budowanie przyjaznej atmosfery w szkole n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BUDOWANIE PRZYJAZNEJ ATMOSFERY W SZKOLE PowerPoint Presentation
Download Presentation
BUDOWANIE PRZYJAZNEJ ATMOSFERY W SZKOLE

play fullscreen
1 / 45
Download Presentation

BUDOWANIE PRZYJAZNEJ ATMOSFERY W SZKOLE - PowerPoint PPT Presentation

dolan
177 Views
Download Presentation

BUDOWANIE PRZYJAZNEJ ATMOSFERY W SZKOLE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BUDOWANIE PRZYJAZNEJ ATMOSFERY W SZKOLE

 2. „Prawdziwa cywilizacja nie polega na sile, ale jest owocem zwycięstw nad samym sobą, nad mocami niesprawiedliwości, egoizmu i nienawiści, które są zdolne zniekształcić prawdziwe oblicze człowieka.” /Jan Paweł II/

 3. Szkoła jest miejscem spotkania się wielu osobowości, charakterów i poglądów na świat. Cały proces edukacyjny musi zatem, dostarczać szeregu metod aktywizujących, docierając do każdej indywidualności uczniowskiej.

 4. „Każde dziecko to mały świat, który ma prawo do swoich odrębności.” /J. Korczak/ Współczesna szkoła powinna czynić z każdego ucznia podmiot swoich starań i oddziaływań, a nie przedmiot do jej przetrwania. Zgodnie z tą ideą konstruowane są programy nauczania i wychowania, przygotowywane są kadry pedagogiczne i edukowani rodzice.

 5. Zespół Szkół w Rytlu jest placówką nowoczesną, która traktuje swoich wychowanków i rodziców jako partnerów do rozmów, tłumaczy, perswaduje, a także oczekuje dialogu i porozumienia. Nie jest to proces łatwy, ale systematyczne działania w tej sferze przynoszą efekty.

 6. Charakterystyka Zespołu Szkół w Rytlu Zespół Szkół w Rytlu został powołany 1 września 2002 roku. W jego skład wchodzą:

 7. Zespół Szkół w Rytlu Do Szkoły Podstawowej w Rytlu uczęszcza obecnie 181 dzieci. Do Gimnazjum w Rytlu uczęszcza obecnie 225 wychowanków.

 8. Szkoła Podstawowa w Gutowcu Do Szkoły Podstawowej uczęszcza obecnie 16 dzieci.

 9. Przedszkole Samorządowe w Rytlu Uczęszcza do niego obecnie 48 dzieci.

 10. CEL STRATEGICZNY: Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez kształtowanie jego umiejętności intelektualnych, osobowościowych i nawyków społecznego współżycia.

 11. CELE SZCZEGÓŁOWE: • tworzenie bezpiecznego środowiska szkolnego; • integrowanie zespołów klasowych poprzez samorządność uczniowską; • wyrobienie nawyków współdziałania i współtworzenia w grupie; • kształtowanie właściwych postaw wobec zdrowia fizycznego i psychicznego;

 12. zapobieganie uzależnieniom, które mogą pojawić się w przyszłym życiu młodych ludzi po zażywaniu przez nich alkoholu, narkotyków czy paleniu papierosów; • zmniejszenie szkód wynikających z absencji na zajęciach szkolnych; • stworzenie możliwości rozwoju indywidualnych zainteresowań i zdolności.

 13. EFEKTY DZIAŁAŃ: Obniżenie zachowań agresywnych pośród uczniów Zespołu Szkół (Szkolny Program Wychowawczy, Szkolny Program Profilaktyki, realizacja tzw. tygodni profilaktycznych)

 14. Podwyższenie realnych deklaracji abstynencji (zajęcia z profilaktyki uzależnień prowadzone przez nauczycieli przedmiotowych, wychowawcę, pedagoga, zaproszonych specjalistów, konkursy z profilaktyki uzależnień – poziom szkolny i gminny, happening „Zachowaj Trzeźwy Umysł” z przekazaniem listów otwartych do sprzedawców napojów alkoholowych)

 15. Zmniejszenie ilości wagarujących uczniów (bieżące śledzenie frekwencji uczniów, zestawienie frekwencji szkoły, rozmowy z uczniami i rodzicami, wizyty domowe)

 16. Pożyteczne spędzanie przez uczniów czasu poza lekcjami (koła zainteresowań – polonistyczne, matematyczne, przyrodnicze, językowe, informatyczne, wokalne)

 17. Zainteresowanie sportem – zajęcia pozalekcyjne (piłka nożna, koszykowa, siatkowa, areobic, sekcja tenisa stołowego)

 18. Szkolenie wszystkich nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć profilaktycznych (szkolenia wewnątrzszkolne prowadzone przez specjalistów z PPP w Chojnicach, OPiRPA w Czersku lub inne indywidualne doskonalenie się w ramach kursów grantowych lub według potrzeb)

 19. Udział większości rodziców w spotkaniach dotyczących problematyki poruszanej w programie profilaktyki (spotkania otwarte, przedstawienia przygotowywane przez dzieci, prelekcje, happeningi)

 20. Budowa szatni (dwie odrębne szatnie: jedna dla szkoły podstawowej, druga dla gimnazjum)

 21. Zabezpieczenie przejścia za salą gimnastyczną (ogrodzenie, zamontowanie monitoringu, nauczyciel pełniący dyżur)

 22. Wzmocnienie dyżurów nauczycielskich (zwiększenie liczby nauczycieli dyżurujących na przerwach międzylekcyjnych).

 23. W bieżącym roku nadal zamierzamy realizować cele i zadania w ramach projektu budowania przyjaznej atmosfery w naszej szkole. Wychodzimy z założenia, iż integracja na płaszczyznach uczeń- nauczyciel - rodzic-środowisko może znaczenie pomóc w przezwyciężaniu codziennych trudności.