Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Woord vooraf PowerPoint Presentation
Download Presentation
Woord vooraf

Woord vooraf

102 Views Download Presentation
Download Presentation

Woord vooraf

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Woord vooraf Onderwijs staat middenin een snel evoluerende maatschappij. Daarom moeten wij ons voortdurend bezinnen over de opdracht, de rol en de verantwoordelijkheid ervan met het oog op de harmonische ontwikkeling van jonge mensen en hun integratie in de wereld van morgen. Het gemeenschapsonderwijs weet alvast waar het naartoe wil. Die toekomstvisie is uitgeschreven in de voorliggende strategische beleidsnota, die de veranderingstrajecten uitstippelt voor het hele net over de periode 2003 tot 2007. Deze nota is dan ook de ruggengraat van een beleid dat de kernwaarden en de cultuur van de organisatie moet uitstralen, namelijk: kwaliteit, innovatie en creativiteit, respect voor diversiteit, betrokkenheid, openheid en verdraagzaamheid, oog voor de maatschappelijke werkelijkheid en voor de vorming van de totale persoon. Het gemeenschapsonderwijs vertrekt daarvoor vanuit zijn fundamentele opdracht om overal in Vlaanderen en in Brussel de vrije schoolkeuze te waarborgen. Het heeft daarbij een duidelijke visie op onderwijs en vorming en stelt een waardegerichte opvoeding centraal.Vanuit deze kernwaarden, deze missie en deze visie wil het gemeenschapsonderwijs zich zo efficiënt mogelijk van zijn maatschappelijke taak kwijten door kwaliteitsonderwijs te bieden dat voor iedereen toegankelijk is, zonder onderscheid van geloofsovertuiging of van etnische of maatschappelijke afkomst. Daartoe worden duidelijke strategische en functionele doelstellingen geformuleerd die uitmonden in concrete acties op korte, middellange en lange termijn. Het is de bedoeling van deze beleidsnota om een breed draagvlak te creëren, waarbij alle participanten elkaar ontmoeten in een gemeenschappelijke visie. Aldus versterkt de nota de eenheid van het net en vormt ze een krachtig instrument inzake kwaliteitszorg. Het was dan ook logisch om bottom-up te werk te gaan en alle geledingen van het gemeenschapsonderwijs bij de totstandkoming van dit strategisch beleidsplan te betrekken.

 2. Woord vooraf Daarom ook bestond de reflectiegroep, die vorig jaar in het leven werd geroepen, uit vertegenwoordigers van de ouders, de leerkrachten, de directies, de algemeen directeurs, de Pedagogische Begeleidingsdienst en de centrale administratieve diensten. Tevens werd een stuurgroep opgericht die samengesteld was uit vertegenwoordigers van de verschillende bestuursorganen. Onze oprechte dank gaat uit naar de leden van beide werkgroepen. Concreet bevat deze beleidsnota meer dan tweehonderd potentiële acties, die stuk voor stuk de basis kunnen vormen voor projecten en activiteiten op de verschillende bestuursniveaus. De manier waarop aan de realisatie van de doelstellingen wordt gewerkt, behoort tot de autonomie van de respectieve geledingen. Als fundament van een algemeen strategisch plan formuleert de nota acties op maat van alle onderwijsparticipanten: ouders, leerlingen, schoolteams, medewerkers op het niveau van de scholengroep, personeelsleden van de Pedagogische Begeleidingsdienst, van het Centrum voor Nascholing, van de Permanente Ondersteuningscel van de CLB’s en van de centrale administratieve diensten. Ook u kunt dus actief meebouwen aan de ontwikkeling van ons gemeenschapsonderwijs. Als democratische en pluralistische organisatie wenst het Gemeenschapsonderwijs immers dit beleidsplan te realiseren in nauwe samenwerking met alle betrokkenen, vanuit een flexibele organisatiestructuur en een maatschappelijk en pedagogisch project. Hierbij heeft het maar één doel voor ogen: de onderwijskwaliteit, waarop elk kind en elke adolescent recht heeft, behouden en in de mate van het mogelijke nog verbeteren. Paul De Knop Peter Steenhautvoorzitter van de Raad afgevaardigd bestuurdervan het Gemeenschapsonderwijs van het Gemeenschapsonderwijs

 3. Samenstelling werkgroepen Samenstelling reflectiegroep mevr. Rita De Boeck mevr. Martine Decaesstecker dhr. Jan De Maeyer dhr. Jan D’Hauwe dhr. Marc Lemmens mevr. Greet Lison dhr. Guy Onderbeke mevr. Marie-Rose Philippens dhr. Rudy Rydant mevr. Annita Smet dhr. Marc Smets dhr. Eric Sorgeloos dhr. Herman Swerts dhr. Benny Vanderlinden dhr. Paul Vanderstukken dhr. Flor Van Gheem dhr. Alain Van Hoecke dhr. Jozef Verplancke Samenstelling stuurgroep dhr. André Huisseune dhr. André Macharis dhr. Peter Steenhaut mevr. Lut Stroobants dhr. Johan C. Van den Brande dhr. Jef Wellens dhr. Hans Weyns Interne coördinatoren mevr. Daisy Denolf dhr. Gerrit Pearce Externe begeleiding KPMG dhr. Eddy Ringoir

 4. Structuur strategische beleidsnota Missie, waarden en visie Gemeenschapsonderwijs 1 2 Strategische doelstellingen 2003-2007 Functionele doelstellingen 2003-2007 3

 5. Onze missie • De missie van het Gemeenschapsonderwijs betreft haar werkelijke reden van bestaan en omschrijft haar fundamentele opdracht(en). De missie verwoordt het algemeen doel van de organisatie en geeft een antwoord op de vraag: wat doen we voor wie? • Bij de omschrijving van de missie van het Gemeenschapsonderwijs hebben we rekening gehouden met de regelgevende bepalingen terzake maar hebben we ook een eigen klemtoon willen leggen m.b.t. de specifieke kenmerken van onze organisatie. We hebben eveneens inspiratie gezocht bij eerder hierover gevoerde onderzoeken en gepubliceerde documenten. • We hebben geopteerd voor een korte, maar krachtige, concrete, duidelijke en heldere missie, waarin de participanten, de medewerkers en alle andere belanghebbenden van de organisatie zich moeten kunnen herkennen.

 6. Onze missie Het Gemeenschapsonderwijs heeft als opdracht de vrije schoolkeuze in Vlaanderen en Brussel te garanderen. Het waarborgt het grondwettelijke recht van de ouders en leerlingen op kwaliteitsvol en open onderwijs met eerbiediging van de rechten van het kind en van de mens, zonder onderscheid van geslacht, afkomst, aard of overtuiging en met eerbiediging van de ideologische, filosofische en godsdienstige opvattingen van de individuele persoon. Het Gemeenschapsonderwijs richt zich op de ontwikkeling van de totale persoon en tracht met iedere leerling een maximale leerwinst te realiseren. Het Gemeenschapsonderwijs kiest voor een democratisch bestuur.

 7. Onze organisatiewaarden • De personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs onderschrijven de gemeenschappelijke waarden, de doelstellingen en het ideaal van dit onderwijs, zoals geformuleerd in het “Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs” (hierna afgekort tot PPGO). • Om zijn missie te realiseren, hanteert het Gemeenschapsonderwijs als organisatie een constante gedragslijn. Deze steunt op de volgende zeven kernwaarden binnen de filosofie van zijn Pedagogisch Project: • Kwaliteit • Innovatie en creativiteit • Respect voor diversiteit • Betrokkenheid • Openheid en verdraagzaamheid • Oog voor de maatschappelijke werkelijkheid • Vorming van de totale persoon

 8. Onze waarden • Kwaliteit • het Gemeenschapsonderwijs streeft kwaliteit na, die gedefinieerd wordt als: • de hoogst mogelijke leerwinst voor iedere leerling • een hoog welbevinden in de leef- en werkomgeving van zijn participanten • de maximale en voortdurende professionalisering van haar personeel • Innovatie en creativiteit • het Gemeenschapsonderwijs moedigt intellectuele nieuwsgierigheid en creatief denken en handelen aan. In die zin staat het open voor verbetering en vernieuwing op alle niveaus van de organisatie • Respect voor diversiteit • het Gemeenschapsonderwijs neemt zijn rol op in de multiculturele en pluriforme samenleving en streeft naar eenheid in verscheidenheid • Betrokkenheid • het Gemeenschapsonderwijs betrekt zijn participanten actief bij het beleid • het Gemeenschapsonderwijs communiceert op transparante wijze met al zijn participanten

 9. Onze waarden • Openheid en verdraagzaamheid Het Gemeenschapsonderwijs is gericht op de volgende waarden: • het waardeert de eigenheid van zijn participanten • het bestrijdt vooroordelen en discriminatie • het respecteert de emotionele en religieuze opvatting van zijn participanten • het respecteert de morele en culturele opvatting van zijn participanten • het stelt het pluralisme als een fundamentele waarde voorop en verbindt zich ertoe om die waarde aan zijn leerlingen door te geven • het is gericht op waarden • het is gericht op de ontwikkeling van de persoonlijkheid van elke leerling, met respect voor ieders specificiteit • Oog voor de maatschappelijke werkelijkheid • het Gemeenschapsonderwijs bereidt voor op participatie in een democratische samenleving • het Gemeenschapsonderwijs houdt bij de uitbouw van zijn pedagogisch project rekening met economische, sociale, culturele, politieke en technologische evoluties • Vorming van de totale persoon • het Gemeenschapsonderwijs is gericht op de vorming van de totale persoon en beoogt zelfstandigheid door mondigheid, kritische ingesteldheid en verantwoordelijkheidszin te stimuleren • het Gemeenschapsonderwijs stimuleert levenslang en levensbreed leren

 10. Onze visie • De strategische visie van het Gemeenschapsonderwijs is de omschrijving van de koers die de organisatie wenst te varen. Een visie is een potentiële realiteit, daardoor is ze per definitie toekomstgericht en een bron van inspiratie. De visie van de organisatie motiveert, ze toont nieuwe wegen en wordt tastbaar in de wijze waarop menselijke energie binnen de organisatie wordt gemobiliseerd. • De strategische visie van het Gemeenschapsonderwijs gaat over zijn participanten, zijn belanghebbenden, zijn diensten, alsook over zijn personeelsleden, kerncompetenties, organisatiestructuren en -systemen, organisatiecultuur en partners. • Het Gemeenschapsonderwijs heeft voor de periode 2003-2007 gekozen voor een ambitieuze en inspirerende visie, met duidelijke beleidskeuzes. • De strategische visie van het Gemeenschapsonderwijs van morgen vormt, samen met de missie en de kernwaarden (zie hoger), de “beleidsverklaring” van de organisatie. Ze is de “kapstok” waaraan de strategiebepaling wordt opgehangen. Prioriteiten en doelstellingen worden er rechtstreeks uit afgeleid.

 11. Onze visie-omschrijving Het Gemeenschapsonderwijs wil als democratische en pluralistische organisatie, model staan voor een opvoeding die kinderen vormt tot bewuste, sociale, kritische, mondige en tolerante wereldburgers. Het zal mede daarom en waar nodig, flexibel inspelen op de steeds wisselende eisen die de samenleving aan het onderwijs stelt. Het Gemeenschapsonderwijs wenst dit te realiseren in nauwe samenwerking met andere onderwijsverstrekkers, vanuit een flexibele organisatiestructuur en een maatschappelijk en pedagogisch project, gesteund op eigentijds en kwalitatief hoogstaand onderwijs. Het actiedomein van het Gemeenschapsonderwijs omvat momenteel naast het basisonderwijs en secundair onderwijs, ook het volwassenenonderwijs, de internaten en opvangcentra, het deeltijds kunstonderwijs, de centra voor leerlingenbegeleiding, de voor- en naschoolse opvang, de kinderdagverblijven en de vervolg- en nevenvoorzieningen.

 12. Onze visie-omschrijving • Het Gemeenschapsonderwijs zal deze visie concretiseren o.m. door: • het hanteren en verder ontwikkelen van middelen om de maximale leerwinst voor elke leerling te optimaliseren, waarbij de school de essentiële pedagogische entiteit is; • de verantwoordelijkheid van de beheers- en ondersteunende taken te leggen op dat niveau waar de toegevoegde waarde het grootst is; • optimalisering van de samenwerking en synergie tussen alle participanten, zowel binnen als buiten de organisatie; • een efficiënt en effectief beheer van de beschikbare (personele, financiële, logistieke, educatieve, technologische) middelen; • het permanent nastreven van kwaliteitsverbetering ondermeer door de optimale inzet, de competentie en het engagement van de organisatie en haar participanten.

 13. Structuur strategische beleidsnota Missie, waarden en visie Gemeenschapsonderwijs 1 2 Strategische doelstellingen 2003-2007 Functionele doelstellingen 2003-2007 3

 14. De strategiebepaling 2003-2007 • Een strategie bepalen betekent een keuze maken uit beleidsprioriteiten. Op basis van de weerhouden prioriteiten worden de strategische enfunctionele doelstellingenbepaald, evenals een reeks te ondernemen acties op korte, middellange of lange termijn • De strategische doelstellingen geven een antwoord op de vraag welk resultaat de organisatie wil bereiken en zijn derhalve gericht op de gewenste veranderingen in de externe omgeving. • Op basis van een omgevingsanalyse en in overeenstemming met de missie, de waarden en de visie, heeft het Gemeenschapsonderwijs voor de periode 2003-2007 een aantal doelstellingen vastgelegd binnen de zeven strategische beleidsdomeinen die we hierna voorstellen en bespreken.

 15. Onze strategische beleidsdomeinen Positionering t.o.v. andere netten Kwaliteit Positionering t.o.v. de overheid Marktaandeel Diensten Marketing en externe communicatie Synergie en netwerking

 16. Strategische doelstellingen 2003-2007 Beleidsdomein 1: kwaliteit Doelstellingen • Het behouden en verder uitbouwen van het kwaliteitsniveau van het Gemeenschapsonderwijs • Versterken van een positief kwaliteitsbeeld en van het imago van het Gemeenschapsonderwijs • Systematisch waarneembaar en meetbaar maken van de leerwinst van iedere leerling en deze verhogen door de betrokkenheid en het welbevinden van alle participantenvoortdurend te bewaken en te versterken

 17. Strategische doelstellingen 2003-2007 Beleidsdomein 1: kwaliteit Te ondernemen acties • Inventariseren en in kaart brengen van alle bestaande relevante informatie en methodologieën m.b.t. het voeren van een kwaliteitsbeleid • Stimuleren, ontwikkelen en begeleiden van projecten inzake kwaliteitszorg en zelfevaluatie en verspreiden van goede praktijkvoorbeelden terzake • Ondersteunen en coördineren van deze projecten, met oog voor de missie, de waarden, de visie en de leerplannen van het Gemeenschapsonderwijs, en met als voornaamste objectieven en prioriteiten: • mobiliseren en sensibiliseren van de hele organisatie rond thema’s als kwaliteitsdenken, kwaliteitssystemen, zelfevaluatie, zorgverbredend handelen, kwaliteitsopvolging en bewaking

 18. Strategische doelstellingen 2003-2007 Beleidsdomein 1: kwaliteit Te ondernemen acties • scholen ondersteunen om collectief te leren en hun kwaliteitsprofiel ook zichtbaar te maken • samen met scholen dit ontwikkelingsproces inzake kwaliteit en collectief leren, verwoorden in een kwaliteitshandboek, met bijzondere aandacht voor: • strategieën voor het leren van schoolorganisaties (visieontwikkeling, strategisch plan, persoonlijk ontwikkelingsplan en reflecterend handelen) • de definitie en het bevorderen van leerwinst in relatie tot de specificiteit van iedereleerling • een duidelijke visie op, de omschrijving en het gebruik van een kwaliteitsvol leerlingenvolg- en toetsingssysteem, inclusief de kwaliteitsstandaarden, de meetcriteria en de -normen

 19. Strategische doelstellingen 2003-2007 Beleidsdomein 1: kwaliteit Te ondernemen acties • ontwikkelen, bekendmaken en aanreiken van instrumenten en methodieken voor zelfevaluatie en kwaliteitsontwikkeling en –bewaking voor de scholen • ontwikkelen, bekendmaken en aanreiken van inhouden en methoden om het pedagogisch beleid van de school te optimaliseren en het kwaliteitsprofiel van scholen sterker te ontwikkelen • verhogen van de kwaliteitsbetrokkenheid en kwaliteitscompetentie bij de centrale diensten, de scholengroepen, de directies en het personeel via deskundigheidsbevordering en gerichte opleiding (zie hierna ook organisatiedomein 4) • Permanent werken aan een aangenaam, ordelijk en participatief leer- en werkklimaat waarin zelfdiscipline, zelfrespect, zelfrealisatie, zelfevaluatie en zelfverantwoordelijkheid van de leerlingen vooropstaan

 20. Strategische doelstellingen 2003-2007 Beleidsdomein 1: kwaliteit Te ondernemen acties • Verbeteren van de omkadering van de Pedagogische Begeleidingsdienst, het Centrum voor Nascholing en de Permanente Ondersteuningscel • Schoolorganisaties stimuleren en ondersteunen bij het ontwikkelen van hun reflecterend handelen m.b.t. kwaliteitszorg, zelfevaluatie en kwaliteitsbewaking, inclusief interne kwaliteitscontroles • Opzetten van samenwerking rond onderwijsevaluatie en kwaliteitsmeting • Uitwisselen van goede praktijkvoorbeeldenbinnen het eigen net en met andere netten • Versterken van de competenties op elk niveau • Intern en extern communiceren en verspreiden van succesvolle kwaliteitsprojecten

 21. Strategische doelstellingen 2003-2007 Beleidsdomein 2: marktaandeel Doelstelling • Vergroten van het marktaandeel van het Gemeenschapsonderwijs, gedifferentieerd naar alleniveaus en regio’s en in functie van een voldoende spreiding van het studieaanbod met inachtname van de principes van het PPGO

 22. Strategische doelstellingen 2003-2007 Beleidsdomein 2: marktaandeel Te ondernemen acties • Onderzoeken van oorzaken en gevolgen van de stagnatie en/of achteruitgang/vooruitgang van het marktaandeel van het Gemeenschapsonderwijs binnen de verschillende niveaus en regio’s • Blijven beklemtonen van het principe van de vrije schoolkeuze • Streven naar het behoud van de huidige inplanting van scholen en/of de uitbouw van nieuwe vestigingen, in functie van plaatselijke omstandigheden • Onderzoeken van demogelijkheden, opportuniteiten en voordelen van schaalvergroting of gestructureerde samenwerking

 23. Strategische doelstellingen 2003-2007 Beleidsdomein 2: marktaandeel Te ondernemen acties • Ontwikkelen van een resultaatgericht instroom-, doorstroom- en uitstroom-beheer, via: • systematisch schoolloopbaanonderzoek, bijvoorbeeld: • verder onderzoek naar trends bij de overgang binnen en tussen de onderwijsniveaus • onderzoek van fenomenen als neveninstroom en nevenuitstroom • onderzoek van de relatie uitstroom ASO – instroom TSO/BSO • bevorderen van doorstroming, zowel binnen het Gemeenschapsonderwijs (doorstroom kinderdagverblijf/basisschool/ middenschool/bovenbouw) als vanuit andere dan Gemeenschapsonderwijs-instellingen

 24. Strategische doelstellingen 2003-2007 Beleidsdomein 2: marktaandeel Te ondernemen acties • aanbieden van een aantrekkelijke schoolloopbaan binnen de school en/of het net • bevorderen van samenwerking tussen de scholengroepen op het vlak van programmatie en vermijden van ongezonde interne concurrentie • actualiseren van het profiel van de TSO/BSO-studierichtingen • Verder ontwikkelen en beklemtonen van de toegevoegde waarde van een strategie van positionering (zie beleidsdomein 5) • Systematisch opdrijven en optimaliseren van de onderwijskwaliteit (zie beleidsdomein 1) en het beter communiceren van de onderwijskwaliteit • Stimuleren van het beleidsvoerend vermogen van scholen • Promoten van het Gemeenschapsonderwijs door en bij het eigen personeel • Bevorderen van de loyauteit door en bij het eigen personeel

 25. Strategische doelstellingen 2003-2007 Beleidsdomein 3: synergie en netwerking Doelstellingen • Verhogen en verbeteren van de samenwerking tussen en binnen alle geledingen van het Gemeenschapsonderwijs • Actief participeren aan een open pluralistisch netwerk, door samenwerking met, en indien mogelijk, integratie van de officiële scholen en eventueel privaatrechtelijke scholen • Aantoonbaar verhogen en verbeteren van de synergie en van diverse samenwerkingsvormen met brede lagen van het maatschappelijk en socio-culturele-economisch veld

 26. Strategische doelstellingen 2003-2007 Beleidsdomein 3: synergie en netwerking Te ondernemen acties • Inventariseren van verschillen en overeenkomsten tussen de netten en scholen en onderzoeken van samenwerkingsopportuniteiten • Verderzetten van formele gesprekken met vertegenwoordigers van de verschillende onderwijsnetten en scholen met het oog op het intensifiëren en concretiseren van de samenwerking • Stimuleren en uitbreiden van bestaande initiatieven en pilootprojecten naar andere steden en gemeenten op het vlak van samenwerking en geleidelijke integratie • Onderbrengen van de officiële Centra voor Leerlingenbegeleiding (hierna afgekort tot CLB) in een autonome entiteit

 27. Strategische doelstellingen 2003-2007 Beleidsdomein 3: synergie en netwerking Te ondernemen acties • Optimaliseren van bestaande vormen van netoverschrijdende samenwerking en bevorderen van nieuwe vormen van samenwerking en netwerking, via o.m. • netoverschrijdende convenanten, bv. voor unieke studierichtingen • beschikbaar stellen en uitwisselen van technische know how en infrastructuur • samenwerking met pedagogische begeleidingsdiensten van andere netten, bv. via uitwisseling van pedagogische deskundigheid • streven naar gelijkaardige leerplannen en handboeken in samenwerking met alle onderwijsnetten • samenwerking tussen ouderverenigingen van het officieel onderwijs

 28. Strategische doelstellingen 2003-2007 Beleidsdomein 3: synergie en netwerking Te ondernemen acties • samenwerking tussen de CLB’s • samenwerking tussen de Centra voor Volwassenenonderwijs (hierna afgekort tot CVO) • samenwerking tussen de nascholingscentra • samenwerking op het vlak van extra-scolaire activiteiten

 29. Strategische doelstellingen 2003-2007 Beleidsdomein 3: synergie en netwerking Te ondernemen acties • Uitbreiden en optimaliseren van samenwerkingsverbanden en bevorderen van nieuwe samenwerkingsinitiatieven met de industrie, het bedrijfsleven en andere maatschappelijke geledingen, o.m. via: • het actualiseren en structureren van het bestaand maatschappelijk en socio-cultureel-economisch netwerk van het Gemeenschapsonderwijs • het drastisch verhogen van het aantal samenwerkingsverbanden en convenanten met ondernemingen uit zowel de profit als de non-profit sector, o.m. met het oog op de kwantitatieve en kwalitatieve optimalisatie van de stages • het afsluiten van samenwerkingsverbanden en convenanten met universiteiten en hogescholen en scholen met een verwant pedagogisch project • het uitbouwen van samenwerking met de jeugd- en welzijnssector

 30. Strategische doelstellingen 2003-2007 Beleidsdomein 4: positionering t.o.v. de overheid Doelstelling • Er naar streven dat de overheid alle middelen voorziet opdat het Gemeenschapsonderwijs kwaliteitsvol onderwijs kan inrichten, hierbij in acht nemend dat objectieve verschillen een ongelijke financiering verantwoorden en dat gelijke rechten gepaard gaan met gelijke plichten

 31. Strategische doelstellingen 2003-2007 Beleidsdomein 4: positionering t.o.v. de overheid Te ondernemen acties • Bij de overheid beklemtonen dat het de taak van het Gemeenschapsonderwijs is garant te staan voor een democratisch onderwijs en voor de grondwettelijke keuzevrijheid • Bij de overheid blijven beklemtonen dat een gelijke behandeling van de onderwijsnetten slechts kan wanneer de overheid identieke verplichtingen oplegt • Van de overheid bekomen dat een netonafhankelijke beheersstructuur inzake huidige en toekomstige gebouwen wordt geïnstalleerd, waarin de infrastructuur van alle netten wordt ondergebracht. Deze beheersstructuur blijft eigenaar van de gebouwen en stelt deze ter beschikking van alle netten • Van de overheid bekomen dat het politiek akkoord van 18 juni 1998 betreffende de hervorming van het Gemeenschapsonderwijs wordt uitgevoerd in die zin dat eenvormige financiële verplichtingen en controle voor alle netten worden opgelegd • Van de overheid bekomen dat de ontwikkeling van de leerplannen netoverschrijdend gebeurt, onder auspiciën van een gespecialiseerde dienst

 32. Strategische doelstellingen 2003-2007 Beleidsdomein 4: positionering t.o.v. de overheid Te ondernemen acties • Het tegengaan van de dualisering binnen het onderwijs door alle tussenschotten tussen de onderwijsvormen “ASO”, “KSO”, “TSO” en “BSO” weg te werken via een wijziging van de regelgeving • Van de overheid bekomen dat de bevoegdheden van de scholengroepen, zoals vastgelegd in het BDGO, worden gerespecteerd. Het creëren van scholengemeenschappen mag hier geen afbreuk aan doen. • Vanwege de overheid bekomen dat de actueel ontoereikende middelen voor infrastructuur, inclusief eigenaarsonderhoud, substantieel worden verhoogd • Vanwege de overheid bekomen dat het vak cultuurbeschouwing kan georganiseerd worden binnen het officieel onderwijs • Nastreven van de realisatie van de overdracht van het leerlingenvervoer naar De Lijn en de MIVB

 33. Strategische doelstellingen 2003-2007 Beleidsdomein 5: positionering t.o.v. de andere netten Doelstelling • Permanent verduidelijken en waarneembaar maken van de meerwaarde van het PPGO, zowel vanuit zijn maatschappelijke missie als vanuit zijn specifieke visie op onderwijs en educatie • Realiseren van een open pluralistisch net

 34. Strategische doelstellingen 2003-2007 Beleidsdomein 5: positionering t.o.v. de andere netten Te ondernemen acties • Verhogen, zowel binnen als buiten de organisatie, van de graad van implementatie en concretisering van het PPGO, o.m. via: • actualisering en vertaling van het PPGO naar de verschillende interne en externe participanten • verspreiding en promotie van de missie, de waarden en de visie van het Gemeenschapsonderwijs via de meest aangewezen communicatiekanalen (website, onthaalruimtes, schoollokalen, folders, huisstijldocumenten, toespraken, …) • vertaling en communicatie van de pijlers van het PPGO naar de andere netten van het officieel onderwijs • toetsen van het implementatieniveau van het PPGO bij de voornaamste participanten van het Gemeenschapsonderwijs

 35. Strategische doelstellingen 2003-2007 Beleidsdomein 5: positionering t.o.v. de andere netten Te ondernemen acties • Benadrukken van de zorg en de uitgesproken keuze voor een gedifferentieerd onderwijs, via o.m. • optimalisatie en doelgerichte communicatie van de huidige kwaliteitsvolle gedifferentieerde aanpak van leerlingen • opwaardering van het TSO en BSO, middels o.a. • betere afstemming van TSO/BSO op het bedrijfsleven • tegengaan van de “uitstoot” zonder getuigschrift binnen het BSO • verhogen van de betrokkenheid van de leerlingen in het BSO • voeren van een actief toelatings-, aanvaardings- en ondersteuningsbeleid

 36. Strategische doelstellingen 2003-2007 Beleidsdomein 5: positionering t.o.v. de andere netten Te ondernemen acties • Versterken en efficiënter maken van de democratische werking en participatieve besluitvorming binnen het Gemeenschapsonderwijs, o.m. via • onderzoek van mogelijkheden om overlapping van de werking leerlingenraad/oudercomité/lerarenraad/ schoolraad tegen te gaan • onderzoek van mogelijkheden tot vertegenwoordiging in en/of deelname van leerlingen aan de werkzaamheden van de schoolraad • onderzoek van de opportuniteit voor het oprichten van leerlingenraden in alle basisscholen • verbetering van de timing en de kwaliteit van de informatieverstrekking door directies aan de leden van de schoolraad • voorzien van bijkomende middelen om de participatie en betrokkenheid van de ouders bij het schoolgebeuren nog te verhogen • Voor de acties m.b.t. het realiseren van een open pluralistisch net zie ook de acties onder beleidsdomein 3 Synergie en netwerking

 37. Strategische doelstellingen 2003-2007 Beleidsdomein 6: marketing & externe communicatie Doelstelling • Ontwikkelen en implementeren, op alle niveaus van de organisatie, van een eenduidige, transparante en resultaatgerichte marketing- en communicatie-strategie, met het oog op een positieve beeldvorming van het Gemeenschapsonderwijs

 38. Strategische doelstellingen 2003-2007 Beleidsdomein 6: marketing & externe communicatie Te ondernemen acties • Onderzoeken van de meest efficiënte en economische methode bij het organiseren van marketingcampagnes • Organiseren van een regelmatig imago-onderzoek m.b.t. het intern en extern imago van het Gemeenschapsonderwijs • Organiseren van een nulmeting en een regelmatig onderzoek inzake het imago en de werking van de scholengroepen en scholen • Ontwikkelen van een professionele, coherente en dynamische communicatie- en PR-strategie, op centraal, meso- en lokaal niveau, o.m. via • inventarisatie, actualisering en uitbreiding van alle bestaande contacten • een communicatie- en PR-verantwoordelijke per scholengroep

 39. Strategische doelstellingen 2003-2007 Beleidsdomein 6: marketing & externe communicatie Te ondernemen acties • voeren van assertieve aanwezigheidspolitiek, van centraal niveau tot op schoolniveau, in (nationale, regionale en lokale) pers en media • aanwenden van de bestaande marketinginstrumenten en optimaliseren van de informatie- en communicatiedragers • Verduidelijken en afstemmen van afspraken met betrekking tot het gebruik van de huisstijl (niveau centraal versus scholengroep versus school) • Sensibiliseren en mobiliseren van alle personeelsleden, op alle organisatie-niveaus, m.b.t. tot het uitdragen van een positief imago en het vervullen van een “ambassadeursfunctie”, in overeenstemming met de missie en de waarden van het Gemeenschapsonderwijs (zie hierna ook organisatiedomein 2)

 40. Strategische doelstellingen 2003-2007 Beleidsdomein 6: marketing & externe communicatie Te ondernemen acties • Onderzoeken en definiëren van de rol die bepaalde (groepen van) participanten of sympathisanten kunnen vervullen bij de belangenbehartiging van het Gemeenschapsonderwijs en het tot stand brengen van een positief imago en een breed draagvlak, zoals: • ouderverenigingen • verenigingen oud-leerlingen • bekende Vlamingen (BV’s) of bekende bedrijfsleiders • intellectuelen en kunstenaars • politici • …

 41. Strategische doelstellingen 2003-2007 Beleidsdomein 7: diensten Doelstellingen • Vrijwaren en, waar mogelijk en aangewezen, verbreden van een voldoende gediversifieerd aanbod inzake onderwijs en ondersteunende diensten op het niveau van scholen en scholengroepen; de verstrekte diensten, zowel vanuit het standpunt van de afnemers als van de dienstverlener, moeten voor iedereen financieel haalbaar zijn. • Uitbouwen van de maatschappelijk-culturele-sociale functie van het Gemeenschapsonderwijs

 42. Strategische doelstellingen 2003-2007 Beleidsdomein 7: diensten Te ondernemen acties • Inventariseren en progressief wegwerken van de “pijnpunten” en “witte vlekken” binnen het globaal studieaanbod en diensten van het Gemeenschapsonderwijs • Beter afstemmen van het globaal studieaanbod op de socio-economische realiteit en nieuwe onderwijsontwikkelingen, met aandacht voor specifieke doelgroepen en zgn. “knelpuntberoepen” • Verzekeren binnen iedere school van een zo breed mogelijk aantal dienstverlenende faciliteiten, o.m. inzake leerlingenvervoer, maaltijden, kinderopvang, boekenfonds, PC-aanbod, huiswerkbegeleiding, toegankelijkheid andersvaliden, …

 43. Strategische doelstellingen 2003-2007 Beleidsdomein 7: diensten Te ondernemen acties • Meer bepaald bijzondere aandacht besteden aan de volgende prioriteiten: • ontwikkelen van een coherent beleid inzake voor- en naschoolse opvang, al dan niet in samenwerking met andere partners • verhogen van PC-aanbod voor de leerlingen • organiseren van de boekenaankoop via een eigen VZW of een overkoepelende dienst • Verhogen van de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de pluralistische scholen en versterken van hun maatschappelijke rol en sociale functie, o.m. via bijvoorbeeld: • verbeteren van de samenwerking met plaatselijke besturen • verhuur van infrastructuur aan bedrijven en verenigingen • aanbieden van nascholing aan ouders en grootouders (taallessen, informatica, …)

 44. Strategische doelstellingen 2003-2007 Beleidsdomein 7: diensten Te ondernemen acties • bevorderen van het levenslang en levensbreed leren door het dagelijks én overdag openstellen van de CVO’s, en het ontwikkelen van CVO’s als nascholingscentra en centra voor contractonderwijs • aantrekken van het verenigingsleven en vakantiewerking voor leerlingen • verbeteren van de samenwerking met het bedrijfsleven en de sociale sector (zie hierover ook beleidsdomein 3)

 45. Structuur strategische beleidsnota Missie, waarden en visie Gemeenschapsonderwijs 1 2 Strategische doelstellingen 2003-2007 Functionele doelstellingen 2003-2007 3

 46. Functionele doelstellingen • De functionele doelstellingen zijn onontbeerlijk voor het ondersteunen en operationeel maken van de globale strategie. Ze hebben betrekking op het intern functioneren van de organisatie en moeten op korte, middellange en lange termijn de verandering op het terrein helpen waarneembaar maken. • Het Gemeenschapsonderwijs heeft geopteerd voor een reeks korte-, middellange- en langetermijndoelstellingen in zeven specifieke organisatie-domeinen met een hoog zichtbaarheidsgehalte. We hebben ze, waar mogelijk, geformuleerd volgens het smart-principe, namelijk: • Specifiek: precies en helder omschreven • Meetbaar: uitgedrukt in termen van resultaat • Aanvaard: aanvaard door de verschillende bestuursorganen • Realistisch: ambitieus maar tegelijk haalbaar • Tijdsgebonden: gelinkt aan opleveringstermijnen • De functionele doelstellingen van het Gemeenschapsonderwijs, die opgenomen zijn in deze strategische nota, zullen vertaald en geconcretiseerd moeten worden in operationele projecten en acties, die de te realiseren strategie mee gestalte moeten geven.

 47. Functionele doelstellingen per organisatiedomein (1) Organisatie-structuur (7) Facilitair beheer (2) Organisatie-cultuur (3) Financieel management (6) Interne communicatie (5) Omgang met onderwijs- participanten (4) HR management

 48. Functionele doelstellingen 2003-2007 Organisatiedomein 1: organisatiestructuur Doelstelling • Maximaal benutten op alle niveaus in de organisatie van de mogelijkheden en kansen geboden door de nieuwe organisatiestructuur • De verantwoordelijkheid van de beheers- en ondersteunende taken leggen op dat niveau waar de toegevoegde waarde het grootst is

 49. Functionele doelstellingen 2003-2007 Organisatiedomein 1: organisatiestructuur Te ondernemen acties • Verduidelijken van de rollen, taken, functies en bevoegdheden van het centrale niveau als inrichtende macht en als belangenvertegenwoordiger en woordvoerder van het Gemeenschapsonderwijs • Verduidelijken en zo mogelijk vereenvoudigen van de overlegstructuren tussen de centrale diensten (centrale administratie, pedagogische begeleidingsdienst, centrum voor nascholing, permanente ondersteuningscel CLB) • Verduidelijken van beslissingsbevoegdheden en delegaties bij onderhandelingen en vertegenwoordigingen • Optimaliseren van de lokale autonomie, gekoppeld aan een politiek van verregaande responsabilisering en openheid • Verder ondersteunen van de algemeen directeur als coördinator-manager van de scholengroep