Ispitivanja parcijalnih pra njenja na sn i vn kablovskim mre am a
Download
1 / 18

ISPITIVANJA PARCIJALNIH PRAŽNJENJA NA SN I VN KABLOVSKIM MREŽAM A - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

ISPITIVANJA PARCIJALNIH PRAŽNJENJA NA SN I VN KABLOVSKIM MREŽAM A. Ana Miloševi ć , Nikola Ili ć dr Nenad Kartalovi ć , Srđan Milosavljevi ć Institut Nikola Tesla Beograd, SRBIJA. KRATAK SADRŽAJ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ISPITIVANJA PARCIJALNIH PRAŽNJENJA NA SN I VN KABLOVSKIM MREŽAM A' - selah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ispitivanja parcijalnih pra njenja na sn i vn kablovskim mre am a

ISPITIVANJA PARCIJALNIH PRAŽNJENJA NA SN I VN KABLOVSKIM MREŽAMA

Ana Milošević, Nikola Ilić

dr Nenad Kartalović,

Srđan Milosavljević

Institut Nikola Tesla

Beograd, SRBIJA


Kratak sadr aj
KRATAK SADRŽAJ

 • SN iVN kablovskemrežesuodizrazitevažnostizapouzdaniprenosidistribucijuelektričneenergijekako u komercijalnimtakoi u rezidencijalnimmrežama

 • Parcijalnapražnjenja (PP) nastaju u početnojfazioštećenjavisokonaponskeizolacijeismatraju se najboljimpočetnimpokazateljemdegradacijeizolacije

 • Pružajumogućnostranogupozorenjanakvarove u izolaciji

 • Pružaju mogućnosti dijagnostikestanjakablovai zapoboljšanjeperformansimreže

 • Omogućavavlasnikuopremedapreduzmekorektivneakcijepre negošto dođe do havarije

 • U radusuprikazaneprednostiinedostacion-line i off-lineispitivanjaparcijalnihpražnjenja

 • Navedene su uštede dobijene blagovremenimlociranjemiciljanomzamenomodređenih sekcija kablova


UVOD

 • Moderna SN i VN kablovskaizolacijaodumreženogpolietilena je vrloosetljivanaštetnodejstvoaktivnostiparcijalnihpražnjenja (PP)

 • Kaokriterijum se uzimavrlonizak nivo PP (pC, mV), praktičnopd-free

 • PP pružajuranoupozorenjenakvarove u izolaciji.

 • PP pružajumogućnost dijagnostike SN i VN postrojenja, kaosredstvozaefikasnoupravljanjeopremom

 • Savremeno upravljanjeopremomzasnovano jenadijagnosticistanja (konceptodržavanjapo stanju)

 • Uz stopu zаmene kаblovа u pogonu koja je u evropskim zemljama na veomа niskom nivou (obično mаnje od 0.5% nа godišnjem nivou) potrebа zа аlternаtivnim rešenjem zа uprаvljаnjem ovim resursima se veomа jаsno vidi

 • Mogućnosti off-line i on-line praćenja parcijalnih pražnjenja se nameću kao vodeća tehnologija za praćenje stanja kablova i mreža


Ekonomski aspekti performansi sistema i dijagnostike
EKONOMSKI ASPEKTI PERFORMANSI SISTEMA I DIJAGNOSTIKE

 • Uštede preko smanjenja troškova:

  • direktnitroškovikvarakabla

  • troškovineplaniranihvišestrukihpopravki

  • troškovikodpotrošačausledispada

 • Dobiti preko:

  • produženjaradnogveka - odlaganjemzamene

  • poboljšanjakvalitetaopremepravilnimodržavanjem

  • povećanjabezbednosti, raspoloživotiipouzdanostimreže

  • neprekidnostinapajanjalokacijakojesuvisokogprioriteta.


Ekonomski aspekti
EKONOMSKI ASPEKTI...

 • Za distributere el. energije najvećeuštede se ostvaruju u odlaganjukapitalnihprogramazamenekablova

 • Za neke potrošače troškovizbogprekidanapajanjamogudaprevaziđukapitalnetroškovezamenekablova

 • Ako je cenaprekidavećaodreda 200.000 eurapodanu, vlasnicisuzainteresovani zastanjenjihoveopreme

 • Akose troškoviprekida vide samokaotroškovipopravke (kaošto je u slučajuautomatskerekonfiguracijemreže), vlasnicinemajufokus na dijagnostici

 • Na kraju procesa analize i proračuna treba da se utvrdi opravdanost troškova upravljanja kablovskom mrežom uz optimalni stepen uključivanja dijagnostike ili monitoringa • Po eci on line ispitivanja pp na kablovskim mre ama
  POČECI ON-LINE ISPITIVANJA PP komponenteNA KABLOVSKIM MREŽAMA

  • Merenjaparcijalnihpražnjenjanakablovimakaovisokonaponskimobjektima se vrše od sredine prošlog veka

  • Monitoring parcijalnih pražnjenja na kablovskim mrežama je izveden prvi put u svetu 1998 ( EDF Energy)

  • oko 98% vanrednihdogađaja u snabdevanjuelektričnom energijomkoji se dešavaju u razvijenimkablovskimmrežamapotiču odkablova


  • rezultati komponenteon-linePPnapreko 629 kablovskihvodova(11kVmreža, EDF Energy)

  • oko 5% uzorka (30 od 629) preporučenozatemeljnu dijagnostiku i popravku po potrebi– nivo PP preko 200mV. 11 od 30 kablova je imalo kvar unutar 3 meseca

  • Oko 25% (150 od 629) zahteva praćenje PP – nivo PP preko 70mV


  Ispitivanja i dijagnostika pp na sn i vn kablovima
  ISPITIVANJA I DIJAGNOSTIKA PP NA SN I VN KABLOVIMA komponente

  Ispitivanje parcijalnih pražnjenja na kablovima je samo deo ispitivanja koja se izvode radi dijagnostike stanja, pre svega izolacionog sistema kablova ali i pogonskih parametara mreže. Postoji više dijagnostičkih ispitivanja koja su moguća na SN i VN kablovima. Koja će se ispitivanja obavljati i na koji način zavisi od odluke kompanije.
  Ispitivanja i dijagnostika parcijalnih pra njenja na sn i vn kablovima
  ISPITIVANJA I DIJAGNOSTIKA PARCIJALNIH PRAŽNJENJA NA SN I VN KABLOVIMA

  • Jedan od najprikladnijih koncepata za efikasno dugoročno upravljanje SN i VN kablovima i postrojenjima je primena rešenja u 4 koraka upravljanja opremom zasnovanog na dijagnostici stanja

  • Osnovna ideja ovog rešenja je da pruži isplativ pristup ispitivanju i monitoringu parcijalnih pražnjenja kao alternativu ugradnji stalnih sistema monitoringa  • Prvi VN KABLOVIMAkorakčinejeftinaispitivanja PP kojima se ispitujecelokupnakablovskamreža, tabela. To omogućujeodgovarajućiprenosiviuređaj, slika a) kojizahteva ne višeod 30 sekundimerenjapoobjektu. Uređaj poseduje mogućnost pouzdane detekcije nivoa aktivnosti parcijalnih pražnjenja i selekcije po nivoima kritičnosti. Prag kritičnosti, premanizuistraživanja, prelazi oko 20% mreže.

  • U tom delu su neophodna ozbiljnija dijagnostička ispitivanja i izvode se u koraku 2. Odnose se na osnovnu dijagnostiku, otkrivanje i nalaženje mesta aktivnosti PP. Prenosivi merno-dijagnostički uređaj za tu namenu, koji omogućuje brzu procenu stanja za vreme do 10 minuta po objektu, prikazan je na slici b.


  • Tamo gde su potvrđeni značajni nivoi PP otkriveni u dijagnostičkim ispitivanjima u koraku 2 (u delu ne većem od 10% mreže) ispitivanja se nastavljaju u koraku 3 gde se pristupa povremenom praćenju aktivnosti PP u periodu od 1 dan do 3 meseca. U tu svrhu se koristi sofisticirani prenosivi on line monitor čiji je jedan deo prikazan na c.

  • U delu mreže u kojem se iskaže potreba za daljim ispitivanjima (ne veći od 5%), pristupa se fazi 4. Uvodi se permanentni monitoring uz druga dijagnostička ispitivanja. Uređaj za trajni monitoring prikazan je na slici d.


  Ure aji za on line ispitivanja i monitoring sn mre a
  UREĐAJI ZA ON LINE ISPITIVANJA I MONITORING SN MREŽA dijagnostičkim ispitivanjima u koraku 2 (u delu ne većem od 10% mreže) ispitivanja se nastavljaju u koraku 3 gde se pristupa povremenom praćenju aktivnosti PP u periodu od 1 dan do 3 meseca. U tu svrhu se koristi sofisticirani prenosivi on line monitor čiji je jedan deo prikazan na c.

  a) uređaj za brzi skrinig aktivnosti PP b) za osnovnu dijagnostiku aktivnosti PP


  . dijagnostičkim ispitivanjima u koraku 2 (u delu ne većem od 10% mreže) ispitivanja se nastavljaju u koraku 3 gde se pristupa povremenom praćenju aktivnosti PP u periodu od 1 dan do 3 meseca. U tu svrhu se koristi sofisticirani prenosivi on line monitor čiji je jedan deo prikazan na c.

  c) uređaj za povremeni monitoring PP d) uređaj za trajni monitoring PP


  Zaklju ak
  ZAKLJU dijagnostičkim ispitivanjima u koraku 2 (u delu ne većem od 10% mreže) ispitivanja se nastavljaju u koraku 3 gde se pristupa povremenom praćenju aktivnosti PP u periodu od 1 dan do 3 meseca. U tu svrhu se koristi sofisticirani prenosivi on line monitor čiji je jedan deo prikazan na c. ČAK

  • U savremenomposlovanjukompanijazadistribucijuelektričneenergije, upravljanjeopremomzasnovanonapermanentnompraćenjustanjaidijagnosticidajepotrebnupouzdanostiraspoloživostsistema. Time se omogućavaefektivnoproduženjeradnogvekapostojeeopremeikablova. Zastalnopraćenjestanjaizolacionogsistemakablovaipriborajedina do sadarealizovanametoda je monitoring parcijalnihpražnejnja. Osmišljenouvođenjeon-line ispitivanja PP u održavanjeinadzor SN distributivnihmreža (kablovi, prekidačkaidrugaoprema), možeobezbeditiznačajnuuštedukrozboljeupravljanjeieksploataciju. Ovakvadijagnostikadoprinosiboljemrazumevanjustanjaopremeipoboljšanju performansi određujući " indekskritičnosti" (nivorizikaodkvara). Razumevanjemkritičnostikablai time irizikaodkvara, moguće je sprovestiefikasnuiciljanuzamenu, popravkeiinvesticioneprograme.

  • Jedan od najprikladnijih koncepata za efikasno dugoročno upravljanje SN i VN kablovima i postrojenjima je primena rešenja u 4 koraka upravljanja opremom zasnovanog na dijagnostici stanja. Osnovna ideja ovog rešenja je da pruži isplativ pristup ispitivanju i monitoringu parcijalnih pražnjenja kao alternativu ugradnji stalnih sistema monitoringa.


  ad