Marta kami ska feldman
Download
1 / 17

Marta Kami?ska - Feldman - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

Marta Kamińska - Feldman. KATEDRA OSOBOWOŚCI WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UW. SUBIEKTYWIZM PERCEPCJI I PRZETWARZANIA INFORMACJI. WYKŁAD 3. Czy możemy wierzyć zmysłom? (Wróbel, 2001). Czy możemy wierzyć zmysłom?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Marta Kami?ska - Feldman' - sibley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Marta kami ska feldman

Marta Kamińska - Feldman

KATEDRA OSOBOWOŚCI WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UW
Czy mo emy wierzy zmys om
Czy możemy wierzyć zmysłom?

 • Niezależnie od etapu rozwoju podstawowym zadaniem każdego mózgu jest zapewnienie przeżycia gatunku, a nie dokładność odwzorowania świata zewnętrznego.

 • Wrażenia zmysłowe jakich doznajemy, zależą od zaprogramowanych genetycznie połączeń między komórkami mózgu oraz ich modyfikacji powstałych w czasie uczenia się osobniczego. Zasady szybkiego przetwarzania informacji, wytworzone w sieci neuronowej mózgu implikują uproszczenia, których przejawem są złudzenia percepcyjne i błędne oceny emocjonalne.

 • To implikuje, że nigdy nie zobaczymy świata nieprzefiltrowanego przez własny mózg i jesteśmy skazani na subiektywizm ograniczonej percepcji.Nie wiadomo percepcyjna poznawcza i emocjonalna z perspektywy psychologii klinicznej
Nieświadomość percepcyjna, poznawcza i emocjonalna z perspektywy psychologii klinicznej

W neuropsychologii klinicznej analiza nieświadomych procesów przetwarzania opiera się

na następujących założeniach:

 • Procesy nieświadome i świadome są regulowane przez odrębne funkcjonalnie i strukturalne systemy mózgowe

 • Mózgowa regulacja ludzkiej aktywności ma przede wszystkim charakter nieświadomy (procesy świadome to końcowy etap)

 • Czynności nieświadome szybkie i poza kontrolą, a świadome, oparte głownie na werbalizacji, mają charakter sekwencyjny i refleksyjny

 • Mimo przewagi przetwarzania nieświadomego, doznajemy przede wszystkim uczucia świadomego doświadczania dzięki zdolności systemów mózgowych do integracji

 • Integracja nie jest procesem łatwym, nawet gdy mózg funkcjonuje normalnie

 • Mózg nie jest w stanie wytworzyć skutecznych strategii w momencie zakłóceń w jego funkcjonowaniu, pojawiają się specyficzne zaburzenia neuropsychologiczne

 • Zaburzenia te przejawiają się w dysocjacji funkcjonowania systemów mózgowych regulujących procesy nieświadome i świadome: nieświadomość działa prawie normalnie, a świadomość jest zaburzona (kontrola nieświadomości przez świadomość)


Nie wiadomo percepcyjna
Nieświadomość percepcyjna perspektywy psychologii klinicznej

 • Widzenie mimo ślepoty(rozległe uszkodzenie kory prążkowia) – pacjent jest w stanie skoncentrować uwagę na bodźcu, rozpoznać jego cechy i adekwatnie zareagować, bez możliwości świadomego doświadczania percepcji i z przekonaniem, że nic nie widzi. To świadczy o rozdzielności systemów świadomego i nieświadomego.

 • Zespół Antona(uszkodzone obszary asocjacyjnej kory wzrokowej) – pacjent nie wie, że nie widzi i zachowuje się jakby widział. (towarzyszy temu zespołowi anosognozja).

 • Anosognozia(Grabowska, 2001) – uszkodzenie ciemieniowych okolic prawej półkuli mózgu. Pacjenci dotknięci lewostronnym niedowładem lub paraliżem zachowują się tak, jakby nic o nim nie wiedzieli. Hipoteza Ramachandrana: dwie półkule mózgowe odgrywają odmienną rolę w kontroli naszego zachowania. Ale chodzi tu o różnice dotyczące odmiennych sfer, niż te, które tradycyjnie uważa się za charakterystyczne dla działania lewej i prawej półkuli, a więc funkcje werbalne i wzrokowo- przestrzenne.

  Wegług Ramachandrana:

 • Zadaniem lewej półkuli jest tworzenie wewnętrznie spójnych modeli świata i zapewnienie ich stabilności. W przypadku zderzenia z informacjami nieprzystającymi do modelu uruchamiane są mechanizmy obronne (zaprzeczania, wyparcia, konfabulacji)

 • Zadania półkuli prawej odwrotne (adwokat diabła): uruchamiane są wówczas, gdy „dziwne” informacje przekroczą pewien próg i należy zrewidować dotychczasowy model.

 • Prosopagnozja– trudności w rozpoznawaniu znajomych osób. Zachowana nieświadoma percepcja nie zmienia świadomego przekonania pacjenta, że nie zna widzianej twarzy

 • Zespół Capgrasa(Grabowska, 2001) – pacjent traktuje swoich bliskich (żonę, męża, dzieci) jak podstawione osoby, oszustów, którzy są jego krewnymi.


Marta kami ska feldman

Nieświadomość poznawcza perspektywy psychologii klinicznej

Amnezja – niepamięć zdarzeń bieżących (amnezja następcza), uprzednich (wsteczna), dezorientacje w miejscu i czasie, konfabulacje (zmyślenia). Zachowane jest nieświadome zapamiętywanie i przypominanie

Nieświadomość emocjonalna

Anozodiaforia – zachowana nieświadoma wiedza emocjonalna, a zaburzona głęboko świadoma wiedza emocjonalna (zaburzenia uczuć) tu m.in. zespół Phineasa Gage’a


Marta kami ska feldman
Przykłady zniekształceń w percepcji i przetwarzaniu informacji Katalog Prawidłowości Psychologicznych (Brycz, 2004)


Marta kami ska feldman

Tendencyjność człowieka w spostrzeganiu i myśleniu od dawna fascynuje psychologów. Owe odchylenia od racjonalności są prawidłowościami psychologicznymi, powszechnymi sposobami poznawania świata i ludzi.

Często też niezdolność człowieka do posługiwania się normatywnymi regułami wnioskowań nie ma większego wpływu na umiejętność radzenia sobie w codziennym życiu.

Dowody:

 • zbyt wielki koszt uzyskania całkiem pewnych informacji

 • teorie ewolucyjne

  Często jednak także ludzie cierpią z powodu pułapek oceniania, bądź wpadają w szpony wpływu społecznego.


Prawid owo ci oceniania i atrybucji
Prawidłowości oceniania i atrybucji dawna fascynuje psychologów. Owe odchylenia od racjonalności są

 • Projekcje: obronna, asymilacyjna, komplementarna

 • Fałszywe poczucie powszechności

 • Ukryte teorie osobowości

 • Pozytywny (efekt aureoli) i negatywny efekt hallo (efekt diabelski)

 • Fundamentalny błąd atrybucji

 • Skłonność do przeceniania w retrospekcji prawdopodobieństwa zdarzeń dokonanych

 • Asymetria pozytywna w atrybucji zdolności

 • Asymetria negatywna w atrybucji moralności

 • Myślenie egocentryczne wywodzące się ze złudzenia kontroli


Prawid owo ci procesu podejmowania decyzji
Prawidłowości procesu podejmowania decyzji dawna fascynuje psychologów. Owe odchylenia od racjonalności są

 • Sprzeniewierzenie się wymogom rachunku prawdopodobieństwa

 • Tendencyjne uzasadnianie wyboru wstępnego

 • Żal podecyzyjny

 • Wzrost przekonania o słuszności wyboru


Inne prawid owo ci procesu spostrzegania spo ecznego
Inne prawidłowości procesu spostrzegania społecznego dawna fascynuje psychologów. Owe odchylenia od racjonalności są

 • Wpływ pierwszego wrażenia, czy efekt pierwszeństwa

 • Efekt świeżości

 • Centralność cech

 • Iluzoryczna kontrola

 • Iluzoryczna wolność

 • Przecenianie własnego udziału w procesach zespołowych

 • Centryzm grupowy

 • Inklinacja pozytywna

 • Złudzenie patetyczne

 • Wpływ podobieństwa na poziom sympatii


Prawid owo ci procesu rozpoznawania i przypominania informacji
Prawidłowości procesu rozpoznawania i przypominania informacji

 • Wpływ oczekiwań na przypominanie

 • Organizacja danych wokół schematu w procesie zapamiętywania

 • Wpływ heurystyki dostępności na zapamiętywanie


Prawid owo ci procesu rozwi zywania problem w
Prawidłowości procesu rozwiązywania problemów informacji

 • Wpływ heurystyki widoczności na wnioskowanie

 • Heurystyka reprezentatywności


Prawid owo ci i odchylenia od racjonalno ci w my leniu logicznym
Prawidłowości i odchylenia od racjonalności w myśleniu logicznym

 • Iluzoryczna korelacja

 • Nieprawidłowa generalizacja

 • Efekt zbladnięcia

 • Złudzenie gracza

 • Ignorowanie statystycznego „prawa wielkich liczb”

 • Efekt audytorium

 • Facilitacja społeczna

 • Samoutrudnianie

 • Próżniactwo społeczne

 • Wyuczona bezradność


Inne prawid owo ci psychologiczne
Inne prawidłowości psychologiczne logicznym

 • Warunkowanie klasyczne

 • Warunkowanie instrumentalne

 • Zjawisko samej ekspozycji

 • Teoria dysonansu poznawczego

 • Autokoncentracja a zgodność postaw z zachowaniem

 • Efekt bumerangowy dla cenzury

 • I i II prawo Yerkesa – Dodsona

 • Dehumanizacja ofiary

 • Zjawisko reaktancji

 • Społeczny dowód słuszności