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego.

Podatki obrotowe w Polsce


Pcc preferencje podatkowe
PCC – preferencje podatkowe

Wyłączenia podatkowe

 • Sprawy alimentacyjne

 • Sprawy z zakresu ubezpieczeń i opieki społecznej

 • Umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym / upadłościowym

 • Jeżeli jedna ze stron jest opodatkowana PTU

 • Jeżeli jedna ze stron jest zwolniona od PTU – z wyjątkiem umów dotyczących spółek

Zwolnienia podatkowe

Podmiotowe:

Skarb Państwa, JST, jednostki budżetowe, organizacje pożytku publicznego ( w związku z ich działalnością statutową)

Przedmiotowe(wybór):

Sprzedaż rzeczy ruchomych < 1000 zł

Sprzedaż bonów i obligacji skarbowych

Pożyczki udzielane w granicach zwolnienia rodzinnego w podatku od spadków i darowizn

Podatki obrotowe w Polsce


Pcc wymiar
PCC - wymiar

Podatki obrotowe w Polsce


Podatek od gier og lnie
Podatek od gier - ogólnie

Podstawa prawna – ustawa z 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych

Jest to podatek państwowy, obrotowy.

Przedmiot opodatkowania: prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gier losowych, gier na automatach i zakładów wzajemnych

Gra losowa = gra o wygrane, której wynik zależy od przypadku, a jej warunki określa regulamin np.

 • Gry liczbowe

 • Loterie pieniężne

 • Loterie fantowe

 • Gry cylindyczne

 • Gry w karty i w kości

  Zakłady wzajemne = gry polegające na wpłacaniu stawek i odgadywaniu:

 • Wyników współzawodnictwa ludzi ( zwierząt)

  – wysokość wygranej zależy od sumy wpłaconych stawek

  ( tzw. TOTALIZATORY)

 • Zaistnienia różnych zdarzeń – wysokość wygranej zależy od umówionego między stronami stosunku wpłaty do wygranej

  ( tzw. BUKMACHERSTWO)

Podatki obrotowe w Polsce


Warunki legalno ci hazardu w polsce
Warunki legalności hazardu w Polsce

 • Zasada: działalność objęta monopolem państwa

 • Wyjątek: prowadzenie działalności gospodarczej w w/w zakresie, wyłącznie w formie spółki akcyjnej lub spółki z o.o.

 • Minimalny kapitał spółek – 4 mln zł (prowadzenie kasyn) lub 2 mln zł

 • Wymóg złożenia zabezpieczenia pieniężnego (gwarancja bankowa v depozyt bankowy v hipoteka)

 • Siedziba spółek na terenie RP, udziałowcy tylko z UE lub EFTA, wymóg dekapitalizacji (max 1/3 udziałów w rękach 1 podmiotu)

 • Założyciele – niekarani, nienaganna opinia („brak uzasadnionych zastrzeżeń z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego i interesu ekonomicznego państwa”)

 • Krupierzy – po egzaminach specjalistycznych

 • Konieczne zezwolenie (MF) na prowadzenie ośrodka gier – m.in. wymóg sporządzenia regulaminu gier

 • Ograniczenia w reklamowaniu określonych gier

 • Odpowiednia lokalizacja ( 1 kasyno na 250 000 mieszkańców, salon bingo - jeden na 100 000 mieszkańców)

 • Wstęp – tylko osoby pełnoletnie, wszyscy podlegają rejestracji

Podatki obrotowe w Polsce


Podatek od gier wymiar
Podatek od gier - wymiar

Podatki obrotowe w Polsce


ad