slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Disposition: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Disposition:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Disposition: - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

Local economic impact assessment of the Tapuli and Stora Sahavaara mining projects Thomas Ejdemo and Patrik Söderholm Economics Unit Luleå University of Technology. Disposition:. Kort bakgrund kring gruvprojektet och Pajala kommun. Exempel på ekonomiska effekter av gruvinvesteringar.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Disposition:


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Local economic impact assessment of the Tapuli and Stora Sahavaara mining projectsThomas Ejdemo and Patrik SöderholmEconomics UnitLuleå University of Technology

disposition
Disposition:
 • Kort bakgrund kring gruvprojektet och Pajala kommun.
 • Exempel på ekonomiska effekter av gruvinvesteringar.
 • Beskrivning av vår studie; metod, antaganden.
 • Sammanfattning av våra resultat.
 • Avslutande kommentarer.
gruvverksamhet i pajala enligt tidigare pea
Gruvverksamhet i Pajala enligt tidigare PEA:
 • Tapuli-projektet med 371 anställda vid full produktion.
 • Stora Sahavaara-projektet med 700 anställda vid full produktion.
nul get i pajala
Nuläget i Pajala:
 • Ihållande befolknings-minskning.
 • Låga medel-inkomster.
 • Låga skatteintäkter.
 • Offentlig sektor dominerar den lokala ekonomin.
exempel p m jliga effekter av gruvsatsningar
Exempel på möjliga effekter av gruvsatsningar:
 • Arbetstillfällen, befolkningsökning, ökade inkomster, skatteintäkter.
 • Förbättrad infrastruktur.
 • Agglomerationseffekter (”kluster” av ftg.).
 • Ackumulation av humankapital, socialt kapital.
huvudsakliga efterfr geeffekter
Huvudsakliga efterfrågeeffekter:
 • Gruvverksamhet efterfrågar varor och tjänster. Viss potential att upphandla dessa lokalt.
 • Gruvarbetare efterfrågar varor och tjänster. Stor potential att möta efterfrågan lokalt.
 • Potentiella kringeffekter/multiplikatoreffekter.
v r studie analys av potentiella effekter av en storskalig j rnmalmsbrytning i pajala fokus p
Vår studie; analys av potentiella effekter av en storskalig järnmalmsbrytning i Pajala. Fokus på:
 • Arbetstillfällen
 • Inkomster

} Viktiga förutsättningar för tillväxt

Viktiga aspekter:

 • I dagsläget uppgår total sysselsättning i Pajala till ca 2657. Till denna arbetsmarknad tillkommer ca 1071 direkta arbetstillfällen enligt våra förutsättningar – hur hantera dessa proportioner?
metod
Metod:
 • Scenariobaserad analys med beräkningsmodellen rAps. Tidshorisont 2009-2025. Jämförelse av ”referensscenario” mot ”gruvscenario”.
 • rAps bygger på statistiska samband och kan simulera regionalekonomisk utveckling givet antaganden om ekonomisk tillväxt etc.
vad k nnetecknar scenarioanalys
Vad kännetecknar scenarioanalys?
 • Beskriver en möjlig utveckling givet vissa antaganden om framtiden. Bör ej tolkas som en renodlad prognos.
 • Osäkerhet relaterat till antaganden om framtida utveckling.
 • Resultat tolkas i förhållande till referensscenariot (inte faktiskt utfall)
grundl ggande antaganden
Grundläggande antaganden:
 • Referensscenario utan gruvsatsning där befolkningsutvecklingen följer den negativa trenden.
 • Makroekonomisk utveckling enligt LU 2003/04 (Finansdepartementet).
gruvscenario
Gruvscenario:
 • Gruvscenario med direkt sysselsättning, produktion och investeringar enligt tidigare PEA.
 • Gruvbrytningens livslängd enligt tidigare PEA (potential att förlängas betydligt).
 • Direkt sysselsättning om 1071 personer under maxproduktion, motsvarande ca 34 % av kommunens arbetsföra befolkning i nuläget.
 • Ökad efterfrågan av arbetskraft antas generera inflyttning.
 • Investeringar om ca 356 MSEK i byggnader, betongstrukturer, vägar och parkeringsplatser under en fyraårsperiod. Analysen inkluderar ej investeringar i maskiner och annan utrustning, samt den infrastruktur som krävs för att frakta järnmalmsprodukter till marknaden.
kan gruvinvesteringar v nda befolkningsutvecklingen
Kan gruvinvesteringar vända befolkningsutvecklingen?
 • I vår studie antas ett trendbrott ske — befolkningen tillåts växa så att förvärvsfrekvensen åtminstone inte sjunker. Således ett optimistiskt scenario.
 • I praktiken kan befolkningstrenden sägas utgöra en flaskhals – lokalt expanderande sektorer begränsas av brist på arbetskraft, efterfrågeeffekten begränsas av pendlare etc.
 • Egentlig frågeställning; vilken potential skapas lokalt av efterfrågechocken?
vad driver befolkningsutvecklingen
Vad driver befolkningsutvecklingen?
 • Inflyttning av arbetskraft krävs för att möta efterfrågan av arbetare till gruvsatsning.
 • Ytterligare arbetstillfällen genom multiplikatoreffekter.
 • Osäkerhet relaterat till andelen inflyttare/långpendlare, men även veckopendlare bidrar till lokal efterfrågan.
vad driver syssels ttningsutvecklingen
Vad driver sysselsättningsutvecklingen?
 • Lokala leveranser av varor och tjänster till gruvverksamhet.
 • Ökande befolkning, sysselsättning och inkomster bidrar till lokal efterfrågan av varor och tjänster.
 • En viktig faktor är entreprenörskap (som dock ej modelleras).
sammanfattning
Sammanfattning:
 • Gruvprojektet bidrar till att skapa förutsättningar för tillväxt.
 • Befolkningen antas överstiga 9000 invånare under mitten av nästa årtionde.
 • 100 direkta gruvjobb kan potentiellt ge upphov till 147 ytterligare jobb i Pajala under produktionsfasen.
 • Ökade inkomster.
alternativscenario ing r ej i studien
Alternativscenario (ingår ej i studien);
 • Modellkörning med mer moderat inflyttning (default i rAps).
 • Befolkningstopp kring 7300 invånare under mitten av nästa årtionde. 93 indirekta arbetstillfällen per 100 gruvjobb, med stor andel inpendlare.
avslutande kommentarer
Avslutande kommentarer:
 • Vårt scenario utmålar ett tydligttrendbrott, men detta bör ses i ljuset av gruvprojektets storlek i förhållande till den lokala arbetsmarknaden och kommunens engagemang som respons på investeringen.
 • Långpendling är en möjlighet, grannkommunerna är dock små, avstånden långa, och infrastrukturen begränsad.
 • Fortsatta studier bör inkludera fler alternativa scenarier (med och utan trendbrott), samt ytterligare analys av vilka ”flaskhalsar” som kan tänkas uppstå.
avslutande kommentarer1
Avslutande kommentarer:
 • Gruvverksamheten kan förändras – potential för en mer långsiktig brytning.
 • Svårt att förutse agglomerationseffekter (”kluster” av ftg.) samt värdera ackumulation av humankapital och socialt kapital.
 • Entreprenörskap och diversifiering av ekonomin är viktigt för framtiden.