Processtöd Tillgänglighet - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Processtöd Tillgänglighet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Processtöd Tillgänglighet

play fullscreen
1 / 36
Processtöd Tillgänglighet
123 Views
Download Presentation
shalom
Download Presentation

Processtöd Tillgänglighet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Processtöd Tillgänglighet Genomförs av: Handisam -Myndigheten för handikappolitisk samordning Handikappförbunden - 39 förbund i samverkan Finansieras av: Europeiska socialfonden, ESF

 2. Syfte med dagen Att ge grundläggande förståelse om vad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning handlar om Att så frön om hur ni kan arbeta med tillgänglighet i ert projekt Att ni ska veta vart ni ska vända er för att få mer hjälp och information

 3. Foto: www.paulquant.se

 4. Funktionshinderperspektivet • Utgå i planering och genomförande från att alla har olika förutsättningar • Sträva mot generella lösningar – särskilda lösningar är ett komplement • Bedöma hinder och/eller det stöd som behövs

 5. Foto: www.paulquant.se

 6. En film från Handisam: Öka tillgängligheten nu!

 7. Vilka tankar väcker filmen hos dig?

 8. Var rädd om orden

 9. Vad säger vi… Personer med funktionsnedsättning Bristande tillgänglighet är det som gör att personer med funktionsnedsättning inte kan vara delaktiga Miljön är funktionshindrande

 10. Foto: www.paulquant.se

 11. Personer med funktionsnedsättning (16-64 år) Drygt 900 000 personer i Sverige har någon funktionsnedsättning Av dessa har mer än 500 000 en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 50 procent av personerna med en funktionsnedsättning är sysselsatta

 12. Onödig ohälsa Den upplevda ohälsan är 10 gånger högre bland personer med funktionsnedsättning jämfört med övriga befolkningen. En tredjedel av den upplevda ohälsan går inte att koppla till själva funktionsnedsättningen. Den beror istället på ekonomisk otrygghet, diskriminering och brist på tillgänglighet.

 13. Ohälsan kan minskas genom att: • förbättra ekonomiska förutsättningar • minska kränkande bemötande • öka det sociala deltagandet • förändra levnadsvanor

 14. Foto: www.paulquant.se

 15. Tillgänglighet Foto: www.paulquant.se Fysisk tillgänglighet Tillgänglig information och kommunikation Tillgänglig verksamhet

 16. Fysisk tillgänglighet Foto: www.paulquant.se

 17. Inte så tillgängligt…. Foto: www.paulquant.se

 18. Allergier och astma Vad kan vi göra för att förbättra? Bra ventilation Rengöringsmedel och tvål som är parfymfri Undvika starka dofter

 19. Tillgänglig kommunikation Foto: www.paulquant.se

 20. Hörselnedsättning Bra ljudmiljö Använd högtalaranläggning och mikrofon vid personalmöten och arbetsplatsträffar Hörselslinga

 21. Tillgänglig information

 22. Alternativa format Lättläst svenska Inläst Punktskrift Stor stil Word eller tillgänglig PDF

 23. Information från till exempel myndigheter Tidningar och böcker Reklam Läromedel och kurslitteratur Läs- och skrivsvårigheter Svårt att läsa och att förstå text, såsom:

 24. Att skriva klartext ”… Handikappaspekter alltid finns med vid planering och utförande av kommunal verksamhet och när man bedömer konsekvenserna före beslut” Lätt- eller svårbegripligt?

 25. Att skriva klartext ”… Varje gång vi fattar politiska beslut i kommunen eller planerar för framtiden ska vi tänka på människor med funktionsnedsättning” Lätt eller svårt att begripa?

 26. Tillgänglig verksamhet Foto: www.paulquant.se

 27. Att möjliggöra delaktighet och jämlikhet • Ledningsfråga • Arbetsmiljöfråga • Kunskapsfråga

 28. Foto: www.paulquant.se

 29. Se signaler Koncentrations-svårigheter trötthet ökad sjukfrånvaro Kunskap om psykisk ohälsa Åtgärder • Kortare arbetspass • Utbildningar i mindre grupper • Anpassad pedagogik efter målgruppen

 30. Film om ledarskap Företaget Fresh AB

 31. Gruppdiskussion Vad kan du göra för att förbättra tillgängligheten i ert projekt? Vad är fördelarna med att inkludera tillgänglighet i ert projekt? Hur ska ni få in tillgänglighet i projektets alla olika delar? Är ni i behov av ytterligare kompetensutveckling i tillgänglighet? Vilka behov har era projektdeltagare?

 32. Vi erbjuder: Hemsida med utbildningsmaterial och filmer www.tillgangligtprojekt.se Telefonsupport, sakkunnig rådgivning 0771-600 840 Direktvägledning - vi läser din ansökan och ger återkoppling Information och utbildningar Tillgänglighetskonsulter

 33. Kontakt Barbro Lindgren Regioncoach Mellersta och Övre Norrland 070 655 08 53 Barbro.lindgren@hso.se