organska azotna jedinjenja n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Organska azotna jedinjenja PowerPoint Presentation
Download Presentation
Organska azotna jedinjenja

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 83

Organska azotna jedinjenja - PowerPoint PPT Presentation


 • 2198 Views
 • Uploaded on

Organska azotna jedinjenja. Uz kiseonik, azot je verovatno najzastupljeniji heteroatom u organskim jedinjenjima Organska azotna jed i njenja čine veliku grupu strukturno različitih jedinjenja Azot ulazi u sastav većeg broja funkcionalnh grupa : amino nitro amido nitrilna nitrozo

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Organska azotna jedinjenja' - paul


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
organska azotna jedinjenja
Organska azotna jedinjenja
 • Uz kiseonik, azot je verovatno najzastupljeniji heteroatom u organskim jedinjenjima
 • Organska azotna jedinjenja čine veliku grupu strukturno različitih jedinjenja
 • Azot ulazi u sastav većeg broja funkcionalnh grupa:
  • amino
  • nitro
  • amido
  • nitrilna
  • nitrozo
  • heterociklične alifatične i aromatične grupe sa azotom u prstenu, itd.
 • Mnoga azotna jedinjenja pokazuju snažnu bioaktivnost, kao na primer penicilin, alkaloidi, itd
alifati ni amini
Alifatični amini
 • Strukturno se izvode iz amonijaka, zamenom jednog ili više vodonikovih atoma alkil-grupama
 • Nomenklatura
  • Alifatični amini dobijaju imena tako što se imenu alkil-grupe (ili grupa) doda reč amin.

CH3-NH2– metilamin

(CH3)2NH – dimetilamin

(CH3)3N - trimetilamin

  • Primarni (R-NH2), sekundarni (R2NH2) i tercijarni (R3NH2) amini
  • Nesimetrični sekundarni i tercijarni amini, ukoliko nisu suviše složeni, imenuju se kao N-supstituisani derivati primarnih amina
nomenklatura nastavak
Nomenklatura (nastavak)
 • Ime alkil-grupe sa najvećim brojem C-atoma uzima se kao osnova imena primarnog amina, a ostale grupe navode se po abecednom redu:

N-etil-N-metil-butilamin N,N-dimetilpentilamin

nomenklatura nastavak1
Nomenklatura (nastavak)
 • Složene linearne poliamine najlakše je imenovati tzv. zamenskom nomenklaturom

3,9-dimetil-3,6,9-triazadodekanska dikiselina

dobijanje amina
Dobijanje amina
 • Amonoliza halogenalkana
redukcija nitrila alkil cijanida
Redukcija nitrila (alkil-cijanida)
 • Adicijom vodonika na CN trogubu vezu nitrila nastaju primarni amini
 • Kao najbolji katalizatori pokazali su se platina i Raney nikal
 • metoda za produžavanje niza C-atoma
redukcija nitro jedinjenja
Redukcija nitro-jedinjenja
 • Nitro-jedinjenja se mogu redukovati u principu na dva načina:
  • katalitičkom hidrogenizacijom pomoću molekulskog vodonika i
  • redukcijom nascentnim vodonikom, koji se obično dobija u reakciji metala sa kiselinom
 • metoda se, naravno, ne može primeniti kada molekul sadrži i druge funkcionalne grupe koje se lako mogu hidrogenizovati, kao što je, recimo, dvoguba veza
hoffmann ova degradacija amida
Hoffmann-ova degradacija amida
 • kada se na amid deluje alkalnim rastvorom NaOCl ili NaOBr, nastaje primarni amin, koji ima jedan C-atom manje od polaznog amida
 • metoda za skraćivanje niza C-atoma polaznog jedinjenja
 • ako je polazno jedinjenje alkohol, onda se do amina sa jednim C-atomom manje može doći sledećim nizom reakcija:
dobijanje sekundarnih i tercijarnih amina
Dobijanje sekundarnih i tercijarnih amina
 • Korektnim izborom reaktanata u nekoj od prethodno opisanih reakcija, recimo u reakciji amonolize halogenalkana ili reduktivnoj aminaciji, mogu se dobiti sekundarni i tercijarni amini:

butilamin brometan N-etil-butilamin (2)

butanon metilamin N-metil-sek-butilamin (2)

slide11
anilin (1) N-metilanilin (2) N,N-dimetilanilin (3)

N-etil-butilamin (2) N-etil-N-metil-butilamin (3)

slide12
Čisti tercijarni amini dobijaju se iz dialkil-hloramina i Grignard-ovog reagensa

R2NH + Cl2 + NaOH R2NCl + NaCl + H2O

R2NCl + R'MgCl R2NR' + MgCl2

reduktivna aminacija
Reduktivna aminacija
 • Reakcija predstavlja redukciju aldehida i ketona u prisustvu amonijaka
 • Redukcija se može izvršiti katalitički, ili pomoću natrijum-cijanoborhidrida, NaBH3CN.
slide14
Pri reduktivnoj aminaciji ketona dobijaju se amini sa sekundarnom alkil-grupom, koje je vrlo teško dobiti amonolizom, zbog tendencije sekundarnih halogenalkana ka eliminaciji
slide15
Tokom reakcije, aldehid ili keton može reagovati ne samo sa amonijakom, nego i sa već nagrađenim primarnim aminom, što dovodi do građenja izvesne količine sekundarnog amina.
 • Tendencija reakcije da krene dalje od željenog stadijuma može se prilično dobro kontrolisati proporcijama reaktanata i retko predstavlja ozbiljniji problem
fizi ke osobine
Fizičke osobine
 • Vodonikovi atomi vezani za azot imaju manju težnju da napuste molekul kao proton, ili da budu privučeni koncentracijom negativne šarže na drugim atomima, od onih vezanih za kiseonik
 • Zbog male tendencije da grade vodoničnu vezu slabo su asosovani
fizi ke osobine nastavak
Fizičke osobine (nastavak)
 • Slobodan elektronski par amina može da gradi vodoničnu vezu sa molekulima vode i svi tipovi amina sa malom molekulskom masom su rastvorni u vodi
 • Niži amini imaju miris koji podseća na amonijak; miris trimetilamina je opisan kao "miris na ribu". Kako raste molekulska masa, miris postaje neprijatniji.
reakcije
Reakcije
 • Bazne osobine
  • Pošto alkil-grupe pokazuju +I efekat, to bi amini trebalo da budu nešto jače baze od amonijaka. Red baznosti trebalo bi da je

R3N > R2NH > RNH2 > NH3

  • U vodi ili drugim rastvaračima koji grade vodonične veze sa molekulima amina, red baznosti amina može biti promenjen
  • efekat koji se mora uzeti u obzir: solvataciona stabilnost amina.
  • hidratacija slobodnih amina preko vodonične veze tipa >N-H - - - :OH2 opada u nizu

NH3 > RNH2 > R2NH > R3N

slide19
Razlog: tim redom opada i broj vodonikovih atoma vezanih za azot, preko kojih se ostvaruje vodonična veza sa molekulima vode, kao i dostupnost elektronskog para azota usled sternih smetnji
 • odgovarajuće konjugovane kiseline, tj. amonijum-joni, grade jače vodonične veze s vodom nego slobodne baze, jer azotov atom sa pozitivnom šaržom ima veću elektronegativnost nego kad je bez šarže (neutralan)
slide20
I u ovom slučaju će solvatacija biti utoliko efikasnija ukoliko je u amonijum-katjonu veći broj vodonikovih atoma vezano za azot, pa je red stabilnosti amonijum-katjonova:
 • U odsustvu drugih faktora, red baznosti alkil-amina bio bi:

NH3 > RNH2 > R2NH > R3N

 • Ukupni efekat na baznost n-alkilamina u vodi, što potvrđuju i eksperimentalni podaci, ukazuje na red baznosti

R2NH > RNH2 > R3N > NH3

alkilovanje
Alkilovanje
 • Kao što amonijak reaguje sa alkil-halogenidima dajući smesu 1o, 2o i 3o amina i kvaternerne amonijum soli, tako i amini mogu reagovati sa 1o alkil-halogenidima dajući takođe 2o i 3o amine i kvaternerne amonijum soli
acilovanje
Acilovanje
 • Uvođenjem acil-grupe u 1o i 2o amine dobijaju se N-supstituisani amidiamidi

2RNH2 + XCOR'  RNHCOR' + RNH3+X-

RNH2 + (R'CO)2O  RNHCOR' + R'COOh

RNH2 + R'COOR"  RNHCOR' + R"OH

 • tercijarni amini ne podležu ovoj reakciji, što je iskorišćeno za njihovo odvajanje iz smeše sa primarnim i sekundarnim
reakcije sa aldehidima i ketonima
Reakcije sa aldehidima i ketonima
 • Enaminska reakcija
  • Sekundarni amini reaguju sa aldehidima koji imaju H-atom na -C-atomu dajući enamine
 • Mannich-ova reakcija
  • Aldehidi i ketoni koji imaju α-vodonikov atom reaguju sa formaldehidom i sekundarnim aminima u slabo kiselojsredini dajući dialkil-aminometil-derivate karbonilnog jedinjenja
reakcija sa hno 2
Reakcija sa HNO2
 • U prisustvu jakih kiselina, primarni amini reaguju sa azotastom kiselinom uz izdvajanje azota

RNH2 + HONO  ROH + N2 + HOH

 • Sekundarni amini daju nitrozoamine
 • Tercijarni amini ostaju u rastvoru kao soli, iz kojih se natrag mogu dobiti dodatkom alkalija
oksidacija
Oksidacija
 • Oksidacija primarnih i sekundarnih amina može dati niz proizvoda, kao što su hidroksilamini, oksimi, nitrozo- i nitro-jedinjenja
 • Oksidacija permanganatom tercijarnih alkil-amina u tercijarna nitro-jedinjenja je od preparativnog značaja
 • Tercijarni amini obično zamenjuju hidroksilni jon iz peroksida, sa daljim gubitkom protona, dajući klasu jedinjenja poznatih kao amino-oksidi
aromati ni amini
Aromatični amini
 • Aromatični amini imaju amino-grupu ili alkil- odnosno aril- supstituisanu amino-grupu vezanu direktno za aromatičniprsten
 • Nomenklatura
  • Aromatični amini mogu biti primarni, sekundarni ili tercijarni
  • Poznatiji su pod uobičajenim imenima
nomenklatura nastavak2
Nomenklatura (nastavak)
 • Sekundarni ili tercijarni amini nazivaju se kao derivati primarnih amina, ili kao derivati amonijaka
aromati ni amini dobijanje
Aromatični amini. Dobijanje
 • Redukcijom oksidovanih azotnih jedinjenja
amonolizom halogenskih derivata
Amonolizom halogenskih derivata
 • Halogen vezan za aromatičniprsten obično je vrlo stabilan prema hidrolizi ili amonolizi. Ako su, međutim, prisutne grupe koje privlače elektrone u orto i para-položaju, halogen se mnogo lakše zamenjuje
fizi ke osobine1
Fizičke osobine
 • Kao što benzen (t.k. 80C) ključa na višoj temperaturi od n-heksana (t.k. 69C), tako i anilin (t.k. 184C) ima višu tačku ključanja od n-heksilamina (t.k. 130C)
 • Veća razlika u tačkama ključanja može se pripisati činjenici da anilin ima dipolni momenat 1,60, a n-heksilamin 1,30 D
 • N-Metilanilin (t.k. 195C) ključa na višoj temperaturi od anilina, ali i od N,N-dimetilanilina (t.k. 193C), jer ovaj poslednji ne gradi vodonične veze.
slide32
p-supstituisani anilini imaju najvišu tačku topljenja, pa jep-toluidin čvrsto jedinjenje na sobnoj temperaturi, dok su o- i m-izomeri tečnosti
fiziolo ke osobine
Fiziološke osobine
 • Aromatični amini, kao i aromatični ugljovodonici i njihovi halogeni i nitro- derivati, su vrlo toksični. Tečnosti se vrlo lako apsorbuju kroz kožu, pri čemu i niske koncentracije para proizvode simptome trovanja kada se inhaliraju duže vreme
 • Prema Američkoj agenciji za zaštitu okoline (EPA ) maksimalna dozvoljena koncentracija para anilina u vazduhu za kontinualnu inhalacionu izloženost ljudi u toku dužeg perioda procenjuje se da iznosi oko 0,001 mg/m3
fiziolo ke osobine1
Fiziološke osobine
 • Pare anilina mogu proizvesti simptome trovanja posle nekoliko časova pri izlaganju koncentracijama nižim od 7 ppm-a
 • Anilin deluje na krv i na nervni sistem
 • Hemoglobin krvi se pretvara u methemoglobin sa sniženjem kapaciteta prenosa kiseonika, što stvara cijanozu
 • Direktno depresiono dejstvo se dešava sa srčanim mišićem
 • Produženo izlaganje vodi mentalnoj poremećenosti
slide35
Hlor- i nitro- supstituisani amini u prstenu, N-alkilovani i acilovani amini i diamini takođe su vrlo toksični
 • N-fenilamini su znatno manje toksični od N-alkil-derivata. Fenolna hidroksilna grupa u izvesnoj meri smanjuje toksičnost, dok prisustvo slobodne karboksilne ili sulfonske grupe u prstenu snižava toksičnost u znatnoj meri
reakcije1
Reakcije
 • Reakcije aromatičnog prstena
  • Supstitucija vodonika deuterijumom
  • Oksidacija
  • Halogenovanje
  • Nitrovanje
  • Sulfonovanje
 • Reakcije amino-grupe
  • Baznost- građenje soli
  • Alkilovanje i arilovanje
  • Acilovanje
  • Reakcija sa azotastom kiselinom
supstitucija vodonika deuterijumom
Supstitucija vodonika deuterijumom
 • do reakcije dolazi samo u prisustvu jakih kiselina pod anhidrovanim uslovima
 • amino-grupa je tako snažno aktivirajuća, da se izmena vodonika u orto- i para-položajima vrši relativno brzo u vodenim rastvorima (ali ipak sporije nego sa vodonikom amino-grupe)
oksidacija aromati nog prstena
Oksidacijaaromatičnog prstena
 • aromatični amini se lako oksiduju dajući veliki broj oksidacionih proizvoda, što zavisi od vrste upotrebljenog oksidacionog sredstva
 • Pored amino grupe, mogu se oksidovati i C-atomi benzenovog prstena koji su u o- i p-položaju prema amino grupi,pri čemu nastaju aminofenoli
 • Aminofenoli se oksiduju vrlo lako u hinone, koji opet dalje podležu reakcijama oksidacije i/ili kondenzacije.
halogenovanje
Halogenovanje
 • Zbog jako aktivirajućeg dejstva amino-grupe, nije potreban katalizator za reakciju halogenovanja.
 • Iz istog razloga, do supstitucije halogenom dolazi obično u svim slobodnim orto- i para-položajima.
 • Proizvod koji nastaje lako se može izolovati, na primer, 2,4,6-trihlor- ili 2,4,6-tribromanilin.
 • Tri atoma halogena u orto- i para-položaju smanjuju baznost amino-grupe i vodeni rastvor ne gradi so sa kiselinama.
nitrovanje
Nitrovanje
 • Direktno nitrovanje anilina ili drugih aril-amina teško je izvodljivo i praćeno je značajnim gubicima polazne supstance zbog građenja smeše oksidacionih proizvoda
 • Osim toga, u jako kiseloj sredini potrebnoj za nitrovanje, amino-grupa se nalazi u protonovanom obliku, kao anilinijum-katjon.
 • Ovo ima za posledicu da supstitucija nije pod kontrolom NH2, već –NH3, grupe, koja je meta-usmeravajuća.
 • Stoga se prethodno amino-grupa zaštiti acilovanjem, najčešće acetil-hloridom ili anhidridom sirćetne kiseline:
nitrovanje nastavak
Nitrovanje (nastavak)
 • Rezonancijom amidne grupe smanjuje se interakcija usamljenog elektronskog para na azotu sa aromatičnim prstenom (odnosno njegova delokalizacija na prsten):
 • zaštitom (acilovanjem) amino-grupe smanjuje se njeno aktivirajuće dejstvo i omogućava nitrovanje aromatičnog prstena.
 • Amidna grupa je aktivirajuća i orto, para- usmeravajuća za reakcije elektrofilne aromatične supstitucije:
slide42

p-izopropilanilin p-izopropilacetanilid 4-izopropil-2-nitroacetanilid

(98%) (94%)

slide43
Nakon što je N-acil zaštitna grupa obavila svoju ulogu, može se ukloniti hidrolizom, čime se oslobađa amino-grupa:
 • Soli aromatičnih amina takođe se mogu nitrovati. Reakcija se izvodi u koncentrovanoj H2SO4, a glavni proizvod je m-nitroanilin.
sulfonovanje
Sulfonovanje
 • Sulfonovanje anilina na sobnoj temperaturi pušljivom H2SO4 daje smešu o-, m- i p-aminobenzensulfonskih kiselina
 • iako bi trebalo očekivati samo proizvode m-supstitucije (građenje soli),izvesna količinao- i p-izomera se takođe stvara, verovatno zbog sulfonovanja malih količina slobodnog amina, koji je u ravnoteži sa svojom soli
 • Kada se anilin zagreva sa H2SO4 više časova na 180C, jedini proizvod je p-izomer, sulfanilna kiselina
reakcije amino grupe baznost
Reakcije amino-grupe. Baznost
 • Baznost aromatičnih amina je manja od alifatičnih, ali veća nego kod amida (uticaj aromatičnog prstena)
 • Vezivanjem drugog aromatičnog prstena za azotov atom smanjuje se baznost, kao što je slučaj kod difenilamina.
 • S druge strane, uvođenjem alkil-grupa baznost se povećava, pa su N-metilanilin i N,N-dimetilanilin jače baze od anilina
alkilovanje i arilovanje
Alkilovanje i arilovanje
 • Kao i alifatični amini, primarni aromatični amini reaguju sa halogenalkanima dajući sekundarne i tercijarne amine i kvaternerne amonijum-soli
 • Sa prostim halogenarenima reaguju teško
acilovanje1
Acilovanje
 • Anhidridi kiselina i acil-halogenidi pretvaraju primarne i sekundarne aromatične amine u amide
reakcija sa azotastom kiselinom
Reakcija sa azotastom kiselinom
 • Primarni amini
  • daju diazonijum-soli na oko 0oC
 • Sekundarni amini
  • Ponašaju se kao sekundarni alifatični amini, dajući N-nitrozoderivate
slide50
Tercijarni amini
  • daju p-nitrozo derivate
 • Do reakcije dolazi zbog jakog aktivacionog efekta dimetilamino-grupe
 • kao so u kiselom rastvoru dimetilamonijum-grupa je dezaktivirajuća i meta-usmeravajuća
 • Aktivaciono dejstvo dimetilamino-grupe zavisi od mogućnosti za rezonanciju, odnosno mogućnosti da ona zauzme koplanaran položaj sa benzenovim prstenom.
slide51

Kada voluminozne grupe zauzimaju orto-položaj, ne može se postići koplanarnost i nije moguća aktivacija prstena

 • Zato 2,6-N,N-tetrametilanilin ne podleže reakcijama koje zahtevaju aktivaciju
diazonijum soli
Diazonijum-soli
 • Diazonijum-soli prvi je dobio Peter Gris 1858. godine, dejstvom azotaste kiseline na so primarnog aromatičnog amina
 • u toku sledećih pet godina reakcije diazonijum-soli su mnogo istraživane, kao i azo-boje, koje su iz njih industrijski dobijane
 • ispitivanje strukture diazo-jedinjenja odigralo je važnu ulogu u razvoju teorijskih aspekata organske hemije
struktura i fizi ke osobine
Struktura i fizičke osobine
 • Proizvodi reakcije aromatičnih primarnih amina sa azotastom kiselinom u jako kiselom rastvoru pokazuju osobine soli:
  • čvrsta jedinjenja rastvorna u vodi, a nerastvorna u organskim rastvaračima
  • merenje električne provodljivosti pokazuje da su potpuno jonizovana u razblaženim rastvorima
 • Jedina struktura koja odgovara ovim eksperimentalnim činjenicama je ona u kojoj je jedan azotov atom kvaterneran, kao u amonijum-solima, i u kojoj su azotovi atomi vezani trogubom vezom.
nomenklatura
Nomenklatura
 • Prilikom imenovanja ovih jedinjenja, ime ugljovodonika iz kojeg se izvode dobija sufiks diazonijum, i tome se doda ime anjona

benzendiazonijum-hlorid p-nitrobenzendiazonijum-hidrogensulfat

dobijanje
Dobijanje
 • diazotovanje– reakcija aminske soli i HNO2
 • izvodi se u jako kiselom rastvoru, da bi se sprečila reakcija diazonijum-soli sa još neizreagovalim aminom (tzv. kuplovanje)
 • Većina diazonijum-soli je nestabilna na sobnoj temperaturi, pa se reakcije izvode na 0C i rastvor odmah upotrebljava
 • u reakciji dolazi do nukleofilnog napada amina na azot-trioksid, koji je u ravnoteži sa azotastom kiselinom
slide56

Konjugovana kiselina nitrozamina, nizol, premeštanjem protona i gubitkom vode daje diazonijum-jon

reakcije2
Reakcije
 • Podležu velikom broju reakcija, što je delimično posledica činjenice da se one mogu odvijati kako jonskim, tako i radikalskim mehanizmom
 • Reakcije pri kojima ne dolazi do oslobađanja azota rezultat su elektrofilne supstitucije diazonijum-jonom
 • One koje se dešavaju u kiselom rastvoru uz izdvajanje azota, verovatno teku po SN1 mehanizmu, sa građenjem aril-karbonijum-intermedijera
slide58

Reakcije koje su katalizovane Cu(I)-jonima, ili one koje se odvijaju u neutralnom ili baznom rastvoru, najverovatnije teku radikalskim mehanizmom.

reakcije kuplovanja
Reakcije kuplovanja
 • Diazonijum-jon je slab elektrofil
 • supstitucija u prstenu nekog aromatičnog jedinjenja moguća samo kada je prsten jako aktiviran hidroksilnom ili amino-grupom
 • Proizvod je intenzivno obojeno azo-jedinjenje, a ova reakcija daje industrijski važne azo-boje
 • U navedenim primerima kuplovanjem diazonijum-soli sa fenolom dobija se p-hidroksiazobenzen, a sa N,N-dimetilanilinom p-N,N-dimetilaminoazobenzen
slide61
Do reakcije kuplovanja dolazi u slabo kiselom, neutralnom ili alkalnom rastvoru
 • Kuplovanje se vrši i sa primarnim i sekundarnim alifatičnim aminima, pri čemu se dobijaju diazoamino-jedinjenja
 • Anilin se kupluje sa benzendiazonijum-hloridom puferovanim sa CH3COONa, dajući diazoaminobenzen
slide62
Da bi se sprečila ova reakcija pri diazotovanju anilina, diazotovanje se vrši u jako kiseloj sredini, jer aminska so ne podleže kuplovanju
 • Kada se diazoamino-jedinjenje zagreva u prisustvu soli amina da bi se katalizovala reakcija, vrši se premeštanje u aminoazo-jedinjenje
slide63
Razlika između azo- (R'N=NR" ili Ar'N=NAr") i diazo-jedinjenja (RN=NX) je u tome što kod ovih poslednjih grupa X nije vezana za azot preko ugljenikovog atoma
supstitucija hidroksilnom ili alkoksidnom grupom
Supstitucija hidroksilnom ili alkoksidnom grupom
 • zagrevanjem vodenog rastvora diazonijum-sulfata izdvaja se azot i gradi fenol
 • Reakcija ima kinetiku I reda i ako je u p-položaju prisutna grupa koja odvlači elektrone, kao što je nitro-grupa, smanjuje se brzina reakcije
 • Reakcija benzendiazonijum-hlorida sa metanolom u prisustvu vazduha daje anizol (fenil-metil-etar)
supstitucija halogenom
Supstitucija halogenom
 • Diazo-grupa se može lako supstituisati ma kojim halogenom, ali u posebnim eksperimentalnim uslovima
 • Za supstituciju hlorom ili bromom, vodeni rastvor odgovarajuće soli zagreva se sa bakar(I)-hloridom ili bakar(I)-bromidom
 • Reakcija je poznata kao Sandmeyer-ova
supstitucija cijanidom
Supstitucija cijanidom
 • U reakciji diazonijum-soli sa bakar(II)-cijanidom (CuCN) dolazi do supstitucije diazo-grupe -CN grupom
 • Hidrolizom dobijenog nitrila dobija se karboksilna kiselina. Ovo omogućava sintetički put od nitro-jedinjenja do karboksilne kiseline, na primer:
nitroalkani
Nitroalkani
 • Struktura i nomenklatura
  • Alifatična nitro-jedinjenja imaju opštu formulu RNO2. Slično karboksilatnom jonu, nitroalkan je rezonancioni hibrid:
 • Nitroalkani mogu biti primarni (RCH2NO2), sekundarni (R2CHNO2) i tercijarni (R3CNO2)
 • Nitro-jedinjenja se imenuju kao supstituisani ugljovodonici. Npr. CH3NO2 nitrometan, CH3CH(NO2)CH3 2-nitropropan
dobijanje nitroalkana
Dobijanjenitroalkana
 • Iz halogenalkana i nitrita
  • reakcija SN tipa
  • od strukture halogenalkana zavisi kojim će mehanizmom teći (SN1 ili SN2) i koji će proizvod nastati
  • tercijarni halogenalkan  vrlo verovatno SN1 mehanizam  nastajanje estra alkil-nitrita
  • Ukoliko struktura RX favorizuje SN2 mehanizam  proizvod će biti nitroalkan.
nitrovanje ugljovodonika u gasnoj fazi
Nitrovanje ugljovodonika u gasnoj fazi
 • Niži nitroalkani industrijski se dobijaju reakcijom propana sa HNO3 na 420C
 • Napad nitro-radikala na ovoj temperaturi je neselektivan, pa se raskidaju i C-C i C-H veze
 • Propan, na primer, daje 1- i 2-nitropropan, nitroetan i nitrometan, koji se mogu odvojiti destilacijom
oksidacija oksima
Oksidacija oksima
 • Primarna i sekundarna nitro-jedinjenja mogu se dobiti oksidacijom oksima trifluorpersirćetnom kiselinom
 • U oba slučaja konačni proizvod je stabilnija struktura (a) u tautomeriji nitro-acinitro tipa, koja je karakteristična za primarna i sekundarna nitro-jedinjenja:
slide72

Struktura (a), tj. nitro-oblik, stabilnija je zbog simetrične delokalizacije negativne šarže na oba kiseonikova atoma

 • Rezonancione strukture aci-oblika (b) mnogo su manje stabilne (recimo oblik (c), negativna šarža je na atomu ugljenika), pa je i njihov doprinos, odnosno rezonanciona energija, znatno manja nego kod nitro-oblika:
fizi ke osobine2
Fizičke osobine
 • imaju veliki dipolni momenat (3,6 D)
 • abnormalno visoke tačke ključanja
 • rastvorljivost u vodi je mnogo manja od alkohola (ne grade vodonične veze)
 • dobri rastvarači za dipolarna jedinjenja
hemijske osobine reakcije
Hemijske osobine- reakcije
 • Građenje soli
  • vodonik na -ugljenikovom atomu nitroalkana ima kisele osobine, pored ostalog i zato što je anjon stabilizovan rezonancijom
 • mnogo su jače kiseline (pKa ~ 9) od aldehida ili ketona (pKa ~ 20)
 • za razliku od ketona, primarni i sekundarni nitroalkani regenerišu se iz vodenih rastvora svojih soli tek dodatkom jake kiseline
slide75
pri zakiseljavanju, proton se adira mnogo brže na kiseonikove atome anjona nego na -ugljenikov atom, tako da se dobija tautomer polaznog nitroalkana, tj. aci-oblik
 • pošto je termodinamički manje stabilan, brzo prelazi u nitroalkan.
 • Aci- oblici se nazivaju drugačije nitronske kiseline
 • Tercijarna nitro-jedinjenja, R3CNO2, koja nemaju vodonikov atom na -C atomu, ne grade soli
bromovanje
Bromovanje
 • Primarna i sekundarna nitro-jedinjenja, kao i aldehidi i ketoni, lako se bromuju u alkalnom rastvoru
reakcije sa azotastom kiselinom
Reakcije sa azotastom kiselinom
 • primarna nitro-jedinjenja reaguju sa azotastom kiselinom dajući nitrozo-derivate
 • proizvodi su poznati kao nitralne kiseline, koje se rastvaraju u alkalijama dajući soli crvene boje
slide78
Sekundarna nitro-jedinjenja daju plave nitrozo-derivate, koji su nerastvorni u alkalijama
 • Stajanjem očvršćavaju u bele kristalne dimere
 • Tercijarna nitro-jedinjenja ne reaguju sa azotastom kiselinom
redukcija u primarne amine
Redukcija u primarne amine
 • može se izvršiti:
  • katalitički (vodonikom na platini ili niklu kao katalizatoru) ili
  • vodonikom koji se izdvaja u reakciji metala (Fe, Zn, Sn) i neke mineralne kiseline (najčešće hlorovodonične)
 • Takođe se mogu redukovati pomoću LiAlH4
aromati na nitro jedinjenja
Aromatična nitro-jedinjenja
 • Ova jedinjenja upotrebljavaju se kao intermedijeri za dobijanje boja još od 1856. godine, kada je Perkin otkrio anilinsko crveno
 • Kasnije se koriste kao eksplozivi, intermedijeri pri dobijanju farmaceutskih proizvoda, itd.
 • Dobijanje
  • nitrovanjem aromatičnih jedinjenja
fizi ke osobine3
Fizičke osobine
 • obično su čvrsta, kristalna jedinjenja, bezbojna ili žuto obojena
 • Samo nekoliko mononitroaromatičnih jedinjenja su tečnosti na sobnoj temperaturi
 • Zbog velikog dipolnog momenta imaju visoke tačke ključanja
 • praktično su nerastvorni u vodi
 • Tečnosti su dobri rastvarači za većinu organskih jedinjenja, pa čak i za mnoge neorganske soli
reakcije3
Reakcije
 • Reakcije prstena
  • dezaktivirajući i m-usmeravajući efekat nitro-grupe na elektrofilnu supstituciju u prstenu
  • aktivacija prstena za nukleofilnu supstituciju
 • Reakcije nitro-grupe
  • najvažnija reakcija nitro-grupe je redukcija, kojom se ona prevodi u amino-grupu
  • u ovoj reakciji, iz nitrobenzena u kiseloj sredini nastaju sledeći intermedijerni proizvodi: