slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
M inisterul Finan ţ elor Publice

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

M inisterul Finan ţ elor Publice - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

M inisterul Finan ţ elor Publice - Autoritatea de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar - AMCSC. Planu l Na ţ ional de Dezvoltare 200 7 - 20 13. Ce este Planul Naţional de Dezvoltare?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'M inisterul Finan ţ elor Publice' - santa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Ministerul Finanţelor Publice

- Autoritatea de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar - AMCSC

Planul Naţional de Dezvoltare 2007 - 2013

ce este planul na ional de dezvoltare
Ce estePlanul Naţional de Dezvoltare?
 • Document de planificare strategică şi programare financiară multianuală, elaborat într-un larg cadru partenerial, ce orientează şi stimulează dezvoltarea economică şi socială a ţăriiîn concordanţă cu principiile Politicii de Coeziune a UniuniiEuropene.
 • Document similar programării realizate de Statele Membre UE pentru Obiectivul “Convergenta” al Fondurilor Structurale

(Obiectivul “Convergenta”=promovează dezvoltarea şi ajustările structurale ale statelor/regiunilor având întârzieri în dezvoltare, prin furnizarea de infrastructură de bază şi încurajarea investiţiilor în activităţi economice productive)

slide3
Planul Naţional de Dezvoltare

2007 – 2013:

de ce este important?

 • Primul plan de dezvoltare care va fundamenta accesul României la Instrumentele Structurale ale UE (fonduri structurale şi de coeziune), după data aderării, în calitate de Stat Membru
 • Stă la baza negocierii cu Comisia Europeană a priorităţilor şi obiectivelor strategice de dezvoltare ale României pe care UE le va sprijini cu finanţări structurale în perioada 2007-2013, conform domeniilor de intervenţie stabilite la nivelul UE
 • In plan intern - instrument de prioritizare a investitiilor publice pentru dezvoltare

–concentrare pe domeniile eligibile pentru intervenţiile UE

– maximizarea impactului

slide4
Planul Naţional de Dezvoltare

2007 – 2013:

de ce este important?

 • Sprijinul financiar post-aderare acordat de Uniunea Europeană se va cifra anual la cca. 4% din PIB-ul României, la care se adaugă cofinanţarea naţională.
 • Aceasta înseamnă o asistenţă nerambursabilă anuală de circa trei ori mai mare decât asistenţa financiară de pre-aderare acordată în prezent prin programele Phare, ISPA şi SAPARD.
6 priorit i na ionale de dezvoltare pentru pnd 2007 2013
6 Priorităţi naţionale de dezvoltare pentru PND 2007-2013
 • Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economieibazatepe cunoaştere
 • Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport
 • Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului
 • Dezvoltarea resurselor umane, creşterea gradului de ocupare şicombaterea excluziunii sociale
 • Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol
 • Sprijinireadezvoltării echilibrate a tuturor regiunilorţării
slide6
Priorităţile de dezvoltare pentru

PND 2007- 2013

si Programele Operationale

câte un

PROGRAM

OPERAŢIONAL

detaliat

pentru implementarea

Instrumentelor

Structurale

în domeniul

corespunzător

Pentru fiecare

PRIORITATE

DE

DEZVOLTARE

este in curs de

elaborare

Fiecare

Program Operational

este gestionat

de câte o

AUTORITATE

DE

MANAGEMENT

slide7
PLANUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

2007-2013

PROGRAME OPERATIONALE

Prioritati

Masuri

PO Pescuit

PNDR

Politica de Coeziune Instrumente StructuralePostaderare

Politica Agricola Comuna

Politica Comuna de Pescuit

FEDR

FSE

(coresp. PHARE-CES)

FC

(coresp. ISPA)

FEADR

(coresp.

SAPARD)

FEP

(coresp.

SAPARD)

slide8
Structura Programelor Operationale

Prioritatea 1

 • Masura 1.1 → Actiuni indicative (tipuri de proiecte, scheme de granturi)
 • Masura 1.2
 • Masura 1.x

Prioritatea 2

 • Masura 2.1
 • Masura 2.2
 • Masura 2.y

Prioritatea n

 • Masura n.1
1 cre terea competitivit ii economice
1. Creşterea competitivităţii economice
 • Prioritatea I: Creşterea competitivităţii prin îmbunătăţirea accesului pe piaţă al întreprinderilor, în special al IMM-urilor
 • Prioritatea II: Dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, prin promovarea cercetării şi inovării şi accelerarea dezvoltării societăţii informaţionale
 • Prioritatea III: Îmbunătăţirea eficientei energetice şi valorificarea resurselor regenerabile de energie
2 dezvoltarea infrastructurii de transport
2. Dezvoltarea infrastructurii de transport
 • Prioritatea I: Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport trans-europene şi a reţelelor de legătură
 • Prioritatea II: Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport de interes naţional şi îmbunătăţirea serviciilor aferente
 • Prioritatea III: Dezvoltarea durabilă a sectorului transporturi
3 infrastructura de mediu
3. Infrastructura de Mediu
 • Prioritatea I: Îmbunătăţirea standardelor de viaţă prin modernizarea utilităţilor publice
 • Prioritatea II: Îmbunătăţirea sistemelor de management sectorial de mediu
4 dezvoltarea resurselor umane
4. Dezvoltarea Resurselor Umane
 • Prioritatea I: Dezvoltarea capitalului uman şi promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii, asigurarea calităţii şi a relevanţei educaţiei şi formării profesionale iniţiale şi continue faţă de cerinţele pieţei muncii
 • Prioritatea II: Promovarea ocupării depline şi creşterea adaptabilităţii forţei de muncă şi a întreprinderilor prin întărirea capacităţii şi îmbunătăţirea eficienţei instituţiilor şi serviciilor de pe piaţa muncii
 • Prioritatea III: Promovarea coeziunii sociale prin creşterea incluziunii sociale, accesului la educaţie şi formare profesională şi combaterea discriminării
5 dezvoltarea economiei rurale si cre terea productivit ii n sectorul agricol
5. Dezvoltarea economiei rurale si creşterea productivităţii în sectorul agricol
 • Prioritatea I: Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi încurajarea diversificării activităţilor economice prin sprijinirea celor care activează in mediul rural
 • Prioritatea II: dezvoltarea economica durabila a fermelor si a exploatatiilor forestiere
 • Prioritatea III: Creşterea competitivităţii agriculturii şi silviculturii şi adaptarea ofertei la cerinţele pieţei
 • Prioritatea IV: Promovarea initiativelor locale prin incurajarea actiunilor de tip “LEADER”
 • Prioritatea V: Asigurarea pescuitului durabil si dezvoltarea acvaculturii
6 dezvo l tarea echilibrat a tuturor regiunilor rii
6. Dezvoltarea echilibratăa tuturor regiunilor ţării
 • Prioritatea I: Îmbunătăţirea infrastructurii publice regionale şi locale
 • Prioritatea II: Sprijinirea dezvoltării economiilor regionale şi locale
 • Prioritatea III: Dezvoltarea turismului regional şi local
 • Prioritatea IV: Sprijinirea dezvoltării urbane
relevan a program rii pentru beneficiari
Relevanţa programării pentru beneficiari
 • Stabileşte priorităţile şi obiectivele de dezvoltare ale României pe care UE le va sprijini cu finanţări structurale în perioada 2007-2013
 • Potenţialii beneficiari îşi pot planifica în avans proiectele pentru care este posibilă obţinerea de finanţări din fonduri UE
 • Potenţialii beneficiari pot identifica programele operaţionale unde se încadrează proiectele lor
 • Potenţialii beneficiari îşi pot adapta proiectele priorităţilor de dezvoltare
 • Potenţialii beneficiari pot identifica instituţiile cărora se vor putea adresa pentru obţinerea de informaţii, finanţări, parteneriate etc.
calendar de elaborare a pnd
Calendar de elaborare a PND
 • Lansaremai 2004
 • Analiza situaţiei curente octombrie 2004
 • Strategia de dezvoltare2007-2013

- Proiect preliminar martie 2005

- A doua versiune septembrie 2004

 • Programarea financiară octombrie 2005
 • Mecanisme de implementare a PNDnoiembrie2005
 • Finalizare si adoptare de catre Guvern decembrie 2005
slide17
Informatii suplimentare:

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Autoritatea de Management pentru

Cadrul de Sprijin Comunitar - AMCSC

Directia Analizăşi Programare

Tel. (021) 319.98.97; Fax: (021) 319.96.50

E-mail: [email protected]

Web: www.mfinante.ro/fonduriUE

ad