slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Průřez financováním podnikatelských projektů ze strukturálních fondů EU PowerPoint Presentation
Download Presentation
Průřez financováním podnikatelských projektů ze strukturálních fondů EU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Průřez financováním podnikatelských projektů ze strukturálních fondů EU - PowerPoint PPT Presentation


 • 61 Views
 • Uploaded on

Průřez financováním podnikatelských projektů ze strukturálních fondů EU. Operační program Podnikání a inovace 2007 - 2013. Cíl - Rozvoj výrobních kapacit a zvýšení konkurenceschopnosti Pro koho: - tzv. MSP do 250 zaměstnanců ve vybraných okresech; Předmět dotace:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Průřez financováním podnikatelských projektů ze strukturálních fondů EU' - starbuck


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
oppi aktu ln v zvy program rozvoj
Cíl - Rozvoj výrobních kapacit a zvýšení konkurenceschopnosti

Pro koho:

- tzv. MSP do 250 zaměstnanců ve vybraných okresech;

Předmět dotace:

- pořízení výrobních technologií průmyslových podniků

- dotace z pořizovací ceny hmotného majetku

Míra dotace:

- 50 % pro malý podnik (do 50 zaměstnanců)

- 40 % pro střední podnik

Podmínky:

- zvýšení efektivity a obejmu výroby a přidané hodnoty

OPPI – aktuální výzvyProgram Rozvoj

oppi aktu ln v zvy program inovace
Cíl – podpora výroby inovovaných výrobků, zvýšení konkurenceschopnosti na mezinárodních trzích, inovace výrobních procesů (vlajková loď OPPI)

Pro koho:

- MSP i velké podniky nad 250 zaměstnanců

Předmět dotace:

pořízení výrobních technologií průmyslových podniků a souvisejících investic (rekonstrukce, SW, HW)

dotace z pořizovací ceny hmotného majetku

Míra dotace:

- 50 % pro MSP

- 40 % pro velký podnik

Podmínky:

- doložení existence prototypu (realizace VaV)

OPPI – aktuální výzvyProgram Inovace

oppi aktu ln v zvy program ict a strategick slu by
Cíl – tvorba IT řešení, zvyšování zaměstnanosti v IT sektoru a outsourcingových služeb s vysokou přidanou hodnotou a mezinárodním zaměřením

Pro koho:

- MSP i velké podniky nad 250 zaměstnanců

Předmět dotace:

- převážně na superhrubé mzdy

Míra dotace:

- 60 % pro malý podnik, 50 % pro střední podnik

- 40 % pro velký podnik

Podmínky:

- vytvoření pracovních pozic

OPPI – aktuální výzvyProgram ICT a strategické služby

term ny
Rozvoj

podání RŽ: 4. – 15. 11. 2013

podání PŽ: 4.11. – 20. 1. 2014

Inovace

podání RŽ: 11. 11. – 22. 11. 2013

podání PŽ: 11. 11. – 31.1. 2014

ICT a strategické služby

podání RŽ: 6. 11. – 17. 12. 2013

podání PŽ: 6. 11. – 7.2. 2014

Termíny

opera n program pro obdob 2014 2020

Programovací období 2014 – 2020 – OP PIK

OP Podnikání a inovace pro konkurence-schopnost

2014 - 2020

OPPI

2007 - 2013

Operační program pro období 2014 - 2020

OPPP

2004 - 2006

Důraz na znalostní ekonomiku, transfery technologií a spolupráci VaV s inovačními firmami

Důraz na inovační podpory

+ podpora VaV ve firmách (Potenciál), spolupráce mezi terciární sférou a průmyslem

Důraz na rozvojové podpory

+ počátek inovační podpory

opera n program pro obdob 2014 20201

Programovací období 2014 – 2020 – OP PIK

 • Přehled podporovaných aktivit OP PIK
  • Prioritní osa 1 „Rozvoj podnikání založený na podpoře výzkumu, vývoje a inovací„
  • Prioritní osa 2 „Rozvoj infrastruktury a služeb podporujících podnikání ve znalostní ekonomice a internacionalizace podnikáni"
  • Prioritní osa 3 „Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice“
  • Prioritní osa 4 „Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií"

Operační program pro období 2014 - 2020

opera n program pro obdob 2014 20202

Programovací období 2014 – 2020 – OP PIK

 • Prioritní osa 1 „Rozvoj podnikání založený na podpoře výzkumu, vývoje a inovací„
  • Podpora projektů zaměřených na:
   • zakládání a rozvoj podnikových výzkumných a vývojových center
   • zavádění inovací výrobků a služeb do výroby a jejich uvedení na trh, zvýšení efektivnosti výrobních procesů, zavádění procesních a marketingových inovací
   • ochranu duševního vlastnictví v podnicích
   • tvorbu nových vědeckotechnických parků, podnikatelských inovačních center, podnikatelských inkubátorů, jejich rozšiřování a zvyšování jejich kvalit

Operační program pro období 2014 - 2020

opera n program pro obdob 2014 20203

Programovací období 2014 – 2020 – OP PIK

 • Prioritní osa 2 „Rozvoj infrastruktury a služeb podporujících podnikání ve znalostní ekonomice a internacionalizace podnikání„
 • Podpora projektů zaměřených zejména na:
  • realizaci podnikatelských záměrů začínajících firem (do 5 let) a rozvojových firem prostřednictvím vhodných finančních nástrojů (úvěry, záruky za bankovní úvěry, rizikový kapitál) a dotací v případě začínajících mikropodniků
  • poskytování poradenských služeb a služeb pro začínající firmy
  • podporu marketingových aktivit souvisejícími se zahraničními výstavami a veletrhy, včetně organizace seminářů/akcí se zaměřením na konkrétní problematiku týkající se mezinárodní konkurenceschopnosti
  • modernizaci výrobních provozů a rekonstrukci stávající zastaralé infrastruktury, výrobních objektů a brownfields (bez výdajů na odstranění ekologických zátěží) a na jejich přeměnu na moderní výrobní objekty
  • zajištění vzdělávacího zázemí pro zaměstnance, vybudování/rozšíření školicích středisek

Operační program pro období 2014 - 2020

opera n program pro obdob 2014 20204

Programovací období 2014 – 2020 – OP PIK

 • Prioritní osa 3 „Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice“
 • Podpora projektů zaměřených na:
  • výstavbu a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren
  • vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby
  • instalaci vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za účelem využití užitečného tepla v soustavě zásobování teplem či jiným vysoce efektivním způsobem, podpora využití biometanu a výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy
  • modernizaci nebo nahrazení stávajících zařízení na výrobu energie za nová zařízení
  • snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní atp.)
  • výstavbu, posílení, modernizaci a rekonstrukci vedení přenosové soustavy a transformoven
  • zavádění inovativních nízkouhlíkových technologií např. nízkouhlíková doprava
  • rekonstrukci a rozvoj soustav zásobování teplem resp. rozvodných tepelných zařízení

Operační program pro období 2014 - 2020

opera n program pro obdob 2014 20205

Programovací období 2014 – 2020 – OP PIK

 • Prioritní osa 4 „Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií„
 • Podpora projektů zaměřených na:
  • rozšiřování stávající infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu využitím optických prvků s cílem umožnit vysokorychlostní přístup k internetu alespoň přenosovou rychlostí 30 Mbit/s pro všechny obyvatele
  • zřizování nových sítí pro vysokorychlostní přístup k internetu sestávajících z části nebo plně z optických vedení
  • vytváření pasivní infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu
  • tvorbu nových ICT řešení
  • budování a modernizace Datových center splňujících kritéria energetické účinnosti

Operační program pro období 2014 - 2020

opera n program pro obdob 2014 20206

Programovací období 2014 – 2020 – OP PIK

 • Míra podpory:
  • 45% malé podniky
  • 35% střední podniky
  • 25% velké podniky – v některých programech zcela vyloučeny
 • První výzvy se očekávají nejdříve ve 3.Q 2014

Operační program pro období 2014 - 2020

opera n program pro obdob 2014 20207

Alternativy?

 • Investiční pobídky:
 • Zavedení nebo rozšíření výroby – zpracovatelský průmysl
    • Minimální investice do majetku během 3 let:
    • - 100 mil. Kč, v postižených regionech 50 mil. CZK
    • Technologická centra - vybudování nebo rozšíření VaV centra
    • Minimální investice do majetku během 3 let činí 10 mil. Kč,
    • Vytvoření a obsazení minimálně 40 nových pracovních míst v VaV
    • Strategická centra - zahájení nebo rozšíření činnosti centra sdílených služeb, centra pro tvorbu sofware
    • Vytvoření a obsazení minimálně 40 nových pracovních míst v případě center pro tvorbu software
    • Vytvoření a obsazení minimálně 100 nových pracovních míst v případě ostatních center

Operační program pro období 2014 - 2020

opera n program pro obdob 2014 20208

Alternativy?

   • Odčitatelná položka nákladů na VaV od základu daně z příjmů:
 • daňová podpora výzkumu a vývoje ve firmách
 • zákonný nárok při splnění požadovaných podmínek – klíčové náklady: mzdy, odpisy, materiál
 • faktická podpora ve formě odpočtu nákladů na VaV od základu daně – de facto „dotace“ ve výši 19 % nákladů na VaV
 • pro každého plátce daní z příjmů právnických osob
 • v případě hosp. ztráty lze použít odpočtu po období tří let
 • Zásadní charakteristika vývoje: ocenitelný prvek novosti a technická či výzkumná nejistota
 • Dále dle:
 • Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (Zákon o VaV)
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (Zákon o daních)
 • Pokyn č. D-288 Ministerstva financí České republiky k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (Pokyn D-288)

Operační program pro období 2014 - 2020

slide16

Děkujeme za pozornost!

Mgr. Jiří Kvíz 800 190 163enovation@enovation.czwww.enovation.cz