Me unarodno javno pravo
Download
1 / 24

ME ĐUNARODNO JAVNO PRAVO - PowerPoint PPT Presentation


 • 218 Views
 • Uploaded on

ME ĐUNARODNO JAVNO PRAVO. Termin potekao od Bentama ( britanski filozof ) Kao posebna grana prava konstituiše se u XVII vijeku. Pravo naroda Međudržavno pravo Međunarodno pravo Transnacionalno pravo Supranacionalno pravo. Termin međunarodnog prava. Pojam međunarodnog prava.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ME ĐUNARODNO JAVNO PRAVO' - shanta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Me unarodno javno pravo

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO


Termin me unarodnog prava

Termin potekao od Bentama ( britanski filozof )

Kao posebna grana prava konstituiše se u XVII vijeku

Pravo naroda

Međudržavno pravo

Međunarodno pravo

Transnacionalno pravo

Supranacionalno pravo

Termin međunarodnog prava


Pojam me unarodnog prava
Pojam međunarodnog prava

 • U FORMALNOM SMISLU RIJEČI- sistem pravnih pravila koji reguliše pravni položaj i odnose subjekata međunarodnog prava

  Zamjerka formalnoj definiciji – ne kazuje šta je to suština međunarodnog prava


U materijalnom smislu rije i
U materijalnom smislu riječi

 • Međunarodno pravo je pravo međunarodne zajednice

 • Međunarodno pravo je autonomna norma ili imperativ

 • Međunarodno pravo je konsenzualne prirode

 • Međunarodno pravo je objektivna norma ili imperativ


Ta je me unarodno javno pravo
Šta je međunarodno javno pravo ?

Sistem pravnih pravila u smislu objektivnih, autonomnih imperativa koji imaju za cilj da

regulišu pravni položaj i odnose subjekata međunarodnog prava .


Nastanak i razvoj me unarodnog prava
Nastanak i razvoj međunarodnog prava

 • Stari istočni narodi

 • Stara Grčka

 • Rim

 • Srednji vijek

 • Period evropskog međunarodnog prava

 • Period klasičnog međunarodnog prava

 • Period poslije Prvog svjetskog rata

 • Period poslije Drugog svjetskog rata

 • Period poslije 1990. godine


Stari isto ni narodi
Stari istočni narodi

 • Političa ideologija je bila osvajačka

 • Konfučije – VI vijek p.n.e.

 • Bramanska kasta – stranci smatrani neprijateljima države

 • Prvi oblici diplomatske aktivnosti


Stara gr ka
Stara Grčka

 • I grupa – pravila međusobnog opštenja Grčkih gradova – polisa

 • II grupa – pravila utemeljena na principu univerzalne imperije

 • Ideja prirodnog prava doprinijela nastanku ideje o međunarodnom pravu


Rim

 • Rimska politika je težila stvaranju univerzalne imperije

 • Justa causa – pravičan osnov za vođenje rata sa drugim državama

 • Četri pravična povoda za vođenje rata :

 • Napad na rimske državne oblasti

 • Povreda pravila o nepovredivosti poslanika

 • Odmetanje od rimskog vrhovnog gospodarstva

 • Podrška neprijateljima Rima

  * Veliki je doprinos rimskog prava na razvoj međunarodnog prava


Sredni vijek
Sredni vijek

 • Princip Divide et impera – zavadi pa vladaj

 • Automizacija državnog prostora

 • Istorija ovog perioda predstavlja bellum omnium contra omnes – rat svih protiv svakoga

 • Uloga katoličke crkve

 • Consolato del mare ( zbornik) – uticaj na razvoj međunarodnog prava mora


Period evropskog me unarodnog prava
Period evropskog međunarodnog prava

 • Patrimonijalni koncept države / Vestfalski kongres 1648. god.

 • Veliki uticaj revolucija na razvoj međunarodnog prava

 • Francuska revolucija - ljudska prava

 • Američka revolucija – intervencije

 • Oktobarka revolucija – stvaranje novih pravila i ustanova


P eriod evropskog me unarodnog prava
Period evropskog međunarodnog prava

 • Pojava multilateralizma – početak XIX vijeka

 • Značaj Bečkog kongresa ( 1815 )

  *proklamovan princip slobodne plovidbe na međunarodnim rijekama

  * izvršena kodifikacija ranga i klase diplomarskih predstavnika


Period evropskog me unarodnog prava1
Period evropskog međunarodnogprava

 • Pariskom deklaracijom 1868 su kodifikovana pravila o pomorskom ratu

 • Razvoj ratnog prava – Haške konferencije 1899. i 1907. god.

 • 1918 god. stvara se prva univerzalna politička organizacija – Društvo naroda


Prve me unarodne organizacije period evropskog prava
Prve međunarodne organizacije( period evropskog prava )

 • Univerzalna poštanska unija ( 1874 )

 • Međunarodna telegrafska unija ( 1874 )

 • Unija za zaštitu industrijske svojine ( 1875 )

 • Unija za autorska prava ( 1886)


Latinske izreke od zna aja za oblast i i ii
Latinske izreke od značaja za oblast I i II

 • Ubi societas, ibi jus – gdje ima društva, ima i prava

 • A priori- unaprijed

 • Ipso jure – po samom pravu

 • Ipso facto- po samoj činjenici

 • Ab initio – od početka

 • Jus nature et gentium – zakon prirode i zakon nacija

 • Cuius regio, eius religio – čija zemlja toga i religija


Latinske izreke od zna aja za oblast i i ii1
Latinske izreke od značaja za oblast I i II

 • Inter alia – između ostalog

 • Jus cogens norme – apsolutno obavezne norme

 • Justa causa – pravičan osnov

 • Prima faciae – na prvi pogled


Period klasi nog me unarodnog prava
Period klasičnog međunarodnog prava

 • Tvorevina evropske civilizacije

 • Lorimer

 • Kolonizacija

 • Pojam ničije zemlje

 • Klasično međunarodno pravo je predstavljalo projekciju političkih interesa velikih evropskih sila


Period poslije prvog svjetskog rata
Period poslije Prvog svjetskog rata

 • Uspostavljaju temelji pozitivnog međunarodnog prava

 • Društvo naroda – Pakt Društva naroda

 • Pakt Društa naroda je a) ograničio pravo na upotrebu sile b) mir poprima obilježja univerzalnih vrijednosti c) izrađen sistem kolektivne bezbjednosti d) ustanovljen Sud u HaguPeriod poslije drugog svjetskog rata
Period poslije Drugog svjetskog rata međunarodnog prava i uspostavlja se mandatni sistem

 • Period stvaranja univerzalne političke organizacije – Ujedinjene nacije(1945)

 • Značaj organizacije Ujedinjenih nacija

 • Pojava specijalizovanih agencija- samostalne međunarodne organizacije kojeostvaruju djelatnost na nepolitičkim – društvenim , kulturnim, zdravstvenim, ekonomskim i srodnim pitanjima.


 • Kolektivna bezbjednost međunarodnog prava i uspostavlja se mandatni sistem

 • Donijet veliki broj kodifikacija ( pravo mora, ugovornog prava, odgovornosti država )

 • Deklaracija načela međunarodnog prava o prijateljskim odnosima i saradnji između država ( 1970 ) – doprinijela progresivnom razvoju međunarodnog prava


Razvoj me unarodnog prava poslije 1990 godine
Razvoj međunarodnog prava poslije 1990. godine međunarodnog prava i uspostavlja se mandatni sistem

 • Bipolarna struktura

 • Uloga i značaj SSSR i SAD

 • Unilateralizam – predstavlja prikrivenu formu principa univerzalne vladavine

 • Globalizacija – univerzalizacija ljudskih i nacionalnih problema i odgovarajući pravni i politički odgovor na te problemead