moduuli 3 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MODUULI 3. PowerPoint Presentation
Download Presentation
MODUULI 3.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

MODUULI 3. - PowerPoint PPT Presentation

94 Views
Download Presentation
MODUULI 3.
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MODUULI 3. Moduulinpäätavoitteet: Antaatietoajulkisistajayksityisistälastenhoidonpalveluista Kertoaennenjajälkeensynnytykseenliittyvistätyöjärjestelyistä Kertoamitentyöantajavoitukealastenhoitoajanaistentyöhönpaluuta. Lastenhoitoaturvaavattukitoimetennen jajälkeensynnytyksen. osceolahome.blogspot.com

 2. MODUULI 3. On kasvavamääräperheitä, joissamolemmatvanhemmattyöskentelevät; Isovanhemmatjamuutsukulaiseteivätvoiottaavastuulleentyössäkäyvienvanhempienlastenhoitoa, koska he myösitsekäyvättöissä; Useinperheetasuvatkaukanatoisistaan, mikätekeesukulaistentuenvaikeaksi; EU jamonetEuroopanmaatpyrkivätlöytämäänratkaisujanäihinongelmiin. LastenhoidonjärjestelyidentärkeyskasvaakaikissaEuroopanmaissa appleton-child-care.com

 3. MODUULI 3. Euroopanneuvostonhyväksymät Barcelonan 2002 huippukokouksentavoitteet: “Jäsenmaidentulisipoistaaesteet, jotkaliittyvätnaistentyöhönosallistumiseenjapyrkiäjärjestämäänjulkinen tai/jayksityinenlastenhoitoniin, ettälastenhoitoa on tarjollavähintään 90%:lleylikolmivuotiaistalapsista, jotkaeivätvielä ole aloittaneetpakollistakouluaja 33%:lleallekolmevuotiastalapsista” Lähde: Presidency Conclusions – Barcelona 15 and 16 March 2002 (SN 100/1/02 REV 1) (englanninkielinen) Työllisyyspolitiikansuuntaviivat (2008-2010) raportissatodetaan:“ Tulisivarmistaa, ettätyönjaperhe-elämäntasapaino on järjestettyjoustavastikehittämällälastenhoitopalvelujajamuitahoivratkaisujaniitätarvitseville”.Lähde: http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/community_employment_policies/em0007_fi.htm unc.edu

 4. MODUULI 3. EU-direktiiveissä on kiinnitettyhuomiotaraskaanaoleviennaistenjavastasynnyttäneidenäitientyöterveyteenja -turvallisuuteen: EuroopanNeuvostonDirektiivi 92/85/ETY vuodelta 1992 käsitteleeniitätoimenpiteitä, joillakannustetaantyöantajiaparantamaanraskaanaolevienjasynnyttäneidenja/tai imettävientyöhönpalaaviennaistyöntekijöidentyönjatyöolojentyöturvallisuuttaja –terveyttä (OJ L348/1) http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/health_hygiene_safety_at_work/c10914_en.htm (englanninkielinen) vrt. myösModuuli 1

 5. MODUULI 3. ILO:nsuosituksettyössäkäyvienäitientyöterveydestäja -turvallisuudesta v. 2000 (No. 191) • Imettävätäidit • Lääkärintodistuksenperusteella....., taukojentoistuvuusjapituustuleesovittaaimettämiseenliittyvientarpeidenmukaan; • Yhteiselläsopimuksellatyönantajanjakyseessäolevantyöntekijänkanssatulisipyrkiäsiihen, ettätiettyaikapäivässävoidaankäyttäähoiva- jaimetystaukoinasekätyöajanlyhennyksinäjokotyöpäivänalussa tai lopussa; • Mikälimahdollista, imetys- jahoitotilojentulisi olla riittävänhygieenisetjokotyöpaikalla tai senläheisyydessä. • (Lähde (englannin kielinen): http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?R191, 2011/28/02)

 6. Imettävät äiditBreastfeedingmothersILO:n Äitiysturvallisuuskokous, 2000 Edellä mainitun ILO sopimuksen Artikla 10 mukaan: Naisella tulisi olla oikeus yhteen tai useampaan päivittäiseen taukoon tai päivittäiseen työtuntivähennykseen, jonka hän voi käyttää lapsen imettämiseen. Ajanjaksot, jolloin hoitotauot tai työtuntivähennykset ovat sallittuja, niiden määrä, niiden kesto ja toimenpiteet päivittäisten työtuntien vähentämiseksi tulee määritellä kansallisen lainsäädännön ja käytäntöjen mukaan. Lähde: http://www.ilo/org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C183(luettu 07.03.2011)

 7. MODUULI 3. Lapsenkotona(lastenhoitaja, useinyksityinenvanhempienpalkkaama) Perhepäivähoitajankotona (perhepäivähoitaja, perhepäivähoito) Julkisethoitomuodot Lastenhoidonperusmuodot corbisimages.com • pienillelapsille:lastentarha, seimi (0-5 vuotiaat) • esikouluopetus:päiväkoti, esikoulu (3-5/6 vuotta) Päiväkotejavoivatylläpitääeritahot: kunta, hyväntekeväisyysjärjestö, kirkko tai yksityisettoimijat. !

 8. MODUULI 3. Edistääsukupuoltenvälistätasa-arvoa Edistäälastenoikeuksienjakehityksentoteutumista Vaikuttaapositiivisestitaloudelliseenkehitykseen. Voimurtaasukupolvienvälisenköyhyydenperiytymisenkehänmuodostumista Kunnallinenpäivähoito on verovarointuettua, jasitätarjotaantietyilleikäryhmille. Useinvanhemmatmaksavatainakinosanhoidosta, mikävaihteleeeri EU-maissa. montgomerycountymd.gov Seuraaviahyötyjä laadukkaastajakohtuuhintaisestajulkisestalastenhoidosta: sunrisepreschoolchildcare.com Lastenhoidontulisi olla helpostisaatavilla, kohtuuhintaistajakorkealaatuista

 9. MODUULI 3. Julkistenjayksityistenlastenhoitomahdollisuuksienpuute, huolimatta EU-direktiiveistäjaeri EU-maiden omistasäännöksistä. Olemassaolevatmahdollisuudeteivätainakohtaatyössäkäyvienvanhempientarpeita (lyhyet tai jäykätaukioloajat, eiaterioita, epäpätevätjauseinvaihtuvathoitajatyms.) On liianvähänhyvälaatuisiajakohtuuhintaisiahoitopaikkoja, jotkatarjoavathoivaapienilleallekolmevuotiaillelapsille. Monissamaissapidetäänjulkistalastenhoitoahuonompanalapsenkehityksellekuinlapsenkotonatapahtuvaahoitoajasamallatyössäkäyviänaisialeimataan “huonoiksiäideiksi”. Ongelmat

 10. MODUULI 3. Hyödyttyönantajille: Pystyvättyöllistämäänhyvinkoulutettujanaisia, jotkamuutenolisivatkotona Työntekijätvoivatkeskittyätyöhönsä Työnantajalla on vetovoimainenmainehyvinkoulutettujenpientenlastenvanhempienparissa. Toimenpidevaatimuksia • Kuntien on parannettavaomialastenhoitojärjestelyjä, jotta ne pystyisivätvastaamaantyössäkäyvienvanhempienvaatimuksiin. • Myöstyönantajatvoivattukeatyöntekijöitä, jotkatarvitsevatlastenhoitopalveluita. onlineuniversities-weblog.com

 11. MODUULI 3. josjulkisenlastenhoidontarjonta on riittämätöntä joslastentarhan tai koulupäivänpituudetvaihtelevateivätkäsoviyhteenvanhempientyöaikojenkanssa kun lapsetäkillisestisairastuvat joslastenvanhemmilla on paljontyö- jaliikematkoja tai lastenvanhempientyöajatovatvaihtelevia muutyllätyksellisettapaukset Työssäkäyvätvanhemmattarvitsevattukeaja lastenhoitojärjestelyjätyönantajantaholta Lastenhoitojärjestelyidentulee olla luotettavia, kohtuuhintaisiajakorkealaatuisia!!!

 12. MODUULI3. Työnantajanmahdollisuudetlastenhoidontukemiseen • Tekemällätyöolosuhteidenriskianalyysikoskientyössäkäyvienimettäviennaistentyöturvallisuuttaja –terveyttä • Perustamallatyöpaikanomalastentarha/lastenpaikka • Tukemallayhteistyötäjulkistenjaesim. hyväntekeväisyysjärjestöjenvälillä • Järjestämällähuone tai muutilalapsille, jossa he voivattehdäläksyjäjaodotellavanhempientyöpäivänpäättymistä • Tarjoamallaapuakoulujenloma-aikoinajalastentarhojenkiinnioloaikoina (esim. leirit, lyhytaikainenlastenhoito) • Järjestämällälastenhoidonkonsulttipalvelujavanhemmille • Tukemallayksittäisiävanhempiaesim. taloudellisesti

 13. MODUULI3. Käytännönharjoituksia Julkistenlastenhoitomahdollisuuksienparantuminen Tavoite: lisätä tietoa julkisista lastenhoitomahdollisuuksista ja kannustaa kehittämään vaihtoehtoisa malleja. Tehtävä: Pohdi alla olevia kysymyksiä. Kesto: 30 min • Kysymyksiäpohdittavaksi: • Millainentilanne on omassakunnassasi/kaupungissa tai kaupunginosassajossaasut? • Mitenarvioitjulkistenlastenhoitojärjestelyjenlaatua? • Mitenlastenhoitojärjestelyjävoidaanparantaa?

 14. MODUULI3. Käytännönharjoituksia Vanhempienjalastenhoidontuenparantaminentyöpaikallasi Tavoite: rohkaistakehittämäänvaihtoehtoisiaratkaisuja Tehtävä: Pohdiallaoleviakysymyksiä. Kesto: 30 min. • Kysymyksiäpohdittavaksi: • Millainentilanne on työpaikallasikoskienraskaanaolevianaisiajatyöhönpalanneitanaisia, joilla on pieniälapsia? • Mitätyönantajatarjoaatukeakseentyönjaperhe-elämäntasapainoajahelpottaakseenlastenhoitoatyössäkäyvienvanhempienkannalta? • Mitenpientenlastenvanhempientilannettavoidaantyöpaikallasiparantaa?

 15. MODUULI3. Case-tapauksia “Hyvätkäytännöt” kirjasesta Tutustuseuraaviinesimerkkitapauksiin: • Nina K. “Uraäiti, joka on tasapainoillutvaativantyönjahaastavanperhetilanteenvälillä”(Haastattelu No. 3) • Simone P. “Lastenhoitoseteli” (Haastattelu No. 16) • Sven K. “Työpaikanomalastentarha:”(Haastattelu No. 8) • “Perheystävällinentyöpaikka, jossapieniomalastentarha” (Video No. 3) • "FamUnDo – Innovatiivinenprojektiyritystenperheystävällisistäratkaisuista” (Video No. 8) Nämäesimerkki-tapauksettuovatesiintyöpaikoillatehtyjäjärjestelyitä, joissatyönantajatyhdessätyöntekijöidenkanssaovatluoneethyviävaihtoehtojaratkaistakseentyössäkäyvienvanhempienlastenhoito- ongelmia.

 16. MODUULI3.Esimerkki-tapauksiahyvistäkäytännöistä MUISTA …. Kun analysoitesiteltyjätapauksia, pohdiitsesikannaltaseuraaviakysymyksiä: Millainen on omaperhetilanteesi? Millainentilanne on työpaikallasi? Millainentyösopimus on voimassaammatissasi/työpaikallasi?

 17. MODUULI3. Case-tapauksiahyvistäkäytännöistä “Uraäiti, joka on tasapainoitellutvaativantyönjahaastavanperhetilanteenvälillä” (Haastattelu No. 3) Tavoite: lisätätietoalastenhoidonjärjestelyistäkiireisentyöaikataulunpuitteissa Tehtävä: lukeahaastattelu No. 3. japohtiaallaoleviakysymyksiä. Kesto: 30 min. • Kysymyksiäpohdittavaksi: • Pystyisitkösinäkäymäänkokopäivätyössä, joslapsesi (tai muuperheenjäsen) tarvitsisierityishoitoajatukea? • Millaistatukeasinäsaisittyönantajaltasi, jottaselviäisittässähaastattelussakuvatustavaativastalastenhoitotilanteesta? • Mitenarveletperheenulkopuolellatapahtuvanlastenhoidonjakokoaikatyönvaikuttavanlapsesihyvinvointiin? • Millätavoinvoisititsehelpottaatyönjaperhe-elämänyhteensovittamista?

 18. MODUULI3. Esimerkkejä “Hyvätkäytännöt” kirjasesta Case “Lastenhoitoseteli” Tavoite: lisätätietoakunnanrahoittamistalastenhoitopalveluista. Tehtävä: lukeahaastattelu No. 16 japohtiaallaoleviakysymyksiä. Kesto: 30 min. • Kysymyksiäpohdittavaksi: • Mistäitsevoisitsaadatietoalastenhoitopalveluista, joitatarjoavatjokoyksityiset tai julkisettahot? • Voikobyrokratiaestääpääsyntämänkaltaistenpalveluidenpiiriin? • Mitänegatiivisiaasenteitatyöntekijävoikohdata, jos/kun hänpyytääerityiskohteluatyöantajaltaan?

 19. MODUULI3. Case-tapauksethyvistäkäytännöistä Case “Työpaikanomalastentarha” Tavoite: Tiedonlisääminentyöantajantarjoamistajärjestelyistä Tehtävä: Lukeahaastattelu No 8. japohtiaseuraaviakysymyksiä Kesto: 20 min. • Kysymyksiäpohdittavaksi: • Olisitkoitsekiinnostunutlaittamaanlapsesityöpaikkasiomasanlastentarhaan? • Mitkävoisivat olla työantajanedut, joshäntarjoaisi • henkilöstöetunayrityksenomanlastentarhan? • Millaisiaongelmiatyönantajasivoisikohdata? • Millaisiamahdollisuuksiavoitaisiinkehittäätyöpaikallasi?

 20. MODUULI3. Case studies on good practices Video “Perheystävällinentyöpaikkajossaomalastentarha” Tavoite: tiedonlisääminenlastenhoitojärjestelyideneduistatyöntekijöille, joilla on vaihtelevatjapitkättyöajat. Tehtävä: katsoavideoleike “Perheystävällinentyöpaikka, jossa on omalastentarha” japohtiasenperusteellaallaoleviakysymyksiä. Kesto: 30 min. • Kysymyksiäpohdittavaksi: • Onkosinullatarvettalastenhoitojärjestelyihintyöpaikalla? • Millaisiaratkaisujatyönantajasivoisikehittääauttaakseensinuajatyötovereitasiyhteensovittamaantyönjaperheenvaatimuksia? • Millaisialastenhoitojärjestelyitäpyytäisittyönantajaasiottamaankäyttöönomallatyöpaikallasi? Miksi? • Mitämieltäoletajatuksestaomastalastentarhastatyöpaikallasi? • Arveletko, ettälastentarhatyöpaikallasiauttaisisinuaparemminyhteensovittamaantyönjalastenhoidonvaatimuksia? • Mitenvoisititse olla aloitteellinentällaisissaasioissaomallatyöpaikallasi?

 21. MODUULI3. Case-tapauksiahyvistäkäytännöistä Video "FamUnDo – Innovatiivinenprojektiyritystenperheystävällisistäratkaisuista” Tavoite: kertoalastenhoidonjärjestelyistähätätapaustenvaralta Tehtävä: katsoa video japohtiasenperusteellaallaoleviakysymyksiä. Kesto: 30 min. • Kysymyksiäpohdittavaksi: • Millaisissatilanteissavanhemmatvoisivattuodalapsensamukaantyöpaikalle? • Aiheuttaakotällainenjärjestelyerityisiätyöterveys tai työturvallisuusongelmia? • Mitentyönantajanpitäisitoimia, jottatämäesimerkkiolisihyödyllinenniintyöntekijällekuintyönantajalle? • Ottaisitkoitselapsesimukaantyöpaikallesihätätapauksessa? Joskyllä: osaisitkovakuuttaaomantyönantajasijärjestämääntämänjärjestelyn?

 22. MODUULI 3. SeuraavatAskeleet Lisäkysymyksiämietittäväksi... • Mitenvoisitkäynnistääkeskusteluntyönantajasikanssajaehdottaalastenhoidonjärjestelyitä? • Mitenvoisitvakuuttaatyönantajasitarjoamaanjoustaviajärjestelyitätyöhönpalanneilleimettävilleäideille? • Mitkäolisivathyviäratkaisuja, jotkaauttavatpientenlastenvanhempialastenhoidonjärjestelyissä? • Kenetsaisitomallatyöpaikallasitukemaantällaisiaaloitteita? paulos.net

 23. MODUULI 3. SeuraavatAskeleet Ehdotuksiajatkolukemiseksi • European Commission’s Expert Group on Gender and Employment Issues (EGGE): The provision of childcare services. A comparative review of 30 European countries. by Janneke Plantenga and Chantal Remery. European CommissionDirectorate-General for Employment, Social Affairsand Equal opportunities. 2009 • Hein, C.; Cassirer, N. (2009): Workplace solutions for childcare. Geneva, International Labour Office, 2010

 24. PÄÄTÖSOSA – SEURAAVAT ASKELEET... Oletjuurisuorittanuttämän koulutusmoduulin... Onneksiolkoon! Mikävoisi olla seuraavaaskeleesi? Mihintoimenpiteisiinaiotryhtyä? Ole huoleti… meillä on sinullejoitainvinkkejä… Mitä SINÄ voisitTEHDÄ SEURAAVAKSI… undergroundteacher.blogspot.com

 25. PÄÄTÖSOSA – SEURAAVAT ASKELEET… ALA MIETTIÄ SEURAAVIA ASKELEITASI: Tee henkilökohtainensuunnitelmajaasetahenkilökohtaisettavoitteet; Keskusteletyönjaperhe-elämänyhteensovittamisenparannusideoistaperheesikanssa; Käynnistäkeskustelutyönjaperhe-elämänyhteensovittamisestatyöpaikallasijakäytäapunasi e-Käsikirjaa, dvdnauhoja tai paperiversiota “Hyvätkäytännöt” kirjasestaosoitteesta: www.family-learning.eu; Keskusteleprojektissakäsitellyistäperheystävällisisistäkäytännöistäjaniidensoveltuvuudestaomallatyöpaikallasi; Neuvotteletyönjaperhe-elämänyhteensovittamisenkysymyksistätyönantajasikanssa; Mieti, mitenvoisitkäyttäähyväksitässäprojektissaesitettyjähyviäkäytäntöjäesimerkkinäperheystävällisyyttälisäävistätoimenpiteistäomallatyöpaikallasi; Mieti, kuka tai mikätahovoisitukeasinua, kun keskustelettyönjaperhe-elämänyhteensovittamisestatyöpaikallasi - ammattiliitonedustaja, henkilöstöjohtaja, asiantuntijajärjestö, työtoverisi tai muutoimija