1 / 12

Kampania „Sześciolatek w szkole”

Kampania „Sześciolatek w szkole”. Działania koordynowane przez Oddział Przedszkolny – przy Zespole Szkół w Tarnawie. Program Kampanii „Sześciolatek w szkole”. Program skierowany jest do dzieci pięcioletnich i sześcioletnich, ich rodziców oraz nauczycieli. Zaangażowani w kampanię:.

sine
Download Presentation

Kampania „Sześciolatek w szkole”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Kampania „Sześciolatek w szkole”

 2. Działania koordynowane przez Oddział Przedszkolny – przy Zespole Szkół w Tarnawie.

 3. Program Kampanii „Sześciolatek w szkole” Program skierowany jest do dzieci pięcioletnich i sześcioletnich, ich rodziców oraz nauczycieli.

 4. Zaangażowani w kampanię: • Oddział Przedszkolny w Tarnawie • Psycholog • Szkoła Podstawowa w Tarnawie

 5. Cel działań: • Wskazanie aspektów, na które należy zwrócićuwagę w rozwoju dziecka podejmującego naukę w szkole - pomoc w podjęciu decyzji. • Informowanie rodziców o nowej podstawie programowej i pomoc w zrozumieniu gotowości dzieci do nauki w szkolnej.

 6. Wsparcie Psychologa dla kampanii • Prelekcje dla rodziców dzieci z rocznika 2006 i 2007 • Spotkanie z rodzicami dzieci pięcioletnich i sześcioletnich dotyczące „Wspomagania dziecka w osiąganiu przez nie dojrzałości szkolnej i wyrównywaniu szans rozwojowych”

 7. Zaangażowanie Oddziału Przedszkolnego w Tarnawie • Opracowanie prezentacji dla rodziców wskazujących kluczowe aspekty gotowości szkolnej – dostępnej na stronie internetowej Zespołu Szkół w Tarnawie. • Prelekcje dla rodziców dzieci z rocznika 2006 i 2007. • Organizowanie dni otwartych dla dzieci oraz rodziców. • Dyżury konsultacyjne dla rodziców.

 8. Zorganizowanie przeglądu wewnątrzszkolnych form scenicznych pod nazwą „W niezwykłej krainie bajek” • Wykonanie tablicy informacyjnej zawierającej najważniejsze wydarzenia z organizowanej kampanii „Sześciolatek w szkole”

 9. Zorganizowanie konkursu plastycznego dla dzieci sześcioletnich „Moja Szkoła” oraz wystawa prac. • Dostęp w Oddziale Przedszkolnym do różnorodnych artykułów oraz książek pogłębiający wiedzę rodziców.

 10. Wsparcie Zespołu Szkół w Tarnawie • Zorganizowanie dnia otwartego dla rodziców oraz dzieci. • Tworzenie pomostu między Oddziałem Przedszkolnym a Szkołą Podstawową - Praca Zespołów Samokształceniowych Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej, wspólne organizowanie m.in. uroczystości szkolnych, imprez, zajęć sportowych, wycieczek.

 11. SPOSOBY INFORMOWANIAI ZAPRASZANIA RODZICÓW • Zaproszenie ustne oraz ogłoszenia w Oddziale Przedszkolnym w Tarnawie. • Wysyłanie imiennych zaproszeń przez Zespół Szkół w Tarnawie do rodziców mieszkających w obwodzie. • Rozwieszanie ogłoszeń o spotkaniu – Dniuotwartym szkoły, oddziałuprzedszkolnego w Zespole Szkół w Tarnawie.

 12. Dziękujemy za uwagę! Opracowanie: Zofia Kruczek, mgr Ewa Pach-Klich, Zdjęcia: zasoby własne szkoły – mgr Józef Stalmach – dyrektor ZS w Tarnawie Tarnawa; dnia 2012-03-05.

More Related