hodnocen zp sobilosti leteck ho meteorologick ho person lu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI LETECKÉHO METEOROLOGICKÉHO PERSONÁLU PowerPoint Presentation
Download Presentation
HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI LETECKÉHO METEOROLOGICKÉHO PERSONÁLU

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation

HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI LETECKÉHO METEOROLOGICKÉHO PERSONÁLU - PowerPoint PPT Presentation

sona
117 Views
Download Presentation

HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI LETECKÉHO METEOROLOGICKÉHO PERSONÁLU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. HODNOCENÍ AMP V ROCE 2013 HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTILETECKÉHO METEOROLOGICKÉHO PERSONÁLU Odbor letecké meteorologie,ČHMÚ, Praha 2013

  2. Hodnocení způsobilosti v roce 2013 bude provedeno v následujících etapách: • PŘÍPRAVNÁ FÁZE • PRAKTICKÉ PŘEZKOUŠENÍ • VYHODNOCENÍ HODNOCENÍ AMP V ROCE 2013 Odbor letecké meteorologie,ČHMÚ, Praha 2013

  3. HODNOCENÍ AMP V ROCE 2013 Odbor letecké meteorologie,ČHMÚ, Praha 2013

  4. HODNOCENÍ AMP V ROCE 2013 Odbor letecké meteorologie,ČHMÚ, Praha 2013

  5. HODNOCENÍ AMP V ROCE 2013 Samotné přezkoušení se skládá ze tří částí: Příprava na hodnocení. Samotné hodnocení. Vyhodnocení. Základním prvkem hodnocení je přímé pozorování práce AMP doplněné o ústní a písemné přezkoušení, případové simulace a případové studie. Každá součást hodnocení je zaměřena na odlišnou oblast znalostí. Odbor letecké meteorologie,ČHMÚ, Praha 2013

  6. PŘÍPRAVA NA HODNOCENÍ • Hodnotitel musí v součinnosti s V/LMSl, LMSt s hodnoceným dohodnout individuálně čas a místo hodnocení. Dále si musí připravit odpovídající dokumentaci, kontrolní listy a protokoly nutné k vyplnění. • Před samotným přezkoušením hodnotitel musí seznámit hodnoceného se smyslem, účelem, obsahem, kritérii hodnocení, nástroji a metodami hodnocení, které budou při hodnocení způsobilosti hodnoceného použity. • Toto poučení by mělo proběhnout minimálně den před hodnocením. • Hodnocená osoba by měla být na hodnocení připraven tak, aby se mohla plně soustředit na svoji hodnocenou práci. HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI AMP Odbor letecké meteorologie,ČHMÚ, Praha 2013

  7. HODNOCENÍ AMP V ROCE 2013 SAMOTNÉ HODNOCENÍ Přímé pozorování by mělo začínat převzetím směny hodnocenou osobou a trvat následující 4 hodiny. Hodnotitel by se měl zaměřit na: • dodržování náplně práce definované platnou legislativou, • používání pracovních postupů a metod, které jsou v souladu s odpovídajícími provozními pokyny, • Může přihlédnout i úrovni kooperace v rámci směny, Zaměření ústních dotazů by mělo vyplývat z průběhu přímého pozorování a mělo by se použít na doplnění, rozšíření či opravu. Zvolená případová simulace by měla být alespoň jedna. V tom případě by měla řešit „Co uděláte když… ?“ Konkrétní obsah ústních otázek a případových simulací bude záviset i na typu či projevech počasí (CAVOK, NSW ..) Odbor letecké meteorologie,ČHMÚ, Praha 2013

  8. HODNOCENÍ AMP V ROCE 2013 SAMOTNÉ HODNOCENÍ Písemný test obsahuje 40 náhodně vybraných otázek a trvá maximálně 1 hodinu. Otázky jsou generovány automaticky pomocí webové aplikace. Hodnocená osoba zodpovídá otázky na PC. Test je vyhodnocen automaticky pomocí webové aplikace. Při zadání případové studie je vybrána jedna studie ze seznamu na příslušné webové stránce. Podkladové materiály jsou dostupné buď na webové stránce nebo mohou být vytištěny. Hodnocená osoba provede analýzu materiálů a připraví si odpovědi na otázky. Test je vyhodnocen hodnotitelem s využitím webové aplikace. Odbor letecké meteorologie,ČHMÚ, Praha 2013

  9. HODNOCENÍ AMP V ROCE 2013 • VYHODNOCENÍ • Každá část auditu je ukončena zpracováním hodnocení. Písemný test je obvykle vyhodnocován pomocí webové aplikace. Případová studie se kontroluje manuálně s využitím záznamů z odpovídající databáze. Přímé pozorování, stejně jako ústní dotazy a případové simulace, je hodnoceno průběžně. Hodnocení využívá schválené klasifikační stupnice. Na závěr je zpracován protokol „Závěrečné hodnocení“. Pokud hodnocená osoba nesouhlasí s hodnocením či má nějaké výhrady k průběhu hodnocení, musí tuto skutečnost napsat do závěrečného protokolu, nejlépe i se zdůvodněním. Tento rozpor je potom nutné řešit v souladu s platnou legislativou. Odbor letecké meteorologie,ČHMÚ, Praha 2013

  10. HODNOCENÍ AMP V ROCE 2013 • VYHODNOCENÍ • Závěrečný protokol jev tištěné podobě uložen v příslušném portfoliu. V elektronické podobě jej potom má k dispozici kromě hodnotitele i V/OLM. Případová studie se kontroluje manuálně s využitím záznamů z odpovídající databáze. Kromě závěrečného protokolu mohou být při auditu zpracovány i kontrolní listy. Ty jsou potom uloženy u konkrétního hodnotitele a to po dobu minimálně 1 měsíce od zpracování hodnocení. Součástí složky hodnocení je kromě protokolu i vytištěný písemný test a případová studie. Odbor letecké meteorologie,ČHMÚ, Praha 2013