Download
kampania sze ciolatek w szkole n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kampania „Sześciolatek w szkole” PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kampania „Sześciolatek w szkole”

Kampania „Sześciolatek w szkole”

169 Views Download Presentation
Download Presentation

Kampania „Sześciolatek w szkole”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kampania „Sześciolatek w szkole”

 2. Działania koordynowane przez Oddział Przedszkolny – przy Zespole Szkół w Tarnawie.

 3. Program Kampanii „Sześciolatek w szkole” Program skierowany jest do dzieci pięcioletnich i sześcioletnich, ich rodziców oraz nauczycieli.

 4. Zaangażowani w kampanię: • Oddział Przedszkolny w Tarnawie • Psycholog • Szkoła Podstawowa w Tarnawie

 5. Cel działań: • Wskazanie aspektów, na które należy zwrócićuwagę w rozwoju dziecka podejmującego naukę w szkole - pomoc w podjęciu decyzji. • Informowanie rodziców o nowej podstawie programowej i pomoc w zrozumieniu gotowości dzieci do nauki w szkolnej.

 6. Wsparcie Psychologa dla kampanii • Prelekcje dla rodziców dzieci z rocznika 2006 i 2007 • Spotkanie z rodzicami dzieci pięcioletnich i sześcioletnich dotyczące „Wspomagania dziecka w osiąganiu przez nie dojrzałości szkolnej i wyrównywaniu szans rozwojowych”

 7. Zaangażowanie Oddziału Przedszkolnego w Tarnawie • Opracowanie prezentacji dla rodziców wskazujących kluczowe aspekty gotowości szkolnej – dostępnej na stronie internetowej Zespołu Szkół w Tarnawie. • Prelekcje dla rodziców dzieci z rocznika 2006 i 2007. • Organizowanie dni otwartych dla dzieci oraz rodziców. • Dyżury konsultacyjne dla rodziców.

 8. Zorganizowanie przeglądu wewnątrzszkolnych form scenicznych pod nazwą „W niezwykłej krainie bajek” • Wykonanie tablicy informacyjnej zawierającej najważniejsze wydarzenia z organizowanej kampanii „Sześciolatek w szkole”

 9. Zorganizowanie konkursu plastycznego dla dzieci sześcioletnich „Moja Szkoła” oraz wystawa prac. • Dostęp w Oddziale Przedszkolnym do różnorodnych artykułów oraz książek pogłębiający wiedzę rodziców.

 10. Wsparcie Zespołu Szkół w Tarnawie • Zorganizowanie dnia otwartego dla rodziców oraz dzieci. • Tworzenie pomostu między Oddziałem Przedszkolnym a Szkołą Podstawową - Praca Zespołów Samokształceniowych Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej, wspólne organizowanie m.in. uroczystości szkolnych, imprez, zajęć sportowych, wycieczek.

 11. SPOSOBY INFORMOWANIAI ZAPRASZANIA RODZICÓW • Zaproszenie ustne oraz ogłoszenia w Oddziale Przedszkolnym w Tarnawie. • Wysyłanie imiennych zaproszeń przez Zespół Szkół w Tarnawie do rodziców mieszkających w obwodzie. • Rozwieszanie ogłoszeń o spotkaniu – Dniuotwartym szkoły, oddziałuprzedszkolnego w Zespole Szkół w Tarnawie.

 12. Dziękujemy za uwagę! Opracowanie: Zofia Kruczek, mgr Ewa Pach-Klich, Zdjęcia: zasoby własne szkoły – mgr Józef Stalmach – dyrektor ZS w Tarnawie Tarnawa; dnia 2012-03-05.