slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projekt ITAAT PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projekt ITAAT

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Projekt ITAAT - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Updated on

Projekt ITAAT. TIK w systemie edukacji w Polsce. 22 października 2010, Ronda. Polityka rządu. Informatyzacja szkół dokonywana jest w ramach strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego. W Polsce nie ma instytucji takiej jak BECTA w UK, która zajmuje się realizacją zadań związanych z

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Projekt ITAAT


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Projekt ITAAT

TIK w systemie edukacji w Polsce

22 października 2010, Ronda

polityka rz du
Polityka rządu

Informatyzacja szkół dokonywana jest w ramach

strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

W Polsce nie ma instytucji takiej jak BECTA w UK,

która zajmuje się realizacją zadań związanych z

wykorzystaniem rozwiązań informatycznych i TIK

w szkołach i ogólnie edukacji i szkoleniach.

Przy Ministrze Edukacji Narodowej od 2008r. działa

ciało doradcze Rada ds. Edukacji Informatycznej i

Medialnej.

polityka rz du1
Polityka rządu

Informatyzacja szkół trwa systematycznie od 1998r.

w ramach rządowych programów i projektów, często

współfinansowanych przez EFS, m.in.:

 • Pracownie komputerowe dla szkół
 • Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych
 • Wyposażenie w sprzęt komputerowy centrów kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia praktycznego
 • Komputer dla ucznia - ograniczony do pilotażu 2008r.
 • Scholaris – program MENiS tworzenia internetowego centrum zasobów edukacyjnych
 • Cyfrowa szkoła – program wejdzie w życie w 2012r.
inne programy dla szk
Inne programy dla szkół

Interkl@sa – program ogólnopolski zainicjowany

w 1998r. przez senator Grażynę Staniszewską:

pomoc w wyposażeniu szkół w komputery,

uzyskanie dostępu do Internetu, organizacja szkoleń

dla nauczycieli, prowadzenie niekomercyjnego

portalu edukacyjnego dla uczniów, nauczycieli i

rodziców; wpierany przez polski rząd oraz Polsko-

Amerykańską Fundację Wolności.

rola funduszy europejskich
Rola funduszy europejskich

Oprócz środków EFS dysponowanych centralnie, do szkół trafiają fundusze w ramach programów operacyjnych regionalnych.

Wiele szkół, szczególnie z obszarów wiejskich skorzystało i korzysta nadal ze środków EFS na rozwój zasobów ludzkich – przeznaczonych na wyrównywanie szans edukacyjnych (np. zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, prowadzenie dodatkowych zajęć nastawionych na rozwijanie umiejętności posługiwania się TIK).

europejskie programy edukacyjne
Europejskie programy edukacyjne
 • Polskie szkoły i nauczyciele są jedną z najbardziej aktywnych grup narodowych w eTwinningu – programie współpracy międzynarodowej szkół z wykorzystaniem mediów elektronicznych.
 • W zdecydowanie mniej popularny jest European Schoolnet .
tik w podstawie programowej wdra ana od roku szkolnego 2009 2010
TIK w podstawie programowejwdrażana od roku szkolnego 2009/2010
 • Umiejętność posługiwania się TIK jest umiejętnością kluczową na wszystkich etapach kształcenia.
 • Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym stanowi zadanie szkoły.
 • Stwarzanie uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz posługiwania się TIK na zajęciach z różnych przedmiotów jest zadaniem nauczycieli.
edukacja informatyczna w szkole
Edukacja informatyczna w szkole

Przedmiot obowiązkowy:

 • I i II etap edukacyjny – zajęcia komputerowe
 • III i IV etap edukacyjny - informatyka

Ciągle jeszcze oczekuje się, iż technologii informacyjnej ma uczyć informatyk, a nie nauczyciel przedmiotu.

sprz t
Sprzęt
 • Wszystkie szkoły wyposażone w komputery; liczba komputerów zwiększa się sukcesywnie (w 2009 r. w gimnazjach na 1 komputer przypadało od 2,5 do 6 uczniów).
 • Sprzęt komputerowy dotąd obecny zasadniczo w wydzielonych pracowniach, teraz również w bibliotekach i - powoli - także w salach przedmiotowych.
 • Coraz więcej szkół wyposażonych jest w tablice interaktywne.
 • Dostęp do Internetu jest zróżnicowany.
oprogramowanie
Oprogramowanie
 • Wyposażenie szkół w sprzęt i oprogramowanie jest w kompetencji organów prowadzących szkoły.
 • Początkowo podstawowe oprogramowanie narzędziowe i edukacyjne przekazywane było szkołom centralnie – w ramach programów i projektów rządowych.
 • Przeważa oprogramowanie firmy Microsoft; niektóre placówki wykorzystują oprogramowanie typu opensource.
 • Niewiele szkół korzysta z platform e-learningowych, takich jak Moodle.
 • Oprogramowanie uzupełniające do swoich podręczników zapewniają wydawnictwa edukacyjne.
kompetencje cyfrowe uczni w
Kompetencje cyfrowe uczniów

Z jednej strony: sukcesy polskich uczniów i studentów

w europejskich i światowych konkursach

Informatycznych.

Z drugiej strony: wyniki badań PISA 2009: Students On

Line:

 • 16 miejsce polskich nastolatków w rankingu 19 krajów świata w zakresie umiejętności internetowych.
 • Tylko 3% uczniów porusza się ze swobodą w Internecie, 25% ma trudności.
 • w szkołach komputerów używa 60,6% uczniów (przy średniej OECD 74,2%), w domach 92,1% (średnia jak OECD).
przygotowanie nauczycieli w zakresie tik kszta cenie
Przygotowanie nauczycieli w zakresie TIK - kształcenie
 • Standardy przygotowania nauczycieli w zakresie technologii obowiązują od 2003r. i stanowią integralną część procesu kształcenia nauczycieli.
 • Trwają prace nad wprowadzeniem nowych standardów:
 • Nauczyciel inspiruje uczniów do kształcenia się i kreatywności.
 • Promuje i kształtuje u uczniów postawę obywatelską i odpowiedzialność w świecie mediów cyfrowych.
 • Stosuje i rozwija swoje metody kształcenia i oceniania z użyciem technologii.
 • Pracuje i uczy się w środowisku technologii.
 • Angażuje się w profesjonalny rozwój.
przygotowanie nauczycieli w zakresie tik doskonalenie
Przygotowanie nauczycieli w zakresie TIK - doskonalenie
 • Od 2000r. umiejętność posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną oraz wykorzystanie komputera w pracy jest wymagane w awansie zawodowym nauczycieli.
 • Nauczyciele czynni podejmują doskonalenie zawodowe w tym zakresie korzystając z programów rządowych (często dofinansowanych z EFS) i pozarządowych np. Program „Intel – Nauczanie ku Przyszłości” lub finansując je z własnych środków.
 • Szkolenia oferują wyspecjalizowane centra, jak Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, lub zwykłe ośrodki doskonalenia nauczycieli.
wyzwania dla men
Wyzwania dla MEN
 • Wdrożenie systemu eSzkoła - wyposażenie szkółw niezbędną infrastrukturę usług informatycznych (PSE) oraz wykorzystanie technologii interaktywnej i mobilnej w kształceniu.
 • Utworzenie elektronicznego środowiska kształcenia OZE.
 • Przygotowanie podstaw prawnych e-learningu w szkole.
 • Zapewnienie odpowiednich materiałów dydaktycznych do nauczania online.
 • Szkolenia dla nauczycieli z zakresu metodyki kształcenia przez Internet.
wyzwania dla szk
Wyzwania dla szkół
 • Komputer z dostępem do Internetu oraz projektor wizyjny lub tablica interaktywna w każdej klasopracowni.
 • Szybki, szerokopasmowy Internet.
 • Internet bezprzewodowy.
 • Pracownie komputerowe otwarte dla wszystkich nauczycieli lub pracownie mobilne.
 • Wsparcie techniczne nauczycieli.
 • Opracowanie planów rozwoju szkół wspieranych przez TIK.
wyzwania dla nauczycieli
Wyzwania dla nauczycieli
 • Integracja TIK do nauczanego przedmiotu.
 • Wykorzystanie komputerów i Internetu na lekcjach.
 • Rozwój zawodowy (ciągłe doskonalenie umiejętności technicznych i pedagogicznych) w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych.