del 4 kontraktsrett
Download
Skip this Video
Download Presentation
Del 4 Kontraktsrett

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Del 4 Kontraktsrett - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Del 4 Kontraktsrett. Tre hovedproblemstillinger Kontraktsrettsreglenes virkninger Hvilke regler bør gjelde for å nå ønskede mål Begrunnelser (og evt. forklaringer) på kontraktsrettsregler Hovedspørsmål: Bidrar eksisterende eller alternative regler til Pareto-effektivitet og ønsket fordeling?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Del 4 Kontraktsrett' - shamus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
del 4 kontraktsrett
Del 4 Kontraktsrett
 • Tre hovedproblemstillinger
  • Kontraktsrettsreglenes virkninger
  • Hvilke regler bør gjelde for å nå ønskede mål
  • Begrunnelser (og evt. forklaringer) på kontraktsrettsregler
 • Hovedspørsmål: Bidrar eksisterende eller alternative regler til Pareto-effektivitet og ønsket fordeling?
  • Regler som insitamenter
 • To typer av analyseverktøy
  • Spillteori for studier av forholdet mellom to parter
  • Markedsteori (fullkommen konkurranse) for studier av hele markeder
kapitlenes hovedinnhold
Kapitlenes hovedinnhold
 • Kap 11 Hovedspørsmål og overordnet kontraktsrettsteori
  • Kontraktsretten bidrar til oppfyllelse av FK-forutsetningene
  • Kontraktsretten gir insitamenter til effektivitet
 • Kap 12 Avtalevilkår i et marked
  • Frivillig utforming av sekundære avtalevilkår i et marked
  • Virkninger av deklaratoriske og preseptoriske regler for slike plikter
 • Kap 13 Erstatningsvernet ved kontraktsbrudd
  • Frivillig valg av avtale om erstatningsplikt
  • Partene ønsker i egeninteresse å pålegge seg selv sanksjoner
 • Kap 14 Deklaratorisk kontraktsrett og annen utfylling
  • Betydningen av majoritetssynspunktet og tyngende bakgrunnsrett
  • Mangelsansvaret analysert v.hj.a. modell for fullkommen konk.
  • Teorien anvendt på videospillerdommen
kap 11 hovedsp rsm l og overordnet kontraktsrettsreori
Kap 11 Hovedspørsmål og overordnet kontraktsrettsreori

11.1 De tre problemtyper

11.2 Virkninger av kontraktsrettsregler

11.2.1 Analyseverktøy

 • Forutsetning i RØ: Rasjonelle aktører
 • Forutsetning for kontraktsretten: Betjene aktører som antas å være i stand til å handle i overensstemmelse med egne interesser (=Rasjonelle aktører?)
 • Spillteori passer for avtalesituasjonen med to eller få aktører (?), ellers markedsteori

11.2.2 Kontraktsrettsregler og effektivitet

 • Kontraktsrettsregler fjerner hindringer for Pareto-forbedringer
 • Kontraktsrettsregler reduserer transaksjonskostnader

11.3 Hvilke kontraktsvilkår og kontraktsrettsregler bør vi ha?

 • To viktige spørsmål i kontraktsretten:
  • Hvilke løfter bør håndheves?
  • Hvilke sanksjoner bør vi ha for kontraktsbrudd?
 • Svarene avhenger av målsetning: Effektive avtaler
  • Hvilke løfter bør håndheves for at resultatet skal bli effektivt?
  • Hvilke sanksjoner bør vi ha for at resultatet skal bli effektivt?
 • Effektivitet som harmoniserende moment i kontraktsretten

11.4 Forklaring av rettsregler

11 5 markedsanalyser uten kontraktsbrudd
11.5 Markedsanalyser uten kontraktsbrudd
 • En ideell (eller perfekt) kontrakt er en kontrakt som partene ville ha inngått hvis det ikke hadde vært for transaksjonskostnader
 • En ideell kontrakt er Pareto-effektiv
 • Frikonkurransemodellens likevektsløsning består av ideelle kontrakter. (Her er det forutsatt at det ikke foreligger transaksjonskostander)
 • Tema i RØ:
  • Bidrar kontraktsrettsregler til at den ideelle kontrakt blir realisert?
  • Hvordan bør kontraktsretten være for å realisere den ideelle kontrakt?
  • Kan kontraktsretten begrunnes og forklares som et resultat av et ønske om å realisere den ideelle kontrakt?
 • Korrespondanser mellom FK-modellen (med ideell kontrakt) og kontraktsretten
11 6 spillteoretisk analyse av erstatning etter oppfyllelsesinteressen
11.6 Spillteoretisk analyse av erstatning etter oppfyllelsesinteressen

Mulige grunner til at normen ”avtaler skal holdes” blir etterlevet:

 • Dom for erstatning etter oppfyllelsesinteressen, annen erstatning, naturaloppfyllelse
 • Skyld, skam, hensyn til fremtidig forretningsvirksomhet

11.6.1 Forhandlingsspill uten kontrakt og uten norm om at ”avtaler skal holdes”

 • Tilvirkningskontrakt
  • Produksjonskostnader: 7
  • Kjøpers betalingsvillighet: 4
  • Samarbeidsoverskudd: 3 (1 til kjøper og 2 til selger)

Selger: dominerende strategi (DS): Ikke samarbeid

Kjøper: beste svar (ingen DS): Ikke forskutter

11 6 spillteoretisk analyse av erstatning etter oppfyllelsesinteressen forts
11.6 Spillteoretisk analyse av erstatning etter oppfyllelsesinteressen (forts.)
 • Virkning av normen ”avtaler skal holdes” med erstatningsplikt for brudd (positiv analyse)

11.6.1 Forhandlingsspill med kontrakt

Selger: DS: Oppfyllelse

Kjøper: DS: Forskutter

11 7 forklaring av rettsregler konomisk teori om kontraktsrett
11.7 Forklaring av rettsregler - økonomisk teori om kontraktsrett
 • Begrunnelser/forklaringer av kontraktsrettsregler
  • Ønske om oppfyllelse av FK-forutsetninger
  • Problemløsning når FK ikke er mulig eller ønskelig
  • Ønske om å redusere transaksjonskostnader
 • Kontraktsretten har som formål (iflg. teori i Cooter & Ulen):
  • å stimulere til samarbeid mellom partene
  • å skape optimal grad av oppfyllelse
  • å skape optimal innrettelse
  • å minimalisere forhandlingskostnader
  • å skjerme 3. mannsinteresser
 • Teorien kan oppsummeres slik:
  • Kontraktsretten har som formål å bidra til at FK-forutsetningene blir oppfylt, korrigere markedssvikt og redusere transaksjonskostnadene (bidrar til effektivitet)
 • Betydningen av en slik teori
  • Interessant perspektiv om effektivitet skulle være et grunnleggende formål
  • Fastere holdepunkt for å vurdere reelle hensyn
  • Pedagogisk fordelaktig
12 avtalevilk r i et marked
12 Avtalevilkår i et marked
 • Bestemmelse av primære avtalevilkår kan analyseres v.hj.a. markedsteori, herunder modell for fullkommen konkurranse
 • Virkninger av sekundære avtalevilkår på pris og omsatt mengde kan analyseres v.hj.a. samme modell(er)
 • Sekundære avtalevilkår påvirker partenes kostnader og betalingsvillighet, hvilket fører til ”skift” i tilbuds- og etterspørselskurver, og derved forflytninger av likevektsløsninger.
13 erstatningsvernet ved kontraktsbrudd
13 Erstatningsvernet ved kontraktsbrudd
 • Hvilke kontraktsregler kan partene forventes å bli enige om?
 • Hvilken erstatningsplikt kan partene forventes å bli enige om?
 • Partene vil ønske å underlegge seg selv sanksjoner slik at den ideelle kontralt blir inngått og oppfylt

13.1 Oppfyllelse, brudd og sanksjoner

 • En ideell kontrakt er
  • fullstendig (spesifikasjoner for alle mulige situasjoner)
  • effektiv (mest mulig til fordeling)
 • Kontraktsretten bør bidra til at ideelle kontrakter blir inngått
 • ”Kostnad av kontraktsbrudd” bør internaliseres

13.1.1 Spillteoretisk analyse

 • Problemstillinger:
  • Virkning av erstatning etter oppfyllelsesinteressen på partenes adferd
  • Blir resultatet av partenes adferd effektivt?
  • Hvilken erstatningsregel bør partene velge om de ønsker mest mulig til fordeling?
 • Erstatning etter oppfyllelsesinteressen gir ”riktig” internalisering
slide10
13.1.1 Spillteoretisk analyse (forts.)Tabell 13.1 Forhandlingsspill om tilvirkning uten kontrakt som kan håndheves, med to mulige samarbeidskostnaderBest for selger å bryte en eventuell kontraktDette vil kjøper forstå, og vil derfor ikke forskuddsbetale
slide11
13.1.1 Spillteoretisk analyse (forts.)Tabell 13.2 Forhandlingsspill med kontrakt og med to mulige oppfyllelseskostnader- Ved oppfyllelse blir utfallene som i tabell 13.1- Hvis oppfyllelseskostnadene blir høye, vil selger bryte- Dominerende strategi for kjøper: Forskutter- Resultatet er Kaldor-Hicks-effektivt og Pareto-effektivt uansett faktiske oppfyllelseskostnader- En rasjonell aktør vil uten sanksjoner ikke forhåndsbetale (ingen kontrakt)- Betinget normativ konklusjon: Hvis partene ønsker Pareto-effektivitet, bør de avtale erstatning etter oppfyllelsesinteressen
slide12
13.2 Innrettelse
 • Innrettelse gir større utbytte ved oppfyllelse
 • Innrettelse gir tap ved brudd (i mangel av erstatning)
 • Skal vise: Erstatning etter perfekt oppfyllelsesinteresse gir Pareto-effektivitet

13.2.1 Løftemottagers rasjonelle valg (under usikkerhet)

13.2.1.1 Forventet gevinst og tap

S = størrelse på en gevinst, et tap, etc.

P = sannsynligheten for at S skal bli realisert

PS = forventningsverdien

 • Antar at løftemottager (og senere løftegiver) kun vurderer forventningsverdier

13.2.1.2 Innrettelse uten kontrakt (tabell 13.3)

slide13
13.2.1.2 Innrettelse uten kontraktTabell 13.3 Forhandlingsspill uten kontrakt og med to alternative innrettelseskostnaderØverste linje: lav innrettelse (kostnad = 0)Nederste linje: høy innrettelse(kostnad = 0,2)Best for selger ikke å samarbeide (DS)Best for kjøper med lav innrettelse (BR)
slide14
13.2.1.3 Kontrakt som kan håndheves- Innrettelse avhenger av erstatning ved kontraktsbruddPerfekt oppfyllelsesinteresse = oppfyllelsesinteressen for den innrettelse som gir et Kaldor-Hicks-effektivt resultatImperfekt oppfyllelsesinteresse = oppfyllelsesinteressen for øvrige innrettleser

Bestemmelse av den perfekte oppfyllelsesinteresse

 • Spørsmål: Hvilken innrettelse er Kaldor-Hicks-effektiv (i tabell 13.3)?
 • Svar:
  • Ved lave samarbeidskostnader: Høy innrettelse og samarbeid
  • Ved høye samarbeidskostnader: Lav innrettelse og ikke samarbeid
  • Altså: Samarbeidskostnadene bestemmer om samarbeid er K-H-effektivt
  • Ex ante (før beslutning): usikkert hva samarbeidskostnadene vil bli og dermed om selger vil samarbeide
  • Anta at sannsynligheten for samarbeid (P) øker fra 0 til 1
  • K-H-effektivitet: Lav innrettelse for ”lav” P, høy innrettelse for ”høy” P
  • ”Vippepunkt” for en bestemt verdi av P
  • Forventet utfall for partene samlet ved lav innrettelse:
   • P(1+2) + (1-P)(-4+4) = 3P
  • Forventet utfall for partene samlet ved høy innrettlse:
   • P(1,5+2) + (1-P)(-4,2+4) = 3,7P-0,2
  • Vippepunkt for P*, der P* bestemmes av
   • 3P* = 3,7P* - 0,2
   • som gir P* = 2/7
  • Heretter: Antar P<2/7, dvs at lav innrettelse er K-H-effektivt.
slide15
13.2.1.4 Utfall ved kontraktsbrudd under perfekt og imperfekt oppfyllelsesinteresse (jfr. tabell 13.4)Lav innrettelse: Kjøpers utfallved kontraktsbrudd: 1; selgers utfall: -1 (for begge oppfyllelsesinteresser)Høy innrettelse:- Imperfekt oppfyllelsesinteresse, som inkl. negativ kontraktsinteresse (= 0,2):- - Kjøpers utfall: 1,7-0,2 = 1,5 ; Selgers utfall: -1,7- Perfekt oppfyllelsesinteresse, som ikke inkl. negativ kontraktsinteresse (ikke K-H-eff) - Kjøpers utfall: 1-0,2 = 0,8; Selgers utfall: -1
13 2 1 5 akt renes valg
13.2.1.5 Aktørenes valg

(i) Erstatning etter den imperfekte oppfyllelsesinteressen:

 • Kjøper velger høy innrettelse (ikke K-H-effektivt)

(ii) Erstatning etter den perfekte oppfyllelsesinteressen:

 • Lav innrettelse best ved brudd (utfall = 1 > 0,8)
 • Høy innrettelse best ved oppfyllelse (utfall = 1,5 > 1)
 • Anta hypotetisk at sannsynligheten for oppfyllelse (P) øker fra 0 til 1
  • Kjøper vil velge lav innrettelse når P er ”lav”
  • Kjøper vil velge høy innrettelse når P er ”høy”
 • Vippepunktet:
  • Kjøpers forventede utfall ved lav innrettelse:
   • P(1) + (1-P)(1) = 1
  • Kjøpers forventede utfall ved høy innrettelse:
   • P(1,5) + (1-P)(0,8) = 0,7P + 0,8
   • Vippepunkt for P*, der P* bestemmes av
   • 1 = 0,7P* + 0,8, som gir
   • P* = 2/7
  • Antok at P<2/7, og at kjøper vet dette.
  • Kjøper vil i egeninteresse velge lav innrettelse (hvilket er best også for ”samfunnet”
 • Konklusjon: Hvis det gis erstatning etter den perfekte oppfyllelsesinteresse, vil kjøper innrette seg slik at resultatet bli K-H-effektivt. Hvis det gis erstatning etter den imperfekte oppfyllelsesinteresse, vil innrettelsen bli for høy til å gi et K_H-effektivt resultat
13 2 2 betinget normativ analyse
13.2.2 Betinget normativ analyse
 • Den (vitenskapsteoretisk) positive analyse viser at erstatning etter den perfekte oppfyllelsesinteresse gir et K-H-effektivt resultat
 • Hvis man ønsker et K-H-effektivt resultat, er erstatning etter den perfekte oppfyllelsesinteresse en mulig sanksjonsregel
 • Hvorfor erstatning etter perfekt oppfyllelsesinteresse?
  • Hvis løftegiver må erstatte all innrettelse, vil løftemottager øke innrettelsen så lenge dette gir et stadig bedre utfall ved oppfyllelse
  • Intet å tape på brudd
  • For høy innrettelse
 • Konklusjon:
 • Hvis partene ønsker innrettelse som innebærer Kaldor-Hicks-effektivitet (ved kontraktsoppfyllelse eller brudd), bør brudd erstattes etter den perfekte oppfyllelsesinteressen. Innrettelsen blir for høy hvis alle innrettelseskostnader erstattes
 • Hvis kontraktsretten skal ha som formål å bidra til Kaldor-Hicks-effektiv utnyttelse av samfunnet ressurser, bør det ved kontraktsbrudd betales erstatning etter den perfekte oppfyllelsesinteressen.
ad