Sz nlelt szerz d sek ad hat s gi ellen rz se
Download
1 / 27

Színlelt szerződések adóhatósági ellenőrzése - PowerPoint PPT Presentation


 • 70 Views
 • Uploaded on

Színlelt szerződések adóhatósági ellenőrzése. APEH sajtótájékoztató 2006. június 20. Budapest. Dr. Juhász István az APEH szakmai elnökhelyettese. Az előadás tematikája. Jogszabályi háttér Kiválasztás alapját képező információk A tényállás tisztázása Vizsgálati szempontok

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Színlelt szerződések adóhatósági ellenőrzése' - satya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sz nlelt szerz d sek ad hat s gi ellen rz se

Színlelt szerződések adóhatósági ellenőrzése

APEH sajtótájékoztató

2006. június 20.

Budapest

Dr. Juhász István

az APEH szakmai elnökhelyettese


Az el ad s tematik ja
Az előadás tematikája

 • Jogszabályi háttér

 • Kiválasztás alapját képező információk

 • A tényállás tisztázása

 • Vizsgálati szempontok

 • A kedvezmény igénybevételének feltételei

 • Jogviszony-minősítés adójogi kihatásai

 • Színlelt szerződések statisztikai adatai

 • Esettanulmányok (I-VIII.)

SZÍNLELT SZERZŐDÉSEK - SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ


Jogszab lyi h tt r
Jogszabályi háttér

 • Az adóhatóság a járulék ellenőrzése során jogosult az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 1. § (7) bekezdése, továbbá a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (továbbiakban: Tbj.) 54. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a biztosítási kötelezettség megállapításához a felek között létrejött jogviszony minősítésére.

 • Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2003. évi XCI. törvény 223. §-a tartalmazza a munkavégzés alapjául szolgáló színlelt szerződésekkel kapcsolatos adó- és társadalombiztosítási kötelezettség tárgyában hozott határozatok végrehajthatóságának kérdéseit.

SZÍNLELT SZERZŐDÉSEK - SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ


Az ellen rz sre val kiv laszt s alapj t k pez inform ci k
Az ellenőrzésre való kiválasztás alapját képező információk

Az ellenőrzésre történő kiválasztáshoz az alábbi információk figyelembe vételével kerülhet sor:

 • Az adózóval szerződéses kapcsolatban állt magánszemély által tett közérdekű bejelentés

 • A munkaügyi felügyelőségtől érkező megkeresés, jelzés

 • Más adózónál lefolytatott vizsgálatok alapján

 • A bevallások, kontrollinformációk elemzéséből nyert adatok.(a társaság bevételeihez viszonyított alacsonymértékű bérjellegű kifizetéseinek aránya)

 • Az adózónál folytatott más ellenőrzés során szerzett információk

SZÍNLELT SZERZŐDÉSEK - SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ


A t ny ll s tiszt z sa
A tényállás tisztázása információk

 • Az adóellenőrzés során alkalmazni kell az Art. 1. §-ának (7) bekezdésében meghatározott alapelvet.

 • Minden egyes szerződés esetén mérlegelni kell az adott szerződés elemeit.

 • Az adóhatóságnak nemcsak joga, hanem kötelessége is, hogy a szerződést és más hasonló cselekményeket az Art. 1. § (7) bekezdése alapján valódi tartalmuk szerint minősítse.

 • A szerződési nyilatkozatok és a felek valóságosan kifejtett tevékenysége között ellentmondás van, a szerződés tartalmát ez utóbbi alapján kell megállapítani.

SZÍNLELT SZERZŐDÉSEK - SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ


Ha a z ad hat s g ll spontja szerint a szerz d s nem az aminek a felek nevezik
Ha a információkz adóhatóság álláspontja szerint a szerződésnem az, aminek a felek nevezik

 • – a tartalma alapján –, akkor ezt az adóhatósági határozatban bizonyítékokkal alátámasztva kell indokolni.

 • Az Art. 1. § (7) bekezdésének értelmezésével kapcsolatban az Alkotmánybíróság 724/B/1994. számú határozatában foglaltakat is ki kell emelni:

  • az adóügy és a polgári jogi jogviszony egymástól elválhat

  • az adóhatóság megállapítása nem hat ki a felek polgári jogi jogviszonyára

  • az adóhatóság minősítése kizárólag adóügyi szempontból releváns

 • Az adóhatóság többletjogosultsága az adóügyi jogviszony sajátosságaiból ered.

SZÍNLELT SZERZŐDÉSEK - SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ


Vizsg lati szempontok
Vizsgálati szempontok információk

 • A szerződések minősítésénél az ellenőrzés során megállapított valamennyi releváns tényt egyenként és összességében is kell vizsgálni és mérlegelni

 • A minősítő jegyeket eltérő súllyal az ellenőrzés által érintett eset körülményeitől függően kell értékelni

 • Önmagában egyetlen ismérv sem meghatározó, az egyes kritériumok fennállását vagy hiányát önmagukban kell megvizsgálni

SZÍNLELT SZERZŐDÉSEK - SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ


Els dleges min s t jegyek
Elsődleges minősítő jegyek információk

 • A tevékenység jellege, munkakörként történő feladat-meghatározás

 • A személyes munkavégzési kötelezettség

 • Foglalkoztatási kötelezettség a munkáltató részéről, a munkavállaló rendelkezésre állása

 • Alá-fölérendeltségi viszony

SZÍNLELT SZERZŐDÉSEK - SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ


M sodlagos min s t jegyek
Másodlagos minősítő jegyek információk

 • Irányítási, utasításadási és ellenőrzési jog

 • A munkavégzés időtartamának, a munkaidő beosztásának meghatározása

 • A munkavégzés helye

 • Az elvégzett munka díjazása

 • A munkáltató munkaeszközeinek, erőforrásainak és nyersanyagainak felhasználása

 • A biztonságos, egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek biztosítása

 • Írásbeliség

SZÍNLELT SZERZŐDÉSEK - SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ


Egyes tev kenys gekre vonatkoz speci lis jogszab lyok
Egyes tevékenységekre vonatkozó speciális jogszabályok információk

 • a sportról szóló 2004. évi I. törvény 8. § (1) bekezdése alapján a hivatásos sportoló a sportvállalkozással kötött munkaszerződés alapján fejti ki sporttevékenységét

 • a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 1. § (8) bekezdése alapján a közigazgatási szerv közhatalmi, irányítási, ellenőrzési és felügyeleti hatáskörének gyakorlásával közvetlenül összefüggő, valamint ügyviteli feladat ellátására kizárólag közszolgálati jogviszony létesíthető

 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó munkáltató tevékenységi körébe tartozó, rendszeresen jelentkező feladatok közalkalmazotti jogviszonyban láthatóak el

 • a személy és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény

SZÍNLELT SZERZŐDÉSEK - SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ


A kedvezm ny ig nybev tel nek felt telei
A kedvezmény igénybevételének feltételei információk

a) A moratórium időszakában végzett adóellenőrzések

 • A munkáltató terhére utólagos adómegállapítás keretében, munkavégzés alapjául szolgáló szerződés színleltté minősítése miatt visszamenőleg megállapított adó- és társadalombiztosítási kötelezettség tárgyában hozott határozatban előírt fizetési kötelezettség alóli mentesüléshez a kötelezettnek a színlelt jogviszonyt át kell alakítani és a Tbj. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti biztosítottként 2006. június 30-ig nyilvántartásba kell venni.

 • E tényről a munkáltatónak 2006. július 31-ig írásban értesítenie kell az adóhatóságot.

 • Ha az utólagos adómegállapítás alapjául szolgáló jogviszony ellenőrzéstől függetlenül 2006. június 30-áig megszűnt, a foglalkoztatónak a fizetési kötelezettség alóli mentesüléshez a megszűnés tényéről kell az adóhatóságot értesítenie, a jogviszonyokat visszamenőleg már nem kell átalakítania.

 • A feltétel teljesülését az adóhatóság utóellenőrzés keretében vizsgálja meg a bejelentés valóságtartalmát.

 • Az a munkáltató, aki 2006. június 30-ig nem alkalmazza a tényleges jogviszonyt, és nem tesz eleget nyilvántartásba vételi kötelezettségének, illetőleg 2006. július 31-ig az adóhatóságot nem értesíti, a kedvezményt elveszti.

SZÍNLELT SZERZŐDÉSEK - SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ


A kedvezmény igénybevételének feltételei információk

b) A moratóriumot követően végzett adóellenőrzések 2006 június 30. napja után folytatandó adóellenőrzésekre a 2003. évi XCI. törvény 223. § (6) bekezdése az irányadó

 • Azoknál a munkáltatóknál, ahol 2006. július 1-jét követően kerül sor az adóellenőrzésre, – még adóellenőrzéssel nem érintett, következésképpen határozatban sem rögzített esetekben – és az ellenőrzés a társadalombiztosítási, adójogi bejelentési, nyilvántartási, bevallási, levonási és befizetési kötelezettségre vonatkozó rendelkezések betartása tekintetében nem tesz megállapítást, akkor 2006. július 1-jét megelőző időszakot a 223. §-ban foglaltak tekintetében nem vizsgálja.

 • Ez azt jelenti, hogy a vonatkozó jogszabályok adózó általi maradéktalan betartása, azaz a hivatkozott jogszabály szerinti mentesség feltétel teljesítése alatt azt, és csak azt kell érteni, hogy az adózó 2006. július 1-től minden olyan munkavégzéssel járó jogviszony esetében a munkaviszonyra vonatkozó adójogi és társadalombiztosítási szabályokat alkalmazza, amely valós tartalma szerint munkaviszony keretében történő foglalkoztatást jelent.

 • Abban az esetben, ha a munkavégzésre irányuló jogviszonyok vizsgálta során az adóhatóság munkaviszonyt leplező színlelt szerződéssel vagy szerződés-kötés nélkül történő foglalkoztatást, illetve ezekkel összefüggő kötelezettség-sértést állapít meg, akkor az adóhatóságot nem köti a korábbi időszakra vonatkozó törvényi rendelkezési tilalom, az adózó a törvény által felkínált kedvezményt elveszíti.

SZÍNLELT SZERZŐDÉSEK - SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ


Jogviszony min s t s ad jogi kihat sai
Jogviszony-minősítés adójogi kihatásai információk

Az átminősítés miatt az adó- és járulékkötelezettségek módosulnak.

Az alábbi kötelezettségek kerülnek megállapításra:

 • A foglalkoztatót terhelő társadalombiztosítási járulék

 • A biztosított által fizetendő egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék, magánnyugdíjpénztári tagdíj (egyéni járulékok)

 • Munkaadói és munkavállalói járulék a kifizetett bér után

 • Tételes egészségügyi hozzájárulás a foglalkoztatottak után

 • Szakképzési hozzájárulás a kifizetett bérek után

 • A le nem vont szja-előleg miatti mulasztási bírság

 • A foglalkoztatót terhelő adó- és járulékterhek– ide nem értve az egyéni járulékokat, valamit a munkavállalói járulékot – ráfordításként elszámolhatók, ezért a jogviszony átminősítésének következtében csökken a foglalkoztató adózás előtti eredménye, ezáltal csökken a társasági adókötelezettsége is

 • A nem valós vállalkozási díjat tartalmazó számla általános forgalmi adó összegére levonási jog nem alapítható

SZÍNLELT SZERZŐDÉSEK - SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ


A jogszab lys rt magatart st az art szankcion lja
A jogszabálysértő magatartást az Art. szankcionálja információk

 • Az esedékesség napjától késedelmi pótlékot kell fizetni a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd részének figyelembevételével.

 • A megállapított adóhiány esetén adóbírságot kell fizetni. Az adóbírság mértéke az adóhiány 50 %-a.

 • Ha a kifizető az adó(előleg)levonási kötelezettségét – részben vagy egészben – elmulasztotta, vagy a beszedett, illetve megállapított és levont adó(előlege)t nem fizette meg, a késedelmi pótlék mellett 50 %-ig terjedő mulasztási bírságot fizet. A bírság alapja a beszedni, levonni illetőleg megfizetni elmulasztott adó(előleg) összege.

SZÍNLELT SZERZŐDÉSEK - SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ


A jogviszony munkaviszonny t rt n tmin s t se
A jogviszony munkaviszonnyá történő átminősítése információk

Az egyéni vállalkozónál megállapításra kerül, illetve az ellenőrzéstmegelőzően adózó önellenőrzéssel helyesbítheti a nem valósvállalkozási díj után bevallott:

 • áfa kötelezettségét (visszaigényelheti)

 • a társadalombiztosítási kötelezettségét (visszaigényelheti)

 • egyéni járulék-kötelezettségét (visszaigényelheti)

 • egészségügyi hozzájárulást (visszaigényelheti)

 • személyi jövedelemadó kötelezettsége várhatóan növekszik

  A biztosítási kötelezettség utólagos megállapítása esetén a Tbj. 54. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint a foglalkoztató részére határozatban kell rendelkezni a biztosítási jogviszony fennállásáról.

SZÍNLELT SZERZŐDÉSEK - SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ


Sz nlelt szerz d sek tmin s t s nek statisztikai adatai
Színlelt szerződések átminősítésének statisztikai adatai

SZÍNLELT SZERZŐDÉSEK - SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ


Sz nlelt szerz d sek tmin s t s nek statisztikai adatai a morat rium nyertesei
Színlelt szerződések átminősítésének statisztikai adatai (a moratórium nyertesei)

SZÍNLELT SZERZŐDÉSEK - SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ


A sz nlelt szerz d sekkel kapcsolatos b r s gi esetek sz ma
A színlelt szerződésekkel kapcsolatos bírósági esetek száma

SZÍNLELT SZERZŐDÉSEK - SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ


Esettanulm ny i
Esettanulmány - I. száma

A Műsorszolgáltató 1998-2000. években igazgatói, műsorvezetői, szerkesztői, gyártásvezetői, riporteri, operatőr, vágó, kameraman, bemondó, fodrász, sminkes, asszisztensi feladatok ellátására „Szolgáltatási megállapodásokat” kötött egyéni vállalkozókkal, valamint a munkát személyesen ellátó magánszemélyek társaságaival. A „Szolgáltatási megállapo-dásokat” a revízió színlelt szerződéssé, a lekönyvelt számlák bruttó összegét, összesen 600 millió Ft-ot bérköltséggé minősítette. A „Szolgáltatási megállapodások” munka-viszonnyá történő átminősítése miatt a társaság terhére összességében 1,2 milliárd Ft adókülönbözet és szankciók kerültek megállapításra.

SZÍNLELT SZERZŐDÉSEK - SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ


Esettanulm ny ii
Esettanulmány - II. száma

Az adózó különböző tevékenységeket rendelt meg szerződés alapján a vele kapcsolt vállalkozásban álló kft-től, úgymint szoftver-, hardver-szaktanácsadást, számviteli tevékenységet, piac- és közvélemény-kutatást, üzletviteli tanácsadást, máshová nem sorolt egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatást, felnőtt és egyéb oktatást. A kft. különböző alvállalkozókat (társaságokat, egyéni vállalkozásokat) vett igénybe a teljesítéshez. A kft-nél munkaviszonyban álló alkalmazottak közreműködésével létrejött társasággal, illetve egyéni vállalkozókkal kötött alvállalkozói, megbízási szerződések színleltek, és a kft-n keresztül kifizetett megbízási díjak tartalmukat tekintve munkabérek. A megállapított adó-különbözetek és szankciók összesen 150 millió Ft-ot tettek ki.

SZÍNLELT SZERZŐDÉSEK - SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ


Esettanulm ny iii
Esettanulmány - III. száma

A kft. a vizsgált időszakban mély- és közműépítési beruházások kivitelezési munkálatait végezte. E tevékenységéhez kapcsolódóan megbízási, illetve vállalkozási szerződéseket kötött egyéni vállalkozókkal a gépészeti vezetői munkakör, koordinációs feladatok, a termelésirányítási feladatok (építésvezető), valamint a létesítmény-főmérnöki feladatainak végzésére. A létrejött jogviszonyokat a revízió, valódi tartalma szerint munkaviszonynak minősítette. A feltárt adókülönbözetek és szankciók együttes összege 50 millió Ft.

SZÍNLELT SZERZŐDÉSEK - SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ


Esettanulm ny iv
Esettanulmány - IV. száma

Az ellenőrzés alá vont kft. 2000. január 1. napjával megbízási szerződést kötött egy bt-vel konyhafőnöki feladatok ellátására. A szerződés szerint a vállalt feladatok ellátását a bt. beltagja végzi. A megbízási szerződés szerint a megbízott a feladatokat személyesen – az igazgató irányításával – látja el. A megbízási szerződésekben rögzített elvégzendő feladatok, az alá-fölérendeltségi viszony a konyhafőnök és az ügyvezető igazgató, illetve a konyhafőnök és a közvetlen irányítása alá tartozó személyzet közötti hierarchiában, a rendelkezésre állás, a felettes vezető irányítási és ellenőrzési jogköre, a munkáltató ügyrendjének kötelező betartása, a munkafegyelem megtartásának követelménye mind a munkaviszony tipikus jellemzői. A feltárt adókülönbözetek és szankciók együttes összege 20 millió Ft.

SZÍNLELT SZERZŐDÉSEK - SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ


Esettanulm ny v
Esettanulmány - V. száma

A revízió vizsgálta a Gyógyszergyártórt. (mint megbízó) és a szolgáltatást nyújtók (mint megbízottak) közötti szerződéseket, az ehhez kapcsolódó számlákat, egyéb dokumentumokat. A szerződésekben– amelyek tényleges gazdasági eseményt takartak - a szolgáltatást végző személyek döntően a részvénytársaság vezető tisztségviselői, munkaviszonyban levő dolgozói közül kerültek ki, mint egyéni vállalkozók, illetőleg gazdasági társaságok tagjai. A foglalkoztató az egyéni vállalkozói igazolvánnyal, illetve gazdasági társaságban tagsági jogviszonnyal (munkavállaló által létrehozott) rendelkező munkavállalóival ugyanarra a tevékenységre irányuló szerződést kötött, amelyet a munkaviszonyában köteles volt ellátni. A szerződések a munkajogviszonyra jellemzőismérveket hordozták, ezért az adózó terhére megállapított adókülönbözet és jogkövetkezmény együttes összege 250 millió Ft.

SZÍNLELT SZERZŐDÉSEK - SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ


Esettanulm ny vi
Esettanulmány - VI. száma

Adózó 2000. évben a vízmérő-leolvasó és vízdíjbeszedő tevékenységet folytató munkavállalóinak munkaviszonyát közös megegyezéssel megszűntette, majd a következő naptól ugyanezen személyekkel,illetve további más személyekkel vállalkozási szerződést kötött. A két jogviszony alatt végzett feladatok megegyeztek, mindkét időszakban vízmérő-leolvasást illetve díjbeszedést kellett végezni a magánszemélyeknek, az elszámolás metodikája is ugyanaz maradt. A vállalkozók havonta számlát bocsátottak ki a szerződés szerinti vállalkozói díjakról. Napi kapcsolat volt az üzemmérnökségen a koordinátorokkal, akiktől a feladatok ellátásához útmutatást, utasításokat kapták ugyanúgy, mint a munkaviszony ideje alatt.A tevékenységet végzők kötetlen munkaidőben látták el feladatukat, átlagban napi 7-8 órában,és fogadóórát tartottak az üzemmérnökségeken, illetve a település vízműtelepén. A vállalkozók ezért bérleti díjat, rezsi költségtérítést nem fizettek a társaság felé. A leolvasáshoz szükséges, készüléket, és a szükséges nyomtatványokat a foglalkoztató biztosította. Az átminősítéssel összefüggésben 150 millió Ft adókülönbözet és jogkövetkezmény került megállapításra.

SZÍNLELT SZERZŐDÉSEK - SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ


Esettanulm ny vii
Esettanulmány - VII. száma

Az adózó és a magánszemélyek között létrejött szerződés tárgya, a megbízó által forgalmazott hírlapok, sajtótermékek árusítására terjedt ki. A szerződések meghatározták a tevékenység végzésének kizárólagos helyét, az árusítás idejét. A forgalmazott termékek a megbízó tulajdonát képezték. Az árusítás a megbízó szoros felügyelete alatt történt, az értékesítés bizonylatolása a megbízó eszközeivel történt, az értékesítés árbevétele a megbízó társaságnál jelent meg. Az értékesítésre kijelölt pavilon is a társaság tulajdonában volt, a megbízottat nem terhelte sem bérleti díj, sem egyéb költségátalány fizetési kötelezettség. A szerződéseket valóságos tartalmuk szerint a revízió munkaszerződéssé minősítette, ennek vonzataként 20 millió Ft adókülönbözetet és jogkövetkezményt állapított meg.

SZÍNLELT SZERZŐDÉSEK - SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ


Esettanulm ny viii
Esettanulmány - VIII. száma

Az ellenőrzés alá vont kft. két vezető munkatársának (a logisztikai vezetőnek és a kereskedelmi-marketing igazgatónak) a munkaviszonyát megszüntette, addigi feladataik ellátásáról az általuk létrehozott vállalkozásokat bízta meg megbízási szerződés alapján. A revízió megállapította, hogy a megbízottak továbbra is a korábban munkaviszony alapján végzett feladataikat látták el – gépjárműparki üzemeltetés, külső-belső kontrolling folyamatok vezetése –, és a megkötött megbízási szerződések a munkaszerződés elemeit tartalmazták (személyes munkavégzési kötelezettség, irányítási, utasításadási és ellenőrzési jog stb.). A jogviszony átminősítése miatt 6 millió Ft adókülönbözetet és jogkövetkezményt állapított meg a revízió.

SZÍNLELT SZERZŐDÉSEK - SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ


K sz n m megtisztel figyelm ket

Köszönöm száma megtisztelő figyelmüket!


ad