europe on the internet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Europe on the Internet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Europe on the Internet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40
dieter-morin

Europe on the Internet - PowerPoint PPT Presentation

132 Views
Download Presentation
Europe on the Internet
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Europe on the Internet Eurooppa Internetissä Valikoima hyödyllisiä nettisivuja Euroopan unionista ja Euroopasta Ian Thomson Johtaja, Cardiff EDC Viimiesin päivitys: heinäkuu 2012, Marianne Mujunen

 2. Sisällys Mistä etsiä tietoa Euroopasta Tietoa lainsäädännöstä, juridiikasta ja poliittisten päätösten teosta Ajankohtaisen tiedon etsintä Tietoa EU politiikasta ja maista EU:n myöntämät tuet ja lainat - Tilastoa Yhteystietoja Terminologia ja kielitietoutta Hyödyllisiänettisivujajamuita lähteitäEuroopatiedonetsintään

 3. Mistä etsiä tietoa Euroopasta Searching for European information EUROPA –haku on EU:n omahakukone, jostaloytäätietoa EU:n instituutioistajaedustajistoista. [EUROPA –hausta et löydätietoa EUR-Lex:stä] Search Europa –palvelukayttääGooglenhakupalvelua EUROPA portaalinhauissa. Palvelun on perustanut European Journalism Centerja se on saatavilla vain englanninkielellä. [Sisältäämyös EUR-Lexhakutulokset] ECLAS on merkittävä EU:n aihealueitakäsitteleväbibliografinenluettelo, jostavoiloytää EU julkaisuja, akateemisiakirjoja, lehtiartikkeleitaym. Palvelu on saatavanaenglanninjaranskankielellä. [Hyperlinkkikokotekstiin, josvapaastikäytettävissä] EU Bookshop tarjoaa EU –julkaisuja, joitavoiostaapainettuinaversioina tai ladataelektronisinatiedostoina. [Kaikkivanhemmatjulkaisuteivät ole elektronisestisaatavilla. Ei sisällä EU –asiakirjoja] EUR-Lex on virallinen EU:n lainsäädäntöelimentietolähde. Sivultaloydät EU:n asiakirjoja.

 4. Mistä etsiä tietoa Euroopasta Searching for European information Erillaisetdokumenttirekisterit, kutenEuroopan Parlamentti, Euroopan UnioninNeuvostojaEuroopan Komissio+ Komiteamenettelyrekisteritarjoavatmonia “julakisemattomia” EU tiedotteita, joihinei ole pääsyä EUROPA –haulla. Dokumenttirekisterit • Vanhempia EU dokumenttejaei ole tarjollasähköisesti, mutta EU:n ulkopuolistenorganisaatioidentietokanoistanäitävoietsiä. Kokeilenäitävaihtoetoisiaenglanninkielisiälähteitä: • ArchiDok • Archive of European Integration • 3. CVCE(entinen European Navigator (ENA)) Arkistot Google on selväapukeinoetsiessätietoaEU:stajaEuroopastayleensä. EikuitenkaankannatayleistääettäKAIKKItietolöytyisiGooglesta. HUOM: Google Scholar raja hakutuloksetakateemisestiluotettavimpiinmateriaaleihin. ESO:avoitkayttääetsiessäsi EU dokumentteja, nettisivuja, akateemisiakirjojajalehtileikkeitä, tietoasidosryhmistä, uusialähteitäym. [Palvelunkuvaus: painopisteenäenglanninkielisetlähteet + ainutlaatuinenkokoelmatieto-oppaita, EU politiikasta, instituutiostajamaista]

 5. Euroopan Unionin lainsäädäntöelimet • Lainsäädäntötoimiet • Ensisijainen lainsäädäntö • Sopimukset • Toissijainen lainsäädäntö • Rajoitukset[Euroopan laki] • Direktiivit[Euroopan kehyslaki ] • Ei lainsäädännölliset toimet • Euroopan rajoitukset • Euroopan päätökset • Suositukset • Mielipiteet Lisätietoa

 6. Euroopan Unioni:Juridisten päätöstenteko • Tuomioistuin • Euroopan unionin tuomiistuin (C tapaukset) • EU:n yleinen tuomioistuin [entinen ECFI] (T tapaukset) • EU:n virkamiestuomioistuin (F tapaukset) • Oikeustoimet • Ratkaisut • Mielipiteet • Toimeksiannot

 7. Tietoa lainsäädännöstä EUR-Lex on EU:n lainsäädäntöelimenvirallinentiedonlähde Vanhemmataineistotlisätäänsahköiseenmuotoonvähitellen • EU:n virallinen lehti[1952-] • COM- ja JOIN- asiakirjat[1989-] • SEC- ja SWD- asiakirjat[1999-] • EU:n voimassaoleva lainsäädännön luettelo • EU:n valmisteilla olevan lainsäädännön luettelo • Yksinkertainen haku • LexAlert • Eurovoc • Konsolidoitu lainsäädäntö Tiivistelmä EU:n lainsäädannöstävoimyös olla hyödyllinen Kansalaistenyhteenvedot: Komissio on alkanutkäymäänläpikansalaistenyhteenvetojamerkittävissälainsäädäntöehdotuksissa[esimerkiksi: DG SANCO]

 8. Juridinen tieto Euroopan yhteisöjen tuomioistuin: Oikeuskäytäntö • CURIA: Hakulomake – Asianumerot • Lehdistötiedotteet • Istuntohaku • EU:n Oikeuskäytäntö: Haku and Numerojärjestys • Yhteenveto tärkeistä päätöksistä [englanniksi] Euroopan yhteisöjentuomioistuimenoikeuskäytännötlöytyvät EUR-Lex:stä tai Tuomioistuimennettisivuilta, CURIA:sta

 9. Politiikan seuranta: Seuraa EU lakiehdotuksia ja muita aloitteita Täydentävät tietokannat auttavat seuraamaan laki- ja muiden aloitteiden edistymistä Tarjoaa englanniksi linkkeja IPEX:iin ja PreLex:iin liittyen [katso myös] + teke yhteenvetoja tärkeistä asioista Sisältää aikajanan + linkkejä tärkeisiin tietolähteisiin

 10. EU jäsenmaidenkansallinen lainsäädantöjaoikeuskäytantö EU information review of the year 2010 EUR-Lex:stälöytäätieoakansallisesta lainsäädännöstä, jokatukee EU:n lainsäädäntöäjaEU:n lakeihin nojautuvistakansallisistaoikeuskäytäntöistä N-Lextarjoaalähteitäuseimpien EU:n jäsenvaltioiden kansallisesta lainsäädännöstä. Joskus on myösmahdollistaetsiasuoraantietoa kansallisesta lainsäädänöstä. “InterParliamentary Exchange” Mahdollistaapääsynkansallisiaparlamenttejakoskeviin EU raportteihinlainsäädännönehdotuksistajaaloitteista COSAC on EU:n jäsenvaltioidenkansallistenvaliokuntienkonferenssi. Sivutsaatavanaenglanniksi. European Centre for Parliamentary Research & Documentationtoimiikanavana, kun maanparlamenttihaluaasaadalisätietoatoisenmaanparlamentinkäytännöistäjapolitiikasta. Sivutsaatavanaenglanniksi. Etsilinkkejä EU:n jasenmaidenkansallisistalainsäädännöistäjaoikeuskäytännöistä e-Justice portaalinkautta.

 11. Politiikan seuranta: Dokumenttirekisterit • Euroopan unioninneuvosto[Esimerkiksi] • Euroopan parlamentti • Euroopan komissio • Komiteamenettelyrekisteri • [Vanha rekisteri] / [Lista Komiteoista] Puutteistaan huolimatta erillaiset EU:n dokumenttirekisterit auttavat löytämään EU dokumentteja, joihin muuta kautta ei ole pääsyä. Rekistereistä löytää erityisest asiakirjaluonnoksia ja työryhmien/komiteoiden asiakirjoja

 12. Politiikan seuranta: Avoimuusportaali • Uusi Avoimuusportaali julkaistiin kesäkuussa 2012. Portaali auttaa kansalaisia seuraamaan EU:n päätöksentekoprosessia. • Pääsy lainsäädäntöihin • Sinun äänesi Euroopassa – Neuvottelut • Vaikutusten arviointi • Asiantuntijaryhmärekistri • Komitologia (neuvoa-antava ryhmä) • Avoimuusrekisteri • Pääsy asiakirjoihin (Asiakirjarekisterit) • EU:n apurahojen saajat • Henkilöstö etiikka

 13. Politiikan seuranta: Euroopan komissio työssään

 14. Politiikan seuranta: Euroopan komissio • Näiltä nettisivuilta löydät Euroopan komission tärkeimmat tapahtumat • Viiden vuoden suunnitelma • [ei käytössä vuosina 2009-2014, mutta katso presidentti Barroso:n Poliittiset ohjeet + Päivitetty 2011] • Euroopan komission presidentin pitämä puhe Unionin tilasta vuonna 2010 • [ Viimeisin SotU –puhe, syyskuu 2012] • [Vuotuinen toimintastrategia on loptettu: viimeisin tehtiin vuonna 2009 vuodelle 2010] • Lainsäädäntö ja työohjelmat [2012 + Annex + Roadmap] • Komission viikottaiset tapaamiset [Esityslistat&Poytakirjat] • Komission toimintojen päivittäiset ja yksityiskohtaiset suunntelmat [2012] • Komission pääosastojen ja palveluiden nettisivut • Pääosastojen johtosuunnitelmat [Vuosittaiset johtosuunnitelmat / • Vuosiraportit/ Keskeiset asiakirjat] Komission kasittelyt 2010

 15. Politiikan seuranta: EU:n talousarvio • Näistä nettisivuista saat tietoa EU:n talousarviosta (englanniksi) • Talousarvion selitys • Monivuotinen rahoituskehys[2007-13 / 2014-20] • Tietoa vuoden 2012 budjetista [Yhteenveto] • Tietoa vuoden 2013 budjetista ECA suorittaa EU:n tilintarkastuksen Vuosikertomus Erityiskertomukset Dokumentit EU budjetin ehdotuksista ja hyväksymisistä löytyvät täältä

 16. Politiikan seuranta: Eurooppa-neuvosto • Kotisivut • Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan kotisivut • Lehdistötiedotteet

 17. Politiikan seuranta: EU:n puheenjohtajavaltiot • Kolmen puheenjohtajavaltion ohjelmat englanniksi • Puheenjohtajavaltioiden (Puola, Tanska ja Kypros) puolentoistavuoden ohjelma, Heinäkuu 2011 – Joulukuu 2012. • [kolmen maan konsepti/ kolme puheenjohtajavaltiota] • Puheenjohtajavaltioiden ohjelmat ja nettisivut englanniksi • Kypros: EU puheenjohtajavaltio, Heinäkuu-Joulukuu 2012 • Työ ohjelma: Towards a Better Europe • Entisten puheenjohtajavaltioiden nettisivut • Päätelmät • Päätelmät • Kaikkien EU:n puheenjohtajavaltioiden Päätelmät 1975-

 18. Politiikan seuranta:Euroopan unionin neuvosto • Neuvosto toimii kahdella tasolla • Ministeriön / Kansallisten virkamiesten työryhmätasolla • Ministeriöt • Neuvoston istunnot • Neuvoston tapahtumien ja istuntojen seuraaminen netistä • Istuntojen esityslistat: Tammikuu-Heinäkuu 2012 • Kansallisten virkamiesten työryhmät • Luettelo neuvoston valmistelemista elimistä • Esityslistat / Raportit istunnoista

 19. Politiikan seuranta: Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja • Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja • Euroopan unionin Ulkosuhdehallinto (EEAS)

 20. Politiikan seuranta:Euroopan Parlamentti • Euroopan Parlamentin toimet • Ajankohtaista • Täysistunnot • Lista täysistunnoista, huhtikuu 2006- • EPTV • EuroparlTV • Pöytäkirjat • Hyväksytyt tekstit • Valiokunnat

 21. Pysy ajantasalla: Viralliset EU lähteet: Nettilähteet (englanniksi) Sisäänpääsy Euroopan komissionuutisiinjamediatarjontaan Tärkeintietokanta EU:n Press lehdistötiedotteisiin, puheisiinjamuihinuutisiin Midday Express / Tärkeimmatuutiset/ Uusimmat Tältäsivustoltalöydättietoa EU:n toimielintenmenneistäjatulevistatapahtumista TäätälöydatkaikkiEU:in RSS syötteet, tekstiviestit, Podcastit, sähköpostihälytyksetym.

 22. Pysy ajantasalla: Viralliset EU lähteet: TV / Nettitoistot • Eurooppa satellitista (EbS) • Europarl tv • EPTV • Valtuusto Live • TV Uutishuone • Euroopan Keskuspankki

 23. Pysy ajantasalla: Viralliset EU lähteet • Yleiskertomus Euroopan Unionin toiminnasta • EUROPA: What’s New (englanniksi)

 24. Pysy ajantasalla: Euroopan mediaseuranta (englanniksi) Keeping up-to-date:EU sources

 25. Pysy ajantasalla: Epäviralliset lähteet (englanniksi) • Netti-uutislähteet • EUObserver • EurActiv • The Parliament.COM / EUBusiness • Lehtiä • PressEurop • EUFeeds • Financial Times: European stories • European broadcasters (EBU) • Euronews • European News from: BBC / DW / France24 • European radio network: Euranet • EUX.TV

 26. Pysy ajantasalla: Valikoima uutislähteitä Nämä lehdet tarjoavat uutisia englanniksi

 27. Pysy ajantasalla: Sosiaalinen media: Blogit Blogikokonaisuudet kokoavat yhteen erillaisia EU:iin keskittyviä blogeja Esimrkkejä blogeista, jotka tarjoavat erillaisia ajatuksia EU:sta

 28. Pysy ajantasalla: Sosiaalinen media: Twitteri The increasing role of new mediaWeb 2.0: Twitter Monet EU:n toimielimet, virkamiehet, Parlamentinjäsenet, sidosryhmät ja uutislähteet käyttävät Twitteriä (vaikka samaanaikaan kyseinalaistavat sen arvoa) Tweet kokoaisuudet: pyrkivät kokoamaan yhteen EU:n tweetit Ketkäovattärkeita EU-tweettipiireissä? TweetLevelarvioitweetit

 29. Pysy ajantasalla: Sosiaalinen media: Facebook The increasing role of new mediaWeb 2.0: Facebook Euroopan unionin toimielimet käyttävät Facebookkia (kuten myös muut EU:n sidosryhmät)

 30. Pysy ajantasalla: Sosiaalinen media: Flickr The increasing role of new mediaWeb 2.0: Facebook Euroopan unionin toimielimet käyttävät myös Flickr:ia (kuten myos muut EU:n sidosryhmät)

 31. Tietoa Euroopan unionin maista ja politiikasta • EUROPA: Euroopan Unioni: Politiikat • Euroopan parlamentti: Tietosivu • EUROPA: Euroopan maat • Euroopan komissio: Pääosastot ja yksiköt • A-Ö luettelo EU:n nettisivuista • Sinun Eurooppasi - kansalaisille • European Sources Online: Tieto-oppaat • Politiikka (englanniksi) • Maat (englanniksi)

 32. Tietoa Euroopan tilastoista Information on European Statistics • Eurostat • Hyödyllisiä Euroopantason englanninkielisiä tilastolähteita löytyy myös: Energia ja Liikkuvuus ja Kuljetus, Eurobarometer, ECHO, YK:ECE, OECD, WHO Maailman terveyden tarkkailu ja YK:n InfoNation nettisivut

 33. Tietoa EU:n avustuksista ja lainoista ESO Information Guide Funding

 34. Tietoa EU lainojen ja avustusten saajista EU:n avustusten saajat EU:n jasenmaiden hallinnoimat lainat ja avustukset EU:n toimielimet hallinnoimat lainat ja avustukset

 35. Ota yhteyttä Euroopan Unioniin Contacting the EU • EU:n toimielimet • EU:n virastot • Yhteydenotot • EU: WhoisWho -hakemisto • Commission Directory (englanniksi)

 36. Ota yhteyttä Euroopan Unioniin Contacting the EU • Ota yhteyttä Euroopan parlamentin jäseniin

 37. Ota yhteyttä Euroopan Unioniin Contacting the EU • Tietolahteet: kehen ottaa yhteytta • Europe Direct • EU omassa maassasi [Europe Direct – omassa maassasi]

 38. Ota yhteyttä Euroopan Unioniin Contacting the EU Löydä tietoa organisaatioista, jotka pyrkivät vaikuttamaan (‘lobbaamaan’) EU:n päätöksentekoon Tällähetellä rekisterillä on vapaaehtoinen vaatimus. Avoimuusrekisteri avattiin vuonna 2011. Se yhdistää vanhan Euroopan Komission listan edunvalvojista ja Euroopan parlamentin listan lobbareista Tietoa ihmisistä/asiantuntijaryhmiin nimetyistä edustajista, jotka neuvovat Euroopan Komissiota

 39. Tietoa terminologiasta Terminological information • Käännösapua • IATE: Interinstitutional- termistötietokanta • Termisanasto • Euroslangin käsikirja • Lyhenneluettelo • Google Kääntäjä • Altavista kääntäjä

 40. Lisatietoa ja apua tarvittaessasi… For further information and help… • Osoite: Cardiff EDC, Guest Building, Colum Drive, Cardiff, CF10 3EU Aukioloajat: maanantai – perjantai klo: 09:00 - 17:00 • Ota yhteyttä: Cardiff EDC, Information Services, Cardiff University, PO Box 430, Cardiff, CF24 ODE, Wales puh: +44 (0)29 2087 4262 Email:edc@cardiff.ac.uk • Nettisivut: http://www.cardiff.ac.uk/insrv/edc/index.html