slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia) - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia). Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kotowie ID grupy: 97/24 Opiekun: Bernard Krupka Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Etyczna firma – etyczne i nieetyczne zachowania w biznesie Semestr/rok szkolny: V 2011/12

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)' - silas


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dane informacyjne do uzupe nienia
Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)
 • Nazwa szkoły:
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kotowie
 • ID grupy: 97/24 Opiekun: Bernard Krupka
 • Kompetencja: Przedsiębiorczość
 • Temat projektowy:
 • Etyczna firma – etyczne i nieetyczne zachowania w biznesie
 • Semestr/rok szkolny: V 2011/12
 • …………………………………………………….
definicja etyki
Definicja etyki
 • ETYKA - jest działem filozofii; jest to nauka mówiąca o tym, co jest dobre, a co jest złe; nazwa pochodzi od greckiego słowa "ethos" - zwyczaj, obyczaj moralny; pojawiła się w VI stuleciu p.n.e. w starożytnej Grecji i stała się tam bardzo powszechna, o czym świadczy ówczesna myśl filozoficzna.
etyka w biznesie
Etyka w biznesie
 • Etyka w biznesie - sprowadza się do tego, jak stać się dobrym biznesmanem; rozwój etyki występuje dwupłaszczyznowo:
 • a. Etyka opisowa - związana jest z obrazami faktyczności; próbuje odpowiedzieć na pytanie "jak jest?", to znaczy jak wygląda rzeczywisty stan etyki określony przez grupę społeczną w konkretnym czasie ( na przykład - etyka mieszczańska w okresie międzywojnia);
 • b. Etyka normatywna - ukazuje normy oraz wszelkiego rodzaju nakazy związane z obszarem powinności; próbuje odpowiedzieć na pytanie "jak powinno być ?"
relatywizm etyczny
Relatywizm etyczny
 • Relatywizm etyczny -" relatywizm moralny - pogląd że istnieje wiele systemów wartości i żaden z nich nie jest systemem absolutnie najlepszym, więc różne kultury są uprawnione do stosowania różnych systemów. Przeciwieństwem relatywizmu moralnego jest absolutyzm moralny, który dopuszcza istnienie tylko jednej moralności.
dziedzina etyki biznesu
Dziedzina etyki biznesu
 • Dziedzina etyki biznesu - to wszystkie te problemy, jakimi zajmuje się etyka biznesu :
 • a. etyczne problemy pracy - kwestia wyzysku jako niesprawiedliwość
 • - wyzysk w stosunkach pomiędzy współpracownikami,
 • - istota ludzka traktowana jako podmiot pracy;
 • b. etyczne problemy reklamy i promocji -
 • istota konfliktu jaka występuje pomiędzy kłamliwa skutecznością ( efektywnością) a manipulacją w reklamie, która bazuje na emocjach, a postulat skierowany na potencjalnego klienta i odbiorcę w sposób uczciwy do rozumu odbiorcy;
slide7

c. etyczne problemy konkurencji:

 • przekupstwo,
 • szerzenie nieprawdziwych informacji o kontrahentach,
 • - szerzenie nieprzychylnej opinii w świecie mediów;
 • podrabianie markowych produktów
 • posługiwanie się zastrzeżonymi znakami firmowymi;
 • relacje między ludźmi biznesu a pozostałymi ludźmi - nieprzestrzeganie warunków umów oraz kontraktów z partnerem, niemoralne relacje z klientelą oraz podwładnym;
 • ekologiczna polityka firmy.
rodzaje racjonalizacji usprawiedliwiaj ce niew a ciwe dzia anie biznesmen w
Rodzaje racjonalizacji usprawiedliwiające niewłaściwe działanie biznesmenów
 • RODZAJE RACJONALIZACJI USPRAWIEDLIWIAJĄCE NIEWŁAŚCIWE DZIAŁANIE BIZNESMENÓW:
 • 1.Przekonanie, iż postępowanie w sposób niewłaściwy znajduje się w obrębie granica, tak etycznych, jak i prawnych, iż nie jest ono w rzeczywistości nielegalne, czy nieetyczne; cześć z ludzi dochodzi do przekonania, iż cokolwiek nie zostało uznane w sposób jasny za złe, jest dopuszczalne. Nie istnieją wyraźne wytyczne, co do tego, co można zaaprobować, a co potępić. Wato wówczas zaufać zasadzie, która brzmi : "kiedy masz wątpliwości co do czegoś, nie rób tego."
 • 2.Przekonanie, iż postępowanie w sposób niemoralny leży w interesie jednostki (albo też przedsiębiorstwa). owo przekonanie jest wynikiem na ogół mylnego poglądu, na to, co uchodzi za właściwy interes firmy ( rozróżnienie zysków krótkofalowych od długofalowych);
slide9

3.Przekonanie, iż postępowanie w sposób nieetyczny niesie ze sobą niebezpieczeństwo, oraz że zostanie niewyżyte jest tak zwanym klasycznym problemem "zbrodni i kary". Metodą na odstraszenie od tego rodzaju racjonalizacji może polegać na zwiększeniu ilości kontroli, nie zaś wysokości kary;

 • 4.Przekonanie, iż taka działalność może pomóc firmie, a wówczas ta nam wybaczy. Szefowie, grupa menagerów wyższego szczebla są zmuszeni do wyznaczenia granic pomiędzy lojalności względem firmy, a działaniem zgodnym z prawem oraz etyką. Lojalność względem przedsiębiorstwa jest jak najbardziej wskazana, ale nie powinno się to odbywać kosztem zasad prawnych albo moralnych.
kodeks etyczny nauczyciela
Kodeks etyczny nauczyciela
 • Kodeks etyczny nauczyciela dotyczy postawy nauczyciela, jego kultury, osobistej odpowiedzialności, samokrytycyzmu, uczciwości, hierarchii wartości, wiedzy i kompetencji.
 • Naczelną zasadą w postępowaniu z dziećmi jest poszanowanie ich godności oraz podmiotowe traktowanie oraz świadomość, że proces edukacyjny wymaga czasu i u każdego ucznia przebiega indywidualnie. W swoich działaniach nauczyciel jest obowiązkowy i sprawiedliwy. Szanuje przy tym godność osobistą każdego człowieka i wymaga takiego samego szacunku wobec siebie.
slide11

Wyraża się to w etycznej postawie względem:

 • uczniów;
 • rodziców;
 • innych nauczycieli;
 • miejsca pracy i władz zwierzchnich.
slide12

Ad.1 Postawa nauczyciela względem uczniów

 • Nauczyciel:
 • a)      respektuje prawa dzieci wyrażone w Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawa dotyczące edukacji;
 • b)      uznaje wyjątkowość, indywidualność i specyfikę potrzeb każdego ucznia oraz dostarcza mu pomoc i wsparcie, aby mógł zrealizować swój potencjał twórczy i intelektualny;
 • c)      chroni uczniów przed patologiami oraz reaguje na problemy uczniów, pomagając je rozwiązywać;
 • d)      odnosi się profesjonalnie acz z przyjaźnią do uczniów;
 • e)      pomaga odnaleźć uczniom zainteresowania i pasje oraz umożliwia ich rozwijanie;
 • f)        wzmacnia poczucie własnej wartości uczniów;
slide13

g)      wykazuje troskę, pilność i dyskrecję w każdej sprawie dotyczącej opieki nad uczniami;

 • h)      zapewnia, że informacje poufne dotyczące ucznia i jego rodziny nie będą wykorzystywane w żaden sposób na jego szkodę, w szczególności zaś w sprawach związanych z światopoglądem i wyznaniem religijnym;
 • i)        zachowuje obiektywizm w ocenianiu oraz postępowaniu w sytuacjach konfliktowych (zarówno między uczniami, jak i w relacji nauczyciel-uczeń) oraz czuje się odpowiedzialny za rozwiązanie lub załagodzenie wszelkich konfliktów;
 • j)        bezwzględnie odrzuca propozycje płatnej pomocy (korepetycje) dla uczniów swojej szkoły;
 • k)      ma pełne prawo do obrony własnej i mienia osobistego w przypadku świadomego wandalizmu lub bandytyzmu;
 • l)        zdecydowanie sprzeciwia się paleniu papierosów, piciu alkoholu, używaniu narkotyków lub innych środków odurzających oraz innym sytuacjom ogólnie uznanym za zagrażające zdrowiu i życiu człowieka.
slide14

Ad.2 Postawa nauczyciela względem rodziców

 • Nauczyciel:
 • a)      honoruje prawa rodziców do zasięgania informacji i konsultacji, poprzez uzgodnione procedury mające na celu dobro ich dzieci;
 • b)      respektuje władzę rodzicielską, jednakże służy profesjonalną radą, mając na uwadze dobro dziecka;
 • c)      dokłada wszelkich starań, aby zachęcić rodziców do aktywnego udziału w edukacji dziecka i wspierania procesu nauczania;
 • d)      przekazuje w sposób komunikatywny informacje, wskazując nie tylko słabe, ale przede wszystkim mocne strony dziecka, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, a także z taktownym wyczuciem sytuacyjnym;
 • e)      w sytuacjach konfliktowych dla dobra szkoły i ucznia wypracowuje kompromis w relacji: szkoła-rodzice;
 • f)        zdecydowanie przeciwstawia się jakimkolwiek formom wywierania wpływu na sposób oceny uczniów.
slide15

Ad.3 Postawa nauczyciela względem innych nauczycieli i pracowników szkoły

 • Nauczyciel:
 • a)      okazuje postawę koleżeńską wobec innych poprzez respektowanie ich zawodowej pozycji, poszanowanie opinii i metod pedagogicznych oraz służenie radą i pomocą w szczególności w stosunku dla osób zaczynających karierę zawodową;
 • b)      utrzymuje w tajemnicy informacje dotyczące współpracowników uzyskane w trakcie pracy chyba, że ujawnienie służy ważnemu zawodowemu celowi lub jest wymagane przez prawo;
 • c)      pomaga kolegom we wspólnym realizowaniu zadań szkoły oraz obowiązujących procedur postępowania;
 • d)      w sytuacji zastrzeżeń do własnej pracy (zgłoszonych przez dyrekcję, rodziców, uczniów) przyjmuje i wykorzystuje rady, doświadczenia oraz metody pracy od innych nauczycieli;
 • e)      stanowczo przeciwstawia się wszelkim sytuacjom korupcyjnym i naciskom w różnorakiej formie np. łapówkarstwu, szantażowi, mobbingowi, itp.
slide16

Ad.4 Postawa nauczyciela wobec obowiązków oraz władz zwierzchnich

 • Nauczyciel:
 • a)      pozyskuje publiczne zaufanie i szacunek poprzez wysoki jakościowo poziom nauczania zapewniany wszystkim uczniom;
 • b)      nieustannie „uczy się” w taki sposób, że jego profesjonalna wiedza jest systematycznie uaktualniana i udoskonalana;
 • c)      dobrze planuje swoją pracę dydaktyczną w oparciu o obowiązującą podstawę programową i przyjęte w szkole programy;
 • d)      jak najlepiej wykorzystuje w pracy z uczniem zdobyte kompetencje i kwalifikacje;
 • e)      zachowuje odpowiednią kulturę bycia – zwłaszcza niedopuszczalne jest w trakcie prowadzenia zajęć dydaktycznych spożywanie posiłków, korzystanie z telefonów komórkowych oraz uleganie własnym nałogom;
 • f)        podejmuje przewidziane prawem kroki w przypadku jawnego łamania ogólnie obowiązujących norm etycznych wobec jego osoby lub w sytuacjach, których jest świadkiem;
ad