slide1 l.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Estructura i metabolisme dels compostos nitrogenats no proteics

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Estructura i metabolisme dels compostos nitrogenats no proteics - PowerPoint PPT Presentation


  • 163 Views
  • Uploaded on

Estructura i metabolisme dels compostos nitrogenats no proteics. Estructura i metabolisme dels compostos nitrogenats no proteics. UREA ÀCID ÚRIC CREATINA CREATININA. Estructura i metabolisme dels compostos nitrogenats no proteics. UREA :CO(NH 2 ) 2 Producte final del catabolisme proteic

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Estructura i metabolisme dels compostos nitrogenats no proteics' - sherine


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
estructura i metabolisme dels compostos nitrogenats no proteics

Estructura i metabolisme dels compostos nitrogenats no proteics

UREA

ÀCID ÚRIC

CREATINA

CREATININA

estructura i metabolisme dels compostos nitrogenats no proteics3

Estructura i metabolisme dels compostos nitrogenats no proteics

UREA :CO(NH2)2

Producte final del catabolisme proteic

Valors normals:

Sèrum: 107-365 mg urea/L 1.8-6.0 mmol urea/L

Orina: 15-25 g/L

BUN- Blood Ureic Nitrogen : és una altra manera d’avaluar la urea atenent al contingut en nitrogen i no a la molècula d’urea

Nitrogen ureic o BUN: La relació amb la urea és :

Urea (g/L)= BUN(g/L) * 2.14

UREA= BUN (Nitrogen/L)*60 g urea / 2 x14 g N= BUN * 2.14

slide4
Recordeu: els valors normals o de referència poden variar segons els laboratoris, mètodes analítics, grups de població,..!!!
slide5

UREA

Principals propietats:

La urea és la molècula que permet eliminar de manera innòcua l’excés de nitrogen produït al catabolisme dels aminoàcids

La urea és sintetitzada al fetge (cicle de la urea), passa a la circulació sanguínia i és eliminada a nivell renal.

La manca d’enzims del cicle de la urea provoca malalties genètiques com la deficiència de l’ornitina transcarbamilasa, deficiència d’arginasa, citrulinèmia, etc..

Els valors d’urea estan condicionats per la ingesta, el catabolisme proteic i el volum d’orina.

La urea és un marcador d’insuficiència renal

urea i amoni
UREA i AMONI
  • El metabolisme proteic produeix catió amoni (especialment tòxic pel cervell), que en gran part és convertit a urea (molt menys tòxica) en el fetge.
  • Valors normals amoni:150-450 micrograms/L
  • L’excés d’amoníac pot produir confusió, letargia i coma. És un marcador de la funció hepàtica.
slide7

A cada volta s’eliminen dos nitrògens

NH4+ (AMONI)

La urea es va produint a partir del nitrogen dels AAs. El fumarat ja no té nitrogen i es pot metabolitzar com a CO2 i aigua mentre que la urea s’elimina per orina

slide8

UREA

Hipeurèmia:

Pot ser deguda a(de més a menys probabilitat) :

1. Indicador d’insuficiència renal

2. Alteració hepàtica

3. Hemorràgia digestiva

4. Increment de formació d’urea (catabolisme proteic augmentat o dieta hiperproteica)

Hipourèmia:

Pot ser deguda a insuficiència hepàtica

slide9

UREA

Mètodes analítics:

Colorimètrics

Químic de punt final (Berthelot)

Enzimàtic (ureasa-glutamat dehidrogenasa)

Potenciomètrics: conductimètric S’estableix una proporcionalitat entre la quantitat d’urea i la conductivitat de la dissolució.

estructura i metabolisme dels compostos nitrogenats no proteics10

Estructura i metabolisme dels compostos nitrogenats no proteics

ÀCID ÚRIC

Producte final del catabolisme de les purines

Valors normals:

Sèrum: 36-77 mg/L

Orina: 0,5 -1,0 grams/ 24 hores

CRISTALL D’ÀCID ÚRIC A SEDIMENT URINARI

slide11

ÀCID ÚRIC

Principals propietats:

L’àcid úric és el producte final de la degradació de les purines (adenina, guanina e hipoxantina) procedents del catabolisme dels àcids nucleics per acció de la xantín-oxidasa.

slide13

ÀCID ÚRIC

Principals propietats:

L’àcid úric és el producte final de la degradació de les purines (adenina, guanina e hipoxantina) procedents del catabolisme dels àcids nucleics per acció de la xantín-oxidasa.

Gran part de les purines es reciclen i formen part de l’estructura de nous àcids nucleics.

Les purines poden tenir origen exogen (consum d’aliments rics en proteïnes (carn, peix,...) o endogen (més important)

L’acumulació d’àcid úric pot produir acumulació a articulacions, dipòsits d’urat als túbuls renals,...

slide14

ÀCID ÚRIC

Causes d’Hiperuricèmia:

Metabòliques:

dieta rica en carns i vísceres animals

increment de la lisi cel·lular

increment del consum d’ATP (exercici)

trastorns hereditaris

consum d’alcohol

Gota, diabetes

Renals:

insuficiència renal

Causes d’Hipouricèmia:

Síndrome de Fanconi

Malaltia de Wilson

m todes anal tics colorim trics qu mic de punt final cid fosfot ngstic enzim tics uricasa

ÀCID ÚRIC

Mètodes analítics:

Colorimètrics

Químic de punt final: àcid fosfotúngstic

Enzimàtics: uricasa

metabolisme intermediari

Metabolisme intermediari

CREATINA:

La creatina es forma a partir dels aminoàcids metionina, arginina i glicocola (glicina).

No es determina rutinàriament a la major part de laboratoris d’anàlisis clíniques, a diferència del seu metabòlit la CREATININA.

És una important forma de magatzament d’energia (fosfat de creatina) amb una reacció acoblada a la formació d’ATP

slide18

CREATINA

Principals propietats:

La contracció muscular va lligada a l’ATP

Hi ha un aport continu d’ATP a partir del metabolisme de glúcids, lípids i proteïnes. Aquest metabolisme comporta moltes reaccions enzimàtiques i es pot esquematitzar que:

“La utilització de glúcids, lípids i proteïnes com a font d’energia permet realitzar esforços de llarga durada i d’intensitat mitjana o baixa”.

slide19

CREATINA

Principals propietats:

Les reserves musculars d’ATP són limitades i duren de 2-4 segons

El fosfat de creatina o creatín fosfat és una font que permet allargar la disponibilitat d’energia ràpida, mitjançant una reacció d'acoblament amb l’ATP.

Les reserves de creatín fosfat són més importants i donen energia en contraccions musculars de gran intensitat durant 6 a 9 segons més (temps total aproximat d’entre 8-12 segons)

Es pot esquematitzar que:

“La utilització de creatín fosfat i ATP com a font d’energia permet realitzar esforços de curta durada i de gran intensitat”

slide20

Recordeu que la creatín quinasa (creatín fosfoquinasa, Creatine phosphokinase) és la CPK o CK. L’estudi de l’enzim o dels seus isoenzims té gran importància clínica

slide21

CREATINA

Hi ha controvèrsia sobre el paper dels suplements orals de creatina, els efectes positius i les reaccions adverses.

Hi ha estudis que indiquen que aquests suplements incrementen la concentració plasmàtica de creatina en un 30% i la concentració muscular de fosfat de creatina en un 20%. Això permetria un treball muscular màxim durant més temps...

estructura i metabolisme dels compostos nitrogenats no proteics22

Estructura i metabolisme dels compostos nitrogenats no proteics

CREATININA

Important índex del funcionament renal

Valors normals:

Sèrum: 62-133 micromol/L (0,7-1,4 mg/dL;7-14mg/L)

Orina: 0,5 -1,0 grams/ 24 hores

slide24

CREATININA

Principals propietats:

La creatinina és el producte final del metabolisme muscular (catabolisme de la creatina i fosfat de creatina)

La producció diària de creatina i per tant de creatinina depèn de la massa muscular i és força constant.

L’eliminació de la creatinina és principalment per filtrat glomerular i en general, l‘augment de la seva concentració a plasma va lligat a insuficiència renal. Si la capacitat excretora renal és normal, la creatinina sèrica ha de ser constant i normal.

El càlcul de l’aclariment de creatinina és un paràmetre directe del funcionalisme renal i mesura el filtrat glomerular en mil.lilitres/minut

slide25

CREATININA

Valors més alts de lo normal de creatinina sèrica poden indicar:

Alteracions del funcionalisme renal

Deshidratació

Valors més baixos de lo normal de creatinina sèrica poden indicar:

Distròfia muscular (estat avançat)

Miastènia gravis

m todes anal tics colorim trics qu mic cin tic jaff a p cric

CREATININA

Mètodes analítics:

Colorimètrics

Químic cinètic: Jaffé (a. pícric)

slide27

ACLARIMENT DE CREATININA

Recordeu que:El filtrat glomerular i el flux plasmàtic renal donen una informació molt valuosa de la funció renal..

La filtració glomerular és la primera etapa de la formació de la orina. Gran part del plasma (un 20%) és filtra a través de la membrana glomerular cap els túbuls de la nefrona. El glomèrul es situa a la zona cortical.

slide28

ACLARIMENT DE CREATININA

Recordeu que:La creatinina és la substància endògena utilitzada amb més freqüència a l’avaluació del filtrat glomerular.

Això és degut a que l’alliberament de creatinina a la circulació és bastant constant i s’elimina quasi exclusivament per filtrat glomerular.

slide29

ACLARIMENT DE CREATININA

L’aclariment de creatinina es realitza determinant el catabòlit en sèrum i en orina de 24 hores. El sèrum s’extrau al finalitzar la recollida d’orina amb el pacient en dejú.

Filtrat glomerular = (valor en orina/valor sèrum) x diuresi

(ml/min)(volum/minut)

El volum /minut es calcula dividint la diuresi de 24 hores per 1440 (60 minuts x 24 hores)

Valors normals*:

• Homes: 97 to 137 ml/min.

• Dones: 88 to 128 ml/min.

*Els valors normals varien amb l’edat i la grandària de l’organisme

estructura i metabolisme dels compostos nitrogenats no proteics30

Estructura i metabolisme dels compostos nitrogenats no proteics

UREA

ÀCID ÚRIC

CREATINA

CREATININA