Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Balansen Ett kommungemensamt system för presentation av resultat PowerPoint Presentation
Download Presentation
Balansen Ett kommungemensamt system för presentation av resultat

Balansen Ett kommungemensamt system för presentation av resultat

237 Views Download Presentation
Download Presentation

Balansen Ett kommungemensamt system för presentation av resultat

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Balansen Ett kommungemensamt system för presentation av resultat Nöjda göteborgare Nöjda medarbetare God ekonomi Fungerande verksamhet

 2. Verktyg i Göteborg Stads modell för balanserad styrning

 3. Arbetsprocessen i styrmodellen Mål och budget Dialog Utveckling/förbättring Mätning/utvärdering Analys och rapportering

 4. Uppföljningsarbetet Grunduppdraget, budget och verksamhetsplan Mätning Analys Rapportering 1 2 3

 5. Balansen är ett IT-stöd som… • innehåller… • styrkort med tillhörande verksamhets- beskrivningar, styrtal och resultat från mätningar • enkätformulär, rapporter och resultat från undersökningarna

 6. och ger förutsättningar för att… • mäta måluppfyllelsen • följa upp, analysera och utveckla/förbättra verksamheten • jämföra och lära sig av andra • informera och vara ett underlag för kommunikation och dialog mellan både ”de vi är till för”, verksamheter och olika ledningsnivåer

 7. Styrkorten i Balansen • Det balanserade styrkortet presenterar verksamhetens resultat ur fyra perspektiv som ger en kombination av översikt och detaljer på samma gång. • Fokus på det gemensamma och det väsentliga, och eventuella samband, vilket ger ett utgångsläge för förbättringsarbete och utveckling.

 8. Beaktande av flera perspektiv De vi är till för Hur nöjda är de vi är till för med hur vi tillfredställer deras behov? Medarbetare Vilka förutsättningar har medarbetarna och hur uppfattas dessa? Verksamhetens processer Hur fungerar våra processer? Ekonomi Hur ser utfallet/ resultatet ut?

 9. Hur har styrtalen tagits fram? • VisionVilken önskebild? • VerksamhetsidéVilket uppdrag? • Styrande dokumentVilka dokument? • Behov hos dem vi är till förVilka behov? • ProcesserVad gör vi? • FramgångsfaktorerVad gör att vi lyckas? • StyrtalHur ser vi att vi når • målen?

 10. Styrtalens egenskaper • Fokusera det viktiga • Vara påverkbara • Driva beteenden mot målen • ”Vilket beteende driver styrtalet? • Visa på samband • Ge helhetsbild • Generella och jämförbara

 11. Styrkorten i sitt sammanhang Uppdrag/styrdokument Vad vill vi? Processer Vad och hur gör vi? Framgångsfaktorer Indikatorer/styrtal Varför blev resultatet som det blev? Hur kan resultatet förbättras? Handlingsplan

 12. 2006-2007- förbättringsarbetet i sammanfattning • Balansen kommungemensamt system • förtydligat ansvar kring innehåll och system • Översyn för ökad nytta och tillförlitlighet • Reviderade styrkort: inaktuella el. ickefungerade styrtal har rensats bort, nya tillkommit • Förenklade handgrepp och förbättrade presentationsmiljöer

 13. Systemansvarsforum • Systemansvarig • Balansensamordnare (regionvis/förvaltning) • Kvalitetsgrupp SK (metodstöd) • (Utförare) Funktionsh. Anneli Snis, Begsjön Äldreoms. Annette Hansson- Klevner, Älsvborg IFO Elinor Bylund, Örgryte Förskola/ skola Rickard Nilsson, Tuve-Säve Användarforum/Referensgrupp Balansensamordnare från berörda förvaltningar Systemområde Kvalitet Innehåll • Balansen • Enkätundersökningar • Aktivitetshjulet • Utmärkelseapplikationer Beslutsforum • Systemägare • Förvaltningschefer (regionvis/förvaltning) • Systemansvarig vid behov Huvudprocess (linje)Förvaltar och utvecklar innehållet i styrkorten utifrån verksamheternas krav StödprocessFörvaltar och utvecklar IT-stödet • Styrkortsansvarsforum • Verksamheter • Förvaltnings- och verksamhetsledning • Enhetschefer

 14. Uppföljningsarbetet Grunduppdraget, budget och verksamhetsplan Mätning Analys Rapportering 1 2 3

 15. Analysera resultaten 5 3 6 1 2 4 7 Samman- fatta och dra slutsatser Besluta om åtgärder Jämför med andra Identifiera tendenser Studera det egna resultatet Sök orsaker och samband Reflektera över periodens aktiviteter

 16. Systemet Balansen Balansen på stadsnätet/intranätet http://www.datalager.goteborg.se Balansen på internet http://www.balansen.goteborg.se

 17. Aktivitetshjulet