Vai m s esam k uvu i sav d ki zino ki
Download
1 / 22

- PowerPoint PPT Presentation


  • 253 Views
  • Uploaded on

Vai mēs esam kļuvuši savādāki/zinošāki?. Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks Juris Bundulis. Sadarbība. A. Projekti. B. Darba grupas. Izmaiņas. 1. Infrastruktūra un birokrātija. 2. PVA kvalitāte, t.sk. medikamenti . 3. Vienotais NMP.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - happy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vai m s esam k uvu i sav d ki zino ki

Sagatavots Veselības ministrijā

Vai mēs esam kļuvuši savādāki/zinošāki?

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks Juris Bundulis


Sadarb ba

Sagatavots Veselības ministrijā

Sadarbība

A. Projekti.

B. Darba grupas.


Izmai as

Sagatavots Veselības ministrijā

Izmaiņas

1. Infrastruktūra un birokrātija.

2. PVA kvalitāte, t.sk. medikamenti.

3. Vienotais NMP.

4. Slimnīcu sektora optimizācija.

5. Mājas aprūpe.

6. Finansēšana.

7. PPP projekti.Kompens jamo z u saraksta strukt ra dati zvca

Sagatavots Veselības ministrijā

Kompensējamo zāļu saraksta struktūra (dati: ZVCA)


Pacientu skaits kas sa mu i kompens jam s z les dati voava

Sagatavots Veselības ministrijā

Pacientu skaits, kas saņēmuši kompensējamās zāles (dati: VOAVA)


Z u kompens cijai pie irtais finans jums baltijas valst s eur uz vienu iedz vot ju

Sagatavots Veselības ministrijā

Zāļu kompensācijai piešķirtais finansējums Baltijas valstīs (EUR uz vienu iedzīvotāju)


Recep u un bezrecep u z u pat ri defin t diennakts deva uz 1000 iedz vot jiem dien

Sagatavots Veselības ministrijā

Recepšu un bezrecepšu zāļu patēriņš (definētā diennakts deva uz 1000 iedzīvotājiem dienā)


Recep u un bezrecep u z u viena iepakojuma vid j cena z u tirg ls

Sagatavots Veselības ministrijā

Recepšu un bezrecepšu zāļu viena iepakojuma vidējā cena zāļu tirgū (Ls)


En risko medikamentu viena iepakojuma vid j cena baltijas valst s eur

Sagatavots Veselības ministrijā

Ģenērisko medikamentu viena iepakojuma vidējā cena Baltijas valstīs (EUR)


Vairumtirdzniec bas un mazumtirdzniec bas uzcenojums z l m kompens cijas sist m un br vaj tirg

Sagatavots Veselības ministrijā

Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības uzcenojums zālēm kompensācijas sistēmā un brīvajā tirgū (%)


Z u kompens cijai pie irtais finans jums un faktiskais l dzek u pat ri milj ls

Sagatavots Veselības ministrijā

Zāļu kompensācijai piešķirtais finansējums un faktiskais līdzekļu patēriņš (milj. Ls)


Z u kompens cijai pie irtie l dzek i 2008 gadam dati bud eta paskaidrojumi

Sagatavots Veselības ministrijā

Zāļu kompensācijai piešķirtie līdzekļi 2008.gadam (dati: budžeta paskaidrojumi)


Vai m s esam k uvu i sav d ki zino ki

Sagatavots Veselības ministrijā

Zāļu kompensācijas sistēmas attīstības koncepcija laika posmam no 2009. līdz 2013.gadam (risinājuma varianti)

A VARIANTS

Neturpināt zāļu iegādes kompensācijas sistēmas attīstību (nepalielināt diagnožu skaitu, kompensējamo zāļu skaitu, pacientu skaitu, kas saņem kompensējamās zāles).

Sociālekonomiskā ietekme:

Pozitīvā – nav.

Negatīvā:

- ārsti būs spiesti atteikt daļai pacientu kompensējamo zāļu izrakstīšanu;

- netiks nodrošināts vienlīdzības princips attiecībā uz pacientiem ar vienādu slimību;

- netiks pilnvērtīgi izmantotas primārās aprūpes iespējas;

- palielināsies hospitalizācijas gadījumu skaits un pavadīto dienu skaits slimnīcā;

- pasliktināsies iedzīvotāju veselības stāvoklis, palielināsies mirstība;

- netiks racionāli izlietoti veselības aprūpes budžeta līdzekļi;

- līdz šim zāļu kompensācijā ieguldītie līdzekļi uzskatāmi par neracionāli izlietotiem;

- nepieciešami ierobežojoši pasākumi, piemēram, kompensācijas apmēra samazināšana.

11.10.2014.

14

Sagatavots Veselības ministrijā


Vai m s esam k uvu i sav d ki zino ki

Sagatavots Veselības ministrijā

Zāļu kompensācijas sistēmas attīstības koncepcija laika posmam no 2009. līdz 2013.gadam (risinājuma varianti)

B VARIANTS

Palielināt zāļu kompensācijai paredzēto finansējumu, ņemot vērā pacientu skaita ikgadējā pieauguma prognozi pašreizējā diagnožu saraksta un kompensējamo zāļu saraksta ietvaros.

Sociālekonomiskā ietekme:

Pozitīvā:

- pacientiem, kas jau saņem kompensējamās zāles, tās tiks nodrošinātas pašreizējā līmenī, radot paļāvību, ka uzsāktā ārstēšana netiks pārtraukta;

- nodrošināta iespēja saņemt kompensējamās zāles pacientiem, kuriem slimība diagnosticēta no jauna,

Negatīvā:

- netiks pilnvērtīgi izmantotas primārās veselības aprūpes iespējas;

- netiks nodrošināta zāļu kompensācijas sistēmas pilnvērtīga attīstība;

- netiks nodrošināta vienlīdzīga attieksme pret visiem pacientiem, kas slimo ar hroniskām slimībām;

- vērtējot ilgtermiņā, pieaugs stacionārās ārstēšanās un rehabilitācijas izdevumi;

11.10.2014.

15

Sagatavots Veselības ministrijā


Vai m s esam k uvu i sav d ki zino ki

Sagatavots Veselības ministrijā

Zāļu kompensācijas sistēmas attīstības koncepcija laika posmam no 2009. līdz 2013.gadam (risinājuma varianti)

C VARIANTS

Turpināt zāļu kompensācijas sistēmas attīstību, paredzot finansējumu pacientu skaita pieauguma segšanai, jaunu diagnožu iekļaušanai, kompensējamo zāļu saraksta paplašināšanai, kompensācijas ierobežojumu pakāpeniskai atcelšanai.

Sociālekonomiskā ietekme:

Pozitīvā:

- pacientiem, kas jau saņem kompensējamās zāles, tās tiks nodrošinātas pašreizējā līmenī, radot paļāvību, ka uzsāktā ārstēšana netiks pārtraukta;

- nodrošināta iespēja saņemt kompensējamās zāles pacientiem, kuriem slimība diagnosticēta no jauna,

- nodrošināta iespēja kompensācijas sistēmā iekļaut jaunas diagnozes un zāles,

- uzlabosies sabiedrības veselības rādītāji;

- racionāli izlietoti veselības aprūpes budžeta līdzekļi;

- pilnvērtīgāk izmantotas primārās veselības aprūpes iespējas.

Negatīvā – nav.

11.10.2014.

16

Sagatavots Veselības ministrijā


C varianta steno anai nepiecie amais finans jums pieaugums pret 2008 gadu t kst ls

Sagatavots Veselības ministrijā

C varianta īstenošanai nepieciešamais finansējums (pieaugums pret 2008.gadu) (tūkst.Ls)


Kompens jamo z u aptiekas cenas izmai as 2007 gad dati zcva

Sagatavots Veselības ministrijā

Kompensējamo zāļu aptiekas cenas izmaiņas 2007.gadā (dati: ZCVA)

  • Cena samazināta amplitūdā 0,01 Ls - 327,03 Ls (vidēji 9,94 Ls)

  • Cena palielināta amplitūdā 0,01 Ls – 3,13 Ls (vidēji 0,49 Ls)

  • Aprēķinātais ietaupījums – 1,2 milj. Ls


Izmaksu samazin jums kzs cenu samazin anas rezult t uz 01 01 2008 dati zcva

Sagatavots Veselības ministrijā

Izmaksu samazinājums KZS cenu samazināšanas rezultātā uz 01.01.2008 (dati: ZCVA)


Izmaksu samazin jums kzs cenu samazin anas rezult t uz 01 07 2008 dati zcva

Sagatavots Veselības ministrijā

Izmaksu samazinājums KZS cenu samazināšanas rezultātā uz 01.07.2008 (dati: ZCVA)


Vai m s esam k uvu i sav d ki zino ki

Sagatavots Veselības ministrijā

Vai un kāpēc mēs neredzam nekādus uzlabojumus?


Vai m s esam k uvu i sav d ki zino ki

Sagatavots Veselības ministrijā

Paldies un lai Jums jauka diena!