draudz gas grupas veido ana un t s salied ana n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Draudzīgas grupas veidošana un tās saliedēšana PowerPoint Presentation
Download Presentation
Draudzīgas grupas veidošana un tās saliedēšana

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Draudzīgas grupas veidošana un tās saliedēšana - PowerPoint PPT Presentation


 • 283 Views
 • Uploaded on

Draudzīgas grupas veidošana un tās saliedēšana . Kaspars Bikše, kaspars.bikse@gmail.com mg.psych.sert.dr.phil.bac.lect.psych . Draudzīga kolektīva veidošana. Es esmu pats (i), pats (i)… Burts (līderības pārbaude)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Draudzīgas grupas veidošana un tās saliedēšana' - slone


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
draudz gas grupas veido ana un t s salied ana

Draudzīgas grupas veidošana un tās saliedēšana

Kaspars Bikše, kaspars.bikse@gmail.com mg.psych.sert.dr.phil.bac.lect.psych.

draudz ga kolekt va veido ana
Draudzīga kolektīva veidošana
 • Es esmu pats (i), pats (i)…
 • Burts (līderības pārbaude)
 • Bez šķēru palīdzības no papīra izveidojam kādam telpā esošam (vēlams no citas grupas) kolēģim dāvanu (nedrīkst izpaust, kam dāvanu gatavo!). Dāvanai ir jābūt ar praktisku nozīmi
 • Veidojot publisku sveikšanu, izgatavoto dāvanu uzdāvinām izvēlētai personai
 • Saskaitām, kuriem ir visvairāk dāvanu, tie arī kļūst par komandu līderiem
l der bas p rbaude 1
Līderības pārbaude 1
 • Kad noskaidroti kolektīva līderi, sadalāmies komandās: (nosaukums, krāsa, figūra, logo, komandas temperaments, komandas zodiaka zīme – noformējam to uz papīra, ko pēc tam prezentējam, pamatodami savu izvēli)
 • komanda: 50 pildspalvas;
 • komanda: 15 lineāli
 • komanda: 1 dēli
 • komanda: 10 podi
 • komanda: 1 mašīnas rezerves daļa
 • Grupas anekdote (jāiekļaujas no 180 līdz 200 burtiem)
 • Visīsākais teikums, kas izsaka visu
 • Aristokrātu restorānā
l der bas p rbaude 2
Līderības pārbaude 2
 • Komandu darbs «Mehānisma izveidošana»
 • Komandu darbs «Mehānisma apvienošana vienotā mehānismā»
 • Cīņa par grupas līderību, iesaistot pēc iespējas vairāk dalībniekus, reklamējot savu grupu citām komandām, atņemot tām dalībniekus (5 min)
domu sp ka raid anas vingrin jums
Domu spēka raidīšanas vingrinājums

Sadalīsimies divās grupās, un mēs nostāsimies nelielā attālumā

Visi aizvērsim acis

Katrs pirmās grupas dalībnieks domās spēcīgi aicināsim, lūgsim utt. pie sevis kādu no otras grupas dalībniekiem. Sauksim viņu ar visu savu domu spēku, enerģiju un iztēli

Otras grupas dalībnieki cenšas uztvert aicinājumu, un katrs, kurš to sajutis, pieiet pie dalībnieka

komandas emocion l s salied t bas treni
Komandas emocionālās saliedētības treniņš

Telpu sadalīsim vairākās daļās, kur katrai noteiksim vidi, atmosfēru, kāda tajā valda (iela sastrēguma stundā, baznīca, uzgaidāmā telpa pie operāciju zāles, Ziemassvētku vakars utt.)

Komandas brīvi pārvietojas no vienas telpas daļas citā, iejūtoties attiecīgajā atmosfērā; iejušanos nobeidz vienas frāzes uzrakstīšanu uz attiecīgās lapas, ko pēc uzdevuma katra komanda prezentē pārējām grupām

komandas salied t bas un konstruktivit tes vingrin jums
Komandas saliedētības un konstruktivitātes vingrinājums

Komandas sasēžas aplī un tā vidū noliksim baltu lapu

Tad katrs pēc kārtas pēc iespējas sīkāk un ātri stāstīsim, ko „gleznā» ar acīm iezīmējam

Centīsimies nepārklāt iepriekš nosaukto un papildināsim iztēlē gleznojamo

vingrin jums komandas v rt bsist mas attieksmes noteik anai un emp tijas veido anai
Vingrinājums komandas vērtībsistēmas, attieksmes noteikšanai un empātijas veidošanai

Komandas dalībnieki iztēlojas kāda dzīvnieka, parādības vai priekšmeta lomā

Veidojot publisku monologu, stāstot par savu dzīvi, piemēram, runātājs ir govs, kura pārējiem komandas locekļiem ar savu attieksmi stāsta par savu dzīvi vai, piemēram, kurpes stāsts

Rūpēsimies arī par nepārprotamas attieksmes paušanu

slide11
Komandas situācijas pārredzēšana un novērtēšana un spēja tajā iekļauties, būt noderīgam noteiktā situācijā

Kāds komandas dalībnieks iejūtas noteiktā telpā un situācijā, veicot bezpriekšmetu darbību, piemēram, mazgājam traukus, kurinām krāsni vai tamlīdzīgi

Nākamais dalībnieks ieiet šajā telpā un ar savu bezpriekšmetu darbošanos papildina situācijas attīstību, respektējot iepriekšējā dalībnieka iesākto situāciju

Katrs nākamais, ieejot telpā, harmoniski papildina un pilnveido situācijas attīstību

Rūpēsimies par saskaņotu kopdarbību, nemainot iesākto darbību

Vingrinājumu veiksim klusējot

uztic an s vingrin jums 1
Uzticēšanās vingrinājums 1

Sadalīsimies pāros un sadosimies rokās Vienam no partneriem acis aizsietas

„Redzīgais,” aiz rokas vada „aklo” dažādos veidos pa telpu „aklo”

Pēc kāda laika „redzīgie” savstarpēji apmainās ar ,,aklajiem”, raugoties, lai ,,aklais” nevienu brīdi nepaliktubez vadītāja

Būtiski ir atrast kontaktu ar katru jauno pārinieku

„Aklie” pilnībā paļaujas ,,redzīgā” vadībai

Darbības, īpaši pārinieku maiņas izdarīsim lēni un ļoti uzmanīgi, nezaudējot kontaktu. Tad maināmies lomām.

komandas pa p rliec bas pa apzi as un to izpausmes vingrin jums
Komandas Pašpārliecības, pašapziņas un to izpausmes vingrinājums

Katras komandas uzdevums būs vienlaicīgi lielīties un plātīties

Atrod telpā kādu priekšmetu, personu vai parādību par kuru jālielās

Visi vienlaicīgi vēršas pie pārējiem, lieloties, kāds ir viņam piederošais priekšmets, nosaucot pat izmērus, krāsu, īpašības un darbības, kuras parasti šim priekšmetam nepiemīt

Priekšmets, persona vai parādība var tikt iesaistīta arī dažādos neticamos notikumos

uztic an s vingrin jums 2
Uzticēšanās vingrinājums 2

Sadalīsimies pāros

Vienam no partneriem acis aizsietas, un abiem rokas aiz muguras

„Redzīgais,” ar ķermeni bez roku palīdzības dažādos veidos stumda pa telpu „aklo”

Pēc kāda laika „redzīgie” savstarpēji, apmainās ar “aklajiem”

Raudzīsimies, lai ,,aklais” nevienu brīdi nepaliktubez vadītāja

Būtiski ir atrast kontaktu ar katru jauno pārinieku

„Aklie” pilnībā paļaujas ,,redzīgā” vadībai

Darbības, īpaši pārinieku maiņas izdarīsim lēni un ļoti uzmanīgi, nezaudējot kontaktu

Tad maināmies lomām

savstarp j s distances un kol u p rredzam bas treni telp
Savstarpējās distances un kolēģu pārredzamības treniņš telpā

Staigāsim brīvi pa telpu, ik brīdi vēršot uzmanību uz to, lai visa telpa būtu piepildīta vienmērīgi un atstatumi starp dalībniekiem būtu vienādi

Centīsimies doties uz telpas tukšajiem laukumiem un izvairīties no vietām, kur dalībnieku ir par daudz

uztic an s vingrin jums 3
Uzticēšanās vingrinājums 3

Nostāsimies viens pret otru, saliekot kopā vienas rokas rādītājpirkstus

Viens ir kustības vadītājs, bet otrs ir vadāmais

Vadāmajam pāriniekam aizsien acis

Kustība notiek lēnām, sākumā kustinām tikai rādītājpirkstus, tad iesaistāmies gājienā visos virzienos

Vadāmais pārinieks, izjūtot sava vadātāja pirkstgalu, seko viņa kustībām

Vadāmais pilnībā paļaujas uz vadātāju, kurš pilnībā rūpējas par vadāmā drošību

Tad to pašu vingrinājumu atkārtosim ar abas rokas rādītājpirkstiem

Pēc tam mainīsimies lomām

ikdienas saspringt s steigas noteik anas tests
Ikdienas saspringtās steigas noteikšanas tests

Apzīmēsim mūsu kustību dažādos ātrumos gradācijā no „1” līdz „5”

Ātrums „0” - nekustīga poza

Ātrums „5” – maksimālais ātrums

Ātrums „4” - paātrināta kustība

Ātrums „3” - ikdienas gaita

Ātrums „2” - palēnināta kustība

Ātrums „1” - lēna kustība

vingrin jums acu mikro estu uztveres treni am
Vingrinājums acu mikrožestu uztveres treniņam

Stāvēsim divās rindās ar skatu viens pret otru

Viens no partneriem izdara acu kustību, otrs pēc mirkļa to precīzi atkārto

Raudzīsimies, lai kustība sāktos no miera stāvokļa un beigtos miera stāvoklī, proti, lai pielikt kustībai punktu

vingrin jums kol a noska ojuma noteik anai
Vingrinājums kolēģa noskaņojuma noteikšanai

Sastāsimies divās rindās ar skatu viens pret otru

Vingrinājumu veiksim pa pāriem

Viens no partneriem ir ,,spogulis“, bet otrs veic dažādas mīmikas izpausmes, mēdīšanos u.tml.

«Spogulis» cenšas sinhroni atkārtot dažādās mīmikas izpausmes un mēdīšanos

Tad maināmies lomām

sadarb bas vingrin jums
sadarbības vingrinājums

Sadalīsimies pāros

Abi kopā kustas telpā dažādos virzienos Kustības virzienu nosaka viens no partneriem, norādot to ar izstieptu rādītājpirkstu

Otrs partneris seko norādījumam

Maināmies lomām

kolekt vais sadarb bas vingrin jums
Kolektīvais sadarbības vingrinājums

Grupas priekšgalā stāv līderis, kas ar rādītājpirkstu nosaka grupas virzīšanās kustības virzienu un ātrumu

Grupā stāv sastājušies cieši viens pie otra

Kustēsimies bez ieķeršanās vai pieturēšanās pie citiem dalībniekiem

Maināmies lomām

sava erme a saska o ana ar kol u kust b m
Sava ķermeņa saskaņošana ar kolēģu kustībām

Sadalīsimies grupās pa pieciem

Dalībnieki veido ,,rāmi", telpu dalībniekam, kurš rāmja centrā, dažādi kustoties, pārvietojas pa visu telpu

„Rāmī” esošajiem jācenšas noturēties visu laiku vienā un tajā pašā attālumā no centrā esošā

Centrā esošais veido dažādu kustību zīmējumus visā telpā, „rāmis” tam seko

Mainīsimies ar lomām, centrā pēc kārtas nonākot katram vingrinājuma dalībniekam

p rbaudes tests par sp ju iek auties komandas vienotaj darb un to atbalst t
Pārbaudes tests par spēju iekļauties komandas vienotajā darbā un to atbalstīt

Sastāsimies pāros

Viens pārinieks stāv priekšā, otrs – aizmugurē

Priekšā stāvošais staigā telpā, atdarinādams dažādas kustības

Otrs, sekodams viņam, kustības sinhroni atkārto

kolekt v ac guma izkop anas treni
Kolektīvā acīguma izkopšanas treniņš

Kustēsimies brīvi telpā

Katrs izvēlēsimies kādu citu dalībnieku, kuru nepārtraukti paturam savā uzmanības lokā

Pēc vadītāja signāla dalībnieki apstājas un ar roku norāda uz izvēlēto grupas dalībnieku

redzes atmi as vingrin jums
Redzes atmiņas vingrinājums

Sadalīsimies pāros

Uz grīdas saliksim pašu sameklētus dažādus priekšmetus

Partnerim ļausim 10 sekundes aplūkot uz galda sliktos priekšmetus

Pēc tam, pāriniekam neredzot, priekšmetu izvietojumu uz galda izmainīsim

Pāriniekam priekšmeti jāsaliek sākotnējās pozīcijās

Maināmies lomām

komandas pa p rliec bas pa apzi as un to izpausmes vingrin jums1
Komandas Pašpārliecības, pašapziņas un to izpausmes vingrinājums

Katra komanda sadalās divās daļās, kuri viens otram ir oponenti

Vieni pauž pozitīvu attieksmi, slavē un liela, otra- kritizē, nopeļ, atklāj trūkumus lietai vai parādībai

Abas komandas runā vai kliedz vienlaicīgi, kā sacenzdamies savā starpā par pārējo dalībnieku, skatītāju atbalstu

Pēc uzdevuma katra grupa apstaigā pārējās grupas, stāstīdami par savām emocijām un izjūtām uzdevuma pildīšanas laikā

sadarb bas un uztic an s vingrin jums
Sadarbības un uzticēšanās vingrinājums

Sadalīsimies pāros

Viens no katra pāra paņem krēslu

Viens no dalībniekiem ir kungs, bet otrs – kalps

Kalps tur rokās krēslu un seko savam kungam, kurš lielmanīgi pastaigājas telpā

Ik pa brīdim kungam gribas apsēsties

Un viņš to arī dara, un krēslam momentā jābūt kungam zem pakaļas

Kalps visu laiku pa pēdām seko kungam, un kungs, neskatoties atpakaļ, var jebkurā brīdī sēsties

Maināmies lomām

vingrin jums sp tnieka savald ana
Vingrinājums „Spītnieka savaldīšana”

Viens no dalībniekiem būs stāstītājs, runātājs, otrs dalībnieks attēlos viņa žestus (būs runātāja rokas)

Lai šāda sadarbība notiktu, viens no dalībniekiem nostājas otram aiz muguras

Priekšā stāvošais dalībnieks savas rokas aizliek sev aiz muguras, bet aizmugurē stāvošais savas rokas izstiepj uz priekšu caur runātāja (priekšā stāvošā dalībnieka) elkoņu iekšpusi

Publika uzdod tēmu, par kuru jārunā priekšā stāvošajam dalībniekam, piemēram, jādod padomi klausītājiem veselīga dzīves veida uzsākšanai vai jāreklamē kāda prece, jāattaisnojas par nokavētu mācību stundu u.tml.

Aizmugurē stāvošais papildina runātāja teikto ar roku žestiem Runātājs savukārt rokas pieņem kā savējās un attaisno šos žestus ar savu izturēšanos, runas stilu un saturu

vingrin jums negat vo emociju apzin anai
Vingrinājums negatīvo emociju apzināšanai

Sadalāmies pāros

Iztēlosimies kādu lomu noteiktā konfliktsituācijā

Pirmais saka otrajam, piemēram, ,,Kā es tevi ienīstu!”

Otrais atbild: „Viņš teica un uzmeta man nicinošu skatu.” Pirmais spēlētājs uzmet nicinošu skatu

Otrais spēlētājs atbild uz pirmā repliku, piemēram, ,,Vai naudu atvedi, kuru tu aizņēmies no manis?” Pirmais: ,,Viņš teica un pielika man dūri pie deguna”. Otrais spēlētājs pieliek pirmajam dūri pie deguna.

Tā turpinās konflikts, kamēr tas izsīkst

vingrin jums komandas ritma un laika izj tai
Vingrinājums komandas ritma un laika izjūtai

Sastāsimies aplī un pēc kāda dalībnieka signāla mainīsimies ar vietām aplī, izejot cauri apļa centram

Mēģināsim nesaskarties, izdarīt darbību ātri, veikli

Tad veiksim šo darbību bez vadītāja signāla: visi reizē sāk kustību, visi reizē to pabeidz (izveido sākotnējo apli, dalībniekiem atrodoties aplī citādā secībā)

komandas eidemoniskais treni k rifa ryff
Komandas Eidemoniskais treniņš: K.Rifa (Ryff)

Visi aizsietām acīm izklīdīsim telpā

Vadītājs nosauc telpas vietu, kur pulcēties dalībniekiem

Visi taustīdamies dodas uz norādīto vietu

Vingrinājumu pildīsim klusējot

Sapulcējas, sakļaujoties pēc iespējas ciešākā grupā

Kad sapulcējušies vienkopus, viens otru apčamda, tādējādi pārliecinādamies, ka sapulcējušies visi, līdz ar kustību un pieskārienu palīdzību aicina visiem izkliegt neartikulētu finiša izsaucienu

slide32

Komandas Pozitīvās intervences treniņš (IrinaKrautsova Arkanzasas universitāte, Kenons Šeldons Misūri universitāte, JelenaNolanMiljevic Belgradas universitāte u.c.)

Katrai komandai ir savs vadītājs, kurš kopā ar grupu izvēlas skaņas signālu

Visi trokšņodami izklīst telpā un aizsien acis

Dalībnieki turpina trokšņot aizvien skaļāk un skaļāk, bet grupu vadītāji, ieņemdami kādu vietu telpā, raida norunāto pazīšanās signālu. Dalībnieki pašu radītajā troksnī mēģina saklausīt savu vadītāju un sapulcēties ap viņu

a geel p t jums par metod m uz risin jumu orient taj terapij lazarus shazer hoyt
A.Geel pētījums par metodēm uz risinājumu orientētajā terapijā (Lazarus, Shazer, Hoyt)

Komandas dalībnieki ir aplī, uzliekot rokas priekšā stāvošajam uz pleciem

Aplūkosim un ar rokām aptaustīsim priekšā stāvošo

Tad to pašu izdarīsim ar aizsietām acīm. Pēc tam visi aizsietām acīm, izklīdīsim telpā un, ar taustes palīdzību sameklējot savu priekšā stāvošo partneri, sastāsimies aplī iepriekšējā kārtībā