spotkanie informacyjne dotycz ce konkursu w ramach poddzia ania 8 1 2 po kl 4 typ operacji wg szop n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Olsztyn, 5 sierpnia 2011 r. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Olsztyn, 5 sierpnia 2011 r.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27
rigel-matthews

Olsztyn, 5 sierpnia 2011 r. - PowerPoint PPT Presentation

105 Views
Download Presentation
Olsztyn, 5 sierpnia 2011 r.
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Spotkanie Informacyjne dotyczące konkursu w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL(4 typ operacji wg SzOP) Małgorzata Falkowska Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Olsztyn, 5 sierpnia 2011 r. Spotkanie Informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 2. Poddziałanie 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie • Konkurs otwarty Nr III/POKL/8.1.2/2011 • Dostępna kwota:10 000 000,00 PLN • Termin naboru wniosków: od 09 sierpnia 2011 do 31 grudnia 2011 r.

 3. Typ projektów możliwy do realizacji w ramach konkursu • Szkolenia przekwalifikujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia) (4 typ operacji wg SzOP).

 4. Beneficjenci • Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 5. Grupa docelowa • osoby odchodzące z rolnictwa lub rybołówstwa (rybactwa) • osoba odchodząca z rolnictwa - rolnik ubezpieczony w KRUS lub jego domownik (w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników), zamieszkujący w gminie wiejskiej i miejsko-wiejskiej oraz w mieście do 25 tys. mieszkańców, który wykonuje działalność rolniczą, lecz w momencie przystąpienia do projektu składa oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub o zamiarze podjęcia pozarolniczej działalności gosp.; • osoba odchodząca z rybołówstwa (rybactwa) - osoba zatrudniona przy połowie (pozyskiwaniu) ryb i innych organizmów wodnych (np. raków) w wodach powierzchniowych (śródlądowych i morskich), a także przy gospodarowaniu i ochronie zasobów ryb i innych organizmów wodnych, która w momencie przystąpienia do projektu składa oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia niezwiązanego z wymienioną powyżej działalnością.

 6. Kryteria dostępu • Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa warmińsko – mazurskiego: osób odchodzących z rolnictwa lub rybołówstwa/rybactwa zamieszkujących na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). • Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.

 7. Kryteria dostępu c.d. • Okres realizacji projektu nie przekracza 15 miesięcy, przy czym jego realizacja rozpoczyna się najpóźniej w pierwszym kwartale 2012 r. • Beneficjent składa maksymalnie dwa wnioski w ramach danej rundy konkursowej.

 8. Kryteria dostępu c.d. • Co najmniej 10% uczestników projektu stanowią osoby w wieku 18-24 lat. • Projekt przewiduje szkolenie dla każdego uczestnika projektu w zakresie co najmniej dwóch zawodów/ specjalności.

 9. Kryteria strategiczne • Projekt jest realizowany przez Beneficjenta, który posiada siedzibę główną na terenie województwa warmińsko-mazurskiego – 10 punktów. • Projekt jest komplementarny z inwestycjami zrealizowanymi bądź planowanymi do realizacji na terenie województwa warmińsko -mazurskiego finansowanymi ze środków Unii Europejskiej innych niż EFS – 5 punktów.

 10. Kryteria strategiczne c.d. • Projekt zakłada realizację szkoleń zawodowych w obszarach istotnych dla rozwoju województwa warmińsko mazurskiego, tj.: turystyka (hotelarstwo, gastronomia, przetwórstwo spożywcze, ochrona środowiska), budownictwo i meblarstwo, opieka nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi (pielęgniarstwo, rehabilitacja, opieka paliatywna) spełniających co najmniej jeden z poniższych warunków: • kończą się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje, • kończą się uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu unormowanych rozporządzeniem właściwego ministra, • prowadzone są w oparciu o certyfikowane programy nauczania – 10 punktów.

 11. Kryteria strategiczne c.d. • Co najmniej 10% grupy docelowej stanowią osoby w wieku 50+ – 5 punktów. • Co najmniej 40% uczestników projektu stanowią osoby z wykształceniem co najwyżej średnim – 10 punktów.

 12. Podstawowe definicje

 13. rolnik – pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium RP, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osoba, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia.

 14. domownik – osoba bliska rolnikowi, która: • ukończyła 16 lat, • pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, • stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

 15. działalność rolnicza –działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej. • pozarolnicza działalność gospodarcza – pozarolnicza działalność gospodarcza prowadzona na terytorium RP przez osoby fizyczne na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem wspólników spółek prawa handlowego oraz osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu: • w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne; • z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 16. Najistotniejsze wymagania konkursowe

 17. Minimalna wartość projektu wynosi 50 000 PLN. • Projekt może być realizowany w partnerstwie. • W ramach niniejszego konkursu nie przewiduje się możliwości realizacji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej.

 18. Należy zwrócić szczególną uwagę na sposób sformułowania celu głównego projektu, unikając używania określeń, dla których trudno przypisać właściwe mierniki jego pomiaru. • W definiowanym celu należy zawrzeć zarówno liczbę wszystkich uczestników projektu (100%) jak i minimalny % grupy docelowej, który będzie stanowił o zrealizowaniu celu np. 90%. Jako wartość docelową wskaźnika należy wskazać wartość, której osiągnięcie będzie uznane za zrealizowanie danego celu, czyli np. liczbę osób odpowiadających min. 90% grupy docelowej.

 19. W celu trafnego doboru szkoleń realizowanych w ramach projektu zaleca się zapoznanie z wynikami badania w obszarze zapotrzebowania na konkretne zawody/ specjalności i preferowane kwalifikacje [Załącznik nr 6.8 Zawody i specjalności możliwe do nauczania w trybie pozaszkolnym (kursy i szkolenia), cenione umiejętności twarde i certyfikaty].

 20. Równość szans kobiet i mężczyzn w PO KL

 21. Standard minimum • Czy projekt zawiera analizę sytuacji kobiet i mężczyzn dotyczącą obszaru interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu, która wskazuje na nierówności ze względu na płeć? • Czy analiza sytuacji kobiet i mężczyzn zawiera dane ilościowe, które wskazują na brak istniejących nierówności w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu? • Czy użyte w analizie sytuacji kobiet i mężczyzn dane w podziale na płeć dotyczą obszaru interwencji i zasięgu oddziaływania projektu? • Czy działania odpowiadają na nierówności ze względu na płeć istniejące w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu i/lub różnicują działania (formy wsparcia) dla kobiet i mężczyzn? • Czy rezultat(y) są podane w podziale na płeć i/lub wskazują jak projekt wpłynie na sytuację kobiet i mężczyzn w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu? • Czy projekt wskazuje w jaki sposób zostanie zapewnione równościowe zarządzanie projektem?

 22. Wyjątki, co do których nie stosuje się standardu minimum: • Profil działalności projektodawcy (ograniczenia statutowe). • Realizacja działań pozytywnych (działania te pozwalają na wpłynięcie na niekorzystną sytuację danej płci w konkretnym obszarze interwencji i zasięgu oddziaływania projektu, a tym samym wyrównanie jej szans społecznych i zawodowych). • Zamknięta rekrutacja – projekt obejmuje - ze względu na swój zakres oddziaływania - wsparciem wszystkich pracowników/personel konkretnego podmiotu, wyodrębnionej organizacyjnie części danego podmiotu lub konkretnej grupy podmiotów wskazanych we wniosku o dofinansowanie.

 23. Zgodnie z zapisami Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL, w przypadku standardu minimum za rozbieżność należy uznać pozytywną ocenę wniosku pod kątem standardu minimum przez jednego z oceniających, przy jednoczesnym odrzuceniu wniosku przez drugiego oceniającego. • Rozbieżnością nie jest natomiast brak zaznaczenia identycznych odpowiedzi w standardzie minimum przez oceniających. Niemniej jednak, w przypadku odmiennej oceny poszczególnych punktów w standardzie minimum przez dwóch oceniających, w celu weryfikacji czy nie nastąpił błąd w ocenie wniosku, przewodniczący KOP może (ale nie musi) zwrócić się do osób oceniających wniosek z prośbą o wyjaśnienie lub uzasadnienie dokonanej oceny.

 24. Zgodnie z Instrukcją do standardu minimum PO KL, „Minimalnym wymogiem powinno być podanie w analizie sytuacji kobiet i mężczyzn przynajmniej jednej danej w podziale na płeć, dotyczącej obszaru interwencji i /lub zasięgu oddziaływania projektu wraz z komentarzem/ wyjaśnieniem dotyczącym podanej danej w odniesieniu do występowania (bądź braku) którejś z barier równości szans płci”.

 25. Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ul. Głowackiego 28 10-448 Olsztyn tel. 89 522 79 00, fax. 89 522 79 01 poniedziałek godz. 8:00 – 16:00 wtorek – piątek godz. 7:30 – 15:30 Punkt Informacyjny EFS tel. 89 522 79 55/65 www.up.gov.pl/pokl