1 / 37

TIETOA JA TIEDONHANKINTAA YRITYSTOIMINTASI TUEKSI: Tiedonlähteitä yrittäjille

TIETOA JA TIEDONHANKINTAA YRITYSTOIMINTASI TUEKSI: Tiedonlähteitä yrittäjille. EU-tiedonlähteitä: viralliset verkkotiedonlähteet. Virallisia verkkolähteitä ovat mm. EU, Euroopan unionin portaali http://europa.eu/index_fi.htm Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimisto

shad-pace
Download Presentation

TIETOA JA TIEDONHANKINTAA YRITYSTOIMINTASI TUEKSI: Tiedonlähteitä yrittäjille

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. TIETOA JA TIEDONHANKINTAA YRITYSTOIMINTASI TUEKSI: Tiedonlähteitä yrittäjille

 2. EU-tiedonlähteitä: viralliset verkkotiedonlähteet • Virallisia verkkolähteitä ovat mm. • EU, Euroopan unionin portaali http://europa.eu/index_fi.htm • Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimisto http://www.europarl.fi/view/fi/homepage.html • EUR-Lex Euroopan unionin oikeus http://eur-lex.europa.eu/fi/index.htm

 3. EU-tietoa yrittäjille Eurooppalainen pk-yritys –portaali • Portaali johdattaa suomeksi eri aihealueiden tiedonlähteisiin • Lopulliset tiedonlähteet englanniksi • Linkitys aihealueita koskeviin direktiiveihin ja asiakirjoihin http://ec.europa.eu/small-business/index_fi.htm

 4. EU-tiedonlähteet • Yhteys asiantuntijaan: • EuropeDirect –puhelin/onlinepalveluun http://europa.eu/europedirect/index_fi.htm • Helsingin yliopiston EU-tietokeskukseen tai http://www.helsinki.fi/kirjasto/keskusta/tutustu/eu-tietokeskus.htm • Tiedotuspisteeseen tai EU-tallekirjastoon http://europa.eu/europedirect/meet_us/index_fi.htm#information_centres > Etsi lähin tiedotuspiste/EU-tallekirjasto

 5. EU-asioiden seuranta • mm. EK - Elinkeinoelämän keskusliitto http://www.ek.fi/ek/fi/eu/EUasioiden_seuranta/index.php

 6. Lakitiedon lähteet

 7. Lakitiedon lähteet • Finlex • Eduskunnan verkkosivut • Eduskunnan kirjasto • Edilex

 8. Finlex Ajantasainen lainsäädäntö ja haku • Säädösnumerohaku • Hakulomakkeet • Pikahaku • Tarkennettu haku • Asiasanahaku • Haku vakiintuneilla säädösnimikkeillä http://www.finlex.fi/fi/

 9. Edilex • Lakitietopalvelu • Voi tarkastaa ajantasaisimmat säädösmuutokset http://www.edilex.fi/saadokset/smur/

 10. Eduskunnan sivut • Valtionhallinnon ajankohtaisia ja muutoksen alla olevia asioita • Asiahausta tietoa käsittelyssä olevista asioista • Hakumahdollisuuksia esimerkiksi: • asiatyypeittäin (esim. hallituksen esitykset, aloitteet) • ryhmittelyn mukaan (esim. lainsäädäntö, EU-asiat) • hakusanalla tai sanaston sanalla • asian tunnuksella tai säädöskokoelmanumerolla http://web.eduskunta.fi

 11. Eduskunnan kirjasto • Avoin kaikille: • Palvelee eduskunnan lisäksi jokaista, joka tarvitsee tietoa eduskunnasta, oikeudesta tai yhteiskunnasta. • Tietopalvelu http://lib.eduskunta.fi/Resource.phx/kirjasto/index.htx

 12. Elki-linkkitietikanta • Verkossa • Avoin • Sisältää Eduskunnan kirjaston asiantuntijoiden valikoimia verkkopalveluja oikeuden, politiikan ja hallinnon alueilta. • Linkit järjestetty myös maittain http://www.eduskunta.fi/kirjasto/Elki/elki.html

 13. Viranomaistietoa yritystoiminnan tukemiseksi

 14. Yritys-Suomi • Työ- ja elinkeinoministeriön ilmainen palvelu • Pk-yrityksille suunnattu • Apua yrittäjille yrityksen kasvamiseen ja kehittämiseen • Tietoa yrittäjien palveluista • Lomakkeita www.yrityssuomi.fi

 15. Muita viranomaistiedonlähteitä • Kansaneläkelaitos www.kela.fi Työnantajan asiat, yrittäjän työterveyshuolto • Verohallinto http://www.vero.fi/fi-FI   Yrityksen vero-asiat: veroinfo, verotilipalvelu • Palkka.fihttps://www.palkka.fi/ Maksuton palkanlaskentaohjelma • Työ- ja elinkeinotoimisto http://www.mol.fi/etusivu/index.html Työnantajan palvelut, Yrittäjyyspalvelu

 16. Muita viranomaistiedonlähteitä • HARE – Valtioneuvoston hankerekisteri http://www.hare.vn.fi/ • HILMA – julkiset hankinnat http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/ • YTJ – yritys- ja yhteisötietojärjestelmä http://www.ytj.fi/ • JULHA – julkishallinnon yhteyshakemisto http://www.julha.fi/Default.aspx?4dda1bb732b09a11fb96519cd05e27

 17. Julkisia tiedonlähteitä talouden, toimialan ja markkinoiden seuraamiseen.

 18. Talouden ennusteita • Taloudellinen katsaus, Valtionvarainministeriöhttp://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/02_taloudelliset_katsaukset/20110923Taloud/TKsyys_s_FINAALI_230911.pdf • Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, ETLA • Suhdannenäkymät • Toimialojen kannattavuus • Kulutusmarkkinat • Osittain maksullisiahttp://www.etla.fi/index.php • Suomen pankki • Julkaisut – Esim. Euro & talous - Talouden näkymät (ennuste) http://www.suomenpankki.fi/fi/Pages/default.aspx

 19. Työ- ja elinkeinoministeriön palvelut ja julkaisut yrityksille • Työ- jaelinkeinoministeriönsivuille on koottutietoayrityksilleliittyen mm.: • yritysten kehittämiseen • rahoitukseen • hallinnollisen taakan vähentämiseen • kirjanpitoon www.tem.fi > Yritykset

 20. TEM Toimialapalvelu • Alueelliset talousnäkymät http://www.tem.fi/index.phtml?s=54

 21. Uudenmaan liiton tietopalvelu • Yleinen tietous maakunnan kehittymisestä • Uudenmaanliiton tietopalvelu -sivusto on tarkoitettu kaikille Uudenmaan kunnista kiinnostuneille. Palveluun on koottu keskeisiä tilastoja, kuvioita, karttoja ja tietolähteitä Uudenmaan maakunnasta. Tarjolla on uusin aihealueista saatavilla oleva tieto tai aikasarja. Tiedot on muutettu helposti hyödynnettäviksi kuvioiksi ja taulukoiksi. Niitä voi kopioida omaan käyttöön lähde mainiten. http://tietopalvelu.uudenmaanliitto.fi/etusivu/fi_FI/etusivu/

 22. Helsingin kaupungin tietokeskus • Seudullisena yhteistyönä toteutetussa tietokannassa on perustilastoja aikasarjoina pääkaupunkiseudun kunnista alueittain, Helsingin seutu sekä Uusimaa kunnittain. http://www.aluesarjat.fi/ • Helsingin seudun aluesarjat-tietokanta jakaantuu tilasto- ja kuviokantaan.

 23. Toimialajärjestöt • Muun muassa Suomen Yrittäjiin kuuluu 53 toimialajärjestöä • Jakavat tietoa omasta toimialasta http://www.yrittajat.fi/fi-FI/suomenyrittajat/toimialajarjestot/

 24. Kuluttajatietoa • Kuluttajavirasto http://www.kuluttajavirasto.fi Yritykselle > mm. hinnan ilmoittaminen • Kuluttujatutkimuskeskushttp://www.ncrc.fi/ Välittää kulutustutkimustietoa • Kuluttajariitalautakunta http://www.kuluttajariita.fi/ Ratkaisutietokanta

 25. Tilastotietoa

 26. Tilastotiedon hyödyntäminen • Tilastokeskushttp://www.stat.fi/ • Elinkeinoelämän keskusliitto, EK http://www.hpl.fi/www/fi/tilastokuvat/index.php

 27. Tilastokeskus • www.stat.fi • Avainluvut, mm. kuntien avainluvut Kuntien avainluvut -sivusto kokoaa keskeiset avainluvut kaikista Suomen kunnista. Voit vertailla haluamiesi kuntien tietoja tietokannassa • Findikaattorihttp://www.findikaattori.fi/ • Eri tapoja hakea tilastoja: Aakkosittain, aihealueittain, asiasanoittain, tuottajittain

 28. Tilastokeskuksen yritysportaali • Ajankohtaista tietoa yrittäjille • Tilastokoulutuksia • Linkkikokoelmia yrittäjiä koskettavista aiheista

 29. Kansainväliset tilastot Eurostatin avaintaulukot • Tilastotietoa mm. EU:n jäsenmaista http://tilastokeskus.fi/tup/esds/tiedonhaku.html

 30. Uudenmaan liitto • Julkaisee Uudenmaan alueellisia tilastoja

 31. Teknisen tuotekehityksen seuraaminen

 32. Patentti- ja rekisterihallitus • Palveluita PK-yrityksille • Patentit, tavaramerkit ja mallit ovat tärkeitä työkaluja pk-yrityksen tuotekehityksessä ja markkinoinnissa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Jokaisella yrityksellä on myös toiminimi, joka luo perustan yrityksen tunnettuudelle. • Yritykselle on myös elintärkeää seurata oman alan kehittymistä ja kilpailijoiden toimia. Teollisoikeudelliset tietokannat ovat hyviä tietolähteitä, jotka ovat maksutta kaikkien saatavilla.

 33. Keskeinen ajatus! • Patentilla yritys saa ostettua tuotteelleen suojan tietyksi aikaa. Suojan saamisen edellytyksenä on tuotteen ja tuotekehityksen julkistaminen.

 34. Onko patenteista hyötyä muillekin kuin omistajille? • Merkittävin teknisen tiedon lähde • Myös kaupallisen tiedon lähde • Käytä tuotekehityksessä: • Uusien ideoiden saamiseen • Tekniikan ja kilpailijoiden seuraaminen • Välttääksesi patenttiloukkauksia • Tarkasta ennen tuotekehitystä onko patentteja!

 35. PRH: Patenttitietokannat ja rekisterit • Tavaramerkkitietokanta - tavaramerkit • Mallinetti – mallioikeudet • EspacenetFI-esp@cenetPatInfo • Hymanetti - hyödyllisyysmallit www.prh.fi

 36. Kirjastopalvelut • Prh:n kirjasto palvelee: • Kokoelmat, asiakirjoihin tutustuminen • Tietoa ja neuvontaa sekä ohjaus neuvontalakimiehen tai –insinöörin luokse • Maksullinen tietopalvelu • Muista myös YTJ (Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä) ja Virre (Viralliset rekisteritiedot), ennen kun teet kauppoja! www.ytj.fi, www.virre.fi

 37. Ekstra:Yrityskumppanin taustojen selvittäminen • Tarkasta, että yritys on olemassa ja siitä annetut tiedot ovat samat rekisteriin annettujen tietojen kanssa: www.ytj.fi • Tutustu yrityksen tilinpäätökseen. Tilinpäätökset ovat julkisia ja ne tulee rekisteröidä kaupparekisteriin. Sähköistä arkistoa voit selata verkossa. Virrehttps://virre.prh.fi/portal/dt. • Luottotietojen tarkastamiseen on maksullisia palveluita

More Related