slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FÖRORD PowerPoint Presentation
Download Presentation
FÖRORD

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19
elke

FÖRORD - PowerPoint PPT Presentation

160 Views
Download Presentation
FÖRORD
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. FÖRORD Tillgänglighet för alla Planläggningsavdelningen vid Staden Jakobstads tekniska verk har kartlagt tillgänglighetens nuläge i Jakobstads centrum, som en del av uppdateringen av planen för Jakobstads affärscentrum. Kartläggningen har gjorts under sommaren 2005 och vintern 2006. Kartläggningen har observerat svårigheter och brister i tillgängligheten i Jakobstads centrum. Kartläggningen har undersökt främst affärsbyggnaders ingångar men också gatuområden och -övergångar. Denna rapport innehåller en sammanfattning av observationerna och fakta vid fortsatt planering samt eventuella åtgärder. Rapportens syfte är också att få berörda parter såsom affärsinnehavare, disponenter, planerare, beslutsfattare osv. att förstå innebörden att skapa en trygg, fungerande och trivsam miljö. Tillgänglighet är en grundrättighet; bl.a. markanvändnings- och bygglagen förutsätter en socialt fungerande verksamhetsmiljö. En tillgänglig miljö gynnar oss alla. Samhället ska vara användbart och tillgängligt för oss alla och i alla åldrar! Statistiken visar också att åldringars antal växer. Då vi arbetar för en trivsam miljö idag så gynnar det vårt eget åldrande i framtiden. Begreppet tillgänglighet definieras som ”möjlighet att ta del av något eftersträvansvärt”. Tillgänglighet kan också beskrivas som att det består av både närhet och nåbarhet. Man vill ha det man önskar nära, alternativt ska man lätt kunna nå det. Att enkelt kunna köpa det man behöver till vardags måste anses vara eftersträvansvärt för alla. ¹ De kartlagda områdena i Jakobstads centrum har varit gågatan, Forumkvarteret, norra delen av Storgatan, delar av Alholmsgatan och Styrmansgatan. Totalt kartlades 72 affärsingångar i dessa områden, vilket utgör 40% av centrums lokaler i gatuplan. Kartläggningen utfördes som fältarbete, delvis tillsammans med handikapprådet i staden, genom fotografering och användningen av invalidförbundets blankett angående kartläggning av hindersfrihet. Invalidförbundet har utvecklat ett poängsystem i skala 1-5. Följande har bedömts; nåbarhet, INVA-parkeringsplatser, trottoarer, ingångar och belysning. Under vintern 2006 utfördes också en kartläggning av ingångarnas belysning på gågatan och norra delen av Storgatan. Samtidigt kontrollerades vinterskötselns nivå på de kartlagda områdena. Som resultat av kartläggningen är denna rapport samt att alla berörda får ett kartläggningskort. I detta framgår observationer vid den kartlagda ingången samt kommentarer som kan vara till hjälp vid eventuella åtgärder. ¹ “Dags att handla nu.” Stefan Svedström och Helen Holm. Boverket 2004.

 2. ESIPUHE Esteettömyyttä kaikille Pietarsaaren kaupungin teknisen viraston kaavoitusosasto on kartoittanut keskustan esteettömyyden nykytilanteen. Tämä on osana Pietarsaaren keskustassa liikekeskustasuunnitelman päivitystä. Kartoitus on tehty kesällä 2005 ja talvella 2006. Kartoituksessa ilmeni vaikeuksia ja puutteita Pietarsaaren keskustan esteettömyydessä.Kartoituksessa tutkittiin pääasiallisesti liikerakennuksien sisäänkäyntejä, mutta myös katutiloja ja –ylityksiä. Tämä raportti sisältää tiivistelmän havainnoista ja faktoja jatkosuunnitelmissa kuten myös mahdollisia toimenpiteitä. Raportin tavoite on myös saada asiaan liittyvien, kuten liikkeenomistajat, isännöitsijät, suunnittelijat, päättäjät jne. ymmärtämään turvallisen, toimivan ja viihtyisän ympäristön luomisen merkityksen. Esteettömyys on perusoikeus; mm. maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää sosiaalisesti toimivan toimintaympäristön. Esteetön ympäristö suosii meitä kaikkia. Yhteiskunnan tulee olla käytettävissä ja meidän kaikkien saavutettavissa ja joka iässä! Tilastot kertovat että myös vanhusten määrä kasvaa. Kun työskentelemme viihtyisän ympäristön puolesta tänään, suosii se myös tulevaisuudessa omaa ikääntymistämme. Esteettömyyden määritelmä tarkoittaa ”mahdollisuutta osallistua kaikkeen, joka on tavoittelemisen arvoista.” Esteettömyyttä voidaan kuvailla myös siten, että se koostuu sekä läheisyydestä että saavutettavuudesta. Se, mitä halutaan pitäisi olla lähellä, vaihtoehtoisesti sen pitäisi olla helposti saavutettavissa. Jokapäiväisten tuotteiden osto helposti tulee nähdä tavoittelemisen arvoiseksi kaikille. Kartoitetut kohteet Pietarsaaren keskustassa ovat kävelykatu, Forum-kortteli, Isokadun pohjoisosa, osa Alholminkadusta ja Perämiehenkatu. Alueilla kartoitettiin yhteensä 72 liikehuoneiston sisäänkäynnit, mikä käsittää 40% keskustan katutason huoneistoista. Kartoitus suoritettiin ns. kenttätyönä, osittain yhteistyössä kaupungissa toimivan vammaisneuvoston kanssa, käyttäen apuna valokuvausta ja Invalidiliiton esteettömyyskartoituslomaketta. Invalidiliitto on kehittänyt arvosteluasteikon arvoilla 1-5. Seuraavat asiat on arvotettu: saavutettavuus, INVA -pysäköintipaikat, jalkakäytävät, sisäänkäynnit ja valaistus. Talvella 2006 tehty valaistuskartoitus tehtiin Kävelykadun ja Isokadun pohjoisosan alueella. Talvihoidon tasoa tutkittiin samalla alueella jolla esteettömyyskartoitus tehtiin. Kartoituksen tuloksena on tämä raportti. Kaikki esteettömyyskartoitukseen liittyvät saavat oman kartoituskorttinsa , josta ilmenee kartoitetun sisäänkäynnin havaintoja ja kommentteja, joista voi olla apua tulevia mahdollisia toimenpiteitä varten.

 3. Stadsbiblioteket/ Pietarsaaren kaupunginkirjasto Halpa-Halli Posten/ Posti Prisma Medi-Apoteket/ Medi-Apteekki Intersport K-Market Moda Treffis KELA Servicestation Teboil / Huoltoasema Teboil en del frisörsalonger / osa kampaamoliikkeistä SAMMANSTÄLLNING AV JAKOBSTADS ÄFFARSUTRYMMEN, SOM EN FUNKTIONSHINDRAD LÄTT KAN NÅ / KOOSTE LIIKETILOISTA PIETARSAARESSA, JOIHIN LIIKUNTAESTEINEN PÄÄSEE HELPOSTI(O5/ 2005) EXEMPEL PÅ DAGSLÄGET / NYKYTILANTEEN ESIMERKKEJÄ

 4. TILLGÄNGLIG MILJÖ / ESTEETÖN YMPÄRISTÖ • Kartläggningen har också kartlagt en del av centrums gatuområden såsom gatuövergångar, trafikkorsningar och fotgängarområden. • Artificiell belysning (tot 43 affärsinångar på gågatan och Storgatan) och vinterskötseln nivå granskades vintern 2006 (15 minusgrader och lätt snöfall). • Följande observationer gjordes: • Trafiksystemet bör vara tydligt. • Då en gatuövergång görs fungerande och bra är den lätt att användas av alla, t.o.m. vid snöskottningen. • Snöhögarnas placering var delvis dåliga såsom Storgatans INVA-parkering. • Vintertrottoarens sandmängd är bra men på en för smal zon. • Kantområden på gågatan är svagt belysta - enbart skyltfönsterbelysning. • Storgatans allmäna belysning är hyfsad - antalet gatuarmaturer är tillräckligt. • Kartoitus on kartoittanut myös osan keskustan katutiloista kuten katuylitykset, liikenneristeykset ja jalankulkualueet. • Keinovalaistusta (yht 43 liikkeiden sisäänkäyntiä Kävelykadulla ja Isolla kadulla) ja talvihoidon tasoa tutkittiin talvella 2006 (-15 astetta ja vastasatanut lumi) • Seuraavat havainnot tehtiin: • Liikennejärjestelmä tulisi olla selkeä. • Katuylitys on toimiva ja hyvä kun on helppokäyttöinen kaikille, jopa lumiauraukselle. • Lumikasat ovat osittain sijoitettu huonosti, esim Isokadun INVA-paikoitus. • Talvihiekoituksen määrä jalankululla on hyvä, mutta liian kapealla vyöhykkeellä. • Kävelykadun reuna-alueet huonosti valaistu – ainoana näyteikkunavalaistus • Kohtuullinen yleisvalaistus Isolla kadulla - katuvalaisimien määrä on riittävä.

 5. OBSERVATIONER VID GATUOMRÅDESKARTLÄGGNINGEN / KATUTILAKARTOITUKSEN HAVAINTOJA HANDIKAPPRÅDETS SYNPUNKT/ VAMMAISNEUVOSTON NÄKÖKULMA EXEMPEL ÄR OBJEKT UR GATUOMRÅDESKARTLÄGGNINGEN / ESIMERKIT OVAT KATUTILAKARTOITUKSEN KOHTEET Trottoarer / Jalkakäytävät: Trottoarer bör vara jämna och trottoarhörn bör vara fria från bl.a. skyltar, trafikmärken. Trottoarers ränndalar bör täckas med galler ifall de utgörs av djupa spår ex. Styrmangatans trottoar på norrsidan. Snöhopar vid trottoarkanten hindrar gåendet. Jalkakäytävien tulisi olla tasaisia ja jalkakäytävien kulmauksien tulisi olla vapaita mm. kylteistä, liikennemerkeistä. Vesikourujen päällä pitäisi olla ritilä, jos on urattuja, esim Perämiehenkadun pohjoispuolen jalkakäytävä. Jalkakäytävää reunustavat lumikasat estävät kulkua. Skyddsvägar / Suojatiet: Skyddsvägars ytmålningar kräver underhåll ty de nöts snabbt, hållbaraste skyddvägsmarkeringen är stenbeläggning. Vägbrunnar bör inte placeras på skyddsvägsområdet. Kantstenens avfasning bör vara vinkelrät mot gatan, ex objekt nr 4. Lutningen mot skyddsvägen bör vara tillräckligt bred, lutningen bör vara 5-8%(max 1:12) och vara den samma hela sträckan Bra exempel på skyddsväg, objekt nr 22. Suojateiden pintamaalaukset vaativat ylläpitoa, koska ne kuluvat nopeasti, kestävin tapa merkitä suojatie olisi kivetyksellä. Kaivoja ei tulisi sijoittaa suojatien alueelle. Luiskatun reunakiven tulisi olla kohtisuorassa katuun nähden, esim kohde nro 4. Suojatielle johtava luiskan tulisi olla riittävän leveä, kaltevuus tulisi olla 5-8%(max 1:12) ja samassa kulmassa koko leveydeltään. Hyvänä esimerkkinä suojatiestä, kohde nro. 22. • Bra korsning. Avfasningarna bra./Hyvä risteys. Luiskausket hyviä. Objekt/kohde 32.

 6. OBSERVATIONER VID GATUOMRÅDESKARTLÄGGNINGEN / KATUTILAKARTOITUKSEN HAVAINTOJA HANDIKAPPRÅDETS SYNPUNKT / VAMMAISNEUVOSTON NÄKÖKULMA EXEMPEL ÄR OBJEKT UR GATUOMRÅDESKARTLÄGGNINGEN / ESIMERKIT OVAT KATUTILAKARTOITUKSEN KOHTEET Kantstenar / Reunakivet: Kantstenens maxhöjd bör vara 4 cm. Infälld kantsten markerar effektivt gränsen mellan trottoar och skyddsväg. Reunakiven maximikorkeus tulisi olla 4 cm. Upotettu reunakivi toimii tehokkaasti merkkinä suojatien ja jalkakäytävän välillä. INVA - parkeringsplatser / INVA - pysäköintipaikat: Parkeringsplatser bör placeras på samma nivå som trottoaren samt indragna dvs bort från trafiken, ex objektnr 8. Pysäköintipaikat tulisi sijoittaa samaan tasoon jalkakäytävän kanssa ja sisäänvedettyjä - pysäköintialue on pois liikenteen keskeltä, esim kohdenro 8. Övrigt / Muut: På vinterna bör sandningen täcka ett tillräckligt brett område. Nedskräpning är ett stort problem på sommaren liksom vintern, eftersom detta engagerar ledhunden. Bästa varnings-/avgränsningsbommen är vågrät, tvåspjälad metallbom. Snett mot väggen placerade bommar bör inte användas. Trottoarens ljudsignallåda bör vara i samma riktning såsom skyddsvägen. Talvella hiekoituksen tulisi olla riittävän leveällä alueella. Roskaisuus on suuri ongelma niin kesällä kuin talvellakin, koska opaskoira kiinnittää niihinhuomiota. Paras varoitus-/ rajauspuomi on metallinen vaakasuora kaksipienainen puomi, erityisestiviistoon seinää vasten asetettuja puomeja ei saisi käyttää. Jalkakäytävän äänimerkkilaatikon tulisi olla samaan suuntaan suojatien kanssa. • Bra korsning. Fungerande parkeringsplats, INVA-platsen har gott om utrymme. • Hyvä risteys. Pysäköintipaikka on toimiva. INVA-paikalla on hyvin tilaa. • Objekt/kohde 29.

 7. VÄLFUNGERANDE GATUOMRÅDE / HYVIN TOIMIVA KATUTILAOBJEKT/KOHDE 6A + TYDLIGT MARKERAD SKYDDSVÄG / SUOJATIE MERKITTY SELKEÄSTI + JÄMN SKYDDSVÄG / TASAINEN SUOJATIE + NEDSÄNKT KANTSTEN / UPOTETTU REUNAKIVETYS + ”RUTFLAGGSMÖNSTRET” LÄTT ATT OBSERVERA / ”RUUTULIPPUKUVIO” ON HELPOSTI HAVAITTAVA + UPPHÖJNING MINSKAR KÖRHASTIGHETER / KOROTUS ALENTAA AJONOPEUKSIA + PÅ VINTERN JÄMN OCH LÄTT ATT GÅ ÖVER TROTS SMÅ FÖRDJUPNINGAR / TALVELLA TASAINEN JA HELPPO YLITTÄÄ PIENTÄ NOTKOA LUKUUN OTTAMATTA - VÄGYTANS MÅLNINGAR NÖTS SNABBT / TIEN PINNAN MAALAUKSET KULUVAT NOPEASTI

 8. GATUOMRÅDE I BEHOV AV ÅTGÄRDER / TOIMENPITEITÄ VAATIVA KATUTILAOBJEKT/KOHDE 1 +SEBARHETEN I KORSNINGEN I HUVUDSAK BRA / NÄKYVYYS RISTEYKSESSÄ PÄÄOSIN HYVÄ + KORSNINGEN ÄR JÄMN OCH LÄTTA ATT GÅ ÖVER PGA SNÖN / RISTEYS ON LUMEN VUOKSI TASAINEN JA HYVÄ YLITTÄÄ • KORSNINGENS TROTTOARPARTI I MITTEN SAKNAR AVFASNINGAR / RISTEYKSEN KESKELLÄ OLEVA JALKAKÄYTÄVÄOSUUS KAIPAA LUISKAUKSIA • MYCKET HÖGA KÖRHASTIGHETER / AJONOPEUDET ERITTÄIN SUURIA • SKYDDSVÄGSMARKERINGARNA SLITS FORT / SUOJATIEMERKINNÄT KULUVAT NOPEASTI • STÖRSTA DELENAV KORSNINGENS KANTSTENAR SAKNAR AVFASNING / VALTAOSA RISTEYKSEN REUNAKIVISTÄ LUISKAAMATTOMIA • TROTTARERS RÄNNDALAR SAKNAR GALLER / JALKAKÄYTÄVIEN VESIKOURUT KAIPAAVAT RITILÄN • PÅ VINTERN SYNS INTE KANTSTENARS AVFASNINGAR / TALVELLA REUNAKIVIEN LUISKIA EI NÄHTÄVISSÄ

 9. Svårtillgängliga zoner för funktionshindrade/ Vaikeakulkuiset vyöhykkeet liikuntaesteisille INVA-WC Svårtillgängliga trafikkorsningar och andra områden/ Vaikeakulkuiset risteykset ja muut alueet Snö som hindrar/Talvella lunta esteenä INVA-Parkering/INVA-pysäköinti (hösten/syksy 2005)

 10. AFFÄRSINGÅNGARS NÅBARHET • Denna kartläggning har uppmärksammat handelns tillgänglighet. Den har fokuserat på affärsingångars och dess omgivningars tillänglighet och nåbarhet. Observationerna baserar sig på Invalidförbundets blankett. • Följande observerades; • De flesta svagheter förekom framför ytterdörren. De flesta förekommande var avsatsers storlek (för trånga), trösklar, ingångars/rampers uppvärmning samt belysning. Brister förekom också i fråga om skyddstak, att urskilja gångbanan samt kantstenars höjd. • En del objekt är lätta att åtgärda medan andra kan kompletteras. Små affärers ingångar är svåra att göras helt hindersfria. Dessa kan kompletteras med medel som underlättar nåbarheten. Exempelvis Storgatans höga trappor – för tydligare ledbarhet bör ledstången gå förbi hörnet. • Andra medel som kan förbättra nåbarheten och uppmärksamheten är ex. ringklocka, effektfärg, ljud/signal. • Tillgänglig ingång - Automatdörrar. Jämn avsats med olika material. Räcke och ledstänger i två höjder. • Esteetön sisäänkäynti - automaattiset ovet. Tasainen tasanne eri materiaaleilla. Kaide ja käsijohteet kahdessa korkeudessa.

 11. LIIKKEIDEN SISÄÄNKÄYNTIEN SAAVUTETTAVUUS • Tämä kartoitus on huomioinut kaupan esteettömyyden. On keskitetty liikkeiden sisäänkäyntien ja niiden ympäristöiden esteettömyyteen ja saavutettavuuteen. • Seuraavat havaittiin: • Useimmat heikkoudet esiintyivät ulko-oven edessä. Useimmat esiintyvät olivat tasanteiden koot (liian ahtaat), kynnykset, sisäänkäyntien/luiskien lämmitys ja valaistus. Puutteet esiintyivät myös katoksissa, kulkuyhteyksien havaittavuudessa ja reunakivien korkeudessa. • Osa kohteista on helppo korjata. Toiset voidaan täydentää. Pienen liikkeen sisäänkäynti on vaikea muuttaa täysin esteettömäksi. Esim Isokadun korkeat portaat – selkeämmän johtavuuden kannalta käsijohteen on mentävä kulman ohi. • Muut keinot jotka voi parantaa saavutettavuutta ja havaittavuutta esim ovikello, tehosteväri, ääni/signaali. • Gatuområdet bör hållas fritt. Ledstången bör gå förbi hörnet. Ifall affärens tillgängliga ingång finns någon annanstans bör info om den fås vid huvudingången. • Katutilaa tulisi pitää avoimena. Käsijohteen on mentävä kulman ohi. Mikäli liikkeen esteetön sisäänkäynti on muualla tulee tieto siitä saada pääsisäänkäynnin kohdalla.

 12. Hindersfrihetens nivå vid ingångar / Sisänkäyntien esteettömyysasteet Ingången är svårttillgänglig/sisäänkäyynti on vaikeasti saavutettavissa Ledsagare behövs / avustaja tarpeellinen Ingången är lätttillgänglig / sisäänkäynti on esteetön Kartläggningens objektnummer / kartoituksen kohdenumero

 13. EXEMPEL PÅ INGÅNGAR – BRISTFÄLLIGASISÄÄNKÄYNTIESIMERKKEJÄ – PUUTTEELLISIA • OMRÅDET FRAMFÖR INGÅNGEN BÖR BELYSAS FÖR ATT BÄTTRE URSKILJA INGÅNGEN • SISÄÄNKÄYNNIN EDUSTA TULISI OLLA VALAISTU SEN HAVAITTAVUUDEN PARANTAMISEKSI • TRAPPOR OCH TRÖSKEL VID INGÅNGEN HINDRAR BL.A. RULLSTOLSBUNDNA OCH ANDRA RÖRELSEHINDRADE ATT BESÖKA BUTIKSUTRYMMET • SISÄÄNKÄYNNILLÄ OLEVAT PORTAAT JA KYNNYS ESTÄVÄT MM PYÖRÄTUOLILLA LIIKKUVIEN JA MUIDEN LIIKKUMISESTEISTEN PÄÄSYN MYYMÄLÄTILAAN • FÖR LITEN AVSATS FRAMFÖR INGÅNGEN FÖRSVÅRAR TILLTRÄDET TILL AFFÄRSUTRYMMET • LIIAN PIENI TASANNE SISÄÄNKÄYNNIN EDUSTALLA VAIKEUTTAA MYYMÄLÄTILAAN PÄÄSYÄ

 14. EXEMPEL PÅ BELYSNING / VALAISTUSESIMERKKEJÄ • INGÅNGEN ÄR INTE ALLS BELYST. ENDA BELYSNINGEN ÄR I SKYLTFÖNSTREN. • SISÄÄNKÄYNTIÄ EI OLE VALAISTU LAINKAAN, AINOA VALAISTUS ON NÄYTEIKKUNOISSA - + INGÅNGEN URSKILJS BRA DÅ DEN BELYSES JÄMNT ÖVERALLT. BELYSNINGEN VISAR TYDLIGT INGÅNGENS PLACERING. + SISÄÄNKÄYNTI EROTTUU HYVIN, KOSKA SE ON KAUTTALTAAN TASAISESTI VALAISTU JA VALAISTUS OSOITTAA SELVÄSTI SISÄÄNKÄYNNIN SIJAINNIN.

 15. REFERENSER / REFERENSSIT GATUMILJÖ / KATUYMPÄRISTÖ ENTRÉ / SISÄÄNKÄYNTI BELYST MILJÖ/ VALAISTU YMPÄRISTÖ KAMPPI, HELSINGFORS / HELSINKI BRA ALLMÄN BELYSNING. GÅNGBANAN MARKERAD MED BELYSNING OCH UPPHÖJNINGAR. HYVÄ YLEISVALO. KULKUREITTI ON MERKITTY VALAISTUKSELLA JA KOHOUMILLA. . PARIS / PARIISI JÄMN GATUYTA – INGA NIVÅSKILLNADER. HINDREN EX. TRÄDEN ÄR TYDLIGT MÄRKTA. TASAINEN KATUPINTA – EI TASOEROJA. ESTEET ON MERKITTY SELVÄSTI, ESIM PUU. KIOTO, JAPAN / JAPANI INGÅNGEN OBSERVERAS LÄTT DÅ INGÅNGEN ÄR BELYST. NOTERA ÄVEN SKYLTNINGENS BELYSNING. SISÄÄNKÄYNTI ON HELPOSTI HAVAITETTAVISSA, KOSKA SISÄÄNKÄYNTI ON VALAISTU. HUOMIOI MYÖS SISÄÄNKÄYNNIN OPASTEEN VALAISTUS.

 16. Invalidförbundet / Invalidiliitto: www.invalidiliitto.fi Näkövammaisten keskusliitto: www.nkl.fi www.elsa.fi www.hel.fi/helsinkikaikille (SuRaKu) www.ymparisto.fi www.liikenneturva.fi ANVÄNDBARA LÄNKAR/ HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ: Planläggningsavdelningen vid Staden Jakobstads tekniska verkhar information om kartläggningen inklusive alla kartläggningskort. Bildmaterial och fakta finns också att tillgå för intresserade.Besöksadress: Strengbergsgatan 1, 68660 Jakobstad Telefon: (06) 785 1111 Pietarsaaren kaupungin teknisen viraston kaavoitusosastolla on informaatiota eteettömyyskartoituksesta ja siihen liityvistä kartoituslomakkeista.Kuvamateriaali ja faktat ovat kiinnostuneiden käytettävissä. Käyntiosoite: Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari Puhelin: ( 06) 785 1111