Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
29 sierpnia 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
29 sierpnia 2013

29 sierpnia 2013

108 Views Download Presentation
Download Presentation

29 sierpnia 2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ogólne założenia i cele projektu „Kompleksowe wspomaganierozwoju szkół i przedszkoliw Powiecie Gorlickim” 29 sierpnia 2013

 2. Miejsceprojektuwsystemiewdrażania Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 - 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki (10 priorytetów) – współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

 3. Cel projektów w kraju • Objęcie 20% szkół pilotażem w zakresie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli. • Realizacja projektów w około 120 powiatach. • Poprawa współpracy placówek oświatowych na terenie powiatów. • Poprawa jakości funkcjonowania placówek objętych pilotażem.

 4. Wdrażanie projektu • Konkurs otwarty nr 1/POKL/3.5/2012 • IP2 – Ośrodek Rozwoju Edukacji • Beneficjent – Powiat Gorlicki • Realizator projektu – Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego - Powiatowe Centrum Edukacji w Gorlicach

 5. Wartość projektu • Wartość projektu ogółem: 2 082 283 zł W tym koszty: • prowadzenie procesu doskonalenia w szkołach: 1 393 753 zł • prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia: 295 381 zł • zarządzanie projektem: 290 247 zł • koszty pośrednie: 102 902 zł Projekt współfinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 15% z budżetu państwa.

 6. Okres realizacji projektu • Podpisanie umowy z ORE – 30 lipca 2013 r. • Realizacja: 1 sierpień 2013 – 31 lipiec 2015 r. • Praca zespołu projektowego od 1 VIII 2013 r. • Wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli w okresie dwóch lat szkolnych 2013/14 oraz 2014/15.

 7. Placówki oświatowe w Powiecie Gorlickim • 108 szkół dla młodzieży - 57 SP, 35 Gimnazjów, 5 ZSZ, 7 Techników, 4 Licea Ogólnokształcące • 29 przedszkoli • 3 placówki doskonalenia nauczycieli (w tym 2 niepubliczne) • 2 publiczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne • 1 Biblioteka Pedagogiczna (filia BP Nowy Sącz)

 8. Nauczyciele w Powiecie Gorlickim • Zatrudnionych około 1700 nauczycieli • 1258 kobiet, 328 mężczyzn (26%) • 1079 dyplomowanych, 328 mianowanych, 237 kontraktowych, 51 stażystów • Planowany udział 1089 nauczycieli w projekcie • dane bez Gminy Lipinki na rok szkolny 2013/14

 9. Planowane szkoły/przedszkola • Wstępne konsultacje i badania przeprowadzone z udziałem przedstawicieli JST oraz dyrektorów szkół/przedszkoli zaowocowały zaplanowaniem w projekcie 72 placówek: • 6 przedszkoli • 45 szkół podstawowych • 12 gimnazjów • 4 licea ogólnokształcące • 5 techników • Udział w projekcie 61% z wszystkich szkół Powiatu Gorlickiego – w zespołach szkół nauczyciele uczą najczęściej we wszystkich typach szkół zespołu, zatem w odniesieniu do nauczycieli ten wskaźnik zbliża się do 100%.

 10. Planowane przedszkola

 11. Planowane szkoły podstawowe

 12. Planowane szkoły podstawowe

 13. Planowane gimnazja

 14. Planowane szkoły ponadgimnazjalne

 15. Dziękuję za uwagę!