informatiesessie inning verkeersbelastingen l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Informatiesessie Inning Verkeersbelastingen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Informatiesessie Inning Verkeersbelastingen

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 84
barrett

Informatiesessie Inning Verkeersbelastingen - PowerPoint PPT Presentation

248 Views
Download Presentation
Informatiesessie Inning Verkeersbelastingen
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. InformatiesessieInning Verkeersbelastingen Agentschap Vlaamse Belastingdienst

 2. Welkom! De leidend ambtenaar van het agentschap Vlaamse Belastingdienst heet u welkom

 3. Op het programma… • Voorstelling Vlaamse Belastingdienst • Yves Hantson, projectleider migratie verkeersbelastingen Vlaamse Belastingdienst • Van dienstorder tot indiensttreding • Els Vermeir, HR-verantwoordelijke Vlaamse Belastingdienst • Toelichting Vlaams personeelstatuut • Frieda Van Roost, adjunct van de directeur, afdeling regelgeving departement Bestuurszaken • Jef Mannaerts, senior adviseur, afdeling regelgeving departement bestuurszaken • Voor meer informatie…

 4. Voorstelling Vlaamse Belastingdienst

 5. Voorstelling Vlaamse Belastingdienst • Opgericht als intern verzelfstandigd agentschap voor de uitvoering Vlaams fiscaal beleid • Bij Besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 • Hoofdtaak: inning gewestbelastingen • Nu concreet:inning en bezwaarbehandeling van: • onroerende voorheffing • verkrottingsheffing woningen • leegstandsheffing bedrijfsruimten • Telt momenteel 223 personeelsleden

 6. Voorstelling Vlaamse Belastingdienst • Nu 2 zetels: Aalst en Brussel • Vanaf 2011: 6 zetels op wandelafstand van NMBS-station • Aalst • Antwerpen • Brugge • Brussel • Hasselt • Leuven

 7. Voorstelling Vlaamse Belastingdienst Aalst Mercuriusgebouw Bauwensplaats 13 9300 Aalst

 8. Voorstelling Vlaamse Belastingdienst Antwerpen Anna Bijnsgebouw Lange Kievitstraat 111-113 2000 Antwerpen

 9. Voorstelling Vlaamse Belastingdienst Brugge • Definitieve vestiging vanaf eind 2011: gebouw stationsomgeving Brugge • Voorlopige vestiging van begin 2011 tot eind 2011: Koningin Astridlaan 298200 Sint-Michiels (Brugge)

 10. Voorstelling Vlaamse Belastingdienst Brussel Ellipsgebouw Koning Albert II-laan 35 1030 Brussel

 11. Voorstelling Vlaamse Belastingdienst Hasselt Hendrik Van Veldekegebouw Koningin Astridlaan 50 3500 Hasselt

 12. Voorstelling Vlaamse Belastingdienst Leuven Diestsepoort 1-7 3000 Leuven

 13. Voorstelling Vlaamse Belastingdienst Huidige organisatiestructuur

 14. Voorstelling Vlaamse Belastingdienst Drie afdelingen • Afdeling Front Office • contact met burger (telefoon, loket, briefwisseling, …) • beslissingen n.a.v. bezwaar, vraag uitstel betaling, …

 15. Voorstelling Vlaamse Belastingdienst Drie afdelingen • Afdeling Back Office • inkohiering • normale inning: aanboeking ontvangsten, behandeling retours, … • gedwongen invordering: contact met de deurwaarder, beslag, … • alternatieve inning: verkopen via notaris, derdenbeslag, … • geschillen (rechtszaken)

 16. Voorstelling Vlaamse Belastingdienst Drie afdelingen • Afdeling Controle • interne kwaliteitscontrole • vooraf op de te versturen aanslagbiljetten via proefrollen • achteraf op de verstrekte antwoorden op bezwaren • externe controle (“controle op de baan”) • interne controle: opzetten van eigen systeem van organisatiebeheersing

 17. Voorstelling Vlaamse Belastingdienst • Stafdienstondersteunt leidend ambtenaar o.a. op vlak van HRM en organisatieontwikkeling • Projectteam insourcing verkeersbelastingenis verantwoordelijk voor de migratie van de verkeersbelastingen naar het Vlaamse beleidsniveau • ICT = dienstencentrumverantwoordelijk voor het in werking brengen en houden van ICT- applicaties

 18. Voorstelling Vlaamse Belastingdienst Onze visie over verkeersbelastingen in de nabije toekomst: Vereenvoudiging wetgeving reeds van toepassing vanaf 1/01/2011 • Onmiddellijke inkohiering; geen uitnodiging tot betaling meer (uitz. EUV) • afschaffing fiscaal kenteken • bezwaartermijn gelijkschakelen met andere Vlaamse heffingen • afschaffen categorie van onmiddellijke betaling

 19. Voorstelling Vlaamse Belastingdienst Onze visie over verkeersbelastingen in de toekomst (vervolg): • Vanaf half 2011: rekening houden met milieukenmerken zoals CO²-uitstoot als heffingsgrondslag voor de BIV (zie Vlaams regeerakkoord); op langere termijn: kilometerheffing • Inzake controle Samenwerking met andere diensten zoals politie en Vlaamse collega’s met controlebevoegdheid (wegen en verkeer)  Gerichte controles met voldoende ICT-ondersteuning ; ook van andere voertuigen dan vrachtwagens

 20. Een controleur gewestbelastingen getuigt

 21. Het dienstorder

 22. Het dienstorder • 20/04/2010: mailing aan iedereen binnen FOD Financiën • Call for interest tot 18 mei 2010 • Om zoveel mogelijk vrijwilligers toe te laten • Interesse in overstap naar Vlaamse Belastingdienst? warme oproep om bijlage te bezorgen aan contactpersoon FOD Financiën  LET OP: dit is geen officiële kandidatuurstelling; kan pas ná versturen dienstorder!

 23. Het dienstorder • FOD Financiën zal dienstorder versturen op 1 juni 2010 • Vrijwilligers kunnen zich kandidaat stellen binnen de 30 kalenderdagen • Aanwijzing “vrijwilligers” door FOD Financiën • volgens regels zoals vastgelegd in overdrachtsKB van 25/07/1989, gewijzigd bij KB van 20/05/2009 • rekening houdende met verdeling niveaus per standplaats, zoals bepaald door de Vlaamse Belastingdienst

 24. Het dienstorder • Regels zoals vastgelegd in overdrachtsKB  rangschikking volgens 1°. Takenpakket / dienst van tewerkstelling  personeelsleden die effectief instaan voor inning verkeersbelastingen  personeelsleden die zelf niet instaan voor inning verkeersbelastingen maar werkzaam zijn binnen een dienst waar verkeers- belastingen worden geïnd  overige personeelsleden

 25. Het dienstorder • Regels zoals vastgelegd in overdrachtsKB  rangschikking volgens 2°. Statuut  Ambtenaren  Stagiairs  Contractuelen  Startbaners

 26. Het dienstorder • Regels zoals vastgelegd in overdrachtsKB  rangschikking volgens 3°. Anciënniteit en leeftijd Rangschikking in elk van voormelde groepen (statuut) als volgt: • Voor niveau A: 1. Personeelslid met grootste graad- of klasseanciënniteit (enkel van toepassing bij de ambtenaar) 2. Bij gelijke graadanciënniteit, personeelslid met grootste dienstanciënniteit • Bij gelijke dienstanciënniteit, de oudste in leeftijd • Voor niveau B, C en D: 1. Personeelslid met grootste niveauanciënniteit (enkel voor ambtenaren) 2. Bij gelijke niveauanciënniteit, personeelslid met grootste dienstanciënniteit 3. Bij gelijke dienstanciënniteit, de oudste in leeftijd

 27. Het dienstorder Rekening houdende met verdeling per standplaats

 28. Het dienstorder Voorbeeld van rangschikking vrijwilligers: 7 vrijwilligers niveau B vs. 4 beschikbare plaatsen

 29. Functies en standplaatsen

 30. Functies en standplaatsen Dossierbehandelaar front office • is verantwoordelijk voor de afhandeling van een pakket dossiers (bezwaren, afbetalingsplannen,…) • verleent advies of informatie aan de klant (telefonisch, via e-mail, aan het loket)

 31. Functies en standplaatsen Dossierbepaler • wijst alle binnenkomende documenten toe aan een bepaald dossiertype • springt in voor wat afhandeling van bezwaren, afbetalingsplannen… betreft

 32. Functies en standplaatsen De dossier- en gegevensbeheerder inning en invorderingis mee verantwoordelijk voor • het inkohieringsproces of • (een deel van) het gedwongen invorderingsproces of • meer generieke processen (bvb. behandelen van teruggekeerde zendingen,…)

 33. Functies en standplaatsen Algemeen administratief ondersteuner • staat in voor administratieve ondersteuning (voorbereiding van dossiers) van hetzij de specialist, hetzij de dossier- en gegevensbeheerder inning en invordering

 34. Functies en standplaatsen Specialist • dossierbehandelaar niveau A binnen afdeling back office • verstrekt gespecialiseerd advies m.b.t. complexe dossiers (inzake bezwaren, inning en invordering of geschillen) aan dossierbehandelaars uit front- of back office

 35. Functies en standplaatsen Financieelbeheerder • staat in voor devoorbereiding en uitvoering van diverse financiële taken, verbonden aan de afhandeling van fiscale dossiers (registratie vanontvangsten, opvolgen van betalingen, voorbereiden van terugbetalingen, …)

 36. Functies en standplaatsen Postverwerker • beheert in– en uitgaande briefwisseling (registreren van stukken, inscannen van documenten, zorgen voor koppeling in databank, archiveren,…) • verzorgt allerhande administratieve en logistieke taken

 37. Functies en standplaatsen Dossierbehandelaar interne controle • staat in voor de kwaliteitstoets van • aanslagbiljetten • genomen beslissingen bvb. n.a.v. een bezwaarschrift

 38. Functies en standplaatsen Coördinator controle • coördineert de werkzaamheden van het controleteam binnen één provincie • zorgt voor opmaak werkplanning • legt prioriteiten vast en onderhoudt contacten met andere instanties in functie van gemeenschappelijke controleactiviteiten

 39. Functies en standplaatsen Administratief ondersteuner controle • ondersteunt de controleur gewestbelastingen vnl. m.b.t. administratieve naverwerking van processen-verbaal • ondersteunt de coördinator controle binnen de betrokken zetel

 40. Functies en standplaatsen Controleur gewestbelastingen • voert controles uit op de baan (in kader van naleving wetgeving verkeersbelastingen) • maakt bij inbreuken ter plaatse proces-verbaal op

 41. Oriënteringsgesprekken • WAT kort gesprek met iedereen die overstapt naar de Vlaamse Belastingdienst op vrijwillige basis door personeelsdienst • WAAROM om zicht te krijgen op ervaring en interesses m.o.o. juiste man/vrouw op de juiste plaats

 42. Oriënteringsgesprekken • WANNEERwe plannen degesprekken inaugustus, september 2010  we houden uiteraard rekening met uw verlofplannen • HOE we contacteren u voor een afspraak en bezorgen u vooraf de leidraad van het gesprek u krijgt “dienstvrijstelling”

 43. Oriënteringsgesprekken • FEEDBACK aan iedereen over uiteindelijke toewijzing aan een functierol + omschrijving takenpakket in oktober – november 2010

 44. Vervroegde indiensttredingen • WATwe zijn op zoek naar 10 personeelsleden van de FOD Financiën bij voorkeur met ervaring inzake verkeersbelastingen die bereid zijn enkele maanden vroeger over te stappen naar de Vlaamse Belastingdienst • WAAROM om mee de laatste hand te leggen aan de uitbouw van de nieuwe organisatie om hun kennis en expertise vanaf 1/01/2011 meteen ten dienste te stellen van de nieuwe collega’s en/of de burger • WANNEER vanaf 1 september 2010 • HOE via “verlof voor opdracht voor algemeen belang”

 45. Vervroegde indiensttredingen • INTERESSE IN EEN VERVROEGDE OVERSTAP ? laat ons dat zeker weten via personeelvlabel@fb.vlaanderen.be wij zullen u dan een korte vragenlijst doorsturen om zicht te krijgen op uw ervaring bij de FOD Financiën vergeet uiteraard uw officiële kandidatuur niet in te dienen ná uitsturen dienstorder ! indien u gunstig gerangschikt bent als vrijwilliger zullen wij u eind juli 2010 meteen contacteren voor het oriënteringsgesprek

 46. Van dienstorder tot indiensttreding: tijdskader 20/04/2010Officieuze aankondigingintranet FOD FIN 18/05/2010Aflopen call for interest bij FOD FIN 1/6/2010Verspreiding dienstorder 30/06/2010Uiterste datum indienen kandidaturen vrijwilligers 01/01/2011 START inning verkeers-belastingen samen met u 3/05/2010Start infosesessies door Vlaamse Belastingdienst juni 2010Interesse in vervroegde overdracht doorgeven aan Vlaamse Belastingdienst aug – sept 2010Oriënterings-gesprekken okt - nov 2010Feedback oriënterings-gesprekken

 47. Onthaal en vorming • 1e werkdag: 3 januari 2011 “Onthaaldag” voor iedereen  in Brussel • 2e werkdag: algemene opleiding verkeersbelastingen + kennismaking met informaticaplatform Vlaamse Belastingdienst voor iedereen in Brussel

 48. Onthaal en vorming • vanaf 3e werkdag “training on the job” specifiek voor het betrokken takenpakket voor iedereen (clustering per takenpakket)  binnen de diverse zetels

 49. Onthaal en vorming • Voldoende ondersteuning door procedureboeken naslagwerk met toepasselijke wetgeving, praktische richtlijnen,…  door informaticaprogramma’sflows die u begeleiden bij de afhandeling van een dossier  door leidinggevenden en collega’svragen stellen kan en mag

 50. Ook zij zetten vroeger al de stap van de FOD Financiën naar de Vlaamse Belastingdienst