rnb2009 kommuneproposisjon 2010 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
RNB2009/Kommuneproposisjon 2010

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

RNB2009/Kommuneproposisjon 2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

RNB2009/Kommuneproposisjon 2010. Siri Westgård – KS, Analyse og kommuneøkonomi. RNB 2009/Kommuneprp 2010. RNB 2009 Inntektene øker med 1,3 mrd i 2009 1,0 mrd. kr i økt rammetilskudd 300 mill kr i økt skatteinngang Kommuneproposisjonen 2010 vekst i samlende inntekter i 2010 på 5-6 mrd

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'RNB2009/Kommuneproposisjon 2010' - sine


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rnb2009 kommuneproposisjon 2010

RNB2009/Kommuneproposisjon 2010

Siri Westgård – KS, Analyse og kommuneøkonomi

rnb 2009 kommuneprp 2010
RNB 2009/Kommuneprp 2010
 • RNB 2009
  • Inntektene øker med 1,3 mrd i 2009
   • 1,0 mrd. kr i økt rammetilskudd
   • 300 mill kr i økt skatteinngang
 • Kommuneproposisjonen 2010
  • vekst i samlende inntekter i 2010 på 5-6 mrd
  • vekst i frie inntekter 4 mrd
ks krevde vekst i frie inntekter 2009 til 2010 p 7 5 mrd kr resultat ble 5 3 mrd
KS krevde vekst i frie inntekter 2009 til 2010 på 7,5 mrd kr, resultat ble 5,3 mrd

2,2

mrd

7,5 mrd

4

mrd

4 mrd

5,3

mrd

6,5

mrd

Nivå

RNB2009

1 mrd

Nivå tiltakspakken

0,3 mrd

1,2 mrd

Nivå

saldert 2009

2009

2010

Komprp

2010

KS’ krav

komponenter som reduserer handlefriheten i frie midler
Komponenter som reduserer handlefriheten i frie midler
 • Kostnadsvekst (deflatoren), pst

2006 2007 2008 2009 Sum

Budsjettanslag 2,8 3,5 4,2 4,5 15,9

Siste anslag 3,6 4,4 6,4 4,1 19,8

 • Underregulering av øremerkede tilskudd innenfor kommuneopplegget, mrd 2009-kr

2006 2007 2008 2009 Sum

0,3 0,3 0,9 -0,2 1,3

 • Økte kostnader pga demografi, mrd 2009-kr

2006 2007 2008 2009 Sum

2,1 2,2 1,7 1,7 7,8

halvparten av kommune hadde negativt netto driftsresultat i 2008
Halvparten av kommune hadde negativt netto driftsresultat i 2008
 • 73 pst av kommunene fikk svekket netto driftsresultat fra 2007 til 2008
 • 51 pst av kommunene hadde negativt netto driftsresultat i 2008, mot 28 pst i 2007
 • 20 pst av kommunene hadde negativt netto driftsresultat begge årene
 • Antall kommuner på ROBEK-lista vil øke
fortsatt for svake resultater i kommunesektoren
Fortsatt for svake resultater i kommunesektoren
 • Rekordsvakt netto drifts-resultat i 2008 (drifts-inntekter – driftsutgifter, inkl renter og avdrag)
 • Realvekst i frie inntekter og mer normale netto renteutgifter kan gi et bedre resultat i 2009, om utgiftene holdes i sjakk
 • Stor usikkerhet om resultatet i 2010 pga utviklingen i norsk økonomi
finanskrisen gir kt usikkerhet
Finanskrisen gir økt usikkerhet
 • Usikkerhet om utvikling i sysselsetting – kan få store utslag på skatt og sosialhjelpsutgifter lokalt
 • Stor usikkerhet om skatteoppgjøret i november 2009 - pga verditap skatteytere har realisert i 2008
 • Prioritering av økonomisk handlefrihet er viktig for å for å kunne håndtere negative overraskelser
konjunkturnedgangen svekker arbeids markedet sosialhjelpsutgiftene vil ke
Konjunkturnedgangen svekker arbeids-markedet – sosialhjelpsutgiftene vil øke
 • Arbeidsledigheten
  • kan øke til over 120.000 ledige i 2010
  • kan på lang sikt øke kommunenes kost-nader til sosialhjelp med 1,2 mrd kroner
 • Kommunene
  • mange må nå justere opp kostnadene
  • hadde iflg KS’ bud-sjettundersøkelse ikke budsjettert med økte sosialhjelpsutgifter for 2009
pensjon belaster kommunebudsjettene
Pensjon belaster kommunebudsjettene
 • Kostnadsutviklingen
  • viktig for utviklingen i kommunesektorens realinntekter, og dermed mulighetene for å opprettholde eller bygge ut tjenestetilbudet
  • de sentrale komponentene i kostnadsutviklingen må fanges opp i de årlige kommuneoppleggene
  • pensjonskostnadene er en slik komponent
 • KS ber om at avvik i pensjonskostnader fra lønnsveksten legges inn i budsjettoppleggene (deflatoren)
behov for fler rig plan for kommune konomien
Behov for flerårig plan for kommune-økonomien
 • Kortsiktigheten i statens styring av kommune-sektoren gjør kommuneøkonomien og tjenestetilbudet til innbyggerne uforutsigbart
 • Kommunene trenger å knytte sine utgiftsbudsjetter opp mot langsiktige inntektsrammer, og ikke til løpende inntektsutvikling
 • Dagens økonomiske ubalanse er et tydelig uttrykk for svakhetene i dagens styringssystem
 • Det er urimelig at kommunene er pålagt å legge fireårsplaner, mens staten bare forholder seg til ett år om gangen
rentenedgang gir reduserte kostnader
Rentenedgang gir reduserte kostnader
 • I RNB anslås det at
  • pengemarkedsrentene faller med 3 prosen-tpoeng fra 2008 til 2009
  • husholdningenes renter anslås å falle med hele 4 prosentpoeng
 • I prosentpoeng lavere renter reduseres kommune-sektorens netto rentekostnader med nær 1 mrd kroner
 • 3 prosentpoeng lavere renter gir nær 3 mrd lavere netto rentekostnader
 • I tillegg kommer evt ned-gang i tap på aksjer mv i 2009
god framdrift for vedlikeholdspakken
God framdrift for vedlikeholdspakken
 • Andel av kommunene som hadde satt i gang plantiltak
  • kommuner med 65 prosent av befolkningen var i gang med planer før pakken ble kjent (KS)
 • Andel som hadde satt i gang vedlikeholdsarbeid
  • pr 27/3: Halvparten (NRK)
  • pr 30/4: 69 pst (KR)
   • 41 pst skole/barnehage
   • 20 pst sykehjem og omsorgsboliger
   • 26 pst andre bygg
   • 13 pst vei
  • øvrige avhenger av anbudsprosess, tæle, skoleferie mv
rnb 2009 kommunenes reelle handlingsrom ker i 2009
RNB 2009 – kommunenes reelle handlingsrom øker i 2009
 • Inntektene øker
  • 1,0 mrd. kr i økt rammetilskudd
  • 300 mill kr i økt skatteinngang
 • I tillegg kommer lavere rentekostnader utenfor budsjettopplegget
 • Barnehagereformen – for fullfinansiering mangler det 1,9 mrd kroner i 2009
 • Kommuneproposisjonen 2010:
  • ”Den internasjonale finanskrisen innebærer større usikkerhet enn vanlig om den økonomiske utviklingen. For å gi kommunesektoren større trygghet med hensyn til egne inntekter, varslet regjeringen i forbindelse med utarbeidelsen av tiltakspakken at sektoren vil kompenseres for lavere skatteinntekter i 2009 enn det som ble lagt til grunn i statsbudsjettet.”
kommuneopplegget 2010
Kommuneopplegget 2010

Bra med forutsigbar og høy andel frie inntekter

* Vekst i øremerkede bevilgninger, endringer i gebyrer m.v.

helse og omsorg
Helse og omsorg
 • Det forutsettes at frie inntekter skal gi rom for:
  • Oppbygging av dagtilbud for demente
  • Årsverksvekst og kompetanseutvikling
  • Driftskostnader og delvis kostnader ved bygging og fornyelse av heldøgns omsorgsplasser
 • Positivt nytt kompetansetiltak: Undervisningshjemmetjenester
 • Målsetting Kompetanseløftet 2015: 10 000 nye årsverk med relevant fagutdanning er oppnådd.
 • Plikt til bedriftshelsetjeneste utvides med 370.000 kommunalt ansatte, kostnad 300 - 440 mill kroner pr år, 220 - 330 nye årsverk (90 - 200 helsearbeidere). Bør kostnadsberegnes
barnehager
Barnehager
 • Kommunene har gjort en formidabel jobb for å nå målet om full barnehagedekning. Regjeringen anslår at 90,4 % 1-5-åringer har barnehageplass i løpet av 2009.
 • KS mener at barnehagereformen er underfinansiert fra statens side med 1,9 mrd kr.
  • Årsaker til dette skal vurderes på konsultasjonsmøtet i august 2009
 • Lokale forskrifter for finansiering av private barnehager; KS vil bidra med forskriftsmal som gir private barnehager økt forutsigbarhet (bl.a. tidligere vedtak om tilskudd)
 • Viktig med flere førskolelærere til barnehagene; KS og Utdanningsforbundet samarbeider nå om rekruttering
skole kt statlig styring
Skole – økt statlig styring
 • Lovfestet plikt til tidlig innsats (økt lærertetthet) i fagene norsk/samisk og matematikk på 1.-4.trinn fra 1.8.09.
  • Finansiering gjennom rammetilskuddet: Videreført midlene til læremidler, dvs 430 mill kr i 2009 + 602 mill kr i 2010, helårsvirkning om lag 1 mrd kr.

KS har pekt på at lovfesting innskrenker det faglige og kommunale skjønnet. Tidlig innsats ligger implisitt i prinsippet om tilpasset opplæring.

 • Ny forskrift om rett og plikt til fysisk aktivitet i grunnskolen, høringsfrist 3.juni.
  • Finansiering: 47,7 mill kr fra 1.8.2009. Ikke lagt inn midler for helårsvirkningen i 2010.
  • KS etterlyser midler som mangler til å dekke helårsvirkningen.
 • Presisering av plikten til foreldresamarbeid
 • Plikt til å utarbeide årlig rapport om tilstanden i skolen
h yere utdanning styrkes der det er mest behov
Høyere utdanning styrkes der det er mest behov
 • 3000 nye studieplasser fra høsten 2009
  • 850 innen helse- og sosialfag
  • 1000 i lærerutdanning
  • 550 innen matematikk, naturfag, teknologi
  • 600 andre prioriterte behov
 • 21 mill kr til desentralisert utdanning og etter- og videreutdanning, til sammen om lag 800 flere studenter høsten 09. Herav 10 mill kr til barnehageansatte
 • Styrking av fagskoler, i tråd med økt søkning 15 mill kr

KS mener en økning i studieplasser innen helse og sosial og lærerutdanning er et viktig virkemiddel i forhold til den store framtidige arbeidskraftsutfordringen

forvaltningsreformen 7 4 mrd kr
Forvaltningsreformen – 7,4 mrd kr

Overføring av øvrige riksveger og riksvegferjer

 • Viderefører nivået fra NB09 investering, drift og vedlikehold av øvrig riksvegnett og ferjer: 5,96 mrd kr
 • Positiv styrking av frie inntekter (fylkesveger): 1 mrd kr

Øvrige oppgaver

 • Positiv styrking av årsverk til nye oppgaver i fylkene:117 mill kr gir i snitt ca 9 årsverk per fylke
 • Tilskudd til fagskoler: 343 mill (dagens nivå)
 • Fagskoleutdanning innen helse- og sosialfag: 75 mill (øremerket fra HOD, innlemmes i 2015?)
endringer i inntektssystemet
Endringer i inntektssystemet
 • Endringer kun for fylkeskommunene
  • oppdatert folketall
  • ny overgangsordning
  • redusert skjønn
  • flytting av hovedstadstilskuddet
 • Nye kostnadsnøkler for fylkeskommunene kommer først i 2011, sammen med nye nøkler for kommunene
samlet f rste kommentar fra ks
Samlet første kommentar fra KS
 • Regjeringens forslag vil bedre en kommuneøkonomi i sterk ubalanse. En vekst på fire milliarder kroner til kommunesektoren neste år vil sammen med økningen i tiltakspakken og RNB bidra til å rette opp noe av ubalansen i kommuneøkonomien
  • ”Kommunene bør vise moderasjon i forhold til nye tiltak, sier KS-leder Halvdan Skard.”
 • Det er spesielt gledelig at regjeringen legger inn én milliard til å dekke opp vedlikeholdsetterslepet knyttet til overføring av riksvegene.
 • KS forventer at regjeringen kommer med tiltak i statsbudsjettet som bidrar til å rette opp underfinansieringen av barnehagene og etablerer en opptrappingsplan for å rette opp ubalansen i kommuneøkonomien, i tråd med Soria-Moria erklæringen.