ระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2556 โรงแรม D-Beach พัทยา จ.ชลบุรี ชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์ - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2556 โรงแรม D-Beach พัทยา จ.ชลบุรี ชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2556 โรงแรม D-Beach พัทยา จ.ชลบุรี ชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์

play fullscreen
1 / 37
Download Presentation
ระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2556 โรงแรม D-Beach พัทยา จ.ชลบุรี ชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์
144 Views
shayla
Download Presentation

ระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2556 โรงแรม D-Beach พัทยา จ.ชลบุรี ชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. โครงการประชุมสัมมนาถ่ายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่ผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชา สาขาวิชา“70 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร: โอกาสและศักยภาพในการเป็นผู้นำในประชาคมอาเซียน” ระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2556 โรงแรม D-Beach พัทยา จ.ชลบุรี ชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์ 24 ตุลาคม 2556

 2. สภาวะแย่งชิง Talent ในระดับโลกและอาเซียน ต่อ การเติบโตหรือการล่มสลายขององค์กร โดย ชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์ CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited 2

 3. Economic Forces Create More Change in Organizations Economic Integration Across Nations Maturation of Markets in the Developed Countries Technological Change The Globalization of markets and Competition More hazards More Opportunities More Large Scale Change in Organizations Source: John P. Kotter CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited 3

 4. CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited 4

 5. CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited

 6. CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited 6

 7. Developed Countries – services a strong share of GDP Agriculture 1% Industry 24% Services 75% CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited 7

 8. CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited 8

 9. CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited 9

 10. CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited 10

 11. CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited 11

 12. CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited 12

 13. CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited 13

 14. CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited

 15. ที่มาของCompetency ความเชี่ยวชาญ ชำนาญพิเศษในด้านต่างๆ ข้อมูลความรู้ที่บุคคล มีในสาขาต่างๆ องค์ความรู้ และทักษะต่างๆ บทบาทที่แสดงออกต่อสังคม (Social Role) ภาพลักษณ์ภายใน (Self-Image) อุปนิสัย (Traits) แรงผลักดันเบื้องลึก (Motives) บทบาทที่บุคคลแสดงออกต่อผู้อื่น ความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับเอกลักษณ์ และคุณค่าของตน จินตนาการแนวโน้มวิธีคิดวิธีปฏิบัติ อันเป็นไปโดยธรรมชาติของบุคคล ความเคยชิน พฤติกรรมซ้ำๆ ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง โมเดลภูเขาน้ำแข็ง(Iceberg Model)David McClellan CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited 15

 16. การที่บุคคลจะมีพฤติกรรมในการทำงานอย่างไรขึ้นอยู่กับคุณลักษณะที่บุคคลมีอยู่ ซึ่งอธิบายในตัวแบบภูเขาน้ำแข็ง คือทั้งความรู้ ทักษะ/ความสามารถ (ส่วนที่อยู่เหนือน้ำ) และคุณลักษณะอื่นๆ (ส่วนที่อยู่ใต้น้ำ) ของบุคคลนั้นๆ เช่น บุคคลที่แสดงพฤติกรรมของการทำงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เพราะเขามีความรู้ ทักษะที่จะทำเช่นนั้นได้ และมีคุณลักษณะของความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จเป็นสิ่งผลักดันให้มีพฤติกรรมเช่นที่ว่านั้น บุคคลที่ขาดความรู้ และทักษะจะไม่สามารถทำงานได้ แต่บุคคลที่มีความรู้ และทักษะ แต่ขาดคุณลักษณะความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จก็อาจไม่แสดงพฤติกรรมของการทำงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เป็นต้น CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited

 17. Self-image Social Role Value Skill Knowledge Self Competence Traits Personality Drive Motive CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited 17

 18. Expected Competency for Executives CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited 18

 19. Competency ModelAttributes, Skills & Knowledge Innate Talents Attributes Skills Knowledge Learned Talents CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited 19

 20. Competency Model CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited 20

 21. Bill Gates’ Ideal Candidates Attributes 1 Analytical Capacity 1.1 Verbal Reasoning 1.2 Numerical Reasoning 1.3 Creative Thinking 1.4 Learning Capacity 2 Results Orientation 2.1 Achievement Drive 2.2 Concern for Quality 2.3 Decision Making 3 Personal Style 3.1 Empathy 3.2 Integrity/Values 3.3 Adaptability 3.4 Stress Tolerance Smart Get Things Done Hard Working CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited 21

 22. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของบุคคล สมรรถนะและผลงาน สมรรถนะ 1 สมรรถนะ 2 สมรรถนะ 3 สมรรถนะ 4 สมรรถนะ 5 คุณลักษณะของบุคคล องค์ความรู้ และทักษะต่างๆ บทบาทที่แสดงออกต่อสังคม (Social Role) ภาพลักษณ์ภายใน(Self-Image) อุปนิสัย(Traits) แรงผลักดันเบื้องลึก(Motives) พฤติกรรม ผลงาน CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited 22

 23. Employee Engagement Distribution Levels of Core Competencies • Achievement Drive • Analytical Capacity • Integrity • Initiative • Teamwork Corporate Understanding/ Awareness of Mission and Objectives CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited 23

 24. Survey says … People Black Belt 93% Master Mobilizer 84% Visionary 81% Contextual Chameleon 78% Intellectual Grunt 76% Humility 70% Solid as a Rock 69% Unbridled Energy 60% Source: Boyden World Corporation Forum 2009 CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited 24

 25. People “Black Belt” “No one has failed offshore because of a lack of technical skills.” “The mark of a ‘globally literate’ leader is their ability to build trust in the way different societies trust it.” CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited 25

 26. Visionary “The global leader must know which direction and which opportunities will take the company where he/she wants to go and ‘take us to places we’ve never been before.’” CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited 26

 27. Contextual Chameleon “Global leaders resemble chameleons as they move from culture to culture… they are zigzag people who switch the angle of their point of view from one cycle to the next … their ability to change, adapt and truly embrace what helps them piece together the complexity and master the chaos.” CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited 27

 28. Intellectual Grunt “I’ve got 7 major competitors from 5 different countries;42 suppliers with different currencies; local customers in every region of the world that want services tailoredto their needs. I’ve never dealt with anything like this before.” CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited 28

 29. Humility “The danger lies more in the conspiracy of ignorance and arrogance that put our own values and behavior at the center of the universe.” “Attitude is ‘not that we know’ but what we need to learn.” CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited 29

 30. Solid As A Rock “We aim to respect people and their cultures, but if their rules aren’t in the best interest of the customer, we have to change them… what guides us is Motorola’s uncompromising universals: integrity, customer satisfaction striving to be best of class and respect of people’s dignity.” “90% of leadership is process, 10% is strategy. Of the 10%, 2% is analysis, and 8% is having the guts to make the tough decisions.” CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited 30

 31. Unbridled Energy • The new workday is 24/7 • It’s 3 a.m. in New York City – but you’re meeting with a client in Bangkok. • Learn to be ‘on’ under any conditions. • Maintain an executive disposition no matter what CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited 31

 32. Conclusion • A more complex economy demands more sophisticated talent with a global acumen, multi-cultural understanding, technological literacy, entrepreneurial skills and the ability to manage increasingly delayered organisations. • The emergence of efficient capital markets has enabled the rise of small and medium sized companies putting them in a position to compete with large companies for the same talent. • Job mobility is high – number of companies individuals belong to during their working life in increasing. • Success is about being adaptive – that requires constant new thinking and in part therefore new talent. CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited 32

 33. ข้อเสนอทางออกของระบบการศึกษาไทย โดยอาศัยตัวแบบ(Model)ของAlvin Tofflerจาก Harvard University Boyden Associates (Thailand) Limited 33

 34. ความเร็วเชิงเปรียบเทียบของ Alvin & Heidi Tofflerใน Revolutionary Wealth (2006) “ความเร็วเชิงเปรียบเทียบ”ในการขับเคลื่อนไปข้างหน้าสู่เศรษฐกิจและสังคม ฐานความรู้ในอนาคตของกลุ่มก้อนต่างๆ ในสังคม • ธุรกิจที่มีนวัตกรรม 100 ไมล์ต่อชั่วโมง • กลุ่มองค์กรภาคประชาชน 90 ไมล์ต่อชั่วโมง • ครอบครัวในสหรัฐ 60 ไมล์ต่อชั่วโมง • สหภาพแรงงาน 30 ไมล์ต่อชั่วโมง • ราชการ 25 ไมล์ต่อชั่วโมง • การศึกษา 10 ไมล์ต่อชั่วโมง • สหประชาชาติ 5 ไมล์ต่อชั่วโมง • การเมืองสหรัฐ 3 ไมล์ต่อชั่วโมง • การบังคับใช้กฎหมาย 1 ไมล์ต่อชั่วโมง CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited

 35. Leading strategic change Boyden Associates (Thailand) Limited 35

 36. CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited 36

 37. Chainarong Indharameesup BOYDEN ASSOCIATES (THAILAND) LIMITED __________________________________________________________________________________________________________________________ 17 Fl., M Thai Tower, 87 All Seasons Place, Wireless Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Telephone: 0 2654 0760 Fax: 0 2654 0766 www.boyden.com October 24, 2013 CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited 37