seneste praksis fra eu domstolen med s rlig v gt p h ndh velsen af eu s udbudsregler l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Seneste praksis fra EU-domstolen med særlig vægt på håndhævelsen af EU’s udbudsregler PowerPoint Presentation
Download Presentation
Seneste praksis fra EU-domstolen med særlig vægt på håndhævelsen af EU’s udbudsregler

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 10
spence

Seneste praksis fra EU-domstolen med særlig vægt på håndhævelsen af EU’s udbudsregler - PowerPoint PPT Presentation

145 Views
Download Presentation
Seneste praksis fra EU-domstolen med særlig vægt på håndhævelsen af EU’s udbudsregler
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Seneste praksis fra EU-domstolen med særlig vægt på håndhævelsen af EU’s udbudsregler Steen Treumer Professor, Ph.D. Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet Dansk Forening for Udbudsret 17. november 2010

  2. 1.Introduktion • Baggrunden for udvælgelsen af de 3 temaer • Afvikling af indgåede kontrakter som følge af overtrædelser af “det sekundære udbudsregime”? • Ansvarsgrundlaget i sager om erstatning for overtrædelse af EUs udbudsregler • Præklusive tidsfrister

  3. 2. Afvikling af indgåede kontrakter • Overtrædelser af EU’s udbudsregler kan føre til pligt til afvikling af en indgået kontakt/at kontrakten er uden virkning • C-503/04, Kommissionen mod Tyskland • Direktiv 2007/66 artikel 2d • Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.

  4. 2. Afvikling af indgåede kontrakter • Kan overtrædelse af det sekundære udbudsregime, jf. Telaustria-sagen og efterfølgende praksis, føre til pligt til afvikling af indgåede kontrakter? • C-91/08, Wall AG • Ordregivende myndigheder og nationale domstole/klagenævn er ikke pligtige til at sørge for at kontrakterne afvikles (”i hvert enkelt tilfælde”) • Den nationale retsorden skal sikre iagttagelsen af ækvivalensprincippet og effektivitetsprincippet jf. præmis 65

  5. 3.1 Ansvarsgrundlaget i erstatningssager • Forskellige fortolkninger anlagt i teori og praksis: • Som udgangspunkt ikke EU-retligt reguleret, dvs. et spørgsmål om national erstatningsret • 2) Krav om en ”kvalificeret overtrædelse”, jf. EU-domstolens praksis i relation til medlemsstaternes erstatningsansvar • 3)Enhver overtrædelse, jf. analogi fra EU-domstolens praksis på ligestillingsområdet • 4) Lempede krav til ansvarsgrundlaget, jf. det EU-retlige effektivitetsprincip

  6. 3.2 Ansvarsgrundlaget i erstatningssager • Kendelse fra Klagenævnet for Udbud af 8. marts 2005, Per Aarsleff A/S mod Amager Strandpark I/S • Nævnet lagde til grund at dansk rets almindelige erstatningsregler finder anvendelse • udenlandsk retspraksis og lovgivning • C-275/03, Kommissionen mod Portugal

  7. 3.3 Ansvarsgrundlaget i erstatningssager • C-314/09, Stadt Graz (østrigsk præjudiciel forelæggelse) • Erstatning betinget af at en ordregivende myndighed har handlet culpøst (culparegel med omvendt bevisbyrde) • Ikke fundet i overensstemmelse med effektivitetsprincippet og formålet med kontroldirektivet • Dynamisk fortolkning & markant skærpelse

  8. 4.1 Præklusive tidsfrister • Se art. 2c i direktiv 2007/66 og §7 i lov om håndhævelse af udbudsreglerne • C-406/08, Uniplex • Præklusive klagefrister starttidspunkt: “fra den dato, hvor sagsøgerne havde kendskab eller burde have kendskab til den angivelige tilsidesættelse”, pr. 32

  9. 4.2 Præklusive tidsfrister • C-406/08, Uniplex • Beføjelser til at forlænge søgsmålsfristerne skal fortolkes så det sikres at fristen først udløber når klager havde eller burde have kendskab til overtrædelsen • Hvis de nationale retsforskrifter ikke kan fortolkes på en sådan måde er domstolen forpligtet til at undlade at anvende dem

  10. 4.3 Præklusive tidsfrister • C-406/08, Uniplex og C-456/08, Kommissionen mod Irland • En regel om udbudssager skal anlægges “ufortøvent” /”så hurtigt som muligt” strider mod EU-udbudsretten • C-456/08, Kommissionen mod Irland • Regler om fristforlængelse er lovlige og kan udgøre god retspleje