Socialr tten en versikt
Download
1 / 14

- PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

Socialrätten – en översikt. Socialtjänstlagen (2001:453), SoL Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM Lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård, LSU

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - heidi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Socialr tten en versikt
Socialrätten – en översikt

 • Socialtjänstlagen (2001:453), SoL

 • Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU

 • Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM

 • Lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård, LSU

 • Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

 • Förvaltningslagen (1986:223)

 • Sekretesslagen (1980:100)


Socialtj nstlagen 2001 453
Socialtjänstlagen (2001:453)

 • Helhetssyn

 • Målinriktad ramlag med rättighetsinslag

 • Vistelseprincip

 • Grundläggande värderingar

  - demokrati

  - jämlikhet

  - solidaritet

  - trygghet

  - barnperspektiv


Socialtj nstlagen 2001 4531
Socialtjänstlagen (2001:453)

 • Vägledande principer

  - Frivillighet och självbestämmande

  - Kontinuitetsprincipen

  - Normalitetsprincipen

  - Flexibilitet

  - Närhetsprincipen

  - Valfrihet

  - Det förebyggande perspektivet

  - Individens eget ansvar


Socialtj nstlagen 2001 4532
Socialtjänstlagen (2001:453)

 • Ingen grupps behov ska vara starkare skyddat än andras

  men…

 • SoL lyfter fram vissa grupper:

  - barn och unga,

  - äldre människor,

  - människor med funktionsnedsättningar,

  - missbrukare,

  - anhörigvårdare, och

  - brottsoffer


Socialtj nstlagen 2001 4533
Socialtjänstlagen (2001:453)

 • Rätten till bistånd

  - Skälig levnadsnivå

  - Den som inte själv kan tillgodose sina

  behov eller få dem tillgodosedda på annat

  sätt

  1. För sin försörjning (försörjningsstöd)

  2. För sin livsföring i övrigt

 • Förvaltningsbesvär


Lagen 1988 870 om v rd av missbrukare i vissa fall lvm
Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM

 • När nödvändig vård inte kan ges på frivillig väg

 • Syftar till att motivera till vård i frivilliga former

 • Tvångsvård ska beslutas om

  1. missbruket är fortgående och endast kan brytas genom vård,

  2. vårdbehovet inte kan tillgodoses på annat sätt, och

  3. missbrukaren

  - utsätter sin fysiska eller psykisk hälsa för allvarlig fara,

  - löper en uppenbar risk att förstöra livet, eller

  - kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående


Socialr tten en versikt

 • ”missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel”

 • - Alkohol omfattar all form av alkohol även av annat slag än drycker som ex teknisk sprit

 • Narkotika omfattar de preparat som enligt narkotikastrafflagen betecknas som narkotika. Läkemedel som smärtstillande medicin och lugnade medicin räknas som narkotika. Varor och preparat som inte är narkotikaklassificerade omfattas ej.

 • Flyktiga lösningsmedel är ex thinner, lim, färger, som inandas.


Socialr tten en versikt

”utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara” - Hälsoindikationen

 • Ställer krav på en konkret, påtaglig hälsofara som ska styrkas av LVM-utredningen

 • Om rättens beslut inte kan avvaktas p g a att missbrukarens hälsotillstånd allvarligt försämras om han/hon inte får vård omedelbart – omedelbart omhändertagande enligt 13 § LVM


Socialr tten en versikt

”löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv” – sociala indikationen

- Avses att personen till följd av missbruk är på väg att slås ut från arbetsmarknad eller utbildning, förlora möjligheten till boende och saknar normala sociala relationer

- Tillämpas ofta för yngre personer eller personer som inte redan är utslagna till följd av missbruket.


Socialr tten en versikt

”befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående” - faroindikationen

 • åsyftas självmord eller risk för misshandel av närstående

 • Samråd med läkare bör ske för LPT-bedömning

 • Om rättens beslut inte kan avvaktas p g a en överhängande risk att han/hon skadar sig själv eller någon närstående - omedelbart omhändertagande enligt 13 § LVM.


Socialr tten en versikt

Anmälningsskyldighet enligt 6 § LVM någon närstående” - faroindikationen

Myndigheter som i sin verksamhet regelbundet kommer i kontakt med personer med missbruksproblem är skyldiga att anmäla till socialnämnden om någon är i behov av vård enligt LVM.

Anmälan ska göras genast i samband med att de får kännedom om detta.

Inom hälso- och sjukvården är det läkaren som har anmälningsskyldighet.


Lagen 1988 870 om v rd av missbrukare i vissa fall lvm1
Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM någon närstående” - faroindikationen

 • Länsrätten beslutar efter ansökan från socialnämnden

 • Vård ges vid särskilda institutioner (”LVM-hem”) som drivs av Statens institutionsstyrelse, SiS

 • SiS har särskilda befogenheter gentemot dem som vårdas

 • Vården får pågå under högst sex månader

 • Översyn pågår (Dir. 2008:48)


F rvaltningslagen 1986 223
Förvaltningslagen (1986:223) någon närstående” - faroindikationen

 • Basregler för handläggning av ärenden och kontakter med allmänheten

 • Serviceskyldighet

 • Samverkan mellan myndigheter

 • Tolk, ombud och biträde

 • Jäv

 • Allmänna krav på handläggning (enkelt, snabbt och billigt)

 • Särskilda krav på handläggning (dokumentation, kommunicering, motivering etc.)

 • Överklagande och andra rättelsemöjligheter


Sekretesslagen 1980 100
Sekretesslagen (1980:100) någon närstående” - faroindikationen

 • Socialtjänstsekretessen 7 kap. 4 § SekrL

  - uppgifter om enskilds personliga förhållanden

  - om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående lider men

 • Sekretess bryts av

  -uppgiftsskyldighet

  - i vissa i särskilt uppräknade fall (tex. vid brott mot barn)

  - den enskildes medgivande

 • Översyn pågår (proposition under våren)

 • I enskild verksamhet gäller tystnadsplikt