slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
CZAS TRWANIA POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO PRZESTĘPSTWO SKARBOWE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

CZAS TRWANIA POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO PRZESTĘPSTWO SKARBOWE - PowerPoint PPT Presentation


 • 234 Views
 • Uploaded on

CZAS TRWANIA POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO PRZESTĘPSTWO SKARBOWE. do 3 miesięcy. Może być przedłużone. w uzasadnionych przypadkach na okres do 6 miesięcy. przez organ nadrzędny nad organem prowadzącym postępowanie. na dalszy czas oznaczony.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'CZAS TRWANIA POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO PRZESTĘPSTWO SKARBOWE' - shadi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
CZAS TRWANIA POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO

PRZESTĘPSTWO SKARBOWE

do3miesięcy

Może być przedłużone

w uzasadnionych przypadkach na okresdo 6 miesięcy

przez organnadrzędnynad organem prowadzącym postępowanie

na dalszy czas oznaczony

w szczególnie uzasadnionych wypadkach

przezwłaściwegoprokuratora

(art. 153 § 1 kks)

slide2
Dochodzenie w sprawie o przestępstwo skarbowe po jego przedłużeniu toczy się nadal jako dochodzenie (art. 153 § 2 kks).
 • biegnie od dnia wydania postanowienia o wszczęciu dochodzenia a gdy w sprawie były podejmowane czynności w niezbędnym zakresie w trybie art. 308 kpk, od dnia pierwszej czynności.
 • biegnie od dnia wydania postanowienia o wszczęciu śledztwa, a gdy były podejmowane czynności w niezbędnym zakresie w trybie art. 308 kpk, od dnia pierwszej czynności do wydania postanowienia o zamknięciu śledztwa lub o jego umorzeniu.

Termin dochodzenia

Termin śledztwa

slide3
CZAS TRWANIA POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO

WYKROCZENIA SKARBOWE

do2miesięcy

Może być przedłużone

na dalszy czas oznaczony

w uzasadnionych wypadkach

Wniosek o przedłużenie dochodzenia

rozpatruje organnadrzędnynad organem prowadzącym postępowanie

(art. 153 § 3 kks)

slide4
ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO

to czasowe wstrzymanie biegu procesu

Jeżeli zachodzi długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca prowadzenie postępowania, aw szczególności

- jeżeli nie można ująć podejrzanegoalbo

- nie może on brać udziału w postępowaniu z powodu choroby psychicznej

- lub innej ciężkiej choroby

postępowanie zawiesza się na czas trwania przeszkody.

(art. 22 § 1 kpk)

slide5
URZĄD CELNY

wydaje postanowienie o zawieszeniu

które, wymaga zatwierdzenia przez izbę celną lub prokuratora

 • W czasie zawieszenia urząd celny powinien dokonać:
 • odpowiednich czynności w celu zabezpieczenia dowodów przed ich utratą lub zniekształceniem
 • przeprowadzać czynności mające na celu sprawdzenie, czy nie nie ustały przyczyny zawieszenia.
slide6
Zakończenie postępowania przygotowawczego
 • Prawo do osobistego w terminie co najmniej 7 dni od dnia doręczenia podejrzanemu i jego obrońcy zawiadomienia o końcowym zaznajomieniu się z materiałami postępowania przygotowawczego.
 • Końcowe zaznajomienie następuje wyłącznie na wniosek podejrzanego i jego obrońcy. Z czynności tej sporządza się protokół.
 • Możliwość złożenia wniosku o uzupełnienie postępowania przygotowawczego w terminie 3 dni od daty zaznajomienia podejrzanego z materiałami postępowania
 • Wydanie postanowienia o zamknięciu śledztwa, które ogłasza się stronom.

przejrzenia akt

slide7
Wydanie postanowienia o zamknięciu dochodzenianie jest wymagane, chyba że podejrzany jest zatrzymany lub aresztowany jako sprawca ujęty na gorącym uczynku lub bezpośrednio potem.

Sposoby zakończenia postępowania przygotowawczego

 • 1. Sporządzenie i wniesienie do sądu aktu oskarżenia (art. 331 § 1 kpk)
 • 2. Wniosek o załatwienie sprawy w trybie DPO
 • 3. Postanowienie o umorzeniu i warunkowym umorzeniu postępowania
slide8
Akt oskarżenia

jest to skierowany do sądu wniosek uprawnionego oskarżyciela o stwierdzenie winy oskarżonego w popełnieniu określonego przestępstwa i wyciagnięcia odpowiednich konsekwencji prawnokarnych

Akt oskarżenia uzależniony od trybu postępowania to:

Zwykły akt oskarżenia

 • - , sporządzony w sprawach podlegających rozpoznaniu w trybie zwyczajnym, a które w postępowaniu przygotowawczym toczyły się w trybie śledztwa
 • W takim wypadku urząd celny, w terminie 14 od zamknięcia śledztwa, sporządza akt oskarżenia i przesyła go wraz z aktami prokuratorowi, przekazując jednocześnie dowody rzeczowe. Akt oskarżenia zatwierdza i wnosi do sądu prokurator
slide9
W akcie oskarżenia należy także wskazać urząd celny, któremu przysługują uprawnienia oskarżyciela publicznego (art. 155 § 2 kks)
 • , sporządzony w trybie uproszczonym, nie musi zawierać uzasadnienia.
 • Akt oskarżenia sporządza i wnosi do właściwego sądu oraz popiera go przed tym sądem finansowy organ postępowania przygotowawczego.
 • O wniesieniu aktu oskarżenia w sprawach o przestępstwo skarbowe urząd celny zawiadamia niezwłocznie prokuratora przez doręczenie odpisu tego aktu (art. 155 § 1 kks)

Szczególny akt oskarżenia (uproszczony)

slide10
Wymogi formalne aktu oskarżenia
 • imię i nazwisko oskarżonego, inne dane o jego osobie oraz dane o zastosowaniu środka zapobiegawczego,
 • dokładne określenie zarzucanego oskarżonemu czynu ze wskazaniem czasu, miejsca, sposobu i okoliczności jego popełnienia oraz skutków,
 • wskazanie, że czyn został popełniony w warunkach wymienionych w art. 37 § 1 pkt 4 kks,
 • wskazanie przepisów kks, pod które zarzucany czyn podpada,
 • wskazanie sądu właściwego do rozpoznania sprawy i trybu postępowania,
 • uzasadnienie oskarżenia.
slide11
Urząd Celny w .......................... ................................,dnia.................200...r.. RKS................

AKT OSKARŻENIA

Na podstawie art. 155 § 1 kks, Urząd Celny w ................................................................

o s k a r ż a:

1. Imię i nazwisko ...........................................................z d.* ............................................................

ur..................................................w ........................................s./c.*....................................................

z d. .........................................................................................................................................................

obywatelstwa ..........................................................o wykształceniu...................................................

z zawodu .................................................................zatrudnionego.....................................................

................................................................................osiągającego dochód w zł. .................................

mającego inne źródła utrzymania........................................................................................................

przynoszące dochód w zł. ...................................stanu cywilnego......................................................

mającego na utrzymaniu .....................................................................................................................

nie * karanego za................................................................................................................................

wobec którego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci #*......................................................

o to, że:

.........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

to jest o przestępstwo - wykroczenie* skarbowe, określone w art. ..............................................

................................................................................................................................................... kks

Na podstawie art. 24 § 1 kpk, art. 31 kpk, art. 32 kpk i art. 331 § 1 kpk, art. 469 kpk* w związku z art. 122 § 1 pkt 1 kks w związku z art. 113 § 1 kks sprawa podlega rozpoznaniu przez Sąd................................................................ w ....................................................................

Wydział ........................................................ w postępowaniu uproszczonym.

Finansowym organem dochodzenia, któremu przysługują również uprawnienia oskarżyciela publicznego jest Urząd Celny w...........................................................................................................

warunkowe umorzenie post powania
Warunkowe umorzenie postępowania
 • Zgodnie z art. 336 § 1 jeżeli spełnione są przesłanki uzasadniające warunkowe umorzenie, prokurator zamiast aktu oskarżenia może sporządzić i skierować do sądu wniosek o takie umorzenie.
 • Takie uprawnienie na podstawie art. 122 kks przysługuje również finansowemu organowi postępowania przygotowawczego
slide13
Warunkowe umorzenie zaliczane jest do środków karnych związanych z poddaniem sprawcy próbie (art. 22 § 2 pkt 8)
  • Odpowiednie zastosowanie na gruncie kks znajdują przepisy kodeksu karnego dotyczące warunkowego umorzenia postępowania
 • Art. 66 § 1 kk opisuje przesłanki tej instytucji

SĄDmoże warunkowo umorzyć postępowanie jeżeli

   • wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne
   • okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości
   • postawa niekaranego za przestępstwo umyślne,
   • jego właściwości i warunki osobiste
   • dotychczasowy tryb życia
 • Uzasadniają przypuszczenie,że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał on porządku prawnego a w szczególności nie popełni przestępstwa
przes anki negatywne warunkowego umorzenia
Przesłanki negatywne warunkowego umorzenia

Obecnie kodeks karny skarbowy nie recypuje art. 66 § 2 kk, w którym wskazane zostały przesłanki warunkowego umorzenia.

Przesłanki do zastosowania warunkowego umorzenia określono w kodeksie karnym skarbowym (art. 41 § 1 kks)

slide15
Zgodnie z art. 41 § 1 kks warunkowe umorzenie postępowania karnego można zastosować do sprawcy przestępstwa skarbowego,chyba że przestępstwo to popełniono w warunkach skutkujących nadzwyczajnym obostrzeniem kary zgodnie z art. 37 §1 pkt1-3 i 5-7 kks, tj.:
 • Popełnia umyślnie przestępstwo skarbowe, powodując uszczuplenie należności publicznoprawnej dużej wartości albo popełnia umyślnie przestępstwo skarbowe, a wartość czynu zabronionego jest duża,
 • Uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu,
 • Popełnia przestępstwo skarbowe w warunkach recydywy,
slide16
ograniczenia możliwości zastosowania warunkowego umorzenia c.d.

Popełnia przestępstwo skarbowe, używając przemocy lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo działając wspólnie z inną osobą, która używa przemocy lub grozi jej natychmiastowym użyciem,

 • Przez nadużycie stosunku zależności lub wykorzystanie krytycznego położenia doprowadza inną osobę do popełnienia czynu zabronionego jako przestępstwo skarbowe,
 • Popełnia przestępstwo skarbowe działając w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa skarbowego
slide17

Ograniczenie możliwości zastosowania warunkowego umorzenia zostało wyłączone w następujących sytuacjach:

*Kiedy sprawca działający w grupie lub związku przestępczym odstąpił od udziału w nim i ujawniając przed organem postępowania przygotowawczego istotne okoliczności zamierzonego przestępstwa skarbowgo, zapobiegł mu. (art. 37 § 3 kks)

*Kiedy sprawca uiścił uszczuploną należność publicznoprawną w całości przed zamknięciem przewodu sądowego (art. 37 § 2 kks).

Ograniczenie to zostało również wyłączone przez przepis art. 38 § 3 kks

slide18
- proponowany okres próby,- obowiązki, które należy nałożyć na oskarżonego- i, stosownie do okoliczności, wnioski co do dozoru ( art.336 § 3 kpk w zw. art. 122 § 1 pkt kks).

Występując z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo skarbowe finansowy organ postępowania przygotowawczego może wskazać:

slide19
Umarzając warunkowo postępowanie karne za przestępstwo skarbowe, w związku z którym nastąpiło uszczuplenie należności publicznoprawnej i tej wymagalnej należności nie uiszczono, sąd określa także obowiązek uiszczenia jej w całości w wyznaczonym terminie (art. 41 § 2 kks).
 • sąd może także podjąć warunkowo umorzone postępowanie karne

jeżeli sprawca w okresie próby uchyla się od wykonania określonego obowiązku uiszczenia należności publicznoprawnej

slide20
UMORZENIE POSTĘPOWNIA PRZYGOTOWAWCZEGO

jeżeli postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia umarza się śledztwo lub dochodzenie bez konieczności uprzedniego zaznajomienia z materiałami postępowania i jego zamknięcia

 • Podstawy prawne umorzenia:
   • art. 11 kpk,
   • art. 322 § 1 kpk (przyczyna z powodu nie wykrycia sprawcy),
   • art. 17 § 1 kpk.
slide21
Zgodnie z treścią art. 17 § 1 kpk nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy:
 • 1. Czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia
 • 2. Czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego albo ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia przestępstwa

3. Społeczna szkodliwość czynu jest znikoma

4. Ustawa stanowi, że sprawcanie podlega karze,

5. Oskarżony zmarł

6. Nastąpiło przedawnienie karalności

slide22
7. Postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone albo wcześniej wszczęte toczy się
 • 8. Sprawca nie podlega orzecznictwu polskich sądów karnych
 • 9. Brak skargi uprawnionego oskarżyciela
 • 10. Brak wymaganego zezwolenia na ściganie lub wniosku o ściganie pochodzącego od osoby uprawnionej, chyba ze ustawa stanowi inaczej
 • 11. Zachodzi inna okoliczność wyłączająca ściganie
slide23
Wydaje się postanowienie o umorzeniu postępowania, które powinno zawierać dokładne określenie czynu oraz jego kwalifikacji prawnej, wskazanie przyczyn umorzenia, a gdy umorzenie obejmuje osobę występującą w charakterze podejrzanego – także jej imię i nazwisko oraz w razie potrzeby inne dane o jego osobie.

W postanowieniu o umorzeniu dochodzenia zawsze rozstrzyga się o dowodach rzeczowych i o przepadku przedmiotów czynu zabronionego.

slide24
Postanowienie o umorzeniu wymaga zatwierdzenia przez organ nadzorujący postępowanie.

Tryb zwyczajnyprokurator

Tryb uproszczony zasada izba celna

(art. 325e §2 kpk w zw. z 122 § 1 pkt 2 kks)

W sprawach o przestępstwa skarbowe, które prokurator objął nadzorem zatwierdzenie umorzenia postępowania nie jest konieczne, bowiem postanowienie o umorzeniu nie wymaga zatwierdzenia, jeżeli decyzję tę wydał osobiści prokurator.

Na postanowienie o umorzeniu postępowania przysługuje stronom zażalenie.

slide25
Nadzór nad postępowaniem przygotowawczym
 • Nadzór nad postępowaniem przygotowawczym prowadzonym przez urząd celny sprawuje:

IZBA CELNA

PROKURATOR

slide26
*zaznajamiać się z zamierzeniami prowadzącego postępowanie wskazywać kierunki postępowania oraz wydawać co do tego zarządzenia,

Z tytułu sprawowanego nadzoru organ nadzorujący może w szczególności:

*żądać przedstawienia sobie materiałów zbieranych w toku postępowania,

*uczestniczyć w czynnościach dokonywanych przez prowadzących postępowanie, osobiście je przeprowadzać albo przejąć sprawę do swego prowadzenia ( jednakże zgodnie z art. 122 § 1 pkt 2 kks izba celna z tytułu sprawowanego nadzoru nie może przejąć sprawy do swego prowadzenia),

*wydawać postanowienia zarządzenia lub polecenia oraz zmieniać i uchylać postanowienia i zarządzenia wydane przez prowadzącego postępowanie

(art. 326 § 1-3 kpk)

nadz r nad urz dem celnym w sprawach o wykroczenia skarbowe
Nadzór nad urzędem celnym w sprawach o wykroczenia skarbowe

Zasadniczo nadzór sprawowany jest przez

IZBĘ CELNĄ

Wyjątek:

Jeżeli w toku dochodzenia w sprawie o wykroczenie skarbowe w celu wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego podejrzanego, prokurator powoła biegłych lekarzy psychiatrów, wówczas z mocy prawa obejmuje on nadzorem takie dochodzenie

(art. 122 § 2 kks)

nadz r nad urz dem celnym w sprawach o przest pstwa skarbowe prowadzonych w formie dochodzenia
Nadzór nad urzędem celnym w sprawach o przestępstwa skarbowe prowadzonych w formie dochodzenia
 • W takich sytuacjach nadzór sprawowany jest przez IZBĘ CELNĄ

przez okres 6 miesięcy

W razie niezakończenia dochodzenia w tym terminie dalsze postępowanie toczy się

pod nadzorem prokuratora.

nadz r nad urz dem celnym w sprawach o przest pstwa skarbowe prowadzonych w formie dochodzenia1
Nadzór nad urzędem celnym w sprawach o przestępstwa skarbowe prowadzonych w formie dochodzenia

POWYŻEJ

6 MIESIĘCY

IZBA CELNA

PROKURATOR

6 MIESIĘCY

slide30
Zmiana lub uchylenie przez IZBĘ CELNĄ postanowień wydawanych przez finansowy organ postępowania przygotowawczego

Uprawnienie do zmiany lub uchylenia przez izbę celną postanowień wydawanych przez urząd dotyczy jedynie postanowień niestanowczych (takich, które mogą być uchylone bądź zmienione przez urząd poza trybem zażaleniowym).

Zmianie lub uchyleniu nie podlegają postanowienia, które nie mogą być zmienione przez organ, który je wydał. Mogą one zostać zmienione jedynie w trybie zażaleniowym, jeżeli są zaskarżalne.

rodzaje postanowie
RODZAJE POSTANOWIEŃ

ZASKARŻALNE

Mogą zostać uchylone lub zmienione w trybie zażaleniowym

STANOWCZE

NIESTANOWCZE

NIEZASKARŻALNE

Nie mogą zostać uchylone lub zmienione nawet w trybie zażaleniowym

Nie mogą zostać uchylone lub zmienione przez

IZBĘ CELNĄ

Mogą zostać uchylone lub zmienione przez

IZBĘ CELNĄ

ad