Download
be fair internet jako dobro wsp lne n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Be Fair – internet jako dobro wspólne PowerPoint Presentation
Download Presentation
Be Fair – internet jako dobro wspólne

Be Fair – internet jako dobro wspólne

179 Views Download Presentation
Download Presentation

Be Fair – internet jako dobro wspólne

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Be Fair – internet jako dobro wspólne

 2. Cel projektu • Celem ogólnym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Bolesławiec poprzez  zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu mieszkańcom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności  wraz z przeprowadzaniem działań koordynacyjnych w jednostkach publicznych podległych Gminie Miejskiej Bolesławiec.

 3. Szczegółowe cele projektu: • Budowa światłowodowej  infrastruktury dostępowej do szerokopasmowego Internetu, obejmującej budynki, w których zlokalizowane są mieszkania Beneficjentów Ostatecznych oraz obiekty miejskie, w których planowana jest instalacja Publicznych Punktów Dostępu do Internetu • Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla wybranych uczestników projektu • Zapewnienie publicznego dostępu do Internetu w wyznaczonych obszarach miasta • Przekazanie uczestnikom projektu wiedzy w zakresie korzystania z technologii informacyjnych poprzez szkolenia z obsługi komputera i korzystania z zasobów i możliwości szerokopasmowego Internetu, • Wyrównywanie szans w dostępie do Internetu poprzez podjęcie działań koordynujących przez jednostki podległe beneficjentowi.

 4. Cel pośredni: Celem pośrednim projektu na poziomie oddziaływania jest bez wątpienia poprawa konkurencyjności i atrakcyjności miasta oraz podniesienie jakości życia mieszkańców. Realizacja projektu będzie miała również na celu aktywizację gospodarczą regionu w oparciu o wykorzystanie nowoczesnych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT). Wśród kolejnych celów pośrednich projektu na poziomie oddziaływania wymienić należy: • Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców, • Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy i życiu mieszkańców, • Podniesienie jakości życia mieszkańców, • Wyrównywanie dysproporcji lokalnych w zakresie upowszechnienia dostępu do szerokopasmowego Internetu, • Upowszechnienie wykorzystania nowoczesnych technologii ICT, • Przeciwdziałanie bezrobociu i poprawa warunków lokalnego rynku prac, • Zwiększenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców miasta, • Przeciwdziałanie ubóstwu i wyrównywanie dysproporcji dochodowych rodzin.

 5. Koszt projektu: • Całkowity koszt projektu to: 7 384 169,00 zł • Dofinansowanie z POIG : 6 953 003,28 zł • Koszt Gminy Miejskiej Bolesławiec: 431 165,72 zł

 6. Założenia projektu: • Budowa ponad 15 kilometrów sieci światłowodowych oraz sieci mikrokanalizacji, • Połączenie siecią 31 jednostek Gminy Miejskiej Bolesławiec, • Uruchomienie PIAP na terenie 29 jednostek, • Zaopatrzenie 200 gospodarstw domowych w gotowy do pracy sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, • Przeszkolenie 400 osób z obsługi komputera, aplikacji biurowych oraz korzystania z internetu.

 7. Harmonogram projektu: • Budowa sieci światłowodowej – zakończenie lipiec 2013 r. • Uruchomienie sieci światłowodowej – lipiec 2013 r. • Dostawa sprzętu komputerowego – lipiec/sierpień 2013 r. • Szkolenia beneficjentów – sierpień/ wrzesień 2013 r. • Modernizacja sprzętu komputerowego – październik 2015 r.

 8. Beneficjenci ostateczni: • gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej (Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. oraz program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”), borykające się między innymi z następującymi dysfunkcjami: ubóstwem, sieroctwem, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą, przemocą w rodzinie, bezradnością w sprawach opiekuńczo – wychowawczych: gospodarstwa z 1 i więcej dzieci, niepełnosprawni, gospodarstwa jedno i wieloosobowe bez dzieci, • gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymywania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych (Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r.), pobierających świadczenia rodzinne i opiekuńcze w tym: zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. • osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.

 9. Co dostanie beneficjent: • Komputer Stacjonarny • Klawiatura, Mysz • Monitor • System Operacyjny • Pakiet biurowy • Łącze internetowe ok. 2 Mbit/s • Pomoc techniczna w okresie trwałości projektu.

 10. Prawa beneficjentów: • Beneficjenci mają prawo do: • Nieograniczonego, zgodnego z prawem, korzystania ze sprzętu komputerowego, • Dostępu do internetu o przybliżonych parametrach 2 Mbit/s, • Pomocy technicznej w razie problemów ze sprzętem, • Podłączania urządzeń peryferyjnych (np. drukarka), jednak te urządzenia nie będą objęte pomocą techniczną • Instalowania oprogramowania po wcześniejszej autoryzacji ze strony administratora z Gminy Miejskiej Bolesławiec

 11. Obowiązki beneficjentów: • Do obowiązków beneficjentów należą: • Zapewnienie odpowiedniego miejsca dla sprzętu, • Korzystanie ze sprzętu zgodnie z normami BHP oraz ogólnie przyjętymi zasadami korzystania ze sprzętu komputerowego, • Niezwłoczne zgłaszanie awarii sprzętu do administratora Be Fair • Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego sprzętu

 12. Czego nie wolno: • Nie wolno: • Zmieniać lokalizacji sprzętu bez wcześniejszej akceptacji ze strony Gminy Miejskiej Bolesławiec, • Odłączać komputera od sieci czy prądu, bez powiadomienia administratora • Sprzedawać ani użyczać sprzętu osobom trzecim, • Rozbierać, rozbudowywać, demontować, naprawiać sprzętu we własnym zakresie • Udostępniać łącza internetowego osobom trzecim,

 13. PYTANIA?

 14. GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC • Więcej szczegółów i aktualności na stronie: • http://befair.boleslawiec.eu Kontakt: rutyna@um.boleslawiec.pl Tel.: 75 64 56 575 Fax: 75 64 56 402 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!