proses perhubungan awam n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Proses Perhubungan Awam

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Proses Perhubungan Awam - PowerPoint PPT Presentation


 • 274 Views
 • Uploaded on

Proses Perhubungan Awam. Pn . Kamaliah Siarap Pusat Pengajian Komunikasi USM. Proses Perhubungan Awam.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Proses Perhubungan Awam' - slade


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
proses perhubungan awam

ProsesPerhubunganAwam

Pn. KamaliahSiarap

PusatPengajianKomunikasi

USM

proses perhubungan awam1
ProsesPerhubunganAwam
 • ProsesPerhubungnaAwamadalahtindakan yang diambil yang merangkumibeberapalangkah yang diambilsebelummelaksanakan program atauacara/majlisuntukmemastikankejayaannyatanpamenjejaskankepentinganpublik.
 • MenurutCutlip, et. Al (2000) perhubunganwamadalahprosesperubahandanpenyelesaianmasalahdalambahagianpengurusan yang saintifik . pengamalperhubunganawammengaplikasikanempatlangakahdalamprosespenyelesaianmasalah.
proses perhubungan awam2
ProsesPerhubunganAwam

Usaha perhubunganawam yang berkesanadalahhasildaripersefahamanantaraorganisasidanpubliknya. Persefahamaninibolehdianggapsebagaiprosesperhubunganawamyang terangkumdalamlangkah-langkahdibawah:

1. Mengenalpastimasalahataupeluang

2. Perancangandanpengaturcaraan

3. Bertindakdanberkomunikasidan

4. Penilaianprogram

kategori masalah yang dihadapi pengamal p a
KATEGORI MASALAH YANG DIHADAPI PENGAMAL P.A.  

1. Mengatasimasalahpersepsinegatifterhadaporganisasiatauproduk

a) Publikmenolakprodukataudasarharga, kualitiatautingkahlakuorganisasi

b) Kepercayaanterhadapprodukorganisasi yang sesuai

c) Kepercayaannegatifkakitangan yang organisasitidakmenjagakebajikanmereka

d) Rungutanpublic terhadapbayaranperkhidmatan yang membebankan

e) Penurunanjumlahkeahliansesuatupersatuan/kurangnyapenderma

kategori masalah yang dihadapi pengamal p a1
KATEGORI MASALAH YANG DIHADAPI PENGAMAL P.A.

2. Menjalankanprojektertentu

a.Membentukkempenawam

b. Memperkenalkanprodukbaru

c. Melaksanakankempen derma untuksesuatuaktiviti

d. Mengerakkansokongankakitanganterhadapkeputusanorganisasi

e. Mendapatkanpersetujuanpemegangsahamdalamusahapengambilansyarikat lain

kategori masalah yang dihadapi pengamal p a2
KATEGORI MASALAH YANG DIHADAPI PENGAMAL P.A.

3.Membangunkanataumeluaskan program yang sedangdijalankan

a) Mengekalkankeyakinanterhadaporganisasi

b) Memuaskankakitangan

c) Meningkatkansumbangan

d) Mendapatkandana dari pendermasecaratahunan

e) Membekalkanmedia denganaliranberita yang adanilaiberitadanmelaksanakanpermintaan media dengancepat.

proses perancangan strategik pa
ProsesPerancanganStrategik PA

MengenalpastiMasalah PA

1. Masalah/Peluang

-KeadaanSemasa

2. AnalisisSituasi (Dalaman dan Luaran)

-Apakahpengaruh positif/negatif yang beroperasi

-Siapakah yang terbabit

-Bagaimanakahmerekaterlibat dan menerimakesannya

perancangan dan pengaturcaraan programming
Perancangandan Pengaturcaraan (programming)

3. MatlamatPerancangan (program)

-Apakahsituasi yang diinginkan

4. Publiksasaran

- Siapa – dalamandanluaran – yang perancanganperlumemberimaklumbalas, jangkauidanbabitkan.

5. Objektif

-Apa yang perludicapaiolehsetiappublik demi merealisasikanmatlamat program

bertindak dan berkomunikasi
Bertindak dan Berkomunikasi

6. StrategikTindakan

-Apakahperhubungan yang perludilakukanuntukmencapaiperkara-perkarayang dinyatakandalamobjektif

7. StrategikKomunikasi

-Apakahisimesej yang hendakdikomunikasikanuntukmencapaiobjektif

-Apakah media yang paling sesuaiuntukmenyampaikanmesejkepadapubliksasaran

8. Perlaksanaan Program

-Siapakah yang akanbertanggungjawabuntukmelaksanakansetiaptindakandantaktik-taktikkomunikasi.

-Apakahaturcaradanpenjadualannya.

-Berapakahkos program tersebut.

penilaian program
Penilaian Program
 • RancanganPenilaian

- Bagaimanakahhendakmengukurhasil yang ditentukandalammatlamatdanobjektif program.

10. MaklumbalasdanUbahsuai Program

-Bagaimanakahhasilpenilaiandilaporkankepadapengurusprogram dandigunakanuntukmembuatubahsuaiprogram.

penyelidikan p a
Penyelidikan P.A.
 • Penyelidikanadalahkoleksidaninterpretasiinformasi yang sistematikuntukmeningkatkanpemahaman.
 • Organisasiperlumendapatkan data yang tepatdanrelevanmengenaipublikprodukdan program untukmenjawabsoalanberikut:

i) Bagaimanahendakmengenalpastipublik.

ii) Bagaimanapengetahuaninidikaitkandenganrekabentukmesej.

iii) Bagaimanaiaberkaitandenganrekabentuk program.

iv) Bagaimanaiadikaitkandenganpenilaian media.

v) Bagaimanaiadikaitkandenganperlaksanaantaktik program.

penyelidikan
Penyelidikan
 • KepentinganPenyelidikan

i)Mengenalipublik yang lebih “fragmented”/ berbagaiuntukkomunikasidenganpubliksasaranyang tepat.

Ii)Penyelidikan yang sistematikdarimasakemasaterhadapkakitangandanpelanggandapatmerapatkanhubunganantarapengurusandenganmerekadisampingmenyampaikanmaklumbalas.

Iii)Menjimatkansumberdanusahadenganmenyelesaikanmasalah yang tepat.

Iv) Membekalkanfaktauntukmelandaskan program P.A.

V) Menghasilkanpublisitimelaluipenyebaranpenemuankajian.

Vi).Mewujudkan data asasbagimenentukankejayaansesuatu program.

Vii)Membantumenentukan program P.A. dilaksanakantepatpadamasanyasesuaidenganminatpublik.

viii)Mencapaikomunikasiduahala.

ix)Dipercayaiolehpengurusanatasan.

x) Mendedahkanmasalahdankerisauanpubliksebelummereka.

alasan menggunakan penyelidikan
AlasanMenggunakanPenyelidikan
 • “Untukmemastikan yang program yang dirancangkanterbaikmungkindantepat, mesej yang sesuaidanmenumpupadapersepsidansikap yang betul.”
jenis dan kaedah penyelidikan
JenisdanKaedahPenyelidikan

Jenis-jenisPenyelidikanumum

i)Penyelidikanstrategik.

ii) PenyelidikanPenilaian (Evaluatif)

KaedahPenyelidikan P.A.

i)Kaedah informal (kualitatif).

ii)Kaedah formal (kuantitatif).

kaedah informal
Kaedah Informal 

1) KonteksPeribadi

-polisi

-polisipintuterbuka

-mesyuarat

-perbincangan

2. Informan

-Pemimpinpendapat, Mereka yang berpengaruh – penyunting, wartawan dan lain2

 • Kumpulan Fokus(Focus group)-

- JKK, Rukuntetangga, Di media secaratemuramah.

4. LembagadanJawatankuasa

-penasihat/kaunselor

5. Bahan-bahanterbitanorganisasi

 • Taliantelefon 1-800-number.
 • Temudugamendalam

8 Analisakandungan.

9 Temudugamendalam

10. Tinjauanperpustakaan

penyelidikan formal
Penyelidikan Formal

1. AnalisaKandungan

2. AnalisaSekunder

3. Tinjauan (survey)

-soalselidiksecaratemudugaataudiposkan.

4. Persampelandilakukan.

- Lebihmewakili(representative)

5. Penyelidikanperpustakaan

6. Pengkalandata on-line

kaedah formal
……Kaedah formal

7. Analisissuratyang diterima

8. Laporantinjauan

9. Ppendapatmelaluitelefon.

11. Kajian ditempatawam.

12. Bersemuka

13. Kajian pelanggan

14. Panel kajian.

15. Pengkalan data online

kategori penyelidikan
KategoriPenyelidikan

1. MengawasiPersekitaran

2. Audit PerhubunganAwam

a)IdentifikasiAudien

i) Publik yang relevan

ii)Kedudukanorganisasidenganpublik

iii)Isu-isupublik

iv)Kuasapublik

b)ImejKorporat

kategori penyelidikan1
KategoriPenyelidikan

3. Audit Komunikasi

- Tinjauankeadaankomunikasi

- Analisisrangkaiankomunikasi

- TinjauanJumlahPembaca

-Analisiskandungan

- TinjauanKeterbacaan

4. Audit Sosial

5. Penyelidikanpenilaian

6. Penyelidikansaringan media

memulakan projek penyelidikan
MEMULAKAN PROJEK PENYELIDIKAN

1. Bagaimanakahhasilpenyelidikanituakandigunakan?

2. Apakahpopulasi yang sedangdiselidikidanapakahkaedahpersampelan yang digunakan.

3. Apalahteknikpenyelidikan yang paling sesuai.

4. Sekirianyamemilihkaedahtinjauan, apakahteknikkerjalapangan yang paling cekapsekali: tinjauanmel, telefon, temuramahbersemuka. Pastikanpro dankontrasetiapsatuteknikyang digunakan.

memulakan penyelidikan
MemulakanPenyelidikan

5. Adakahsoalan-soalannyaterbuaka/tertutupataukombinasi?

6. Apakahtahappengalaman firma penyelidikan yang dipertimbangkandanapakahlatarbelakangkakitangannya.

7. Bagaimanakah data itudianalisisdanhasilnyadilaporkan.

8. Berapacepatkahhasilpenyelidikanitudiketahui.

9. Berapakahkosnya.