slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Подготовка на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014 – 2020 г. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Подготовка на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014 – 2020 г.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Подготовка на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014 – 2020 г. - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

Подготовка на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014 – 2020 г. Асамблея на Асоциацията на еколозите от общините в България 1 6 октомври 2013 г. www.mrrb.government.bg www.bgregio.eu. Принос към европейски и национални стратегически документи. Стратегия Европа 2020.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Подготовка на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014 – 2020 г.' - sonel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Подготовка наОперативна програма

“Региони в растеж” 2014 – 2020 г.

Асамблея на Асоциацията на еколозите от общините в България

16 октомври 2013 г.

www.mrrb.government.bgwww.bgregio.eu

slide2
Принос към европейски и национални стратегически документи

Стратегия Европа 2020

Териториален дневен ред на ЕС 2020

Национална програма за реформи 2020

Национална програма за развитие – България 2020

Национална стратегия за регионално развитие

Национална концепция за пространствено развитие

Средносрочна оценка на ОПРР 2007-2013

Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие

slide3
Логика на интервенциите
 • Подкрепа за ИПГВР;
 • Една схема без краен срок;
 • Лимити единствено между тематични цели;
 • Мин. 5% за социална инфраструктура;
 • Заделен ресурс за всеки град;
 • Интегрирано въздействие върху територията;
 • Хоризонтален подход за енергийна ефективност в жилища и градски транспорт;
 • 20 % за функционални връзки за градовете от 1-во, 2-ро и 3-то ниво

Интегриран градски приоритет

 • Енергийна ефективност
 • Градска среда, икономически зони,
 • Общинска образователна инфраструктура, социална, културна и спортна инфраструктура
 • Градски транспорт
 • Реформа в здравеопазването с отчитане на териториалните измерения;
 • Деинституционализация;
 • Стратегия за образование;
 • Опазване на културно и природно наследство. Потенциал на територията;
 • Ключови пътни отсечки от 1-ви, 2-ри и 3-ти клас с достъп до ТЕН-Т мрежата;
 • Защита от свлачища;

Секторни политики от регионално развитие

Образователна инфраструктура

Здраве-

опазване

Социална инфраструктура

Регионален туризъм

Пътна инфраструктура

Превенция на риска

slide4

Градове за подкрепа.

Териториален обхват на Приоритетна ос 1

На ОПРР 2014-2020

slide5
Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие“
 • Инвестиционен приоритет 1: енергийна ефективност и енергия от възобноявеми източници в административни и жилищни сгради – 20% от общия бюджет на ОПРР и съотношение БФП/финансови инструменти – 80%/20%
 • Инвестиционен приоритет 2: Подобряване на градска околна среда, обновяване на градовете, намаляване на замърсяването на въздуха, насърчаване на мерки за намаляване на шума – 16% от общия бюджет на ОПРР и съотношение БФП/финансови инструменти – 84,17%/15,83%, вкл. две групи дейности:
   • Подобряване на градска среда (зони за обществен отдих, пешеходни зони, осветление, системи за наблюдение и др.);
   • Обновяване, възстановяване и модернизация на зони с потенциал за икономическо развитие;
 • Инвестиционен приоритет 3: Инвестиции в образованието - образователна инфраструктура и инфраструктура за обучение – 5,62 % от общия бюджет на ОПРР със 100% БФП;
 • Инвестиционен приоритет 4: Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, насърчаване на социалното включване чрез подобрен достъп до социални, културни и рекреационни услуги и преминаване от институционални услуги към услуги в общността - 10,28 % от общия бюджет на ОПРР и съотношение БФП/финансови инструменти – 51,36%/48,64%, вкл. три групи дейности:
   • Подкрепа за социални жилища, общинска инфраструктура за предоставяне на услуги в общността на деца и възрастни хора;
   • Спортна инфраструктура;
   • Културна инфраструктура;
 • Инвестиционен приоритет 5: Насърчаване на нисковъглеродни стратегии в градските райони - насърчаване на устойчива градска мобилност - 9 % от общия бюджет на ОПРР и съотношение БФП/финансови инструменти – 85%/15%;
slide6
Приоритетна ос 2:„Държавна образователна инфраструктура“
 • Тематична цел 10:Инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот
 • Инвестиционен приоритет:Инвестиции в образованието - образователна инфраструктура и на инфраструктура за обучение – 5,62 % от общия бюджет на ОПРР със 100% БФП
 • Специфична цел:Намаляване броя на преждевременно отпадналите от училищеи повишаване на броя на хората с висше образование
  • Дейности: Подкрепа за строителство и ремонт на държавни училища и висши учебни заведения, вкл. прилежащо дворно място. Оборудване.
  • Конкретни бенефициенти: МОМН, МЗХ, МК, МФВС, Висши училища
  • Целева територия: цялата територия на страната
slide7
Приоритетна ос 3:„Регионална здравна инфраструктура“
 • Тематична цел 9: Насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността
 • Инвестиционен приоритет: Инвестиране в здравна и социална инфраструктура - 4 % от общия бюджет на ОПРР със 100% БФП;
 • Специфична цел: Повишаване на здравния статус на населението, чрез модернизация на здравната инфраструктура в градовете;
  • Дейности: Строително-ремонтни работи, оборудване и обзавеждане за:
   • заведения за спешна помощ;
   • лечебни рентгенологични заведения, свързани с онкологични заболявания;
   • общински лечебни заведения;
  • Конкретни бенефициенти:
   • МЗ за регионална здравна инфраструктура
   • МЗ в партньорство с общини за общинска здравна инфраструктура
slide8
Приоритетна ос4: „Регионална социална инфраструктура“

Тематична цел 9: Насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността

Инвестиционен приоритет: Инвестиране в здравна и социална инфраструктура –

 • 3 % от общия бюджет на ОПРР със 100% БФП
 • Специфична цел: Социално приобщаване, чрез инвестиции в социална инфраструктура в градовете
  • Дейности:
   • СМР в центрове, предоставящи услуги за деца в риск;
   • СМР в центрове за настаняване от семеен тип за деца в риск;
   • СМР за защитени жилища;
   • инфраструктурата за съпътстващи услуги за деца;
   • сграден фонд за социални услуги в общността;
   • инфраструктура за предоставяне на услуги за ранно детско развитие;
   • доставка на специализирани транспортни средства, пригодени за хора с увреждания;
  • Потенциални бенефициенти:
   • Общини за регионална социална инфраструктура.
slide9
Приоритетна ос5: „Регионален туризъм“
 • Тематична цел 6: Опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност
 • Инвестиционен приоритет: Консервация, опазване, популяризиране и развитие на природно културното - 9 % от общия бюджет на ОПРР и съотношение БФП/финансови инструменти – 50%/50%

Специфични цели:

 • Насърчаване на регионалния туризъм, чрез опазване, популяризиране и развитие на културното и природно наследство;
 • Насърчаване на местния икономически потенциал и нови форми на заетост в регионите
 • Дейности:
  • подкрепа за развитие на природни, културни и исторически атракции от световно и национално значение – СМР и оборудване
  • съпътстваща туристическа инфраструктура в района на атракцията
  • обекти с религиозно значение
  • развитие на регионални продукти и пазарната информация, информационни кампании
 • Конкретни бенефициенти: МК, религиозни институции, общини, финансови инструменти, НПО в партньорство с общини за мерки за развитието на регионални туристически продукти
slide10
Приоритетна ос 6: Регионална пътна инфраструктура“
 • Тематична цел 7: Насърчаване на устойчиво развития транспорт
 • Инвестиционен приоритет:Подобряване на мобилността на регионално равнище
 • Специфична цел: Подобряване на свързаността и достъпността на мрежата от градове и обектите на културното о природното наследство с TEN-T мрежата - 12,24 % от общия бюджет на ОПРР със 100% БФП
 • Дейности:
  • Първокласни, второкласни и третокласни пътища - вътрешнорегионални връзки между градовете и роля за развитие на техния специфичен икономически потенциал, връзка и достъп до TEN-T мрежата
  • на първокласни, второкласни и третокласни пътища осигуряващи достъп до райони с потенциал за развитие на туризъм, връзка и достъп до TEN-T мрежата
 • Конкретен бенефициент: АПИ
slide11
Приоритетна ос 7: „Превенция на риска“
 • 9-то заседание на ТРГ за разработване на ОПРР 2014-2020 г., 16.09.2013 г. :
 • Включване на приоритетна ос 7: “Превенция на риска” в ОПРР 2014 – 2020;
 • Сформирана вътрешноведомствена работна група за приоритизиране на свлачищата
  • План за действие за включване на мерки и дейности в приоритетна ос 7 „Превенция на риска“ в обхвата на ОПРР 2014-2020 г.
  • Инвестиционен приоритет: Инвестиции за справяне със специфични рискове, устойчивост на бедствия и развитие на системи за управление на бедствията.
  • Специфична цел: Превенция на риска от свлачища – 1,24 % от общия бюджет на ОПРР със 100% БФП
  • Дейности:
   • Инфраструктурни мерки за укрепване, ограничаване и предотвратяване на свлачища, ерозионни, абразионни и други неблагоприятни геодинамични процеси
  • Бенефициенти: Общини в съответствие с методологията за приоритизиране на свлачищни обекти;
slide12
Приоритетна ос 8: „Техническа помощ“
 • Специфична цел: Укрепване и повишаване на административния капацитет на управляващия орган и бенефициентите по програмата - 4 % от общия бюджет на ОПРР със 100% БФП
 • Дейности:
  • консултации, изследвания, анализи, проучвания;
  • комютъризирана информационна система и офис оборудване;
  • оценка, финансов контрол и одит;
  • подпомагане оценка и избор на проекти;
  • обучения;
  • дейности по информация и публичност на ОП;
  • комитет по наблюдение;
  • възнаграждения за УО, наем;
  • и т.н.
 • Конкретни бенефициенти:
  • УО и бенефициенти по ОПРР
slide13

Екологични мерки в рамките на

ОПРР 2014-2020

Енергийна

Ефективност (ЕЕ)

Градска среда

Интегриран градски транспорт

Изграждане и възстановяване на: паркове, зелени площи, зоопаркове и други Инсталиране на енергоспестяващо улично осветление.

Обновяване на зони за икономическо развитие, вкл. внедряване на мерки за ЕЕ.

Обновяване на многофамилни жилищни сгради и сгради на държавната и общинска администрация

Мерки за енергийна ефективност и ВЕИ

Използване на финансови инструменти

Обновяване на транспортната инфраструктура

Осигуряване на системи за защита от шума.

Осигуряване на екологични транспортни средства и използване на алтернативни енергийни източници

slide14

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Златко Стефанов

Отдел “Програмиране, оценка, информация и публичност”,

Главна дирекция “Програмиране на регионалното развитие”

www.mrrb.government.bg

www.bgregio.eu

oprd@mrrb.government.bg