slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Registre d’absències dels documents d’organització i funcionament dels PowerPoint Presentation
Download Presentation
Registre d’absències dels documents d’organització i funcionament dels

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Registre d’absències dels documents d’organització i funcionament dels - PowerPoint PPT Presentation


  • 115 Views
  • Uploaded on

Registre d’absències dels documents d’organització i funcionament dels centres i serveis educatius per al curs 2012-2013. Justificació d’absències per motius de salut i per assistència a consulta mèdica. Classificació abseènciès :. a. Absència per motius de salut de durada màxima d’un dia

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Registre d’absències dels documents d’organització i funcionament dels' - kinsey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Registred’absènciesdelsdocumentsd’organitzacióifuncionamentdelsRegistred’absènciesdelsdocumentsd’organitzacióifuncionamentdels

centresiserveiseducatiusperalcurs2012-2013

Justificaciód’absènciespermotiusdesalutiperassistènciaaconsultamèdica

Classificacióabseènciès:

a.Absènciapermotiusdesalutdeduradamàximad’undia

b.Absènciaperassistènciaaconsultamèdica

c.Absènciajustificada

d.Encàrrecdeserveis

e.Formació

slide2

Eldirectordelcentrehad’arxivariteniradisposició,dela Inspecciód’Educacióidelconsellescolarladocumentacióinternaempradaperferel controld’absènciesielsjustificantspresentats.Tanmateix,encapcasnopodranconservar-seelsjustificantsdocumentalsquecontinguindadessobrelasalutdeles persones(dadessobrediagnòstic,provesmèdiquesrealitzades...),elsqualss’hauran deretornaralespersonesinteressades.

Encasquenoesconservicapdocumentacióquejustifiquil’absència,caldràdeixarconstànciaal’apartatObservacionsquel’absènciahaestatcorrectamentjustificadamitjançantdocumentacióadequadaI suficient.

Encasd’absènciainjustificada,caldràregistrar-la a l’apartatSupòsitsd'absènciaid'impuntualitatdels professors.Aplicaciódeladeduccióproporcionald'havers.

LesbaixespermalaltiaoIT(absènciapermotiusdesalutdeduradasuperioraundia)nohandeserregistradesal’aplicacióinformàtica,jaqueelcontrolI seguimentd’aquestesllicènciescorresponalsserveisterritorialsoalConsorcid’EducaciódeBarcelona.Enaquestscasoscaldràqueeldirectordelcentresegueixi lesinstruccionsespecífiquesqueesdetallenacontinuació.

slide4

Absènciespermotiusdesalutdeduradamàximad’undia

Lesabsènciesproduïdespermotiusdesalutdurantlajornadadetreballoabansdel seuiniciambunaduradamàximad’undias’acreditarandocumentalmentmitjançantjustificaciódepresènciaodocumentacreditatiud’atenciómèdica,enelqualhade constarelnomicognomsdelpacient,ladatad’atenciómèdicailesdadesidentificativesdelcentreoconsultamèdica.

slide5

Absènciesperassistènciaaconsultamèdica

L’assistènciaaconsultamèdicahadeconcertar-seforadel’horaridetreballiels casosenquèaquestacircumstàncianosiguipossiblehandequedardegudament justificatsmitjançantjustificantconsultamèdicareferitalshorarisdevisita o,excepcionalment,declaracióescritadelapersonainteressada.

Elscasosdetractamentsderehabilitacióodellargaduradas’handejustificar mitjançantcertificatdelcentreoconsultacorresponent,enelqualhadeconstarla impossibilitatderebretractamentforadel’horaridetreballdelpacient.

L’assistènciaaconsultamèdicaesconcedeixpeltempsindispensableperacudiri retornaris’hadejustificardocumentalmentmitjançantcertificaciómèdica,enlaqual hadeconstarelnomicognomsdelpacient,eldiail’horadelacitaprèvia,l’hora d’entradaisortidadelaconsultamèdicailesdadesidentificativesdelfacultatiusignant (nomicognoms,númerodecol·legiat…).

slide6

Absènciesjustificades

ElsdirectorsdelscentresregistrarantotselspermisosquesóncompetènciadeldirectoriqueestandetallatsaldocumentLlicènciesipermisos delpersonaldocent.Peralasevajustificacióseseguiranelscriterisques’especifiqueneneldocument.

Espodranregistrartambécomajustificades lesabsènciesprovocadespercausesdeforçamajor,que hauran de correspondre a fets o situacions que per la seva naturalesa no s’hagin pogut preveure ni evitar.

slide7

Absènciesperencàrrecdeserveis

Lesabsènciesperencàrrec de serveis estan justificades quanenlasevaconcessió

s’haseguitelprocedimentestablertal’apartatd’aquestdocumentd’organitzaciói

funcionamentquehifareferència.

slide8

Absènciespermotiusdeformació

S’inclouenenaquestsupòsitlesabsènciespermotiusdeparticipacióencursosde formacióialtresactivitatsformativesdinselPladeformaciópermanentdelprofessorat

justificadesamblaconformitatdel’admissiódel’alumne.

slide9

Absènciespermotiusdesalutdeduradasuperioraundia(BaixapermalaltiaoIT)Absènciespermotiusdesalutdeduradasuperioraundia(BaixapermalaltiaoIT)

LesabsènciesproduïdespermotiusdesalutdeduradasuperioraundiaesjustificarannecessàriamentmitjançantelcorresponentcomunicatmèdicdebaixaI seguiranlatramitaciócorresponentalasituaciód’incapacitattemporal.Tanbonpunt eltreballadortinguiconeixementdelasevasituaciódebaixa,hohadecomunicaral directordelcentreonestàadscrit,fent-liarribarelcomunicatdebaixacomamolttardl’endemàdelasevaexpedició.

Ladatadel’altamèdicaquedainclosaenladuradadelaincapacitattemporal,perla qualcosaelscomunicatsmèdicsd’altas’handepresentareldialaborablesegüent,és adir,elmateixdiadereincorporacióalllocdetreball.

Elsdirectorsdelscentresfaranarribarelscomunicatsmèdicsdebaixa,confirmaciói

altaalesunitatsdegestiódepersonaldelsserveisterritorialsodelConsorci

d’Educacióamblamàximaurgència.