7 sierpnia 2007 r n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
7 sierpnia 2007 r. PowerPoint Presentation
Download Presentation
7 sierpnia 2007 r.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34
shaw

7 sierpnia 2007 r. - PowerPoint PPT Presentation

110 Views
Download Presentation
7 sierpnia 2007 r.
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kierunki i tendencje w absorpcji funduszy unijnych do końca 2006 r. Marek Kalupa Dyrektor Departamentu Koordynacji i Zarządzania PWW 7 sierpnia 2007 r.

 2. Fundusze UE dla Polski 2004 - 2006 • 12, 8 mld euro fundusze unijne dla Polski, w tym: • 4,2 mld euro - Fundusz Spójności • 8,6 mld euro - fundusze strukturalne na realizację: • 7 programów operacyjnych; • 2 Inicjatyw Wspólnotowych: EQUAL, INTERREG IIIA

 3. Stan wdrażania NPR – koniec 2006 r. • OD POCZĄTKU REALIZACJI PROGRAMÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH • złożono wnioski o dofinansowanie na kwotę 67,6 mld zł (205,4% alokacji na okres programowania 2004–2006) • podpisano umowy o dofinansowanie na kwotę prawie 30 mld zł (91% alokacji na okres programowania 2004-2006) • zrealizowano płatności na kwotę 10,6 mld zł (32,2% alokacji na okres programowania 2004–2006) • certyfikowano wobec KE wydatki na kwotę ponad 3,2 mld euro (25,4% alokacji) • KE zrefundowała Polsce ponad 1,9 mld euro (ponad 21,9% alokacji) W RAMACH FUNDUSZU SPÓJNOŚCI • realizowano 128 projektów o wartości prawie 7,9 mld euro (w tym ponad 5,6 mld euro dofinansowania z FS) • zakontraktowano ok. 4,1 mld euro • zrealizowano płatności na kwotę 1,7 mld euro

 4. Jak wykorzystujemy środki unijne Jak wykorzystujemy środki unijne • Zgodnie ze stanem na koniec grudnia 2006 roku w Polsce objęto umowami 76,5 tys. projektów na łączną kwotę dofinansowania z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 50, 398 mld zł. • Najwięcej środków unijnych trafiło do województw: mazowieckiego (ponad 10 mld zł), śląskiego (5,2 mld zł), dolnośląskiego (4,7 mld zł), pomorskiego (4,3 mld zł).

 5. Obszary wsparcia Obszary wsparcia Wartość wszystkich podpisanych umów o dofinansowanie projektów (wkład UE) wg głównych obszarów wsparcia (stan na koniec 2006 roku).

 6. Beneficjenci funduszy unijnych Beneficjenci funduszy unijnych Wartość wszystkich podpisanych umów o dofinansowanie projektów (wkład UE) wg rodzajów beneficjentów (stan na koniec 2006 roku)

 7. Struktura udzielonego wsparcia wspólnotowego wg programów operacyjnych, inicjatyw wspólnotowych, Funduszu Spójności w układzie regionalnym (stan na koniec 2006 r.)

 8. Inwestycje w infrastrukturę (1) Inwestycje w infrastrukturę (1) • Do końca 2006 roku w Polsce realizowanych było ponad 12 tysięcy projektów w obszarze infrastruktury o wartości dofinansowania z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności przekraczającej 34,4 mld zł. • Najwięcej środków przeznaczono na inwestycje transportowe i komunikacyjne, tj. 17,4 mld zł oraz związane z ochroną środowiska – 13 mld zł. • Projekty wspierające rozwój regionalnej i lokalnej infrastruktury społecznej oraz odnowę wsi otrzymały wsparcie powyżej 2,3 mld zł.

 9. Inwestycje w infrastrukturę (2) Inwestycje w infrastrukturę (2) Struktura realizowanych inwestycji infrastrukturalnych (stan na koniec 2006 r., według wartości projektów)

 10. Infrastruktura transportowa Infrastruktura drogowa (2) Struktura realizowanych inwestycji transportowych w podziale na poszczególne kategorie interwencji (stan na koniec 2006 r., według wartości projektów)

 11. Infrastruktura drogowa Infrastruktura drogowa (1) • Najwięcej środków wspólnotowych (67% wsparcia dla projektów z zakresu infrastruktury transportowej) przeznaczono na budowę i modernizację dróg. • Największe wsparcie otrzymały inwestycje drogowe na budowę autostrad i dróg ekspresowych, przebudowę dróg krajowych znajdujących się w obszarze budowanej sieci TEN-T w ramach strategii wykorzystania Funduszu Spójności. • Przedsięwzięciami komplementarnymi są inwestycje współfinansowane w ramach SPO Transport oraz projekty o charakterze regionalnym i lokalnym realizowane w ramach ZPORR. • Do końca 2006 roku oddano do użytku : • 195 km wybudowanych i zmodernizowanych autostrad; • 62 km dróg krajowych; • 1 619 km wybudowanych lub zmodernizowanych dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

 12. Infrastruktura ochrony środowiska (1) Infrastruktura ochrony środowiska (1) • W realizację projektów związanych z ochroną środowiska zaangażowano 13 mld zł. • Większość środków wspólnotowych (6,8 mld zł) przeznaczono na projekty zintegrowane, które realizowane są w obrębie kilku kategorii interwencji z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. • Dużą grupę projektów stanowią inwestycje nakierowane na budowę i modernizację oczyszczalni ścieków (3,3 mld zł) oraz na budowę wodociągów i rozbudowę systemów zaopatrywania w wodę (1,7 mld zł). • W 2006 roku w porównaniu z 2005 r. znacząco wzrósł udział inwestycji wspierających duże przedsiębiorstwa i MŚP w zakresie technologii przyjaznych środowisku (z 25 projektów o wartości 73 mln zł w 2005 r. do 248 projektów o wartości przekraczającej 523 mln zł w 2006 r.). • Do końca 2006 roku oddano do użytku ponad 1 298 km sieci wodociągowej i 1 451 km kanalizacyjnej.

 13. Infrastruktura ochrony środowiska (2) Infrastruktura ochrony środowiska (2) Osiągnięte wskaźniki produktu realizacji zakończonych inwestycji środowiskowych w ramach ZPORR (stan na koniec 2006 r.)

 14. Infrastruktura społeczna (1) Infrastruktura społeczna (1) • Do końca 2006 roku podpisano ponad 2 600 umów na realizację projektów z zakresu infrastruktury społecznej, których wartość z EFRR oraz z EFOiGR wyniosła 2,3 mld zł . • Najwięcej umów (1 740) dotyczyło projektów mających na celu odnowę wsi poprzez drobne inwestycje w kulturę, infrastrukturę sportową i społeczną gmin wiejskich. • Najefektywniejszym instrumentem wspomagającym rozwój infrastruktury edukacyjnej, ochrony zdrowia, sportowej oraz wspierającym ochronę dziedzictwa kulturowego jest ZPORR. • Największymi beneficjentami są szkoły wyższe, specjalistyczne placówki zdrowia oraz szpitale wojewódzkie i powiatowe, nad którymi nadzór sprawują jednostki samorządu terytorialnego.

 15. Infrastruktura społeczna (2) Infrastruktura społeczna (2) Udział dofinansowania z EFRR (w %) w realizowanych w ramach ZPORR projektach z zakresu infrastruktury społecznej w podziale na projekty o charakterze regionalnym i lokalnym (stan na koniec 2006 r.)

 16. Wykorzystanie Europejskiego Funduszu Społecznego • Do końca 2006 r. beneficjenci realizowali projekty o wartości ponad 7,2 mld zł, na które została zakontraktowana prawie cała dostępna alokacja, tj. ponad 92 % środków. • Największy udział projektów (37%), na które do końca roku 2006 podpisano umowy o dofinansowanie, stanowią projekty dotyczące kształcenia ustawicznego. • Umowy o największej łącznej wartości zawarto w ramach działania 2.2 SPO RZL Podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy. • Projekty realizowane w obszarze adaptacyjność i rozwój przedsiębiorstw (w liczbie 2066) stanowią 27% wszystkich realizowanych ogółem. • W 2006 r. realizowano blisko 1800 projektów związanych z obszarem aktywnej polityki rynku pracy.

 17. Beneficjenci EFS

 18. Projekty szkoleniowe w ramach działań współfinansowanych z EFS Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Cele Odsetek beneficjentów ostatecznych biorących udział w projektach szkoleniowych w ramach działań współfinansowanych z EFS Źródło: Sprawozdania roczne z realizacji SPO RZL i ZPORR w 2006 r.

 19. Analiza zainteresowania ofertą szkoleniową • W latach 2004 – 2006 łączna liczba osób korzystająca ze szkoleń w ramach działań współfinansowanych z EFS przekroczyła 700 tys. osób (w tym 95% korzystało ze wsparcia udzielanego w ramach SPO RZL), • Osoby bezrobotne stanowią blisko 65%, drugą liczną grupą są pracownicy szkolący się w ramach działania 2.3 SPO RZL Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, • Badania ewaluacyjne przeprowadzone przez IZ SPO RZL wykazały, iż osoby bezrobotne ponad rok poszukujące pracy, po szkoleniach mają większe szanse na otrzymanie zatrudnienia niż osoby nieuczestniczące w szkoleniach.

 20. Rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz sektora B+R Projekty w zakresie społeczeństwa informacyjnego oraz sektora B+R Projekty te są realizowane głównie (ok. 94 % wartości wszystkich projektów z tej dziedziny) w ramach następujących działań: • 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna ZPORR, • 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego ZPORR, • 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką SPO WKP, • 1.5 Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line SPO WKP.

 21. Projekty w zakresie społeczeństwa informacyjnego oraz sektora B+R Udział głównych beneficjentów w wartości realizowanych projektów

 22. Projekty w zakresie społeczeństwa informacyjnego oraz sektora B+R • najwięcej inwestycji w zakresie społeczeństwa informacyjnego oraz sektora B+R nakierowanych jest na rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, • głównym beneficjentem są jednostki samorządu terytorialnego, • w ramach kategorii interwencji 18 - Badania, rozwój technologiczny i działania innowacyjne złożono 243 projekty, o całkowitej wartości ok. 986 mln zł., • w ramach kategorii interwencji 32 – Infrastruktura telekomunikacyjna i informatyczna były realizowane 262 projekty o wartości ok. 1,3 mld zł., • ok. 6 % wartości projektów z dziedziny społeczeństwa informacyjnego oraz sektora B+R jest realizowanych w innych działaniach SPO WKP oraz ZPORR, a także w ramach programów IW INTERREG,

 23. Jednostki samorządu terytorialnego (1) Jednostki samorządu terytorialnego (1) • W latach 2004-2006 jednostki samorządu terytorialnego były największym beneficjentem funduszy unijnych. • Ponad 9 tysięcy realizowanych projektów stanowi 44% wartości wszystkich przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE. • Przeważający udział w wartości i ilości projektów JST ogółem miały gminy (79%). • W 2006 roku blisko 75% gmin ogółem realizowało projekty z funduszy unijnych. Procent ten jest zróżnicowany w zależności od regionu kraju. W pomorskim ponad 9 na 10 gmin realizowało projekty, podczas gdy w łódzkim – ponad 6. • Znaczną część środków konsumują duże gminy miejskie realizujące projekty z Funduszu Spójności i ZPORR

 24. Jednostki samorządu terytorialnego (2) Jednostki samorządu terytorialnego (2) Struktura dofinansowania projektów JST (stan na koniec 2006 r.)

 25. Jednostki samorządu terytorialnego (3) Jednostki samorządu terytorialnego (3) • Najwięcej projektów, również o największej wartości dofinansowania unijnego, realizowano w województwie mazowieckim i śląskim. • Gminy w przeważającej części przeznaczały środki unijne na infrastrukturę podstawową (95% ogólnej wartości projektów gminnych). • Jedynie 1% całości inwestycji wspierał rozwój zasobów ludzkich, a 4% przypadało na sektor produkcyjny.

 26. Projekty realizowane przez przedsiębiorstwa • Do końca 2006 r. z przedsiębiorcami podpisano ponad 11,6 tys.umów o dofinansowanie w ramachSPO Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (priorytet 2) i Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (dz. 3.4). • Wartość podpisanych umów o dofinansowanie ogółem wyniosła blisko 11,6 mld zł. • Wartość dofinansowania z EFRR dla projektów objętych umowami o dofinansowanie wyniosła 2,3 mld zł.

 27. Projekty realizowane przez przedsiębiorstwa *Nie uwzględnia dz. 2.4 SPO-WKP, w przypadku którego zastosowany został wyłącznie podział przedsiębiorstw na MSP i duże Po uwzględnieniu dz. 2.4 SPO-WKP udział dużych przedsiębiorstw zwiększa się do 33%, a udział MŚP zmniejsza się do 67%

 28. Projekty realizowane przez przedsiębiorstwa „163” – 108,9 mln zł: MSP: doradztwo: systemy zarządzania jakością, środowiskowego lub BHP; certyfikaty zgodności dla wyrobów; pozyskiwanie zewn. finansowania; innowacje i nowe technologie, technologie informatyczne; sieci kooperacyjne, poszukiwanie strategicznego partnera, łączenie przedsiębiorstw; targi, wystawy, misje zagraniczne „151” – 291,1 mln zł: duże przedsiębiorstwa: budowa, rozbudowa, modernizacja przedsiębiorstwa; wdrożenie nowej technologii, linii produkcyjnej; zmiana technologii „152” – 455,6 mln zł: duże przedsiębiorstwa: inwestycje w zakresie dostosowywania do wymogów ochrony środowiska (pozwolenie zintegrowane, gospodarka wodno-ściekowa, ochrona powietrza, gospodarka odpadami) „161” – 1 420,1 mln zł: MSP: modernizacja lub rozbudowa przedsiębiorstwa, zakup maszyn, zakup linii technologicznej,zakup lub wdrożenie nowej technologii; wdrożenie systemu informatycznego zarządzania firmą, informatyzacja, zastosowanie ICT „162” – 67,5 mln zł: MSP: inwestycje w zakresie dostosowywania do wymogów ochrony środowiska (pozwolenie zintegrowane, gospodarka wodno-ściekowa, ochrona powietrza, gospodarka odpadami) „153” – 11,8 mln zł: duże przedsiębiorstwa: umiędzynarodowienie działalności, targi, wystawy, misje zagraniczne

 29. Projekty realizowane przez przedsiębiorstwa • Największy udział przedsiębiorstw - mikro – zachodniopomorskie (49%) • wg wielkościw rozdysponowanym - małe – małopolskie, łódzkie, opolskie, pomorskie (37-39%) • wsparciu w regionie: - średnie – kujawsko-pomorskie (61%) • - duże – śląskie (37%)

 30. Projekty realizowane przez przedsiębiorstwa • Liczba projektów na 1000 przedsiębiorstw: Polska - 3,2 • zachodniopomorskie (2,2) • mazowieckie, lubelskie, łódzkie, małopolskie, pomorskie, śląskie (3,1-3,3) • podlaskie (4,3), podkarpackie (4,8) • Wartość dofinansowania z EFRR na 1 przedsiębiorstwo: Polska - 633 zł • pomorskie (337), dolnośląskie (421), mazowieckie (499) • opolskie, lubelskie, małopolskie, łódzkie (618-648) • podkarpackie (907), podlaskie (918)

 31. Organizacje pozarządowe (1) Organizacje pozarządowe (1) • Do końca 2006 roku organizacje pozarządowe realizowały 1 301 projektów, na które wartość dofinansowania z funduszy strukturalnych (na podstawie podpisanych umów) przekroczyła 1,9 mld zł. • Najwięcej projektów otrzymało dofinansowanie w ramach ZPORR, SPO WKP i SPO RZL. • Umowy o najwyższej wartości podpisano w SPO WKP. • Największa ilość środków trafiła do organizacji, które realizują swoją działalność statutową na terenie województw: mazowieckiego i śląskiego.

 32. Organizacje pozarządowe (2) Organizacje pozarządowe (2) Umowy podpisane przez organizacje pozarządowe według kategorii tematycznych (stan na koniec 2006 r.)

 33. Organizacje pozarządowe (3) Organizacje pozarządowe (3) Wysokość udzielonego wsparcia (w %) organizacjom pozarządowym według regionów (stan na koniec 2006 r.)

 34. Dziękuję za uwagę Ministerstwo Rozwoju Regionalnegoul. Wspólna 2/4www.mrr.gov.plwww.funduszestrukturalne.gov.pl