metabolisme n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Metabolisme PowerPoint Presentation
Download Presentation
Metabolisme

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 67
torsten

Metabolisme - PowerPoint PPT Presentation

2 Views
Download Presentation
Metabolisme
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Metabolisme • 1. Introducció al metabolisme. Catabolisme. Energia i treball biològic. Anabolisme. Relació entre catabolisme i anabolisme. Via metabòlica i reacció química. Reaccions exergòniques i endergòniques. Diferència entre espontaneïtat i velocitat. Importància dels enzims: Catàlisi. Cèl·lules autòtrofes i heteròtrofes. Flux de matèria i d'energia.

 2. Concepte:Metabolisme és el conjunt de totes les reaccions químiques i per tant transformacions d’energia que succeeixen en l'interior de les cèl·lules. Les reaccions químiques són les reacc. metabòliques i les substàncies que intervenen els metabòlits. És un procés altament integrat on participen nombroses vies o rutesmetabòliques formades per conjunts de reaccions encadenades i catalitzades per enzims específics Esquema general del metabolisme aerobi: punts metabòlits línies vies metabòliques. La via central és la respiració cel·lular

 3. La finalitat general del metabolisme és l'intercanvi de matèria i energia amb el medi ambient per poder realitzar les funcions vitals.

 4. Les cèl·lules tenen 4 necessitat essencials -peces per a la construcció: sucres, aminoàcids, lípids, nucleòtids -catalitzadors químics: enzims que acceleren les reaccions -informació que guiï l’activitat cel·lular -energia: els fotòtrofs capten energia solar i els quimiòtrofs que tenen com a font d’energia els enllaços químics dels compostos que ingereixen.

 5. Pèrdues de calor Energia lliure superior Entropia disminuïda Pèrdues de calor fotòtrofs quimiòtrofs Energia lliure inferior Entropia augmentada L’energia flueix contínuament per la biosfera

 6. Les cèl·lules necessiten energia per a fer 6 tipus de canvis o treballs diferents: • Treball de biosíntesi o químic (anabolisme) • Treball mecànic (moviment cilis i flagels, contracció muscular..) • Treball de concentració: transport de substàncies a través de les membranes contra gradient • Treball elèctric i crear potencials de membrana • Calor • Bioluminescència

 7. Característiques del metabolisme • 1. Les reacc. químiques o grups de reacc. similars del metabolisme estan catalitzades per enzims. • 2. En gral. les reacc metab. estan ordenades en seqüències o en sèries Poden ser lineals, ramificades o cícliques Poden ser convergents (en gral. el catab.) o divergents (en gral l’anab.)

 8. 3. Les reacc. metab. estan regulades: a nivell cel·lular modulant l’actv. dels enzims i a nivell organisme pluricel·lular hi ha controls addicionals amb hormones que coordinen l’actv. de diferents teixits • 4. El metb a les cèl eucariotes mostra un alt grau de compartimentació • 5. Algunes reacc metabòliques es fan fora la cel.: la digestió,...

 9. Parts del metabolisme: tenen lloc de forma simultània i acoblada catabolisme Reacció degradativa exotèrmica. Allibera energia Matèria molt organitzada del medi extern o de les pròpies reserves Matèria menys organitzada energia calor Reacció constructiva endotèrmica. Necessita energia Matèria poc organitzada Matèria molt organitzada anabolisme Esquema que mostra les diferències i les interrelacions entre el catabolisme i l'anabolisme

 10. entorn entorn Sistema obert Sistema tancat Alguns conceptes energètics • Els éssers vius són un Sistema obert: contínuament estan intercanviant amb l’entorn la matèria i energia que necessiten

 11. Virus de la grip Cilis Gra de pol.len Pèls de la cama d’un mosquit Girasol Els éssers vius tenen un ordre espectacular en les seves estructures

 12. Principis de la termodinàmica Termodinàmica: ciència que estudia els canvis d’energia que es donen en totes les reaccions químiques Bioenergètica: ciència que estudia els principis de la termodinàmica aplicats a les reaccions biològiques • 1era llei de la termodinàmica: L’energia es conserva: l’energia es pot convertir d’una forma a una altra però no es pot crear ni destruir. La quantitat d’energia que entra en un sistema biològic ha de ser igual a la que surti menys la que s’hi hagi acumulat Una part de l’energia que utilitza un ésser viu per a fer un treball es perd en forma de calor, diem es “perd” en el sentit de que ja no es pot utilitzar per a fer cap treball biològic.

 13. 2ona llei de la termodinàmica o llei de l’espontaneïtat: l’espontaneïtat termodinàmica és una mesura de si una reacció o procés es pot produir però no diu si es produirà. + CO2 + H2O + calor + residus Les reaccions espontànies són direccionals. La reacció contrària no es produiràmai. Qualsevol canvi químic de l’univers sempre tendeix al desordre o a l’aleatorietat de l’univers

 14. Tot i que la fascinant complexitat dels éssers vius sembla contradir les lleis de la termodinàmica, la vida és possible perquè tot els organismes són sistemes oberts que intercanvien matèria i energia amb el seu medi. • Així doncs, els sistemes vivents no es troben en un equilibri, sinó que són sistemes dissipatius que mantenen el seu estat d'alta complexitat causant un major increment en el desordre del seu medi.

 15. L’intercanvi d’energia entre un sistema i l’entorn es fa de 2 maneres: -- Com a calor: transferència d’energia d’un lloc calent a un de fred. No vàlid pels sistemes biològics que són isotèrmics -- Com a treball: exemples la contracció muscular per aixecar un llibre la digestió d’una bossa de patates per fer una contracció muscular energia solar per sintetitzar un sucre Per quantificar les variacions d’energia es fan servir les unitats: calories/mol o julis/mol

 16. El metabolisme d'una cèl·lula acobla els processos espontanis del catabolismeals processos no espontanis de l'anabolisme. En termes termodinàmics, el metabolisme manté l'ordre per mitjà de la creació de desordre desordre ordre

 17. Catabolisme • Reaccions exotèrmiques • Oxidacions • Degradació • Convergent • Donen energia • Compren dos tipus de reaccions: • Trencament de molècules, generalment per hidròlisi per a obtenir molec petites. No serveix per a fer energia. Les molec petites serviran per: • --- Oxidar-les i obtenir energia • --- Ser usades per crear polímers • En animals i fongs: digestió en el tub digestiu o externa • En plantes, per exemple, en la germinació de les llavors o quan la patata grilla • 2. Oxidacions de molècules orgàniques per a obtenir energia. L’energia obtinguda s’emmagatzema en l’ATP per posteriorment usar-la per fer algun treball biològic

 18. L’oxidació total d’un mol de glucosa en la respiració aeròbica allibera 686 kcal, una part de la qual es perd en forma de calor i una altra part s’utilitza per a fer de 36 a 38 ATP. L‘energia química emmagatzemada es fa en forma d’ATP (també UTP o GTP) i es la que s’utilitza directament per a fer el treball biològic. Així doncs el catabolisme i l’anabolisme s’acoblen gràcies a l’ATP

 19. Molècules orgàniques Molècules orgàniques complexes ADP + P ATP Catabolisme Anabolisme Coenzims oxidats Coenzims reduïts Molècules residuals que s’han d’excretar: CO2, O2, H2O, NH4, etanol i poques més Molècules poc organitzades inorgàniques o orgàniques

 20. ATP DG = - 7,3 kcal/mol H2O DG = + 7,3 kcal/mol La hidròlisi de l’ATP és molt exotèrmica En les cèl·lules la relació entre ATP/ADP és de 5:1

 21. PEP + H+ ATP DG=-14,8 DG=+7,3 ADP PIRUVAT SÍNTESI D’ATP • Per FOTOFOSFORILACIÓ: únic mecanisme lligat a l’anabolisme. A la fase lluminosa de la fotosíntesi (caden. Resp. i ATPasa) • PER MITJÀ DE LES CADENES RESPIRATÒRIES i les ATPsintetases de les mitocòndries • A NIVELL DE SUBSTRAT Compostos fosforilats de la cèl·lula i la seva hidròlisi

 22. També intervenen coenzims • Si en un procés químic es perden electrons, és una oxidació. • A biologia aquest traspàs d'electrons sempre va acompanyat de protons • Sempre hi ha d’haver una altre molècula que capti els e- i es redueixi: aquestes molècules són els coenzims

 23. NAD+ NADH + H+

 24. Tres tipus de catabolisme energètic segons l’oxigen • Respiració cel·lular aeròbica es fa a les mitocòndries de les cèl·lules eucariotes i en moltes procariotes • Respiració cel·lular anaeròbica es fa només en algunes procariotes • Fermentació en molts tipus de procariotes i en eucariotes

 25. Condicions aeròbiques * cèl·lulesaeròbiques: viuen en contacte amb l’aire i utilitzen l’O2 com acceptor final d’H (electrons i protons) quan oxiden la matèria orgànica i obtenen energia MO + O2 CO2+H2O+ energia • El diòxid de C s’ha d’eliminar • L’aigua s’anomena metabòlica ja que la fabrica la mateixa cèl·lula • L’energia no es fa servir de forma directa per a fer un treball sinó que s’emmagatzema ATPs • El procés es fa a les mitocòndries

 26. Condicions anaeròbiques * cèl·lules anaeròbiques: viuen en absència de l'aire i utilitzen altres substàncies per a oxidar les seves molècules diferents de l’O2. Les anaeròbiques poden ser estrictes -si són enverinades per l'O2 i no poden viure en presència de l’aire- i facultatives -quan poden realitzar ambdós processos: el llevats. Moltes unicel·lulars i alguns teixits d’organismes pluricel són facult, com les cèl. musculars

 27. Anabolisme Reaccions endotèrmiques Reduccions Divergents Necessiten energia que prové de les oxidacions de la M.O. a les mitocòndries gràcies a la resp. cel. I que s’enmagatzema en els ATP. Síntesi de molècules complicades Les molècules complicades creades poden ser: -- monòmers a partir de molèc més petites (metabòlits intermèdis): crear glucosa (6C) a partir de l’àcid pirúvic (3C) -- polímers a partir de monòners Les reaccions anabòliques dels heteròtrofs són el que anomenen l’anabolisme general i els autòtrofs fan l’anabolisme general i a més a més la fotosíntesi: origen únic de la vida

 28. Catabolisme dels glúcids Glucosa + 6O2 6CO2 + 6H2O + energia 686 kcal/mol El 40% de l’energia es fa servir per a fer ATP

 29. Dihidroxiacetona-1P Glucosa Glucosa-6P Fructosa-6-P Fructosa-1,6 diP Gliceraldehid-3P La glicòlisi Àcid 1,3 difosfoglicèrid Àcid pirúvic àc. 2 fosfoenolpirúvic àc. 2fosfoglicèrid, àc 3 fosfoglicèrid

 30. Resum glicòlisi • Quines reaccions han tingut lloc? • És aeròbica o anaeròbica? • Quin és el substrat inicial? De quants àtoms? • Quin és el producte final? De quants àtoms? • Quants àtoms d’H (e- i H+) se separen de la glucosa? • On té lloc? Quines cèl·lules fan aquesta ruta? • Reacció general: Glucosa + 2ADP + 2Pi + NAD+ 2 Àcid pirúvic + 2ATP + 2NADH + 2H+

 31. El catabolisme són reaccions d’oxidació. Poden ser de dues maneres: -- Deshidrogenacions: pèrdua d’àtoms d’H (un electró i un protó) units a un àtom de C -- Oxidacions: guany d’O. Les reaccions d’oxidació només es poden fer si un altre àtom accepta els electrons que perd l’àtom oxidat. Aquest que accepta els electrons quedarà reduït. Per això aquests processos s’anomenen reaccions d’oxido-reducció o redox Els transportadors d’H són els coenzims: NAD, NADP, FAD.

 32. Altres vies catabòliques de glúcids

 33. La piruvat deshidrogenasa PDH Mitocòndria Quines reaccions han tingut lloc? És aeròbica o anaeròbica?. Només es fa si hi ha oxigen a les mitocòndries Quin és el substrat inicial? De quants àtoms? Quin és el producte final? De quants àtoms? Quants àtoms d’H (e- i H+) se separen del substrat? On té lloc? Quines cèl·lules fan aquesta ruta? Reacció general:

 34. Mitocòndries Membrana ext: prot memb actuen de canals. Impermeable als protons Espai intermemb: comp semblant al citosol Memb. Interna: bastant impermeable, conté prot transportadores d’e- i ATP sintetases. No conté colesterol com els bacteris Matriu: tots els enzims per a fer el cicle de Krebs, la b-oxidació, sint de prot en els ribosomes, duplicació de l’ADN

 35. En rosa es marquen els àtoms que venen del piruvat via acetil-CoA fins que es desordenen per la simetria del fumarat. Els àtoms de C que es perden en forma de CO2 estan en gris Cicle de l’àcid tricarboxílic Cicle de Krebs

 36. Quines reaccions han tingut lloc? És aeròbica o anaeròbica?. Només es fa si hi ha oxigen a les mitocòndries Quin és el substrat inicial? De quants àtoms? Quin és el producte final? De quants àtoms? Quin poder reductor es crea? On té lloc? Quines cèl·lules fan aquesta ruta? Reacció general sense igualar

 37. Cadena respiratòria Els e- viatges en molècules transportadores d’e- (NAD, FAD...) En les cadenes transportadores d’e- les molècules estan ordenades segons el seu potencial redox La tendència a acceptar e- es mesura pel potencial redox. Les molècules de potencial redox més baix tendeixen a cedir e- (oxidant-se) a les molècules amb potencial redox més alt (reduint-se). Energia en volts Com que a cada oxidació s’allibera més energia que la necessària per a cada reducció, la cèl·lula, en les cadenes respiratòries, transforma l’energia de potencial redox en energia d’enllaç fosfat

 38. Complex 1 coenzim Q complex 3 citocrom c complex 4 ATPasa

 39. Hipòtesi quimioosmòtica de Mitchell • L’energia alliberada en la cadena respiratòria s’inverteix en provocar un bombeig de protons a l’espai intermembranós . Es crea un gradient electroquímic que fa funcionar les ATP ases

 40. En cèl. eucariotes 36 ATP ja que el NADred de la glucòlisi perd part de la seva energia entrant a la mitocòndria La combustió al lab dóna C6H12O6+ 6O2 6CO2 + 6H2O + energia 686 kcal/mol La combustió dins la cèl dóna C6H12O6+ 6O2 + … ADP + ... Pi 6CO2 + 6H2O + ………. ATP Quin % de l’energia emmagatzemada en els enllaços de la glucosa es fa servir per fer ATP? El 40%

 41. Respiració aeròbica dels àcids grassos • Lípids: cada gram de greix aporta 9 kcal mentre que cada gram de glúcid o proteïna aporta 4 kcal • A pesar de les avantatges de tenir greix com a reserva (més energètic, poc pes, hidròfob i per tant s’emmagatzema sense aigua) hi ha òrgans que només usen glúcids com a font energètica (cervell) • Els triacilglicèrids acumulen en els citoplasma dels adipòcits • Quan la lipasa intracel·lular ha separat la glicerina dels àcids grassos. La glicerina va a parar a ...tatataxin!

 42. On va a parar la glicerina?

 43. El catabolisme dels àcids grassos té tres fases 1. Activació de la molècula: els enzims estan a la meb externa del mitoc. Àcid gras + HS-CoA + ATP acilCoA + AMP +PP 2. Entrada dels àcids grassos al mitoc Per la carnitina (coenzim transportador d’àcids grassos) L’àcilCoA s’allibera dels CoA i es transferit a un altre CoA de la matriu 3. Reaccions de la b-oxidació que té lloc a la matriu mitocondrial.

 44. b-oxidació o Hèlix de Lynen 1. Formació del doble enllaç trans-,. 2. Hidratació del doble enllaç. 3. Deshidrogenació NAD+-depenent de la -hidroxiacil-acil-CoA. 4. Ruptura del enllaç C - C per formar acetil-CoA i un nou acil-CoA amb dos àtoms de carboni menys que l’original.

 45. b-oxidació o Hèlix de Lynen Quines reaccions han tingut lloc? És aeròbica o anaeròbica? Quin és el substrat inicial? De quants àtoms de C? Quin és el producte final? De quants àtoms de C? Quin poder reductor es crea? On té lloc? Quines cèl·lules fan aquesta ruta? Reacció general sense igualar

 46. Els carbonis dels greixos estan més reduïts que els carbonis dels glúcids i per això poden oxidar-se més i donar més energia per a fer ATP